Sunteți pe pagina 1din 79

1.

Tehnologia vinului
Tehnologia vinului sau oenologia este ºtiinþa care se ocupã cu studiul proceselor fizico-chimice
ºi tehnologice, utilizarea la prepararea, stabilizarea, maturarea ºi valorificarea superioarã a vinurilor.
Oenologia este o ºtiinþã complexã care implicã vaste cunoºtinþe de ampelografie, viticulturã,
biotehnologie, microbiologie, tehnologie mecanicã etc., începând cu structura strugurilor, vinificaþia
primarã, fermentarea mustului, condiþionarea, stabilizarea ºi învechirea vinurilor. Aceastã ºtiinþã este
coordonatã de un oficiu internaþional, iar în mai multe þãri producãtoare, funcþioneazã academii ale vinului.
Principalele obiective ale oenologiei sunt urmãtoarele:
 cunoaºterea dinamicii proceselor biochimice care au loc în decursul dezvoltãrii ºi
maturãrii strugurilor;
 cunoaºterea proceselor fizice, biochimice ºi microbiologice care au loc la
transformarea mustului în vin;
 cunoaºterea proceselor care au loc la formarea, maturarea ºi învechirea vinurilor.
Strugurii reprezintã materia primã pentru prelucrarea în industria vinicolã, fiind folosiþi la
obþinerea unor produse ca must, vin, distilate, suc.
ªtiinþa care se ocupã cu studiul strugurelui ca materie primã pentru transformarea lui într-un
produs oarecare, se numeºte uvologie (uvo = strugure ºi logos = vorbire). Ea întregeºte studiul
ampelografic al soiurilor precizând pãrþile componente ale strugurelui, raporturile cantitative ºi valorice
care existã între acestea ºi compoziþia lor chimicã.
Schema tehnologicã utilizatã, trebuie astfel aleasã, încât sã punã în evidenþã,toate particularitãþile
soiului folosit ca materie primã ºi la obþinerea produsului finit.
1.1. Clasificarea vinurilor
Vinul este o bãuturã alcoolicã naturalã obþinutã prin fermentarea mustului de struguri. Fermentaþia
alcoolicã se poate realiza împreunã cu pãrþile solide ale mustului (pieliþã, seminþe, ciorchini), în cazul
obþinerii vinurilor roºii ºi aromate. Noþiunea de vin se atribuie ºi bãuturilor obþinute prin fermentarea
strugurilor stafidiþi în vie, când aceºtia ajung în faza de supracoacere.
Conform legislaþiei viticole din þara noastrã, clasificarea vinurilor se bazeazã pe compoziþia
chimicã a lor, însuºirile gustativ olfactive, modul de obþinere ºi destinaþia vinurilor.
În funcþie de destinaþia vinurilor, acestea se grupeazã în:
 vinuri de consum;
 produse pe bazã de struguri, must ºi vin.
Numãrul mare de vinuri ºi diversitatea lor apãrute ca urmare a folosirii materiilor prime ºi
tehnologiilor de vinificare variate, precum ºi anumite considerente de ordin economic au determinat
elaborarea unor clasificãri.
În funcþie de indicii fizico-chimici vinurile din struguri se clasificã în:
 vinuri liniºtite (de masã), cu un conþinut între 8,5 ºi 14% vol. alcool;
 vinuri efervescente, care sunt spumoase sau gazificate ºi spumante, au un conþinut
între 8,5 ºi 14% vol. alcool;
 vinuri tari, au un conþinut între 16 ºi 21% vol. alcool;
 vinuri de desert (nectar), au un conþinut între 14 ºi 17% vol. alcool;
 vinuri aromatizate, au un conþinut între 9 ºi 20% vol. alcool.
În funcþie de compoziþia ampelograficã, vinurile se împart în:
 vinuri de soi obþinute dintr-un singur soi de struguri, se permite folosirea din alte
soiuri ampelografice de struguri, de aceeaºi specie botanicã ºi culoare a boabelor, dar
nu mai mult de 15%;
 vinuri cupajate obþinute din vinuri brute obþinute din mai multe soiuri, în anumite
proporþii bine determinate, prin intermediul amestecului între ele;
 vinuri sepajate obþinute prin vinificarea în amestec a diferitelor soiuri de struguri de
aceeaºi specie botanicã, în proporþii bine stabilite pentru fiecare denumire de vin.
În funcþie de calitate se disting:
1. Vinuri de consum curent obþinute din struguri dupã o tehnologie generalã, cu un conþinutul de
alcool de cel puþin 8,5% vol. alcool, ele se împart în:
 vinuri tinere obþinute din soiuri aparte de struguri sau dintr-un amestec al acestora cu
aplicarea unei tehnologii general acceptate sau originale, se comercializeazã
îmbuteliate sau în vrac, în anul de recoltare a strugurilor;

1
 vinuri obiºnuite obþinute din soiuri aparte de struguri sau dintr-un amestec al
acestora cu aplicarea unei tehnologii general acceptate de toþi, se îmbuteliazã de la 1
ianuarie anul urmãtor recoltei.
2. Vinuri de calitate superioarã obþinute din soiuri cu însuºiri calitative superioare, dupã o
tehnologie tradiþionalã, cu maturitatea ulterioarã de cel puþin 6 luni, au un conþinut de alcool de
minimum 10% vol. alcool, ele se împart în:
 vinuri mature obþinute din soiuri aparte de struguri sau dintr-un amestec al acestora,
cu aplicarea unei tehnologii speciale sau acceptate de toþi cu condiþia unei maturãri
pe parcursul a 6 luni;
 vinuri de oenotecã (colecþie) sunt vinuri de calitate superioarã, care dupã încheierea
ciclului tehnologic de producþie, inclusiv maturitatea în recipiente staþionare,
suplimentar se învechesc cel puþin 2,5 ani;
 vinuri cu denumire de origine sunt vinuri de calitate înaltã cu proprietãþi
organoleptice înalte, se produc conform tehnologiei originale din struguri de soi
cultivate în podgoriile strict delimitate, în condiþiile ecologice specifice locului
concret indicat în denumirea vinului.
În funcþie de tehnologia obþinerii se disting vinuri:
 Vinuri naturale obþinute prin fermentaþiei alcoolicã completã sau parþialã a
strugurilor, mustului sau mustuielii, care conþine alcool etilic de provenienþã
exclusiv endogenã (naturalã), iar dupã conþinutul de zahãr acestea se împart în vinuri
seci, demiseci ºi demidulci;
 Vinuri speciale sunt vinuri preparate din struguri, must, mustuialã sau vinuri brute
prin aplicarea procedeelor tehnologice speciale care imprimã vinului calitãþi
speciale.
Vinurile de consum în funcþie de calitatea lor, se grupeazã în:
 vinuri de consum curent (VCC) au concentraþia alcoolicã de 8-10% vol. alcool, se
obþin din soiuri de mare productivitate, cultivate în areale specializate, în vii rãsleþe
sau din struguri de masã, din acestea fac parte:
 vinul de masã (VM), cu tãria de 8,5-9,5% vol. alcool;
 vinul de masã superior (VMS), cu tãria de peste 9,5% vol. alcool.
 vinuri de calitate superioarã (VS) au concentraþia alcoolicã minimã de 11,5% vol.
alcool, se obþin din soiuri cu însuºiri tehnologice superioare, cultivate în areale
delimitate ºi consacrate, care aplicã o tehnologie proprie, din acestea fac parte:
 vinul de calitate superioarã (VS) obþinute în anumite podgorii, cu
tãria de minimã de 11,5% vol. alcool, vinurile poartã denumirea
podgoriei;
 vinul de calitate cu denumire de origine controlatã (DOC)
obþinute în anumite podgorii, se disting prin originalitatea zonei de
producere, de soi, de sortimentul de soiuri, de modul de culturã ºi
de tehnologia folositã, provin din struguri cu un conþinut de
zaharuri de minimum de 180g/l;
 vinuri de calitate cu denumire de origine ºi trepte de calitate
(DOCC) sunt obþinute pe areale restrânse, dupã reguli severe, la
recoltare strugurii trebuie sã conþinã zahãr, minimum 196g/l, iar la
producerea acestor vinuri se respectã trei trepte de calitate:
 recoltare la maturitate deplinã, strugurii trebuie sã
conþinã zahãr minimum 196g/l, iar vinurile sunt
DOCC-CMD;
 recoltare la maturitatea de înnobilare, strugurii
trebuie sã conþinã zahãr minimum 220g/l, la strugurii
albi ºi minimum 204g/l la strugurii roºii, iar vinurile
sunt DOCC- CT;
 recoltare la stafidirea strugurilor, strugurii trebuie sã
conþinã zahãr minimum 240 g/l, cu atac de mucegai
nobil sau stafidiþii, iar vinurile sunt DOCC-CIB.

2
 vinuri hibride, se obþin din struguri hibrizi direct producãtori
(HPD), sunt folosiþi în consumul familial, pentru obþinerea de oþet
alimentar ºi pentru obþinerea distilatelor.
Dupã culoare, vinurile se împart în:
 vinuri albe;
 vinuri roze;
 vinuri roºii.
Dupã conþinutul în zaharuri, vinurile se clasificã în:
 seci, cu maxim 4g/l zahãr;
 demiseci, cu 4,1-12g/l zahãr;
 demidulci, cu 12,1-50g/l zahãr;
 dulci, cu peste 50g/l zahãr.
Dupã caracterul aromatic, vinurile se împart în:
 nearomate;
 aromate.
 vinuri speciale obþinute din must sau vinuri, prin aplicarea unor tratamente,
prezentând unele caracteristici ale materiilor prime folosite ºi a tehnologiilor
aplicate, sunt vinuri efervescente, aromatizate sau nearomatizate, alcoolice sau
nealcoolice:
 vinuri spumante este vinul care conþine dioxid de carbon de
origine endogenã, obþinut prin fermentare naturalã a mustului, care
dezvoltã în sticlã o presiune de 3,5 bari, la temperatura de 20oC,
tãria alcoolicã de 11-12% vol. alcool, se împart în:
 vinuri spumante fermentate în butelii;
 vinuri spumante fermentate în rezervoare ºi transvazat în
butelii;
 vinuri spumante fermentate în rezervoare.
În funcþie de conþinutul în zahãr al vinurilor spumante, acestea pot fi:
- extra brute, între 0-6g zahãr/l;
- brute, între 6-15g zahãr/l;
- extra seci, între 12-20g zahãr/l;
- seci, între 17-35g zahãr/l;
- demiseci, între 33-50g zahãr/l;
- dulci, peste 50g zahãr/l.
 vinuri spumoase conþin dioxid de carbon de origine exogenã
parþial sau total, obþinut prin administrarea licorii de expediþie ºi
impregnare cu dioxid de carbon, ele dezvoltã în sticlã o presiune
de 2,5bari, la temperatura de 20oC, iar dupã conþinutul în zahãr
pot fii:
- seci, maxim cu 12g zahãr/l;
- demiseci, cu 12-30g zahãr/l;
- demidulci, cu minim 30g zahãr/l.
 vinul petiant conþine dioxid de carbon de origine exogenã, dezvoltã în sticlã o
presiune de 1,5bari, la temperatura de 20oC, iar tãria alcoolicã este de 7% vol. alcool;
 vinul perlant conþine dioxid de carbon de origine exogenã total sau parþial, dezvoltã
în sticlã o presiune cuprinsã între 1 ºi 2,5bari, la temperatura de 20oC, iar tãria
alcoolicã este de minimum 9% vol. alcool;
 vinuri speciale aromatizate cu aport de aromã, obþinute din extract de plante
aromatice. Vermutul este obþinut din vin cu adaus de alcool alimentar, zahãr,
caramel ºi extract de plante aromatice, tãria alcoolicã este de 17-18% vol. alcool, iar
conþinutul în zahãr cuprins între 60-100 g/l, pot fi:
- foarte sec, cu maximum 6g zahãr/l;
- sec, cu 6-30g zahãr/l;
- demisec, cu 30-50g zahãr/l;
- dulce, cu minimum 50g zahãr/l.

3
 vinuri special nearomatizate din aceastã categorie fac parte vinurile licoroase ºi
speciale, seci, de tip oxidativ:
 vinul licoros se obþine din must, din vin sau amestecul acestora,
must concentrat, distilat de vin cu tãria alcoolicã de 52-86% vol.
alcool sau alcool alimentar de 96% vol. alcool ºi mistel, are
concentraþia alcoolicã cuprinsã între 15-22% vol. alcool ºi un
conþinut în zahãr de 80g/l;
 vinuri special seci de tip oxidativ are o tãria alcoolicã de 17-18%
vol. alcool ºi un conþinutul în zahãr de 10-40g/l.
Produse pe bazã de struguri, must sau vin:
 sucuri de struguri:
- natural;
- concentrat;
- liofilizat;
- impregnat cu dioxid de carbon alimentar;
- bãuturi rãcoritoare din suc de struguri.
 must tãiat, obþinut prin sulfitare sau conservare cu frig;
 must concentrat, obþinut prin concentrarea mustului de struguri pânã la minim
650g/l zahãr;
 mistel, se obþine prin alcoolizarea mustului de struguri cu alcool alimentar, pânã la
12-15% vol. alcool ºi o concentraþie de zahãr de 145 g/l;
 distilat de vin, se obþine prin distilarea vinului, are o tãrie de 52% vol. alcool;
 distilat învechit de vin(vinars-coniac) se obþine prin distilarea vinului, are o tãrie de
40-43% vol. alcool ºi este învechit în vase de stejar, timp de minim trei ani;
 alcool de vin se obþine prin distilarea vinului, are o tãrie de 86% vol. alcool.
Punerea în consum a vinurilor ºi a celorlalte bãuturi pe bazã de must ºi vin, se face prin ambalarea
în butelii de sticlã sau în alte ambalaje autorizate. Folosirea ambalajelor din material plastic sau din alte
materiale autorizate este permisã numai pentru vinurile de masã, etichetate în condiþiile legii.
La ambalarea vinurilor cu denumire de origine controlatã este obligatorie închiderea buteliilor de
sticlã cu dopuri de plutã, derivate din plutã, cu alte materiale admise în comerþul internaþional sau prin
închidere filetatã asiguratã.
Indicaþiile obligatorii folosite la etichetare sunt urmãtoarele:
 categoria de calitate a vinului:
 vin de masã;
 vin de calitate superioarã VS, cu indicaþie de provenienþã
geograficã;
 vin cu denumire de origine controlatã DOC: CMD, CT, CIB;
 indicaþia de provenienþã geograficã pentru vinurile de calitate
superioarã VS sau denumirea de origine controlatã pentru vinurile
DOC;
 denumirea soiului sau a soiurilor pentru vinurile cu denumire de
origine controlatã.
 tipul vinului determinat de conþinutul sãu în zaharuri: sec, demisec, demidulce,
dulce;
 tãria alcoolicã dobânditã minimã a tipului de vin, exprimatã în procente, în volume;
 volumul nominal al produsului, exprimat în mililitri, centilitri sau decilitri pentru
recipiente mai mici de un litru ºi în litri pentru recipiente de un litru ºi mai mari.
 þara de origine pentru vinurile importate;
 denumirea ºi adresa îmbuteliatorului;
 data ambalãrii sau numãrul lotului, cu posibilitatea stabilirii datei ambalãrii.
Indicaþiile facultative folosite la etichetare sunt urmãtoarele:
 marca de comerþ;
 denumirea exploataþiei viticole, numai în cazul vinurilor de calitate provenite în
exclusivitate din exploataþia indicatã;

4
 culoarea vinului: alb, roze, roºu;
 anul de recoltã, în cazul vinurilor cu denumire de origine controlatã sau al celor de
calitate superioarã VS, cu indicaþie de provenienþã geograficã, cu condiþia ca vinul sã
provinã în proporþie de cel puþin 85% din recolta anului indicat;
 vechimea vinului;
 numele/denumirea persoanei/persoanelor fizice sau juridice care au participat la
procesul de elaborare, îmbuteliere sau comercializare a produselor;
 codul de bare al produsului;
 alte menþiuni care amplificã informaþia asupra calitãþii vinurilor sau condiþiile
speciale de producere ºi îmbuteliere.
1.3. Importanþa alimentarã a produselor viniviticole
Vinul conþine o serie de substanþe uºor asimilabile precum: zaharuri, alcool etilic, glicerinã, acizi
organici, tanin, esteri, aldehide, proteine, aminoacizi, vitamine, sãruri minerale ºi altele.
Din punct de vedere energetic 1 litru de vin care are 10% vol. alcool aduce în bilanþul energetic
600–700 calorii, care reprezintã 25% din necesarul zilnic al organismului. Un litru de vin echivaleazã, din
punct de vedere energetic, cu 0,9 l lapte, 500 g pâine, 580 g carne, 5 ouã sau 1 kg cartofi.
Celelalte substanþe din vin, deºi în cantitãþi mici, au valoare nutritivã. Conþinutul mai bogat în
cationi (potasiu în special) constituie o rezervã de substanþe alcaline care neutralizeazã acizii proveniþi din
metabolismul lipidelor, contribuind la menþinerea unui pH constant al sângelui.
De asemenea, fierul ºi cuprul intrã în compoziþia hemoglobinei, fosforul ia parte la sinteza
fosfoproteinelor ºi fosfatidelor, iar microelementele (zinc, cobalt, bor, brom, iod, etc.) intrã în constituþia
anumitor þesuturi ºi enzime din organism.
Asupra organismului uman, vinul are o acþiune fiziologicã, bactericidã ºi terapeuticã.
Acþiunea fiziologicã a alcoolului din vin, influenþeazã direct funcþiunile aparatului digestiv,
circulator ºi sistemul nervos.
Doze mici de vin activeazã secreþia salivarã ºi gastricã, mãrind în acelaºi timp secreþia
pancreasului ajutând la saponificarea grãsimilor. De asemenea, regleazã pH–ul sucului gastric, stimuleazã
contracþia stomacului, favorizeazã digestia ºi absorbþia (deschide apetitul). Vinurile albe, au o acþiune
laxativã, iar cele roºii una constipativã.
Dozele mari ºi repetate de alcool provoacã o congestionare permanentã a mucoasei gastrice
ducând la gastrita cronicã de naturã alcoolicã.
Asupra aparatului circulator, alcoolul din vin, în doze moderate, produce o senzaþie de cãldurã ºi
congestie a feþei datoritã vasodilataþiei. Cantitãþi mari de vin duc la hipertensiune ºi la creºterea
temperaturii periferice.
Sistemul nervos este influenþat puternic de alcool în funcþie de cantitatea consumatã. În doze
moderate, alcoolul stimuleazã activitatea nervoasã producând o senzaþie de euforie însoþitã de excitaþia
cerebralã ºi exaltaþia psihicã. În doze mari, alcoolul produce o acþiune anestezicã ce poate produce chiar
moartea.
Acþiunea bactericidã a vinului. Vinul este un aliment care nu are în compoziþia sa
microorganisme patogene pentru om. Un vin de 10% vol. alcool omoarã bacteriile tifice ºi paratifice, în 15
minute. Acþiunea bactericidã a vinului se datoreazã componenþilor acestuia: acizi, taninuri ºi în special
antocianii din vin. Vinul este folosit în cazurile de tuberculozã, holerã, tifos.
Acþiunea terapeuticã consumul de vin se recomandã în bolile cãilor respiratorii (bronºite,
bronhopneumonii, tuberculozã), în unele boli ale aparatului circulator (acþiune vasodilatatoare ºi
cardiotonicã), în combaterea malariei, în unele boli digestive (colitã, constipaþie), în anemii, rãceli, în
formele uºoare de astenie, în stãri de obosealã fizicã etc.
Consumul de vin în cantitãþi moderate, activeazã circulaþia sanguinã la nivel capilar ºi cranian,
având efecte terapeutice foarte importante pentru organismul uman. Dintre acestea amintim: reduce riscul
afecþiunilor coronariene, a cardiopatiei ischemice, a trombozei coronare, a osteoporozei, a insuficienþei
renale, a apariþiei cancerului, a apariþiei hipertensiunii arteriale, a apariþiei calculilor biliari ºi a litiazei, a
apariþiei bolii Parkinson, sau bolii Alzheimer, stimuleazã digestia, eliminã apariþia ulcerului, a hepatitei A,
reduce stresul ºi stãrile depresive.
S-a constatat cã în timp ce majoritatea bãuturilor alcoolice favorizeazã frecvenþa unor boli, cum
sunt: hipertensiunea, maladii coronariene, celebro-vasculare ºi bronºita, vinurile consumate în diferite
cantitãþi reduse au rol favorabil, chiar profitabil. În studiu se aratã cã în Franþa ºi Italia, mari consumatoare

5
de vin, mortalitatea datoratã acestor boli este de trei ori mai redusã decât în þãrile în care vinul nu face parte
din bãuturile alcoolice cotidiene.
Astãzi, fiecare dintre noi ºtie cã abuzul de alcool este dãunãtor sãnãtãþii ºi cã vinul trebuie
consumat cu moderaþie. Abuzul de alcool provoacã numeroase ciroze, cancer ºi indirect, accidente de
circulaþie. Cu toate acestea însã, unii oameni continuã sã considere aceastã bãuturã demnã de fi consumatã
zilnic, fãrã limite.
Alcoolul în cantitãþi mari reduce capacitatea de concentrare ºi atenþia, încetineºte activitatea
cerebralã ºi blocheazã reflexele. Contribuþia lui nefastã se face simþitã în toate tipurile de accidente, în
special în cele rutiere. Se ºtie cã regula generalã cã alcoolul nu se amestecã niciodatã cu medicamentele,
oricare ar fi tipul acestora. Motivul este simplu: alcoolul este metabolizat în ficat ºi poate interfera cu
acþiunea substanþelor medicamentoase în mod nedorit. Combinaþia dintre somnifere ºi bãuturã este în mod
special periculoasã.
Consecinþele nefaste asupra sãnãtãþii includ:
 distrugerea ficatului (ciroza);
 osteoporoza;
 riscul de cancer (de gât, de ficat, de sân, de esofag);
 presiune arterialã ridicatã;
 ulcere de stomac;
 afectarea muºchiului inimii;
 pancreatita acutã ºi cronicã;
 nivel ridicat de trigliceride;
 obezitate.
1.4. Structura viticulturii din þara noastrã
La noi în þarã, viþa de vie se cultivã în plantaþii care sunt:
 culturi de soiuri pure;
 culturi de soiuri în asociaþii tehnologice;
 culturi de soiuri în asociaþii biologice.
În plantaþiile viticole sunt rãspândite 100 de soiuri roditoare ºi 10 soiuri ca portaltoi, restul fiind în
colecþiile staþiunile de cercetãri viti-viticole.
Prin soi înþelegem o categorie de viþã de vie cu aceleaºi caracteristici biologice, botanice,
agrobiologice ºi tehnologice, menþinute timp îndelungat fãrã a se modifica fundamental. Din aceastã cauzã
viþa de vie se înmulþeºte vegetativ.
Soiurile de viþã de vie se clasificã þinând cont de:
 caracteristicile botanice sunt specifice fiecãrui soi, iar de studiul lor se ocupã
ampelografia;
 destinaþia pentru care au fost create, soiurile roditoare se grupeazã în:
 soiuri pentru struguri de masã;
 soiuri pentru struguri de vin;
 soiuri de struguri pentru distilate;
 soiuri de struguri pentru sucuri;
 soiuri de struguri pentru stafide.
 însuºirile tehnico-viticole speciale, culturile create au urmãtoarele grupe de soiuri:
 soiuri sau hibrizi folosiþi ca portaltoi, rezistenþi la filoxerã;
 soiuri roditoare nobile, cultivate pe portaltoi sau pe rãdãcini proprii;
 soiuri americane ºi hibrizi producãtori direcþi care au apãrut la noi în
perioada post filoxerã.
Plantaþiile de viþã-de-vie sunt grupate teritorial, în areal viticol, în zone viticole, în regiuni viticole,
podgorii, centre ºi plaiuri viticole.
Arealul viticol reprezintã aria geograficã de rãspândire a culturii viþa-de-vie, în care se includ
zonele viticole, regiunile viticole, podgoriile, centrele viticole ºi plaiurile viticole.
Zona viticolã este arealul de mare întindere care grupeazã mai multe podgorii fãcând parte din
regiuni viticole diferite, caracterizat prin condiþiile sale climatice determinate pentru potenþialul calitativ al
strugurilor ºi vinurilor.

6
Regiunea viticolã cuprinde un larg teritoriu cultivat cu viþã-de-vie, caracterizat prin condiþii
naturale de climã ºi de relief relativ asemãnãtoare, precum ºi prin direcþii de producþie ºi sortimente
apropiate.
Podgoria este o unitate teritorialã naturalã ºi tradiþionalã, caracterizatã prin condiþii specifice de
climã, sol ºi relief, prin solurile cultivate, prin metodele de culturã ºi procedeele de vinificare folosite, care,
în ansamblu, conduc la obþinerea unor producþii de struguri ºi vinuri cu însuºiri specifice.
Centrul viticol este teritoriul care cuprinde plantaþiile viticole din una sau mai multe localitãþi,
care face sau nu face parte integrantã dintr-o podgorie ºi care constituie o unitate teritorialã caracterizatã
prin factori specifici de climã, sol ºi sortiment, precum ºi prin condiþii agrotehnice ºi tehnologice
asemãnãtoare. Centrul viticol cuprinde o suprafaþã mai micã decât podgoria.
Plaiul viticol este teritoriul restrâns din cadrul unui centru viticol, ce cuprinde plantaþiile de viþã-
de-vie situate pe aceeaºi formã de relief. Factorii naturali, precum ºi condiþiile de culturã ºi de tehnologie ce
privesc plaiul viticol sunt asemãnãtoare pe întreaga suprafaþã cultivatã cu viþã-de-vie, determinând
obþinerea unor produse cu însuºiri de calitate specifice.
Pe harta României se pot identifica opt regiuni viticole, în cadrul cãrora, plantaþiile de viþã-de-vie
sunt grupate în 38 de podgorii cu un total de 123 centre viticole ºi 40 de centre viticole independente.
1.5. Podgoriile din þara noastrã
Cultura viþei de vie este practicatã în România pe aproape întreg teritoriul þãrii, începând de la
Dunãre, în sud, pânã în judeþele Botoºani ºi Maramureº, în nord. Numai câteva judeþe situate în zone de
mai mare altitudine (Braºov, Covasna, Harghita) ºi un singur judeþ din extrema nordicã a þãrii (Suceava) nu
oferã condiþii prielnice pentru viticulturã.
Din punct de vedere geografic, podgoriile sunt rãspândite pe suprafaþa þãrii, astfel:
Podgoriile subcarpatice formeazã colierul viticol din zona de sud a Carpaþilor Meridionali ce þin
de la Þâmboieºti (Râmnicu-Sãrat) pânã la Porþile de Fier (Turnu-Severin):
 Podgoria Dealu-Mare (judeþul Prahova ºi Buzãu),
judeþul Prahova format din:
 Dealu-Mare;
 Boldeºti;
 Valea Cãlugãreascã;
 Bucov;
 Urlaþi-Ceptura;
 Tohani, Cricov;
judeþul Buzãu format din:
 Breaza - Vispeºti;
 Pietroasele - Gura Sãrãþii;
 Merei, Zoreºti;
 Dealurile Buzãului - Cernãteºti, Zãrneºti, Râmnicu Sãrat, Ruºeþu.
 Podgoria Drãgãºani – Iancu Jianu;
 Podgoria Sîmbureºti – Sîmbureºti, Dobroteasa, Drãgãneºti;
 Podgoria ªtefãneºti – Costeºti - Argeº;
 Podgoria Severin–Halânga, Corcova, Opriºor, Oraviþa, Vrata, Izvoare, Jiana;
 Podgoria Dealurile Craiovei – Târgu Jiu, Poiana Cruºeþului.
Podgoriile Moldovei localizate în zona dealurilor ºi colinelor Subcarpaþilor Rãsãriteni, þinând de
la Þâmbureºti pânã în nordul Moldovei:
 Podgoria Panciu-Odobeºti-Coteºti - Zeletin (judeþul Vrancea);
 Podgoria Nicoreºti, Dealu Bujorului, Iveºti, Corvolulului, Zeletin, Colinele Tutovei
(judeþul Galaþi);
 Podgoria Bacãului - Zeletin, Dealu Morii, Parincea, Rãcãciuni;
 Podgoria Cotnari (cea mai nordicã) - Cotnari, Hârlãu, Cucuteni;
 Podgoria Iaºi - Uricani, Copou, Bucium, Comarna, Probata, Plugari;
 Podgoria Huºi - Bohotin, Avereºti, Huºi, Vutcani, Murgeni, Vaslui;
 Podgoria Colinele Tutovei - Tutova, Jana.
Podgoriile Dobrogei sunt amplasate în regiunea geograficã Dobrogea:
 Podgoria Murfatlar – Cernavodã, Medgidia, Murfatlar;

7
 Podgoria Ostrov – Ostrov, Bãneasa, Oltina, Aliman;
 Podgoria Lipniþa;
 Podgoria Sarica-Niculiþel – Tulcea, Mãcin, Niculiþel, Dãieni;
 Podgoria Istria-Babadag – Istria, Chirnogeni, Ovidiu, Mangalia, Hîrºova, Valea
Nucarilor, Babadag.
Podgoriile nord-carpatice cuprind:
 Podgoriile din centrul Transilvaniei situate între Târnave ºi Mureº:
 Podgoria Târnavelor:
- Blaj-Jidvei;
- Târnãveni, Zãgar, Mediaº, Valea Nirajului.
 Podgoria Alba-Iuliei;
 Podgoria Sebeº-Apold;
 Podgoria Aiud -Aiud;
 Podgoria Lechinþa-Bistriþa:
 Podgoriile din nord-vestul Transilvaniei cuprind centrele viticole:
 Valea lui Mihai - Sanislãu;
 Ardud, Tãºnad, Rãteºti;
 Silvaniei, Zalãu, Samºud, ªimleul Silvaniei;
 Diosig - Oradea, Diosig, Sîniob- Marghita.
 Podgoriile din Banat, situate pe dealurile din jurul Mureºului ºi Timiºului sunt:
 Podgoria Aradului - Miniº, Mãdãrat, ªag;
 Podgoria Teremia -Teremia, Recaº, Silagiu;
 Podgoria Moldova-Nouã.
Podgoriile din Câmpia Dunãrii amplasate pe câmpie ºi traseele inferioare ale Dunãrii ºi a
afluenþilor sãi:
 Podgoria Greaca;
 Centrul viticol Turnu Mãgurele;
 Centrul viticol Drãgãneºti-Olt;
 Centrul viticol Segarcea.
Podgoriile pe nisipuri specializate în obþinerea de struguri destinaþi consumului ºi producerii de
vinuri curente de masã.
 Viile din Câmpia Tisei:
 Valea lui Mihai.
 Viile din Banat:
 Teremia-Tomnatic.
 Viile din Câmpia Olteniei (situate între Jiu ºi Olt):
 Þâmbureºti;
 Calafat;
 Vânjul-Mare.
 Viile din Câmpia Bãrãganului (jud. Brãila ºi Ialomiþa) situate pe malurile
Cãlmãþuiului, Ialomiþei ºi Buzãului.
 Viile din Câmpia Tecuciului:
 Tecuci;
 Iveºti;
 Hanu Conachi.
 Viile din Dobrogea ºi Deltã:
 Hîrºova;
 Ciobanu;
 Letea;
 Periprava.
Principalele soiuri existente, pe regiuni, sunt rãspândite astfel:
 Banat: Riesling italian, Sauvignon blanc, Pinot noir, Cadarcã, Merlot, Burgund mare.

8
 Criºana-Maramureº: Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Cadarcã, Merlot, Burgund
mare, Riesling italian, Feteascã regalã, Feteascã albã, Muscat ottonel.
 Dobrogea: Pinot gris, Chardonnay, Muscat ottonel, Riesling italian, Sauvignon
blanc, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot.
 Moldova: Feteascã regalã, Muscat ottonel, Aligote, Cabernet Sauvignon, Tãmâioasã
româneascã, Bãbeascã neagrã, Grasã, Frâncuºã, Galbenã de Odobeºti, Busuioacã de
Bohotin.
 Muntenia-Oltenia: Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Merlot, Burgund mare, Feteascã
neagrã, Feteascã albã, Riesling italian, Pinot gris, Muscat ottonel, Sauvignon blanc.
 Transilvania: Feteascã albã, Traminer rose, Sauvignon blanc, Muscat ottonel,
Feteascã regalã, Riesling italian.
1.6. Tipurile ºi categoriile de vinuri obþinute
La noi în þarã se pot produce urmãtoarele tipuri ºi categorii de vinuri:
 vinuri albe curente se obþin din soiurile: Galbenã de Odobeºti, Crîmpoºie, Gordanã,
Creaþã, Iordanã, Majarcã, Mustoasã, Aligoté în urmãtoarele podgorii: Odobeºti,
Panciu, Coteºti, Huºi, Dealu-Mare, Drãgãºani, Teremia-Tomnatic, Pîncota.
 vinuri albe superioare obþinute din soiurile: Riesling italian, Feteascã albã, Feteascã
regalã, Pinot gris, Sauvignon, Furmint, Traminer roz, Grasã româneascã, în
podgoriile: Târnave, Alba-Iulia, Cotnari, Tomeºti, Odobeºti, Coteºti, Pietroasele,
Drãgãºani, Segarcea etc.
 vinuri albe de desert care se împart:
 vinuri aromate: Muscat Ottonel (Coteºti, Panciu, Crãciunel, Iaºi) ºi
Tãmâioasa româneascã (Pietroasele, Drãgãºani, Segarcea).
 vinul de Cotnari se obþine din soiurile: Grasã, Feteascã albã, Frâncuºã,
Tãmâioasã româneascã.
 vinul de Murfatlar se obþine din soiurile: Chardonnay, Pinot gris, Riesling
italian, Sauvignon.
 vinuri de Pietroasele obþinute din soiul Grasã româneascã.
 vinurile de Târnave ºi de Alba-Iulia folosesc soiurile Feteascã albã,
Feteascã regalã, Riesling italian, Pinot gris, Sauvignon ºi Traminer roz.
 vinurile de Aiud, Lechinþa, Teaca obþinute din soiurile: Riesling italian,
Neuburger, Feteascã regalã ºi Feteascã albã.
 vinuri roºii curente obþinute din soiurile: Negru moale, Negru vârtos, Cabernet
franc, Alicanté, Bouschet etc.
 vinuri roºii superioare: Bãbeascã (Nicoreºti), Feteascã neagrã (Coteºti), Cabernet
Sauvignon, Pinot noir, Merlot (Valea Cãlugãreascã, Urlaþi, Tohani, Drãgãºani,
Þîmbureºti, Segarcea, Corcova, Turnu-Severin, Dealul Bujorului), Cadarcã (Miniº).
 vinuri roze se obþin din soiurile: Braghinã, Roºioarã, Bãbeascã, Steinschiller roz,
Baetor, în podgoriile: Teremia, Dãbuleni, Sarica-Niculiþel.
 vinuri materie primã pentru distilate se obþin din soiurile: Mustoasã de Mãderat,
Iordanã, Plãvaie etc. în toate podgoriile.
 vinuri materie primã pentru vinurile spumante se obþin din soiurile: Reisling
italian, Pinot gris, Feteascã albã, Feteascã regalã, Sauvignon provenite din bazinele
viticole: Panciu, Coteºti, Dealul Bujorului, Alba-Iulia, Târnãveni, Odobeºti etc.
1.7. Factorii care determinã calitatea ºi cantitatea strugurilor ºi a vinurilor
Calitatea ºi cantitatea strugurilor ºi implicit a vinurilor sunt influenþate de o serie de factori care þin
seama de natura soiului, tehnologia culturii viþei de vie ºi de tehnologia de obþinere avinurilor.
Calitatea stugurilor ºi a vinului este influenþatã în cea mai mare mãsurã de soi, care imprimã o
fizionomie proprie. Clima exercitã o influenþã atât asupra calitãþii cât ºi asupra productivitãþii. În mod
obiºnuit, temperatura influenþeazã epoca de coacere, permiþând o zonare a soiurilor de viþã, pe întreaga
suprafaþã a þãrii. Cele mai bune vinuri de consum se obþin în zona cald–temperatã. În zona cu climat
rãcoros se pot obþine vinuri bune pentru distilate ºi ºampanie.
Umiditatea optimã este de 70%, iar cantitatea de precipitaþii, de 600-700 l/m2.
Solul exercitã o influenþã deosebitã asupra calitãþii, deoarece acelaºi soi de struguri, cultivat în
regiuni diferite ºi pe soluri diferite, dau vinuri cu totul deosebite ca buchet ºi însuºiri gustative. Solurile

9
podzolice, cu reacþia acidã ºi cu conþinut mic de substanþe organice, sunt recomandate pentru obþinerea
vinurilor de consum curent, uºoare ºi fine. Vinurile superioare albe ºi roºii se obþin în viile cultivate pe
solurile brun acide.
Solurile carbonate ºi bogate în humus, sunt mai potrivite pentru obþinerea vinurilor spumoase, iar
solurile bogate în calcar, pentru vinurile aromate ºi coniacuri fine. Solurile aluvionale, mai cu seamã cele
de ºes, se recomandã pentru vinurile uºoare, de consum curent.
Expoziþia viþei de vie este influenþatã de latitudini ºi altitudini, în regiunile cu climã rãcoroasã se
recomandã expoziþiile cu dominanþã sudicã, în timp ce în zonele cãlduroase, expoziþia dominantã va fi cea
nordicã.
Dintre factorii agrotehnici amintim lucrãrile de înfiinþare a viei, lucrãrile aplicate plantei ºi
lucrãrile aplicate solului .
1.8. Compoziþia mecanicã ºi chimicã a strugurilor
Compoziþia mecanicã a strugurilor este raportul gravimetric între unitãþile uvologice constitutive,
ciorchini, pieliþã, seminþe ºi miez. Compoziþia chimicã aratã cã influenþa lor asupra procesului tehnologic,
în special asupra caracteristicilor chimice ºi organoleptice ale vinului.Atât compoziþia mecanicã cât ºi cea
chimicã sunt influenþate de:
 natura solului;
 gradul de coacere al strugurelui;
 starea fitosanitarã;
 condiþii pedoclimatice;
 mijloacele agrotehnice aplicate etc.
Compoziþia mecanicã a strugurilor la maturitate deplinã, se prezintã astfel:
 ciorchini 3,5 % din strugure;
 boabe, formate din:
 pieliþã 7,7 % din strugure;
 seminþe 3,4 % din strugure;
 miez 84,5 % din strugure.
Ciorchinele principalele componente care intrã în componenþa ciorchinelui oscileazã în limite
foarte largi. Astfel, ciorchinele în stare verde conþinutul în apã ajunge pânã la 85-90%, iar dupã lignificare,
apa reprezintã 35-34% din greutatea lui. Ciorchinii reprezintã suportul mecanic al boabelor ºi sunt totodatã
cãile de vehiculare ale substanþelor nutritive din rãdãcinã cãtre frunze ºi boabe. Sunt alcãtuiþi din pedunculi
ºi axul (rahisul) cu ramificaþii de diferite ordine. Ciorchinii se compun n medie din 67% apã, 2% substanþe
tanante, 2% substanþe minerale, 5% celulozã, 2% substanþe azotate ºi alþi componenþi mai puþin importanþi,
predominând polifenolii.
Bobul constituie partea utilã a strugurelui. În funcþie de soi, fazã de coacere ºi de recoltare,
boabele constituie 95-97% din masa strugurilor. Boabele se compun din 2-20% pieliþã, 73-95% pulpã ºi 2-
7% seminþe. Existã struguri de masã cu mai mult miez ºi struguri de vin, unde proporþia de pieliþã ºi
seminþe este mai mare.
Pieliþa are o compoziþie chimicã complexã. La pieliþã se semnaleazã stratul ceros, numit pruinã,
care imprimã boabei un aspect catifelat brumat ºi pe a cãrei suprafat sunt depuse, de vânt sau insecte,
drojdii si alte microorganisme. Pruina reprezinta 1,5% din greutatea pieliþei proaspete ºi reprezintã un
amestec de substanþe, din care, locul principal îl ocupã ceridele, formaþi din esteri:
 alcooli ºi acizi superiori;
 hidrocarburi parafinice;
 alcooli superiori secundari;
 acizii graºi;
 hidroxiacizi sub formã de esteri liberi.
Pe suprafaþa pieliþei, pruina diminueazã evaporarea, face pieliþa neumectabilã, favorizeazã
alunecarea ºi prelingerea picãturilor de apã de pe boabe. Are o rezistenþã mãritã faþa de agenþii fizici ºi
chimici. Proporþia de apã reprezintã 50-80% din greutatea pieliþei proapete, restul de 20-50% constituie
substanþa uscatã care la unele soiuri ºi în anii secetoºi poate ajunge pânã la 60%. Dintre glucide, celuloza se
gãseºte în cantitãþi mai mari, pâna la 4%, urmeazã apoi pentozele si pentozanii 1-1,2%, substanþe pectice,
gumele ºi mucilagiile la un loc, pânã la 1%, glucoza si fructoza sunt în cantitãþi foarte mici, iar în straturile
cele mai exterioare de celule ale pieliþei nu se gãsesc decât sub formã de urme sau deloc. Conþinutul în
substanþe cu azot oscileazã între 0,8-2%, cenuºa reprezintã 0,5-1% din greutatea pieliþei. Acizii, ca ºi în

10
ciorchini, se aflã mai mult în stare de sãruri dacât în stare liberã, ceea ce face ca pH-ul sã fie mai mare decât
în sucul pulpei.
Principalele substanþe din compoziþia pieliþei sunt:
 substanþele fenolice, ele aparþin urmãtoarelor grupe de substanþe chimice: antociani,
taninuri, flavone ºi acizi fenolici;
 substanþele de aromã sunt localizate în pieliþã ºi în miez, au o compoziþie foarte
eterogenã ºi aparþine unor grupe de substanþe diverse: alcooli, acizi, esteri, aldehide,
cetone, terpene etc.;
 enzimele oxidazice amintim cele de tipul tirozinazei (la struguri sãnãtoºi) ºi lacazei
(struguri atinºi de mucegai), produc oxidarea antocianilor ºi a taninurilor;
 enzimele pectolitice din miez ºi enzimele proteolitice au rol pozitiv în mãrirea
randamentului în must ºi produc oxidarea antocianilor ºi a taninurilor.
Pulpa este cea mai mare importanþa, fiind constituitã numai din sucul vacuolar al celulelor ºi din
resturile solide ale pereþilor celulari. Pulpa este alcãtuitã din 25-30 straturi de celule mari cu membrane
celulozice, bogate în suc vacuolar. În compoziþia acestuia intrã hidraþi de carbon (glucozã ºi fructozã, în
raport de 1/1), acizi organici (acidul malic, acidul tartric), substanþe azotoase, substanþe minerale, substanþe
pectice ºi vitamine. Toate se regãsesc în compoziþia mustului rezultat prin procesul de vinificare primarã.
Sãmânþa are o compoziþie chimicã mult diferitã de celelalte unitãþi uvologice, proporþia de apã din
sãmânþã este mai scãzutã, reprezentând 28-40% din greutatea ei, iar celuloza, atinge 28% din greutatea ei.
În afara de celulozã sãmânþa mai conþine substanþe azotate 0,8-1,2%, substanþe tanante 4-6%, substanþe
grase 10-25%, substanþe minerale 2-4%, acizii graºi ºi alte combinaþii mai puþin studiate.
1.9. Compoziþia biochimicã a bobului
Miezul strugurelui conþine suc ºi o parte solidã formatã din pereþii celulari ºi fascicole
fibrovasculare, care se gãsesc în proporþie de 0,5%. Cele mai importante substanþe din compoziþia miezului
sunt:
Zaharurile sunt constituite din glucozã ºi fructozã, la maturarea deplinã a strugurelui raportul
dintre acestea este de G/F=0,82. Mustul conþine pentoze (arabinozã, xilozã), zaharuri nefermentescibile în
cantitãþi reduse de 0,3-1g/l. Cantitatea în zaharuri variazã între 150-250g/l la strugurii normali, iar la
strugurii stafidiþi aceastã concentraþie poate ajunge pânã la 400g/l. Cantitatea de zaharuri scade rar sub
80g/l, iar la maturitate mustul conþine glucozã ºi fructozã în proporþii egale.
Acizii sunt de naturã organicã ºi anorganicã. Acizii organici iau naºtere prin oxidarea hidraþilor de
carbon, se gãsesc sub formã liberã, semilegatã ºi legatã, iar acizii anorganici sunt numai sub formã legatã
(sãruri). Dintre sãrurile cele mai importante amintim: bicarbonatul de sodiu ºi potasiu, care este puþin
solubil în alcool, iar solubilitatea depinde de temperatura mediului.
Acizii specifici sunt acidul tartric ºi acidul malic, mai puþin acidul citric, iar cantitatea ºi proporþia
acestora este determinatã de soi, factorii pedoclimatici ºi starea de maturitate. În must se gãsesc sãruri de K,
Na, Ca, Mg ale acidului sulfuric, acidului clorhidric ºi acidului fosforic.
Substanþele azotoase din pulpã reprezintã 1/4-1/5 din azotul bobului ºi între 0,2 ºi 0,8g/l din azotul
din must. Azotul din must se gãseºte sub formã de sãruri amoniacale, aminoacizi, amide, polipeptide,
peptone ºi proteine. Substanþele azotoase gãsite în must, 60-150mg/l sunt sub formã amoniacalã care dispar
complet în timpul fermentãrii.
Substanþe proteice, se gãsesc în cantitãþi foarte mici, ele sunt în proporþie ridicatã în strugurii
atacaþi de diverse mucegaiuri. Din acest motiv, vinurile provenite din struguri alteraþi sunt mai puþin
rezistente la pãstrare.
Substanþele pectice constituie un amestec format din pectinã, gume ºi mucilagii vegetale. Pieliþa
conþine cea mai mare cantitate de substanþe pectice. Pectina din ciorchine, pieliþã, þesut celular ºi pulpã se
gãseºte sub formã de pectinã insolubilã. Procentul de substanþe pectice este invers proporþional cu
cantitatea de must rezultat din bob: când cantitatea de pectinã este foarte mare, proporþia de þesuturi
celulare existentã în pulpã este ºi ea mare. Substanþele pectice au rol important în limpezirea mustului ºi a
vinului. Gumele ºi mucilagiile vegetale sunt constituite din arabani, galactani, etc., ele fiind în proporþie
mai mare decât pectina.
Substanþele minerale sunt formatã din cationi de K, Mg, Na, Fe, etc. ºi anionii fosforic, sulfuric ºi
clorhidric. Potasiul ºi acidul fosforic sunt elemente cu ponderea cea mai mare în cenuºa mustului. Fosforul
se gãseºte sub formã de combinaþii minerale ºi organice, în proporþie de cel mult 500mg %. Clorul se
gãseºte sub formã de clorurã ºi nu depãºeºte 200mg %, iar sulful, în cea mai mare parte sub formã de
sulfaþi, pânã la 300mg %. Cantitatea de sulfat creºte dacã adãugãm dioxid de sulf în proporþii mari pentru

