Sunteți pe pagina 1din 32

CERIN E SPECIFICE PENTRU PROIECTAREA PROTEC IEI

ANTICOROZIVE, URM RIREA COMPORT RII N EXPLOATARE I


SURI DE INTERVEN IE LA STRUCTURI SUPRATERANE DIN BETON
ARMAT AMPLASATE N MEDIUL MARIN

Faza 5: Solu ii cadru de interven ie la elementele structurale supraterane din beton


armat ale construc iilor civile aflate sub ac iunea mediului coroziv marin.
Propuneri n vederea elabor rii unui ghid de proiectare a protec iei anticorozive,
urm rire a comport rii n exploatare i m suri de interven ie la acest tip de
structuri.

Contract nr. 503/05.05.2011 - faza 5

Director General INCD URBAN-INCERC


Conf. univ. dr. arh. Vasile MEI

Director tiin ific INCD URBAN-INCERC


Dr.ing. Emil-Sever GEORGESCU

Director INCERC Sucursala Bucure ti


Ing. Claudiu MATEI

...

ef de proiect
Dr.ing. Irina POPA

....

iunie 2013

Colectiv de elaborare

Lider asocia ie INCD URBAN-INCERC


Dr ing. Irina Popa
Chim. Alexandrina Mure anu
Ing. Aurelia Frigioiu

Asociat ICECON S.A.


Dr.ing. Ioan Pepenar
Dr.ing. Adrian abrea
Ing. Gheorghe Stamate
Ing. Alexandru Ciungu

-2-

CUPRINS

Pag.
4

1.

INTRODUCERE

2.

SOLU II CADRU DE INTERVEN IE LA ELEMENTELE


STRUCTURALE SUPRATERANE DIN BETON ARMAT ALE
CONSTRUC IILOR CIVILE AFLATE SUB AC IUNEA
MEDIULUI COROZIV MARIN

2.1.

Solu ii cadru de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror


degrad ri prin coroziune nu afecteaz rezisten a i stabilitatea
construc iei. Principalele etape ale interven iilor

2.2.

Solu ii cadru de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror


degrad ri prin coroziune afecteaz rezisten a i stabilitatea
construc iei. Principalele etape ale interven iilor

3.

PROPUNERI N VEDEREA ELABOR RII UNUI GHID DE


PROIECTARE
A
PROTEC IEI
ANTICOROZIVE,
URM RIRE A COMPORT RII N EXPLOATARE
I
SURI DE INTERVEN IE LA ACEST TIP DE STRUCTURI

14

3.1.

Prevederi generale: obiect


referin e

14

3.2.

Considera ii privind agresivitatea mediului atmosferic marin fa


structurile din beton armat

de

15

3.3.

Condi ii condi ii generale de proiectare i cerin e de baz ale


materialelor, pentru asigurarea protec iei primare a elementelor de
construc ii

16

3.4.

Criterii i niveluri de performan pentru suprafa a-suport de beton i


pentru sistemele de protec ie anticoroziv

18

3.5.

Executarea lucr rilor de protec ie anticoroziv a elementelor de


construc ie din beton armat, urm rirea comport rii n exploatare a
protec iilor anticorozive
i m suri de interven ie privind
remedierea/refacerea protec iilor anticorozive degradate

20

4.

CONCLUZII

26

i domeniu de aplicare, terminologie,

Terminologie

28

Bibliografie

30

-3-

1. INTRODUCERE

Lucrarea de fa , intitulat Solu ii cadru de interven ie la elementele structurale


supraterane din beton armat ale construc iilor civile aflate sub ac iunea mediului coroziv
marin. Propuneri n vederea elabor rii unui ghid de proiectare a protec iei anticorozive,
urm rire a comport rii n exploatare i m suri de interven ie la acest tip de structuri.
Prezentarea lucr rii in extenso constiutuie faza a 5-a a contractului nr. 503/05.05.2011,
CERIN E SPECIFICE PENTRU PROIECTAREA PROTEC IEI ANTICOROZIVE,
URM RIREA COMPORT RII N EXPLOATARE I M SURI DE INTERVEN IE
LA STRUCTURI SUPRATERANE DIN BETON ARMAT AMPLASATE N MEDIUL
MARIN, contract ncheiat ntre MDRT i asocia ia alc tuit

din INCD URBAN-

INCERC i ICECON S.A.


Au fost tratate urm toarele aspecte:
Solu ii cadru de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror degrad ri prin
coroziune nu afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iei. Principalele etape ale
interven iilor;
Solu ii cadru de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror degrad ri prin
coroziune afecteaz

rezisten a i stabilitatea construc iei. Principalele etape ale

interven iilor;
Propuneri n vederea elabor rii unui ghid de proiectare a protec iei anticorozive,
urm rire a comport rii n exploatare i m suri de interven ie la acest tip de structuri:
- Prevederi generale: obiect i domeniu de aplicare, terminologie, referin e;
- Considera ii privind agresivitatea mediului atmosferic marin fa

de structurile din

beton armat;
- Condi ii condi ii generale de proiectare i cerin e de baz ale materialelor, pentru
asigurarea protec iei primare a elementelor de construc ii;
- Criterii i niveluri de performan

pentru suprafa a-suport de beton i pentru sistemele

de protec ie anticoroziv ;
- Executarea lucr rilor de protec ie anticoroziv a elementelor de construc ie din beton
armat, urm rirea comport rii n exploatare a protec iilor anticorozive

i m suri de

interven ie privind remedierea/refacerea protec iilor anticorozive degradate.


Totodat , separat, a fost elaborat

i lucrarea in extenso, care constituie o prezentare

detaliat a cercet rilor efectuate pe parcursul celor cinci faze ale contractului.
-4-

2.

SOLU II

CADRU

STRUCTURALE

DE

INTERVEN IE

SUPRATERANE

DIN

LA

BETON

ELEMENTELE
ARMAT

ALE

CONSTRUC IILOR CIVILE AFLATE SUB AC IUNEA MEDIULUI


COROZIV MARIN

La stabilirea solu iilor cadru s-a avut n vedere att realizarea protec iilor primare
pentru construc iile care necesit remedieri, ct i utilizarea unor materiale i sisteme
(protec ii secundare, suplimentare) cu o comportare corespunz toare la ac iunea agresiv a
mediului atmosferic marin romnesc.
Cunoscnd complexitatea betonului armat ca material de construc ie, diversitatea
factorilor agresivi caracteristici mediului atmosferic marin i a condi iilor de exploatare a
elementelor structurale supraterane din beton armat ale construc iilor civile, este
previzibil varietatea formelor i a stadiilor posibile de degradare a acestor elemente,
avnd fenomenele de coroziune drept cauz principal sau drept factor agravant.
n acest sens, solu iile cadru de interven ie au fost stabilite n func ie de natura,
extinderea i intensitatea/nivelul degrad rilor prin coroziune ale diferitelor tipuri de
elemente de construc ie supraterane din beton armat sub ac iunea agresiv a acestui mediu
natural.
Ca repere de principiu n stabilirea solu iilor de interven ie au fost luate n
considerare i cele 12 sec iuni ale catalogului privind principalele tipuri de degrad ri prin
coroziune ale acestor elemente din beton armat ale construc iilor civile, elaborat n faza a
3-a a contractului.
Astfel, n func ie de natura i intensitatea/nivelul degrad rilor prin coroziune
constatate, n acest lucrare s-au elaborat solu ii-cadru de interven ie pentru urm toarele
categorii generale de degrad ri prin coroziune produse sub ac iunea condi iilor agresive
specifice mediului atmosferic marin:
1. Degradarea vopsitoriei, f

afectarea suprafe ei-suport a betonului;

2. Degradarea tencuielii din mortar de ciment f

afectarea suprafe ei-suport a

betonului. Variante:
a. Degradarea prin fisurare a tencuielii din mortar de ciment sub ac iunea condi iilor
agresive de mediu, f

desprindere de pe suprafa a suport de beton

-5-

b. Degradarea prin fisurare a tencuielii din mortar de ciment, cu desprindere de pe


suprafa a - suport de beton, mediul exterior ac ionnd ca factor favorizant al
evolu iei degrad rii c tre suport;
c. Degradarea prin fisurare a tencuielii decorative, cu desprinderea de pe suprafa asuport din beton, ca urmare a ac iunii factorilor agresivi ai mediului atmosferic
marin
3.

