Sunteți pe pagina 1din 7

{

,f {; Frtr{ {/& { i H It fr" EA I } Z

$,' {.1

t' TA {t {

! P'l;#ft } frd { } T

{.1

l$ I

[,a u luna
l.rlprecieren denut{lctrii

mdt*i

- asitentulrnedical se spala pe lnaini

r
- aseaza
-

&lctrititateng*ueruln;
copiiuipe canlp curat tn deeubit ventral

obsena daca acesta isi ridica pentru scurt timp capul

- srrpravegh eaza tnpermanenta copihil Spfe a nu se acc.identa prin sutbcare.

$lotri*i{atea {ina

- priveste pumnul

ccpilului si abser,,'a degetele daca sunt flectate in pumn salr deflectate

3.,4 pre c ie rca clezv

r
-

I ts

rii

St.r i h

ice :

Compsrtamentulgeneral;

suprat'egheaza reactiiie copilului

ia zgornote puternlce sau stimuh de alta naflra. luurinost,

termici. tactili etc

fleztoltale;l volbirii *i a liurlnjului

- este atenta la posibilrtatile verbaie ale copiluiui (rnregrstrand sunetele emise de acestea)

La doua luni
L Ap rec ie re

,'"'

* tl e n o I tct ri i ntoto

r ii

..'

Slotricitatra geneluln;

- aseaza copilul pe un camp cumt in clecubit ventral


- apreciaza daca

copilul isi ridica psnrru mai rnult tiinp capul {cateva sec" 1 minut)

o lllatricit*tea firra
privsste puiltnul cnpilului
-

siobsen'a daca degeteie sunt rleilectate usor

2. Apt'et:iet'eu rlezt oltt:trii psihire :

Comportamentul general:
se plirnba in fata

ochilor acesfuia , la distanta de 20-30 cm, un obiect viu colorat.

Se rilrnaresc rniscarile globiior r:culari

*i

c:opilulLri (care se deplaseaza dupa

obiectui aratat)

Dezr"oltarea vorbirii si s limbajului

se

provoaca enriterea de sunete din partea copilului

$e educa

in pennanentn , vorbrnd copiluhii pe uu ton cald" afecmos

La 3.luni
I

Ap'eciereu dezrolt*r'ii ntotrt r i i :

$lotricif*teag*nemla;

se aseaza

copilul in decubit ventral, fixand antebratele ca punct de sprr.lin

se apreciaza daca

copilul isi rnenfine capul ridicat fiincl asezat ln aceasta

si pentru cat timp (mar nrulte mrnute 3-zl)

se sliiitine copilill in pozitie verficala si se cbserva capul {care trebgie


sustinut vertical 3-4 rnintrte)

frIotricitatea fiu$.
se priveste palma copilului observand ultimele doua degete {care sunt fiec

palma
se ofera obiecte

2. Apreu

ie

t'eu tl ez*ll tu r i i

1ts' i h i ce

copilului, obsen'and daca acesta le prinde cu mana


:

c ComportRmentulgener.al:
se aseaza copilul in decubit iiorsal
se misca in camptrl vizual al copilului un obiect yiu colorat
Se uftllaresle nriscarile c?pulul copiluiur care se intoarce dupa acest obiecl
Se urmareste miscarile membrelor superioare ale

Dezl'oltzlr.ea vor"bir.ii si a

copilului catre obiectgl ar

limbajului

- se observ'a prezenta ganguritulur copllului, r,ocalizele prelungite.

La 4luni
1,

Aprec iet'ea clen,o

I ta

rii

notu ri i :

-llotricitafea generala;
se aseaza

capilul in decubrt ventral si se exercrta o mica tractiune pe antebrz

se obsen a extensia rnernbrului infbrior la sustinerea capului si a iimerilo,


arcuirea coloanei
se aseaza ccrpilul rn decubu lateral" ar-and grUa ca miscariie acestuia
san
stanjenite de lenjeria de pat sau alte obiecte.

se obsen'a i*toareerea copilului de pe spate pe abdomen


Se supravegheaza copilul in permanenta sprc a intenene cand acesta obor
stand in decribir r,entral" intorca*du-l in decubit dorsal

r llntricilltltn fin*.
se afera

obiecte fiucarii) copilului-

se fibberva

iuadul i:r cai.e c*pilutr prinde acesteJucarri

2. Aprec' ie t'es dezvo l lctrii psih

ic:e

"