11
conservare. Conþinutul de substanþe minerale depinde de soi, cantitatea de precipitaþii ºi compoziþia chimicã
a solului ºi variazã între 2-6g/l.
Substanþele colorante din struguri provin din substanþele tanante existente în pieliþa bobului de
strugure ºi sunt formate din antociani. În strugurii europeni, substanþa colorantã este formatã din oeninã
care provine din combinarea unei molecule de glucozã cu una de oenidinã, derivatul dimetilic al
delfinidinei. Strugurii proveniþi din viþã americanã conþin substanþe colorante formate din malvinã, care
provine din combinarea a douã molecule de glucozã cu derivatul dimetilic al delfinidinei. Toate substanþele
colorante din struguri se gãsesc sub formã de sãruri ºi sunt puse în libertate în prezenþa acizilor puternici.
Prin mãrirea aciditãþii avem ca rezultat intensificarea culorii vinurilor.
Substanþele tanante din struguri se numesc ºi enotaninuri ºi sunt solubile sau insolubile în alcool.
În timpul maturãrii strugurilor, cantitatea de substanþe tanante solubile creºte. Substanþele tanante sunt
combinaþii complexe de zaharuri reducãtoare, în special glucozã, cu acizii fenolici (acidul galic ºi acidul
digalic). Alãturi de tanin, în ciorchine ºi seminþe se gãseºte o materie rãºinoasã care este o anhidridã a
taninului ºi care dã un gust amar. Vinurile amare provin din struguri storºi prea tare ºi se datoreazã acestei
anhidride.
Pe baza datelor obþinute din analiza strugurilor se calculeazã urmãtorii indici uvologici:
 indicele de structurã al strugurelui este raportul dintre greutatea boabelor ºi greutatea
ciorchinilor, cuprins între 10-50, indicele fiind mai mic, la soiurile pentru vin ºi mai mare
la strugurii pentru masã;
 indicele de boabe este dat de numãrul de boabe, la 100g struguri ºi are valori cuprinse
între 25-30 la soiurile de masã, putând depãºi 100 la soiurile de vin cu boabe foarte mici,
în cadrul aceluiaºi soi, valoarea acestui indice variazã în funcþie de ecosistem ºi condiþiile
de culturã;
 indicele de alcãtuire al bobului reprezintã raportul dintre greutatea miezului, greutatea
pieliþei ºi greutatea seminþelor, are valori cuprinse între 5-15, la soiurile pentru vin
valoarea indicelui variazã între 5 ºi 8, iar la soirile pentru masã are valori cuprinse între
10-15;
 indicele de randament este dat de raportul dintre greutatea mustului ºi greutatea
tescovinei care include pieliþele, seminþele ºi ciorchinii, indicele variazã de la 2,5 la 5, cu
o valoare medie de 4, valori mici la soiurile de struguri cu boabe mici ºi pieliþa groasã.
1.10. Maturarea strugurilor
Maturarea strugurilor nu este un proces regulat ºi uniform, ci variazã în funcþie de soi, podgorie ºi
de an. Stabilirea momentului optim de cules nu este o operaþie uºoarã, deoarece acesta este determinatã de
o serie de factori dintre care cel mai important sunt: starea de maturitate a strugurilor, starea de sãnãtate,
condiþiile economice, modul de recoltare etc.
Starea de maturitate a strugurilor. Evoluþia procesului de maturare este influenþata foarte mult
de soi, de podgorie, dar mai ales de condiþiile specifice ale anului. În timpul evoluþiei, strugurele parcurge
patru perioade.
Fenomen complex, maturarea strugurilor cuprinde numeroase procese care duc la modificarea
aspectului ºi compoziþiei strugurelui. Apar anumite modificãri uºor de sesizat ca: schimbarea culori,
modificarea greutãþii, volumului ºi opacitãþii boabelor. Acestea devin mai moi ºi se desprind uºor de
pedicel, culoarea lor devine specificã, galben verzuie sau galben aurie la soiurile albe ºi albãstruie de
intensitãþi diferite la soiurile roºii, pieliþa se subþiazã, se acoperã cu pruinã, devine mai elasticã ºi
transparentã, seminþele capãtã o culoare maron închis, dobândesc un gust astringent ºi se desprind uºor de
miez. Se modificã compoziþia bobului, creºte conþinutul în glucide, scade aciditatea, se modificã raportul
între diferitele forme de azot, sporeºte conþinutul în substanþe minerale ºi vitamine. Conþinutul în substanþe
odorante ºi colorante creºte simþitor. La maturitatea strugurilor, fenomenele principale care intereseazã
sunt:
Dezvoltarea boabelor are loc continuu, atât în volum cât ºi în greutate, de la formarea lor, pânã la
maturitate. Ploile abundente din cursul maturãrii fac ca boabele sã se umfle brusc ºi pieliþa sã crape.
Acumularea zaharurilor în boabe, sub formã de glucozã ºi fructozã, se realizeazã din rezervele
butucului, a viþei ºi din rezervele frunzei, create zilnic, prin fotosintezã. În frunze iau naºtere toþi compuºii
celulelor vegetale: zaharuri, acizi organici, taninuri etc. În funcþie de durata strãlucirii soarelui din timpul
maturãrii strugurilor, prin fotosintezã se formeazã o anumitã cantitate de zahãr. Astfel, zonele cãlduroase
din þarã vor da struguri mai bogaþi în zahãr, respectiv, vinuri mai bogate în alcool. Migrarea zaharurilor din

12
partea lemnoasã a viþei se intensificã odatã cu intrarea strugurilor în perioada de pârgã. Lumina
influenþeazã acumularea zaharurilor din struguri uniform, astfel în boabe, în zona peduncularã existã mai
mult zahãr, iar în zona perifericã a bobului este mai dulce ºi mai puþin acidã.
Micºorarea aciditãþii este inversã procesului de acumulare a zaharurilor. În strugurii verzi,
aciditatea este de 20g acid sulfuric/l, pentru ca în câteva sãptãmâni sã scadã la 4-6g acid sulfuric/l.
Dinamica aciditãþii titrabile se datoreazã evoluþiei acidului tartric ºi acidului malic. Acidul tartric suferã
modificãri minime, iar acidul malic, fiindcã este mai labil, cantitativ va scãdea mai rapid în prima etapã,
apoi mai lent, în funcþie de maturarea strugurilor. Soiurile se diferenþiazã prin conþinutul în acid malic
existând soiuri bogate ºi soiuri sãrace în acid malic. Se urmãreºte, în faza de maturare a strugurelui indicele
de maturitate, ceea ce reprezintã un raport zahãr/aciditate, care în funcþie de condiþiile pedoclimatice,
variazã între 30 ºi 70.
Culoarea boabelor din faza de pârgã, culoarea boabelor se accentueazã pe toatã durata maturãrii.
Pieliþa strugurilor negrii acumuleazã antociani, iar la strugurii albi, apare culoarea galben-verzuie.
Formarea aromelor precum ºi acumularea lor în struguri are loc în epoca de maturare. Aceste
substanþe sunt repartizate în celulele interne ale pieliþei. Soiurile albe se caracterizeazã printr-o aromã
specificã-parfum de floare cu nuanþe de seminþe, iar la soiurile roºii, aromã de fruct, viºine, cireºe, sâmburi,
nuanþe de amestec de taninuri.
Supracoacerea strugurilor. Strugurii în faza de maturare deplinã acumuleazã o cantitate mare de
zahãr, iar respiraþia din bob nu este compensatã cu migrarea substanþelor din plantã în fruct. Are loc o
diminuare a conþinutului de apã din strugure, numit proces de stafidire. Acest fenomen se poate accelera pe
butuc, prin rãsucirea pedunculului strugurelui sau dupã cules, prin expunerea la soare sau la umbrã, câteva
sãptãmâni. Din aceºti struguri se obþin vinuri albe ºi roºii de calitate, deoarece se pot acumula peste 300-
350g zahãr/l.
Din considerentele enunþate mai înainte, în practica viti-vinicolã la noþiunea maturitate s-au
asociat ºi alþi termeni care o particularizeazã ºi anume: maturitate fiziologicã, maturitate deplinã, maturitate
tehnologicã, maturitate comercialã ºi supramaturarea.
Maturitatea fiziologicã reprezintã momentul când seminþele din boabe ºi-au încetat creºterea ºi
au posibilitatea de a germina. La soiurile a cãror struguri se coc mai târziu, maturitatea fiziologicã se
realizeazã tardiv, iar soiurile cu coacere mai timpurie îºi matureazã pulpa mai repede decât seminþele,
întrucât acestea din urmã dobândesc mai greu capacitatea de a germina, deoarece fluxul substanþelor
necesare pentru completa lor dezvoltare înceteazã. Este cunoscut ºi ca perioada erbacee, care începe de la
formarea bobului ºi pânã la intrarea în pârgã, când bobul îºi schimbã culoarea. În aceastã perioadã,
strugurele este verde, culoare datã de clorofilã, iar consistenþa sa este durã ºi are o cantitate micã de zahãr.
Maturitate tehnologicã corespunde, sub raportul glucidelor ºi al aciditãþii totale, cel mai bine
caracteristicilor tehnologice ale unui anumit produs viticol. Pentru a obþine diferite tipuri ºi categorii de
vinuri cu însuºiri specifice de consum curent ºi superioare, seci, demiseci, demidulci, dulci sau spumante ºi
spumoase, etc., cerinþele faþã de materia primã ºi faþa de gradul sãu de maturare sunt mult diferite. Astfel,
pentru obþinerea vinurilor spumante sau în vederea producerii de distilate învechite, în unele podgorii ºi la
anumite soiuri, este necesar ca strugurii sã se culeagã înainte de maturitatea deplinã. Pentru obþinerea
vinurilor superioare demiseci, demidulci ºi dulci naturale, este avantajos sã se recolteze strugurii la
supramaturitate. Se apreciazã astfel, cã în condiþiile ecologice din þara noastrã, maturitatea tehnologicã
poate sã preceadã maturitãþii deplinã (vinuri pentru distilare) sã coincidã cu ea (vinuri de consum curent ºi
superioare seci) sau sã o urmeze (vinuri demiseci sau dulci naturale). Perioada de maturitate tehnologicã
este cuprinsã de la pârgã pânã la maturitatea deplinã, timp de 40-50 zile. În acest timp, strugurele continuã
sã creascã, acumuleazã zahãr ºi îi scade aciditatea.
Maturitatea deplinã reprezintã momentul în care glucidele, aciditatea totalã ºi greutatea a 100
boabe realizeazã nivelurile caracteristice soiurilor. Evoluþia greutãþii boabelor dã indicii asupra laturii
calitative, variaþia conþinutului în zaharuri ºi aciditate, precum ºi stabilirea raportului în care se gãsesc
acestea dau indicaþii mai ales asupra laturii calitative. Deci, prin maturitate completã se înþelege acel
moment când strugurele a acumulat o cantitate maximã de glucide fãrã ca greutatea lui sã se fi diminuat, iar
aciditatea este moderatã. Strugurii albi devin gãlbui, iar cei negrii devin negrii deschiºi. Perioada se poate
limita la douã sãptãmâni, observându-se o creºtere bruscã a conþinutului de zaharuri.
Supramaturarea este starea în care zaharurile depãºesc nivelul realizat pe cale biochimicã, ca
urmare a procesului de evaporare a apei din boabe. Scãderea greutãþii boabelor se datoreazã în cea mai
mare mãsurã evaporãrii apei din boabe, uscãrii ciorchinelui, precum ºi unor fenomene respiratorii. Ca o
consecinþã a acestor procese, volumul ºi greutatea bobului se micºoreazã, pieliþa se zbârceºte, iar mustul se

13
concentreazã mult în zahãr, putând ajunge pânã la 300-400g/l. În paralel, aciditatea suferã unele modificãri,
de importanþã micã. Schimbãrile sunt însã mai evidente în ceea ce priveºte evoluþia acidului tartric ºi
acidului malic, astfel acidul tartric rãmâne aproape la acelaºi nivel ca ºi la maturitatea deplinã sau are chiar
o uºoarã creºtere, iar acidul malic înregistreazã o uºoarã scãdere. Supramaturarea mai poate avea loc sub
acþiunea cãldurii solare sau artificiale. Sub acþiunea cãldurii soarelui, supramaturarea se poate desfãºura în
condiþii naturale, când strugurii nu sunt desprinºi de pe butuc sau în condiþii artificiale, la strugurii culeºi ºi
expuºi la soare pe paie, rogojini sau grãtare din lemn.
Un caz particular de supraramaturare îl reprezintã botritizarea strugurilor, consecinþã a infectãrii
boabelor cu Botrytrinia fukeliana. Prezenþa ciupercii sub formã de putregai nobil este întâlnitã numai în
anumite podgorii ºi la anumite soiri. Perioada de supramaturare sau supracoacere se caracterizeazã prin
aceea cã strugurele se lasã pe butuc, sucul se concentreazã în componenþii sãi, uneori supracoacere fiind
influenþatã de unele mucegaiuri nobile.
1.11. Stabilirea momentului optim al recoltãrii
Stabilirea datei culesului se face pe baza indicelui gluco-acidimetric al strugurilor ºi creºterea în
greutate a boabelor. Aceºti doi indici se urmãresc dupã norme bine stabilite, la început din 5 în 5 zile,
începând cu 10 august, iar cu 5-6 zile înainte de cules, zilnic. În mod obiºnuit, determinarea zaharurilor se
face cu ajutorul mustimetrului sau cu refractometru, iar aciditatea prin titrare. Se considerã cã strugurii au
ajuns la coacere completã ºi pot fi culeºi când cantitatea de zahãr din boabe nu mai creºte timp de 2-3 zile,
aciditatea strugurilor rãmâne neschimbatã, iar greutatea a 100 boabe a atins valori maxime.
Culegerea strugurilor se face în funcþie de tipul de vin care urmeazã a se obþine ºi se efectueazã la
stadiul de maturaþie tehnologicã, care nu coincide cu maturarea fiziologicã. Pentru vinurile de consum
curent, culesul începe când strugurii au concentraþie de 170-200g zahãr/l ºi 4-5g acid sulfuric/l. Pentru
vinurile superioare, strugurii trebuie sã conþinã minimum 200g zahãr/l ºi o aciditate de 4-5g acid sulfuric/l,
respectiv sã atingã stadiul de coacere avansatã. Pentru prepararea vinurilor dulci naturale, culesul are loc în
faza de supracoacere, când strugurii au 250-300g zahãr/l.
Culesul strugurilor trebuie fãcut pe soiuri, în funcþie de epocã ºi gradul de coacere. În mod obiºnuit
se începe culesul soiurilor albe, din care se preparã vinurile de consum ºi soiurile pentru vinurile
superioare. Soiurile roºii ºi cele aromate se culeg mai târziu, pentru a li se da posibilitatea acumulãrii unei
cantitãþi mai mari de materii colorante ºi aromã.
Datele obþinute în urma analizei probelor medii se înscriu într-un grafic pe abscisã se trec datele la
care au fost recoltate probele de struguri, iar pe ordonatã rezultatele obþinute la analize. Unind punctele
corespunzãtoare componentelor analizate rezultã trei curbe, care indicã dinamica fiecãrui element în timpul
maturãrii strugurilor. Din analiza lor se observã cã acumulãrile de zaharuri au un mers ascendent, cu unele
stagnãri provocate de condiþiile climatice.
Curba concentraþiei în aciditate descreºte rapid la începutul maturãrii, apoi descreºterea este mai
lentã. O alurã ascendentã caracteristicã o prezintã curba greutãþii boabelor, care creºte pânã la un moment
dat, dupã care scade, în funcþie de soi ºi de condiþiile climatice ale anului. În anumite condiþii, în toamnele
ploioase, pentru a salva recolta, se face un cules prematur.
Pentru ca operaþia de cules sã decurgã în bune condiþii este necesar luarea unor mãsuri
organizatorice:
 întocmirea unui grafic de cules pe soiuri ºi unitãþi productive;
 asigurarea necesarului de forþã de muncã ºi mijloace de transport;
 timpul culesului strugurii se recolteazã în anumite perioade ale zilei;
 felul culesului culesul strugurilor se face deodatã, când recolta este sãnãtoasã ºi
omogenã sau se poate face un cules pe etape.
În funcþie de tipul de vin pe care dorim sã-l obþinem, se urmãreºte ca strugurii sã nu fie
impurificaþi cu pãmânt, frunze, deoarece influenþeazã calitatea vinului. Tehnica culesului este realizatã prin
detaºarea strugurilor de pe lãstari ºi se face de regulã manual, cu ajutorul foarfecilor ºi a cuþitelor sau
mecanic.
Stabilirea momentului optim de cules. Momentul optim de cules al strugurilor se stabileºte prin
urmãrirea evoluþiei maturãrii, respectiv prin determinarea zahãrului, aciditãþii ºi greutãþii a 100 boabe.
Pentru ca datele obþinute sã redea cât mai exact procesul de maturare, la un anumit soi ºi în condiþii
specifice anului de culturã, o deosebitã importanþã o are stabilirea intervalelor la care se iau probe, tehnica
recoltãrii acestora ºi constituirea probei medii.
Pentru obþinerea diferitelor tipuri de vin, strugurii se recolteazã la urmãtoarele momente:

14
 pentru vinurile albe de consum curent, când strugurii au acumulat 170-180g/l zahãr;
 pentru vinurile superioare albe seci, când strugurii au acumulat peste 196g/l zahãr;
 pentru vinurile albe demidulci ºi dulci, când strugurii au acumulat peste 210g/l zahãr.
Pentru obþinerea vinurilor de calitate superioara cu denumire de origine (VSO) ºi
trepte de calitate (VSOC), culesul strugurilor se face numai la supramaturare;
 pentru vinurile roºii de consum curent, conþinutul în zahãr trebuie sã fie cuprins între
180 ºi 200g/l, iar aciditatea minimum 5g/l în acid sulfuric. O aciditate mai mare sau
un nivel mai redus al zaharurilor nu asigurã obþinerea unor vinuri armonic
constituite;
 pentru vinurile roºii de calitate superioarã, conþinutul în zahãr trebuie fie cuprins
între 200-250g/l, iar aciditatea între 4,5-5g/l acid sulfuric. La strugurii negri se va
evita culesul la supramaturare, deoarece scade aciditatea ºi se depreciazã culoarea.
Culesul ca lucrare se executã într-o perioadã scurtã, de 3-4 sãptãmâni, intervalul optim adesea nu
trebuie sã depãºeascã 15 zile. Orice întârziere peste timpul optim determinã pierderi apreciabile cantitative,
în acelaºi timp se reduce randamentul la vinificare cu pânã la 10%, aciditatea scade cu 0,5-1,5g/l, în timp ce
tãria alcoolicã sporeºte abia cu 1,5-2,0% vol. alcool.
Fiecare zi de întârziere a culesului peste momentul optim se soldeazã cu circa 1% pierderi de
producþie. Pentru evitarea la minimum a pierderilor de recoltã, iar lucrarea sã se desfãºoare în condiþii
optime, culesul strugurilor destinaþi vinificãrii, trebuie sã se facã dupã un plan bine stabilit pe întreaga
perioadã ºi pentru fiecare zi, la întocmirea cãruia se iau în considerare o serie de mãsuri tehnice ºi
organizatorice. Unele se referã la pregãtirea localurilor de vinificare, la spaþiile de prelucrare ºi depozitare,
altele se referã la organizarea culesului ºi transportul strugurilor. Pe baza evaluãrii cantitative a recoltei de
struguri, evaluare ce se face în douã etape (în fenofaza creºterii boabelor ºi cu câteva zile înainte de cules),
se întocmesc grafice de cules pe zile, menþionându-se cantitatea de struguri ce urmeazã sã fie recoltaþii,
vasele, uneltele ºi utilajul necesar, modul de recoltare, forþa de muncã ºi mijloacele de transport necesare.
În funcþie de sortimentul existent ºi direcþiile de producþie stabilite ºi fãrã a neglija condiþiile care
asigurã calitatea doritã, programarea culesului se va face astfel încât sã se elimine vârfurile ºi depresiunile,
realizându-se pe cât posibil tun ritm uniform în toatã perioada.
Ordinea de recoltare a soiurilor. La stabilirea ordinei de recoltare a strugurilor, trebuie avute în
vedere urmãtoarele:
Epoca de maturare a soiurilor. În condiþiile de mediu din þara noastrã, perioada de vegetaþie
pentru soiurile de vin timpurii este de 160-170 zile, pentru soiurile cu coacere mijlocie 170-180 zile, iar
pentru soiurile târzii 180-190 zile. Soiurile cu coacere mai timpurie se culeg înaintea celor cu coacere
târzie.
Starea de sãnãtate a recoltei. În toamnele calde ºi ploioase, se dezvoltã din abundenþã putregaiul
cenuºiu. Când atacul este masiv ºi nu se poate conta pe apariþia unui timp favorabil, trebuie recoltaþi
strugurii, indiferent de concentraþia lor în zaharuri. Un cules timpuriu se face ºi atunci când strugurii au fost
bãtuþi de grindinã sau sunt atacaþi de Oidium.
Rezistenþa la boli ºi dãunãtori. Soiurile mai sensibile se vor culege înaintea soiurilor mai
rezistente.
Acumularea substanþelor colorante ºi aromate în struguri soiurile negre ºi cele aromate se culeg
mai târziu decât cele albe nearomate, dar înainte de apariþia brumelor timpurii de toamnã, care diminueazã
culoarea ºi aroma. Marea majoritate a soiurilor se recolteazã la maturitatea deplin, dar sunt situaþii când
strugurii se recolteazã mai înainte sau dupã maturitatea deplinã, practicându-se în afarã de culesul normal,
fie culesul timpuriu, fie cel târziu. Se culeg timpuriu recoltele depreciate de mucegai, manã ºi grindinã.
Tehnica culesului. Alãturi de culesul tradiþional, în care operaþia de detaºare a strugurilor ºi
aºezarea lor în recipiente se fac manual, se extind tot mai mult metodele de cules parþial mecanizate ºi
metode de cules integral mecanizate.
Culesul manual constã în detaºarea strugurilor de pe butuc cu ajutorul unor bricege sau foarfeci ºi
apoi aºezarea lor în diferite recipiente. În ultimul timp, cu foarte bune rezultate, sunt folosite gãleþile
confecþionate din material plastic. Acestea sunt uºoare la manipulare, rezistente la acizi, nu dau gusturi
strãine, nu se sparg ºi se curãþã uºor prin simpla spãlare cu apa. Pentru detaºarea strugurilor, mai comod de
folosit sunt foarfecele special confecþionat în acest scop. Se pot folosi ºi bricege, cuþite sau cosoare.
În funcþie de modul cum se efectueazã culesul manual poate fi: pe soiuri sau în amestec ºi în etape
sau integral.

15
Culesul pe soiuri se pun mai bine în valoare elementele de calitate tipice soiului ºi alte
caracteristici ale strugurelui ce trebuie sã se regãseascã în vin.
Culesul în amestec se practicã în plantaþiile formate din sortimente tehnologice bine definite. În
acest caz, vinurile obþinute sunt calitativ superioare celor care ar rezulta din vinificarea separatã a aceloraºi
soiuri ºi ulterior cupajare. Acest cules se practicã ºi în parcele cu amestec întâmplãtor, însã în acest caz
culesul pe soiuri este anevoios ºi costisitor.
Culesul selecþionat sau în etape se aplicã în plantaþiile a cãror struguri sunt destinaþi producerii
vinurilor dulci naturale, cu calitãþi deosebite. Culesul se face eºalonat, în 2-4 etape, pe mãsura stafidirii ºi
botritizãrii strugurilor.
Culesul integral sau dintr-o datã se face în majoritatea plantaþiilor. În acest caz, strugurii se culeg
la rând, fãrã nici un fel de alegere. Indiferent de modul cum se efectueazã culesul, se va cãuta ca lucrarea sã
fie fãcutã pe timp frumos. Nu se recomandã culesul pe ploaie sau rouã ºi brume puternice.
Culesul parþial mecanizat constã în folosirea unor maºini pentru preluarea strugurilor culeºi
manual, se uºureazã munca culegãtorului ºi productivitatea muncii creºte cu 30-35%. Maºinile folosite pot
fi autopropulsate sau montate pe tractor.
Culesul mecanizat. Folosirea maºinilor de cules pe scarã cât mai largã se datoreºte faptului cã, se
pot realiza productivitãþi sporite la recoltare, ajungând pânã la 0,6ha/h cu pierderi reduse pânã la 5%.
Recoltatul mecanizat al strugurilor nu afecteazã calitatea vinului, cu condiþia ca temperatura recoltei sã fie
mai micã de 20°C, strugurii sã fie lipsiþi de resturi de frunze ºi pãmânt, iar durata de la cules la prelucrare
sã nu depãºeascã patru ore.
Operaþia de recoltare a strugurilor þine seama de utilajele de transport existente în dotare. Astfel,
recoltarea parcurge urmãtoarele etapele:
 recoltarea manualã strugurii se recolteazã manual, descãrcarea strugurilor se
realizeazã în bene montate pe mijloacele de transport, iar descãrcarea benelor se face
cu instalaþii hidraulice de basculare lateralã sau posterioalã;
 recoltarea semimecanizatã strugurilor se recolteazã cu maºini purtate, semipurtate
sau combine autopropulsate, descãrcarea strugurilor se face în bene montate pe
mijloacele de transport, iar descãrcarea se face cu instalaþii hidraulice de basculare
lateralã sau posterioalã;
 recoltarea mecanizatã strugurilor se recolteazã mecanizat cu combine
autopropulsate, dotate cu containere speciale pentru depozitarea strugurilor,
containerele se înlocuiesc pline cu altele goale, containerele se aºeazã pe mijloacele
de transport, descãrcarea containerele se face cu instalaþii hidraulice de basculare
lateralã sau posterioalã.
Transportul benelor se realizeazã cu ajutorul tractoarelor, mijloacelor auto, iar încãrcarea-
descãrcarea benelor se face cu motostivuitoare sau electrostivuitoare. Pentru prevenirea oxidãrii mustuielii
se folosesc diferite metode de protecþie, cel mai adesea administrarea de dioxid de sulf sub formã de soluþie
apoasã. Macaraua pivotantã se poate înlocui cu troliu de descãrcare de tip monorai, de o construcþie
asemãnãtoare.
Vasele de recoltare folosite pentru transportul strugurilor la cramã, sunt benele din lemn. Acestea
sunt confecþionate din lemn de esenþã uºoarã, întãrite cu cercuri metalice, având forma de trunchi de con ºi
au capacitatea de 500-600 l, lateral sunt prevãzute cu doi suporþi care servesc pentru manevrarea benei de
cãtre o macara pivotantã.
2. Tehnologia obþinerii mustului de struguri
2.1. Dezbrobonirea strugurilor
Calitatea vinului depinde în mare mãsurã de tehnologia de fabricaþie.
Tehnologiile clasice folosite pentru obþinerea vinurilor albe ºi roºii de consum curent, cuprind urmãtoarele
grupe de operaþii:
 vinificaþia primarã care cuprinde:
 prelucrarea strugurilor;
 fermentarea mustului ºi mustuielii;
 obþinerea vinului tânãr;
 vinificaþia secundarã care cuprinde:
 îngrijirea vinului;
 condiþinarea ºi îmbutelierea vinului.

16
De la recoltarea strugurilor ºi pânã la obþinerea vinului nou, au loc o serie de operaþii tehnologice
de mare importanþã pentru obþinerea unor vinuri de calitate. Schema tehnologicã de obþinere a vinurilor
albe, cuprinzând toate operaþiile este prezentatã alãturat.
În cazul tehnologiei clasice de vinificaþie în alb, strugurii aduºi la cramã sunt recepþionaþi
cantitativ ºi calitativ. Controlul calitãþii trebuie sã cuprindã verificarea autenticitãþii soiului de struguri, a
stãrii de sãnãtate ºi a conþinutului de zahãr ºi acizi. În cazul unor partide de struguri cu defecte, aceºtia sunt
dirijaþi pentru a fi vinificaþi separat.
Descãrcarea strugurilor se face cu macarale speciale, rampe ºi benzi transportoare.
Vinificaþia în alb, începe efectiv cu zdrobirea ºi dezbrobonirea srtugurilor.
Zdrobirea ciorchinilor constã în ruperea pieliþei strugurelui ºi fãrâmiþarea boabelor pentru a pune
în libertate mustul ºi miezul. Pentru zdrobire se folosesc diferite tipuri de utilaje:
 zdrobitoare cu valþuri cilindrice executate din fontã, bronz, oþel inoxidabil sau masã
plasticã cu ºanþuri drepte sau elicoidale, cu o adâncime de 5-8mm. Valþurile se rotesc
în sens invers, iar viteza de rotaþie ºi distanþa între valþuri se regleazã;
 zdrobitoare cu valþuri cu profile sub formã de cruce;
 zdrobitoare cu lame, cu un cilindru metalic rotativ prevãzut cu lame mobile care
zdrobesc strugurii ºi îi lovesc cu putere de o plasã metalicã prevãzutã cu striaþiuni;
 zdrobitoare centrifugale, în care o turbinã cu palete loveºte ºi trimite strugurii pe un
perete metalic perforat unde are loc zdrobirea.
Dezbrobonirea constã în separarea boabelor de ciorchini. Existã utilaje care realizeazã zdrobirea ºi
dezbrobonirea succesiv. Un dezbrobonitor sau un desciorchinãtor este format dintr-un tambur orizontal ºi
perforat, în centrul cãreia se roteºte în sens invers un ax cu palete dispuse elicoidal. Mustul, miezul ºi
pieliþele trec prin orificiile tamburului ºi sunt dirijate cãtre o pompã de mustuialã, iar ciorchinii separaþi
sunt evacuaþi pe la extremitatea tamburului.
Operaþia de dezbrobonire discontinuã, asigurã îndepãrtarea ciorchinilor, favorizeazã presarea
boºtinei, iar fermentarea asigurã o mai bunã conservare a vinului, prin conþinutul de tanin. Prin
dezbrobonire se asigurã obþinerea unor vinuri de calitate superioarã, deoarece gustul este mai puþin
astringent, se eliminã izul ierbos din masa mustului ºi se îndepãrteazã o serie de substanþe strãine, vinurile
se limpezesc mai uºor ºi mai repede, iar creºte cantitatea de alcool cu câteva grade.
Dezbrobonirea se realizeazã, cu utilaje numite zdrobitoare-dezbrobonitoare, iar când sunt cuplate
cu pompã, aparatele se numesc fuloegropompe.
Separarea mustului ravac. Mustuiala formatã din boabele zdrobite ºi cu mustul rezultat, este
trimisã în linurile de sedimentare, care pot fi suspendate sau nu, iar dupã o perioadã de 10-120 ore, se
separã de pe boºtinã, o cantitate de must relativ limpede, denumit ravac. Mustul ravac ajunge la 50-60% din
cantitatea totalã de must .
Toate dispozitivele prezentate mai sus, prezintã dezavantajul cã favorizeazã o oxidare puternicã a
mustului. Rezultate mai bune se obþin prin folosirea zdobitorului dezbrobonitor-scurgãtor în care se pot
realiza toate cele trei operaþii. Acestea au o serie de avantaje, o capacitate mare de producþie, prevenind în
acelaºi timp, procesele de oxidare.
2.3. Presarea boºtinei
Prin presarea boºtinei se urmãreºte extragerea mustului complet din mustuialã ºi boºtinã. Presarea
este influenþatã de urmãtorii factori:
 suculenþa materiei prime;
 grosimea stratului de material, cu cât grosimea stratului de material din care se
extrage mustul este mai mare, cu atât existã posibilitatea sã se înfunde capilarele ºi
deci sucul sã nu se mai poatã elimina;
 consistenþa ºi structura stratului de presare, soiurile cu capilaritate mai mare se
preseazã mai bine, deoarece permit o scurgere mai bunã a sucului;
 presiunea ºi intensitatea presiunii au influenþã redusã, cazul în care presiunea creºte
brusc, în prima etapã, se pot astupa capilarele ºi viteza de scurgere a mustului scade
foarte mult, ajungând la zero, de aceea ridicarea presiunii trebuie fãcutã treptat în
special la sfârºitul operaþiei de presare;
 modul de tratare înainte de presare, pentru mãrirea randamentului se pot aplica
boºtinei tratamente speciale, în vederea obþinerii unei cantitãþi mai mari de must, fãrã
a influenþa negativ calitatea. Dintre tratamentele ce se pot aplica se menþioneazã

17
încãlzirea boºtinei, electroplasmoliza, tratamentul cu ultrasunete ºi macerarea
enzimaticã.
Pentru obþinerea mustului se folosesc prese care pot fii:
 discontinue;
 continue.
Pentru obþinerea vinurilor superioare se utilizeazã presele discontinue, acþionate manual, mecanic,
hidraulic sau pneumatic. Cele mai bune rezultate se obþin cu presele pneumatice, deoarece se face o presare
rapidã ºi uºoarã, mustul este suficient de limpede ºi de calitate superioarã.
Presele continue prezintã urmãtoarele avantaje pentru vinificaþie: sunt mai economice, permit
desfãºurarea procesului în flux în flux continuu ºi realizarea de randamente superioare. Ca dezavantaje
avem urmãtoarele: creºterea puterii de presare care determinã o trecere a substanþelor tanante în must,
acesta devine astrigent, uneori cu gust amãrui ºi se limpezeºte greu din cauza sãrurilor de calciu, fosfor ºi a
uleiului care trece din seminþe în must, randamentul mare în must este diminuat de depozitul mare care se
formeazã la limpezire care ajunge la 10-15%, faþã de 5-6% la presa hidraulicã.
Presa pneumaticã este formatã dintr-un cilindru cu orificii, construit din oþel inoxidabil
acidorezistent, în interiorul cãreia este montat un burduf de cauciuc în care se introduce aer comprimat.
Mustul se scurge prin orificiile tablei care are miºcare de rotaþie. Operaþia de presare se repetã de 2-3 ori,
mustul rezultat se amestecã cu ravacul. De regulã, primele presãri se fac cu presa hidraulicã sau
pneumaticã, iar ultima cu presa continuã. Randamentul la presare variazã între 60-80% la presele
discontinue ºi depºeºte 80% la presa continuã.
Indiferent de tipul de presã folosit trebuie sã se asigure urmãtoarele condiþii :
 sã aibã o putere mare de presare;
 sã lucreze rapid, pentru ca boºtina sã fie în contact cât mai scurt cu aerul;
 sã asigure o presare progresivã;
 sã lucreze rapid ºi economic, respectiv sã nu necesite un consum mare de energie ºi
forþã de muncã;
 sã aibã o construcþie cât mai simplã;
 sã poatã fi uºor manipulatã, în special la încãrcare ºi descãrcare;
 sã fie uºor de întreþinut.
În funcþie de modul de obþinere a mustului, tipul de scurgere ºi presare, proprietãþile fracþiunilor de
must variazã între anumite limite, % faþã de must total, astfel:
 must ravac 45 – 65%;
 must de la prima presare 20 – 35%;
 must de la a doua presare 6 – 12%;
 must de la a treia presare 3 – 6%.
2.5. Alegerea schemei tehnologice de obþinere a mustului
Schema tehnologicã de prelucrare a strugurilor este determinatã de tipul de vin ce urmeazã sã-l
obþinem, de respectarea cerinþelor oenologice specifice vinificaþiei în alb, cât ºi de factorii economici.
Cele mai optime scheme sunt cele scurte, care transformã strugurii în must în minimum de timp,
care dau musturi suficient de limpezi cu burbã puþinã ºi rezistenþã la oxidare. Þinând seama de aceste
considerente, la obþinerea vinurilor de consum curent, apare raþionalã schema: zdrobirea – desciorchinarea
– pomparea (ZDP) – scurgerea mecanicã (SM) – presarea continuã (Pc), iar pentru vinurile de calitate
superioarã: zdrobirea – desciorchinarea – pomparea (ZDP) – presarea discontinuã (PMR, PP) – presarea
continuã.
3.3. Compoziþia chimicã a mustului
Mustul este un lichid dulce care se obþine prin prelucrarea strugurilor ºi are o compoziþie chimicã
ºi biologicã foarte complexã, funcþie de soiul de struguri din care s-a obþinut, de gradul de maturare a
acestora, de condiþiile climatice, condiþii de recoltare, dezbrobonire, transport, preparare etc.
Densitatea mustului este de 1,062-1,110 care în afarã de apã (70-85%), conþine sub formã solubilã
glucide, acizi, substanþe azotate, compuºi de aromã, tanin, pigmenþi, vitamine ºi enzime.
Concentraþia în zaharuri fermentescibile are limite de acumulare de 150-250g/l, acumularea lor
depinzâmd de gradul de maturare al strugurilor ºi de momentul recoltãrii. Predominã hexoze cu caracter
reducãtor: glucoza ºi fructoza. În funcþie de soi, raportul glucozã/fructozã variazã de la soi la soi, între 0,83
(Riesling) ºi 0,98 (Cabernet Sauvignon). La maturare cele douã zaharuri sunt în proporþii egale, iar la

18
supracoacere predominã fructoza. Dintre zaharurile nefermentescibile amintim clasa pentozelor, în special
arabinoza ºi rabinoza cu 0,3-0,5g/l (struguri albi) ºi 2g/l (struguri roºii).
Zaharoza, se gãseºte în proporþie de 3-5g/l, nu are caracter reducãtor ºi este fermentatã de cãtre
drojdii, dupã o hidrolizã enzimaticã sau acidã ºi obþinerea zahãrului invertit. În mustul provenit din
recoltele avariate pot apare dextrani cu efect nedorit în timpul perioadei de limpezire a vinului, datoritã
proprietãþilor sale de coloid de protecþie.
Substanþele pectice sunt substanþe hidrocarbonate cu greutate molecularã mare, prezente în
struguri în proporþie de 1-3,5g/l, iar în must trec doar 25%, restul rãmânând în tescovinã. În mustul de
presã, proporþia de substanþe pectice este de 4-5 ori mai mare decât în mustul ravac.
Acizii organici liberi prezenþi în must sunt: acidul tartric, acidul malic cu o concentraþie de 5-15g/l,
pH-ul mustului fiind de 3-3,9. Suma acizilor titrabili determinã prin neutralizare, ph-ul ºi concentraþia
diferiþilor acizi formaþi în must accentueazã gustul de acru. La accentuarea gustului de acru ºi astringent,
ordinea acizilor în succesiunea descrescândã este: acid malic, acid tartric, acid citric, acid lactic. Acizii
favorizeazã dezvoltarea substanþelor colorante ºi odorante cu rol important în tehnologia obþinerii vinurilor
roºii ºi albe. Mustul conþine: acid tartric 2-3g/l, acid malic 2-4 g/l la strugurii copþi, iar la cei necopþi, pânã
la 29g/l. Aciditatea mustului are un rol important înformarea gustului ºi aromatizarea vinului, influenþând
pozitiv stabilitatea microbiologicã ºi fizico-chimicã a vinului ºi procesul de oxido-reducere din timpul
fermentaþiei alcoolice.
Concentraþia în substanþe azotate variazã în limitele 0,2-1,4g/l (exprimatã în azot total) fiind în
funcþie de podgorie, fertilizarea solului, condiþiile meteorologice etc. În strugurii maturi, din conþinutul total
de azot organic, 1/5-1/8 reprezintã acizii ce trec în must odatã cu dezbrobonirea ºi presarea mustului. Ei
sunt sursa principalã de azot din nutriþia drojdiilor ºi formeazã alcooli superiori în vin, dupã fermentare.
Sub acþiunea drojdiilor, din azotul total al mustului, 50-70% poate fi asimilat. În cazul recoltelor avariate,
cantitatea de azot asimilabil este redusã cu 50% ºi în acest caz se adaugã azot amoniacal (sulfat de amoniu,
fosfat de amoniu) pânã la 30g/hl.
Compuºi fenolici influenþeazã asupra calitãþilor organoleptice, punând în valoare astringenþa,
savoarea, duritatea, culoarea etc.
 mustul ravac este mai sãrac în substanþe tanante decât mustul provenit de la presã, unde
taninul poate ajunge pânã la 1g;
 în timpul macerãrii, substanþele colorante din pieliþe, boabe, trec în must, cantitatea de
antociani extrasã fiind dependentã de tehnologia folositã;
 substanþele odorante prezente în must imprimã un miros tipic ºi un gust specific care
permite diferenþierea soiurilor de struguri. În componenþa substanþelor odorante intrã
300-400 componente (uleiuri eterice, esteri, derivaþi terpenici). Macerarea ºi fermentarea
pe boºtinã mãresc conþinutul în substanþe colorante.
Vitaminele ºi enzimele. Dintre vitaminele prezente în must: vitamina A , vitamina B (B1, B2, B6),
acidul pantotenic, vitamina PP au un rol în creºterea drojdiilor ºi bacteriilor lactice.
Enzimele provin din struguri sau au o origine microbianã. Dintre enzimele exogene ale
strugurilor, amintim:
 tirozina, localizatã în cloroplaste trece în must, oxideazã compuºii fenolici cu formarea
de chinone sau polimeri, cu structurã complexã, melanine colorate în brun;
 lacaza , este o enzimã de oxido-reducere ºi se gãseºte în strugurii atacaþi de Botrytiana
fuckeliana care oxideazã taninurile ºi antocianii din must la pH 4,75 ºi temperatura de 30
–35oC, favorizând casarea oxidativã;
 enzimele pectolitice: pectinmetilesteraza, poligalacturaza, se gãsesc în struguri ºi prin
hidroliza substanþelor pectice permit evacuarea sucului vacuolar, dau o limpiditate rapidã
a mustului ºi a vinului, accelereazã filtrarea;
 invertaza (-D-fructofuranozidaza) este o enzimã de hidrolizã a zaharozei cu formarea de
zaharuri fermentescibile (glucoze ºi fructoze). Se gãseºte în struguri, iar la prelucrare, 1/
3 din invertazã trece în must, restul de 2/3 rãmâne în boºtinã. Activitatea maximã a
invertazei este la pH 1,8 ºi temperatura de 80oC, are o termostabilitate ridicatã;
 enzimele proteolitice au activtate maximã la strugurii maturi, fiind localizate în pulpã ºi
în suc, iar prelucrarea acestea trec în must. Au o activitate optimã la pH 2 ºi o
temperaturã cuprinsã între 45-55oC, sunt termosabile.