Degradarea tencuielii din mortar de ciment cu

afectarea suprafe ei-suport a

betonului.
4. Degradarea betonului armat ca urmare a atacurilor severe prin coroziune, f
reducerea important a capacit ii portante a elementului de construc ie.
Variante:
a. Degradarea betonului armat netencuit
b. Degradarea betonului armat ca urmare a condi iilor de exploatare, a infiltra iilor de
ap

i a agresivit ii mediului atmosferic marin;

c. Degradarea betonului armat ca urmare a coroziunii generate de condi iile agresive


ale mediului exterior, prin fisurarea betonului de acoperire n lungul arm turii, f
desprinderea acestuia;
d. Degradarea betonului armat prin fisurarea i expulzarea betonului de acoperire, ca
urmare a coroziunii generate prin existen a unor defecte de execu ie;
e. Degradarea betonului armat ca urmare a atacurilor severe prin coroziune, cu
reducerea sec iunii elementului de construc ie, f

reducerea important

capacit ii portante a elementului de construc ie;


5. Degradarea betonului armat ca urmare a atacurilor severe prin coroziune, cu
reducerea sec iunii elementului de construc ie i cu reducerea nsemnat a capacit ii
portante a elementului de construc ie/a construc iei
6. Degradarea betonului armat reparat anterior - degrad ri prin coroziune ale betonului
armat ulterior unor repara ii efectuate necorespunz tor;
7. Degradarea prin atac biologic a betonului /betonului armat .

-6-

2.1. Solu ii cadru de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror


degrad ri prin coroziune nu afecteaz

rezisten a

i stabilitatea construc iei.

Principalele etape ale interven iilor

n cazul n care degrad rile prin coroziune ale elementelor supraterane din beton
armat nu afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iilor civile supuse la ac iunea agresiv
a mediului atmosferic marin romnesc, m surile de interven ie constau n principal n
refacerea/ntre inerea protec iilor anticorozive aplicate pe suprafa a elementelor de
construc ie sau realizarea unor repara ii ale elementelor i asigurarea m surilor de protec ie
necesare, n vederea asigur rii durabili tii construc iilor n astfel de medii agresive
naturale.
Adoptarea i aplicarea n practic a m surilor de interven ie trebuie efectuat prin
elaborarea proiectelor i detaliilor de execu ie pentru fiecare caz concret n parte, n func ie
de

rezultatele

investig rii

diagnostic rii/expertiza

st rii

de

degradare

elementelor/construc iei n acel caz particular.


n acest subcapitol se trateaz aspectele legate de abordarea specific a remedierii i
protec iei anticorozive a elementelor/construc iilor din beton armat supuse ac iunii
mediului atmosferic marin. Acestea conduc la lucr ri care au ca obiect urm toarele etape
principale:
a) ncetinirea/dezactivarea procesului de coroziune a betonului i/sau arm turii;
b) refacerea sec iunii din beton armat (dac este cazul);
c) preg tirea suprafe ei suportului de beton;
d) protec ia anticoroziv a suprafe ei-suport de beton.

a). ncetinirea/dezactivarea procesului de coroziune a betonului i/sau arm turii


se realizeaz n principal prin:
- ndep rtarea protec iilor anticorozive/finisajelor cu defecte/degrad ri;
- ndep rtarea betonului degradat prin coroziune, pn la beton s
ioni corozivi fa de o el (ioni de clor, sulfat .a.);
- dezvelirea arm turilor corodate (dac este cazul);
- cur area de rugin a arm turilor corodate (dac este cazul);

-7-

tos, alcalin, lipsit de

- preg tirea suprafe ei betonului r mas dup

ndep rtarea betonului degradat sau cu

defecte, n func ie de indica iile din specifica ia tehnic a produsului ce urmeaz a fi


utilizat pentru refacerea sec iunii betonului;

b). Refacerea sec iunii din beton armat (dac este cazul), se realizeaz prin:
- reconstituirea arm turii, n conformitate cu prevederile proiectului de interven ie;
- protec ia anticoroziv

a arm turilor, cur ate n prealabil, prin aplicarea unui/unor

strat(uri) de protec ie pe baz de ciment i adaosuri de inhibitori de coroziune sau polimeri


n dispersie apoas , n scopul prevenirii coroziunii acestora ca urmare a migr rii ionilor
corozivi r ma i eventual n beton (m sur op ional );
- refacerea sec iunii de beton, prin betonare cu metode adecvate solu iei adoptate, condi iilor
locale .a.

c). Preg tirea suprafe ei suportului de beton


Opera iunea de preg tire a suprafe ei-suport de beton este una deosebit de
important

i trebuie efectuat

ntotdeauna, att nainte de remedierea (repararea)

elementelor degradate prin coroziune, ct i nainte de aplicarea protec iilor anticorozive pe


suprafa a elementelor, dup

remedierea acestora, prin executarea urm toarelor etape

succesive:
- cur area suprafe ei-suport de beton prin mijloace mecanice sau manuale;
- despr fuirea suprafe ei;
- degresarea suprafe ei (dac este cazul);
- uscarea suprafe ei (dac este cazul).

d). Protec ia anticoroziv a suprafe ei-suport de beton, prin aplicarea pe suprafa a


elementelor din beton armat, dup realizarea etapelor de preg tire a suprafe ei-suport de
beton.
Ulterior realiz rii acestor etape se va executa protec ia anticoroziv propriu-zis a
suprafe elor-suport de beton prin aplicarea pe suprafa a elementelor din beton armat a
unor sisteme de protec ie anticoroziv

peliculare multistrat pe baz

elastomeri, lund n considerare c :

-8-

de polimeri

- reprezint

o m sur

de protec ie secundar

(suplimentar ) a elementelor

/construc iei supuse ac iunii mediului atmosferic marin, att n zonele n care trebuie
ref cut protec ia anticoroziv veche degradat , ct i n zonele remediate (reparate);
-

aplicarea m surilor de protec ie secundar

nu nlocuiesc/exclud realizarea

surilor de protec ie primar , prev zute mai sus (refacerea sec iunii de beton armat);
- sistemele de protec ie anticoroziv a elementelor din beton armat se vor alege n
func ie de clasa de agresivitate/expunere a mediului atmosferic marin, starea suportului de
beton (umiditate, fisuri), comportarea protec iilor anticorozive aplicate anterior, condi iile
de exploatare, posibilit ile de execu ie .a.