C*mpor-lnm*rrful generill:

se

aseaza

copilgl intr-o pozrtie favorabila ofurinclu-i un orizt-rnt ll"tai larg,

de

exemplu, sl"tstttrrit in brate in pazitie \'ertlcslit.

a cloua persoalla asezata la spate emite sunete dintr-un lilstrufi]ent musical satt
striga coPiltrl Pe

il11i1]e

Se obsen'a reactia

coprluiui (care tletluie sa itrtoarca capul spre sursa Sonora)

Dezr"oltalea vot'tririi si a linrbajului

se vorbeste dragastos si vesel cu ct>pilul

Se unltaresc itliulrcA

si

raspunsul ccpilului

{ prin vocalize

:;au gangutit

prelungit)

Se stimuleaza rasirl

copiluiui {poate rade cu hohote)

La 5 iunl

Lilltreciereo clezwtltarii

nolrtrii;

'

*Iotricitateagenerala;

se aseaza

copilul in pozitie sezanda, sprijinandu-l cu mainile sau intre peffe

se oi:sen-a coloana ."enebrala a ccpllului (dar:a se poate mentiona ur aceasta


pozrtie si pentru cat tinlp)

se ridrca capilul drn axile spru-lrnandu-i plantele pe un plan dur.


se observa rlaca

copilul se fixeaza cu inembrele inferioare pe piante si pentru cat

ti:nP.

lllotricitatea lina.

- se obsen'a miscarile degetelor {flecteaza si deflecteaza aciive ultimele doua degete)


2. Aprecie r"ea cl ezt,o

larii trtsihice :

Cornpo$amenful gencral:

se plimba o

jucarie in campul visual al copilului

se observa reactia acestuia (de a intinde inana dupa

jucarie sl a o apuca).

.t
.1

Dezvoltarea var.birii si a limbajului

-se obserua imb'natatii'ea vocabularului,


urmarind pronuntarea grupereir
de sunete {a-br
gi erc)
- se urmaresc reactiiie copilului
la stimularea prin jocuri
clr d,iferite juca*i.

La 6luni
I.Aprecie rea rlezt rsl l*t.ii tttolrsri

i;

lllotricitatea generala;

se aseaza suganll in pozitie


sezanda

se observ'a coloana vertebrala


si tinrpui cat copilul poate sa stea
in

irozitie

acea

piin'1uca'ii in jurul copiiului


si se observ a d,acaacesta
singur jucariile.
'drca
$lotricifaten fina.
se

- se ofera copilul obiecte mici


sr se obserua cunr le princre
cu rrana (intre toatedegetere
alma)
2.,4pt.ec.

i e r.ec.t

d ezut J ta t. i i ps i h i ce

Comportamenfutrgener.al:

se observa intgrarea

in
'ugu,i;i* inediul familial si reactia acestuia
chipirrilor srraine rle cele {hnriliare.

Ja vedere

se observa cum prinde ringurita


sau aite obiecte si se face
cu ere.
o Drzvoltarca yorhirii si a lirnbajului
se urnareste rimbajur
srarur,i
(care anicureaz_a.sirabe
rzorate).

La

luni

L Apr.ec i e re a de nw !
& ri i nt

r;t*ri

frIotricitatea generala
se aseaza sugarul iri decubit
dorsal
se urinareste daca se

]llatricitaten fina.

iidica singur in sezut


{di* pozitia decubir dorsar)

i se ofera jucani rnici si se obsefln


ilaca prinde obiecte infte
degete 2-3 si iralma

- se ofera jucarii diverse" se ascund st se urmareste reaetia copilului


{de a cauta o jucari
pierd*ta); se observa daca emite silabe repetate m&-ma, pa-pa-pa etc

La

luni

I .Aprec:ieren clen

oltrtrii motorii:

- se sustine cu ambele maini in axile" se sprriina plantele pe un plan dur, se obsetrva daca

paat,

sta in piciOare, se urrnaresfe tendink de a se face pasi, se urmareste mersul de-a


busilea.
3

",{g*'ec

ie

ras r{ci tw|

rtt t.i i

p"sih i ce.-

- se pronunta numele unui obiect si se observa daca il identifica copilgl (privind


acel obiect

La 9luni
L Ayrt'g:'

is

r.a

tle a'rt I tu r i i nr

r.tt o

rii:

- rn pozitie verticala, urmarim daca

se rnerge cu usurinta, se ofera obiecte

si se observa daca 1

prinde cu varful primelor 3 degete


2.,4 7 u'ec i e tutt dezynl trt r i

gs.t

ih

ice

- obsen'attr daca copilul imita persoana adulta in activrtatile sale

fiocuri distractive).

daca

pronunta cuvinte bisilabice.