19
2.2. Faza enzimaticã a mustului
Dintre activitãþile enzimatice care se desfãºoarã în must, cu importanþã tehnologicã, se remarcã
urmãtoarele:
Activitatea oxidazicã este datã de polifenoloxidazã ºi peroxidazã.
Polifenoloxidazele sunt de douã tipuri:
 tirozinaza gãsitã în struguri sãnãtoºi;
 lacaza gãsitã în struguri atacaþi de Botrytis cinereea.
Tirozinaza acþioneazã asupra monofenolilor ºi ortodifenolilor, manifestând o activitate crezolazicã
ºi cateholazicã. Ph-ul optim de acþiune este de 4,7 iar temperatura de acþiune este de 30oC. La un pH mai
scãzut se favorizeazã distrugerea enzimelor. Lacaza
acþioneazã asupra paradifenolilor, a taninurilor ºi antocianilor. pH-ul optim de acþiune este de 4, iar
temperatura optimã este de 50oC, chiar la un pH mai scãzut de 4, lacaza, indiferent de temperaturã, poate fi
distrusã.
În faza enzimaticã a mustului, afarã de substanþele fenolice, participã ºi alþi compuºi: acizi organici,
aminoacizi etc. Substanþele fenolice sunt oxidate în prima fazã, în chinaze care sunt reduse la polifenoli de
acidul ascorbic.
O activitate enzimaticã intensã în must afectezã o serie de substanþe, în principiu, cele de aromã ºi
schimbarea gustului, obþinându-se un vin oxidat, cu nuanþe gustative- olfactive neplãcute.
Activitatea pectoliticã este creatã de enzimele pectolitice de tipul esterazelor (PME) ºi hidrolazelor (PMG
ºi PG). Pectinmetilesterazele (PME) acþioneazã asupra pectinelor, demetoxilându-le, iar
pectilmetilgalacturonaza (PMG) ºi poligalacturonaza (PG) depolimerizeazã substanþele pectice prin
hidrolizarea lor la nivelul legãturilor oxidazice 1,4. În majoritatea cazurilor, maximul de activitate este la
tempereatura deîn zona de 35-50 oC , peste 70 oC activitatea devine nulã: pH-ul este cuprins între 4-5
pentru PME ºi 2,5-5,0 pentru PMG. Importanþa enzimelor pectolitice constã în aceea cã participã la
limpezirea mustului ºi a vinului. Deci, apare necesitatea ca aceste enzime sã fie protejate în must ºi în vin .
Activitatea proteoliticã este datã de cãtre proteazã sau peptidazã, care produc hidrolizarea legãturilor
peptidice din peptide sau proteine. Ele sunt localizate în pulpa ºi sucul bobului. Factorii care influenþeazã
activitatea proteoliticã sunt:
 pH-ul: 2;
 temperatura: de 55 oC , înceteazã la 80oC;
 dioxidul de sulf: 25-50mg dioxid de sulf/l, dioxdul de sulf stimuleazã procesul
de acþiune.
2.3. Prevenirea oxidãrii mustului tehnologic
În principiu, procedeele care evitã oxidarea mustului, acþioneazã asupra principalilor factori ai
oxidãrii: fenoloxidazele, oxigenul ºi substanþele polifenolice existente în substrat. În acest scop se pot
utiliza urmãtoarele procedee:
 inhibarea enzimelor oxidazice (dioxid de sulf ºi acid ascorbic);
 distrugerea oxidazelor(cãldura);
 îndepãrtarea oxidazelor din must (bentonita, deburbarea);
 evitarea dizolvãrii oxigenului (scurtarea duratei de obþinere a mustului, obþinerea
mustului în atmosferã de dioxid de carbon);
 micºorarea substratului polifenolic (poliamida, caseina, polivinilpiromidona).
2.4. Sulfitarea mustului tehnologic
Este una din operaþiile principale ale vinificaþiei în alb, cu excepþia cazului când dorim sã
efectuãm o fermentaþie malolacticã.
Calitãþile dioxidului de sulf sunt urmãtoarele:
 antiseptic condiþionând operaþia de limpezire a mustului;
 antioxidant leagã oxigenul dizolvat în must de scãderea potenþialului de oxido-
reducere;
 antioxidazic inactiveazã fenoloxidazele prevenind oxidarea mustului;
 acþiune dizolvantã faþã de substanþele colorante, din pieliþã (taninuri, antociani);
 accelereazã flocularea particulelor cu greutate molecularã mare din must.
Sulfitarea se face imediat dupã obþinerea mustului, adicã dupã operaþiile de separare prin scurgere
ºi presare. Dioxidul de sulf din must ºi vin este legat de o serie întreagã de substanþe existente în
compoziþia mediului. Se obþin o serie de combinaþii stabile sau instabile, reacþiile se caracterizeazã printr-

20
un echilibru chimic, fiind determinat de o serie de factori. În must ºi apoi în vin, dioxidul de sulf se gãseºte
în douã stãri:
 în stare liberã cu o acþiune antisepticã, antioxidantã ºi oxidantã;
 în stare legatã ºi are o acþiune antibactericidã.
Starea dioxidului de sulf din must ºi vin Dioxidul de sulf administrat mustului acþioneazã în trei
faze: în prima fazã, viteza de legare este mare, dupã care descreºte. În faza a doua are loc stabilizarea
echilibrului chimic. În timp, calitatea dioxidului de sulf se diminueazã, datoritã oxidãrii unei cantitãþi mici
de dioxid de sulf. Aceastã perioadã corespunde cu limpezirea mustului, depinde de doza de dioxdid de sulf,
temperatura mediului ºi numãrul de microorganisme din must. Faza a treia este aceea de legarea maximã a
dioxidului de sulf liber ºi scãderea dioxidului de sulf total, corespunzãtoare fermentãrii alcoolice. Pentru a
diminua unele efecte nedorite, datorate sulfitãrii mustului este indicat ca:
 administrarea maielelor de drojdii selecþionate sã se facã dacã dioxidul de sulf liber este
în cantitate micã;
 sã se evite fermentaþia alcoolicã în prezenþa dioxidului de sulf în must în cantitate mare,
deoarece existã pericolul formãrii de hidrogen sulfurat prin reducerea dioxidului de sulf
la hidrogen sulfurat;
 sã se determine periodic dioxidului de sulf liber ºi total;
 conþinutul redus de dioxid de sulf liber dupã fermentare sã indice o nouã sulfitare.
2.5. Limpezirea mustului
În urma operaþiei de presare rezultã un must tulbure, care conþine resturi de pieliþã, ciorchini,
seminþe, praf ºi pãmânt, insecticide, fungicide ºi o microflorã bogatã. Pentru îndepãrtarea suspensiilor se
procedeazã la limpezirea mustului prin diferite metode, în vederea asigurãrii obþinerii unor vinuri de
calitate superioarã.
Pentru limpezirea mustului pot fi folosite mai multe metode:
 limpezirea spontanã, timp de 10-20 ore;
 limpezirea prin centrifugare cu ajutorul separatoarelor centrifugale;
 limpezirea prin folosirea frigului artificial;
 limpezirea cu dioxid de sulf, metoda cea mai folositã este prin utilizarea de 10 – 20mg
dioxid de sulf/l de must.
Dupã separarea burbei, partea grosierã din must, aceasta este supusã fermentãrii.
2.6. Corectarea mustului
În funcþie de condiþiile climatice existã posibilitatea ca în anumiþi ani sã nu se obþinã musturi cu o
compoziþie chimicã armonioasã, din care cauzã este necesarã operaþia de corectare.
 Corectarea zahãrului operaþia se numeºte ºaptalizare ºi constã în atingerea unei cantitãþi
de zahãr, care sã asigure obþinerea unui vin cu o tãrie de minim 9% vol. alcool. Rezultate
bune se obþin atunci când corecþia se face cu must concentrat.
 Corecþia cu alcool in loc de zahãr se poate folosi alcool pentru corecþie. În acest caz,
alcoolul nu trebuie sã ridice tãria vinului cu mai mult de 2-3 grade, iar pentru alcoolizare
se vor folosi numai distilate de calitate.
 Corectarea prin cupajare reprezintã o altã soluþie tehnologicã pentru a asigura vinuri cu
gradul alcoolic necesar conservãrii.
 Corectarea aciditãþii reducerea aciditãþii se face prin precipitarea tartraþilor cu carbonat
de calciu, iar aciditatea nu trebuie redusã cu mai mult de 2g/l. Reducerea aciditãþii pe cale
biologicã se face prin favorizarea fermentaþiei malolactice. În cazul vinurilor cu aciditate
redusã, plate, expuse procesului de alterare, corecþia se face prin adaos de acid tartric sau
prin cupajare.
 Corectarea musturilor insuficiet colorate se face prin cupajãri cu soiuri tinctoriale sau
prin adãugare de coloranþi extraºi din pieliþã.
 Corectarea musturilor sãrace în tanin se face prin adãugarea unei soluþii alcoolice cu 10
% tanin.
3. Drojdiile în oenologie
3.1. Provenienþa ºi natura drojdiilor
Habitatul natural al drojdiilor este solul, care conþine în medie 25103celule/g, repartizate pe o
adâncime de 30-40 cm. Din sol, prin intermediul curenþilor de aer, a factori fizici ºi biologici, drojdiile
ajung pe tulpinã, frunze, ciorchini ºi boabele de struguri. Insectele, în special albinele, viespile ºi

21
musculiþele de oþet au rol în transferarea ºi asigurarea ciclului vital al drojdiilor. Atât cantitatea cât ºi
calitatea drojdiilor de pe boabele de struguri sunt în funcþie de condiþiile climatice.
Drojdiile componente ale microflorei strugurilor pot fi clasificate în:
 grupa drojdiilor predominante sunt responsabile pentru pornirea fermentaþiei mustului, din
aceastã grupã fac parte: Kloeckera apiculata, Torulopsis baciloris ºi Saccharomyces
ellipsoideus;
 grupa drojdiilor facultativ utile sunt incluse: Saccharomyces bayamus (oviformis) ºi altele
care se caracterizeazã prin rezistenþã la alcool;
 grupa drojdiilor cu participare ocazionalã în vinificaþie.
3.2. Microbiologia mustului de struguri
Mustul este un lichid dulce care se obþine prin presarea strugurilor ºi are o compoziþie chimicã ºi
biologicã foarte complexã. Aceasta depinde de soiul de struguri din care s-a obþinut, de gradul de maturare
a acestora, de condiþiile climatice, de condiþiile de recoltare, dezbrobonire, preparare etc. Microflora
mustului se obþine de pe boabele sãnãtoase, atunci când evitãm contaminarea externã, este alcãtuitã din
microflora epifitã a boabelor de struguri în componenþa cãrora intrã drojdii, bacterii ºi mucegaiuri.
În must au fost identificate 150 de specii ºi tulpini de drojdii, dintre care puþine aparþin drojdiilor,
majoritatea fiind folosite doar ocazional sau pot fii dãunãtoare în vinificaþie.
Dintre aceste drojdii amintim genul Saccharomyces care reprezintã 1-10%, iar restul sunt formate
din genurile Kloeckera, Hanseniospora, Torulopsis, Hansenula, Pichia, Candida, Brettanomyces.
Prin prelucrarea strugurilor ºi obþinerea mustului, are loc creºterea numãrului de drojdii din genul
Saccharomyces, datoritã musculiþei Drosophylla care în pelicula de must aderentã utilajelor, beneficiazã de
condiþii optime de înmulþire.
În funcþie de tipul de must obþinut (presa 1 sau presa 2) se gãsesc diverse specii de drojdii.
Saccaharomyces cerevisiae varietatea ellipsoideus, se gãseºte întotdeauna asociatã cu Kloeckera apiculata,
la strugurii roºii sau Kloeckera apiculata, Torulopsis bacillaris, la strugurii albi. Aceste drojdii reprezintã o
proporþie de 90% din totalul drojdiilor existente în must. Alãturi de drojdii, în must pot sã ajungã ºi
bacterii: lactice, propionice, acetice ºi spori sau fragmente de mucegaiuri. Mucegaiurile aparþin
urmãtoarelor varietãþi: Penicillium, Aspergillus, Geotrichum, Trichoderma, Absidia, Botryotinia etc. care
pot proveni din strugurii mucegãiþi ºi care prin eliberare din sucul vacuolar favorizeazã dezvoltarea
acestora înainte de recoltare.
Drojdiile întâlnite în vinificaþie sunt urmãtoarele:
Saccharomyces cerevisiae varietatea ellipsoideus reprezintã 80% din drojdiile mustului aflat în
fermentaþie. Ele au rolul de a fermenta cea mai mare cantitate de zaharuri. Prin selecþie s-au obþinut unele
tulpini de drojdii care pot transforma zahãrul din must, pânã la 17-18% vol. alcool, la temperatura de 10ºC.
Unele tulpini din aceastã varietate pot forma pelicule la suprafaþa vinului ºi formeazã buchetul ºi aroma
acestuia, de tip Sherry;
Saccharomyces oviformis Osterwalder se gãseºte pe strugurii proveniþi de pe sol, în must se
gãseºte sub formã de celule eliptice ºi mai rar rotunde. Au putere alcooligenã mare, fiind rezistente în
acelasi timp, la doze de pânã la 300mg dioxid de sulf total/l, ºi se folosesc la obþinerea vinurilor seci de
calitate. Pot provoca refermentarea vinurilor demiseci, demidulci ºi dulci, sunt folosite pentru obþinerea
vinurilor speciale de tip Xeres ºi Jura;
Saccharomyces bayarius Saccharodo aceastã tulpinã de drojdie se aseamãnã cu Saccharomyces
oviformis deoarece prin puterea de descompunere a zahãrului, produce fermentaþia. Are celula puþin mai
alungitã, rezistenþa la alcool ºi dioxid de sulf este mai scãzutã, în condiþii de dezvoltarea normalã au nevoie
de cantitãþi mari de mezoinozitol;
Saccharomyces chevalieri Guillermoud se gãsesc pe strugurii roºii fiind asemãnãtoare cu
Saccharomyces ellispoideus putând transforma zaharurile în alcool pânã la o concentraþie de 14-17% vol.
alcool;
Saccharomyces bailii Linder pot produce o fermentaþie moderatã, iar în final se obþin vinuri dulci.
Pot fermenta pânã la 10% vol. alcool, sunt rezistente la concentraþii de dioxid de sulf, este consideratã o
drojdie dãunãtoare;
Kloeckera apiculata, Kloeckera africana, Kloeckera jeusenii ºi Kloeckera magna sunt întâlnite pe
struguri în faza de coacere, în proporþie de 99%. Se dezvoltã repede în mustul proaspãt, ajungând la 90-
95% din totalul de drojdii. Produc doar 5-6% vol. alcool, o mare cantitate de acizi volatili ºi esteri volatili,
pot acþiona la un potenþial de oxidoreducere ridicat, sunt sensibile la concentraþii de dioxid de sulf ºi tanin.
Se folosesc pentru obþinerea vinurilor destinate distilãrii;

22
Saccharomyces ludwigii este rezistent la concentraþii de dioxid de sulf, acid acetic, are o putere de
fermentare scãzutã, poate declanºa fermentaþia la un potenþial de oxidoreducere scãzut. De regulã, la
începutul fermentaþiei, aceste drojdii ridicã pH-ul ºi scade concentraþia de dioxid de sulf liber, fiind folosite
la desulfitarea musturilor puternic sulfitate. Pot produce refermentarea vinurilor dulci conferind un buchet
dezagreabil, de oþetire, din cauza conþinutului ridicat de esteri volatili;
Candida vini (Mycoderma vini), Candida mycoderma (Ress), Loddler ºi van Rij pot produce
floarea vinului. Dezvoltarea Candidei depinde de concentraþia în alcool (pânã la 12% vol. alcool), o
aciditate redusã a vinului ºi o temperaturã de pãstrare ridicatã 24-26oC. Drojdia asimileazã alcoolul ºi-l
oxideazã pânã la acetaldehidã ºi acid acetic, care sunt descompuse în dioxid de carbon ºi apã. Drojdia
consumã alcoolul, distruge parþial acizii volatili ºi acizii vinului, mai întâi acidul malic, apoi acidul tartric;
Pichia vini, Pichia membranaefaciens, Pichia fermentans pot forma un voal la suprafaþa vinului ºi
mustului, este de culoare cenuºiu-alburie, cu zbârcituri. Scade concentraþia în alcool, creºte aciditatea
vinului, imprimã un gust neplãcut datoritã acetatului de amil. Fac parte din grupa drojdiilor dãunãtoare;
Bretanomyces intermedius (Bretanomyces vini, Bretanomyces schanderli) produce 8% vol. alcool
în mustul de struguri ºi pânã la 2,5g acid acetic /l. Precedã vinurile cu floare ºi le conferã un gust de urinã
de ºoarece, datorat acetamidei, un produs secundar. Se previne printr-un pritoc prematur ºi acidifierea cu
acid tartric sau citric.
Bacteriile se întâlnesc pe struguri, în must ºi vin. Numãrul lor scade datoritã alcoolului format ºi
aciditãþii dobândite de vin. În vin se gãsesc sub formã de coci sau bacili, aerobe ºi anaerobe, nesporulate,
aparþinând genurilor Acetobacter, Pediococcus, Leuconostoc, Lactobacillus, Pseudomonas.
Acetobacter (Acetobacter aceti, Acetobacter pasteurianus) transformã alcoolul în acid acetic,
adicã produc oþetirea vinului. Produc acest defect la vinurile tinere, slab alcoolice (sub 14% vol. alcool), la
temperaturi ridicate (23-28oC), în vase cu gol mare;
Streptococcus malolacticus, Leuconostoc, Pediococcus, Lactobacillus heterofermentativ cu rol
important în fermentaþia malolacticã care dezacidificã vinurile, cu un conþinut mare de acid malic.
Fermentaþia malolacticã poate fi însoþitã de unele boli ale vinului, care se manifestã, de regulã, la vinurile
tinere, albe ºi roºii. Declanºarea fermentaþiei malolactice se realizeazã la un pH de 4,2-4,5, temperatura
mediului ambiant de 20-25ºC, o aerare moderatã a vinului ºi prezenþa bacteriilor malolactice;
Bacterii anaerobe – Bacterium manitopoenum, Bacterium intermedium ºi Micrococcus
acidovorax produc fermentaþia maniticã a vinului, în toamnele cãlduroase, vinul devine tulbure, îºi
modificã culoarea ºi apare mirosul de fructe fermentate. Vinul are un gust acru-dulceag, neplãcut,
transparenþa sa are reflexe mãtãsoase ºi se întâlneºte mai ales la vinurile roºii, boala este produsã de
bacteriile manitice, la termperaturi de 25-30ºC. Bacteriile manitice sunt sensibile la concentraþii ridicate ale
vinului în alcool (peste 14% vol. alcool);
Bacterii aerobe – Bacterium tartarophtorum, Lactobacillus planctorum, Bacillus sporogenes,
Bacterium gracile, Micrococcus variococcus produc fermentaþia propionicã, boala presiunii ºi întoarcerea
vinului. Aceste bacterii acþioneazã la finele fermentaþiei alcoolice în vinurile tinere, slab alcoolice, slab
acide, cu concentraþie ridicatã în zaharuri reziduale, provenite din recolte avariate. Gustul vinului este
neplãcut deoarece bacteriile transformã zahãrul fermentescibil în acid accetic, dioxid de carbon ºi manitol;
Bacillus viscosus vini, Bacterium gracile, Streptococcus mucilaginosus produc în prezenþa
muceagaiurilor Dematium pullulans ºi drojdiile Pichia ºi Torula – boala întinderii vinului, manifestatã la
vinurile tinere;
Bacillus amaracrylus, Bacillus tartarophtorum produc amãreala vinului vechi. Ele descompun
glicerina în acid acetic, acid formic, acid acrilic, acid lactic, cu urmãri nedorite, acelea de creºtere a
aciditãþii fizice ºi volatile.
Mucegaiurile produc unele defecte ale vinurilor. Dintre aceste mucegaiuri amintim:
Mucor racemosus Fresenius afecteazã recoltele de struguri în anii ploioºi prin nepermiterea
declanºãrii fermentaþiei, datoritã înmulþirii în exces a genului Mucor. În final, are loc o fermentaþie
alcoolicã limitatã, cu obþinerea de acizi organici (acid oxalic, acid succinic) ºi glicerol;
Mucor mucedo se gãseºte atât pe struguri cât ºi pe vasele nedezinfectate. Imprimã mustului ºi
vinului gustul de mucegai, datoritã unor acizi graºi produºi de acesta;
Rhizopus nigricans produce pânã la 2% vol. alcool ºi diverºi acizi organici (acid succinic, acid
fumaric, acid acetic, acid gluconic, acid oxalic). Se gãseºte pe strugurii avariaþi, este sensibil la alcool
peste2 % vol. alcool;
Aspergillus glaucum, Aspergillus niger ºi Aspergillus oryzae pot produce fermentaþia oxidativã a
glucidelor ºi cea alcoolicã a zaharurilor. Se întâlnesc, de regulã, în pivniþele vechi, neigienizate;

23
Penicillium glaucum se gãseºte pe strugurii copþi ºi dã un gust amar mustului. Sunt mucegaiuri de
pivniþã;
Oidium lactis este o fungie care se dezvoltã pe mustul de struguri formând un strat de floare,
dispare la începerea fermentãrii, fiind sensibilã la cantitãþi mici de alcool (sub 1% vol. alcool);
Dematium pullulans sunt oidii care fermenteazã alcoolic mustul de struguri dând aldehidã aceticã,
acid lactic, acid succinic, acid gluconic, acid oxalic, acid acetic etc. Pot produce bãloºirea vinului;
Botrytinia fuckeliana Wetzel sau Botrytis cinereea sunt mucegaiurile nobile al strugurilor.
Permite concentrarea zahãrului din struguri pânã la 500 g/l, iar vinul care se obþine din aceste recolte,
devine licoros, uleios, parfumat ºi cu un gust caracteristic. Apare buchetul de “maderizare”, de “fiert”,
specific vinurilor de tip oxidazic (Madeira, Marsala, Xeres).
3.3. Influenþa factorilor de mediu asupra metabolismului drojdiilor de vin
În urma proceselor fizico-chimice ºi biochimice catalizate de echipamentul enzimatic al drojdiilor,
are loc transformarea mustului în vin. Natura transformãrilor produse de enzimele celulei vii sau de
enzimele eliberate dupã autolizã, este dependentã de o serie de factori:
 intrinseci, condiþionaþi de compoziþia chimicã a mediului, de prezenþa substanþelor
de stimulare sau inhibare a drojdiilor de fermentare;
 extrinseci, factori exogeni ai mediului ambiant de producþie folosiþi în dirijarea
proceselor metabolice ale drojdiilor;
 impliciþi, determinaþi de relaþiile care se stabilesc între microorganismele aflate
ocazional în must ºi vin, de naturã enzimaticã ºi specificitatea drojdiilor.
3.3.1. Factorii intrinseci
Concentraþia în zahãr. În mustul de struguri care au o concentraþie în zahãr de 150-25 g/l ºi o
presiune osmoticã de aproximativ 0,5 MPa, fermentaþia alcoolicã porneºte uºor. Drojdiile de pe struguri vor
produce fermentarea D-glucozei, D-fructozei, maltozei, zaharozei, galactozei ºi parþial a rafinozei, cu viteze
diferite, funcþie de soiul de strugure din care provine, de aciditatea acestuia, dar ºi de concentraþia în zahãr.
Concentraþia în alcool etilic. Ajunse în must, drojdiile se adapteazã noilor condiþii de mediu. Are
loc creºterea numãrului de celule, modificarea calitativã a echipamentului enzimatic, începerea fermentãrii,
adicã a procesul de transformare a zaharurilor în alcool etilic ºi dioxid de carbon (ca produse principal) ºi
numeroase alte produse secundare. Prin fermentarea unui gram de zahãr se produce 0,05% vol. alcool etilic,
ceea ce corespunde prin transformarea a 17,5g/l zahãr, într-un grad alcoolic. Randamentul practic de
transformare este 90-95% din randamentul teoretic, deoarece o parte din zahãr este consumat pentru
creºtera celulelor de drojdie, iar altã parte pentru formarea altor produse secundare. Drojdiile din vin
produc transformarea zaharurilor în alcool pânã la o concentraþie maximã în alcool de 19% vol. alcool. Pe
mãsura creºterii concentraþiei în alcool etilic, o parte din drojdii se regãsesc în mustuialã, astfel:
 pânã la 4% vol. alcool, se gãsesc drojdiile din genul Hanseniospora apiculata;
 pânã la 4-5% vol. alcool se gãsesc drojdiile asporogene din genul Kloeckera;
 pânã la 18% vol. alcool, fermentaþia este asiguratã de Saccharomyces oviformis.
Alcoolul etilic poate inhiba procesul de fermentare, influenþând activitatea de metabolism a
drojdiilor ºi încetinirea procesului de creºtere a acestora. Efectul inhibitor al alcoolului manifestat se
intensificã de prezenþa zahãrului ºi se maifestã prin creºterea temperaturii.
Conþinutul în azot asimilabil. În mediu trebuie sã asigurãm o concentraþie în azot asimilabil
pentru nutriþia azotatã a drojdiilor ºi pentru asigurarea biosintezei compuºilor celulari inclusiv a enzimelor
din complexul zimazic. 50-70% din azotul total al mustului este asimilat de drojdii în prima etapã a
fermentaþiei. De regulã, în vinurile tinere se gãsesc cantitãþi suficiente de azot aminic care pot favoriza
fermentaþiile secundare. În cazul þinerii vinurilor pe drojdie are loc fenomenul de autolizã a celulelor de
drojdie, fapt care permite ca o parte din substanþele cu azot ale drojdiilor sã treacã în vin, favorizând
fermentaþia malolacticã ºi alterarea microbianã a vinurilor. La un conþinut scãzut de azot viteza de
fermentare se reduce. În cazul când cantitatea de azot este scãzutã, este indicat a se adãuga mustului 30g de
fosfat de amoniu sau sulfat de amoniu/hl în vederea asigurãrii nutriþiei drojdiilor.
Conþinutul în sãruri minerale. Cantitatea de sãruri minerale din must sunt reduse de la 3 g/l, la 2
g/l, prin nutriþia drojdiilor, prin reþinerea pe pereþii celulei de drojdie, prin depunerea în sediment. Dintre
elementele necesare nutriþiei drojdiilor, amintim fosforul care transportã zaharurile fermentescibile prin
membrana celulei de drojdie, cu un consum energetic ºi formeazã esteri fosforici. Alte microelemente
necesare în dezvoltarea peliculelor de drojdii sunt cuprul, fierul, magneziul ºi la obþinerea unor vinuri
speciale.

24
Valori de pH ºi aciditate. Valoarea pH-ului reprezintã aciditatea activã (pH = - lgH+) ºi depinde de
cantitatea de acizi din vin, de natura acizilor precum ºi de forma în care aceºtia se aflã dizolvaþi acizi liberi,
sãruri acide sau neutre. Valoarea pH-ului mustului este importantã pentru creºterea numãrului de drojdii ºi
desfãºurarea fermentaþiei. Acþiunea pH-lui depinde de concentraþia în zahãr ºi alcool etilic. Astfel, la valori
ale pH-lui mai mici, drojdiile produc prin fermentaþie o cantitate crescutã de glicerol ceea ce implicã o
reducere a activitãþii fermentescibile.
Concentraþia în dioxid de carbon. În doze mai mici de 15g/l, dioxidul de carbon poate opri
creºterea drojdiilor (7,2 bari la 15ºC). Prin fermentarea zahãrului se pot produce presiuni de pânã la 14 bari.
Efectul inhibitor al dioxidului de carbon asupra drojdiilor se intensificã prin scãderea pH-ului sau la
creºterea concentraþiei în alcool etilic. Bacteriile lactice, în comparaþie cu drojdiile, sunt puþin sensibile la
concentraþii de dioxid de carbon, uneori fiind stimulante de prezenþa acestuia. Drojdiile folosite la
fabricarea vinurilor spumante sunt adaptate sã producã fermentaþia ºi sã reziste la presiuni mai mari de 0,6
MPa.
Prin conducerea fermentaþiei sub pernã de dioxid de carbon se obþine mai mult alcool etilic ºi
zahãr rezidual, în schimb creºte concentraþia în acizi volatili, cu efect negativ asupra calitãþilor senzoriale.
Substanþe cu efect inhibitor. Substanþele pesticide aplicate în tratarea diferitelor boli ale viþei de
vie, pot trece rezidual în must, influenþând negativ fermentarea zaharurilor de cãtre drojdii. În funcþie de
condiþiile de prelucrare, o parte din substanþele reziduale, pot suferi o degradare chimicã sau pot fi
eliminate ca urmare a absorbþiei lor pe coloniile de microorganisme din must.
3.3.2. Factorii extrinseci
Temperatura. Fermentaþia mustului produsã de drojdii se desfãºoarã în domeniul de temperaturã
0-45ºC, iar viteza de fermentaþie creºte proporþional cu creºterea temperaturii, în domeniul 15-35ºC.
Pentru fermentarea completã a mustului, cu o concentraþie de 200 g zahãr/l, sunt necesare:
 60 zile, dacã fermentarea se realizeazã la 10ºC;
 15 zile, dacã fermentarea se realizeazã la 20ºC;
 3 zile, dacã fermentarea se realizeazã la 30ºC.
În zonele reci, unde fermentaþia se desfãºoarã la temperaturi scãzute, vinul obþinut conþine mai
mult alcool, ca urmare a reducerii pierderilor prin evaporare, iar produsul este mai stabil la alterãrile
microbiologice.
La temperaturi ridicate, fermentarea mustului produce:
 slãbirea activitãþii drojdiilor;
 inhibarea fermentaþiei;
 formarea microorganismelor de infecþie: bacterii acetice si manitice;
 pierderea substanþelor de aromã care se degajã odatã cu dioxidul de carbon.
Concentraþia în oxigen ºi potenþialul de oxido-reducere. La obþinerea mustului, acesta este
saturat în oxigen ºi conþine 5-8 mg O2/l. Oxigenul este folosit de drojdii în stadiul de reproducere, când
potenþialul de oxido-reducere scade rapid ºi se creazã condiþii de anaerobiozã, care favorabilã fermentaþia
alcoolicã. Necesarul minim de oxigen este de 10 mg/l, iar viteza optimã de fermentare are loc la
concentraþii de 20 – 30 mg/l.
Aerarea mustului stimuleazã creºterea ºi multiplicarea drojdiilor care beneficiazã de energia
eliberatã gradat, prin asimilarea glucozei. Aceastã energie este folositã în biosinteza compuºilor celulari sau
înmagazinatã în moli de ATP.
Concentraþia în dioxid de sulf. Dioxidul de sulf din vin, poate fi considerat ca produs natural,
deoarece unele tulpini de drojdii, în urma metabolizãrii substanþelor cu sulf, pot produce cantitãþi de 10-
49mg dioxid de sulf/l. În vinificaþie se procedeazã la adãugarea de dioxid de sulf în vederea obþinerii unor
vinuri de calitate, cu o bunã stabilitate.
Dioxidului de sulf adãugat în must ºi vin este dependent de:
 doza de dioxid de sulf;
 starea de agregare a dioxidului de sulf;
 durata de acþiune a dioxidului de sulf;
 pH-ul mustului;
 temperatura mustului;
 prezenþa substanþelor din must cu care poate sã reacþioneze dioxidul de
sulf.

25
Cantitatea de dioxid de sulf adãugatã în must este de maxim 250 mg/l, pentru vinurile albe ºi 200
mg/l, pentru vinurile roze ºi roºii. Prin solubilizarea în must, dioxidul de sulf se gãseºte sub douã forme:
 dioxidul de sulf liber format din dioxidul neionizabil sau molecular,
care se gãseºte sub formã de ioni de bisulfit, în mediul cu pH-ul mai
mic de 4, dar ºi cu ioni de sulfit;
 dioxidul de sulf legat prin combinarea cu substanþe cu caracter
reducãtor, aldehide, zaharuri reducãtoare, substanþe colorante.
Sulforezistenþa microorganismelor este dependentã de specie ºi de compoziþia mediului, fiind mai
redusã în vin ca urmare a prezenþei alcoolului.
Datoritã acþiunii antioxidante, dioxidul de sulf se recomandã sã fie adãugat la prelucrarea
strugurilor mucegãiþi, pentru prevenirea unor procese oxidative nedorite catalizate de enzimele fungice
eliberate în must, la zdrobirea boabelor mucegãite.
În cazul când dorim o conservre a mustului de struguri, se vor adãuga doze mari de dioxid de sulf,
de pânã la 300-400 mg dioxid de sulf/l. Acest must se poate folosi fie dupã desulfitare, fie dupã cupajare cu
un alt must fãrã dioxid de sulf de sulf.
3.3.3. Factorii impliciþi (biologici)
Echipamentul enzimatic al drojdiilor de vin. În must sunt active numeroase enzime produse de
drojdiile vii sau eliberate dupã autolizã. Acestea se caracterizeazã prin mãrirea capacitãþii de biosintezã, de
reglare a metabolismului ºi a realizãrii unei permeabilitãþii a melaninei citoplasmatice. Drojdiile împreunã
cu enzimele din struguri vor cataliza reacþiile de oxido-reducere care condiþioneazã transformarea mustului
în vin.
Absorbþia ºi fermentaþia zaharurilor. Drojdiile fermenteazã D-glucoza, D-fructoza, maltoza,
zaharoza, galactoza ºi 1/3 din rafinozã. Nu sunt fermentate lactoza, melibioza, dextrinele.
Absorþia zaharurilor se face la nivelul membranei citoplasmatice, prin difuzie sau prin transport
activ, sub forma esterilor fosforici, cu consum energetic din partea celulei, necesar pentru activizarea
transportorului. Viteza de fermentare este mare în intervalul de transformare a concentraþiei de zahãr, de la
85% la 15% în alcool, dupã care aceasta scade.
Substanþele de metabolism ale drojdiilor cu efect inhibitor asupra fermentaþiei zaharurilor
reziduale. Hexozele fac parte din zaharurile reducãtoare ºi se gãsesc în vinul tânãr. Ele sunt fermentate lent
de cãtre drojdii din cauza substanþelor inhibitoare (alcoolul etilic ºi acizii graºi) din mediu.
Cauzele stagnãrii procesului de fermentaþie sunt urmãtoarele:
 condiþiile de desfãºurare a fermentaþiei, cu formarea condiþiilor de
anaerobiozã ºi temperaturi ridicate de fermentaþie, care inhibã
biosinteza sterolilor care participã la reglarea stãrii fiziologice a
membranei;
 concentraþia excesivã de zahãr;
 carenþa mediului în vitamine;
 carenþa mediului în surse de azot;
 prezenþa substanþelor cu efect antilevuric (reziduuri de pesticide)
substanþe produse de: Aspergillus, Penicillium, Mucor ºi bacterii:
Acetobacter, Gluconobacter;
 concentraþia în alcool etilic;
 acumularea în mediul de fermentaþie a acizilor graºi cu 8 ºi 10 atomi
de carbon în moleculã.
Concentraþia în celule ºi starea fiziologicã a drojdiilor. Viteza de fermentaþie creºte prin creºterea
numãrului de celule de drojdie. Pentru fermentarea complete a zahãrului din must este necesar un numãr
mare de celule de drojdii, aproximativ 107/cm3 must, cu condiþia ca acestea sã fie viabile.
Fermentaþia nedirijatã a mustului de struguri se produce datoritã a trei factori ºi anume:
 creºterea numãrului de celule;
 capacitatea de supravieþuire a populaþiei de drojdii;
 activitatea metabolicã a biomasei de celule.
În cazul fermentaþiei dirijate se recomandã adãugarea de culturi pure de drojdii, astfel încât sã
depãºeascã numeric microflora spontanã, adicã 100 milioane celule de drojdii la 1litru must fermentat.
Formarea spumei în timpul fermentãrii mustului. Formarea spumei este datoratã prezenþei unor
tulpini de drojdii în mediu, care aderã la suprafaþa bulelor de dioxid de carbon degajate prin fermentaþie

26
alcoolicã. Spuma stabilã se formeazã datoritã altor tupini de drojdii controlate genetic ºi se datoreazã
prezenþei unor proteine specifice, localizate la suprafaþa celulelor de drojdii.
Se recomandã selecþionarea de drojdii care nu formeazã spumã pentru a mãrii capacitatea de
ocupare a vaselor.
Efectul pereþilor celulari ai drojdiilor. O datã obþinute preparatele de drojdii, rezultã o fracþiune
legatã de pereþii celulari, care adãugatã în must previne oprirea fermentaþiei, acþionând ca un factor de
supravieþuire a drojdiilor.
Adãugarea de 0,5 g/l dintr-un preparat de drojdie care conþine fragmente de pereþi celulari, este
utilã în douã cazuri:
 când conþinutul în zaharuri iniþial este ridicat;
 când mustul conþine substanþe chimice reziduale.
În aceste cazuri are loc o absorbþie selectivã a unor substanþe toxice pentru drojdii, în special a
esterilor etilici ai acizilor graºi cu 8 ºi 10 atomi de carbon în moleculã ºi a pesticidelor.
Factorii de creºtere ºi supravieþuire a drojdiilor de vin. În dezvoltarea drojdiilor se disting trei
etape ºi anume:
 faza de multiplicare;
 faza de staþionare;
 faza de declin.
În funcþie de concentraþia în zaharuri, fermentaþia mustului poate dura de la 8 pânã la 40 zile, din
care faza de multiplicare dureazã, 2-5 zile. În aceastã perioadã când s-a pornit de la un inocul natural de
105-106 celule/cm3, se ajunge la 106-108 celule/cm3.
Cauzele terminãrii fazei de multiplicare sunt urmãtoarele:
 epuizarea mediului în substanþe indispensabile dezvoltãrii drojdiilor;
 acumularea de alcooli ºi alte substanþe inhibitoare dezvoltãrii
drojdiilor;
 modificarea structuralã a celulei de drojdie.
Adãugarea unor factori de creºtere (tiaminã 100mg/l sau de sãruri de amoniu) se favorizeazã
multiplicarea celulelor de drojdii, care duc la dublarea biosintezei componentelor ºi mãrind viteza de
fermentaþie din cadrul primei etape.
Dintre substanþele cu rol de factori de supravieþuire fac parte:
 sterolii (ergosterolul, colesterolul ºi lanasterolul);
 acidul oleooleic prezent în ceara cuticularã a bobului de strugure;
 hormonul peptidic, ocitocina.
Biosinteza sterolilor în celulã este stimulatã prin aerarea moderatã a mustului.
Interrelaþii microbiene în fermentarea mustului de struguri. Fermentaþia mustului este iniþiatã de
drojdiile asporogene - Kloeckera apiculata (struguri roºii) ºi Kloeckera apiculata ºi Torulopsis bacillaris
(struguri albi). Iniþierea se poate datora ºi altor germeni de drojdii, cu toleranþã mai micã la alcooli:
Hanseniaspora ºi Candida. Drojdiile asporogene produc cantitãþi mici de alcool: 4-5% vol. alcool de cãtre
Kloeckera apiculata, iar fermentaþia este continuatã de Torulopsis bacillaris, care poate produce pânã la 7-
10% vol. alcool. Pe mãsura acumulãrii de alcool etilic, fermentaþia este condusã de drojdii sporogene din
genul Saccharomyces rozei, care produc 7-11% vol. alcool ºi Saccharomyces cerevisiae varietatea
ellipsoideus care produce 8-16 % vol. alcool. La sfârºitul fermentaþiei predominã Saccharomyces
cerevisiae (ellipsoideus) ºi Saccharomyces bayanus (oviformis).
3.4. Multiplicarea ºi dezvoltarea drojdiilor
Drojdiile se înmulþesc prin înmugurire. În timpul înmuguririi se formeazã, prin diviziune, din
celula mamã, o micã bulã, sub formã de protuberanþã, în citoplasma cãreia trece nucleul fiicã. Dupã
separarea celulei fiice de celula mamã, de la înmugurire rãmâne o urmã, iar alte celule fiice rãmân ataºate
de celula mamã ºi formeazã lanþuri.
Când microorganismele sunt transferate într-o soluþie nutritivã proaspãtã, ele încep sã se dezvolte.
Creºterea este coordonatã de unele legi fixe. Creºterea drojdiilor este divizatã în ºase faze:
 faza latentã sau de inducþie sau de lag, în care are loc activarea
metabolismului. Lungimea fazei de inducþie variazã foarte mult, depinzând
de tipul organismelor, de vârsta culturii ºi de condiþiile de cultivare. Faza
latentã se sfârºeºte cu prima diviziune;

27
 faza de accelerare are loc înmulþirea continuã a celulelor cu dublarea
numãrului de celule;
 faza exponenþialã sau creºterea logaritmicã, are loc continuarea ratei de
creºtere, care este constantã ºi maximã ºi are loc într-o perioadã limitatã de
timp. Pentru drojdii, în condiþii optime de multiplicare, timpul este de
aproximativ 90–120 minute;
 faza de decelerare, în timpul cãreia rata descreºterii graduale are loc din
cauza reduceri cantitãþii de substanþe nutritive ºi a creºterii cantitãþii de
metaboliþi inhibitori;
 faza staþionarã, în aceastã fazã numãrul microorganismelor rãmâne
constant, existã o balanþã între celule noi, care se formeazã ºi a celor care
mor;
 faza de declin, în aceastã ultimã fazã, rata de celule moarte exced ratei de
celule noi formate, din aceastã cauzã numãrul celulelor descreºte.
Durata ºi mãrimea fiecãrei faze este influenþatã de substrat, temperatura mediului ºi de starea
fiziologicã a drojdiilor. Substratul trebuie sã conþinã toþi nutrienþii necesari creºterii. Conþinutul de apã, pH-
ul ºi concentraþia de oxigen sunt, de asemenea, decisive pentru creºtere. Trebuie sã se þinã seama de:
 calitatea de drojdie din mediu;
 pH-ul mediului;
 temperatura mediului;
 rolul oxigenului;
 influenþa presiunii;
 influenþa aciditãþii;
 influenþa alcoolului;
 acþiune dioxidului de sulf;
 influenþa azotului.
Apa este compusul cel mai important din materiile vii ºi joacã un rol important în procesul vital al
microorganismelor. Microorganismele se dezvoltã într-un substrat care conþine cel puþin 15% apã. Ele
diferã considerabil unele de altele din punctul de vedere al optimului de pH. Drojdiile preferã un mediul
acid, iar creºterea lor este asiguratã prin aerare.
Temperatura are un efect foarte important asupra dezvoltãrii microorganismelor. Fiecare
microorganism are o temperaturã optimã de dezvoltare caracteristicã, la care faza de lag este mai scurtã.
Creºterea nu este restricþionatã de temperatura optimã dar poate avea loc într-un domeniu mai larg. Pentru
drojdiile din genul Saccharomyces aceastã temperaturã este între 25 ºi 30°C.
Starea fiziologicã a celulei - vârsta ºi starea nutriþionalã - joacã un rol determinant asupra duratei
fazei de lag. În cazul drojdiilor, o activare rapidã a metabolismului se petrece dacã acestea sunt transferate
într-un substrat proaspãt, în timpul fazei de creºtere exponenþialã. De aceea, la fabricarea drojdiei de
panificaþie, o pornire rapidã a fermentãrii se obþine cu drojdii preluate din stadiul de fermentare avansatã ºi
adãugate melasã proaspãtã ºi aeratã.
3.5. Principalele genuri ºi specii utilizabile la obþinerea drojdiilor selecþionate
De la începutul utilizãrii lor ºi pânã în drojdiile selecþionate au fost ºi sunt folosite în scopul
obþinerii unor vinuri calitativ mai bune decât cele fermentate spontan.Un vin corect ºi sãnãtos se realizeazã
cu drojdii din genul Saccharomyces, cele mai frecvent folosite sunt speciile: Saccharomyces ellipsoideus,
Saccharomyces oviformis ºi Saccharomyces bayanus. De curând au început sã se foloseascã ºi drojdii
selecþionate din genul Schizosaccharomyces ºi anume din specia Schizosaccharomyces pombe.
Drojdii din specia Saccharomyces ellipsoideus
De la început, de când se folosesc în vinificaþie, s-au preferat levurile selecþionate din specia
Saccharomyces ellipsoideus. Operaþiunea pentru drojdiile eliptice a fost ºi este justificatã de faptul cã
acestea, comparativ cu drojdiile sãlbatice, au o putere alcooligenã suficientã de mare, suportã concentraþii
de dioxid de sulf relativ ridicate, dau un randament ridicat în alcool, pun rapid stãpânire pe mediu ºi conduc
întotdeauna la realizarea unui vin corect ºi sãnãtos. Prin drojdii sãlbatice se înþeleg celelalte drojdii,
prezente în mod natural pe strugure, care dau rezultate mai puþin satisfãcãtoare la fermentarea mustului.
Majoritate drojdiilor sãlbatice aparþin speciei Kloeckera apiculata, care în comparaþie cu Saccharomyces
ellipsoideus formeazã mai multã aciditate volatilã ºi dã ºi un randament mai scãzut în alcool.

28
Cu toate avantajele arãtate, existã ºi situaþii când fermentarea cu drojdii din specia Saccharomyces
ellipsoideus nu este apreciatã pozitiv. Un exemplu în aceastã direcþie îl constituie vinurile destinate
distilãrii în vederea preparãrii coniacului. Rezultatele sunt cu mult mai bune când fermentarea unor astfel
de vinuri se face spontan. Prezenþa drojdiilor apiculate în mediul de fermentare joacã un rol deosebit în
dezvoltarea mirosului fructuos al buchetului de coniac.
În prezent este unanim recunoscut cã folosirea drojdiilor selecþionate din specia Saccharomyces
ellipsoideus trebuie sã fie consideratã ca o mãsurã oenologicã indispensabilã la vinificarea recoltelor
avariate, a celor provenite din podgorii recent înfiinþate, în care predominã drojdii sãlbatice, la cele
rezultate din plantaþii care au primit numeroase tratamente cu fungicide ºi insecticide, precum ºi în procesul
producerii vinurilor spumante.
Folosirea drojdiilor de Saccharomyces ellipsoideus prezintã o serie de avantaje:
 fermentaþia se poate regla mai uºor, dupã dorinþã, deoarece ea nu este provocatã de
drojdii necunoscute ajunse în must în mod întâmplãtor, ci numai de o anumitã clonã cu
însuºiri cunoscute;
 garanþia obþinerii unui vin corect ºi sãnãtos este mai mare, parte din cauzele care duc la
apariþia unor defecte sunt îndepãrtate sau atenuante cu ocazia deburbãrii prin sulfitare,
fermentaþia alcoolicã nu este însoþitã de alte fermentaþii, introduse în must drojdiile
eliptice se înmulþesc rapid ºi pun stãpânire pe mediu, înlãturând posibilitatea apariþiei
altor fermentaþii datorate bacteriilor ºi în mare parte drojdiilor sãlbatice ce eventual au
mai rãmas dupã deburbare;
 faza prefermentativã este mult redusã, procesul se declanºeazã rapid, la 1-2 zile de la
însãmânþare, decurge normal, iar pericolul întreruperii este de obicei exclus. Pentru o mai
mare garanþie se impune ca drojdiile sã fie sã fie înmulþite într-un mediu sulfitic, încât la
introducerea lor în must, ele ã fie deja adaptate la un asemenea mediu;
 vinul se limpezeºte mai uºor ºi într-un timp mai scurt, creindu-se posibilitatea de a fi dat
în consum mai devreme decât ce a fermentat spontan. La aceasta din urmã, microflora ºi
diferitele precipitate, prin sedimentare, formeazã un depozit pulverulent care se separã
mai greu decât cel care rezultã din fermentarea cu levuri eliptice, care de obicei este
granular;
 gustul de pãmânt care apare la unele vinuri, datoritã naturii solului ºi soiului din care
provin, nu se reliefeazã pregnant ca la cele fermentate spontan, ci din contra este ceva
mai atenuat;
 tãria alcoolicã a vinului este mai ridicatã cu câteva zecimi de grad (pânã la 0,5% vol.
alcool) faþã de cel fermentat sub influenþa microflorei naturale, iar parfumul de vin tânãr
este mai agreabil.
Folosirea drojdiilor eliptice este necesarã ori de câte ori se aplicã sulfitarea. Aceste douã operaþii,
respectiv sulfitarea ºi inoculare, se completeazã reciproc.
Drojdiile din specia Saccharomyces oviformis
Obþinerea de vinuri seci din musturi bogate în zahãr necesitã prezenþa în mediul de fermentare a
drojdiilor din specia Saccharomyces oviformis. Având o putere alcooligenã superioarã drojdiilor din specia
Saccharomyces ellipsoideus pot fermenta zahãrul dintr-un mediu care deja este bogat în alcool. La
fermentaþia spontanã, îndeosebi în prima parte, pânã ce gradul alcoolic n-a atins 10% vol. alcool, datoritã
competiþiei, este posibil ca numãrul drojdiilor de Saccharomyces oviformis sã se diminueze foarte mult, iar
uneori acestea chiar dispar complet. Pentru a putea evita astfel de situaþii favorabile apariþiei diferitelor boli
bacteriene, se recomandã folosirea drojdiilor selecþionate din specia Saccharomyces oviformis.
Adaosul acestor drojdii se poate face înainte de pornirea în fermentaþie sau ulterior. În primul caz,
preferabil la producerea vinurilor albe, reuºita este asiguratã numai în condiþiile în care însãmânþarea este
masivã. Numãrul acestor drojdii, în momentul când vinul a atins tãria alcoolicã de 10% vol. alcool este cu
atât mai mare cu cât numãrul iniþial a fost mai mare. De obicei un adaos de 10 ori mai mare decât adausul
de drojdii din specia ellipsoideus dã certitudine cã la sfârºitul fermentaþiei zgomotoasã se mai gãsesc
suficiente drojdii de Saccharomyces oviformis, care prin multiplicare sã punã stãpânire pe mediu. Din acest
moment, când ele devin predominante, fermentarea trece pe seama lor. Când adaosurile se fac în cantitãþi
egale, Saccharomyces ellipsoideus predominã mediul aºa de tare, încât Saccharomyces oviformis nu mai
poate supravieþui pentru ca sã-ºi îndeplineascã rolul de drojdii finisoare.