2.2. Solu ii cadru de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror


degrad ri prin coroziune afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iei. Principalele
etape ale interven iilor

Indiferent dac degradarea prin coroziune a elementelor de construc ii a afectat


sau nu rezisten a i stabilitatea construc iei, adoptarea m surilor de interven ie trebuie
efectuat prin elaborarea proiectului de interven ie i a detaliilor acestora, pentru fiecare
caz n parte, n func ie de rezultatele investiga iilor/expertizei efectuate.

innd cont de

decizia de interven ie luat de c tre expert, proiectantul va efectua proiectul de interven ie,
n colaborare cu speciali tii care au efectuat investiga ia din punct de vedere al coroziunii
i care au stabilit m sura de interven ie.
Solu iile de interven ie constau fie n repararea, fie n consolidarea elementelor de
construc ie degradate prin coroziune.
n cazul acestui mediu atmosferic de expunere, la stabilirea solu iei de remediere
se va ine seama, n mod special, att de asigurarea protec iei primare a elementelor din
beton armat (natura cimentului, dozajul de ciment, agregate, aditivi, compozi ia betonului,
calitatea betonului sub aspectul clasei i a gradului de impermeabilitate/ compactitate,
grosimea minim a stratului de acoperire cu beton a arm turii, deschiderea maxim de
calcul a fisurilor normale .a., condi ii prev zute n normativul NE 012/1:2007), ct i de
aplicarea aplicarea unei protec ii secundare, peliculogene, de impermeabilizare a betonului
armat, dac este cazul.

-9-

n situa iile n care degrad rile prin coroziune ale elementelor de construc ie
afecteaz

rezisten a i stabilitatea construc iei, etapele principale ale interven iei sunt

urm toarele:
A. Dezactivarea procesului de coroziune a betonului armat;
B. Reconstituirea arm turii;
C. Refacerea sec iunii din beton armat;
D. Preg tirea suprafe ei suportului de beton;
E. Protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat remediate.

A.

Dezactivarea procesului de coroziune a betonului armat este necesar a se

realiza prin efectuarea urm toarelor lucr ri succesive:


1) ndep rtarea betonului degradat prin coroziune, pn la beton s

tos, alcalin,

lipsit de ioni corozivi fa de o el (ioni de clor, ioni de sulfat);


2) decopertarea betonului de acoperire, cu dezvelirea tuturor arm turilor corodate ;
3) cur area de rugin a arm turilor, pe toat suprafa a afectat a acestora ;
4) cur area cu aer sub presiune a betonului r mas.
B.

Reconstituirea arm turii. Local sau generalizat, pot fi ntlnite urm toarele situa ii

i, n consecin , modul de abordare al acestora este diferit, astfel:


1. Arm tur corodat , f

reducere de sec iune. Abordare: men inerea arm turii

existente, cur at n prealabil;


2. Arm tur corodat , cu reducere sub un anumit procent din sec iune stabilit prin
decizia expertului/proiectantului. Abordare: men inerea arm turii existente,
avnd sec iunea diminuat

(cur at

n prealabil)

i completarea acesteia,

conform detaliilor prev zute n proiect ;


3. Arm tur corodat , degradat pn la dispari ie sau degradat cu reducere sub
un anumit procent din sec iune stabilit prin decizia expertului/proiectantului.
Abordare: reconstituirea arm turii sau, dup caz, nlocuirea arm turii existente
cu o nou arm tur , conform detaliilor prev zute n proiect.
La lucr rile de interven ie se pot ntlni, concomitent, de regul cazurile 1 i 2.
Cazul 3 se aplic , n general, n situa ia degrad rii de ansamblu a arm turii unui element.

- 10 -

Detaliile i procedeele tehnologice privind reconstituirea arm turii se stabilesc prin


proiectul lucr rilor de interven ie, avnd n vedere faptul c fiecare situa ie constituie un
caz particular, deosebit.
La realizarea acestor lucr ri se vor avea n vedere urm toarele principii:
-

refacerea etrierilor trebuie f cut prin decopertarea acoperirii cu beton i nlocuirea


lor pe ntreg elementul;

n cazul efectu rii de lucr ri de sudur pe arm turi, se vor lua m suri pentru evitarea
degrad rii betonului prin nc lzire excesiv

i verificarea cur irii acestuia dup

efectuarea sudurii (ndep rtarea zonelor degradate, cur irea suprafe ei de produ ii
rezulta i din topirea electrodului/metalului).

C.

Refacerea sec iunii din beton armat. Dup preg tirea corespunz toare a suprafe ei

suportului de beton r mas dup ndep rtarea betonului degradat sau cu defecte i dup
reconstituirea arm turii, n conformitate cu prevederile proiectului de interven ie, refacerea
sec iunii din beton armat presupune:
a) protec ia anticoroziv a arm turilor cur ate n prealabil, prin aplicarea unor
produse anticorozive, pentru prevenirea coroziunii o elului ca urmare a
migr rii ionilor corosivi (Cl- ) r ma i eventual n beton (m sur op ional ) ;
b) aplicarea unei amorse pe baz de polimeri pe suprafa a betonului cur at,
pentru mpidicarea p trunderii la arm tur a ionilor corozivi (Cl- ) r ma i
eventual n beton (m sur op ional );
c) refacerea sec iunii de beton degradate prin coroziune, etap care urm re te
refacerea integrit ii elementelor, asigurarea continuit ii i capacit ii lor
pentru preluarea i transmiterea nc rc rilor.
Dimensiunile sec iunilor din beton refacerea dimensiunilor ini iale sau m rirea
sec iunii din beton sunt prev zute n proiect, fiind rezultatul analizei solicit rilor
mecanice care se exercit n mod normal asupra fiec rui element n parte i asupra ntregii
construc ii.
Prin procedeele tehnologice utilizabile la refacerea unei sec iuni din beton degradate
prin coroziune i prin natura i caracteristicile materialelor de remediere moderne i
tradi ionale utilizabile n acest scop, innd cont de recomand rile standardelor din seria
SR EN 1504 i de specifica iile tehnice ale produselor de aplicat, este necesar a se realiza
urm toarele condi ii specifice pentru aceste categorii de lucr ri :
- 11 -

asigurarea aderen ei materialului de remediere cu suprafa a de beton vechi (preg tit


n prealabil) ;

umplerea corespunz toare a tuturor spa iilor (n special spa iile din jurul arm turilor
existente care au fost dezvelite, spa iile nchise de la partea superioar

elementelor);
-

o compactitate corespunz toare, pentru a asigura, n afara rezisten ei structurii, un


grad corespunz tor de protec ie primar , omogen

i continu pe ntreg elementul.

n func ie de intensitatea i extinderea degrad rilor prin coroziune, se va aplica una


din urm toarele solu iile de remediere:

remedieri cu mortare sau betoane de ciment, cu sau f

adaos de inhibitori de

coroziune ai o elului;
remedieri cu mortare sau betoane de ciment cu adaosuri de polimeri (pentru repara ii
i nivelare);

remedieri cu mortare i betoane polimerice (pentru repara ii pe suprafe e extinse sau


pentru consolid ri structurale).
Astfel, pentru repararea betonului armat se pot utiliza produse de nou genera ie,

moderne, pe baz de liant hidraulic modificat prin adaos de polimeri, fabricate cu ciment
Portland sau cu ciment rezistent la sulfa i i armate cu fibre polimerice, pentru a reduce
contrac iile i pentru a mbun

i propriet ile la aplicare, asigurnd n acela i timp i

rezisten a crescut la agresivitatea chimic specific mediului atmosferic marin.


n multe cazuri, consolid rile elementelor de construc ii afectate pot necesita
rirea sec iunii elementelor, cu sau f

cre terea procentului de armare, ceea ce necesit

lucr ri de suprabetonare sau aplicarea de tehnologii care implic utilizarea de materiale


compozite de repara ii.
Avnd n vedere varietatea materialelor compozite performante existente n prezent
pe pia a romneasc , precum
structural

i dezavantajele solu iilor tradi ionale de reabilitare

(etape de execu ie numeroase i implicit manoper

compozitelor este tot mai frecvent ntlnit

laborioas ), utilizarea

n cadrul lucr rilor de consolidare a

construc iilor din ara noastr (de exemplu, lucr rile executate cu matrice polimeric , fibre
de sticl , fibre de carbon, etc.).
Indiferent dac metodele de reparare sau consolidare utilizate sunt cele tradi ionale
sau cele moderne, dat fiind agresivitatea ridicat a mediului atmosferic marin fa

de

elementele de construc ie din beton armat ale construc iilor civile, se subliniaz necesitatea
- 12 -

refacerii sec iunii betonului armat NUMAI DUP

EFECTUAREA ETAPELOR A I B

men ionate anterior, astfel innd cont de abordarea arm turii din punct de vedere structural
i al degrad rii prin coroziune. Acest aspect este esen ial n asigurarea durabilit ii
repara iei/consolid rii efectuate, ntruct calitatea superioar a materialelor utilizate i
eficien a tehnologiilor de aplicare a acestora nu asigur , doar prin opera iunile care se
execut n etapa C, dezactivarea sau stagnarea proceselor de coroziune care au condus la
producerea fenomenelor intense de degradare constatate.
D.