La

lOluni

,'

LApretie ren tlenvsttarii n orrsri

- in tarc in pozitre

seeanda, se cbsen'a claca se ridica singur un

marginea tarcuirii" daca face pasi spre o persoana eare


2.,4 pre c

ic, t'e

u d eztvl

tcr

il

pic, cri sprijinire

cle

striga rn partea opusa.

ri i p.t i ltic e :

- se interzice formarea obiceiurilor negative,


se vorbeste mult aratand copilului sr obiectul
dgspre care se vorbeste, se obsela daca acesta
repeta,i reline r cur,,inte sirnple.

Ln I I luni
L Apreci erea ie

ntt l turi i m otori i

- se ofera un sprijirr mobil ,ham, sustinut de mana copilul


merge , se observ.a claca poate prinde
"
cu 2 degete un fir de de ata, codita unei flcrri etc.

2. Apt'ecie t'eu dezwsI

tsrii

Ss.xihic:e

- das.a coi:ilul intelege ce i se voriresfe , sa I se ceaia mici actirini," vinn la mine'"deschide gurita
etc, se observa daca intelege

si

daca executa

La l2luni
I.Aprecietva den o |ttrrii motori i :

- se soiicita sa ruearga , oferindu-I un sprryin nriniru, iar dupa suprimarea

acest copil merge

singur.
2.

Aprtc ierea tlezyal

- copliul

arata

tu r

ii

pssihice

cu manal degearl obiectul desprc care I s-a vorbit se unuareste cuvintele

pronuntate de copil

APR.ECMREA DEZVOLTARII PSIHO}IOTOR

TI

A COPILULUI DE LA 15 LA 36 LUNI

La lS luni
L Aln'ec

ie

rea d e n,o

I ra

t' i i tn oto

ri i :

-5e urmareste siguranta in mers a copilului, poate ursa trepte cu ajutorui palmelor, se olera
cana
cu alimental impreuna cu
7.

.rltrlry'et'ie t^en

lingurita

rlezr"ulturii lt.sihice :

- se obsen'a cooperarea copilului la imbracare/dezbracare, daca ir plac hainele


; se pronunta g-10
cuvrnte pe care copilul le cunoaste si le reproduce, I se solicrta mici actiuni" da-mi
cubul"" ad1l-

mi canita etc" in limbaj apare verbul

I-a 24 de luni

LApret

i e re

a de n

r: I lttri

i m otrtrii :

- urca scan, se apleaca {revine fara sa cada)


2, Aprecie

re* denwl rarii

trts.ihice

- se educa in r'edsrea anuntalii senzetiilor de mrctiune si rlefacarc


- copilul foloseste pronumele"mie, tie, ai meu" vorbind in propozitii de 3-4
cuvinte

rle luni
I Apreci ere ct tle zvo l lat' i i moto

La

3CI

Copilul alearga/

rii:

se opreste la ccmanda; poate sari pe

loc

c.u

ambele picioare, tine corect

creiomrl in rnana, desemneazq poate reconstittil din bucati un obiect necunoscut.

tva tl en'ol trtrii

2.,4pre,r.,ie

Tt.sihi ce :

- Solicita copilului sa-si spuna numele, sexul, adresa, varsta, sa se spele, imbrace, sa se
hraneasca.

La 36luni
1

Aprec

ie

reo

tle n'(t

lurii nwlor

ii

- rniscarr complexe {p*ate sta rrrtr-rur picror). poate sa-si incheie" descheie nasturii
2. Aprecie rco

den'oltarii psihiue :

- raspunde la intrebari, intreatra la randul satt cand lni cunoasto ceva,

reiata o scurta intamplare

alcatr:i*te fraze, poate