29
Dat fiind faptul cã în practica vinicolã, un adaos masiv de maia este greu de realizat, s-a preconizat
ca introducerea maialei sã se facã ºi dupã declanºarea fermentaþiei, mai precis în momentul când mediul de
fermentare are tãria alcoolicã de 10% vol. alcool. La producerea vinurilor roºii, acest moment coincide,
aproximativ, cu termenul de tragere a vinului de pe boºtinã. Un adaos de Saccharomyces oviformis efectuat
în acest moment s-a dovedit suficient pentru ca fermentaþia sã se desãvârºeascã complet. De altfel ºi noile
orientãri opineazã ca adaosul de drojdii, în astfel de cazuri, sã nu se facã dintr-odatã ci succesiv, adicã
drojdii de Saccharomyces ellipsoideus la începutul fermentaþiei ºi drojdii de Saccharomyces oviformis spre
sfârºitul ei.
Drojdii din specia Schizasaccharomyces pombe
Drojdiile responsabile de fermentaþia alcoolicã, pe lângã transformarea zahãrului, produc ºi o
descompunere parþialã a acidului malic în produse neacide. Prin aceastã degradarea, independentã de
fermentaþia malolacticã, 15-25% din cantitatea iniþialã de acid malic este transformatã în alcool etilic ºi
dioxid de carbon.
Drojdiile Schizasaccharomyces, prin natura particularitãþilor lor fiziologice, pot degrada, în
aceleaºi condiþii, cantitãþi mult mai mari, ajungând pânã la 95% din acidul malic iniþial. De aici s-a nãscut
ideea folosirii lor la dezacidifierea recoltelor prea acide. Dintre speciile genului, s-a constatat cã
Schizasaccharomyces pombe dã cele mai bune rezultate. Degradând acidul malic drojdia poate diminua
aciditatea fixã fãrã formare de acizi volatili. Deci, din acest punct de vedere, specia Schizasaccharomyces
pombe are un rol deosebit la fermentaþia recoltelor acide, unde poate sã înlocuiascã fermentaþia malolacticã.
Folosirea drojdiilor Schizasaccharomyces prezintã însã ºi unele dificultãþi. Astfel, datoritã
competiþiei, acestea sunt foarte uºor eliminate de celelalte specii. Un rezultat bun se poate obþine fie prin
utilizarea lor în cantitãþi foarte mari, fie prin sterilizarea completã a mediului de fermentare în care sunt
introduse. Pentru a supravieþui în timpul fermentaþiei ele trebuie sã reprezinte minimum 30% faþã de
drojdiile iniþiale, iar ca sã producã dezacidifierea doritã, proporþia lor trebuie sã fie cu mult mai mare. Este
suficient ca Saccharomyces oviformis reclamã însãmânþãri atât de masive încât devin irealizabile. O
micºorare a cantitãþii de drojdiilor Schizasaccharomyces poate fi acceptatã numai dacã recolta este în
prealabil sterilizatã prin încãlzire la 75oC. Dar cum aceastã operaþie necesitã un consum ridicat de energie,
fiind ºi foarte greu de efectuat, mai ales la vinificaþia în roºu, înseamnã cã pentru utilizarea, la scarã
industrialã, a proprietãþilor dezacidifiate ale drojdiilor Schizasaccharomyces mai sunt necesare noi
cercetãri.
Un alt inconvenient, nu mai puþin important , pe care-l prezintã întrebuinþarea drojdiilor
Schizasaccharomyces. În vinificaþie, constã în faptul cã ele modificã nefavorabil calitatea vinurilor. Sub
influenþa lor se formeazã cantitãþi apreciabile de histaminã. Vinurile rezultate conþinând frecvent hidrogen
sulfurat, sunt mai puþin plãcute.
3.6. Tulpini de drojdii folosite în industria vinului
Printre drojdiile din genul Saccharomyces cerevisiae se disting numeroase tulpini de drojdii care
sunt clasificate în douã grupe mari:
 tulpini de drojdie de fermentare superioarã, produc fermentarea
plãmezii la temperaturi de 25-30oC, celula mamã ºi celula fiicã rãmân
ataºatã una de alta pentru un timp mai lung, se formeazã lanþuri
ramificate, drojdiile înmulþite rãmân asociate ºi sunt ridicate de
dioxidul de carbon ºi depozitate în spumã, nu formeazã flocoane;
 tulpini de drojdie de fermentare inferioarã, fermenteazã plãmada la
temperaturi de 15-25oC. Dupã înmulþire, drojdia fiicã se desparte de
drojdia mamã, formând agregate dintr-un numãr mic de drojdii
superioare, care se depun compact sau mai puþin compact, la sfârºitul
fermentaþiei. Fermenteazã rafinoza în totalitate, au un coeficient de
respiraþie ºi o capacitate de înmulþire redusã. Se depun la sfârºitul
fermentãrii la baza vasului.
Cele mai importante diferenþe fiziologice între drojdiile de fermentaþie joasã ºi drojdiile de
fermentaþie înaltã se referã la:
 respiraþie;
 metabolism;
 capacitatea de a forma spori;
 capacitatea de a fermenta rafinoza (cele de fermentaþie inferioarã).

30
În cazul drojdiilor de fermentaþie joasã predominã metabolismul fermentativ, în timp ce la
drojdiile de fermentaþie înaltã mai pronunþat este metabolismul respiratoriu. Recolta de drojdie la sfârºitul
fermentãrii este mult mai mare în cazul drojdiilor de fermentare înalte decât a celor de fermentaþie joasã.
Drojdiile de fermentaþie joasã au un conþinut enzimatic mai mic decât drojdiile de fermentare
înaltã. Drojdiilor de fermentaþie joasã au abilitatea de a forma ascospori limitat, sporuleazã mai puþin, iar
formarea sporilor dureazã mai mult. Dupã modul de comportare la floculare, drojdiilor de fermentaþie joasã
se împart în:
 drojdii pulverulente, se caracterizeazã prin aceea cã celulele rãmân separate
una de alta, sunt repartizate fin prin mediul lichid ºi se depun la sfârºitul
fermentãrii;
 drojdii floculante, se caracterizeazã prin aceea cã se adunã dupã un timp
scurt ºi formeazã flocoane care se depun rapid, iar capacitatea floculantã
este determinatã genetic împreunã cu toleranþa la temperaturã.
Abilitatea drojdiilor de a flocula are foarte mare importanþã practicã, aceste drojdii floculante au
un grad de fermentare mic, iar depozitul de drojdie este compact.
De tulpina de drojdie folositã depinde randamentul ºi calitatea vinului obþinut. De aceea, drojdiile
sunt selecþionate, conservate ºi multiplicate în condiþii optime.
Principalele caracteristici ale drojdiilor folosite sunt:
 viteza de fermentare;
 capacitatea de fermentare;
 toleranþa la alcool;
 osmotoleranþa;
 rezistenþa la antiseptice;
 rezistenþa la produsele sintetizate de microflora de contaminare etc.
Tulpinile de drojdii folosite în vinificaþie trebuie sã aibã urmãtoarele însuºiri:
 sã fermenteze complet zahãrul din substrat;
 sã reziste la o concentraþie alcoolicã scãzutã;
 sã reziste la un pH scãzut caracteristic plãmezii din melasã;
 sã aibã o capacitate redusã de spumare;
 sã aibã o capacitate de floculare ridicatã.
3.7. Culturi de drojdii destinate vinificaþiei
O verigã importantã din lanþul fluxului tehnologic o constituie si folosirea drojdiilor. În mustul
provenit din strugurii sãnãtoºi, fermentaþia demareazã rapid fãrã a fi necesarã introducerea de culturi
starter. În mustul provenit din strugurii infectaþi pentru demararea fermentaþiei este necesarã folosirea de
culturi starter. Avantajele folosirii culturilor starter sunt mai multe ºi ele se folosesc în urmãtoarele cazuri:
 fermentaþia decurge lent, din cauza numãrului scãzut de drojdie provenit de
la strugurii spãlaþi de ploi sau a mustului provenit din strugurii mãnaþi ºi
trataþi cu doze mari de dioxid de sulf;
 femenþatia are loc la temperaturi scãzute;
 la obþinerea vinurilor spumante;
 fermentaþia la rece a vinurilor roºii.
Prin realizarea unor mutaþii genetice a tulpinilor de drojdii s-au obþinut celule cu calitãþi deosebite.
Proprietãþile specifice drojdiilor din vin sunt urmãtoarele:
 putere alcooligenã drojdiile sunt capabile sã fermenteze zaharurile din must
producând alcool etilic pânã la 18-20% vol. alcool;
 alcoolorezistenþã drojdiile pot declanºa fermentaþia ºi în prezenþã de alcool
etilic, în proporþie de 8 -12% vol. alcool;
 osmotoleranþã drojdiile produc fermentaþia alcoolicã pânã la o concentraþie
de 10-13% vol. alcool, în mediu cu o concentraþie iniþialã în glucide de
30%;
 sulforezistenþã drojdiile produc fermentaþia alcoolicã ºi în prezenþã de
dioxid de sulf, în cantitãþi de pânã la 300mg dioxid de sulf/l;
 rezistenþã la tanin în cazul vinificãrii în roºu sau la tratamente cu enzime
pectolitice;

31
 formarea unei pelicule la suprafaþa lichidului în prezenþa aerului în
vinurile cu 16% vol. alcool, de tip Xeres;
 proprietãþi fiziologice specifice formare de acizi organici, din alcooli
superiori, formare în cantitate micã de acizi volatili, eliberarea de substanþe
cu efect stimulator sau inhibitor asupra bacteriilor care sunt agenþi ai
fermentaþiei malolactice, caracterul killer, formarea spumei etc.;
 capacitatea de a creºte ºi produce fermentaþii la presiuni ridicate de dioxid
de carbon cu formare de sedimente pulverulente, aceste drojdii sunt folosite
pentru obþinerea de vinuri spumante.
În funcþie de proprietãþile tehnologice, drojdiile se clasificã în mai multe grupe:
 drojdii criofile produc fermentaþia mustului la temperaturi scãzute, de 7-12ºC,
se obþin vinurile albe seci sau vinuri spumante. Vinurile se caracterizeazã
printr-o aromã specificã strugurilor din care provin. La vinurile spumante unde
s-au folosit aceste tulpini de drojdii, fermentaþia decurge mai lent, este
completã, se îmbunãtãþeºte aroma, creºte gradul alcoolic ºi se pãstreazã
activitatea sistemului enzimatic;
 drojdii termofile produc fermentarea la temperaturi ridicate, de 30-35ºC, sunt
folosite în centrele viticole tropicale;
 drojdii spumante au proprietãþi hidrofobe determinate de proteinele existente în
pereþii celulari care migreazã în spumã ºi plutesc la suprafaþa lichidului în
timpul fermentaþiei alcoolice. Odatã terminatã fermentaþia, aceste drojdii se
depun uºor permiþând limpezirea rapidã a vinului;
 drojdii nespumante au proprietãþi hidrofile, permit fermentaþia rapidã a
mustului, nu permit o spumarea abundentã, au un grad de flotabilitate scãzut ºi
se disperseazã uniform în must. Dintre dezavantaje amintim: sedimentarea lentã
la finele fermentaþiei. Existã unele gene de Leuconostoc oenos care se introduc
ºi alãturi de drojdia din vin degradeazã fermentativ acidul malic.
În comparaþie cu alte tehnologii fermentative, în vinificaþie mustul de struguri nu este supus
procesului de pasteurizare ºi el conþine cantitãþi ridicate de drojdii, mucegaiuri ºi bacterii. Pentru obþinerea
de vinuri de calitate se impune folosirea de culturi selecþionate.
Aceste culturi se obþin în minim patru ani de lucru trecându-se prin mai multe etape de lucru.
Selectarea culturi de drojdie þine seama de urmãtoarele criterii:
 comportamentul drojdiei în timpul fermentãrii (viteza de fermentare,
rezistenþa le factorul Killer, gradul de spumare, cantitatea de drojdie
formatã în depozit);
 randamentul în alcool ºi puterea alcooligenã;
 cantitate de zahãr nefermentatã;
 capacitatea de formarea glicogenului ºi alcoolilor superiori;
 formarea compuºilor volatili (acizi volatili);
 rezistenþa la temperaturi ridicate ºi scãzute.
Drojdiile selecþionate folosite se prezintã sub formã de drojdii cremã, presate ºi sub formã de
drojdii liofilizate. În industria vinicolã sunt utilizate mai rar drojdiile sub formã de cremã ºi cele presate,
deoarece se pãstreazã greu datoritã umiditãþii ridicate, care depãºeºte 70%. De asemenea, puritatea
microbiologicã se poate asigura mai greu, ele se pot degenera uºor ºi sub aceastã formã sunt supuse
infecþiilor cu bacterii, mucegaiuri ºi alte drojdii. Drojdiile sub formã de cremã se obþin în urma separãrii
prin centrifugare a drojdiilor din mediu lichid. Cele presate se preparã dupã aceeaºi tehnologie, la care se
aplicã în plus o filtrare sterilã, printr-un material filtrant textil, urmatã de separarea lor de pe pânza filtrantã,
presarea ºi ambalarea sterilã.
Livrarea drojdiilor selecþionate se face în flacoane, pungi din plastic, etc.de diferite capacitãþi care
sunt cuprinse între 100-500ml. Din aceste se preparã maielele de drojdii selecþionate.
Fermentarea mustului cu ajutorul culturii pure are urmãtoarele avantaje:
 mustul fermenteazã rapid;
 are loc fermentarea completã a zaharurilor;
 se formeazã o cantitate de alcool, cu 0,5 – 1% vol. alcool, mai mare decât
prin fermentaþia naturalã;

32
 vinul conþine mai puþini acizi volatili;
 vinul se limpezeºte uºor;
 vinul este rezistent la alterãri în timpul pãstrãrii.
Tipurile de culturi pure folosite sunt destinate pentru:
 drojdii pentru vinurile albe;
 drojdii pentru vinurile roºii;
 drojdii alcoolo rezistente;
 drojdii pentru obþinerea ºampaniei;
 drojdii sulfo-rezistente.
Drojdiile pãstrate în mediu lichid, solid sau sub formã liofilizatã, înainte de întrebuinþare se
înmulþesc, astfel încât în must sau în mustuialã ele se administreazã numai sub formã de maia.
4. Procesele metabolice ale drojdiilor în vinificaþie
Procesul de fermentaþie alcoolicã stã la baza transformãrii mustului de struguri în vin. Acesta este
un proces biologic datorat activitãþii unor drojdii, provenite din flora spontanã, care transformã hidraþilor de
carbon din must în alcool, dioxid de carbon ºi o serie de subproduse. Fermantarea este un proces complex,
de naturã microbianã, care determinã saltul calitativ de transformare a mustului de struguri, într-o bãuturã
cu proprietãþi organoleptice specifice - vinul.
Fermentaþia are un rol esenþial în obþinerea vinurilor sãnãtoase, cu însuºiri caracteristice ºi cu
posibilitãþi îmbunãtãþirii însuºirilor calitative: supleþe, aromã, catifelaj ºi armonia componentelor.
Fermentaþia alcoolicã a mustului este tot un proces biochimic, spontan sau provocat, prin care
glucidele se transformã în alcool etilic si dioxid der carbon ca produºi principali, însoþiþi de o serie de
produºi secundari. Procesul, de asemenea, este exoegic.
Descompunerea glucidelor în alcool si dioxid de carbon se produce în interiorul celulelor de
drojdii. Soluþia de zahãr pãtrunde prin membranã în celulã, iar produsele fermentaþiei, cum este alcoolul,
dioxid de carbon, difuzeazã în mediu. Numai distrugând membrana celulelor ºi eliminând conþinutul lor
prin presare devine posibil de realizat fermentaþia în afara celulelor. În ambele cazuri însã procesul este
determinat de activitatea drojdiilor pentru cã ele sunt acelea care produc enzimele necesare desfãºurãrii
procesului.
Aceste enzime intervin în reacþiile de transformare a glucidelor dupã mecanismul general de
acþiune al biocatalizatorilor. În principiu, enzima se combinã cu molecula reactantã numitã generic substrat
si formeazã un compus intermediar enzimã-substrat. La rândul lui acest compus intermediar se poate
combina cu altã moleculã reactantã formând produºi de reacþie ºi regenerând enzima. Enzima astfel
regeneratã este capabilã sã reia din nou ciclul respectiv.
Teoretic, enzima poate parcurge acest ciclu de foarte multe ori. În realitate activitatea ei slãbeºte în
timp. Aceastã slãbire se datoreazã pe de o parte denaturãrii componentului ei proteic, apoenzima. Iar pe de
altã parte blocãrii centrilor activi din coenzimã. Prezenþa în mediu de fermentaþie a drojdiilor viabile
asigurã sintetizarea unor cantitãþi de enzime prin care se garanteazã desfãºurarea normalã a procesului.
Când însã în loc de levuri se utilizeazã numai extract de drojdii, cunoscut si sub numele de suc de drojdie,
fermentaþia este mai puþin activã ºi scade cu timpul din intensitate, întrucât enzimele nu mai sunt reînnoite.
Explicaþia acestor diferenþe mai rezidã ºi în faptul cã în timp ce în sucul de drojdie enzimele se gãsesc la
întâmplare, în celulele de drojdii ele sunt bine orânduite, fiecare enzimã este gata sã atace substratul
specific ºi sã-l transmitã unei alte enzime pentru reacþia ce urmeazã.
Se mai menþioneazã ºi faptul cã în timp ce la fermentaþia cu drojdii nu este necesar sã se adauge
fosfat anorganic, la cea cu suc adaosul devine obligatoriu.
Datoritã considerentelor menþionate în industria vinicolã se practicã numai fermentaþia cu drojdii
numitã de Pasteur la vie sans air, întrucât este un proces catabolic anaerob. În acest proces, drojdiile iºi
procurã energia necesarã îndeplinirii funcþiilor lor vitale din degradarea glucidelor fãrã intervenþia
oxigenului.
La respiraþia, care de asemenea este un proces catabolic, drojdiile degradeazã glucidele în prezenþa
oxigenului pânã la dioxid de carbon ºi apa produºi cu o foarte slabã energie potenþialã. În raport cu energia
eliberatã la fermentaþie cea de la respiraþie este cu mult mai mare. Partea din aceastã energie se risipeºte, ca
ºi la fermentaþie, sub formã de cãldurã. Cealaltã parte este folositã, de asemenea, la îndeplinirea funcþiilor
vitale ale levurilor, cum sunt creºterea, înmulþirea. Aceste funcþiuni sunt însã cu mult mai intense decât în
condiþii de anaerobiozã unde de exemplu, multiplicarea drojdiilor este practic imposibilã.

33
De asemenea, s-a mai constatat cã dacã într-un mediu care fermenteazã se introduce oxigen,
fermentarea poate înceta, iar drojdiile, care îºi modificã catabolismul lor în raport cu noile condiþii, încep sã
se înmulþeascã. Acest fenomen de inhibare a fermentaþiei anaerobe ºi înlocuirea ei printr-un proces de
respiraþie poartã numele de efect Pasteur dupã numele celui care l-a sesizat si descris pentru prima datã.
Relaþia dintre procesul de fermentaþie ºi cel al respiraþiei al drojdiilor prezintã o deosebitã
importanþã atât în industria fermentativã în general, cât ºi în industria vinicolã în special. De modul cum
sunt stãpânite si dirijate aceste doua procese depinde, în mare mãsurã, obþinerea unor produse de calitate.
Asa de exemplu, pentru realizarea vinurilor seci se cere ca fermentaþia mustului sau a mustuielii sã se facã
rapid ºi complet. Acest lucru este posibil numai în mãsura în care mediul de fermentare, conþine, de la
început, un numãr cât mai mare de drojdii. Realizarea acestui deziderat reclamã în schimb condiþii de
aerobiozã, contrare procesului de fermentare. Problema îºi gãseºte rezolvarea practicã prin îmbogãþirea
iniþialã în aer a mustului ºi mustuielii cu ocazia operaþiunilor de obþinere a acestora, ca: zdrobirea
strugurilor, desciorchinarea, scurgerea mustului, presarea boºtinei, etc. Datoritã aeraþiei, drojdiile încep sã
se înmulþeascã rapid, iar oxigenul din must, fiind captat de enzimele respiratorii, sub formã oxidatã, devin
atât de mari încât pot favoriza formarea a 4-5 generaþii de drojdii fãrã vreun aport suplimentar de oxigen.
Odatã înmulþite, drojdiile continuã sã-ºi procure energia necesarã tot din degradarea glucidelor.
Dar fiindcã mediul în care trãiesc nu mai are oxigen, degradarea acestora nu mai este aºa de avansatã ºi
drept urmare respiraþia este înlocuitã printr-un proces de fermentaþie.
Cu toate cã în ambele procese se consumã glucide trebuie subliniat faptul cã la fermentaþie
consumul este incompatibil mai mare faþã de cel care are loc la respiraþie. Acesta din urmã este aºa de mic
încât practic, nu mai este luat în seamã atunci când se face bilanþul complet al transformãrilor care au loc în
must.
Pe lângã procesul de fermentaþie descris, cunoscut ºi sub numele de fermentaþie de tip reductiv, în
practica vinicolã se mai pot întâlni ºi fermentaþii de tip oxidativ. Asemenea fermentaþii se petrec la
intervenþia unor drojdii aerobe, care pot folosi ca sursã de energie si alcoolul etilic.
Unele din aceste drojdii si anume cele care aparþin genului Saccharomyces, produc de obicei
substanþe aldehidice. Astfel, datoritã enzimei alcooldehidrogenaza, pe care o conþin în cantitãþi ridicate, ele
realizeazã, în principal, oxidarea menajatã a alcoolului în acetaldehidã. Asemenea drojdii, cunoscute si sub
numele de drojdii peliculare sunt folosite pe scarã largã la prepararea unor vinuri speciale de tip oxidativ
aºa cum sunt cele de Jérès-Spania ºi Jura-Franþa.
Celelalte levuri aerobe sunt cunoscute sub denumirea de drojdii de floare. Având un echipament
enzimatic deosebit de primele, ele oxideazã alcoolul precum ºi unii componenþi ai aciditãþii pânã la dioxid
de carbon ºi apã, producând boala numitã floarea vinului. Trebuie subliniat faptul cã la fermentaþiile
oxidative ale ambelor tipuri de levuri nu existã acumulãri de aciditate volatilã, ba din contra aceasta se
micºoreazã.
Ecuaþia globalã a fermentaþiei alcoolice stabilitã de GayLussac, este:
C6H12O6  2CH3CH2OH  CO2
180g glucozã 92g alcool etilic 88g dioxid de carbon
Sub acþiunea microorganismelor din flora spontanã, care provin de pe suprafaþa strugurilor, din
mediul înconjurãtor sau din contactului mustului cu utilajele de prelucrare, are loc fermentarea mustului.
Varietãþile izolate predominante de drojdii din must, cu o pondere de peste 90%, aparþin genurilor
Saccharomyces ºi Kloeckera. Locul de frunte este ocupat de speciile Saccharomyces cerevisiae varietatea
ellipsoideus ºi Kloeckera apiculata, apoi Saccharomyces oviformis, Saccharomyces chevalieri (struguri
negri), Saccharomyces florentinus (struguri stafidiþi), Torulopsis bacillaris (struguri mucegãiþi),
Saccharomyces bailli, Saccharomyces uvarum etc. În regiunile calde predominã Kloeckera apiculata, iar în
regiunile reci, Saccharomyces pastorianus.
Drojdiile se clasificã în funcþie de preferinþa de a fermenta glucoza ºi fructoza astfel:
 clasã care fermenteazã 75% din glucozã concomitent cu 50% din fructozã, cuprinde
speciile Saccharomyces ludwigi, Kloeckera africana, Brettanomyces schanderli ºi
Pichia fermentans;
 clasã care fermenteazã fructoza fãrã a ataca mai mult de 50% din glucozã, include
Saccharomyces acidifaciensi, Saccharomyces rouxii ºi Torulopsis bacillaris;
 clasã în care se încadreazã drojdiile care fermenteazã cu aceeaºi vitezã ambele
zaharuri ºi anume: Kloeckera apiculata, Kloeckera manga, Hansenula anomala,
Saccharomyces rosei, Saccharomyces delbruecki ºi Pichia membranae-faciens.

34
Pentru obþinerea vinurilor de calitate superioarã fermentaþia se conduce astfel încât sã se creeze
condiþii pentru dezvoltarea drojdiilor Saccharomyces ellipsoideus ºi Saccharomyces oviformis ºi pentru
frânarea activitãþii celorlalte drojdii.
Pe suprafaþa strugurilor se gãsesc drojdii sãlbatice care produc o cantitate micã de alcool ºi
consumã o cantitate mare de zahãr (Kloeckera apiculata, Saccharomyces ludwigii, etc.), drojdii peliculare,
drojdii mucilaginoase, mucegaiuri ºi bacterii.
Pentru a se dezvolta, drojdiile din must depind de urmãtorii factori:
 temperaturã - creºte pe mãsura avansãrii fermentaþiei ºi obþinerii de alcool etilic ºi
dioxid de carbon, ajungând pânã la 35ºC, cele mai favorabile temperaturi sunt între
22-27ºC, la temperaturi scãzute se obþin vinuri aromate, iar substanþele volatile nu
sunt eliminate odatã cu dioxidul de carbon, pe când o temperaturã ridicatã
accelereazã fermentaþia ºi poate diminuea calitatea vinului, la temperaturi de peste
27ºC, se favorizeazã dezvoltarea bacteriilor care provoacã eliminã parþialã a
substanþelor de aromã ºi a buchetului, la temperatura de 42ºC, fermentarea înceteazã
brusc. Din acest punct de vedere drojdiile se clasificã în:
 drojdii reci, care fermenteazã zahãrul pânã la 13ºC (Saccharomyces
ellipsoideus);
 drojdii calde, care fermenteazã zahãrul la 25ºC (Saccharomyces
acidifica, Saccharomyces elegans, Saccharomyces bacterogenicus,
Saccharomyces ludwigi).
 presiunea osmoticã a mustului creatã de zaharuri nu deranjeazã dezvoltarea drojdiei,
provoacã o reducere a fermentaþiei, începând de la 250 g/l zahãr, musturile tulburi
fermenteazã mai rapid decât cele limpezi din cauza unor suprafaþe mai mari de
contact, se obþin vinuri licoroase sau de desert;
 potenþialul de oxidoreducere pentru must este de Eh = + 325,6mV, în prezenþa
aerului creºte la Eh = + 475,3mV, datorat substanþelor volatile; dupã 30 zile de la
declanºarea fermentaþiei, potenþialul de oxidoreducere scade la Eh = + 60mV; în
acest interval, fermentaþia decurge lent în cazul vinurilor sulfitate unde se eliminã
microorganisme dependente de oxigen (bacterii acetice, drojdii sãlbatice,
mucegaiuri);
 nivelul de azot din must este format din azot amoniacal, aminoacizi, amide, peptide,
peptone, conþinutul de azot este indispensabil dezvoltãrii drojdiilor, prin reducerea
acestuia din must, de la un conþinut de 10 g/l azot, se realizeazã o inhibare a
fermentaþiei ºi de formare a dioxidului de carbon, fermentarea mustului se produce
numai de la un conþinut de 15 g/l azot, în cazul fermentaþiei malolactice, bacteriile
lactice folosesc azotul uºor asimilabil pentru declanºarea fermentaþiei;
 concentraþia de dioxid de carbon ºi oxigen, dioxidul de carbon inhibã dezvoltarea
drojdiilor la o concentraþie de 0,25g dioxid de carbon/l, iar oxigenul înhibã
fermentaþia, cu efect de creºtere a respiraþiei (efectul Pasteur);
 acizii volatili (acid formic, acid acetic, acid propionic, acid butilic, acid lactic) au
efect inhibitor asupra drojdiilor, iar la o temperaturã scãzutã pot opri fermentaþia;
 pH-ul este cuprins între 2,8-3,9, drojdiile se dezvoltã la un pH de 4-6, la un pH de
2,8 fermentaþia dureazã mult, iar dezvoltarea drojdiilor este diminuatã, o aciditate
ridicatã a mustului produce formarea de produºi secundari, în cantitãþi mari;
 substanþele tanante dacã se gãsesc în cantitãþi mari, împiedicã înmulþirea drojdiilor,
uneori drojdiile tinere fixeazã taninul pe membrana lor nepermiþând schimbul
osmotic, iar fermentaþia nu este terminatã;
 alcoolul etilic poate inhiba anumite drojdii în funcþie de vârsta acestora;
 sãrurile minerale din must sunt în cantitãþi normale, dacã mustul este bogat în fier ºi
cupru, drojdiile produc o fermentaþie inconstantã, vinul este instabil microbiologic ºi
fizico–chimic. Se evitã contaminarea mustului cu fier ºi cupru prin folosirea
utilajelor de inox;
 dioxidul de sulf adãugat realizeazã un mediu reducãtor, care inhibã parþial drojdiile,
dar favorizeazã calitatea fermentaþiei, prin dirijarea acesteia în condiþii anaerobe.

35
În vederea obþinerii de produse de calitate este indicat sã se favorizeze dezvoltarea drojdiilor utile
din genurile de Saccharomyces ellipsoideus ºi Saccharomyces oviformis. În practicã, acest deziderat se
realizeazã prin douã metode:
 adãugarea de dioxid de sulf, care face o selecþie a microflorei, provocând inhibarea
microorganismelor dãunãtoare;
 folosirea culturilor de drojdie selecþionate.
Drojdiile selecþionate trebuie sã rãspundã urmãtoarelor condiþii:
 sã aibã o putere mare de fermentare;
 sã aibã un coeficient mare de înmulþire, superior microflorei spontane din must;
 sã asigure o limpezire rapidã a vinului;
 sã reziste la dozã mare de alcool, dioxid de sulf ºi tanin.
Prin folosirea drojdiilor selecþionate se obþin produse de calitate superioarã, se îmbunãtãþeºte
randamentul ºi se reduce durata de vinificaþie. Adaosul de maiele de drojdii selecþionate, provenite din
culturi pure, administrate în doze de pânã la 3 l/hl must, prezintã urmãtoarele avantaje la fermentarea
mustului:
 creºterea vitezei ºi a uniformitãþii fermentaþiei;
 mãreºte randamentul în alcool cu pânã la 1% vol. alcool etilic;
 produce o limpezire mai uºoarã a vinului;
 îmbunãtãþeºte calitatea vinului.
Pentru prepararea unei maiele de drojdii selecþionate se preparã un must limpezit ºi sterilizat prin
fierbere ºi rãcire, dupã care se însãmânþeazã un litru de must cu drojdii selecþionate. Dupã 2-3 zile,
conþinutul este trecut în 10 litri de must ºi apoi în 100 litri de must. Se selecþioneazã, prin culturi succesive,
o cantitate suficientã de maia, pentru a asigura însãmânþarea mustului limpezit, având în vedere cã, în
medie, se foloseºte 2-4% maia.
Vinul conþine substanþe provenite din struguri, unele rezultate în urma fermentaþiei, cât ºi altele,
formate în decursul pãstrãrii ºi învechirii.
Tehnologia de fermentare a mustului necesitã urmãtoarele operaþii:
 pregãtirea culturilor starter de drojdii selecþionate, sub formã de maiele active;
 umplerea vaselor de fermentare cu must ºi însãmânþarea mustului cu drojdii
selecþionate;
 administrarea activatorilor de fermentaþie;
 conducerea procesului de fermentare a mustului;
 întreruperea fermentaþiei pentru vinurile cu rest de zahãr.
Desfãºurarea fermentaþiei alcoolice se realizeazã în urmãtoarele etape:
 fermentaþia iniþialã dureazã 2-3 zile de la introducerea mustului în vasele de
fermentare ºi pânã la degajarea evidentã a dioxidului de carbon, în aceastã fazã
mustul începe sã se tulbure, consumul de zaharuri este de 2%, are loc înmulþirea
drojdiilor intens, o creºtere lentã a temperaturii mustului cu 1-3C, o slabã degajare
de dioxid de carbon ºi producerea unor cantitãþi mici de alcool;
 fermentaþia tumultuoasã dureazã de obicei 5-14 zile, drojdiile transformã 85% din
cantitatea de zaharuri în alcool ºi dioxid de carbon, temperatura creºte repede la 25-
30C, în cazul temperaturilor ridicate se produce declasarea calitativã a vinului,
atunci se impune o rãcire indirectã;
 fermentaþia finalã datoritã alcoolului format, puterea de fermentare a drojdiilor
scade treptat, ele metabolizeazã cantitãþi din ce în ce mai mici de zaharuri, iau
naºtere o serie de produºi care imprimã vinului nou o aromã ºi un gust plãcut,
temperatura scade continuu, se produce limpezirea treptatã a vinului, drojdiile ºi
uneori tartraþii se depun, iar vinul capãtã însuºiri specifice.
Pentru anihilarea acþiunii dãunãtoare a microorganismelor ºi prevenirea degradãrii oxidative a
mustului ºi vinului, se procedeazã la administrarea de dioxid de sulf. Cantitãþile de dioxid de sulf
administrate vinurilor seci, sub formã de dioxid de sulf totalã, sunt de 200mg/l ºi dioxid de sulf liber, sunt
de 50mg/l. Conþinutul total de dioxid de sulf creºte pentru vinurile demiseci ºi dulci de la 250 la 300mg/l.
Vinul conþine substanþe provenite din struguri, unele rezultate în urma fermentaþiei ºi altele
formate în decursul pãstrãrii ºi învechirii. Substanþele provenite din struguri sunt apa, zaharurile, acizii

36
organici compuºi din acidul tartric, acidul malic ºi acidul citric, taninul, substanþele azotoase, substanþele
minerale, substanþele pectice, substanþele aromate, substanþele colorate, vitaminele ºi enzimele.
Substanþele formate în urma fermentaþiei alcoolice sunt reprezentate de alcoolul etilic ºi dioxidul de
carbon care se pierde în mare parte prin degajare în atmosferã. Se considerã cã un must cu 17% zaharuri, în
urma fermentãrii, dã un vin cu o concentraþie alcoolicã de 10% vol. alcool ºi o serie de subproduse ca:
alcool metilic, alcooli superiori, glicerinã, acid acetic, aldehidã aceticã, acid succinic etc.
În urma activitãþii bacteriilor lactice se poate declanºa o fermentaþie malolacticã sau o fermentaþie
secundarã, care constã în transformarea acidului lactic, în acid malic ºi dioxid de carbon, iar aciditatea
scade cu 2-3 g acid sulfuric/l. Aceste fermentaþii sunt necesare pentru vinurile roºii de calitate superioarã ºi
nu sunt dorite la vinurile albe, deoarece acestea îºi pierd fructuozitatea ºi prospeþimea.
Pentru prevenirea pãtunderii aerului, vasele sunt prevãzute cu pâlnii de fermentare, care permit
degajarea dioxidului de carbon însã nu permit pãtrunderea aerului.
Controlul temperaturii de fermentaþie se face de 2-3 ori pe zi, iar în paralel se controleazã zahãrul
ºi alcoolul format în vederea stabilirii momentului de sistare a fermentaþiei. Sistarea fermentaþiei se
realizeazã când tãria alcoolicã este mai micã cu 0,5-0,8% vol. alcool decât tãria alcoolicã necesarã, adicã
înainte de realizarea echilibrului alcool-zahãr dorit: 11,5% vol. alcool minim ºi 12-50g zahãr, pentru
vinurile demidulci ºi 11,5% volume alcool ºi peste 50g zahãr pentru vinurile dulci.
Sistarea fermentaþiei se realizeazã prin tragerea vinului de pe drojdie, la adãpost de aer,
concomitent cu rãcirea acestuia la temperatura de 5-6C, urmatã de sulfitare, cu 150mg dioxid de sulf/l ºi
bentonizare, cu 100-150g bentonitã/hl.
Mustul limpede la care s-au aplicat corecþiile de compoziþie, este introdus cu pompa în recipientele
de fermentare. Umplerea recipienþilor cu must nu se face complet, lãsându-se la fiecare golul de fermentare
în care se adunã spuma rezultatã prin degajarea de dioxidului de carbon. Golul de fermentare reprezintã 10-
20% din capacitatea recipientului. Se evitã astfel revãrsarea spumei ºi a mustului din vas în timpul
fermentãrii.
4.1. Fermentaþia alcoolicã
Fermentaþia alcoolicã a mustului este un proces biochimic de oxido-reducere, spontan sau provocat,
prin care sub acþiunea echipamentului enzimatic al drojdiilor glucidele se transformã în alcool etilic ºi
dioxid de carbon ca produºi principali, însoþiþi de o serie de produºi secundari. Acest proces este exoterm,
iar pentru relizarea unui grad de alcool se folosesc între 15,7 ºi 18g zahãr/l must.
Descompunerea glucidelor în alcool ºi dioxid de carbon se produce în interiorul celulelor de
drojdii. Soluþia de zahãr pãtrunde prin membranã în celule, iar produsele rezultate cum este alcoolul,
dioxidul de carbon etc, sunt difuzate în mediu. Procesul este determinat de activitatea drojdiilor fiindcã
acestea conþin enzimele necesare desfãºurãrii fermentãrii. Enzimele intervin în transformarea glucidelor,
dupã mecanismul de acþiune al biocatalizatorilor, enzima parcurge acest ciclu de mai multe ori, iar
activitatea slãbeºte în timp.
Sub acþiunea complexului enzimatic al drojdiilor, zahãrul din must, dupã absorþia în celule ºi
formarea esterilor fosforici, se transformã în aldehidã fosfoglicericã. Prin reacþii de oxido-reducere ºi
eliberarea cuantificatã a energiei potenþiale, se formeazã 2 moli ATP, un mol triozã ºi unele produse
principale ale fermentaþiei. Din acestea amintim dioxid de carbon, obþinut prin decarboxilarea acidului
piruvic ºi alcool etilic, obþinut prin reducerea aldehidei acetice, în prezenþã de dehidrogenazã.
4.2. Natura enzimaticã a procesului de fermentare
Fermentaþia alcoolicã este un proces complex în care enzimele au rolul de catalizator al reacþiilor
de descompunere a hidraþilor de carbon ºi formarea de noi componenþi specifici. Dintre clasele de enzime
pe care drojdiile le conþin, amintim: oxidoreductazele, hidrolazele, transferazele, liazele, izomerazele,
ligazele ºi sintetazele. În procesul de fermentare acþioneazã urmãtoarele enzime: hexokinaza, aldolaza,
dehidrogenaza, fosfohexoizomeraza, fosfohexokinaza, triozoizomeraza, piruvat kinaza, piruvat
decarboxilaza, aldohirogenaza, etc.
Enzimele intervin în procesul de fermentare în etapele succesive, acþionând specific, prin
componentele lor active coenzimele. Dintre coenzimele care participã amintim:
Nicotinamid-Adenin-Dinucleotida (NAD+), este coenzima multor enzime din clasa
dehidrogenazelor, rolul aceteia este de a fixa reversibil ionii de hidrogen cedaþi substratului, iar mecanismul
de oxidoreducere are loc la nivelul nucleului de piridinã. Acesta se poate oxida când prea o sarcinã pozitivã
de la atomul de azot, sau se poate reduce dacã nu prea aceastã sarcinã de la atomul de azot.

37
Cocarboxilaza sau tiamino-pirofosfatul (TPP), este coenzima enzimelor din clasa
decarboxilazelor, cu rol de decarboxilarea acizilpor cetonicipe care-i transformã în aldehidere în prezenþa
ionilor de Mg2+.
Adenozintrifosfatul (ATP), participã la transportul ionilor de fosfat, adicã la fosforilarea
zaharurilor, au rol important în bilanþul energetic al fermentãrii.
Adenozindifosfatul (ADP), participã la transportul ionilor de fosfat, adicã la fosforilarea
zaharurilor.
Coenzima A (CoA-SH), este un compus amidic al acidului pantotenic, activitate acesteia se
datoreazã grupei SH legatã de acetil sub forme tioester, care este acetil coenzima A. Reacþia este bogatã în
energie ºi este cuplatã cu formarea moleculei de ATP foarte bogate în energie.
4.3. Mecanismul biochimic al fermentaþiei alcoolice
Procesul de fermentaþie este definit ca un proces de degradare chimicã sub acþiunea enzimelor, a
unor produse naturale cu structuri complexe, în produse cu structurã mai simplã. Prin acest proces se degajã
întotdeauna energie, sub formã de energie caloricã.
În ciclul complet de fermentaþie existã trei etape distincte:
 etapa de acumulare a biomasei, când fermentaþia este redusã;
 fermentaþia principalã, în care este fermentatã aproximativ 80% din cantitatea de
zahãr iniþialã;
 fermentaþia secundarã când se formeazã o serie întreagã de alcooli.
Fermentaþia alcoolicã se desfãºoarã dupã un mecanism biochimic de glicolizã realizat de drojdii,
prin care hexozele sunt transformate în acid piruvic ºi apoi în alcool etilic ºi dioxid de carbon.
Alcoolii superiori (alcoolul propilic, alcoolul izopropilic, alcoolul izobutilic, alcoolul amilic,
alcoolul izoamilic) se formeazã în vin ºi formeazã buchetul în timpul înnobilãrii vinului, îmbunãtãþind
însuºirile olfactiv-gustative ale acestuia, prin apariþia esterilor. Glicerolul este unul dintre cei mai preþioºi
produºi secundari ai fermentaþiei alcoolice, care ia naºtere la începutul acestui proces. Gustul sãu dulce,
egal cu cel al glucozei, influenþeazã calitãþile gustative ale vinurilor imprimându-le armonie ºi catifelare.
Proporþia de glicerol în vin depinde de:
 concentraþia iniþialã a mustului în zaharuri;
 cantitatea de dioxid de sulf folositã pentru protecþia mustului;
 temperatura menþinutã pe durata fermentaþiei;
 durata procesului de fermentaþie alcoolicã;
 drojdiile care au sãvârºit fermentaþia alcoolicã etc.
În funcþie de aceste condiþii, glicerolul se poate gãsi în proporþie de 6-10g pentru fiecare 100g
alcool etilic. Se considerã cã vinurile la care raportul glicerol/alcool este sub 6,5%, au fost alcoolizate, iar
atunci când acest raport depãºeºte 10%, vinurile pot fi suspectate de a fi primit glicerinã. Vinurile naturale
din þara noastrã au un conþinut în glicerol cuprins între 5 ºi 15g/l.
Aldehida aceticã se acumuleazã în primele 2-3 zile de fermentaþie, iar concentraþia variazã între 40
ºi 50mg/l. La fel se formeazã aldehidele aromatice (aldehida benzoicã, vanilina, aldehida cinamicã,
acetona, diacetilul) care sunt necesare în sinteza unor componente de aromã ºi buchet caracteristice
vinurilor ºi care se gãsesc sub formã de urme.
În vin se formeazã ºi acizi volatili dependenþi de specia de drojdie predominantã, între 10 ºi
280mg/l. În afarã de acidul malic, acidul tartric ºi acidul citric, prin fermentaþie se acumuleazã ºi acid
piruvic, în proporþie de 10-26mg/l, acid -cetoglutamic, în proporþie de 90-119mg/l, acid acetic, acid lactic
etc.
Majoritatea substanþelor de aromã, care se formeazã în timpul fermentaþiei, sunt produse rezultate
din metabolismul azotat al drojdiilor ºi sunt o consecinþã a coordonãrii imperfecte a activitãþii enzimelor
implicate în aceste procese biochimice.
4.3.1. Metabolizarea sulfului de cãtre drojdii
Creºterea ºi multiplicarea drojdiilor este condiþionatã de prezenþa în must a unor surse asimilabile
de sulf, cum ar fi sulfaþii ºi a unor cantitãþi mici de biotinã ºi tiaminã. O parte din drojdii consumã sulf din
metioninã, deoarece cistina ºi cisteina sunt penetrate greu ºi deci sunt greu asimilabile. Din compoziþia
chimicã a drojdiei 0,2-0,8% din substanþa uscatã, o reprezintã sulful, deoarece acesta intrã în structura
proteinelor ºi a unor cofactori enzimatici (biotinã, tiaminã, acid lipoic etc.). Celulele de drojdie reduc
sulfaþii la sulfiþi ºi hidrogen sulfurat, care sunt folosiþi pentru biosinteza aminoacizilor cu sulf. În funcþie de

38
tulpina de drojdie ºi compoziþia mediului, adicã concentraþia în sulfaþi ºi compuºi organici cu sulf, se poate
elimina hidrogenul sulfurat în mediu.
În cursul pãstrãrii vinului pe drojdie, în urma autolizei, sub acþiunea cisteindesulfhidratazei care
acþioneazã asupra compuºilor nevolatili cu grupe –SH, se poate forma hidrogen sulfurat. Acesta
influenþeazã negativ calitatea vinului, formând etil mercaptani, care imprimã un gust ºi miros nedorit. Prin
metabolizarea compuºilor cu sulf, drojdiile pot produce 10-80mg dioxid de sulf/ l, la sfârºitul perioadei de
fermentaþie.
Pentru stabilizarea vinurilor tinere, în scopul prevenirii casãrii oxidazice se pot folosi culturi
speciale de drojdie, care produc pânã la 80 mg dioxid de sulf/l, în timpul fermentaþiei.
4.4. Tehnologia fermentãrii mustului
Fermentarea mustului se efectueazã în sãlile destinate fermentãrii care sunt amplasate în spaþii
speciale ale cramelor. Acestea sunt prevãzute cu sisteme de ventilaþie necesare evacuãrii dioxidului de
carbon, iluminat electric, sistem de canalizare ºi alimentare cu apã, prize de forþa necesare alimentãrii
utilajelor: centrifuge, agitatoare centrifugale, shimbãtoare de cãldurã etc.
Operaþiile care se impun sunt urmãtoarele:
 pregãtirea culturilor starter de drojdii selecþionate;
 umplerea recipienþilor de fermentare cu must;
 însãmânþarea cu drojdii selecþionate;
 administrarea activatorilor de fermentare;
 conducerea procesului de fermentare;
 întreruperea fermentãrii pentru vinurile cu rest de zahãr.
4.4.1. Pregãtirea culturilor starter de drojdii
Pentru obþinerea diferitelor sortimente de vinuri de calitate superioarã, fermentaþia se realizeazã
prin obþinerea unor culturi selecþionate de tulpini din genul Saccharomyces ellipsoideus ºi Saccharomyces
oviformis. Aceste drojdii creeazã condiþii favorabile fermentãrii mustului ºi frânãrii activitãþii celorlalte
drojdii. Temperatura optimã de desfãºurare a fermentaþiei este cuprinsã între 22-27oC.
Drojdiile din must pentru a se dezvolta depind de urmãtorii factori:
 temperatura care creºte pe mãsura obþinerii de alcool etilic ºi dioxid de carbon,
ajungând uneori la temperatura de 35oC;
 presiunea osmoticã a mustului;
 potenþialul de oxido-reducere al mustului;
 nivelul azotului din must;
 concentraþia de dioxid de carbon ºi oxigen;
 acizii volatili (formic, acetic, propionic, lactic);
 substanþe tanante;
 sãrurile minerale ºi vitaminele din must.
Pregãtirea culturilor starter de drojdii selecþionate, sub formã de maiale active se realizeazã în
instalaþii pentru prepararea maielelor de drojdii selecþionate. Operaþia se realizeazã cu o sãptãmânã înaintea
începerii campaniei de vinificare a strugurilor cu posibilitatea însãmânþãrii primelor cantitãþi de must cu
drojdii selecþionate. Aceste operaþii prevãd parcurgerea a douã etape:
 etapa de laborator;
 etapa de producþie.
Etapa de laborator este ceea mai importantã deoarece de tulpina de drojdie folositã va depinde
calitatea vinului. Drojdiile sunt selecþionate, conservate ºi multiplicate în condiþii optime.
Etapa de producþie permite obþinerea culturii selecþionate sub formã de maia. Se folosesc 40 litrii
de must proaspãt, sulfitat cu 20mg dioxid de sulf/l, care dupã limpezire se introduc într-o damigeanã de 50
litrii ºi în care se introduc conþinutul celor cinci flacoane. Damigeana se acoperite cu dop din vatã ºi se
aºezã în încãperi speciale, la o temperaturã de 18-20oC, iar dupã 2-4 zile începe sã fermenteze. Acest mediu
se foloseºte la însãmânþarea mustului obþinut în aceastã campanie ºi care se supune fermentãrii.
4.5. Fermentaþia malolacticã
În tehnologiile actuale, pentru reducerea aciditãþii vinurilor se folosesc urmãtoarele metode:
 metode chimice tratarea cu sulfat de calciu ºi separarea sãrurilor formate prin
depunere;
 metode fizico-chimice utilizeazã schimbãtori de ioni ºi procedee de electrodializã;