Preg tirea suprafe ei suportului de beton conform celor precizate la subcap. 2.1.,

etapa c).
E.

Protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat remediate


Protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat remediate se realizeaz prin

aplicarea unui sistem de protec ie (acoperiri peliculare multistrat), mase de placlu, n


func ie de natura i gradul de agresivitate a mediului n condi iile specifice de exploatare.
De men ionat c , de i etapele A...E sunt, ca principiu, comune cu cele ale solu iilor
cadru recomandate n cazurile n care degrad rile prin coroziune nu au afectat negativ
rezisten a i stabilitatea construc iei (pct.2.1), diferen a principal const n metodele i
tehnologiile aplicate, acestea fiind alese innd cont de stadiul i amploarea degrad rilor
prin coroziune constatate precum i de

solicit rile la care sunt supuse elementele

respective n cadrul structurii.

- 13 -

3.

PROPUNERI

VEDEREA

ELABOR RII

UNUI

PROIECTARE A PROTEC IEI ANTICOROZIVE,

GHID

DE

URM RIRE A

COMPORT RII N EXPLOATARE I M SURI DE INTERVEN IE LA


ACEST TIP DE STRUCTURI

Pe baza datelor teoretice i a rezultatelor experimentale prezentate i analizate pe


parcursul prezentei teme de cercetare prenormativ , n acest capitol au fost f cute
propuneri de principiu n vederea elabor rii unui ghid de proiectare a protec iei
anticorozive, urm rire a comport rii n exploatare i m suri de interven ie la structurile din
beton armat supuse ac iunii mediului atmosferic marin romnesc.
n cele ce urmeaz , sunt prezentate principalele aspecte la care este necesar a se
face referire la realizarea respectivului ghid.

3.1. Prevederi generale: obiect

i domeniu de aplicare, terminologie,

referin e

Obiect i domeniu de aplicare

Normativul este necesar s

cuprind

condi iile de proiectare, executare

exploatare privind protec ia anticoroziv a construc iilor civile din beton armat i beton
precomprimat supraterane noi i existente, supuse ac iunii agresive a mediului atmosferic
marin romnesc.
Prevederile specifice din acestei propuneri de normativ se vor aplic n fazele de
proiectare, executare

i exploatare, pentru a r spunde cerin ei implicite privind

durabilitatea, cu referire n special la cerin a esen ial rezisten

mecanic

i stabilitate,

n condi iile ac iunii agen ilor agresivi specifici din mediul atmosferic marin.
Nu vor face obiectul unui asemenea normativ urm toarele :
-

elementele din beton armat i beton precomprimat pentru construc ii din industria
nuclear ;

elementele din beton armat supuse ac iunii directe a apei de mare;

- 14 -

Normativul va stabili condi iile, cerin ele, criteriile i nivelurile de performan


privind att materialele utilizate pentru realizarea elementelor din beton armat (protec ia
primar ), ct i sistemele de protec ie anticoroziv (sisteme peliculare i sisteme pe baz de
mase de paclu) aplicate pe suprafa a elementelor de construc ii (protec ia secundar ).
Normativul ce urmeaz a fi realizat se va adresa proiectan ilor, executan ilor i
beneficiarilor de lucr ri de construc ii, precum

i organelor de avizare, control,

responsabililor tehnici din domeniul construc iilor.


Terminologie vor fi defini i termenii specifici domeniului normativului, incluznd i
terminologia prezentat la finalul ultimei faze a prezentei cercet ri prenormative.
Referin e se va lista referen ialul corespunz tor utilizat la realizarea normativului,
incluznd ca referin

i prezenta cercetare prenormativ .

3.2. Considera ii privind agresivitatea mediului atmosferic marin fa

de

structurile din beton armat

Este necesar a fi precizate aspectele specifice privind agresivitatea mediului


atmosferic marin fa

de structurile din beton armat, innd cont de reglementarile tehnice

romne ti de specialitate n vigoare (NE 012/1-2007), de standardele europene armonizate


(SR EN 206-1:2002, Eurocod 2 - SR EN 1992-1-1:2004):
- Principalele clase de expunere ale mediului atmosferic romnesc (X), innd cont
de mecanismele de degradare ale betonului (cea de a doua liter a nota iei de exemplu C
pentru atacul prin carbonatare, S pentru ac iunea clorurilor din apa de mare) i de nivelul
de umiditate (cifra care urmeaz celei de a doua litere a nota iei), conform prevederilor
normativului NE 012/1:2007;
- Principalele clase de expunere ale mediului atmosferic marin, pornind de la clasa
de agresivitate a acestui mediu determinat de prezen a clorurilor din apa de mare (XS1)
i din punct de vedere al regimurilor de expunere a construc iilor supraterane situate n
zona litoralului romnesc indicnd totodat

i agresivitatea fiec rei clase de expunere n

parte (XS1a - agresivitate slab , XS1b - agresivitate moderat XS1c - agresivitate intens );
- Aprecierea agresivit ii mediului atmosferic marin specific litoralului romnesc n
func ie de clasa/regimul de expunere i de zona de salinitate, respectiv de agresivitatea
mediului atmosferic marin a litoralului romnesc (agresivit i caracteristice mediului
- 15 -

atmosferic marin propuse n cadrul cercet rii prenormative: agresivitate

slab - M1,

agresivitate moderat M2, agresivitate intens M3);


- Combina ii ale diferitelor clase de expunere specifice pentru elementele
supraterane din beton armat aflate sub ac iunea mediului atmosferic marin romnesc
conform prevederilor normativului NE 012/1:2007 (de exemplu, combina ia de clase
corespunz toare mediului marin atmosferic, f

contact cu apa de mare: XC4+XS1+XF2,

sau cu oricare dintre variantele n care XS1 este nlocuit cu XS1a, XS1b sau XS1c).

3.3. Condi ii generale de proiectare i cerin e de baz ale materialelor,


pentru asigurarea protec iei primare a elementelor de construc ii

Condi ii generale de proiectare, pentru asigurarea protec iei primare

Asigurarea cerin elor de durabilitate trebuie s fie un obiectiv permanent ncepnd


de la conceperea structurii, continund cu alegerea materialelor, execu ia i controlul
calit ii, precum i prin verificarea calit ii execu iei lucr rilor de antier i cele pe
parcursul exploat rii. n asigurarea unei protec ii anticorozive primare durabile se va
acorda o aten ie deosebit la:
- Stabilirea prin proiect a unor valori limit

pentru compozi ia betonului (protec ia

anticoroziv primar ) i propriet ile stabilite ale acestuia;


- Stabilirea prin proiect a unei grosimi minime adecvat pentru betonul de acoperire a
arm turii;
Stabilirea prin proiect a unor valori limit pentru compozi ia betonului (protec ia
anticoroziv primar ) i propriet ile stabilite ale acestuia necesit precizarea unui set de
cerin e specificnd, conf. prevederilor normativului NE 012/1:2007 i innd cont de
recomand rile SR EN 206-1/2002:
- tipul i clasa de materiale componente de baz ;
- raportul maxim ap /ciment;
- dozajul minim de ciment;
- clasa minim de rezisten la compresiune a betonului;
- con inutul admis de cloruri din beton.

- 16 -

Recomandarea tipurilor de cimenturi de utilizat la realizarea elementelor


supraterane ce urmeaz a fi exploatate sub ac iunea mediului atmosferic marin romnesc se
va face innd cont de mediul nconjur tor (tipurile de atacuri caracteristice acestui mediu
natural) i de urm toarele clase de expunere:
Coroziunea datorat carbonat rii, clasa de expunere XC4 - alternan

umiditate-

uscare;
Coroziunea atmosferica datorat clorurilor din apa de mare, clasele de expunere XS1
- expunere la aerul ce vehiculeaz s ruri marine, f

ca betonul s fie n contact

direct cu apa de mare i XS3 - zone supuse ce ii saline.


Atac din nghe -dezghe cu sau f
satura ie moderat cu ap f

agen i de dezghe are, clasele de expunere XF1 -

agen i de dezghe are, XF2 - satura ie moderat cu ap ,

cu agen i de dezghe are, XF3 - satura ie puternic cu ap , f

agen i de dezghe are i

XF4 - satura ie puternic cu ap , cu agen i de dezghe are sau ap de mare.


La proiectarea unei grosimi minime adecvat

pentru betonul de acoperire a

arm turii se va lua n considerare faptul c acoperirea minim care ine cont de cerin ele de
mediu este cmin, dur, iar acoperirea minim a arm turilor unui beton armat (cmin), conform
SR EN 1992-1-1:2004, este cea mai mare dintre valorile cmin care satisfac n acela i timp
cerin ele referitoare la aderen

i condi iile de mediu, conform rela iei (1 din faza 4):

cmin = max { cmin, b ; cmin,

cdur, -

dur

cdur,

st

cdur,

add;

10mm}

(1)

n care:
cmin,
cmin,

= acoperirea minim fa de cerin ele de aderen ;

b
dur

cdur,

= acoperirea minim fa de cerin ele de mediu;


= marj de siguran ;

cdur,

st

= reducerea acoperirii minime n cazul o elului inoxidabil;

cdur,

add

= reducerea acoperirii minime n cazul unei protec ii suplimentare.

Clasa structural recomandat (la o durat de utilizare a construc iei egal cu 50 de


ani, dat prin proiect) este clasa S4 (conform SR EN 1992-1-1:2004), iar pentru clasele de
expunere de baz caracteristice mediului atmosferic marin, valorile acoperirii minime cmin,
dur

cerute prin condi iile de durabilitate n cazul arm turilor pentru betonul armat, sunt cele

conform recomand rilor din SR EN 10080:2005.


La stabilirea grosimii minime de acoperire cu beton a arm turii n pl ci, pere i,
grinzi i stlpi precum i la impunerea valorii limit a deschiderii calculate a fisurilor se va
ine seama de diferitele agresivit i ale claselor de expunere la ac iunea mediului
- 17 -

atmosferic marin XS1, clase propuse n aceast cercetare prenormativ : agresivitate slab
(XS1a), agresivitate moderat (XS1b) i agresivitate intens (XS1c, XS3) i precizate
anterior, la pct.3.2.

Cerin e de baz

ale materialelor, pentru

asigurarea protec iei primare a

elementelor de construc ie din beton armat

Principalele cerin e de selectare a materialelor de baz - ciment, agregate, ap de


amestecare, aditivi, adaosuri sunt cele utilizate la realizarea unui beton considerat
corespunz tor din punct de vedere al structurii

i sunt precizate prin prevederile

normativului NE 012/1-2007, pentru fiecare material n parte i clas de expunere.


n cazul elementelor supraterane din beton armat care urmeaz a fi supuse la
ac iunea mediului atmosferic marin, betonul care trebuie s ndeplineasc

i rolul de

protec ie primar a arm turii este necesar a fi realizat prin respectarea criteriilor care iau
n considerare clasa de expunere la ac iunea agresiv

mediului nconjur tor i

respectarea cerin elor precizate anterior, referitoare la asigurarea protec iei anticorozive
primare (valorile limit pentru compozi ia betonului, valorile acoperirii minime fa

de

cerin ele de mediu cmin,dur , grosimea minim a stratului de acoperire cu beton a arm turii
cmin care satisface n acela i timp cerin ele referitoare la aderen

i la condi iile de

mediu, valoarea limit a deschiderii de calcul a fisurilor).

3.4. Criterii i niveluri de performan

pentru suprafa a-suport de beton

i pentru sistemele de protec ie anticoroziv

Pentru a asigura durata de utilizare din proiect cerut pentru o structur de beton
armat, de 50 de ani (conform prevederilor i Eurocod 2), este necesar a fi luate m suri
corespunz toare, cu scopul de a proteja fiecare element structural sau nestructural de
ac iunile mediului nconjur tor, preciznd n acest sens:
- Criteriile i nivelurile de performan

ale suprafe ei-suport din beton, cu referire la :

alcalinitate (pH), rugozitate, umiditate, temperatur , praf, impurit i, defecte de suprafa ,


coeziune superficial (aderen );

- 18 -

- Criteriile i nivelurile minime de performan

ale sistemelor de protec ie anticoroziv

aplicate pe suprafa a-suport de beton, sub form de:


Sisteme de protec ie peliculare, cu referire cel pu in la:
- Aderen a la suport metoda grilei (SR EN ISO 2409);
- Aderen a la suport metoda smulgerii, la beton sau la mortar (SR EN ISO 4624);
- Rezisten a la lovire - n

imea minim de c dere a masei de 1kg, la care apar

amprente cu fisuri (SR EN ISO 6272);


- Rezisten a la zgriere - greutatea minim la care apar zgrieturi fine (SR ISO
1518);
- Rezisten a la cea salin (SR EN ISO 9227);
- Rezisten a la condensare continu (SR EN ISO 6270-1);
- Rezisten a la varia ii de temperatur (SR EN 60068-2-14, asimilat);
- Rezisten a la radia ii UV (SR EN 11507, asimilat);
- Rezisten a la agen i chimici agresivi - metoda imersiei (SR EN ISO 2812-1);

Sisteme de protec ie sub form de mase de paclu cu referire cel pu in la:


- Rezisten a la compresiune (SR EN 12390-3, standard asimilat);
- Rezisten a la ntindere din ncovoiere (SR EN 12390-5, standard asimilat);
- Modulul de elasticitate (SR EN 12390-3 standard asimilat);
- Contrac ii lineare (SR 2833, standard asimilat);
- Aderen a la beton (SR EN ISO 4624, standard asimilat);
- Rezisten a la cea salin (SR EN ISO 9227, standard asimilat);
- Rezisten a la condensare continu (SR EN ISO 6270-1, standard asimilat);
- Rezisten a la agen i chimici agresivi - metoda imersiei (SR EN ISO 2812-1);
- Rezisten a la nghe -dezghe (SR 3518, standard asimilat).
n cazul n care protec iile anticorozive trebuie s ndeplineasc
condi ii tehnice, criteriile de performan

i alte cerin e i

prezentate anterior este necesar a fi suplimentate

cu alte criterii corespunz toare, ca de exemplu: rezisten a la uzur , rezisten a la ocuri


mecanice, etc.