39
 metode biologice folosesc fermentaþia malolacticã produsã de bacteriile lactice în
special de Schizosaccharomyces acidodevorax.
În vinurile cu aciditate ridicatã se provoacã declanºarea spontanã a fermentaþiei malolactice prin
inocularea de bacterii lactice din genul Lactobacterium plantarum, Lactobacterium brevis ºi Leuconostoc
oenos care transformã acidul malic în acid lactic. Ele produc ºi degradarea acidului tartric pânã la acid
lactic, acid acetic, acid succinic, dioxid de caebon, aceste procese sunt asociate cu pierderea unor calitãþi
ale vinului. Bacteriile malolactice sunt sensibile la concentraþii de dioxid de sulf de 10-30mg dioxid de
sulf/l, pH acid, minim 2,9 ºi alcool de 11-13% vol. alcool. Fermentaþia se poate controla uºor prin sulfitare,
pasteurizare, limpezire, adãugarea de acid formic, în proporþie de 0,6ml/l, care are efect bactericid, la un pH
acid.
4.5.1. Mecanismul fermentaþiei malolactice
Bacteriile lactice metabolizeazã acidul malic care conþine o enzimã malicã care necesitã NAD ºi
Mn++ pentru acþiune, iar aceasta se deosebeºte de malatdehidrogenaza care oxideazã malatul la acid
oxalacetic. Enzima malicã este NAD-dependentã, ea poate acþiona împreunã cu L-lactat-dehidrogenaza.
Spre finele reacþiei, acidul malic poate fi transformat de L-malatdecarboxilaza în acid lactic ºi dioxid de
carbon, în prezenþã de NAD ºi Mn++.
Enzima malicã este produsã când microorganismele folosesc acidul malic ca sursã de energie.
Microorganismele care posedã enzima malolacticã indusã au nevoie ºi de un glucid fermentescibil drept
sursã de energie. Ca surse energetice se pot folosi, în afarã de glucide ºi substanþele azotoase(reacþii de
dezaminare) precum ºi mezoinozitol.
Fermentaþia malolacticã a vinurilor tinere este influenþatã de:
 pH-ul scãzut;
 conþinutul ridicat în alcool etilic;
 temperatura scãzutã de depozitare;
 conþinutul ridicat de dioxid de sulf;
 tragerea de pe boºtinã(la vinurile aromate ºi roºii;
 limpezirea timpurie;
 pasteurizarea;
 filtrarea sterilã;
 utilizarea de agenþi antibacterieni concomitent cu dioxid de sulf;
 folosirea de tulpini de drojdii care produc numai fermentaþie alcoolicã.
4.5.2. Procese fermentative secundare din timpul fermentaþiei malolactice
Dupã fermentaþia malolacticã, aciditatea volatilã a vinurilor creºte de la 0,3-0,5g acid sulfuric/l, la
0,4-0,7g acid sulfuric/l. Aceastã creºtere se datoreazã metabolizãrii acidului citric din care se obþin dioxid
de carbon, 2,3- butandiolul, acetoina, acidul acetic, etanolul, acidul D-ºi L-lactic. Etapele degradãrii
acidului citric sunt urmãtoarele:
 transformarea în acid oxal-acetic ºi acid acetic sub influenþa citratliazei;
 transformarea acidului oxalacetic în acid piruvic ºi dioxid de carbon, sub influenþa
oxal-cetat-decarboxilazei;
 transformarea acidului piruvic în acid lactic, acetoinã, 2,3-butandiol, acid acetic.
4.6. Influenþa factorilor tehnologici asupra fabricãrii vinurilor albe ºi roºii
Drojdiile din vin, cu calitãþi superioare condiþioneazã calitatea vinului. Fermentaþia malolacticã se
poate desfãºura dupã trei mecanisme, catalizate de trei complexe enzimatice ºi anume: malico-
dehidrogenaza, enzima malicã ºi enzima malolacticã. Dupã primul mecanism acidul malic, trece în acid D(-
) ºi L(+) lactic, prin formarea intermediarã a acidului oxalacetic ºi a acidului piruvic.
5. Evoluþia vinului
Vinul evolueazã ca un produs biologic, la care se disting urmãtoarele etape:
 formarea;
 maturarea;
 învechirea;
 degradarea.
Faza de formare începe imediat dupã terminarea fermentaþiei tumultoase. În aceastã perioadã are
loc sedimentarea treptatã a drojdiilor ºi limpezirea vinului, precipitarea unei pãrþi de sãruri tartrice,
coagularea ºi depunerea parþialã a substanþelor proteice ºi pectice, descompunerea biologicã a acidului
malic, îmbogãþirea vinului în substanþe azotoase ca urmare a catalizei drojdiilor ºi degajãrii de dioxid de

40
carbon. Între vin ºi celulele de drojdie au loc procese fiziologice ºi biochimice care privesc exorbþia ºi
autoliza:
 exorbþia este un proces de cedare de cãtre drojdii a aminoacizilor ºi a unor zaharuri
nefermentescibile (zaharoze), permiþând conferirea unor calitãþi deosebite vinurilor
(catifelarea accentuatã a gustului).
 autoliza este descompunerea proteinelor din celulele de drojdie moarte, sub acþiunea
enzimelor proteolitice proprii. Ca rezultat, se îmbogãþeºte concentraþia în substanþe
azotoase cu greutate molecularã micã a vinului, în special cu aminoacizi.
Maturizarea vinului are loc în urma unor procese chimice ºi biochimice complexe. Procesele se
desfãºoarã sub acþiunea oxigenului din aer, a temperaturii ºi a diferiþilor biocatalizatori. Dintre procesele
chimice, efectul cel mai important îl exercitã procesele de oxidare, iar oxigenul exercitã un efect pozitiv
prin aceea cã realizeazã insolubilizarea substanþelor nestabile ºi favorizeazã procesele de maturare. În
vinuri, excesul de oxigen influenþeazã negativ asupra aromei, buchetului ºi culorii care sunt influenþate de
procesul tehnologic aplicat.
În perioada de maturaþie au loc reacþii fizico-chimice caracterizate printr-un pH mai mare,
determinat de predominarea proceselor de oxidare. Durata maturãrii este de 0,5-1,5 ani. Maturitatea
vinurilor este influenþatã de temperatura de pãstrare, de tipul de vin, de compoziþia produselor, de accesul
aerului, de capacitatea ºi de materialul din care este construit vasul, de gradul de sulfitare etc. Factorii care
influenþeazã rapid maturarea vinului sunt: temperatura ridicatã, oxigenarea rapidã ºi puternicã a vinului în
vase de lemn de capacitate micã care au contact cu atmosfera exterioarã, prin porii doagelor.
Învechirea vinurilor se face dupã turnarea la sticlã ºi se caracterizeazã prin apariþia unor calitãþi
maxime, ca urmare a catifelãrii buchetului ºi aromei. În aceastã perioadã se formeazã aroma de învechire ca
urmare a reacþiilor de esterificare ºi de acumulare a acetaþilor, alcoolilor superiori, aldehidelor, acizilor
volatili etc. n procesele de învechire predominã cele reducãtoare din care cauzã trebuie luate mãsuri de
evitare a excesului de oxigen.
Vinurile destinate îmbutelierii pentru învechire trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: sã
fie autentice (þinând seama de soi ºi sortiment), sã se aplice corect tehnologiile legale, sã fie parcurse toate
etapele de formare ºi maturare, sã fie limpezi ºi stabile din punct de vedere fizico-himic, biologic ºi
biochimic, sã fie echilibrate, sã aibã însuºiri organoleptice superioare. entru vinurile curente, la care dorim
sã îmbunãtãþim însuºirile olfacto-gustative într-un timp scurt, folosim urmãtoarele procedee: încorporarea
dirijatã a xigenului, trecerea prin vin a curentului electric, folosirea de ozon ºi a razelor ultraviolete,
încãlzirea produsului la temperaturi de 70-75o C, timp de 5 minute, dupã care se adaugã gelatinã (3g/hl) ºi
bentonitã (50mg/hl) dupã rãcire.
Degradarea vinului constã în descompunerea parþialã a principalelor componente ºi a
substanþelor strãine care altereazã gustul ºi mirosul vinului.
Astfel, se pierde echilibrul fizico-chimic a principalelor componente, apar noi substanþe strãine nedorite ce
pot produce precipitãri ºi tulburãri. Gustul ºi mirosul sunt profund afectate, apar nuanþe de amar, de rânced,
la vinurile aromate apar succesiv nuanþe de busuioc, coriandru ºi chiar de medicament. Toate aceste efecte
nedorite apar în urma excesului oxigenului în sticle ce influenþeazã întotdeauna negativ buchetul de
învechire.
5.1. Îngrijirea, condiþionarea ºi îmbutelierea vinului
5.1.1. Îngrijirea vinului
Dupã terminarea fermentãrii vinului, acesta nu poate fi trecut direct în consum fiind încã instabil,
cu gust de drojdie, impregnat cu dioxid de carbon. El urmeazã a fi pãstrat o perioadã de timp în pivniþe
speciale în care se realizeazã: umplerea golurilor din vase, sulfitarea periodicã, pritocurile, egalizarea,
omogenizarea ºi cupajarea, corecþii legale (pentru tanin, aciditate, culoare), provocarea unor refrãmântãri
sau alte transformãri biologice dorite (fermentaþii malolactice), limpeziri ºi stabilizãri dirijate etc.
Umplerea vaselor Vinul trebuie pãstrat în pivniþe la o temperaturã care sã nu depãºeascã limitele
de 8-14oC, umiditatea relativã trebuie sã fie în jur de 80%. Pivniþele trebuie aerisite des pentru eliminarea
excesului de dioxid de carbon.
Dupã terminarea fermentaþiei, pentru a feri vinul de oxidare puternicã ºi pentru a împidica
dezvoltarea bacteriilor aerobe, vasele trebuie umplute. La vinurile noi umplerea golurilor se face la început
odatã pe sãptãmânã ºi apoi la douã sãptãmâni. Vechimea ºi
implicit compoziþia vinului influenþeazã direct volumul pierderilor, astfel: la vinurile seci, datoritã
fluiditãþii sale, sunt mai mari; la cele dulci, datoritã zahãrului în exces, a vâscozitãþii ºi densitãþii mai mari,
pierderile sunt mai mici. Vinul

41
pentru umplere trebuie sã fie lipsit de defecte fizico-chimice ºi enzimatice; sã provinã din acelaºi soi ºi tip;
sã nu fie mai tânãr decât vinul ce necesitã completãri; sã aibã aceleaºi calitãþi sau mai bune; sã aibã culoare,
aromã ºi limpiditate corespunzãtoare; sã aibã acelaºi grad alcoolic ºi aciditate.

Procesele care au loc dupã fermentare sunt numeroase, formarea unor precipitate, depunerea lor în
partea inferioarã a vasului, contactul drojdiei cu vinul, lucru care determinã ca acesta sã devinã heterogen
sub raportul compoziþiei chimice ºi biologice. Heterogenitatea se referã la: limpiditate, grad de aerare,
conþinut de dioxid de sulf, proportia unor componente chimice, numãrul de microorganisme etc.
În vederea realizãrii pritocului în condiþii bune este indicatã: uniformizarea rH-ului, a conþinutului
în autolizate, a dioxidului de sulful etc. Dupã pritoc, vinurile se îmbogãþesc în oxigen cu efect benefic în
evidenþierea maturitãþii vinului. Oxigenul determinã depunerea prin insolubilizarea substabnþelor proteice,
prin coagularea ºi precipitarea subsanþelor pectice, mucilaginoase, a pigmentilor violenþi ºi albastri, prin
creºterea moderatã a rH-ului ºi eliminarea excesului de SO2.
În primul an de la obþinerea vinului se aplicã 4 pritocuri:
 primul pritoc, la vinurile albe se face imediat dupã terminarea fermentaþiei tumultoase. Se
eliminã masa de drojdie ºi se evitã formarea de hidrogen sulfurat care rezultã în urma
reactiilor date de drojdiile din sediment;
 pritocul al doilea se executã dupã primele geruri ale iernii când are loc precipitarea
tartraþilor;
 pritocul al treilea se face primãvara, în martie, înainte de creºterea temperaturii care
poate favoriza ca microflora sã-ºi reînceapã activitatea;
 pritocul al patrulea se executã în luna august sau septembrie înainte de începerea
campaniei de vinificaþie.
Se deosebesc trei metode de aplicarea a pritocului:
 pritoc deschis se face atunci când este necesarã aerarea puternicã ºi la vinurile cu
mirosuri neplãcute ºi bâloºite;
 pritoc cu aerisire limitatã se aplicã vinurilor noi, normale, la primul pritoc ºi se
realizeazã cu pompa cu sorb.
 pritoc închis se aplicã la vinurile finite.
Îngrijirea vinurilor se face dupã douã moduri:
 cupajarea musturilor sau a vinurilor noi, din aceeaºi cramã, din aceleaºi categorii de
calitate ºi tip, în vederea obþinerii vinului tipic în patrizi mari, lucrare care se numeºte
egalizare, asamblare sau omogenizare;
 amestecarea vinurilor de vârste ºi origini diferite în scopul obþinerii unor vinuri tip în
cantitãþi mari, de calitate constantã, se numeºte cupajare.
Egalizarea se face prin amestecarea vinurilor din acelaºi soi, podgoriei ,etc., astfel ca întregul lot
de vin sã aibã aceeaºi tãrie alcoolicã, culoare, aciditate etc. Operaþia de egalizare implicã cunoaºterea
indicilor fizico-chimici ai vinurilor foarte bine (alcool, aciditate, zahãr), dupã care se calculeazã cantitãþile
de vin ce participã la amestec.
Cupajarea vinurilor constã în amestecarea vinurilor de diferite soiuri, tipuri, regiuni, vechime,
pentru a obþine un vin de consum omogen. Operatia tehnologicã clasicã ºi modernã duce la ameliorarea
unor defecte constitutionale ale vinurilor. Cupajarea necesitã cunoaºterea aprofundatã a indicilor
organoleptici, ai tipului de vin cupajat ºi a vinurilor participante. Vinurile participante la cupajare se
testeazã prin tatonare, pe cale organolepticã, prin metoda proiectului de cupajare.
Calculul cantitãþilor de vinuri participante la egalizare se face pe baza ecuaþiilor de bilanþ de
materiale ºi a ecuaþiilor de bilanþ de alcool total sau dobândit, zahãr sau aciditate.
Amestecarea vinurilor folosite la egalizare sau cupajare se face în vase de capacitate
corespunzãtoare; omogenizarea amestecului obþinându-se cu agitatoare, prin recirculare cu pompe
centrifuge sau cu cupajatoare. Vinul cupajat se considerã amestecat atunci când probele recoltate de la
suprafaþã, mijloc ºi fundul vasului au aceeaºi indici fizico-chimici.
Prin egalizare ºi cupajare se realizeazã urmãtoarele efecte:
 obþinerea de partizi mari de vinuri cu compoziþie constantã, corespunzãtoare tipului de
vin dorit;
 corectarea lipsurilor constitutive naturale ca: insuficientã de alcool, aciditate, extract,
culoare;

42
 transformarea vinurilor prea bãtrâne prin amestecare cu vinuri noi;
 corectarea defectelor de gust, miros, culoare.
5. l. 2. Condiþionarea vinurilor
Operaþiile tehnologice de condiþionare sunt: limpezirea ºi stabilizarea vinului.
Limpiditatea vinului este proprietatea acestuia de a permite trecerea prin masa lui, a unor raze de
luminã, atunci când se aflã într-un pahar de sticlã incolor ºi care este aºezat în faþa unei surse de luminã. Se
realizeazã prin aplicarea diverselor tehnologi.
Stabilitatea vinului este echilibrul fizico-chimic ºi biochimic realizat între diferitele componente
ale vinului, care prin menþinerea în timp nu permit aparitia tulburelilor de naturã fizico-chimicã, biologicã
sau enzimaticã, odatã ce limpiditatea a fost realizatã.
Vinurile tulburi sau opalescente prezintã un aspect neplãcut, cu gust aspru, sunt lipsite de fineþe ºi
aromã ºi se îmbolnãvesc cel mai uºor, din care cauzã operatia de limpezire este obligatorie în vinificaþie.
Tulbureala poate fi de naturi diferite:
 tulbureli produse de diferite microorganisme cum sunt drojdiile ºi bacteriile;
 tulbureli produse de tartraþi în urma precipitãrii;
 tulbureli de naturã coloidalã produse de proteine, substanþe pectice, fosfat de fier, sulfurã
de cupru etc.
Limpiditatea începe sã se realizeze dupã încetarea tuturor proceselor biologice, când nu mai au loc
degajãri de dioxid de carbon. Sub acþiunea forþelor de atracþie gravitaþionalã, fragmentele ºi impuritãþile în
suspensie, se depun treptat datoritã densitãþilor mai mari, lãsând vinul sã fie cât mai limpede. Particulele
tulbureli se pot depune mai repede cu cât sunt mai mari ºi mai dense, iar densitatea ºi vâscozitatea
lichidului sunt mai mici. Limpezirea ºi stabilizarea vinurilor pe cale naturalã necesitã timp îndelungat,
acestea sunt de regulã nesigure ºi constisitoare. Din aceastã cauzã se folosesc unele metode ºi procedee
tehnologice care sã se realizeze în timp scurt, în condiþii de eficienþã economicã.
5.2. Tehnologii de limpezire ºi stabilizarea vinurilor
Procedeele tehnologice folosite permit o clasificare ºi stabilizare pe cale spontanã a vinurilor,
pãstrându-se caracteristicile naturale ale acestora. Au loc fenomene de adsorbþie ºi fenomene coloidale.
Adsorbþia este efectuatã de cãtre bentonitã prin adsorbþia pe particulele acesteia a substanþelor proteice.
Se folosesc urmãtoarele procedee:
a) Metode fizico-mecanice:
- filtrarea;
- centrifugarea.
b) Metode fizico-chimice:
- unele cleiri.
c) Metode chimice:
- tratamentul cu fericianurã de potasiu;
- fitina.
d) Metode fizice:
- pasteurizarea;
-refrigerarea.
Filtrarea vinului se realizeazã prin trecerea acestuia printr-un filtru ce reþine suspensiile din masa
lui. Avantajele filtrãrii sunt: rapiditatea operaþiei, niformitatea vinului, neafectarea constituenþilor naturali
ai vinului, eficacitatea operaþiei nu depinde de factorii externi, posibilitãþi largi de aplicare în practicã.
Dintre materialele folosite la filtrare amintim: celuloza, azbestul, diatomita, perlitele etc.
Straturile filtrante se pot constitui prin:
 colmatarea prealabilã;
 aluvionarea continuã;
 masa filtrantã;
 plãci filtrante;
 membrane filtrante.
Debitul filtrãrii este direct proporþional cu suprafaþa stratului filtrant, presiunea de lucru ºi
dimensiunea capilarelor, dar ºi invers proporþional cu vâscozitatea lichidului care se filtreazã ºi lungimea
capilarelor .

43
Într-o anumitã perioadã, debitul este constant, odatã cu opturarea capilarelor, ea începe sã scadã.
Filtrarea poate fi influenþatã ºi de caracteristicile lichidului: mãrimea ºi natura particulelor de tulburãri, unii
constituenþi chimici ºi tensiunea superficialã a lichidului.
Dintre aparatele de filtrare folosite, amintim:
 filtre cu aluvionare continuã;
 filtre cu plãci;
 filtre cu site.
Centrifugarea vinurilor permite separarea particulelor de tulburealã sub acþiunea forþei centrifuge
þinându-se cont de diferenþa de densitate între particule. Deci, prin centrifugare se eliminã particulele ce au
o densitate mai mare decât a vinului, separarea se datoreºte mãririi acceleraþiei gravitaþionale de câteva ori.
Se aplicã în urmãtoarele situaþii:
 la limpezirea vinurilor foarte tinere;
 la valorificarea timpurie a vinurilor;
 la uºurarea filtrãrii prin plãci filtrante;
 la obþinerea unei limpiditãþi rapide;
 la eliminarea drojdiilor pentru oprirea fermentaþiei;
 la separarea precipitatelor dupã cleire.
Cleirea vinurilior Unele substanþe dispersate în apã, pot produce o masã semicoloidalã, numitã
clei. Ele sunt substanþe organice gelatinoase. Dintre substanþele minerale ºi chimice folosite pentru cleire
amintim: caolinul, bentonita, ferocianura de potasiu. Mecanismele care acþioneazã în timpul cleirii au la
bazã unele fenomene coloidale de adsorbþie ºi floculare, dar ºi interacþiunea dintre coloizii adãugaþi ºi cei
existenþi în vin. Dintre componentele vinului care faciliteazã cleirea amintim: polifenolii, taninurile, iar
dintre constituenþii ce frâneazã cleirea menþionãm: zaharurile, pectinele, gumele, mucilagiile, dextranii.
Pentru realizarea unei cleiri corecte se va þine seama de:
 vinul sã nu prezinte nici o activitate fermentativã;
 temperatura constantã în spaþiul de lucru;
 folosirea de substanþe de cleire bine dispersate ºi omogenizate în masa vinului.
Timpul necesar precipitãrii ºi sedimentãrii este lung, de pânã la 4-5 sãptãmâni când efectuãm
cleire cu substanþe minerale, caolin, bentonitã ºi mai scurt de 2-3 sãptãmâni, atunci când folosim substanþe
de naturã proteicã.
Substanþele folosite la cleirea ºi stabilizarea vinurilor
Denumirea Modul de acþionare Doze orientative
substanþelor
Gelatinã În vin formeazã particule coloidale hidrofile încãrcate 4-5g/hl; 8-10g/hl;
pozitiv. Intrã în combinaþi reciproce cu particule încãrcate 10-20g/hl Pânã la 25g/hl
negativ (polifenoli), precipitând împreunã. Precipitarea în funcþie de vin
este acceleratã de ioni ferici
Clei de peºte Idem 1-1,5g/hl
Caseinã Idem 8-12g/hl
Lapte proaspãt Substanþele grase din lapte au proprietatea sã elimine 0,2-0,4 l/hl
mirosurile strãine din vinuri.
Albuº de ou La fel ca ºi gelatina 3-5g/hl sau8-10g/hl
Sânge Prin proteinele care le conþine acþioneazã ca ºi gelatina 50-200ml/hl
(în stare proaspãtã)
Alginaþi Formeazã în vin particule coloidale cu sarcinã pozitivã , 4-8g/hl
actionând ca ºi gelatina
Polivinil – Produce precipitarea atât a proteinelor cât ºi a taninului, 5-10g/hl
piralidonã realizând o limpezire foarte bunã
Tanin În vin formeazã particule cu sarcimã electricã negativã ; 2-10-15g/hl
intrã în combinaþie cu proteinele precipitând împreunã
Bentonitã Conþine mineralul montmorilonit care formeazã particule Între25-150-200g/hl
coloidale încãrcate negativ. Acþioneazã asupra
proteinelor, precipitândule
Ferocianurã de Se combinã cu fierul ºi cu alte metale din vin, realizând Dozele se stabilesc pe
potasiu compuºi insolubili care se depun bazã de analizã ºi

44
microprobe
Fitinã Reacþioneazã cu fierul în stare oxidatã, dând compuºi Teoretic, pt. mg de Fe,
(fitat de calciu) insolubili, care se depun. Pentru reuºita tratamentului este se aplicã 3,67 mg de
necesarã o aerisire energicã a vinului, în vederea oxidãri fitat. Practic dozele sunt
întregului conþinut de fier de 3-5 ori mai mari

Tratamentele termice ale vinurilor au un grad mare de naturaleþe. Vinul este supus la tratamentul
cu cãldurã, activizare ºi refrigerare .
Tratamentul cu cãldurã. Cãldura acþioneazã asupra vinului prin: deproteinizare, formarea de
coloizi protectori, prevenirea casãrii cuprice, dizolvarea germenilor de cristalizare, imprimarea unor nuanþe
uºoare de învechire, stabilizarea biologicã ºi enzimaticã. Tratamentul se aplicã vinurilor noi ºi produselor
speciale de tip vermut pentru sudarea componenþilor adãugaþi, folosind vinuri limpezi, protejate
antioxidativ. Dupã tratarea cu cãldurã vinurile se cleiesc sau se filtreazã. Temperatura de tratare a vinului se
va aplica într-un timp foarte scurt, iar revenirea la temperatura ambiantã se va realiza într-un timp rapid.
Exceptie se face în cazul termolizãrii. Formele de aplicare a cãldurii sunt:
 pasteurizarea clasicã se aplicã temperaturi cuprinse între 55-80oC timp de l-30
minute. Pentru deproteinizarea vinurilor se folosesc tenmperaturi de 65-70oC
timp de l5 minute sau 80oC timp de 4-5 minute.
 pasteurizarea fulger se realizeazã încãlzind rapid vinul pânã la 95-100oC sau l05
o
C unde se menþine câteva secunde,dupã care rãcim imediat produsul.
 termolizarea se face prin încãlzirea vinului la 45-55oC, îmbutelierea vinului,
capsarea rapidã cu dopuri de plutã sterilizate, dupã care urmeazã rãcirea trepatã
a produsului îmbuteliat.
Refrigerarea vinurilor Tratamentul cu frig are asupra vinului urmãtoarele efecte:
 precipitarea ºi implicit îndepãrtarea din vin a sãrurilor tartrice cristalizate;
 precipitarea parþialã a proteinelor;
 precipitarea fracþiunilor coloidale a antocianilor la vinurile roºii;
 depunerea complecºilor fierului cu antociani, taninurile ºi acidul fosforic;
 concentrarea vinului prin îngheþare ºi eliminarea parþialã a apei.
Vinurile tinere supuse refrigerãrii îºi îmbunãteþesc calitãþile organoleptice, devind plãcute la gust,
îºi diminueazã aciditatea prin precipitarea tartraþilor, au o uºoarã nuanþã de învechire, deoarece
temperaturile scãzute intensificã dizolvarea oxigenului ce favorizeazã maturarea. Se folosesc
ultrarefrigeratoare.
Stabilizarea biologicã a vinurilor se realizeazã eliminarea oricãrei activitãþi de naturã
microbiologicã din masa vinului. Se aplicã vinurilor demiseci ºi dulci, se folosesc metode fizice, chimice ºi
biologice.
6.Tehnologii generale de obþinerea vinurilor
Tinând seama de procedeele ºi de operaþiile pe care struguri le parcurg pânã ajung produse finite
sub formã de vin, distingem douã tehnologii de vinificaþie:
 tehnologia de vinificare a strugurilor dupã procedeul în alb;
 tehnologia de vinificare a strugurilor dupã procedeul în roºu.
Ambele tehnologii au operaþii compune dar existã ºi unele specifice. Ca deosebire esenþialã,
enumerãm aceea cã în cazul vinurilor albe, mustul se separã rapid de boºtinã ºi se fermenteazã separat spre
deosebire de procedeul în roºu, unde fermentarea mustului are loc pe boºtinã. La vinificaþia în alb presarea
este înainte de fermentare, iar la vinificaþia în roºu, operaþia se executã dupã macerare-fermentare.
6.l. Vinurile albe
În funcþie de tipul de vin ce dorim sã-l realizãm, mustul este supus unor tratamente
prefermentative ºi totodatã sunt create condiþii favorabile pentru activitatea fermentativã a drojdiilor. Dupã
tragerea vinului tânãr de pe drojdie, se continuã procesele biochimice ºi fizico-chimice de formare a aromei
ºi buchetului caracteristic, ca urmare a reacþiilor ce au loc între diferite substanþe prezente în must sau
formate prin fermentarea zahãrului în procesul de nutriþie al drojdiei sau eliberate prin autolizã.
Principalele operaþii în vinificare sunt urmãtoarele:
Recoltarea strugurilor în funcþie de categoria de vin ce dorim sã o obþinem, recoltarea strugurilor
se face la diferite grade de maturare:

45
 pentru distilate ºi producere de coniac, strugurii se recolteazã înainte de
maturarea tehnologicã;
 pentru vinurile dulci, strugurii se recolteazã la stadiul de postmaturaþie.
Culesul strugurilor dureazã 20-30 zile ºi este condiþionat de starea de maturitate,stare de sãnãtate a
strugurilor ºi condiþiile economice.La recoltare se realizeazã sortarea strugurilor pe soiuri ºi calitãþi,
separarea strugurilor sãnãtoºi de cei mucegãiþi.
Transportul strugurilor se realizeazã în bene evitându-se zdrobirea lor, se þine cont de soi ºi gradul
de maturare.
Recepþia strugurilor se determinã soiul, cantitatea, calitatea acestora, prin determinarea
concentraþiei în zahãr, a aciditãþii ºi a greutãþii a l00 de boabe.
Zdrobirea struguriilor se realizeazã distrugerea mecanicã a boabelor, în scopul eliberãrii mustului,
fãrã a produce fãrâmiþarea pieliþei, seminþelor ºi ciorchinilor. Nu se aplicã în cazul obþinerii de vinuri roºii
ce sunt macerate carbonic ºi la cele supuse procesului de spumare.
Desciorchinatul strugurilor(dezbrobonirea) este o operaþie importantã la obþinerea vinurilor roºii
ºi aromate ºi constã în îndepãrtarea ciorchinilor care reprezintã 7-30% din volumul recoltei. Ciorchinii
prezenþi în must pot imprima gustul ierbos când sunt verzi, contribuie la poluarea vinului cu pesticide,
permit creºterea nedoritã a compuºilor fenolici, în sãruri de calciu ºi potasiu, reþin prin absorbþie compuºi
de culoare, alcool, acizi.
Obþinerea mustului prin prelucrarea strugurilor rezultã mustul, care se caracterizeazã prin densitate
ºi vâscozitate ridicatã, cu un conþinut ridicat în componente solide, instabile din punct de vedere fizico-
chimic ºi biologic. Datoritã prezenþei enzimelor oxidoreductaze provenite din struguri, resturi de frunze ºi
lãstari antrenate la recoltarea mecanicã cu combine, mustuiala absoarbe uºor oxigenul ºi au loc oxidãri
nedorite, mai intense la cele provenite din struguri albi, ce pot duce la pierderi de arome ºi închidere la
culoare. Ca mãsuri de protecþie se adãugã dioxid de sulf 20g/hl, se pãstreazã în atmosferã de dioxid de
carbon sau se aplicã o încãlzire la 85-90oC timp de 2-3 minute.
La vinurile albe, se procedeazã la separarea mustului de pe boºtinã cât mai rapid. În prima etapã,
mustul se separã de componentele solide pe care le conþine prin scurgere gravitaþionalã, obþinându-se
mustul ravac care reprezintã 60%, în etapa urmãtoare se eliminã mustul de presã în mediu 30% rezultat prin
presarea boºtinei. Presarea se conduce astfel încât se evitã extragerea mustului din pãrþile solide, ciorchini
prin aplicarea presiunilor moderate de scurtã duratã, în mod regulat. Când se folosesc prese continue se
obþine ºi a treia categorie de must, de la ultima presare în proporþie de l0 %. Înainte de începerea
fermentaþiei, mustul se supune operaþiilor de asamblare, cupajare ºi deburbare.
Asamblarea mustului constã în reuniunea ravacului cu unele musturi provenit de la presa I.
Mustul provenit de la presa a II-a având o calitate inferioarã, se fermenteazã separat ºi se foloseºte la vinuri
spumante ºi la prepararea oteþului.
Cupajarea are ca scop ridicarea calitãþii mustului ºi se face prin adaus de l0% must aromat
provenit din strugurii soiurilor aromate, se obþine o aromatizare superioarã gustului ºi aroma mustului
primitiv.
Deburbarea sau limpezirea mustuluise realizeazã prin sedimentare-decantare, centrifugare sau
filtrare, fiind o etapã importantã în obþinerea vinurilor albe. Burba este alcãtuitã din particule de sol,
fragmente vegetale, microorganisme, substanþe proteice, tanante, etc. Este indicatã eliminarea acestora
înainte de macerare, deoarece se pot imprima în vin. La o deburbare energicã se pot obþine vinuri cu o
cantitate de zahãr rezidual mare deoarece s-a produs o fermentaþie alcoolicã limitatã.
Tratamente prefermentative ale mustului se aplicã unele tratamente fizico-chimice: tratarea cu
bentonitã, dioxid de sulf, preparate enzimatice, cãrbune ºi tratamente termice care previn apariþia unor
defecte ce pot apare în vin.
 tratamentul cu bentonitã, 50-l00g/hl se aplicã vinurilor albe ºi roz, asigurã o îndepãrtare a
substanþelor proteice în exces, o protecþie împotriva oxidãrii prin încetinirea parþialã a
oxidoreductazelor în special a tirozinazei ºi o limpezire uºoarã a vinului. Bentonita
aplicatã în faza de must, favorizeazã fermentaþia alcoolicã deoarece particulele de
bentonitã în suspensie, menþinute prin degajarea dioxidului de carbon, asigurã o
omogenizare a drojdiilor în mediul supus fermentãrii.
 tratamentul cu dioxid de sulf 5-l0g/hl inhibã activitatea microorganismelor ºi protejeazã
fermentaþia alcoolicã produsã de drojdiile sulforezistente, are efect antioxidant ºi
favorizeazã limpezirea.

46
Fermentarea ºi macerarea boºtinei. Drojdiile de vin din microflora boabelor de struguri de pe
utilajele de prelucrare sau care înmulþit în must, în condiþii de anaerobiozã produc transformarea zahãrului
în alcool etilic, dioxid de carbon ºi produse secundare. În afarã de aceste culturi, se folosesc ºi culturi
starter cu carcateristice oenologice cunoscute, ce se înmulþesc înainte de folosire în vase separate ºi
completeazã microflora absolutã a mustului. Mustul este dirijat în vase de fermentare care sunt umplute în
proporþie de 85-90% din volumul lor ºi se asigurã presiunea ºi termperatura optimã pentru faza
fermentativã, care dureazã l-3 zile ºi se caracterizeazã prin creºterea numãrului de drojdii ce ajung în
concentraþii 50-l00 mil./ml must.
Faza de fermentaþie tumultoasã dureazã 8-l4 zile ºi se caracterizeazã printr-o degajare de dioxid
de carbon, de energie ºi de cãldurã astfel încât lichidul atinge 25-30oC cu scãderea progresivã a zahãrului.
Faza postfermentativã drojdiile produc o fermentare scãzutã, fiind inhibatã de alcoolul format, au
loc depuneri de drojdii ºi limpezirea vinului. Se recomandã rãcirea mustului în faza fermentaþiei
tumultoase în anumite cazuri ºi menþinerea temperaturii de 20oC.
Maceraþia este operaþia de þinere a boºtinei pe must un timp variabil, când se favorizeazã extracþia
unor componente din pãrþile solide ale strugurilor ºi difuzia lor în masa de lichid, foarte importantã în
tehnologia obþinerii vinurilor roºii, pentru extracþia compuºilor fenolici coloranþi ºi obþinerea de vinuri
aromate. Macerarea se poate face concomitent cu fermentaþia alcoolicã, fermentarea pe boºtinã.
Fermentarea în acest caz este mai intensã datoritã prezenþei pieliþelor mai bogate în drojdii.
Termomaceraþia se aplicã mustului care se încãlzeºte la 70oC, timp de l5-30 minute, în scopul
extragerrii antocianilor ºi a inactivãrii oxidazelor, la vinificaþie în vase. Se reduce numãrul de
microorganisme, în schimb dupã rãcire, se produce recontaminarea de pe utilaje, iar fermentaþia alcoolicã
se declanºeazã rapid. Demarajul fermentaþiei mustului ajuns la 40-46oC este aproape exploziv, iar
fermentaþiile tumultoase decurg în una sau douã zile. Fermentaþia dureazã cu 2-3 zile mai puþin decât
folosind metoda clasicã. Termomaceraþia este eficientã în cazul vinificãrii strugurilor cu un procent ridicat
de boabe mucegãite, când se poate reduce dioxidul de sulf introdus în must.
Tragerea vinului de pe boºtinã este important a se face la momentul potrivit, în funcþie de calitatea
vinului înainte de sfârºitul fermentaþiei, în cazul obþinerii de vinuri de consum sau dupã terminarea
fermentaþiei pentru vinurile destinate conservãrii.
În vederea stabilirii biologice a vinurilor roºii, dupã fermentarea alcoolicã se favorizeazã
fermentaþia malolacticã. La vinurile albe nu este doritã fermentaþia malolacticã deoarece aciditatea lor se
poate reduce ºi prin dezvoltarea unor bacterii care produc uneori pierderea prospeþimii, a aromei
carcateristice soiului ºi se sesizeazã gustul de acid lactic.
6.2. Tehnologia obtinerii diferitelor tipuri de vin
6.2.l. Vinuri albe seci
Pentru prepararea vinurilor albe seci, de calitate, se folosesc soiurile: Galbena de Odobeºti, Grasã,
Feteascã albã þi regalã, Furminat, Riesling, Aligote, Sauvignon blanc, Traminer etc. Acestea se
caracterizeazã printr-un conþinut alcoolic de 9-11% vol. alcool pentru vinurile de consum direct ºi 11-13%
vol. alcool vinurile superioare. Cantitatea maximã rezidualã de zahãr este de maxim 3g/l, iar aciditatea de 4-
5g/l. Ele se definesc prin prospeþime, fineþe ºi caracteristica soiului respectiv.
Schema tehnologicã este: zdrobire-dezbrobonire-presare-limpezire-fermentare- tragerea de pe
drojdie.
Pe tot parcursul procesului tehnologic se va evita extragerea substanþelor tanante ºi procesul de
oxidare. Ca urmare, dezbrobonirea este obligatoriei pentru a se evita extragerea substanþelor tanante, iar
limpezirea se face prin refrigerare sau prin adaos de sulf.
6.2.2. Vinuri albe demidulci
Pentru obþinerea vinurilor albe demidulci folosim aceleaºi tehnici ca ºi în cazul vinurilor albe seci.
Vinurile albe demidulci au un conþinut alcoolic de 10-12,5% vol. alcool, zahãr rezidual 60mg/ l ºi aciditatea
4-4,5g/l. Pentru fabricarea acestei categorii de vinuri se folosesc struguri care au un conþinut ridicat de
zahãr 200-250g/l. Realizarea unui conþinut de zahãr rezidual ridicat se obþine prin întreruperea fermentaþiei,
prin îndulcirea vinului sec cu must sau prin cupajare cu vin mai dulce.
Întreruperea fermentaþiei se realizeazã prin mai multe metode:
 tratarea mustului cu 10-20g/hl dioxid de sulf ºi 100-200g/hl bentonitã duce la încetinirea
ritmului de fermentaþie tumultoasã, care poate fi întreruptã la conþinutul de zahãr dorit.
Oprirea completã a fermentaþiei se face printr-o sulfitare uºoarã, prin rãcire, filtrare,
centrifugare.

47
 fermentarea sub presiune de dioxid de carbon la presiuni mici se exercitã un efect
inhibitor asupra fermentaþiei, pãstrarea se face în vase, la o presiune de 8 atm.;
 fermentarea la temperaturi joase, la 10oC cu drojdii pasterofile.
Problema principalã la fabricarea vinurilor demidulci este asigurarea stabilitãþii biologice, deoarece
din cauza zahãrului rezidual sunt expuse procesului de refermentare. Rezultate foarte bune s-au obþinut prin
folosirea acidului ascorbic 200mg/l în asociere cu 20-30mg/l dioxid de sulf liber.
6.2.3.Vinuri dulci
Se caracterizeazã printr-un conþinut ridicat de alcool peste 15% vol. alcool ºi zahãr rezidual de 8-
20g/l. Principalele soiuri din care se pot obþine sunt: Grasã de Cotnari, Grasã de Pietroasele, Muscat
Ottonel, Tãmâioasã de Pietroasele, Pinot gris, Chardonnay, Cabernet Sauvignon etc.
Vinurile dulci naturale se obþin din strugurii soiurilor pure, ajunse la supracoacere, cu un conþinut
de 280-350g/l zahãr. Pentru a se realiza o astfel de concentraþie de zahãr sunt necesare condiþii
pedoclimatice speciale, toamne lungi ºi calde care favorizeazã dezvoltarea mucegaiurilor nobile Botrytis
cinereea ºi stafidarea naturalã a strugurilor. Vinurile obþinute din aceºti struguri au o cantitate mai mare de
glicerol ºi o aromã specificã plãcutã. Datoritã prezenþei mucegaiurilor, strugurii sunt bogaþi în enzime
oxidante ºi ca urmare este necesar ca musturile obþinute ºi se sulfiteze cu 10g dioxid de sulf/l.
În mod obiºnuit se aplicã o schemã tehnologicã clasicã, la fel ca schema obþinerii vinurilor albe cu
mici particularitãþi:
 se face o fermentare pe boºtinã de 12-48 ore;
 presarea se executã în 2-3 reprize, la prese hidraulice sau pneumatice;
 fermentaþia decurge lent ºi se opreºte la un conþinut de 12-15% vol. alcool ºi 30-
100g/l zahãr prin separarea drojdiei, operaþie care se face prin pritociri repetate;
 maturarea ºi stabilizarea vinurilor se urmãreºte 3-4 ani, în butoaie.
În anii când nu s-au realizat struguri cu calitãþile necesare obþinerii vinurilor licoroase tipice, se
procedeazã la amestecarea musturilor, prin adãugarea de alcool ºi must concentrat, în vederea asigurãrii
obþinerii de vinuri stabile .
6.2.4.Vinurile aromate
Principalele soiuri de struguri care se preteazã la vinurile aromate sunt: Muscat Ottonel,
Tãmâioasã româneascã, Grasã de Odobeºti ºi Busuioaca de Bohotin. Strugurii se culeg la coacerea
completã sau supracoacerea, cu un conþinut ridicat de zahãr ºi aromã pronunþatã.
Procesul tehnologic de obþinere avinurilor aromate se caracterizeazã prin extragerea substanþelor
aromate care se gãsesc în pieliþa printr-o macerare pe boºtinã 1-2 zile ºi o sulfitare uºoarã cu 2-3g dioxid de
sulf/hl pentru a preveni oxidarea substanþelor aromate. Fermentarea va decurge lent la o temperaturã mai
micã de 25oC, iar restul operaþiilor sunt identice cu cele din cazul vinurilor dulci.
6.3.Vinurile roºii
Principalele soiuri de struguri care se vinificã în roºu sunt: Negru vârtos, Merlot etc. La vinurile
roºii, strugurii au rol determinant în imprimarea calitãþii de gust, culoare ºi aromã. Pentru vinurile roºii de
consum curent, conþinutul de zahãr al strugurilor trebuie sã fie de 180-20 g/l, iar aciditatea de 4g/l acid
sulfuric.
Schema tehnologicã cuprinde urmãtoarele operaþii: zdrobire-dezbrobonire- fermentare pe boºtinã-
separarea vinului-presare-fermentarea finalã.
Tehnologia de preparare a vinurilor roºii diferã de vinificaþia în alb, în primul rând, prin operaþia
de macerare. Presarea mustului se face numai dupã ce acesta suferã o perioadã de maceraþie ºi fermentare.
Astfel, mustul rãmâne în contact cu pãrþile solide ale strugurelui, cu ciorchini, pieliþã ºi seminþe, în cazul
când strugurii nu se dezbrobonesc ºi numai împreunã cu pieliþele ºi seminþele în cazul strugurilor
dezbroboniþi. Prin contactul prelungit între must ºi pãrþile solide cu un conþinut bogat în substanþe
colorante, aromate, taninuri, substanþe minerale ºi azotoase, acestea trec în must ºi se vor regãsi în vin.
Procesul principal în fabricarea vinurilor roºii este extragerea substanþelor colorante. În acest scop
se procedeazã la macerarea boºtinei. Procesele de fermentare ºi macerare dirijatã folosite de vinificaþia în
roºu se pot clasificã în:
 procedee de fermentare ºi macerare discontinuã:
 procedee care realizeazã maceraþia prin recircularea mustului de cãtre presiunea
dioxidulºui de carbon, spãlarea automatã a boºtinelor;
 procedee care realizeazã maceraþia prin agitarea mustuielii;
 procedee care realizeazã maceraþia prin recircularea boºtinei.

48
 procedee de fermentare-macerare continuã;
 procedee de obþinere a vinurilor roºii prin termo-vinificaþie;
 procedee de obþinere a vinurilor roºii prin maceraþie carbonicã.
Aceste procedee au la bazã extragerea substanþelor colorante din pieliþele strugurilor, ca urmare a
acumulãrii alcoolului etilic ºi a aciditãþii care stabilizeazã antocianele. Substanþele colorante antocianii, în
special insolubile în mustul rezultat din strugurii cu zeama necoloratã, devin solubile odatã cu zdrobirea
strugurilor ºi începerea procesului de fermentare, respectiv, odatã cu apariþia alcoolului provenit din
fermentare ºi cu creºterea temperaturii. Pe aceastã însuºire a pigmenþilor antocianici, de a se dizolva în
alcool la cald, se bazeazã de fapt prepararea vinurilor roºii.
Se practicã o maceraþie de 4-10 zile la o temperaturã de 20-27oC. Dirijarea temperaturii de
fermentare ºi macerare se realizeazã practicându-se rãcirea mustului. Durata de fermentare ºi macerare este
în funcþie de mai mulþi factori: însuºirile soiului, gradul de maturare la recoltare ºi starea de sãnãtate a
strugurilor, rasele de drojdii, condiþiile de lucru la fermentare-maceraþie etc.
Tragerea vinului de pe boºtinã se face prin gravitaþie ºi se numeºte rãvãcit, iar vinul obþinut este
vin-ravac. Rãvãcitul este urmat imediat de prepararea boºtinelor, care se face cu utilaje similare celor
folosite la vinificaþia în alb. Vinul de presã este mai bogat în tanin decât vinul-ravac, mai ales când provine
din mustuiala nezdrobitã ºi din cãzi sau din cisterne închise.
Adãugarea de dioxid de sulf, în concentraþie de 5-15g/hl, favorizeazã procesul de extracþie ºi în
acelaºi timp protejeazã oxidarea materiilor colorante din pieliþã ºi must. Decolorarea ce apare în cazul
adãugãrii dioxidului de sulf este temporarã, deoarece prin oxidarea dioxidului de sulf coloraþia iniþialã
revine.
Durata procesului de macerare pe boºtinã este de 7-14 zile, în funcþie de soiul ºi coloraþia
strugurilor, dar ºi de modul de conducere a procesului de fermentare. Vinul se trage de pe boºtinã atunci
când a cãpãtat o culoare suficient de intensã ºi aromã specificã soiului, evitându-se o acumulare mare de
substanþe tanante, care fac vinul astringent. Dupã separarea mustului ravac, boºtina se preseazã, alegându-
se vinul de presã, mai bogat în substanþe tanante, care se prelucreazã separat.
Procedeele de fermentare pe boºtinã, cu excepþia metodelor de fermentare continuã, prezintã
dezavantajul blocãrii unui spaþiu mare de depozitare, o conducere greoaie a procesului ºi posibilitatea
apariþiei infecþiilor .
Pentru a reduce durata procesului de macerare s-a folosit metoda de accelerare a extracþiei
coloranþilor prin încãlzire. Se aplicã urmãtoarele operaþii:
 încãlzirea boºtinei timp de 30-45 minute urmate de presare;
 încãlzirea strugurilor la 75-80oC, zdrobirea ºi presarea;
 fermentarea sub presiune de dioxid de carbon;
 fermentarea boºtinei dupã o încãlzire la 40-50oC ºi adãugarea de preparate
pectolitice, timp de 30-60 minute, urmat de zdrobire ºi presare.
Mustul de struguri roºii este tras de pe boºtinã ºi se continuã procesul de fermentare.
Principiile vinificaþiei în roºu se rezumã astfel:
 cantitatea de zaharuri din mustuialã trebuie sã fie supusã procesului de fermentaþie
alcoolicã;
 acidul malic este indicat sã fie transformat în întregime de unele bacterii care sã nu
atace zaharurile, glicerolul ºi acidul tartric;
 vinul este stabil din punct de vedere biologic, atunci când în lichid nu se detecteazã
zaharuri ºi acid malic. Se urmãreºte eliminarea microorganismelor prin operaþii
specifice tragerea vinului de pe boºtinã, separarea vinului de presã ºi tratarea acestuia
cu doze mici de anhidridã sulfuroasã, tragerea repetatã de pa drojdie, limpezirea ºi,
în unele cazuri, pasteurizarea;
 transformãrile pe care drojdiile ºi bacteriile le produc sunt indicate sã aibã loc cât
mai rapid ºi mai complet pentru a reduce riscul atacãrii dupã un timp a zahãrului
rezidual, a glicerolului sau a acidului tartric. Acest risc apare la vinurile netratate cu
anhidridã sulfuroasã;
 eliminarea rapidã a bacteriilor sau împiedicarea totalã a dezvoltãrii lor, fãrã a permite
o nouã fermentaþie malolacticã;
 reuºita vinificaþiei în roºu constã în realizarea condiþiilor care asigurã obþinerea
rapidã a transformãrilor utile ºi reducerea duratei perioadei critice.