- 19 -

3.5. Executarea lucr rilor de protec ie anticoroziv

a elementelor de

construc ie din beton armat, urm rirea comport rii n exploatare a protec iilor
anticorozive

i m suri de interven ie privind remedierea/refacerea protec iilor

anticorozive degradate
Executarea lucr rilor de protec ie anticoroziv
Principalele etape ale execut rii lucr rilor de protec ie anticoroziv a elementelor
noi din beton armat sunt urm toarele:
(i) preg tirea suprafe ei suport de beton;
(ii) preg tirea produselor de protec ie anticoroziv ;
(iii) aplicarea produselor de protec ie anticoroziv .
(i) Preg tirea suprafe ei-suport de beton
Opera iunile de preg tire a suprafe ei-suport de beton armat constau din:
-

cur area i asperizarea suprafe ei prin procedee mecanice sau manuale;

despr fuire, prin aspirare sau prin suflare cu aer comprimat;

degresare cu solven i organici (numai atunci cnd este necesar );

uscarea suprafe ei (dac umiditatea suportului de beton este mai mare dect cea
recomandat de furnizorii produselor de protec ie).

Suprafe ele elementelor din beton armat trebuie s fie continui, lipsite de denivel ri
i segreg ri, goluri, tirbituri sau alte defecte/degrad ri men ionate n ghidul GM 018
2003. n cazul n care se constat asemenea defecte, acestea trebuie remediate n mod
corespunz tor.
(ii) Preg tirea produselor de protec ie anticoroziv
Preg tirea produselor de protec ie, la locul de aplicare, const n:
- verificarea men inerii calit ii produselor de protec ie, n principal ca urmare a
depozit rii acestora;
- condi ionarea produselor de protec ie, respectiv aducerea acestora n condi iile de
temperatur impuse pentru aplicare;
- selectarea i omogenizarea componen ilor n ambalajele originale;
- dozarea componen ilor, n conformitate cu specifica ia tehnic a produsului de
protec ie;
- omogenizare produsului ce urmeaz a fi aplicat.
- 20 -

(iii) Aplicarea produselor de protec ie anticoroziv


Aplicarea succesiv a straturilor din alc tuirea sistemului de protec ie anticoroziv
ce urmeaz a fi aplicat pe suprafa a-suport de beton se realizeaz conform prevederilor din
documenta ia (proiectul) de execu ie, respectndu-se recomand rile din specifica ia tehnic
a produc torului produselor de protec ie. Aceste recomand ri se refer n principal la:
-

asigurarea condi iilor de microclimat: temperatura aerului, umiditatea relativ

aerului, absen a noxelor .a.;


-

asigurarea condi iilor impuse suprafe ei-suport de beton: temperatur , umiditate, lipsa
contaminan ilor .a.;

procedeul de aplicare a produselor de protec ie (mecanic sau manual);

timpul de uscare/nt rire;

respectarea condi ion rilor de timp ntre aplicarea straturilor succesive (dac este
cazul);

verificarea calit ii stratului nt rit naintea aplic rii stratului urm tor;

verificarea protec iei aplicate i eventuale remedieri;

timpul i condi iile de p strare pn la darea n exploatare a protec iei aplicate.


Se precizeaz

o calitate corespunz toare a execut rii lucr rilor de protec ie

anticorozive a elementelor supraterane din beton armat nu elimin necesitatea urm ririi
comport rii n exploatare a acesteia i, dup caz, luarea m surilor de interven ie privind
remedierea/ refacerea protec iilor anticorozive degradate.

Urm rirea comport rii n exploatare a protec iilor anticorozive

Se vor preciza reglement rile n vigoare privind urm rirea comport rii n exploatare
a construc iilor, care n prezent sunt urm toarele:
- Legea 10/1995, cu modific rile ulterioare - Legea privind calitatea n construc ii;
- Regulamentul privind urm rirea comport rii n exploatare, interven iile n timp i
postutilizarea construc iilor, aprobat prin HG. nr.766/1997;
- Regulamentul de recep ie a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora, aprobat
prin HG 273/1994 - Anexa 6: Cartea tehnic a construc iei.
- Normativul privind urm rirea comport rii n timp a construc iilor, P 130-99;
- 21 -

- Reglement rile tehnice specifice privind urm rirea comport rii n exploatare a
construc iilor situate n medii agresive (ghidul GM 017-2003);
Pentru elementele de construc ie din beton armat exploatate n mediu atmosferic
marin, urm rirea comport rii n exploatare a protec iilor anticorozive ale acestora
presupune activit i specifice privind urm rirea protec iei primare dar i a protec iilor
anticorozive secundare, suplimentare,aplicate pe suprafa a acestora, scopul activit ilor
respective fiind depistarea defectelor/degrad rilor protec iilor anticorozive aplicate dar i
a defectelor/degrad rilor elementelor de construc ii propriu-zise.
n conformitate cu prevederile din Regulament privind urm rirea comport rii n
exploatare, interven iile n timp i postutilizarea construc iilor, urm rirea comport rii n
exploatare a protec iilor anticorozive aplicate pe suprafa a construc iilor supraterane din
beton armat situate n mediu marin se realizeaz sub ambele forme: urm rirea curent

urm rirea special .


Se vor prezenta aspectele specifice privind cele dou

tipuri de urm rire a

comport rii n exploatare a protec iilor anticorozive, referitoare la:


- cazurile n care se instituie urm rirea curent

i urm rirea special ;

- obiectivele urm ririi curente i a urm ririi speciale;


- caracterul acestor activit i sistematice: permanent (urm rirea curent )

permanent sau temporar (urm rirea special );


- personalul specializat necesar: personal propriu al beneficiarului (urm rirea
curent ) sau, dup caz, prin prestare de servicii de c tre personal de specialitate care
ndepline te condi iile conform prevederilor legale aplicabile (urm rirea special );
- mijloacele adecvate necesare pentru m sur ri i determin ri: mijloace de uz curent
(urm rirea curent ) i mijloace speciale (urm rirea special );
- documenta ia pe baza c reia se realizeaz aceste activit i: instruc iuni (urm rirea
curent ) i proiect de urm rire special , ntocmite de proiectant (urm rirea special );
- intervalele de efectuare a celor dou tipuri de urm rire a comport rii n exploatare
a protec iilor anticorozive aplicate pe suprafa a construc iilor civile din beton armat, n
func ie de urm torii factori: clasa de agresivitate/expunere a mediului marin; alc tuirea
construc iei (materiale, solu ii constructive .a.); vrsta construc iei; factori agravan i n

- 22 -

ceea ce prive te construc ia: defecte/degrad ri, interven ii anterioare, solicit ri mecanice
deosebite, amplasarea pe terenuri dificile .a.;
- obliga iile care revin n responsabilitatea proprietarului/utilizatorului construc iei,
n vederea asigur rii urm ririi comport rii n timp n condi ii normale de exploatare a
sistemelor de protec ie anticoroziv aplicate pe suprafa a elementelor de construc ii din
beton armat n mediu atmosferic marin: asigurarea desf ur rii activit ilor necesare,
direct sau prin subcontractare cu personal competent; numirea unui responsabil cu
urm rirea comport rii n exploatare; colaborarea cu un proiectant de specialitate;
ntocmirea/completarea c

ii tehnice a construc iei, n ceea ce prive te protec iile

anticorozive prev zute prin proiect i efectiv aplicate; eviden a privind activit ile de
urm rire a comport rii, a rezultatelor acestora i a documentelor, n cartea tehnic a
construc iei; programarea

urm rirea realiz rii deciziei proiectantului privind

men inerea/modificarea instruc iunilor de urm rire curent


urm rire

special ,

precum

m surilor

de

i, dup caz, a proiectului de


interven ie

necesare

privind

remedierea/refacerea protec iilor anticorozive degradate constatate n urma activit ilor de


urm rire a comport rii n exploatare i includerea documentelor aferente n cartea tehnic a
construc iei etc.
Toate datele privind urm rirea comport rii n exploatare a protec iilor anticorozive
se vor nscrie n capitolul D Documenta ia privind exploatarea, repararea, ntre inerea i
urm rirea comport rii n timp din cartea tehnic

a construc iei, ntocmit

conform

prevederilor din anexa nr. 6 la Regulamentul de recep ie a lucr rilor de construc ii i


instala ii aferente acestora (aprobat prin HGR 273/1994).