49
Condiþiile care determinã durata perioadei de macerare ºi de fermentare pe boºtinã se rezumã
astfel:
o duratã redusã, se efectueazã în urmãtoarele cazuri:
 producþie redusã de struguri la hectar;
 struguri supramaturaþi;
 aciditate redusã;
 struguri bogaþi în tanin;
 struguri parþial atacaþi de mucegai sau alteraþi;
 lipsa de sulfitare sau sulfitare cu doze mici de dioxid de sulf;
 cãzi sau cisterne deschise;
 temperaturã înaltã de fermentare;
 tipuri de vin de consum curent ce se amelioreazã puþin prin învechire.
o duratã lungã se indicã când:
 producþie mare de struguri/hectar;
 struguri puþin maturaþi;
 aciditate ridicatã;
 struguri puþin coloraþi ºi din soiuri puþin taninoase;
 struguri sãnãtoºi;
 sulfitare normalã;
 cãzi sau cisterne închise;
 temperaturã joasã de fermentare;
 tipuri de vin cu caractere conturate ce se amelioreazã prin învechire.
Schematic, se disting trei momente în efectuarea tragerii vinului de pe drojdie:
 înainte de sfârºitul fermentaþiei, vinul mai conþine zaharuri. Se recomandã în cazul
vinurilor uºoare de consum curent fãrã o învechire prealabilã sau cu învechire de
scurtã duratã;
 imediat dupã sfãrºitul fermentaºiei, cãnd vinul nu mai conþine cantitãþi maride
zaharuri. Se recomandã pentru vinurile de calitate ce se comercializeazã rapid;
 cu prelungirea maceraþiei timp de mai multe zile dupã sfârºitul fermentaþiei, se
foloseºte pentru vinurile destinate învechirii ºi în anii cãnd se obþin recolte cu
maturitate mijlocie.
6.3.1. Tehnici specifice de vinificare în roºu
În afarã de tehnologiile clasice utilizate in mod curent pentru obþinerea vinurilor roºii, care permit
obþinerea unor vinuri de calitate ºi tipuri deosebite, se folosesc ºi tehnologii moderne. Variantele
tehnologiilor de macerare-fermentare sunt numeroase, clasificarea lor se face în funcþie de mai multe
criterii:
 funcþie de modul de desfãºurare a operaþiilor;
 funcþie de felul procedeelor.
În funcþie de modul de desfãºurare a operaþiilor pot fi cu sau fãrã întreruperi, iar acestea, la rândul
lor, pot fi procedee discontinue ºi procedee continue.
Prin raþionalizarea procedeelor de vinificare se reduce simþitor forþa de muncã necesarã, se
centralizeazã comanda operaþiilor, se controleazã fermentaþia, prin vinificare în cisternã de mare volum,
permite efectuarea tuturor controalelor ºi intervenþiile ce se impun. Se folosesc cisterne de mare capacitate,
se practicã macerarea carbonicã a strugurilor nezdobiþi, se folosesc tratamente termice. Fiecare din aceste
tehnologii au caracteristici specifice, necesitã anumite utilaje, sunt mai performante.
Principalele variante tehnologice de macerare-fermentare folosite în industria vinicolã sunt:

- Procedee discontinue:
cu cãciulã la suprafaþã;
În vase deschise
cu cãciulã scufundatã;
La presiune
obiºnuitã
cu cãciulã la suprafaþã;
În vase închise
50 cu cãciulã scufundatã;
În vase
statice

În vase dinamice: cisterne rotative


- Ladousse
- Padovan
- Procedee continue în autovinificatoare: - De Franceschi
- Cremanschi
- Silea etc.

6.3.2.Tratamente ºi maceraþia la cald


Termotratamentul aplicat mustuielii permite folosirea la maxim a factorilor caracteristici materiei
prime ºi evoluþia procesului tehnologic în vederea elaborãrii tipului de vin dorit .
Instalaþia, indiferent de procedeul de încãlzire, prezintã urmãtoarele caracteristici:
 asigurã o încãlzire rapidã a mustuielii, continuã, fãrã contact cu aerul;
 se pot modifica diagramele de termotratament în funcþie de necesitãþi;
 posibilitatea obþinerii întregii game de vinuri de la roze pânã la roºu închis;
 posibilitatea de modificare atemperaturilor de încãlzire ºi durata de stabilitate la cald;
 instalaþia trebuie sã nu prezinte dificultãþi în utilizare ºi întreþinere în cursul
funcþionãrii;
 asigurarea fluxului continuu, de la sosirea strugurilor la dezbrobonitor ºi pânã la
extracþia;
 se va evita imobilizarea instalaþiei în perioada de lucru intens.
Instalaþiile de termotratament se categorisesc, dupã modul de transfer al cãldurii, astfel:
 prin intermediul unui perete metalic;
 prin contact direct cu fluidul încãlzit.
Instalaþia de vinificare în roºu cu termotratament prin intermediul unui perete metalic, a
mustuielii rezultate prin dezbrobonirea ºi zdrobirea strugurilor are urmãtoarele caracteristici generale:
 capacitatea de prelucrare prin termotratament ºi de stocare a mustuielii 40 t/orã;
 temperatura de termotratament reglabilã de la 50oC la 80oC;
 capacitatea de maceraþie la cald 20 t la o duratã de 40 minute;
 temperatura de prerefrigerare a mustuielii macerate la cald, înainte de scurgere ºi presare
45-50oC dupã temperatura de termotratament;
 temperatura finalã a mustului refugat înainte de fermentare 26-30oC,dupã condiþiile
climaterice temperaturã, umiditatea aerului etc.
Vinificaþie în roºu prin maceraþie carbonicã
Vinificaþia prin maceraþia carbonicã este o tehnicã ce se foloseºte de fenomenele ce se desfãºoarã
spontan în recipienþii ce conþin struguri nezdrobiþi, iar aceºti recipienþi sunt puºi sã lucreze în condiþii de
anaerobiozã. Cu alte cuvinte, vinificaþia prin maceraþie carbonicã favorizeazã metabolismul anaerob prin
punerea mustuielii în condiþii de anaerobiozã cuasigurarea în cadã sau cisternã a unei atmosfere de gaz
carbonic. Se reþin urmãtoarele faze:
faza de umplere a cisternei de maceraþie când se are în vedere ca:
 strugurii sã fie aduºi la cisterne cât mai întregi posibil;
 ei se deverseazã fãrã a fi zdrobiþi ºi sulfitaþi, în cisterne umplute în prealabil cu dioxid de
carbon;
 dioxidul de carbon se completeazã dupã umplerea cisternei.
faza de maceraþie-fermentaþie se desfãºoarã la 30-35oC, timp de 6-10 zile:

51
 are loc metabolismul anaerob al strugurilor întregi aflaþi în atmosferã de dioxid de carbon
ºi parþial în must;
 are loc macerarea strugurilor întregi ºi zdrobiþi în mustul din fundul cisternei ºi prima
parte a fermentaþiei alcoolice ºi uneori chiar începutul fermentaþiei malolactice.
extragerea mustului parþial fermentat ºi presarea mustuielii:
 vom extrage mustul ravac care în mare parte este fermentat;
 presarea mustuielii rãmase ºi obþinerea de must în mare parte fermentat.
faza de continuare a fermentaþiei alcoolice:
 mustul ravac scos din cisternã ºi cel din presã continuã fermentaþia alcoolicã
complementarã ºi fermentaþia malolacticã în cãzi sau cisterne speciale;
 temperatura optimã în timpul fermentaþiei complementare trebuie sã fie cuprinsã între 15-
20oC iar durata de timp de circa 40 ore.
Principalele fenomene sunt legate de fermentaþia intracelularã a strugurilor. Strugurii din cisterne,
care nu sunt în contact cu oxigenul din aer, în atmosferã de gaz carbonic sau azot suferã modificãri
complexe. În cisternã are loc o fermentaþie în absenþa drojdiilor, când o parte micã de zaharuri se
transformã în alcool, gaz carbonic, puþin glicerol ºi diverºi produºi secundari proveniþi din transformarea
zaharurilor. De asemenea, are loc transformarea acidului malic în acid lactic prin reducerea cantitativã la
jumãtate. Are loc o creºtere a substanþelor azotoase, a materiilor minerale, polifenoli ºi în special a culorii
mustului. Substanþele aromate din pieliþã difuzeazã în pulpã. Pectinele din pereþii celulari sunt hidrolizate
ceea ce produce modificarea consistenþei boabelor de struguri.
Procedee de vinificaþie în roºu cu recircularea automatã a
mustului în cisterne
Foloseºte o serie de instalaþii specifice care pot realiza fermentaþia mustului ºi extragerea
pigmenþilor într-un timp relativ scurt. Factorii care influenþeazã fermentaþia-macerarea sunt:
 însãmântâþarea mustuielii cu maia activã de drojdii;
 aerarea, recircularea, agitarea ºi menþinerea unei temperaturi constante.
Alt procedeu de fermentare-macerare cu spãlarea automatã a boºtinei este cel de recircularea ºi
spãlarea automatã a boºtinei de cãtre mustul care circulã sub influenþa presiunii de dioxidul de carbon. În
practicã se întâlnesc diferite tipuri de instalaþii care poartã numele inventatorilor: Decaillet, Ducellier-
Isman, Suevet etc.
Vinificaþia în roºu în cisterne rotative
Pentru obþinerea vinurilor roºii de calitate, o importanþã deosebitã o are desfãºurarea procesului de
maceraþie-fermentare a mustului împreunã cu pãrþile solide ale bobului.Rezultatele cele mai bune se obþin
prin folosirea cisternelor rotative metalice care sunt dotate cu instalaþii speciale. Cisternele rotative sunt
metalice, de formã cilindricã ºi bombate la capete, construite din oþel inoxidabil.
Folosirea cisternelor rotative pentru macerare-fermentare, la vinificaþia în roºu, are urmãtoarele
avantaje:
 se obþin vinuri roºii de calitate superioarã sau de consum curent, cu parametrii
tehnologici superiori;
 se reduce perioada de macerare ºi se creazã condiþii tehnologice superioare pentru
obþinere de vinuri deosebite;
 creºte eficienþa economicã a aparaturii folosite.
În aceastã linie, strugurii sunt aduºi cu autocamioane care le basculeazã direct în buncãrele de
cântãrire. Dupã cântãrire, strugurii sunt dirijaþi de ºnec la fuloegropompã, de unde ciorchinii sunt evacuaþi
cu instalaþii pneumatice. Mustul este dirijat la rezervoarele rotative. Dupã macerare-fermentare se separã
vinul ravac ºi boºtina cu jgheaburi prevãzute cu ºnecuri, apoi acestea sunt dirijate la presele discontinue sau
continue, unde obþinem must presa I ºi II. Tescovina rezultatã este dirijatã în afarã, cu benzi transportoare.
Vinificaþia în roºu continuã
Scopul urmãrit constã în realizarea condiþiilor cât mai favorabile selecþiei drojdiilor, regularizarea
temperaturii de fermentare, reducerii duratei de fermentare ºi macerare, epuizarea completã a zaharurilor
reducãtoare ºi obþinerea de vinuri cu calitãþi organoleptice deosebite.
Instalaþiile create pentru vinificaþie în roºu continuã se bazeazã pe statificarea mustuielii cu grade
diferite de fermentare într-o coloanã de fermentare. La partea inferioarã se face alimentarea cu mustuialã
proaspãtã, care pe mãsurã ce intrã în fermentaþie se ridicã la parte superioarã, unde mustul semifermentat
este extras ºi trimis la vasele de fermentaþie, unde se terminã fermentaþia; boºtina este trimisã la presare.

52
Instalaþia Cremaschi este formatã dintr-un turn de fermentare de 7 m diametru ºi 14 m înãlþime,
cu o capacitate de 400 mii litri. Mustuiala sulfitatã se introduce în turn pânã la 1/3 din înãlþime de la partea
inferioarã, se obþine un mediu de 4% vol. alcool alcool. La partea superioarã a cisternei se gãseºte sistemul
de antrenare ºi dirijare a boºtinei spre gura de evacuare care comunicã cu presa continuã. Formarea boºtinei
depinde de alimentarea cu mustuialã a instalaþiei.
Instalaþia Ladousse este construitã din douã turnuri concentrice din beton sau metal. Cilindrul
interior este închis la partea superioarã printr-un con lateral rãsturnat care serveºte ca pâlnie pentru
evacuarea boºtinei ce prin intermediul unui tub ajunge la presa continuã. Cei doi cilindrii comunicã între ei
prin intermediul unor ferestre opturate cu site. Introducerea mustuielii se face printr-o conductã situatã la
1/3 din înãlþime ºi se realizeazã o fermentare suprapaturi. Staþionarea mustului în vinificator este de trei
zile.
7. Tehnologia obþinerii vinurilor speciale
Vinurile speciale se obþin prin tehnologii speciale, la care se folosesc adaosuri de zahãr, de must
concentrat, de mistel sau alcool ºi substanþe aromatizante. Distingem urmãtoarele categorii de vinuri
speciale:
 vinuri spumante;
 vinuri spumoase;
 vinuri aromatizate;
 vinuri alcoolizate;
 vinuri speciale tari.
7.1. Obþinerea vinurilor spumante
Prin vin spumant înþelegem bãutura obþinutã din vin printr-o a doua fermentare, în vase ermetic
închise (sticle sau rezervoare), care la temperatura de 2ooC dezvoltã în sticlã o presiune minimã de 3,5
atmosfere. In interiorul sticlei se obþine dioxid de carbon de naturã endogenã. Þinând seama de metode ºi
locul de preparare, vinurile spumante se împart în:
 vinuri spumante cu presiune ridicatã, de minim 2,5atm.
 vinuri spumante cu dioxid de carbon de origine endogenã, presiune minimã
3,5 atm:
 vinuri spumante clasice cu dioxid de carbon obþinut prin fermentarea
zahãrului adãugat în vin:
 cu fermentare în sticlã:
cu fermentare în aceeaºi sticlã (evacuarea depozitului de
drojdii prin remuaj ºi degorjare);
 cu transferul vinului în altã sticlã;
 cu fermentare în recipienþi de inox;
 vinuri spumante naturale cu dioxid de carbon obþinut prin fermentarea
zahãrului din must;
 vinuri spumante cu dioxid de carbon de origine total sau parþial exogenã,
presiunea 2,5 atm (vinuri gazeificate);
 vinuri gazeificate cu presiune joasã, de 1,5-2,5 atm;
 vinuri perlante cu dioxid de carbon de origine exclusiv endogenã, presiune de minim
1,5 atm;
 vinuri perlante cu dioxid de carbon de origine total sau parþial exogenã, presiune
min. 1,5-2,5 atm.
Din punct de vedere tehnologic se obþin urmãtoarele categorii:
 vinuri spumante:
 metoda naturalã;
 metoda Champenoise;
 metoda transvazãrii;
 metoda rezervoarelor închise în flux discontinuu:
 procedeul Charmat;
 procedeul Asti spumante;
 metoda în flux continuu sau a rezervoarelor închise, cu acþiune în flux
continuu:

53
 procedeul preparãrii din vin;
 procedeul preparãrii direct din must;
 vinuri petiante;
 vinuri spumoase (gazeificate):
 vinuri spumoase;
 vinuri perlante.
7.1. Principalele caracteristici ale materiei prime
Vinul de bazã producerea acestuia este reglementatã prin normele interne. Se urmãreºte ca
temperatura vinului cupaj, în momentul folosirii la tiraj, sã fie egalã sau cât mai apropiatã de temperatura
spaþiului în care va avea loc fermentarea în butelii. În acest timp, vinului cupaj îi sunt determinate pe lângã
proprietãþile fizico-chimice ºi organoleptice ºi alte caracteristici cum sunt:
 aciditatea realã, numitã pH sau aciditate actualã numitã aciditate tonicã exprimã
concentraþia în ioni de hidrogen din vin, influenþeazã gustul ºi însuºirile
organoleptice, vinurile cupaj folosite au valori ale pH-lui cuprinse între 3,1-3,5;
 conþinutul în alcool înainte de tiraj este de minim 9,7% vol. alcool. Dacã depãºeºte
11% vol. alcool, existã marele pericol ca sã nu se desãvârºeascã fermentarea
zahãrului adãugat vinului de tiraj ºi a presiunii dorite în butelie;
 aciditatea totalã a vinului este de 4,5g acid sulfuric/l, iar aciditatea volatilã este de
8g acid sulfuric/l, aceasta dacã depãºeºte cu 0,5g acid sulfuric/l inhibã activitatea
drojdiilor ºi scade calitatea vinului spumant;
 conþinutul în zahãr rezidual din vinurile folosite la tiraj trebuie sã fie de maxim 4 g/l;
 conþinutul total în dioxid de sulf este maxim 125mg dioxid de sulf/l, iar conþinutul în
dioxid de sulf liber este de maxim 25mg dioxid de sulf/l;
 conþinutul în metale grele, în special de fier, trebuie sã fie mic, sã nu depãºeascã 4-
5mg/l;
 condiþii microbiologice: vinul trebuie sã fie sãnãtos, lipsit de microorganisme, se
admit celule de Saccharomyces elipsoideus ºi unele bacterii lactice;
 condiþii organoleptice: lichid limpede, lipsit de corpuri strãine în suspensie, culoare
galben, galben-verzuie, lipsit de mirosuri strãine, lipsit de astrigenþã, amãrealã sau
gusturi particulare.
7.2. Principalele caracteristici ale materiilor auxiliare
Zahãrul, licoarea de tiraj, se preparã prin dizolvarea zahãrului provenit din trestia sau sfecla de
zahãr, în vin. Se recomandã folosirea zahãrului din trestie deoarece este mai pur. Zahãrul folosit trebuie sã
fie alb, fãrã gust ºi fãrã mirosuri strãine.
Materiale din aceastã grupã fac parte toate materialele folosite la tratarea, limpezirea ºi
stabilizarea vinului, adicã: tanin, gelatinã, bentonitã, cãrbune activ, acid metatartric, acid tartric ºi altele.
Toate acestea trebuie sã corespundã normelor sanitare sau actelor normative prin care se stabileºte calitatea
acestora.
Licoare de tiraj are urmãtoarele caracteristici organoleptice: lichid limpede dupã filtrare, fãrã
suspensii ºi fãrã depozit, de culoare galben-verzui, gust dulce acriºor ºi miros plãcut. Controlul conþinutului
de zahãr al licorii de tiraj se face cu densimetrul ºi se opereazã corecþia de temperaturã, de la 15°C, la 20oC.
Maiaua de drojdii selectaþionate parametrii fizico-chimici ai maielei de drojdii selecþionate la
temperatura de 15-18°C. În momentul utilizãrii pentru formarea amestecului de tiraj, în a patra zi de la
adãugare, maiaua de drojdii selecþionate trebuie sã corespundã parametrilor prevãzuþi.
Licoarea de expediþie trebuie sã aibã caracteristicile organoleptice ºi fizico-chimice.
Buteliile au o capacitate de 750ml, cu pereþii groºi pentru a rezista la presiuni de 15-17atm. ºi se
obþin din sticlã nealterabilã, cu pereþi fãrã defecþiuni, bule, fisuri. Buteliile trebuie fi executate din sticlã
albã, semialbã sau verde, iar diferenþa la verificare cu polarimetrul, nu trebuie sã fie mai mare de 100mm.
Masa buteliei este de 900g, capacitatea de umplere a buteliei este de 750ml, iar suprafaþa lichidului trebuie
sã se afle la 80mm faþã de planul gurii.
Pentru a se realiza o dopuire etanºã, diametrul interior al gurii buteliei trebuie sã se menþinã
constant pe o distanþã de 30mm, de la planul superior al gurii. La tiraj se vor utiliza numai butelii noi,
deoarece cele vechi ºi-au pierdut mult din elasticitatea pereþilor ºi se sparg mai uºor în decursul celei de-a
doua fermentaþii.

54
Dopurile se utilizeazã dopuri de polietilenã corespunzãtoare, ca formã ºi dimensiune, normelor în
vigoare, sau dopuri de plutã de bunã calitate, elastice, cu faþa dinspre lichid oglindã. Dopurile sunt de formã
cilindricã sau pãtratã cu marginile rotunjite, având o lungime cuprinsã între 45-55mm ºi un diametru ce
oscileazã între 28 ºi 33mm. Ele trebuie sã fie de cea mai bunã calitate pentru a nu permite pierderea de acid
carbonic în timpul celei de-a doua fermentaþii.
Coºuleþe din sârmã trebuie sã aibã dimensiuni corespunzãtoare unei legãri corecte a dopului, se
confecþioneazã din sârmã zincatã de oþel cu diametrul de 0-1mm.
7.3. Tehnologia obþinerii vinurilor spumante
La prepararea vinurilor spumante se disting douã etape ºi anume:
 producerea vinului de bazã;
 producerea vinului spumant.
Producerea vinului de bazã cuprinde operaþiile clasice de obþinerea vinurilor albe seci. Strugurii
se recolteazã când au o aciditate de 6-7g acid sulfuric/l ºi o concentraþie de zahãr de 170g zahãr/l, ei sunt
supuºi procesului de presare, fãrã zdrobire ºi desciorchinare, în prese discontinue verticale. Se obþine un
randament de aproximativ 50% în must care este folosit la fabricarea vinului –materie primã. Mustul
trebuie sã aibã o densitate minimã de 1,085, un conþinut în zahãr de 170-204g zahãr/l ºi o aciditate totalã de
6g acid sulfuric/l.
Mustul se limpezeºte cu 5-6g dioxid de sulf/hl, asociat cu bentonitã în proporþie de 25-30g/hl, se
însãmânþeazã cu drojdii selecþionate ºi se fermenteazã. Limpezirea mustului se face pentru eliminarea
fracþiunilor de proteinã insolubilã, iar fermentarea se face în vase de lemn, la care se lasã un gol de 8%, la o
temperaturã mediului care sã nu depãºeascã 20ºC. Vinul-materie primã este supus unor operaþii tehnologice
pentru conservarea aromei ºi gustului, dar ºi conferirii unei stabilitãþii. Operaþiile de îngrijire sunt umplerea
golurilor, pritocul, egalizarea, cupajarea, limpezirea ºi stabilizarea lor.
Cupajarea vinurilor pentru a se obþine vinuri spumante de tip champagne, cu caracteristici
asemãnãtoare, se practicã cupajarea vinului nou cu un vin vechi, numit vin rezervã. Vinul de rezervã este
obþinut în anul precedent, iar în funcþie de calitatea acestuia, proporþia de vin vechi folosit variazã între 1 ºi
30%. Prin adãugarea vinului vechi în cupaj se mai obþine o fineþe ºi un catifelaj deosebit, iar spumarea este
mai persistentã. În anii în care calitatea vinurilor noi este cu totul deosebitã, acestea nu se cupajeazã cu
vinurile vechi.
Vinurile tinere au caracteristici proprii ºi se proceseazã separat, iar pe buteliile de champagne
obþinute se înscrie anul recoltei ºi se numesc champagne normale. Prin adãugarea vinului vechi în cupaj cu
vinul nou, procesarea se face
Unele mari firme producãtoare de champagne folosesc urmãtorul procedeu de asamblare a
vinurilor pentru tiraj vinurile noi, corespunzãtoare din punct de vedere organoleptic ºi fizico-chimic, sunt
transvazate cu atenþie pentru a nu antrena depozitul din recipient, într-un alt recipient mare, de 5000hl
capacitate. Operaþia poartã numele de preasamblare sau egalizare, iar vinurile noi omogenizate sunt
limpezite prin centrifugare pentru a elimina eventualele drojdii. Se realizeazã în acelaºi timp o bunã
limpezire a vinului, dupã care acesta se trece din nou în recipienþi.
Operaþia de asamblare constã în cupajarea vinurilor noi preasamblate sau egalizate cu vinul vechi
sau vinul rezervã, într-un recipient mare, în cantitatea stabilitã prin microprobe. Dupã aceastã cupajare,
vinul devine materie primã, este supus tratamentului cu frig, adicã refrigerat ºi astfel este bun pentru tiraj.
Recipientul de asamblare sau cupajare joacã rolul de refrigerator; el este construit din inox, cu pereþi dublii,
prevãzut cu serpentine de refrigerare, iar în interior are un agitator.
Odatã cu rãcirea vinului în recipient, din prima sãptãmânã se procedeazã la agitarea acestuia ºi
astfel se favorizeazã cristalizarea sãrurilor tartrice. Pentru a avea o bunã depunere a sãrurilor tartrice, vinul
se pãstreazã la temperaturi negative încã 2-3 sãptãmâni. Vinul vechi folosit în cupaj a fost pregãtit dupã
aceeaºi tehnologie ca ºi vinul nou.
Refrigerarea vinului realizeazã o micºorare a proporþiei sãrurilor acidului tartric, o precipitare a
unor pãrþi din substanþele azotoase ºi a unor mici cantitãþi de combinaþii ale fierului. Se înlãturã pericolul
apariþiei precipitaþiilor în butelii, uºurând în acelaºi timp filtrarea vinului înainte de tiraj. Prin aceastã
operaþie, cea de-a doua fermentaþie alcoolicã se realizeazã prin transformarea totalã a zahãrului în alcool ºi
dioxid de carbon, într-un timp mai scurt. De asemenea, se realizeazã o dezvoltare ºi înmulþire optimã a
drojdiilor care duce la obþinerea unor cantitãþi maxime de alcool din zahãrul existent. Refrigerarea asigurã
un remuaj uºor ºi o degorjare mai bunã, datoritã precipitãrilor substanþelor din timpul refrigerãrii. Timpul
de refrigerare a vinului în recipiente izoterme este de 10 zile, când au loc precipitarea tartraþilor, dupã care
urmeazã o filtrare izotermã.

55
Tratamentul cu bentonitã a vinurilor se face cu scopul de a elimina excesul de coloizi ºi
polifenoli glucidici, proteici ºi pectidici. Substanþele componente ale vinului-materie primã contribuie la
menþinerea unei capacitãþi ridicate de spumare ºi perlare precum ºi la o mai bunã reþinere a dioxidului de
carbon.
7.4. Obþinerea vinului spumant
Pregãtirea amestecului de tiraj ºi tirajul amestecul de tiraj se realizeazã într-un recipient special
în care se introduce:
 vin cupajat - materie primã;
 licoare de tiraj;
 culturã de drojdii selecþionate;
 adjuvanþi de limpezire.
Prepararea licorii de tiraj este un lichid vâscos, obþinut prin dizolvarea zahãrului, în vinul cupaj-
materie primã. Cantitatea de licoare de tiraj preparatã se coreleazã cu volumul de amestec de tiraj necesar.
Prepararea licorii de tiraj se face în malaxoare speciale, închise, confecþionate din inox. Dupã preparare,
licoarea de tiraj este filtratã de douã ori ºi apoi depozitatã.
Prepararea culturii de drojdii selecþionate Drojdia reprezintã marea masã de celule rezultate din
multiplicarea microorganismului, pe seama substratului nutritiv din produsul fermentescibil. Pentru
obþinerea vinurilor spumante este necesarã folosirea unor maiele de drojdii selecþionate, datoritã condiþiilor
specifice de temperaturã ºi presiune la care trebuie sã aibã loc fermentaþia alcoolicã secundarã în butelii.
Cele mai recomandate sunt drojdiile selecþionate din specia Saccharomyces ellipsoideus sau
Saccharomyces oviformis, datoritã multiplelor avantaje pe care acestea le prezintã în comparaþie cu alte
specii. Pentru a dispune de o cantitate de maia de drojdii selecþionate necesarã formãrii amestecului de tiraj,
aceasta trebuie reînmulþitã pe mãsura folosirii ei. Înmulþirea se face prin introducere de medii nutritive în
vasele în care a fost obþinutã cultura. Vasele pentru pregãtirea maielei de drojdii selecþionate trebuie sã fie
prevãzute cu unele accesorii necesare. Regulile care se respectã privind organizarea ºi efectuarea tirajului
sunt:
 volumul de maia de drojdii selecþionate - pentru amestecul de tiraj se folosesc o
singurã datã ºi el nu depãºeºte 50% din volumul total de maia din vas;
 momentul optim de folosire al maielei este atunci când drojdiile se gãsesc în faza
exponenþialã de creºtere;
 timpul necesar atingerii fazei exponenþiale de creºtere a drojdiilor este între 3-5 zile
din momentul administrãrii mediilor nutritive.
Se þine cont de urmãtoarele:
 cantitatea de maia necesarã pentru formarea zilnicã a amestecului de tiraj;
 fiecare vas de înmulþirea drojdiilor se foloseºte odatã la patru zile;
 hrãnirea drojdiilor se realizeazã în aceiaºi zi în care s-a folosit maia pentru amestec;
 cultura de drojdii se înlocuieºte pornindu-se de la tulpina originalã din fiolã, ori de
câte ori este nevoie, dar cel puþin de douã ori pe an;
 înmultirea culturii de drojdii se efectueazã în laborator ºi apoi în condiþiile de
producþie prezentate mai sus.
Tirajul poate avea loc în tot timpul anului cu condiþia ca atât temperatura vinului-materie primã
cât ºi a sãlii de tiraj, sã fie cuprinsã între 10 ºi 12°C. Este indicatã aceastã temperaturã care trebuie sã fie la
fel cu ceea a hrubelor de fermentare, în care temperatura nu depãºeºte 14°C. Amestecul de tiraj se face în
recipienþi inox, prevãzuþi cu agitator, cu scopul de a se menþine un amestec omogen în tot timpul tirajului.
Umplerea buteliilor nu se face la întreaga lor capacitate, ci se lasã un gol de fermentare de circa
25ml, numit camerã de gaz. Acest volum se apreciazã lãsând o distanþã de 55-60mm între nivelul
amestecului de tiraj ºi planul gurii buteliei. În acest mod, butelia va conþine un volum de 750ml din
amestecul de tiraj. La efectuarea tirajului se utilizeazã butelii de sticle, dopuri ºi agrafe metalice.
Butelii de sticlã utilizate la tiraj, tip ºampanie, sunt de o construcþie specialã. Înaintea umplerii
cu amestecul de tiraj, buteliile sunt spãlate ºi limpezite cu ajutorul unor maºini de spãlat. Manipularea
buteliilor din spaþiul de aclimatizare pânã la maºina de îmbuteliat se face cu ajutorul unui sistem de benzi
transportoare. Maºina de spãlat este prevãzutã un compartimente în care se gãseºte soluþia cu apã fierbinte,
la temperatura de 55-60°C, un compartiment în care se gãseºte o soluþie de fosfat trisodic 1-2% ºi un
compartiment în care se realizeazã limpezirea finalã. Pentru limpezirea buteliilor se foloseºte apã rece, la o
presiune de 3-4atm. Nu se recomandã utilizarea buteliilor provenite din recuperãri deoarece peretele

56
interior al buteliei îºi pierde luciul sticlos, ceea ce determinã formarea unor pori în care vor rãmâne fixate
drojdiile.
Dopurile de tiraj sunt confecþionate din material plastic sau plutã, au culoarea albã sau brunã ºi
un format special. Înainte de întrebuinþare, acestea se spalã cu apã fierbinte ºi se sterilizeazã cu o soluþie de
dioxid de sulf 1,5-2%. Aplicarea dopurilor buteliilor, se executã cu utilaje semiautomate.
Agrafele metalice au rolul fixãrii dopurilor de fermentare pe gâtul buteliei, asigurând astfel o
etanºeitate perfectã pe toatã durata fluxului, pânã în momentul degorjãrii. Agrafele sunt aºezate pe mijlocul
pãrþii superioare a dopului de fermentare, cele douã scoabe de la capete se poziþioneazã diametral opus, sub
inelul gâtului buteliei ºi aplicarea lor se face cu instalaþii automate. De preferinþã, se folosesc agrafe noi,
dar ele pot fi utilizate pe parcursul a mai multor cicluri de fermentare.
Fermentaþia alcoolicã secundarã în butelii are loc în douã etape. În prima etapã buteliile se
aºezã în stive. Peste butelii sunt aºezate ºipci ºi podvale din material lemnos. ªipcile au lungimea variabilã,
cuprinsã între 1-3m, o lãþime de 3-4cm ºi o grosime de 1cm, confecþionate din lemn de plop, salcie, brad,
molid.
Aºezarea buteliilor în stive se face sub formã de rânduri ºi contra rânduri. Dimensiunile stivelor
diferã ca lungime ºi înãlþime, funcþie de mãrimea spaþiului în care sunt amplasate. Sunt preferate stivele de
mãrime egalã cu numãrul de butelii tirate în opt ore de lucru. Acest volum este denumit lot ºi va purta un
numãr de identificare care este menþinut pânã la obþinerea produsului finit. Se formeazã stive de 20-22
rânduri sau cu 24-26 rânduri ºi o înãlþime de 2-2,5m, fãrã a creºte pericolul spargerii buteliilor de la baza
stivei, datoritã construcþiei lor speciale. În stivã buteliile trebuie aºezate într-o poziþie perfect orizontalã ºi
astfel camera de gaz sã se gãseascã de-a lungul peretelui longitudinal din partea superioarã a buteliei,
asigurându-se contactul permanent al dopului cu lichidul. Buteliile rãmân în stivã, în aceastã poziþie cel
puþin 80 de zile, timp în care are loc fermentaþia alcoolicã. Pe durata desfãºurãrii procesului de fermentare
se urmãreºte creºterea presiunii de dioxid de carbon în butelii, aspectul ºi forma depunerilor.
Fermentarea alcoolicã propriu-zisã de la tiraj se terminã în 50-60 zile, iar buteliile sunt lãsate în
aceeaºi poziþie pentru a se continua procesul de fermentare alcoolicã lentã a resturilor de zaharuri. În
paralel se favorizeazã dispersia în lichid a unei cantitãþi mari de dioxid de carbon ºi au loc depuneri.
Tirajul produs în fiecare zi poartã un numãr de ordine, acesta este notat pe stiva respectivã ºi scris
în detaliu într-un registru care cuprinde:
 numãrul de butelii;
 principalii parametri de compoziþie chimicã ai materiei prime;
 principalii parametri de compoziþie chimicã ai tirajului;
 observaþii.
Este cunoscut faptul cã o fermentare alcoolicã lentã, de lungã duratã, la o temperaturã de 12°C,
asigurã obþinerea unui vin spumant care manifestã o spumare ºi perlare persistentã, cu aspect fin ºi calitãþi
gustative deosebite.
Etapa a doua de fermentaþie alcoolicã secundarã în butelii este de 90 de zile de la terminarea
tirajului ºi dureazã pânã când vinul spumant este în contact cu depozitul format în butelii. Aceastã etapã
începe prin operaþia de restiviure sau întoarcere a buteliilor. Restivuirea constã în luarea buteliilor din stivã,
agitarea energicã a lor ºi repunerea în alte stive, cu obligativitatea respectãrii poziþiei iniþiale a camerei de
gaz. Agitarea cu întoarcerea buteliilor prezintã ºi alte avantaje cum ar fi:
 se creeazã posibilitatea desfãºurãrii complete a fermentãrii alcoolice, inclusiv în
buteliile care în faza iniþialã s-au aºezat în rândurile de jos ale stivelor, unde
temperatura este mai scãzutã datoritã apropierii de pardosealã, prin aºezarea acestora
în rândurile de sus, unde temperatura aerului este mai ridicatã;
 prin omogenizarea volumului din butelii, drojdiile care s-au sedimentat pe peretele
inferior al buteliei, sunt readuse în masa lichidului venind în contact cu eventualele
urme de zaharuri, se favorizeazã procesul de terminare a fermentãrii alcoolice ºi
începutul procesului de autolizã. Autoliza este consideratã ca un proces de
autodegradare enzimaticã a peretelui celular a drojdiilor.
Prin desfãºurarea acestor procese complexe, dar ºi a interacþiunii dintre macromolecule ºi
compuºii volatili, calitãþile olfacto-gustative ale vinului spumant se îmbunãtãþesc mult. Astfel, vinul
spumant se caracterizeazã prin apariþia unui gust specific de autolizã, o persistenþã a aromei, o fineþe a
perlãrii ºi o spumare îndelungatã.

57
Cantitatea de substanþã uscatã care se gãseºte în depozitul unei butelii este de 0,1g, iar la agitare ºi
omogenizare aceste depuneri au o vitezã de decantare rapidã în faza de remuaj, fãrã a antrena particulele
mai uºoare. Cu cât agitarea buteliilor este mai energicã ºi omogenizarea mai perfectã, cu atât operaþiunea
de întoarcere va avea efecte mai favorabile asupra calitãþii produsului finit. Operaþiunea de agitare a
buteliilor se executã cu un dispozitiv special, denumit cãrucior pentru agitat sticle de ºampanie.
Aºezarea buteliilor pe pupitre este operaþiunea prin care buteliile cu vin spumant sunt luate din
stive, dupã etapa a doua de fermentare, sunt agitate energic, transportate ºi aºezate pe pupitre, în spaþiile
destinate remuajului. Aºezarea pupitrelor pe pardosealã, se face în formã de scarã de zugrav pentru
asigurarea unei bune stabilitãþi. Distanþa dintre rândurile de pupitre trebuie sã permitã operatorului
executarea uºoarã a miºcãrilor din timpul remuajului.
Buteliile cu vin spumant sunt aºezate pe pupitre, prin introducerea gâtului în locaºurile acestora.
Se are în vedere ca poziþia camerei de gaz, care se marcheazã cu cretã, sã fie aºezatã înspre partea
superioarã a pupitrului. Unghiul de înclinare a buteliilor faþã de verticalã trebuie sã fie de 60-65°. Distanþa
dintre dopurile de fermentare a buteliilor din rândul de sus a pupitrului, de pe cele douã laterale, este de 1-
1,5cm. Este importantã evitarea atingerii dopurilor în timpul efectuãrii remuajului, deoarece materialul din
care este confecþionat pupitrul are un grad de flexibilitate redus.
Buteliile aºezate pe pupitre sunt lãsate în aceastã poziþie timp de 3-7 zile, în funcþie de modul ºi
viteza de sedimentare pe peretele inferior al buteliei. În aceastã perioadã conþinutul buteliei se limpezeºte în
proporþie de 80-95%. Dacã aºezarea buteliilor pe pupitre a fost executatã corect, depunerile vor avea forma
unui brãduleþ, cu baza la dop ºi vârful aproape de fundul buteliei. Aceastã formã de sedimentare este un
indiciu cã remuajul va fi uºor de executat ºi se obþine o limpezire perfectã.
La 6 luni de la efectuarea tirajului, sticlele se reclãdesc, ocazie cu care se agitã din nou. Efectele
acestor douã operaþii sunt urmãtoarele:
 schimbarea structurii depunerilor;
 fermentarea completã a zaharurilor;
 realizarea unei stabilitãþi a vinului;
 activarea drojdiilor;
 eliminarea din drojdii a enzimelor;
 eliminarea aminoacizilor;
 eliminarea vitaminelor etc.
Dupã reclãdire, sticlele se lasã 3-4 luni în stive, timp în care au loc urmãtoarele fenomene:
 procesul de autolizã a drojdiilor;
 micºorarea aciditãþii totale;
 scãderea conþinutului în acid malic, acid tartric ºi acid succinic;
 scãderea aciditãþii volatile;
 creºterea conþinutului în esteri, de la 150 la 300 mg/l;
 scãderea uºoarã a conþinutului în dioxid de carbon.
Remuajul are drept scop aducerea depozitului format din timpul fermentaþie în butelii, pe dopul
acestora. La sfârºitul operaþiei de remuaj nu este permis sã mai rãmânã urme de sediment pe pereþii buteliei,
sau suspensii care sã producã opalescenþã.
Dacã forma depozitului în momentul începerii operaþiei de remuaj este cea normalã ºi conþinutul
buteliei este limpede în totalitate, buteliile se ridicã spre verticalã pânã formeazã cu aceasta un unghi de 40-
45°. Din acest moment începe rotirea buteliilor faþã de axa longitudinalã a lor. Fiecare butelie se ridicã uºor
din locaºul sãu, se scuturã prin rotiri uºoare înspre stânga ºi dreapta, iar apoi se reaºeazã în locaº, cu o
uºoarã lovire de pupitru. Aºezarea buteliilor în locaº se face prin înºurubarea lor, cu 1/8 din circumferinþa
buteliei, în sensul acelor de ceasornic. Depunerile vor aluneca sub forma unei spirale pe mãsura avansãrii
numãrului de miºcãri, antrenând ºi particule fine, pânã când întregul depozit va fi tasat pe dop. Timpul
necesar remuajului este de 24-26 zile, pentru ca fiecãrei butelii sã i se aplice trei rotiri complete.
Predegorjarea ca fazã tehnologicã este importantã ºi necesarã datoritã influenþei pe care o are
asupra calitãþii produsului finit. Constã în transportarea buteliilor din spaþiile unde au fost remuate ºi
stocarea lor, pentru o anumitã perioadã, în imediata apropiere a locului de degorjare. Scopul operaþiunii
este acela de a asigura stabilitatea depozitului adunat pe dop în urma operaþiunii de remuaj. Transportarea
buteliilor se face în poziþia verticalã, cu gâtul în jos, ferite de ºocuri mecanice, care ar putea determina
dispersia depozitului. Timpul de menþinere a buteliilor la predegorjare este de 48-72 ore ºi nu mai mic de

58
24 ore. Aceastã perioadã este necesarã restabilirii echilibrului componenþilor din straturile superioare ale
depozitului, care eventual au resimþit anumite ºocuri în decursul transportului.
Degorjarea este operaþia tehnologicã de eliminare a depozitul din butelii. Procedeul de degorjare
se realizeazã mecanic ºi comportã mai multe etape: în prima etapã se face o îngheþare a gâtului buteliei,
într-un congelator special, la o temperaturã foarte scãzutã, timp de 10 minute. În gâtul buteliei se formeazã
un dop de gheaþã care înglobeazã în el depozitul format la remuaj. În a doua etapã se face o eliminare
a depozitului din gâtul buteliei, iar buteliile sunt trecute la maºina de degorjat, unde în momentul
decapsulãrii, sedimentul format este aruncat odatã cu dopul de gheaþã.
Prepararea licorii de expediþie. Licoarea de expediþie este un lichid vâscos, uºor aromat, cu o
aciditate ºi conþinut în alcool egal sau superior, cu cel al vinului spumant. Licoarea de expediþie se adaugã
vinului spumant brut, maturat cel puþin 12 luni, cu scopul de a-i asigura conþinutul în zahãr, funcþie de
sortimentul dorit ºi pentru o anumitã ameliorare a gustului ºi buchetului.
Prepararea licorii de expediþie se face din vinuri cu o vechime de peste un an, condiþionate ºi
stabilizate corespunzãtor fãrã defecte. Parametrii chimici sunt urmãtorii: alcool de 11,5% vol. alcool,
aciditate totalã de 4g acid sulfuric/l, aciditate totalã de 4g acid sulfuric/l ºi aciditate volatilã maxim 0,6g
acid sulfuric/l.
Licoarea de expediþie proaspãtã se supune la douã filtrãri:
 prima filtrare se face imediat dupã preparare ºi omogenizare printr-un filtru cu pânze
filtrante pentru a se realiza o filtrare grosierã sau semifinã;
 a doua filtrare se face dupã învechire, înainte de degorjare, printr-un filtru cu plãci
filtrante, pentru a se realiza o filtrare ultrafinã.
Dupã preparare, licoarea de expediþie pentru omogenizare trebuie sã rãmânã minimum 2
sãptãmâni. Cu cât licoarea de expediþie este preparatã de mai mult timp, cu atât mai repede se stabileºte
echilibrul zahãr-aciditate în vinul spumant dupã degorjare. Pãstrarea licorii de expediþie se face în vase de
inox menþinute în permanenþã pe plin ºi dopuite pentru a se evita oxidarea.
Pregãtirea buteliilor de vin spumant pentru comercializare prevede o serie de operaþii ca
dopuirea, aplicarea coºuleþului, omogenizarea, etichetarea ºi ambalarea.
Dopuirea pentru dopuirea vinurilor spumante se folosesc atât dopuri de plutã cât ºi din material
plastic, iar operaþia se executã cu maºini speciale acþionate mecanic.
Spãlarea buteliilor în exterior dupã aplicarea coºuleþelor, buteliile se spalã în exterior pentru
îndepãrtarea impuritãþilor. Existã utilaje care asigurã spãlarea automatã a buteliilor ºi uscarea acestora.
Omogenizarea are scopul asigurãrii unei omogenizãrii intime a licorii de expediþie introdusã la
degorjare, cu vinul spumant din butelie. Pãstrarea buteliilor la omogenizare asigurã verificarea limpiditãþii
vinului spumant, a etanºeizãrii dopurilor etc. Dupã omogenizare, buteliile se vor aºeza în stive identice cu
stivele din hrubele de fermentare sau în containere, unde se aºeazã pe 4-5 rânduri suprapuse. În stive sau
containere, buteliile vor sta 15-20 zile, în sãli cu o temperaturã constantã cuprinsã între 10-15oC.
Etichetare ºi ambalare. Dupã perioada de omogenizare, buteliile de vin spumant sunt luate din
stive, transportate ºi controlate la lampa de control. Etichetele sau contraetichetele trebuie sã conþinã
elementele referitoare la posibilitatea identificãrii anumitor aspecte cum sunt
 denumire produsului;
 firma producãtoare, cu adresa completã;
 metoda de obþinere;
 parametrii fizico-chimici principali;
 data fabricaþiei;
 conþinutul în alcool;
 eventualele recomandãri pentru pãstrare ºi consum;
 codul de barã;
 volumul buteliei.
Ambalarea vinului spumant se face în cutii de carton de capacitate 1/12, iar fiecare butelie este
protejatã cu o foiþã de hârtie specialã. Cutiile sunt confecþionate din carton ondulat, ele trebuie sã asigure
integritatea produsului în timpul transportului ºi depozitãrii, pânã în momentul vânzãrii.
Expedierea produsului finit se face cu mijloace auto, care trebuie sã asigure o anumitã
temperaturã în timpul transportului sau cu vagoane de construcþie specialã. Pentru fiecare lot expediat, se
întocmeºte un certificat de calitate, care pe lângã parametrii produsului, mai specificã anumite condiþii de
pãstrare, în perioada de garanþie.