suri

de

interven ie

privind

remedierea/refacerea

protec iilor

anticorozive degradate

n cazul elementelor din beton armat ale construc iilor civile supuse ac iunii
mediului marin, aceste m suri trebuie s se realizeze n urm toarele situa ii:
- constatarea unor defecte

i degrad ri ale protec iilor anticorozive, de tipul celor

prezentate n seria de standarde SR EN ISO 4628 (fisuri, exfolieri, desprinderi, degrad ri


din cauza coroziunii etc.);

- 23 -

- la elementele din beton armat la care, ca urmare a degrad rilor prin coroziune, trebuie
reabilitate structural (reparare, consolidare, refacere)

i ulterior ref cut

protec ia

anticoroziv a acestora;
- la producerea unor evenimente accidentale, n urma c rora au loc avarii.
Aceste m suri de interven ie se stabilesc ulterior:
- efectu rii expertizei tehnice a construc iei, pe baza reglement rilor tehnice n vigoare,
inclusiv a evalu rii st rii protec iilor anticorozive, n conformitate cu reglementarea tehnic
privind investigarea i diagnosticarea st rii construc iilor din beton armat situate n medii
agresive (GM 018-2003);
- urm ririi comport rii n exploatare a construc iei, n conformitate cu reglement rile
tehnice n vigoare, inclusiv a protec iilor anticorozive, n conformitate cu reglementarea
tehnic

privind urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor situate n medii

agresive (GM 017-2003).


Adoptarea i realizarea m surilor de interven ie trebuie efectuat pe baza proiectelor
de interven ie i a detaliilor de execu ie elaborate de proiectant pentru fiecare caz concret
n parte, n func ie de rezultatele expertizei tehnice, respectiv a urm ririi comport rii n
exploatare, iar proiectele de interven ie vor fi verificate de verificatori atesta i, conform
reglement rilor tehnice n vigoare.
Executarea lucr rilor de remediere/refacere a protec iilor anticorozive aplicate pe
suprafa a elementelor de construc ii supraterane din beton armat situate n mediu marin
cuprinde acelea i etape principale a a cum s-a ar tat la subcap. Executarea lucr rilor de
protec ie anticoroziv pentru construc iile noi: preg tirea suportului, preg tirea produselor
de protec ie, aplicarea produselor de protec ie.
Pentru asigurarea calit ii lucr rilor de remediere/refacere a protec iilor anticorozive
a construc iilor din beton armat situate n mediu marin, prin respectarea reglement rilor
tehnice specifice aplicabile, n vigoare, se vor face preciz ri privind:
- ntocmirea documenta iei de execu ie a acestei categorii de lucr ri;
- executarea acestor lucr ri de operatori economici de specialitate, cu personal calificat
pentru aceast categorie de lucr ri;

- 24 -

- utilizarea numai a produselor/sistemelor de protec ie avnd caracteristicile prev zute n


documentele tehnice necesare pentru punerea pe pia a produselor pentru construc ii;
- realizarea unor suprafe e etalon (de referin ) cu sistemul de protec ie adoptat, naintea
nceperii lucr rilor de remediere/refacere a protec iilor anticorozive;
- recep ia lucr rilor de remediere/refacere a protec iilor anticorozive, la terminarea
execut rii acestor lucr ri, n baza constat rilor i verific rilor efectuate.

- 25 -

4.

CONCLUZII

Din aceast ultim faz a cercet rii prenormative pot fi concluzionate urm toarele
aspecte:

I.

La nivel na ional, durabilitatea construc iilor civile supuse ac iunii mediilor


atmosferice agresive, n particular a mediului atmosferic marin, precum i reabilitarea
construc iilor degradate prin coroziune sunt teme de mare actualitate
importan

i prezint

deosebit , att din punct de vedere al protec iei construc iilor existente

degradate n principal din cauza coroziunii, ct i al necesit ii perfec ion rii continue a
concep iei, proiect rii, execu iei i exploat rii construc iilor ce urmeaz a fi situate n medii
agresive.

II.

innd cont de ansamblul reglement rilor n vigoare privind urm rirea comport rii n
exploatare a construc iilor, precum i de principalele etape de execu ie ale lucr rilor de
interven ie privind remedierea/refacerea protec iilor anticorozive degradate ale elementelor
supraterane din beton armat supuse ac iunii mediului atmosferic marin, precizate detaliat n
faza anterioar a contractului, n aceast ultim faz a cercet rii prenormative au fost
elaborate, ca principiu, dou categorii de solu ii de interven ie:
- Solu ii de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror degrad ri prin coroziune
nu afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iei;
- Solu ii de interven ie pe elemente de construc ii ale c ror degrad ri prin coroziune
afecteaz rezisten a i stabilitatea construc iei.;

III.

Pentru fiecare dintre cele dou categorii de solu ii de interven ie, au fost precizate
punctual principalele etape de parcurs, ca succesiune obligatorie, men ionnd, acolo unde a
fost cazul, etapele op ionale i preciznd cu claritate etapele determinante pentru asigurarea
durabilit ii protec iei/remedierii/consolid rii elementelor de construc ie din beton armat
aflate n diferite stadii de degradare prin coroziune sub ac iunea mediului atmosferic marin
romnesc. Aceste sublinieri au fost considerate utile avnd n vedere deficien ele specifice
romne ti n ceea ce prive te execu ia lucr rilor de protec ie anticoroziv
comport rii n timp a construc iilor situate n medii atmosferice agresive.
- 26 -

i urm rirea

IV.

Avnd n vedere c n prezent, la nivel na ional, nu exist reglement ri tehnice


referitoare exclusiv la cerin ele privind proiectarea, urm rirea comport rii n exploatare i
surile de interven ie la structurile supraterane din beton armat amplasate n mediul
marin, unele dintre acest tip de cerin e fiind doar men ionate n diferite reglement ri
tehnice n vigoare (de exemplu: NE 012/1-2007, GM 017 2003, GM 018 2003), au fost
cute propuneri n vederea elabor rii unui ghid de proiectare a protec iei anticorozive,
urm rire a comport rii n exploatare i m suri de interven ie la acest tip de structuri.

V.

Astfel, au fost f cute n sintez

referiri asupra principalelor aspecte care au

constituit obiecte ale cercet rii prenormative derulate pe parcursul ntregului contract,
aspecte cunoscute sau avnd caracter de noutate,

teoretice i practice, necesar a fi

prev zute n con inutul unui viitor normativ n domeniu.