59
7.5. Tehnologia de obþinere a vinurilor spumoase
Vinurile spumoase sunt bãuturi naturale obþinute pe bazã de vin, în care se impregneazã dioxid de
carbon ºi se adãugã licoare de expediþie. Dioxidul de carbon, la temperatura de 20oC, dezvoltã în sticlã o
presiune minimã de 2,5 atm. La vinul spumos perlarea ºi spumarea dureazã 3-5 minute, deoarece dioxidul
de carbon nu este legat chimic de componentele vinului, ci numai dizolvat în acesta.
Ca materii prime se folosesc vinuri obþinute din soiuri de mare productivitate ca: Iordanã, Creaþã,
Aligoté, Galbenã de Odobeºti etc. cu urmãtoarele caracteristici fizico-chimice ºi organoleptice:
 alcool minim 10,3% vol. alcool;
 aciditate totalã minim 3,5g acid sulfuric/l;
 aciditatea volatilã maxim 0,7g acid sulfuric/l;
 extract redus minim 16g/l;
 sãnãtoase, seci, fãrã defecte.
Producerea vinului spumos. Vinul-materie primã este supus operaþiilor de conservare a aromei ºi
gustului ºi conferirii unei stabilitãþii prin:
 cupajare vinul se supune unei filtrãri grosiere, apoi se cupajeazã pentru a se obþine
cantitãþi mari, care au o concentraþie alcoolicã de 10,5-11,5% vol. alcool ºi o
aciditate de 6g acid sulfuric/l. Vinurile uºor acide au o putere mai mare de absorbþie
a dioxidului de carbon, o perlare ºi spumare mai bunã;
 stabilizarea compuºilor tartrici se face prin adãugarea acidului metatartric, în timpul
iernii, împreunã cu licoarea de expediþie.
Pregãtirea amestecului de tiraj ºi tirajul. Amestecul de tiraj este format din vin de bazã, licoare
de tiraj, maia de drojdii selecþionate ºi substanþe de clarificare. Tirajul este operaþia de pregãtire a vinului
pentru fermentare, prin adaus de zahãr ºi saturarea cu dioxid de carbon.
Licoarea de tiraj este o soluþie de zahãr, în proporþie de 500g/l care se foloseºte la prepararea
amestecului de tiraj. Se obþine din zahãr care se dizolvã în vinul de bazã, se mãreºte aciditatea prin
adãugare de acid citric, dupã care licoarea de tiraj obþinutã, se filtreazã.
Cultura de drojdii selecþionate se obþine în laboratoare specializate ºi se înmulþeºte pânã la 50
litrii, în recipienþi speciali. Culturile obþinute se deverseazã în cuve de inox speciale, prevãzute cu sisteme
de reglare a temperaturii, în care, în prealabil, s-au introdus medii hrãnitoare pentru înmulþirea drojdiilor.
Pentru 100 litrii de mediu se folosesc 60 litrii vin diluat cu 20 litrii apã, 20 litrii licoare de tiraj ºi 150g acid
citric.
Vinul asamblat, omogenizat, condiþionat ºi stabilizat se trece într-un rezervor de 5000 litrii,
prevãzut cu un agitator, în care se dozeazã licoarea de expediþie.
Cantitatea de licoare de expediþie care trebuie adãugatã vinului este:
 pentru vinul spumos alb, 20,4ml la sticla de 750ml;
 pentru vinul spumos special, 41,8ml la sticla de 750ml;
 pentru vinul spumos roz, 35,8ml la sticla de 750ml.
Impregnarea cu dioxid de carbon. În prealabil, vinul se trece printr-un schimbãtor de cãldurã, se
rãceºte pânã la temperatura de 3-5oC ºi este saturat cu dioxid de carbon. Saturatoarele folosite la
impregnarea acidului carbonic în vin sunt de mai multe tipuri: Chousepied, Bertruzzi, Gasquet etc.
Saturatoarele folosite la impregnarea acidului carbonic a vinului sunt compuse din douã coloane în care se
realizeazã impregnarea.
Vinul este introdus de o pompã de presiune în prima treaptã de saturaþie, compusã dintr-o coloanã de
impregnare prevãzutã cu mãrgele de sticlã ºi o supapã de siguranþã. În interiorul coloanei de impregnare
existã o mulþime de bile de sticlã care asigurã mãrirea suprafeþei de contact dintre vinul rãcit ºi dioxidul de
carbon.
A doua treaptã de saturaþie este formatã dintr-un cilindru mare, alimentat cu dioxid de carbon de la
o butelie care se gãseºte lângã saturator ºi este prevãzutã cu un reductor. Dupã impregnare, vinul este trecut
în maºinile de îmbuteliat în care sticlele goale se rãcesc la temperatura vinului, iar presiunea normalã de
turnare a vinului este de 2,5 atm. Dupã îmbuteliere sticlele se depoziteazã la temperatura de 5-15oC, iar
dupã 30 de zile, timpul necesare pentru înfrãþire, se controleazã ºi se dã în consum.
Pregãtirea buteliilor de vin spumos pentru îmbutelire prevede o operaþiile de aplicarea
dopurilor din materiale plastice, aplicarea coºuleþului, omogenizarea cu dioxid de carbon, etichetarea ºi
ambalare în cutii de carton. Dopuirea, la vinurilor spumoanse se folosesc dopurile din material plastic, iar
operaþia se executã cu maºini speciale acþionate mecanic. Imediat dupã dopuire se aplicã coºuleþele de

60
sârmã pentru fixarea dopului pe gâtul buteliei. Spãlarea buteliilor în exterior, dupã aplicarea coºuleþelor,
buteliile se spalã în exterior pentru îndepãrtarea impuritãþilor cu ajutorul uor maºini de spãlare ºi uscarea
buteliilor. Omogenizarea asigurã o omogenizãre a componentelor vinului spumas din butelie, se asigurã
verificarea limpiditãþii, a etanºeizãrii dopurilor, etc.
Etichetare ºi ambalare, buteliile de vin spumossunt controlate la lampa de control, iar buteliile
corespunzãtoare sunt etichetate. Etichetele se aplicã mecanic, cu ajutorul unor maºini care fixeazã eticheta,
foiþa de aluminiu ºi guleraºul. Pe spatele etichetei se aplicã data etichetãrii. Etichetele sau contraetichetele
trebuie sã conþinã elementele care permit identificarea lotului. Ambalarea vinului spumos se face în cutii de
carton de 1/12bucãþi, iar buteliile sunt protejate cu o foiþã de hârtie. Expedierea produsului finit se face cu
mijloace auto sau cu vagoane care trebuie sã asigure o anumitã temperaturã în timpul transportului. Fiecare
lot expediat, este însoþit de un certificat de calitate care specificã calitãþile vinului spumos, condiþiile de
pãstrare ºi perioada de garanþie.
7.6. Accidente tehnologice survenite în procesului tehnologic
Defectele care apar la vinurile spumante, sunt cauzate de nerespectarea cu stricteþe a tuturor
regurilor de tehnologie ºi igienã, începând de la faza de recoltat a strugurilor ºi pânã în momentul apariþiei
acestuia. Dintre defectele cele mai obiºnute amintim:
Masca este unul din cele mai grave defecte ºi constã în formarea unei pelicule fine de depozit pe
pereþii interiori ai buteliei, care nu cedeazã la remuaj. De regulã, vinurile-materie primã bogate în sulfaþi ºi
sulfiþi folosite la tiraj, formeazã depozite de substanþe în butelii. Defectul de mascã apare ºi prin folosire la
tiraj a unor vinuri-materie primã provenite din struguri atacaþi de manã care conþin o cantitate mare de
substanþe azotoase ºi au un conþinut mic în tanin. Înlãturarea defectului de mascã din butelii se face prin
scuturãri repetate ºi puternice a buteliilor, prin lovituri cu ciocanul de cauciuc moale, dupã care buteliile
sunt puse pe pupitre. Când masca nu cedeazã, butelia se degorjeazã, iar vinul spumant dupã pierderea
acidului carbonic se foloseºte ca vin pentru consum.
Bara constã printr-o depunere finã de drojdii de-a lungul pereþilor buteliei, care are forma unei
bare, apare ca o linie ce este mult mai întunecatã decât restul depozitului. Apariþia barei se datoreazã
folosirii unui vin-materie primã provenit din recolte avariate, din struguri loviþi de grindinã sau atacaþi de
manã. Cauzele care provoacã apariþia defectului de mascã sunt valabile, iar pentru apariþia ºi evitarea
defectului de barã, trebuie luate acelaºi mãsuri de prevenire. Defectului de barã din butelii se înlãturã cu
foarte mare greutate, prin scuturãri repetate ºi puternice sau prin lovituri cu ciocanul de cauciuc moale.
Albãstreala apare ca o tulburare finã care se observã în butelii de vin spumant aflate în hrube dar
ºi în cele ce au fost degorjate. Defectul se recunoaºte prin faptul cã butelia privitã la o sursã de luminã
prezintã în masa lichidului trei zone: una mai întunecatã, una mai puþin întunecoasã ºi una mai luminoasã
care creeazã un aspect azuriu, albastru deschis. Defectul poate apãrea în butelii la câteva sãptãmâni dupã
tiraj sau la câteva sãptãmâni sau luni, dupã degorjare. Aceasta se datoreazã substanþelor organice existente
în vin, care se depun cu greu, mai ales când vinul nu are un conþinut ridicat în aciditate totalã. Aceste
substanþe organice necoagulate existente în vinul spumant pot coagula ºi precipita sub influenþa curenþilor
de aer sau ale alcoolului. Albãstreala se poate înlãtura prin menþinerea buteliilor la temperaturi scãzute.
Oxidarea ºi defectul de aromã dupã degorjare este necesar sã se adauge dioxid de sulf, odatã cu
licoarea de expediþie, pentru a impiedicã oxidarea vinului spumant. Adãugarea dioxidului de sulf are mare
importanþã, deoarece aceasta fixeazã aldehida aceticã ºi formeazã acidul aldehido-sulfuros, care este o
combinaþie stabilã. Aldehida aceticã nefixatã participã la procesele oxidative, provocând precipitarea
compuºilor fenolici ºi a substanþelor colorante, iar ca efect produce o îmbãtrânire prematurã a vinului
spumant.Dioxid de sulf adãugat inhibã activitatea drojdii ºi a bacteriilor existente în vinurile spumante.
Conþinutul de diacetil, compus volatil format prin oxidarea acetoinei în timpul fermentaþiei alcoolice
cuprins între 0,4-0,7mg/l, nu influenþeazã calitatea vinurilor spumante. Prin folosirea unor tipuri de dopuri
de plastic la vinurile spumante finite, în ele au acces oxigenul care mãreºte cantitatea de diacetil ºi
acetaldehidã, fapt ce determinã apariþia gustului ºi aromei de maderizare. Pentru pãstrarea unui vin spumant
o perioadã mai mare de timp, trebuie ca în butelii sã nu aibã acces oxigenul, iar la dopuire se vor folosii
dopurile de plutã.
Defect de gust ºi de miros vinurile spumante pot avea gust de cauciuc, petrol, medicament, etc.,
defecte cauzate de nerespectarea regurilor de igienã în timpul procesului tehnologic, de curãþirea vaselor, a
localurilor, a utilajelor. Vinurile spumante cu aceste defecte nu se poate trata, iar buteliile se degorjeazã, se
eliminã acidul carbonic ºi se livreazã ca vin.
Lâncezirea sau de întârziere a intrãrii în fermentaþie a amestecului de tiraj, se datoreazã folosirii la
tiraj a urmãtoarelor situaþii:

61
 un vin-materie primã cu o concentraþie alcoolicã de peste 13 % vol. alcool;
 un conþinut mare de dioxid de sulf;
 utilizarea unor drojdii selecþionate înbãtrânite;
 folosirea unor hrube de fermentare cu temperaturi prea scãzute.
Gustul de plutã este un accident care imprimã un gust specific de plutã care nu trebuie sã existe,
deoarece componentele plutei sunt insolubile în apã ºi alcool. De regulã prin sterelizarea dopurilor de plutã
nu se imprimã vinului spumant nici gust ºi nici miros. Gust de dop poate proveni prin prezenþa petelor
galbene sau verzi de pe dopul de plutã, datoritã contaminãrii cu unele specii de mucegai Armillaria,
Aspergilus, Penicillium. Acelaº gust de dop se poate datora ºi de prezenþa unor genuri de drojdii capabile sã
se dezvolte în plutã, ele sunt din genul Rhodotorulla, care sunt pigmentate, sau din genul Candida, care
sunt albe.
Gustul de luminã acest accident are consecinþe negative deosebite în cazul vinurilor spumante
albe. Vinurile spumante care au stat o perioadã de timp la luminã solarã sau artificialã, apare un gust
denumit “reducãtor” sau de luminã care nu se poate remedia.
7.7. Tehnologia obþinerii vinurilor aromatizate
Vinurile aromatizate se obþin din musturi sau vinuri, la care se aplicã, în cursul prelucrãrii sau
dupã aceea, unele tratamente speciale, autorizate. Vinurile aromatizate prezintã caracteristici specifice,
determinate de însuºirile tehnologice ale materiei prime ºi de tehnologia aplicatã la prelucrare.
Vinurile aromatizate sunt aperitive, tonice, cu aromã plãcutã ºi gust amãrui provinite din unele
plante ºi ingrediente, al cãror numãr ºi proporþii constituie secrete de fabricaþie. Prin vinuri aromatizate se
înþeleg vinurile cu adaus de zahãr sau must, distilat de vin sau alcool alimentar ºi extracte aromate obþinute
din diferite plante. Produse aromatizate se obþin prin infuzia constituienþilor de aromã ºi gust în timpul
fermentaþiei mustului, din vin prin adausuri de zahãr sau must, distilat din vin sau alcool alimentar rafinat,
acid citric ºi macerate de plante ºi fructe.
În categoria vinurilor aromatizate sunt cuprinse:
 vinul pelin;
 vermutul;
 biterul.
Vinul pelin este un vin sec sau uºor dulceag, cu gust amãrui, aroma ºi miros plãcutã de floare de
pelin (Artemisia absinthium). Pentru însuºirile igienico-alimentare, vinul pelin a fost mult timp încadrat la
vinuri medicinale.
La prepararea vinului pelin se folosesc inflorescenþele plantelor de pelin (Artemisia absinthium)
provenite din zonele sudice, mai aride, unde substanþele aromate se acumuleazã într-o cantitate mai mare.
Inflorescentele de pelin (Artemisia absinthium) se recolteazã în faza de înflorire deplinã, se transportã ºi se
usucã în locuri aerisite, dar nu direct la soare. Pentru o bunã conservare a substanþelor aromate, uscarea se
va realiza treptat.
Vinul pelin sec, în funcþie de materia primã folositã, poate fi alb, roºu sau roz. În mustul în
fermentaþie sau în mustuialã se adaugã cantitãþi de 150-250g/hl floare de pelin sau fragmente de
inflorescenþã care sunt puse în sãculeþe de tifon. Floarea sau inflorescenþa de pelin, transmit vinului un gust
amãrui agreabil ºi o aromã foarte plãcutã. Este avantajos folosirea unui amestec format din inflorescenþe de
pelin ºi proporþii mici din tulpini florifere deoarece inflorescenþele contribuie la conferirea gustului amãrui,
iar floarea imprimã aromã. Durata contactului dintre floarea sau inflorescenþele de pelin ºi lichid, nu vor
depãºii 5-7 zile dupã terminarea fermentaþiei, pentru a evita formarea gustului amar, dur, iar stabilirea
acestei perioade se realizeazã prin degustãri repetate.
Pentru îmbunãtãþirea însuºirilor olfactive, aromatizarea se poate realiza prin adãugarea a mici
cantitãþi de mentã, coada ºoricelului, muºetel ºi sulfinã. De asemenea, intensificarea caracterului gustativ ºi
a valorii igieno-alimentare se realizeazã prin adãugarea unor felii de gutui ºi de mere (0,3-0,5 kg/hl) dar ºi
de mãceºe zdrobite (20-100 g/hl). Viteza de fermentare a mustului trebuie sã fie moderatã, pentru ca
substanþele aromate extrase din plante ºi din fructe sã nu fie antrenate de dioxidul de carbon, care se
eliminã violent în atmosferã.
Vinul pelin dulceag se obþine din strugurii foarte sãnãtoºi, bine copþi, care se introduc întregi în
cãzi de lemn. Pe mãsurã ce recipientele se încarcã cu struguri, se adaugã floare de pelin, felii de gutui, de
mere ºi must proaspãt, bogat în glucide, pânã la acoperirea completã a strugurilor. Cãzile se închid cu
capace ºi se lasã sã fermenteze încet, pânã primãvara, când strugurii se scot ºi se preseazã, se obþine un vin
pelin dulceag, amãrui ºi plãcut aromat.

62
Vinul pelin de mai se preparã din vin în care se introduce un macerat obþinut dintr-un numãr mare
de plante, floare de pelin, floare de peliniþã, seminþe de coriandru etc. Macerarea se face în soluþie alcoolicã
cu o concentraþie alcoolicã de 45% vol. alcool, timp de câteva zile, iar soluþia obþinutã se filtreazã ºi se
foloseºte la pelinizarea vinurilor. Pentru un hl de vin, maceratul se obþine din 200g floare de pelin, 50g
floare de peliniþã, 20g sãmânþã de coriandru, 20g cuiºoare aromate ºi 50g rãdãcini de genþiana. Doza de
macerat se stabileºte pe bazã de microprobe. Dupã încorporarea maceratului în vin, amestecul se
omogenizeazã bine, timp de 4-5 ore, apoi se lasã în repaus mai multe zile pentru sudarea componenþilor,
iar produsul finit se limpezeºte ºi se îmbuteliazã.
Vermutul este un vin special, aperitiv ºi tonic care se obþine din vin alb sau roºu, cu adaus de
alcool rafinat, sirop de zahãr, caramel, macerat de plante ºi uneori acid citric.
Pentru prepararea vermutului se impun urmãtoarele condiþii:
 vinul-materie primã trebuie sã fie vechi de 2-3 ani, sã aibã concentraþia alcoolicã de
minim 12% vol., un extract de 15 g/l ºi o aciditate de 3-3,5 g acid sulfuric/l, sã fie
limpede, perfect sãnãtos ºi fãrã defecte;
 zahãrul trebuie sã fie de calitate, sã conþinã minim 99,8% zaharozã, sã aibã
umiditatea de maxim 0,2%, sã fie de culoare albã, cu luciu, fãrã impuritãþi, sã nu
formeze conglomerate;
 alcoolul rafinat alimentar de 96% vol. alcool, fãrã gust ºi miros;
 acidul citric cristalizat, lipsit de impuritãþi, sã fie fãrã miros sau gust strãin;
 plantele trebuie sã fie bine conservate, sã nu prezinte mirosuri ºi gusturi strãine,
extracþia se face timp de 72 ore, prin recirculãri repetate;
 utilajele sã prezinte inerþie chimicã, pentru a nu îmbogãþi vinurile în compuºi toxici
sau compuºi cu acþiune mutagenã.
Obþinerea vermutului se realizeazã în urmãtoarele etape:
 prepararea vinului;
 prepararea materiilor auxiliare (sirop, macerat, soluþia de acid citric);
 prepararea maceratului;
 realizarea amestecului tehnologic.
Prepararea vinului Vinul-materie primã pentru vermuturi se preparã dupã tehnologia de vinificare
în alb, în roºu sau în roze. Vinurile folosite trebuie sã prezinte însuºiri organoleptice superioare, iar din
punct de vedere compoziþional, trebuie sã fie echilibrate, sã fie limpezi ºi stabilizate fizico-chimic,
enzimatic ºi biologic. Pentru vermutul de marcã se foloseºte un vin care trebuie sã aibã o vechime de 2-3
ani, deoarece din vinurile tinere nu se obþin produse corespunzãtoare.
Prepararea materiilor auxiliare. La prepararea siropului de zahãr se foloseºte vinul-materie primã
ºi zahãr în raport de 1/1, iar volumul care se obþine este de 1,6 l. Soluþia de acid citric se preparã folosind
1kg de acid citric ºi 7 litrii de vin, iar acidul se introduce treptat în vin, se agitã continuu ºi energic pentru a
evita depunerea cristalelor de bitartrat de potasiu la partea inferioarã a recipientului. Siropul de zahãr se
preparã din vin ºi zahãr: 450kg zahãr se adaugã în 450 litri vin ºi se obþin 720 litri sirop.
Prepararea maceratului se face prin macerarea la rece sau procedeul mixt (macerare la rece ºi
distilare). La obþinerea maceratului pentru vermutul românesc alb se folosesc 17 plante iar pentru vermutul
roºu 19 plante.
La recepþie, plantele aromate trebuie sã corespundã calitativ, fiind preluate fie întregi, fie sub
formã de pulbere ºi ambalate în saci de hârtie. Pãstrarea lor se face în depozite uscate, bine aerisite, la
temperaturã constantã ºi ferite de luminã.
Macerarea la rece presupune extragerea constituenþilor de aromã ºi de gust în alcool etilic rafinat
cu o tãrie alcoolicã de 45% vol., într-un raport alcool ºi plante de 250/25. Plantele se cântãresc conform
reþetei de fabricaþie, se amestecã cât mai uniform, se introduc în recipientul de macerare amplasat pe un
postament, la o înãlþime de 40-50 cm de sol. Recipientul de macerare este din inox, cu capacitatea de 400-
500 litrii este prevãzut cu o canea sub care se fixeazã un vas în care sã se colecteze lichidul scurs. La partea
inferioarã a vasului de colectare, acesta este dotat cu o canea pentru scurgerea lichidului care se colecteazã.
Recipientul de macerare este dotat cu o sitã cu ochiuri de 1 mm, cu rol de a menþine plantele în recipient,
iar la o înãlþime de 10cm de la partea inferioarã a vasului de colectare se aºeazã un grãtar de lemn, cu rol
de a menþine plantele în partea superioarã a recipientului de macerare. Deasupra vasului de colectare, sub
canea, se pune o pânzã suficient de rarã care sã permitã scurgerea lichidului, fãrã a permite trecerea pulberii

63
de plante. Partea superioarã a vasului se închide cu un capac. Schema tehnologicã de preparare a
vermutului ºi a bitterului este prezentatã mai jos.
În recipientele de macerare peste amestecul de plante se adaugã 100 litrii de alcool de 45% vol ºi
se lasã în contact timp de 24 de ore, iar apoi partea lichidã se scurge. Operaþia se repetã de trei ori, în final
se obþine aproximativ 200 litrii de macerat, care se omogenizeazã energic.
La prepararea maceratului prin metoda procedeul mixt se procedeazã identic, iar amestecul de
plante cu alcool este supus distilãrii în alambicuri simple cu aburi pentru a recupera întregului conþinut de
alcool. Acest macerat primeºte o aromã mai pregnantã.
Realizarea amestecului tehnologic se face în recipientul de asamblare, dupã anumite reguli.
Vinurile condiþionate se omogenizeazã cu ajutorul unui agitator mecanic, iar al finalizarea operaþiei se
recolteazã o probã ºi se determinã tãria alcoolicã, aciditatea ºi conþinutul de zahãr al amestecului. Apoi, se
calculeazã necesarul de zahãr, de acid citric ºi de alcool pentru lotul pregãtit, în laborator se realizeazã o
microprobã cu cantitãþile stabilite prin calcul ºi se analizeazã fizico-chimic ºi organoleptic. Dacã
microproba este corespunzãtoare, se trece la realizarea industrialã a produsului. În recipientul de asamblare
se introduce siropul de zahãr, treptat ºi sub agitare continuã, apoi maceratul aromat ºi alcoolul, cu ajutorul
unui tub, a cãrui extremitate ajunge la partea inferioarã a recipientului de amestec. Proporþia de macerat
adãugatã este de 2%, adicã 200 litri macerat, la 10000 litri de vermut. Acest ansamblu se omogenizeazã
energic, timp de 2-3 ore, apoi produsul se analizeazã organoleptic ºi se executã eventualele corecþii de
aciditate. Dupã introducerea soluþiei de acid citric urmeazã din nou omogenizarea, care dureazã 1-2 ore, iar
pentru sudarea componentelor, vermutul se învecheºte 50-60 de zile, la temperatura de 15ºC, în cisterne de
oþel inox. Pentru obþinerea unor produse perfect limpezi ºi stabile se efectueazã, tratamente de condiþionare
ºi stabilizare a vermutului, iar pentru grãbirea maturãrii ºi învechirii, vermutul se poate refrigera.
Îmbutelierea vermutului se face în sticle speciale de capacitate de 1/1 l, iar buteliile se eticheteazã ºi se trec
în reþeaua comercialã.
Principalele caracteristici ale vermutului sunt: concentraþia alcoolicã 16-18% vol. alcool, aciditate
totalã 3g acid sulfuric/l, aciditate volatilã 0,7g acid sulfuric/l, conþinutul în zahãr 40-70g/l, extract total
minim 40-90g/l ºi o aromã de plantele aromate adãugate.
Bitterul Tehnologia de preparare se aseamãnã cu tehnologia vermutului, iar diferenþa dintre cele
douã produse se datoreazã compoziþiei ºi calitãþilor organoleptice. Astfel, biterul are gradul alcoolic mai
ridicat de 23-25% vol. alcool, o aciditatea scãzutã de 1,5g/l, un gust amar, imprimat de esenþa maceratelor
de coji de fructe citrice ºi de alte plante, ca pelinul, centaurea, anghinarea etc.
În þara noastrã bitterul se obþine din vin alb sau roºu vechi de 1-2 ani, în care se adaugã zahãr,
alcool, esenþe naturale din plante ºi fructe, colorant alimentar ºi caramel. În alte þãri ca materie primã, în
locul de vinului, se folosesc diferite sucuri de fructe. La prepararea biterului se adaugã un colorant
alimentar numit amarant, în proporþie de 8 g/hl. Este interzisã la prepararea bitterului folosirea substanþelor
conservante, sintetice sau a acizilor minerali. La obþinerea esenþei de bitter se folosesc mai puþine
componente decât la maceratul de vermut.
Extracþia substanþelor de aromã ºi de gust se face cu alcool. Esenþa de bitter se realizeazã prin
malaxarea compoentelor. Vinurile-materie primã, înainte de a fi introduse în procesul de fabricaþie, trebuie
sã fie limpezite ºi stabilizate, deoarece biterul nu suportã tratamente ulterioare de condiþionare.
Condiþionarea vinurilor-materie primã se face pentru reducerea conþinuturilor de proteine, de pectine, de
fier ºi cupru.
În procesul de prepararea biterului, componentele se introduc în recipientul de amestecare în
urmãtoarea ordine: vinul, siropul de zahãr, apã, sucul de grappefruite, alcoolul, esenþa naturalã de bitter,
soluþia de etilanilinã, coloranþii naturali, acidul ascorbic. Acidul ascorbic are rol de antioxidant ºi coloranþii
se dizolvã în vinul folosit ca materie primã, iar omogenizarea se realizeazã perfect. Dupã omogenizare,
biterul se matureazã timp de 40 de zile în recipiente situate în spaþii unde temperatura este de 15°C, pentru
sudarea componentelor. Dupã aceastã perioadã, biterul se filtreazã, se îmbuteliazã ºi se comercializeazã.
8. Compoziþia chimicã a vinului
Vinul provine din sucul de struguri care este supus fermentãrii fiind format dintr-un sistem
polifazic, obþinut din diverse substanþe care se gãsesc în proporþii diferite ºi inconstant. Din cele
aproximativ 500 componente care alcãtuiesc vinul, o parte se întâlnesc sub formã de molecule nedisociate
(glucide, alcooli, esteri etc.) care formeazã soluþii adevãrate ºi altele sunt sub formã de molecule disociate
(acizi ºi sãrurile lor).
Compoziþia chimicã a vinului se datoreºte diversitãþii originii componentelor sale, dintre care
amintim:

64
 materia primã, care sunt strugurii (apã, acizi organici, glucide, polifenoli etc.);
 fermentaþia (care poate fi alcoolicã sau de altã naturã) produce substanþe ca alcooli,
acizi, aldehide, esteri, dioxid de carbon etc.;
 procesele fizico-chimice, biochimice ºi microbiologice care au loc în timpul
maturãrii ºi învechirii vinului (acetali, esteri, etc.);
 substanþele folosite la corijarea mustului ºi vinului, la limpezire ºi stabilizare;
 substanþe care provin din contactul vinului cu utilajele ºi vasele de depozitare.
Toate substanþele componente ale vinului pot fi grupate astfel:
 din punct de vedere chimic aceste substanþe, datoritã proprietãþilor fizico-chimice ºi
chimice specifice, interacþioneazã ºi modificã compoziþia vinului în timp.
Componentele formate pot reacþiona la rândul lor, reacþiile fiind reversibile, iar altele
ireversibile, putând determina instabilitatea vinului. Se pot clasa în douã grupe:
 substanþe electrolitice, cu molecule disociate (acizii ºi sãrurile lor);
 substanþe neelectrolitice, cu molecule nedisociate ºi anume:
 neelectroliþi, cu moleculã micã, care formeazã în apã ºi sunt soluþii
adevãrate (alcooli, zaharuri, glicerinã etc.);
 neelectroliþi macromoleculari, care formeazã în apã soluþii
coloidale (proteine, pectine, taninuri, gume vegetale, dextrine etc.).
 din punct de vedere al volatilitãþii componentele se grupeazã în:
 substanþe volatile care se pot îndepãrta din vin prin încãlzire (alcooli,
acizi volatili, esteri volatili, aldehide, dioxid de carbon, dioxid de sulf,
apã, etc.);
 substanþe fixe care formeazã extractul vinului (zaharuri, glicerinã, acizi,
taninuri, antociani, substanþe azotoase, substanþe pectice, gume
vegetale, dextrine, esteri fixi, sãruri, etc.).
O serie de componenþi se exprimã în g/l sau mg/l, cm3/100 cm3 sau mg/100 cm3 ºi în
miliechivalenþi /litru(mval/l).
 dupã funcþia organicã a substanþelor din vin privind natura, originea, rolul,
importanþa ºi proporþia lor, deosebim:
 alcooli;
 acizi;
 substanþe volatile ºi odorante;
 zaharuri;
 substanþe fenolice;
 substanþe azotate;
 substanþe pectice ºi polizaharide;
 substanþe minerale;
 vitamine ºi enzime.
Componentul cel mai important al vinului este apa care este solventul substanþelor care se gãsesc
sub formã de soluþii adevãrate sau coloidale. Þinând cont de acestea, apa reprezintã 850-900 cm3/l din vin,
funcþie de extract.
Alcoolii din vin sunt compuºi organici care conþin în molecula lor, una sau mai multe grupãri –OH legate
de un radical hidrocarbonat. Vinul este o soluþie hidroalcoolicã, în care se gãsesc dizolvate foarte multe
substanþe, variate din punctul de vedere a structurii chimice, dar cu rol bine definit, cu valoare calitativã ºi
alimentarã cunoscutã.
Funcþie de natura radicalului hidrocarbonat, alcoolii se clasificã în:
 saturaþi, când radicalul derivã dintr-o hidrocarburã saturatã aciclicã sau ciclicã;
 nesaturaþi, când în radical se gãseºte o dublã legãturã;
 aromatici, când radicalul conþine un nucleu aromatic.
Dupã numãrul de grupãri din moleculã, aceºtia se grupeazã în:
 alcooli monohidroxilici sau monoalcooli;
 alcooli polihidroxilici sau polialcooli.
Dupã natura atomului de carbon de care este legatã gruparea -OH distingem:
 alcooli primari;

65
 alcooli secundari;
 alcooli terþiari.
Alcoolul etilic este principalul component al vinului dupã apã, rezultat din fermentaþia zaharurilor.
Prin mirosul ºi gustul sãu imprimã caracteristicile specifice acestuia ºi are acþiune antisepticã care conferã
vinului o stabilitate microbiologicã.
Conþinutul de alcool etilic din vin, depinde de tipul de vin obþinut, limita inferioarã este de 8 %
vol. alcool, iar cea superioarã de 15-18 % vol. alcool.
În general, alcoolul provine din:
 fermentaþia alcoolicã a zaharurilor din must;
 fermentaþia alcoolicã a zaharurilor adãugate la corijarea mustului;
 alcoolizarea vinurilor speciale, cu alcool etilic rafinat sau distilat din vin.
În timpul conservãrii ºi maturãrii vinului, alcoolul etilic se transformã prin:
 participarea la unele reacþii chimice ca oxidãri, esterificãri etc.;
 se evaporã în proporþie de 0,2-0,5 %;
 se modificã biologic datoritã activitãþii bacteriilor acetice, drojdiilor peliculare etc.
Prin amestecarea alcoolului etilic cu apã, datoritã formãrii unor punþi de hidrogen dintre moleculele
de apã ºi alcool, are loc o contracþie de volum. Acest lucru se regãseºte prin mãrirea valorii energetice a
vinului. În funcþie de dozã ºi condiþiile de digerare, alcoolul etilic poate fi un aliment, medicament sau este
toxic.
Alcoolul metilic nu are importanþã oenologicã, în vin se gãseºte în doze care variazã în limite
largi, depinzând de mai mulþi factori. Dintre aceºtia amintim: conþinutul strugurilor în substanþe pectice ºi
cantitatea de enzime pectolitice (pectin metil esterazele), de unii factori tehnologici (macerare, tratamente
termice) etc. Vinurile provenite din strugurii hibrizi sunt mai bogate în alcool metilic, aceºtia conþin pânã la
35 mg/l. Vinurile roºii au o concentraþie medie de 150 mg/l, datoritã enzimelor pectolitice care intervin în
procesele biochimice ºi microbiologice, iar vinurile albe au un conþinut mic, de 40-100 mg/l. La distilarea
vinului ºi a subproduselor viticole, alcoolul metilic trece în primele fracþiuni de distilare, regãsindu-se în
distilatul de fructe.
Alcoolii superiori sunt importanþi deoarece îºi pun amprenta în buchetul vinului, atât prin
prezenþa lor în stare naturalã cât ºi prin combinaþiile care le formeazã. Proporþia în care s-au determinat
variazã între 0,3 ºi 0,5g/l. Reprezentanþii acestei clase de alcooli monohidroxilici sunt urmãtorii:
propanolul, izobutanolul, alcoolul amilic ºi izoamilic.
Formarea alcoolilor superiori, ca produºi secundari, rezultaþi din metabolismul drojdiilor, se
datoreazã urmãtorilor factori:
 conþinutul mustului în substanþe azotate ºi natura acestora;
 conþinutul de glucide ºi a altor substanþe;
 specia ºi tulpina de drojdie;
 condiþiile de fermentare.
Alcooli aromatici prin distilarea vinului, alcoolii superiori trec o parte în distilat ºi o altã parte,
datoritã punctelor de fierbere ridicatã, se regãsesc în uleiul de fuzel. În compoziþia uleiului de fuzel, alãturi
de alcoolii superiori, se gãsesc aldehide, acizi, acetaþi ºi diferiþi derivaþi terpenici (cu puncte de fierbere
ridicate).
Alcoolii polihidroxilici
Glicerolul rezultã ca produs secundar al fermentaþiei alcoolice, este componentul cel mai important
al vinului ºi influenþeazã extractul vinului. Conþinutul vinului în glicerol este influenþat de mai mulþi factori
cum ar fi:
 conþinutul mustului în glucide,
 specia de drojdie,
 gradul de sulfitare al mustului,
 condiþiile ºi durata de fermentare (temperatura, aeraþia).
Poate fi atacat de unele bacterii acetice, iar în urma acestei reacþii, se obþine acroleina, care prin
condensare formeazã compuºi cu gust amar.
Datoritã gustului sãu dulce, glicerolul influenþeazã calitãþile gustative ale vinului imprimând
acestuia supleþe ºi catifelaj. De asemenea, contribuie la reþinerea ºi conservarea aromelor caracteristice
soiului.

66
Glicerolul analitic se exprimã în g/l, iar valorile obiºnuite sunt cuprinse între 5-15 g/l, situându-se
pe locul trei dupã apã ºi alcool.
Butandiolul-2,3. În funcþie de tulpina de drojdie, de potenþialul redox al mustului, dar ºi de
accesul aerului în vasul de fermentare, conþinutul de butandiol-2,3 variazã între 0,2-1,3g/l. În mod obiºnuit,
vinurile conþin între 0,5-0,7g/l. Prin detectarea lui, se poate departaja o bãuturã fermentatã de una
nefermentatã (adicã vinul de mistel) datoritã faptului cã butandiol-2,3 este un compus al metabolismului
glucidic.
Mezoinozitolul provine din struguri ºi se gãseºte în vin în cantitãþi de 0,2-0,7g/l. Are rol de
vitaminã pentru celelalte drojdii ºi este atacat de alte bacterii.
Manitolul este un component al vinurilor sãnãtoase, rezultând în urma reducerii fructozei de cãtre
bacteriile anaerobe, respectiv, a bacteriilor lactice, în timpul fermentaþiei alcoolice, în anumite condiþii
(temperaturã ridicatã în timpul fermentaþie, prezenþa zahãrului rezidual în vin etc.). Limitele normale sunt
pânã la 25g/l. Odatã format manitolul în vin, acesta primeºte un gust dulce-acriºor datoritã acidului acetic ºi
lactic care se formeazã la manitarea vinului.
Sorbitolul este un izomer al manitolului, provine din struguri, dar în cantitãþi extrem de mici,
poate fi obþinut de cãtre bacterii prin reducerea glucozei. Limita maximã admisã este de 100mg/l, iar când
se depãºeºte aceastã limitã, vinurile provin din vinuri normale, la care s-a adãugat must din alte fructe.
Aldehidele cele mai întâlnite sunt aldehidele alifatice ºi aromatice. În vin existã o serie de aldehide. În
cantitate mai mare se gãseºte aldehida aceticã, iar celelalte, se gãsesc sub formã de urme. Aldehidele provin
în vin pe urmãtoarele cãi:
 fermentaþia alcoolicã a zaharurilor, în musturile puternic sulfitate dioxidului de sulf
este supuse procesului de fermentare ºi acesta blocheazã acetaldehida;
 pe cale biologicã, în timpul conservãrii vinurilor, cantitãþile depinzând de natura
drojdiilor ºi bacteriilor. Drojdiile peliculare formeazã cantitãþi mari de acetaldehide;
 pe cale chimicã, prin aerarea uºoarã sau excesivã a vinului ºi la pãstrarea în vase de
lemn, iar conþinutul aldehidei format depinde de temperatura de depozitare.
La vinurile clasice, conþinutul variazã între 40-120mg aldehide /l.
Organoleptic, acetaldehida liberã determinã gustul de trezit, de rãsuflat al vinului care prin
sulfitare se înlãturã. La vinurile roºii, în faza de învechire la sticlã, acetaldehida liberã formeazã cu
substanþele colorante compuºi insolubili. Cu timpul, aceºtia se depun pe pereþii sticlei formând cãmaºa
vinului.
Acizii din vinuri sunt de naturã organicã sau anorganicã, acizii organici se gãsesc în must în formã liberã,
parþial ºi total legaþi, iar acizii anorganici, se gãsesc sub formã de sãruri.
Principalii acizi organici din vin provin din struguri în urma fermentãrii alcoolice:
 acizii din struguri:
 acidul tartric;
 acidul malic; aceºtia formeazã aciditate fixã;
 acidul citric;
 acizii din fermentaþie:
 acidul succinic;
 acidul lactic;
 acidul acetic; aceºtia formeazã aciditate volatilã.
Suma dintre aciditatea fixã ºi aciditatea volatilã, este aciditatea totalã.
Proporþia în care aceºti acizi participã la caracterizarea gustului vinului permite scoaterea în
evidenþã a influenþei pe care o are fiecare acid în parte.
Acidul tartric este acidul care caracterizeazã atât strugurele cât ºi vinul gãsindu-se în proporþii de
1/4, 1/3 din totalul acizilor din vin. Este un acid tare care influenþeazã mult pH-ul vinului fiind în acelaºi
timp cel mai rezistent la acþiunile bacteriilor lactice.
Gustativ, acidul tartric imprimã vinului o aciditate asprã, durã la începutul vieþii acestuia. Pe mãsurã ce
evolueazã vinul, acidul tartric se precipitã sub formã de cristale de tartrat de potasiu ºi tartrat de calciu,
datoritã apariþiei alcoolului în mediu ºi a scãderii temperaturii. În final, vinul conþine între 2 ºi 5 g acid
tartric /l. Precipitarea cristalelor de tartraþi este lentã, cel mai greu se depun tartraþii de calciu din cauza
substanþelor coloidale ºi a particulelor din suspensie, care împiedicã aglomerarea ºi depunerea lor. Dacã
mustul ºi vinul nu este protejat de dioxid de sulf suficient, acidul tartric este atacat de bacteriile lactice ºi
are loc fermentaþia propionicã. În timpul maturãrii vinului, acidul tartric participã la o serie de reacþii

67
jucând un rol important în procesele de oxido-reducere, când acesta este transformat în acid dihidroximalic
ºi acid dioxitartri ºi o sarea complexã pe care o formeazã cu fierul.
Acidul malic care se gãseºte în strugure ºi trece mai mult în must datoritã faptului cã sãrurile lui
sunt insolubile. Se cunoaºte faptul cã acidul malic este acidul cel mai rãspândit în regnul vegetal, fiind un
acid uºor metabolizat de celulele vegetale. Din punct de vedere oenologic, acidul malic este un acid
important datoritã faptului cã reflectã maturitatea strugurilor ºi finisarea vinului. Strugurii verzi conþin
cantitatea cea mai mare de acid malic, acesta le imprimã un gust acru crud, de aguridã, care dispare la
maturizare. Din aceastã cauzã, conþinutul în vin este funcþie de cantitatea acestuia din struguri(compoziþia
chimicã, care este determinatã de condiþiile climatice, caracteristicile soiului ºi condiþiile anului).
Acidul malic este uºor metabolizat de cãtre drojdii care îl pot transforma în alcool etilic ºi dioxid
de carbon. De asemenea, poate fii metabolizat de bacteriile lactice care-l descompun în acid lactic ºi dioxid
de carbon, procedeu cunoscut sub numele de fermentaþie malolacticã. Fermentaþia malolacticã reduce
cantitatea de acid malic, în proporþii însemnate. Prezenþa acidului malic în vin imprimã un gust crud, de
verdeaþã fiind ºi un factor de instabilitate microbiologicã. Se poate stabiliza prin sulfitare cu doze normale
de dioxid de sulf. În cantitãþi mai mici, acidului malic îi conferã vinului o fructuozitate. La majoritatea
vinurilor albe, la unele vinuri roze ºi la vinurile dulci, conþinutul de acid malic este ridicat, cuprins între 1 ºi
8g/l, iar la vinurile roºii proporþia ajunge la maxim 5g/l.
Acidul citric în vinuri se gãseºte în cantitate micã, de 0,1-0,5g/l, iar în vinurile provenite din
strugurii botritizaþi, ajunge pânã la 1g/l. Poate proveni fie din struguri, fie în urma fermentaþiei alcoolice din
glucide (în cantitate micã), fie în urma corijãrii aciditãþii, fie în urma complexsãrii ionilor ferici proveniþi
din casãrile ferice. Este degradat de bacteriile malolactice dând produºi ce mãresc aciditatea volatilã.
Acidul succinic fiind un acid stabil faþã de bacterii, de regulã provine din fermentaþia alcoolicã.
Influenþeazã gustul vinului prin imprimarea acestuia cu nuanþe acide, sãrate ºi amare, specifice bãuturilor
fermentate. Ca rezultat al fermentaþiei alcoolice el provine din metabolizarea glucidelor ºi aminoacizilor de
cãtre drojdii. Limitele între care oscileazã sunt 0,2-1,5g/l, se gãseºte ºi sub formã liberã.
Acidul lactic nu existã în struguri, el provine din fermentãrii, fiind un component normal al
vinului cãruia îi imprimã o aciditate moale, agreabilã. Poate proveni în vinuri în urma fermentaþiei alcoolice
a zaharurilor, ajungând între 0,2 ºi 0,4g/l, în urma fermentaþiei malolactice cauzate de bacteriile lactice,
ajungând între 1 ºi 2,5g/l, sau formate de bacterii prin fermentarea zaharurilor, glicerinei, acidului tartric ºi
a altor componente ale vinului. În vin se întâlnesc amestecuri de acid lactic D(-) ºi L(+), deoarece drojdiile
formeazã izomerul D(-), iar bacteriile malolactice, izomerul L(+), plecând de la acidul malic. În cantitãþi
foarte mici, sub formã de urme, se gãsesc acidul citromalic(-metilmalic), acidul gliceric, acidul dioxilic,
acidul piruvic, acidul oxilacetic, acidul -cetoglutamic, acidul gluconic, acidul glucuronic etc. Dintre acizii
care caracterizeazã aciditatea volatilã amintim: acizii formic, acidul acetic, acidul propionic, acidul butiric,
acidul valerianic, acidul capronic, acidul caprilic, acidul acidul caprinic etc.
Acidul acetic rezultã în urma fermentaþiei alcoolice, fiind unul dintre acizii stabili faþã de bacterii.
Cantitãþile în care se acumuleazã depind mult de specia de drojdie, conþinutul în glucide al mustului,
temperaturã, aeraþie etc. De asemenea, acest acid rezultã ºi din alte fermentaþii, în special a celor datorate
bacteriilor acetice ºi lactice. Prin acumulãri mari de acid acetic, vinul se depreciazã. Se acumuleazã în vin
ºi datoritã unor procese oxidative. Alterarea gustativã datã de acidul acetic este perceputã printr-o senzaþie
postgustativã asprã ºi acrã. Mirosul de oþet nu este dat de acidul acetic ci de acetatul de etil. Conþinutul în
acid acetic reflectã starea de sãnãtate a vinului. Limita maximã permisã de legislaþia în vigoare este
urmãtoarea: pentru vinurile de consum curent, de 19 mval/l, pentru vinurile de desert, de 24 mval/l ºi
pentru vinurile roºii, de 25 mval/l.
Acidul carbonic este caracteristic vinurilor de masã ºi spumante, cãrora le imprimã proprietãþile
de perlare ºi spumare. Dozele de dioxid de carbon în vin variazã în limite largi, funcþie de vârsta vinului,
conþinutul în alcool, extract, temperaturã ºi presiunea osmoticã a vinului. Vinurile de masã tinere conþin
1,5g dioxid de carbon /l, iar dupã un an, conþinutul poate depãºi 2,0g dioxid de carbon /l, vinurile
spumoase, conþin între 4 ºi 8g dioxid de carbon /l.
De regulã, prezenþa dioxidului de carbon în vin conferã acestuia o senzaþie picantã, plãcutã,
rãcoritoare, proaspãtã, apreciatã la toate vinurile. La vinurile roºii acest acid le accentueazã asprimea ºi
duritatea.
La vin se determinã mai multe mãrimi chimice care caracterizeazã calitatea acestuia, ele sunt:
 aciditatea totalã;
 aciditatea volatilã;
 aciditatea fixã;