- 27 -

Terminologie
n aceast lucrare au fost utiliza i termeni tehnici cu urm toarele semnifica ii:
1)

Coroziune: interac iune fizico-chimic ntre un material de construc ie (beton, o el)


i mediul s u nconjur tor, care conduce la modificarea propriet ilor materialului i
adeseori la degradarea unor caracteristici ale acestuia, a mediului nconjur tor sau a
sistemului material de construc ie-mediu. Aceast interac iune este n general de
natur

fizico-chimic

pentru

beton

i de natur

electrochimic

pentru o el

(arm tur );
2)

Degradare prin coroziune: efect al coroziunii considerat d un tor pentru utilizatorii


materialului de construc ie, pentru mediu sau pentru sistemul material de
construc ie-mediu;

3)

Mediu agresiv (coroziv): mediu care con ine unul sau mai mul i agen i agresivi
(corozivi);

4)

Agent agresiv (coroziv): factor de mediu ce ac ioneaz distructiv asupra construc iei
sau a diverselor sale p

i componente, provocnd degradarea prin coroziune a

materialului de construc ie (beton, o el etc);


5)

Clas

de agresivitate: carcteristic

tehnic

a ac iunii mediului agresiv asupra

materialului de construc ie;


6)

Protec ie mpotriva coroziunii: modificare a unui sistem de coroziune astfel nct s


diminueze degrad rile datorate coroziunii;

7)

Protec ie anticoroziv primar : ansamblu de m suri luate pentru ob inerea unui


beton rezistent la ac iunea agresiv a mediului nconjur tor astfel nct, n cazul
betonului armat, asigurnd el nsu i protec ia la coroziune a arm turii n globate;

8)

Protec ie secundar

(sistem de protec ie anticoroziv

suplimentar ): ansamblu de straturi aplicate pe o suprafa

pelicular , protec ie
- suport, pentru a realiza

protec ia acesteia mpotriva coroziunii;


9)

Suprafa -suport: suprafa a pe care a fost sau trebuie s fie aplicat o acoperire
protectoare;

10)

Durabilitatea protec iei anticorozive: durata de via

estimat a unui sistem de

protec ie anticoroziv aplicat pe suprafa a suport pn la prima lucrare de refacere


complet a protec iei;
- 28 -

11)

Diagnosticare: stabilirea, pe baza investig rii, a cauzelor degrad rii


implica iilor acestora

i a

asupra rezisten ei i stabilit ii construc iei, precum i a

durabilit ii acesteia;
12)

Urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor situate n medii agresive:
activitate sistematic

de culegere, nregistrare

i valorificare a unor date

informa ii specifice, rezultate din examinarea vizual , m sur ri, analize

determin ri efectuate asupra mediului interior i exterior, protec iilor anticorozive,


precum i asupra materialelor/elementelor structurale i nestructurale, care arat
evolu ia st rii construc iei sub aspectul performan elor privind, n principal,
siguran a, func ionalitatea i durabilitatea.

- 29 -

BIBLIOGRAFIE

1.

Legea 10/1995, cu modific rile ulterioare - Legea privind calitatea n construc ii;

2.

Regulament privind urm rirea comport rii n exploatare, interven iile n timp i
postutilizarea construc iilor (aprobat prin HGR nr.766/1997);

3.

Regulament de recep ie a lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora


(aprobat prin HGR 273/1994) - Anexa 6: Cartea tehnic a construc iei

4.

GM 017-2003 - Ghid privind urm rirea comport rii n exploatare a construc iilor
situate n medii agresive;

5.

GM 018-2003 - Ghid privind investigarea i diagnosticarea st rii structurilor din


beton armat, beton precomprimat i o el situate n medii agresive;

6.

NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului i executarea lucr rilor din


beton, beton armat i precomprimat - Partea 1: Producerea betonului;

7.

P 130-99 Normativ privind comportarea n timp a construc iilor

8.

SR EN 197-1:2011- Ciment Partea 1: Compozi ie, specifica ii i criterii de


conformitate ale cimenturilor uzuale;

9.

SR EN 206-1:2002 - Beton. Partea 1: Specifica ie, performan , produc ie

conformitate;
10.

SR EN 1504-1..10:2004-2009 - Produse i sisteme pentru protec ia i repararea


structurilor de beton. Defini ii, condi ii, control de calitate i evaluarea conformit ii;

11.

SR EN ISO 1518-2:2012 - Vopsele i lacuri. Determinarea rezisten ei la zgriere.


Partea 2: Metoda cu nc rcare variabil

12.

SR EN 1992-1-1:2004 i SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 Eurocod 2: Proiectarea


structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cl diri;

13.

SR EN ISO 2409:2007 - Vopsele i lacuri. ncercarea la caroiaj

14.

SR EN ISO 2808:2007 - Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei

15.

SR EN ISO 2812-1:2007 Vopsele

i lacuri. Determinarea rezisten ei la

lichide.Partea 1: Metoda prin imersiune n lichide, altele dect apa;


16.

SR 2833:2009 - ncerc ri pe betoane. Determinarea contrac iei axiale a betonului


nt rit

- 30 -

17.

SR 3518:2009 - ncerc ri pe betoane. Determinarea rezisten ei la nghe -dezghe prin


surarea varia iei rezisten ei la compresiune

i/sau modulului de elasticitate

dinamic relativ
18.

SR EN ISO 4624:2003 - Vopsele i lacuri. ncercare la trac iune

19.

SR EN ISO 4628-1:2004 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 1: Introducere general

i sistemul de

notare
20.

SR EN ISO 4628-2:2004 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 2: Evaluarea gradului de b icare


21.

SR EN ISO 4628-3:2004 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 3: Aprecierea gradului de ruginire


22.

SR EN ISO 4628-4:2004 Vopsele

i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor

acoperite.

i dimensiunii defectelor

Aprecierea num rului

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 4: Aprecierea gradului de fisurare


23.

SR EN ISO 4628-5:2004 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 5: Aprecierea gradului de exfoliere


24.

SR EN ISO 4628-6:2012 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


vopsite. Aprecierea num rului i dimensiunii defectelor i a intensit ii schimb rilor
uniforme de aspect. Partea 6: Evaluarea gradului de cretare prin metoda benzii
adezive

25.

SR EN ISO 4628-7:2004 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 7: Aprecierea gradului de cretare prin
metoda cu o bucat de velur
26.

SR EN ISO 4628-8:2013 Lacuri

i vopsele. Evaluarea degrad rii suprafe elor

acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 8: Evaluarea gradului de exfoliere i a


coroziunii n jurul unei zgrieturi sau alte defecte artificiale
- 31 -

27.

SR EN ISO 4628-10:2004 - Vopsele i lacuri. Evaluarea degrad rii suprafe elor


acoperite. Aprecierea num rului

i dimensiunii defectelor

i a intensit ii

modific rilor uniforme ale aspectului. Partea 10: Aprecierea gradului de coroziune
filiform
28.

SR EN ISO 6270-1:2002 Vopsele i lacuri. Determinarea rezisten ei la umiditate.


Partea 1: Condensarea continu ;

29.

SR EN ISO 6272-1:2012 - Vopsele

i lacuri. ncerc ri de deformare rapid

(rezisten a la oc). Partea 1: ncercarea prin c derea unei mase cu penetrator cu


suprafa mare
30.

SR EN ISO 9227:2012 - ncerc ri la coroziune n atmosfere artificiale. ncerc ri n


cea salin

31.

SR EN 10080:2005 - O eluri pentru armarea betonului. O eluri sudabile pentru beton


armat. Generalit i

32.

SR EN ISO 11507:2007 - Vopsele i lacuri.Expunerea acoperirilor la mb trnire


artificial . Expunere la radia ii UV fluorescente i la ap ;

33.

SR EN 12390-3:2009 - ncercare pe beton nt rit. Partea 3: Rezisten a la


compresiune a epruvetelor;

34.

SR EN 12390-5 :2009 - ncercare pe beton nt rit. Partea 5: Rezisten a la ncovoiere


a epruvetelor

35.

SR 13510:2006

i SR 13510:2006 /A1:2012 Beton Partea 1: Specifica ie,

performan , produc ie i conformitate. Document na ional de aplicare a SR EN 206-1;


36.

SR EN 60068-2-14:2010 - ncerc ri de mediu. Partea 2-14: ncerc ri. ncercarea N:


Varia ii de temperatur

- 32 -