68
 aciditatea realã;
 efectul tampon.
Zaharurile îºi au originea în struguri, fiind reprezentate de hexoze(glucoza ºi fructoza), pentoze (arabinoza
ºi xiloza) în proporþie micã ºi de unele poliglucide (substanþe pectice, gume ºi mucilagii). În unele cazuri,
în vin poate apãrea ºi zaharoza datoritã efectuãrii operaþiilor de ºaptalizare a mustului. La maturitate
strugurii conþin un raport între glucozã ºi fructozã, de 0,95 care în cursul fermentaþiei scade fiindcã
drojdiile fermenteazã mai rapid glucoza. La terminarea fermentaþiei alcoolice, raportul între glucozã ºi
fructozã este de 0,25, în zahãrul rezidual, procentul cel mai mare îl ocupã fructoza, cea care dã gustul mai
pronunþat de dulce. Raportul P/ indicã naturaleþea vinului, în care P reprezintã concentraþia în glucide
(g/l), iar  este deviaþia luminii polarizate determinate cu polarimetru. Vinurile naturale conþin valori sub 4.
În cursul fermentaþiei alcoolice, în timpul condiþionãrii ºi conservãrii, substanþele pectice, gumele ºi
mucilagiile se diminueazã în timp, dar se reîntâlnesc în proporþii mici, cuprinse între 1-3 g/l. Ele paticipã la
imprimarea fineþii ºi catifelajului caracteristic vinurilor, jucând rolul de coloizi protectori. Prezenþa
zaharurilor în vinuri ridicã unele probleme legate de stabilizare, dar influenþeazã pozitiv însuºirile
senzoriale prin diversificarea produselor.
Compuºii polifenolici au rol în tipicitate, caracteristici organoleptice, prin transformãrile fizico-chimice ºi
chimice ale vinurilor. Compuºii fenolici sunt responsabili de culoarea ºi gustul vinului, diferenþiind din
punct de vedere organoleptic ºi chimic, vinurile roºii de cele albe. Ele au caracter reducãtor, coaguleazã
proteinele, intervin în limpezirea spontanã ºi cleirea vinurilor. Unele din ele au proprietãþile vitaminei PP,
cu putere bactericidã. Compuºii fenolici se determinã chimic prin evidenþierea indicelui de permanganat de
potasiu, ei aparþin urmãtoarelor grupe chimice:
Antocianii sunt de culoare roºie, iar cantitãþile variazã între 20-500mg/l la vinurile tinere, funcþie
de soi, de starea de maturitate, starea sanitarã ºi modul de vinificare. Se disting cianidina, oenidina,
delfinidina, petunidina ºi malvidina. În timpul fermentaþiei alcoolice antocianii sunt precipitaþi parþial,
absorbiþi de pãrþile solide ale strugurilor, de celulele de drojdie, iar o parte trec în faza redusã. În timpul
conservãrii vinurilor, antocianii se oxideazã ºi polimerizeazã, iar fracþiunea coloidalã precipitã la rece.
Flavonele sunt de culoare galbenã, se gãsesc în proporþii mici(urme la vinuri albe), cele mai
întâlnite fiind: xemferolul, quercitina ºi miricetina.
Acizii fenolici prezenþi sub formã de esteri, ce se gãsesc în cantitãþi mici ºi nu au importanþã
tehnologicã. Din aceastã grupã amintim acizii benzoici(acidul protocatehic ºi acidul galic) ºi acizii
cinamici (acidul p-cumaric ºi acidul cafeic).
Taninurile condensate se gãsesc în seminþe, ciorchini ºi pieliþã, fiind formate din flavonoli ºi
falvondioli. În vinurile albe conþinutul acestora este mic de 0,1g/l, iar la cele roºii este mare, de 1-3g/l.
Astringenþa caracteristicã vinurilor roºii este datã de taninurile cu un grad mare de polimerizare. În vinurile
vechi, datoritã precipitãrilor ºi a transformãrilor pe care le suferã taninurile, astringenþa dispare. Culoarea
roºie iniþialã din vinurile tinere, dispare devenind cãrãmizie la vinurile vechi.
Taninurile hidrolizabile compuse din acidul galic provenit în vin în urma operaþiei de taninizare
cu tanin comercial, sau extras din doagele butoaielor noi de stejar. Transformãrile datorate de compuºii
fenolici pot fi reversibile, pot determina o decolorare temporarã a vinului, cauzatã de variaþii ale pH-ului ºi
ale potenþialului redox de formare a combinaþiilor metalelor cu dioxidul de sulf etc. Culoarea antocianilor
este în funcþie de pH, fiind în concordanþã cu structura primarã. În mediu acid, când este sub formã de
cation flavilium, are o nuanþã roºie, iar prin alcalinizarea mediului se formeazã o pseudobazã incolorã, la
neutralizare ia o structurã chinonicã care are culoarea violet albãstruie. În mediu alcalin devine incolorã
sau uºor gãlbuie prin formare de calcone.
Variaþia pH-ului influenþeazã culoarea vinurilor tinere deoarece valorile mici pot deplasa echilibrul
asupra antocianilor coloraþi (ionizaþi).
Indicii cromatici ai vinurilor se pot exprima prin douã mãrimi:
 intensitatea coloraþiei(I) este datã de suma densitãþilor optice la 420 m ºi 520 nm (culoare
roºie);
 tentã sau nuanþã(T) este raportul dintre cele douã densitãþi.
Substanþele azotate Provin din struguri, drojdii autolizate ºi din substanþe organice folosite la cleire. În
vin, substanþele azotoase sunt în majoritate de naturã organicã. Azotul vinului are ca origine substanþele
azotoase existente în must, cele rezultate prin exorbþie de cãtre drojdii ºi autoliza acestora, uneori apare din
adaosuri sub formã de sãruri de amoniu sau alte materiale folosite la cleire. Substanþele azotoase se
acumuleazã în vin datoritã tehnologiei utilizate, duratei de menþinere a vinului pe drojdie, temperaturii de

69
fermentare, fiind un rezultat al activitãþii ºi autolizei drojdiilor. Substanþele azotate din vin pot varia în
limite largi de la 50 la 800mg/l, cel mai frecvent fiind între 100 ºi 350 mg/l, ele depinzând de toþi factorii
naturali ºi de tehnologia adoptatã. Ponderea principalã a substanþelor azotate este reprezentatã de
aminoacizi, polipeptide ºi azotul proteic, celelalte forme se regãsesc în cantitãþi mici.
Proteinele sunt substanþe azotoase macromoleculare care au un caracter coloidal. Sunt precipitate
sub influenþa cãldurii, taninului, alcoolului ºi variaþiei pH-ului (la cupajarea ºi alcoolizarea vinurilor produc
tulburealã), având un rol esenþial în stabilizarea vinurilor. Proteinele din vin se eliminã prin tratamente
termice, cu bentonitã ºi precipitare cu taninuri. În timpul pãstrãrii ºi învechirii datoritã denaturãrii ºi
precipitãrii, sub acþiunea unor factori sau interacþiuni cu taninul, cantitatea proteinelor este diminuatã.
Polipeptidele ºi peptonele au masã molecularã mai micã decât proteinele, sunt forme cu ponderea
cea mai mare din azotul total (60-90 % din azotul total). Nu formeazã soluþii coloidale, iar cu taninul sunt
precipitate parþial. Nu sunt implicate în formarea însuºirilor calitative ale vinurilor, dar contribuie adesea la
instabilitatea acestora, de aceea este recomandatã eliminarea lor.
Aminoacizii sunt componente ale celorlalte forme de azot. În vinuri au fost evidenþiaþi 32
aminoacizi (mai des apar 21), dintre care prolina (în cantitatea cea mai mare), acidul glutamic, alanina,
arginina, acidul -aminobutiric etc. La învechirea vinurilor aminoacizii suferã mari transformãri fiind
diminuaþi cantitativ. Dintre multiplele reacþii la care participã, amintim: dezaminarea ºi decarboxilarea,
combinarea cu zaharurile prin formarea de melanoidinã, interacþiunea cu taninurile etc. Toate se
acumuleazã ºi dau vinului însuºirile specifice de învechit.Azotul anorganic din vinuri este format din azot
amoniacal, sãruri azotate (sub formã de nitriþi ºi nitraþi ) precum ºi cantitãþi de azot dizolvat. Deoarece
cationul amoniu este asimilat uºor de drojdii, în vinurile tinere se gãsesc cantitãþi mici sau urme. În timpul
pãstrãrii vinului datoritã activitãþii bacteriilor lactice ºi degradãrilor oxidative care au loc, vinurile îºi
îmbunãtãþesc dozele ajungând la 10 mg/l, la vinurile albe sau la 20 mg/l, la vinurile roºii.De regulã,
substanþele azotoase ajutã la formarea însuºirilor senzoriale, la mãrirea valorii nutritive, la armonizarea
glucidelor ºi acizilor cu celelalte componente.
Substanþele pectice ºi polizaharidele
În depozitele vinurilor, în cantitãþi de câteva g/l apar pectine, gume ºi mucilagii:
 pectinele sunt hidrolizate în timpul fermentaþiei cu formare de alcool metilic ºi acid pectic
care precipitã. În timp, pectinele sunt eliminate.
 gumele sunt polizaharide condensate pe bazã de arabinozã jucând rolul de coloizi protectori
care influenþeazã limpiditatea vinului.
 mucilagiile – dextrina este cel mai reprezentativ produs, este obþinut de Botrytis cinereea.
Chiar în doze mici se opune limpezirii vinurilor colmatând suprafeþele de filtrare.
Acetalii În urma reacþiilor dintre aldehide ºi alcooli se obþin acetali, care sunt compuºi organici. Aceste
reacþii au loc în perioada de maturare ºi învechire a vinului ºi sunt catalizate de cãtre acizii din mediu.
Concentraþia de acetali rezultatã depinde de cantitatea de acetaldehide libere formatã. În vinurile sulfitate
acetaldehidele se combinã complet cu acidul sulfuric nepermiþând acumularea de acetat. În vinurile roºii de
tip oxidativ, în care existã aldehide libere, concentraþia de acetali poate ajunge la 150-180mg/l. De regulã,
acetalii se pot combina cu substanþele colorante formând compuºi insolubili care precipitã. În distilatele de
vin, cantitatea de acetali este cuprinsã între 25-190mg/l, ea poate proveni în timpul distilãrii când o parte
din acetaldehide este eliberatã. Aceºti acetali sunt nevolatili, nu participã la formarea buchetului, iar prin
fixarea acetaldehidei pot contribui benefic la modificarea însuºirilor organoleptice.
Esterii Sunt substanþe cu miros plãcut de fructe, care iau naºtere în urma combinãrii acizilor organici cu
alcoolii. De regulã, reacþiile sunt reversibile fiindcã în paralel au loc ºi reacþii de hidrolizã a esterului
format. Procesul poartã numele de esterificare ºi depinde de natura reactanþiilor, de raportul concentraþiilor
acestora ºi de posibilitatea eliminãrii din amestec a unuia din produºii de reacþie. Viteza reacþiilor de
esterificare este foarte lentã ºi poate fi mãritã prin folosirea unor catalizatori, de regulã acizi tari care dau un
pH scãzut. În vin, se formeazã pe douã cãi:
 pe cale biologicã, în timpul fermentaþiei alcoolice, malolactice, acetice etc.;
 pe cale chimicã, în timpul maturãrii ºi învechirii vinurilor.
Esterificarea biologicã se desfãºoarã cu o vitezã deosebit de mare, datoritã enzimelor din grupa
esterazelor, drojdiilor sau bacteriilor care catalizeazã acest proces. Formarea esterilor are loc în interiorul
celulelor de drojdii sau bacterii. Acizii proveniþi din struguri (acidul malic, acidul tartric, acidul citric etc.)
nu sunt supuºi procesului de esterificare biologicã. Esterificarea biologicã este un fenomen reversibil,

70
depinzând de procentul de esteraze existent în drojdii, de temperatura din timpul fermentaþiilor ºi de
limpezimea mustului.
Esterificarea chimicã are loc mai lent ºi mai des dupã primii doi ani de pãstrare a vinului. Din
aceastã cauzã cantitatea de esteri conþinuþi de vin, la un moment dat, este mai micã decât cantitatea la care
ar putea sã ajungã. Practic, la vinurile sãnãtoase valoarea raportului nu poate fi niciodatã egalã cu unu,
fiindcã limita teoreticã de esterificare nu poate fi atinsã. În vinuri, cantitatea totalã de esteri variazã în limite
largi, de la 2-3 mval/l, la vinurile tinere, la 9-10 mval/l, la vinurile învechite. Prin fermentarea mustului în
flux continuu, în prezenþa unei cantitãþi mari de drojdii, se permite biosinteza esterilor etilici ai acizilor
graºi superiori. Are loc o creºtere de 3-4 ori a cantitãþii de esteri etilici ai acidul valerianic, acidul capronic,
acidul caprilic ºi de esteri -feniletilacetic. Fineþea ºi catifelajul unui vin nu este totdeauna legat de
concentraþia ridicatã de esteri. Esterii pot fi clasificaþi fie dupã volatilitatea lor, fie dupã gradul de
esterificare completã a acizilor.
Dupã primul criteriu, esterii se împart în:
 esterii volatili se formeazã fie pe cale biologicã, fie pe cale chimicã, prin participarea
acidului acetic, acidului lactic, acidului succinic ºi alcoolului etilic, intervin în
definirea mirosului vinului;
 esterii nevolatili (ficºi) se formeazã pe cale chimicã, la maturarea ºi învechirea
vinului (tartratul de etil) intervin în definirea gustului vinului.
Dupã al doilea criteriu, esterii se grupeazã în esteri acizi ºi esteri neutri:
 esterii acizi provin din acizii policarboxilici, conþin în molecula lor cel puþin o
grupare acidã liberã, se formeazã pe cale chimicã, nu sunt volatili, influenþeazã
armonia gustului vinului. Dintre esterii acizi cei mai reprezentativi sunt: tartratul
acid de etil, malatul acid de etil ºi succinatul acid de etil;
 esterii neutri iau naºtere pe cale biologicã, influenþeazã buchetul vinului. Alþi esteri
care se formeazã la învechirea vinurilor prin esterificarea acizilor mustului sunt
tartratul, malatul ºi citratul de etil, se obþin pe cale chimicã, depind de pH-ul
mediului. Cei mai reprezentativi sunt butiratul, succinatul, lactatul ºi acetatul de etil.
Dintre esterii din vin, câþiva au importanþã mai mare ºi sunt:
 acetatul de etil rezultã în urma activitãþii drojdiilor ºi bacteriilor, din timpul
fermentaþiei alcoolice. Prezenþa lui în cantitãþi mici de 50mg/l în vin, îi conferã
acestuia însuºiri negative senzoriale, în exces, de peste 150-200 mg/l, vinul va avea
miros ºi gust particular, picant, aspru, iute. Eliminarea lui se poate face prin aerarea
vinului ºi adaos de dioxid de sulf;
 acetatul de izoamil se formeazã în timpul fermentaþiei alcoolice ºi este responsabil
de buchetul vinului tânãr obþinut din anumite soiuri;
 lactatul de etil apare în cantitãþi mici în urma fermentaþiei alcoolice, în cantitãþi mari
în urma fermentaþiei malolactice sau în vinurile bolnave, când apare înãcrirea lacticã;
 esterul oenantic este un amestec de esteri ai acizilor caprilic ºi caprinic cu alcool
etilic ºi amilic. Se separã prin distilarea fracþionatã a subproduselor de vin sau de
drojdie. Se foloseºte pentru îmbunãtãþirea calitativã a cognacului.
Substanþele odorante sunt substanþe volatile care impresioneazã simþul olfactiv. Au o compoziþie chimicã
diversã aparþinând mai multor grupe de compuºi, ºi anume: acizi, alcooli, aldehide ºi cetone, esteri ºi
acetali, terpene etc. Se întâlnesc sub formã de urme dar ºi în cantitãþi de pânã la câteva mg/l. În vinurile
aromate, aroma acestora se datoreazã compuºilor terpenici (linalolului, nerolului, geraniolului). Substanþele
odorante din vin îºi au originea în materia primã – strugurele – unde se gãsesc în stare liberã sau sub formã
de combinaþii. Noile combinaþii apãr în timpul fermentaþiei alcoolice sau malolactice, a unor tratamente
termice sau enzimatice, când au loc eliberarea unor compuºi care au un miros plãcut ºi se regãsesc în
buchetul vinului. Reacþiile continua pe toatã durata vieþii vinului, adicã în timpul maturãrii ºi învechirii
vinurilor. Vinul în prima fazã de viaþa, se caracterizeazã printr-o aroma de fructe, iar odatã cu învechirea
acestuia, aroma se diminueazã ºi are loc accentuarea buchetului de învechire prin formarea de noi
combinaþii.
Datoritã transformãrilor substanþelor odorante care au loc în struguri ºi vin, deosebim urmãtoarelor
arome:
 aroma primarã dobânditã de vin din strugurii din care provin;

71
 aroma secundarã sau de fermentaþie formatã din compuºii volatili mirositori obþinuþi
în timpul fermentaþiei alcoolice. Aceastã aromã se remarcã la vinurile tinere ºi se
diminueazã pe mãsura învechirii acestora;
 aroma terþiarã sau buchetul poate fi de maturare sau de învechire, fiind datã de
substanþele odorante formate în timpul maturãrii ºi învechirii vinului.
Substanþele odorante din struguri, cele obþinute în urma fermentaþiei alcoolice ºi cele care se
formeazã în timpul maturãrii ºi învechirii vinurilor formeazã împreunã, aroma ºi buchetul vinurilor.
O nouã clasificare a substanþelor odorante propusã este urmãtoarea:
 substanþe aromate din struguri;
 substanþe aromate prefermentative;
 substanþe aromate fermentative;
 substanþe aromate postfermentative.
Se introduce clasa prefermenativã când apar noi compuºi aromatici (mai ales aldehide ºi alcooli).
Indiferent de modul de grupare, numãrul mare de substanþe odorante din vin este foarte mare. Compoziþia
chimicã a diferitelor vinuri este identicã, diferenþa apare pe plan cantitativ, la câþiva constituenþi. Materia
primã joacã un rol important în imprimarea aromei ºi buchetului din vin la care se adaugã ºi de condiþiile
tehnologice de fermentare.
Substanþele minerale În vin, substanþele minerale provin din materia primã, din struguri fiind formate din:
 substanþele aderente pe struguri, adicã pãmânt, pesticide, etc.;
 substanþele cu care se realizeazã tratamentele aplicate mustului ºi vinului, adicã
sulfitãri, cleiri, filtrãri, etc.;
 substanþele provenite din contactul cu utilajele ºi vasele neprotejate, ca Fe, Cu, Al,
Mn etc.
Substanþele minerale se determinã din cenuºa vinului. Ele participã la formarea gustului din vin,
dând o senzaþie de prospeþime, din cauza tartratul acid de potasiu care imprimã un gust acid ºi sãrat, iar
clorurile ºi sulfaþii vor micºora gustul plãcut din vinul. Cantitativ substanþele minerale reprezintã 2-4 g/l ºi
sunt influenþate de soi, sol, agrotehnica aplicatã, precipitaþii, modul de obþinere a vinului ºi tratamentul
aplicat vinurilor. Dintre cationii cu pondere importantã în cenuºa vinului amintim: K+, Ca++, Na+, Mg++,
Fe++ ºi Fe+++ , Cu+ ºi Cu++ etc., iar dintre anioni SO4--, Cl -, PO4– etc.
Gazele din vin Vinul conþine în compoziþia sa molecule dizolvate de gaze dintre care amintim:
Dioxidul de carbon se formeazã în timpul fermentaþiei alcoolice, malolactice etc., iar cea mai
mare parte se eliminã în mediul ambiant. Vinurile tinere sunt cele mai bogate în dioxid de carbon ºi pe
mãsura evoluþiei lor, procentul de dioxid de carbon se diminueazã. Vinurile alcoolice ºi cu un extract mic,
au cantitãþi mai mari de dioxid de carbon care se pãstreazã o perioadã mai mare de timp. Limitele de dioxid
de carbon încorporate de vin sunt cuprinse între 0,3-1,45 g dioxid de carbon /l. Dioxidul de carbon joacã
rolul de protector al vinului împotriva oxidãrii nedorite. Acesta, în prima fazã a evoluþiei vinului, îi conferã
prospeþimea ºi fructuozitatea. Este componentul principal al vinurilor spumante, din care cauzã, vinurile
mediocre, prin impregnare cu dioxid de carbon, devin cele mai bune prin întinerire. Dioxidul de carbon
mascheazã compuºii nearmonici intensificând pozitiv caracteristicile olfactive.
Oxigenul. Prezenþa oxigenului este necesarã la fermentarea mustului, în faza de înmulþire a
drojdiilor. Pe mãsura formãrii ºi evoluþiei vinului, nevoia de oxigen este din ce în ce mai redusã, iar
pãtrunderea acestuia în cantitãþi mari în vin este dãunãtoare. Dupã dizolvare, oxigenul se combinã cu
substanþele reducãtoare compuºi fenolici, aldehide, acid sulfuros, diverse metale Fe+, Cu+ etc. producând
unele anomali ale vinului. Aceste combinaþii sunt dependente de temperatura mediului.
Azotul pãtrunde în vin odatã cu oxigenul atmosferic combinuându-se cu sub substanþele
reducãtoare. Într-un litru de vin se dizolvã 20ml azot în formã inertã care nu afecteazã calitatea vinului. Se
poate folosi ca un gaz inert în protecþie antioxidativã, sub formã de perne de azot.
Vitaminele conþinutul vinurilor în vitamine este redus deoarece în timpul fermentaþiei ºi a unor tratamente,
o serie de vitamine sunt consumate de cãtre drojdii sau distruse prin reacþii de oxidoreducere. De regulã,
vitaminele provin din struguri dar ºi din drojdii prin exorbþia ºi autoliza acestora. Au rol în creºterea ºi
dezvoltarea drojdiilor ºi bacteriilor. Vitaminele predominante în vinuri sunt cele din grupa B, dintre care
amintim: tiamina, riboflavina, piridoxina, acidul pantotenic, mezoinozitolul, nicotinamida, colina, biotina,
acidul paraaminobenzoic etc.

72
Enzimele. Deoarece vinul este un mediu puþin propriu activitãþii enzimelor, fie datoritã terminãrii
fermentaþiilor, fie datoritã diverselor tratamente, activitatea acestora se diminueazã odatã cu evoluþia
vinului. În vinurile tinere se mai gãsesc o serie de catalizatori biologici ca:
 enzime din clasa oxidoreductazelor: tirozinaza, lacaza, peroxidaza,
oxigenaza etc.
 enzime din clasa hidrolazelor: invertaza, oezinaza, enzimele pectolitice,
proteazele etc.
 enzime din clasa liazelor: malatdecarboxilaza, pectintranschinaza, etc.
9. Transformarile din vinuri care deterimnã defecte ºi îmbolnaviri
Componenþii din vin care au provenit în urma fermentaþiei sau format în timpul evoluþiei vinului,
în condiþii normale, conferindu-i acestuia un gust, miros plãcut ºi o culoare deosebitã. Din punct de vedere
chimic ºi biochimic, vinul nu este un lichid stabil. El se gãseºte într-o continuã transformare, iar calitãþile
sale organoleptice precum ºi compoziþia chimicã pot sã caracterizeze momentul în care se face examinarea.
Variind temperatura, fie la fermentare, fie la pãstrarea vinului, anumite substanþe pot fi solubilizate, pot
precipita în prezenþa oxigenului cu efect dãunãtor din punct de vedere al stabilitãþii ºi gustului vinului.
În anii ploioºii, se obþin struguri care nu au ajuns la maturitatea de coacere, iar mustul obþinut din
ei nu prezintã o stabilitate din punct de vedere fizico-chimic ºi proprietãþile lor organoleptice sunt
inferioare. Acest lucru se întâlneºte ºi în cazul când strugurii au fost alteraþi din diverse cauze. Dacã unele
substanþe se gãsesc în exces sau au provenit accidental din diferite tratamente, în urma activitãþii enzimatice
intense sau uneori a neigienizãrii corespunzãtoare, în vin pot apare unele modificãri nedorite, cunoscute sub
numele de defecte. Datoritã transformãrilor efectuate de drojdii ºi bacterii patogene, în paralel cu defectele,
în unele situaþii vinul se îmbolnãveºte.
9.l. Defetele vinului
Prin cunoaºterea eventualelor transformãri din vin, a mecanismelor de desfãºurare ºi implicit a
cauzelor care le pot provoca, se pot preveni defectele ºi se pot aplica tratamente corespunzãtoare.
Tulburarea vinului poate fi de naturã coloidalã, fizico-chimicã ºi biochimicã.
Tulburãri de naturã coloidalã. Vinul conþine douã mari grupe de coloizi:
 liofobi (hidrofobi);
 liofili (hidrofili).
Ambele grupe influenþeazã starea de limpiditate ºi stabilitatea vinului. Limita superioarã este de
l00nm în vin, odatã depãºit acest prag, pot apare tulburãrile ce modificã limpiditatea. Acest lucru se
întâmplã sub acþiunea unor factori fizici sau chimici, când particulele coloidale se aglomereazã, depãºesc
dimensiunea de l00nm, se constuie în flocoane, iar prin sedimentarea lor se antreneazã ºi alte impuritãþi.
Dacã particulele coloidale nu se aglomereazã, ele sunt stabile în masa de vin. Când un coloid se gãseºte în
exces, el are proprietatea de protejare al celui în minoritate, conferindu-i o stabilitate, lucru ce poartã
numele de stare de supracleire. Când se pune în contact un coloid liofil (stabil ºi macromolecular), cu unul
liofob (instabil ºi microcristal), primul îi conferã celui de al doilea stabilitate. Coloidul liofob nu mai
floculeazã sub acþiunea electroliþilor sau a particulelor ce au sarcini inverse în vin. Coloidul liofil este de
fapt un coloid protector. Acest rol protector îl joacã de regulã gumele ºi mucilagiile din vinuri, care la
temperaturi ridicate îºi mãresc volumul împiedicând precipitarea prin izolarea particulelor liofobe.
Tulburãri de naturã fizico-chimicã Componentele rãspunzãtoare de tulburãrile de naturã fizico-chimicã
sunt:
Tulburãrile provocate de precipitarea proteinelor se numesc casarea proteicã. Se întâlnesc la
vinurile albe tinere, provenite din struguri care au în compoziþie mult azot, recolte avariate ºi uneori în
struguri destinaþi obþinerii vinurilor spumante. În vin, apare în faza incipientã o opalescenþã care se
intensificã treptat pânã când se tulburã, iar vinul va avea un aspect albicios sau lãptos, în unele cazuri chiar
cenuºiu. Acesta va precipit, sedimentul care se depune va fi de culoare alb-gri, cãtre cenuºiu, voluminos, iar
prin agitarea vinului acesta se ridicã uºor. Precipitarea are loc dupã mecanismul floculãrii coloizilor
hidrofili prin nefavorizarea condiþiilor de stabilitate (sarcina electricã ºi solvatarea). Dintre factorii care pot
neutraliza sarcina electricã a vinului amintim: taninul ºi bentonita, iar dintre cei care conduc la
deshidratarea particulelor (prin transformarea în coloizi hidrofobi), amintim alcoolul ºi temperatura
(ridicatã sau scãzutã).
Tulburãri datorate metalelor Acestea debuteazã prin fenomene chimice ºi sfârºesc prin fenomene
coloidale care sunt provocate de fier ºi cupru sau de cristalizare provocate de acidul tartric sau potasiu ºi
calciu, regãsite în sediment sub formã de precipitate.

73
Casarea neagrã sau fericã apare fie la vinurile albe sau la vinurile roºii. La vinurile albe apare la
început o opalescentã, apoi capãtã o culoare cenuºie-murdarã ºi se depune un precipitat negru albãstrui. La
vinurile negre, la contractul vinului cu aerul, acesta se tulburã ºi are loc o depunere a unui precipitat de
culoare albastrã. Aceastã boalã este datoratã prezenþei fierului în exces. Dacã vinul vine în contact cu aerul,
în prezenþa sãrurilor ferice în exces, are loc oxidarea ºi se transformã în sãruri ferice care formeazã cu
taninul ºi substanþele colorante, combinaþii insolubile de culoare neagrã albastrã. Boala este mai frecventã
în vinurile cu aciditate scãzutã provenite din strugurii necopþi. Se previne prin evitarea prezenþei fierului în
vin în cantitãþi mari. Tratamentul constã fie prin eliminarea fierului, fie prin tracerea lui într-o formã
combinatã, puþin disociatã, prin adãugarea de acid citric.
Casarea cuproasã se manifestã prin apariþia unei tulburãri urmatã de formarea unui precipitat de
culoare cãrãmizie care are loc în unele vinuri, care conþin un exces de cupru, când vinurile nu sunt în
contact cu aerul. Apare de regulã în vinurile trase la sticlã, dupã un interval îndelungat, uneori chiar dupã l-
2 ani. Boala se poate preveni evitând prezenþa cuprului în exces. Tratamentul curent constã în îndepãrtarea
cuprului sub formã de sulfat de cupru , prin cleire urmatã de filtrare.
Tulburãri tartrice Sub influenþa temperaturile scãzute ºi a alcoolului din vin, apar uneori cristale
de diferite mãrimi care se depun într-un sediment sub formã de plãci sticloase sau de pudrã cristaliã
strãlucitoare. Depozitul este format din bitartrat de potasiu ºi tartrat de calciu. Factorii care influenþeazã
solubilitatea sãrurilor tartrice sunt: conþinutul în sãruri de potasiu ºi calciu, gradul alcoolic, temperatura,
pH-ul ºi prezenþa în masa vinului a germenilor de cristalizare. De asemenea, fermentaþia malolacticã
influenþeazã solubilitatea bitartratului prin modificarea pH-ului vinului.
Tulburãrile de naturã biochimicã Sunt provocate de enzime, datoritã proceselor de hidrolizã (casarea
hidrolazicã) ºi datoritã oxidãrii compuºilor vinului (casarea oxidazicã).
Casarea hidrolazicã este întâlnitã numai la vinurile roºii. La temperaturi scãzute timp îndelungat
în unele vinuri roºii apare o tulburealã ce se depune în partea inferioarã a vasului, coloratã în roºu.
Depozitul este cu atât mai consistent cu cât vinul a conþinut o canitate importantã de antociani ºi este tânãr.
Componenþii coloranþi sunt supuºi procesului de hidrolizã ºi condensare, obþinându-se în final produºi în
stare coloidalã. Acest proces este provocat de hidrolaze ce hidriolizeazã monoglucozizii ºi diglucozizii,
rezultând agliconi ºi glucozã. La temperaturi scãzute agliconii se polimerizeazã treptat, ajungând în final în
stare coloidalã. Aglomerarea are lor pânã la apariþia flocoanelor de materii colorate insolubile care se
depun. Vinurile la care apare acest defect provin din strugurii atacaþi de molii, fãrã o sulfitare corectã.
Casarea oxidazicã sau brunã se caracterizeazã prin schimbarea culorii vinului în prezenþa aerului.
Vinul alb devine gãlbui-roºcat sau brun, iar cel negru brun-roºcat. Schimbarea de culoare este însoþitã de o
tulburealã abundentã ºi de pierderea gustului caracteristic. Vinul primeºte un gust de fiert. Defectul este
provocat de lacazã, o enzimã ce face parte din grupa oxidoreductazelor. În prezenþa aerului, lacaza
acþioneazã energic asupra polifenolilor, taninurilor ºi substanþelor colorante pe care le transformã treptat în
compuºi insolubili, de culoare galben-brunã sau brun-cafenie. Lacaza este elaboratã de putregaiul cenuºiu.
Mecanismul casãrii oxidazice este urmãtorul: la o aerare energicã lacaza transportã oxigenul disociat
transformându-l în polifenol, sunt oxidate grupãrile ortodifenolice, rezultând chinone care au o culoare
galben-brunã. Enzima joacã ºi rolul de transportor de hidrogen, iar oxigenul din aer acceptã acest hidrogen.
Are loc o dehidrogenare a nucleelor polifenolice. Chinonele suferã un proces de condensare, obþinându-se
flobafene, compuºi insolubili de culoare brun-cafenie. Factorii care determinã apariþia acestui defect sunt:
aer în vasele cu vin care conþine lacazã, pH-ul ridicat, prezenþa unor metale (Fe,Cu) care sunt intermediari
în procesul de oxidare.
9.2.Bolile vinurilor
Prin bolile vinurilor se înþeleg acele modificãri anormale de calitate care apar ca urmare a
activitãþii microorganismelor. Principalele boli ale vinurilor sunt:
Oþetirea vinului Vinurile oþetite se carcaterizeazã prin gust specific de acid acetic. Sulfitarea
previne dezvoltarea buchetului ºi a bacteriilor acetice, care sunt sensibile la acþiunea lor. Pasteurizarea
vinului poate opri evoluþia procesului de infectare. Pentru reducerea aciditãþii volatile se recomandã
refermentarea pe boºtinã proaspãtã ºi cultivarea pe suprafaþa vinului a peliculelor de drojdii de Xeres.
Operaþia se aplicã vinurilor care nu conþin peste 3 g/l acid acetic.
Floarea vinului apare la vinurile slab alcoolice sau lipsite de tanin, atunci când vasele sunt parþial
umplute. Se caracterizeazã prin apariþia unei pelicule albicioase sau cenuºii. Vinul devine fad, îºi pierde
buchetul, iar cu timpul se tulburã, capãtã un miros ºi gust neplãcut. Se recomandã sulfitarea cu l0-l5g/l
dioxid de sulf, cleirea, filtrarea ºi transportarea în vase curate ºi sulfitate. Înainte de a se îmbutelia, se
recomandã sã se cupajeze cu un vin mai taninos.

74
Bâloºirea apare la vinurile noi, slabã alcoolice, cu extract redus, tãrie alcoolicã micã ºi cu zahãr
rezidual, prin dezvoltarea bacteriei cu Bacillus viscerum vinii. Vinul devine vâscos, asemenea uleiului ºi
lipsit de gust. Pentru remediere, vinului i se aplicã urmãtoarele tratamente: corijarea acciditãþii, conducerea
fermentaþiei la o temperaturã mai micã de 30oC, pritocirea vinului cu o puternicã aeraþie, cleirea vinului cu
gelatinã ºi tanin ºi fermentarea zahãrului rezidual , ceea ce poate duce la o nouã refermentare.
Amãreala apare la vinurile roºii în timpul învechirii. Vinul îºi modificã culoarea ºi gustul,
devenind amar, respingãtor. Alterarea se datoreazã bacteriei Bacillus amarocrylus care transformã
glicerolul în acroleinã, ce se combinã cu polifenolii dând substanþe cu gust amar. Tratarea se face numai în
spaþiul iniþial cu 5-l0g/hl dioxid de sulf ºi prin încãlzire timp de l minut la 60-65oC, urmat de cleire, filtrare
ºi acidifiere a vinului.
Fermentarea maniticã este provocatã de Bacterium mannitopoeum ºi este provocatã la vinurile
provenite dn musturile lipsite de aciditate, provenite din struguri avariaþi. Vinul are un gust dulce acriºor,
de fructe în descompunere. Se remediazã prin cleire, filtrare, adãugare de 5-l0g/l dioxid de sulf.
Fermentaþia malolacticã este rezultatul transformãrii acidului malic în acid lactic sub acþiunea
microorganismelor (Streptococcus malolacticus, Leuconostoc citravorum). La vinurile cu un conþinut mare
de acid lactic, deci vinuri prea aspre, fermentaþia malolacticã este de dorit ºi de multe ori este provocatã.
Alterarea se manifestã prin tulburarea vinurilor, apariþia unui gust ºi miros de fermentaþie, de oþetire. Este
periculos pentru vinurile îmbuteliate. Tratarea vinurilor se face prin sulfitare, filtrare sterilizatã ºi corectarea
aciditãþii.
Acrirea lacticã apare în cazul temperaturilor de fermentare ridicate, la vinurile tinere, acide, cu
zahãr rezidual, ca urmare a transformãrii zaharurilor în acid lactic. Acest lucru este provocat de Bacterium
mannitopoeum, Bacterium gracile, putându-se dezvolta în paralel cu manitarea. Ca remediu, se poate aplica
refrigerarea ºi filtrarea, urmatã de pasteurizare. În vin se asigurã o dozã de l0-l5g/hl dioxid de sulf.

10. Tehnologia obþinerii bãuturilor alcoolice distilate


Distilatele obþinute din subprodusele viticole sau pomicole, în þara noastrã au tradiþie secularã,
obþinându-se rachiuri ºi vinars. Bãuturile alcoolice distilate conþin o cantitate de alcool etilic cuprins între
20-50% vol. Alcool provenit în urma procesului de distilare a produselor agricole supuse în prealabil
procesului de fermentare alcoolicã. Datoritã gamei largi de produse vegetale fermentate ºi a tehnologiilor
de obþinere, distilatele se întâlnesc într-o varietate de tipuri ºi sortimente ce au caracteristici organoleptice
specifice. Se consumã fie ca bãuturi aperitive, fie ca bãuturi de desert.
Þinând cont de tehnologia producerii ºi originea alcoolului din care provin, distilatele denumite ºi
rachiuri se pot clasifica în:
 rachiuri naturale sunt bãuturi alcoolice obþinute prin distilarea fructelor fermentate
alcoolic, care au aroma specificã fructului din care provin ºi o concentraþie în alcool
cuprinsã între 24-50% vol. alcool;
 rachiuri industriale sunt bãuturi ce se obþin prin diluarea alcoolului etilic rafinat cu apã
potabilã, cu sau fãrã adaos de aromã ºi zahãr, conþin 28-45% vol. alcool ºi maximum 4%
zahãr;
 lichiorurisunt bãuturi alcoolice care se obþin prin diluarea alcoolului etilic rafinat cu apã
potabilã, la care se adaugã zahãr, arome, esenþe sau extracte, conþin 20-40% vol. alcool ºi
10-35% zahãr.
10.1. Clasificarea bãuturilor naturale
Dupã provenienþa lor, rachiurile naturale pot fi:
 rachiuri obþinute direct din materii prime fermentescibile (fructe, sucuri de fructe,
sucuri de plante, trestie de zahãr etc.);
 rachiuri obþinute din materii prime amidonoase (cereale);
 rachiuri obþinute din materii prime alcoolice (vin, drojdie, tescovinã).
Rachiuri din fructe Poartã denumirea fructului din care provine ºi pot fi grupate în:
a) rachiuri obiºnuite care au proprietãþi organoleptice slab exprimate, grad alcoolic mic ºi
nu se învechesc la butoi;
b)rachiuri superioare care au grad alcoolic mai ridicat ºi proprietãþi organoleptice
specifice cãpãtate în timpul învechirii.
Principalele tipuri de rachiuri din fructe ºi caracterizarea acestora sunt urmãtoarele:

75
 rachiul de prune se obþine din diverse soiuri de prune, are o concentraþie alcoolicã de
25-50% vol. alcool conform sortimentului;
 þuica curentã ce se preparã din prune (soiuri în amestec) având o tãrie de 24% vol.
alcool;
 þuica cu denumire de origine: Piteºti, Vãleni, Muscel, Horezu, Pãtârlagele etc.
provine din bazine pomicole consacrate cultivãrii unor anumite soiuri de prune. Are
un conþinut de 28% vol. alcool;
 þuicã bãtrânã provine din aceleaºi bazine pomicole consacrate, produsul este supus
învechirii la butoi minim un an. Tãria alcoolicã este 28-32% vol. alcool;
 ºliboviþa ºi þuica de Turþ sunt rachiuri superioare ce se obþin prin distilarea dublã ºi
învechirea la butoaie. Au o tãrie alcoolicã de minim 50% vol. alcool;
 rachiul de cireºe se obþine din cireºe negre, produsul se cunoaºte sub denumirea de
Kirsch sau Cherry Brandy are o concentraþie de 30-40% vol. alcool;
 rachiul de mere se obþine din borhotul de mere fermentat sau din cidru (vin de mere);
are o concentraþie de 30-40-50% vol. alcool, se supune procesului de învechire;
 rachiuri din alte fructe: pere, viºine, caise, dude etc., din fructe de pãdure: coacãze,
afine etc. au o aromã deosebitã ºi se consumã neînvechite, au o tãrie cuprinsã între
30-40-50% vol. alcool;
 rachiuri din fructe exotice (curmale, banane, portocale, mandarine, ananas, kiwi etc.)
se obþin în þãrile tropicale, au tãria alcoolicã cuprinsã între 30-40% vol. alcool;
 rachiuri speciale se obþin din sucul trestiei de zahãr, din melasa trestiei de zahãr ºi se
numesc Rhum ºi Tafia.
Rachiuri din cereale Se obþin din diverse cereale, fiind reprezentate de urmãtoarele:
 Whisky se preparã din cereale (ovãz, orz, grâu, secarã, porumb) se zaharificã cu malþ
de orz sau ovãz. Distilatul obþinut din plãmezi fermentate este învechit în butoaie
câþiva ani, are o concentraþie de 40-45% vol. alcool.
 Ginul se obþine din cereale, în special din grâu, ce se zaharificã, se fermenteazã, iar
plãmada este aromatizatã cu fructe de ienupãr înainte de distilare, are o concentraþie
de 35-45% vol. alcool;
 Kornbrauntwein se preparã din secarã, plãmada fermentatã este distilatã,
concentraþia alcoolicã variind între 35-45% vol. alcool.
Rachiuri din materii prime alcoolice Deþin ponderea cea mai mare în þãrile viticole valorificând
subprodusele viticole: tescovina ºi drojdia de vin. Se obþin:
 rachiul de tescovinã;
 rachiul de drojdie;
 spuma de drojdie;
 rachiul de vin.
Toate au caracteristici organoleptice specifice, o tãrie de 36-40% vol. alcool. Tot aici, sunt
cuprinse ºi coniacurile (vinarsurile) care se diferenþiazã prin particularitãþi imprimate de tehnologia de
preparare.
Compoziþia chimicã a rachiurilor
Componentele de bazã ale rachiurilor sunt: alcoolul, apa ºi substanþele volatile. Substanþele
volatile din distilate sunt compuse din acizi volatili, aldehide, alcooli superiori, esteri. Ele provin din
materia primã ºi imprimã bãuturii caracteristicile odorante specifice. În rachiurile obþinute din sâmburoase
s-a detectat ºi acidul cianhidric ce provine din amigdalinã prin hidrolizã enzimaticã. Prin fermentarea
borhotului bogat în substanþe pectice pot avea loc acumulãri însemnate de alcool metilic care se eliminã
greu din organism.
10.1. Influenþa materiilor asupra calitãþii rachiurilor naturale
Fructele Pentru a obþine rachiuri superioare, cu aromã specificã fructului din care provin, avem
nevoie de fructe de calitate. Dar, deoarece fructele se consumã ca atare sau sunt folosite în industria
conservelor, pentru prepararea rachiurilor se folosesc urmãtoarele categorii de fructe:
 fructe lovite, nedezvoltate, neaspectuoase, cu început de alterare în depozite sau
provenite din industria conservelor ca subproduse;
 fructe cãzute din pom din cauze fiziologice;
 fructe provenite din plantaþii neîngrijite .

76
În toate cazurile, se va avea în vedere cã aceste fructe, în prima fazã se recolteazã în anumite
condiþii:
recoltarea fructelor este indicat sã se facã la maturitatea deplinã când ele au acumulat procentul
cel mai ridicat de zaharuri, o aciditate cât mai scãzutã. Fructele recoltate la supracoacere duc la pierderi
însemnate de substanþe odorante ce împiedicã obþinerea de distilate superioare calitativ.
culesul fructelor se face manual, în vederea obþinerii de fructe întregi ºi sãnãtoase. Culesul se face
pe timp frumos ºi nu pe ploaie, fiindcã fructele se încarcã cu multã apã, pieliþa crapã ºi în ele pãtrund
microorganisme care le pot deprecia. Este indicat ca recoltarea sã se facã dimineaþa ºi seara, pe timp
rãcoros, iar transportul fructelor sã se facã numai în lãdiþe. Se recomandã spãlarea fructelor în vederea
îndepãrtãrii prafului ºi a microorganismelor. Chimic, compoziþia fructelor este complexã ºi variatã
depinzând de o serie de factori: natura speciei, condiþiile pedoclimatice, gradul de coacere, tipul de culturã
din care provin, prezenþa dãunãtorilor etc. Cele mai importante substanþe, din punct de vedere tehnologic
sunt zaharurile, acizii ºi szbstanþele de aromã. De regulã, zaharurile sunt formate din glucozã, fructozã ºi
zaharozã ºi se gãsesc în cantitãþi variabile. Cele mai mici cantitãþi de zaharuri le acumuleazã fructele de
pãdure, 4-10%, iar fructele cultivate, în jur de 10%. Prunele fac excepþie, ele putând acumula pânã la 18%
zahãr. Dintre acizii cei mai reprezentativi amintim acidul malic ºi citric, care se acumuleazã în fructe.
Astfel, în fructele de pãdure, care au aciditate mare, se acumuleazã 1-2%, în fructele cultivate circa 0,5%.
Substanþele odorante se acumuleazã în fructe la deplina maturitate a acestora, fructele de pãdure fiind cele
mai bogate în aceastã categorie de substanþe.
zdrobirea fructelor Fructele sunt trecute la zdrobitor, existând mai multe tipuri de zdrobitoare, în
funcþie de tehnologia ce urmeazã a fi aplicatã. Pentru sâmburoase utilizãm pasatrice, care permit separarea
sâmburilor ºi obþinerea unor marcuri de fructe. Acestea sunt colectate în bazine colectoare, de unde se
pompeazã în vase de fermentare. Sâmburii sunt separaþi pe site ºi se supun procesului de uscare. Din ei se
pot obþine o serie de produse necesare industriei alimentare (amigdalinã, cãrbune vegetal etc.). Pentru
seminþoase, zdrobirea se face cu zdrobitorul cu paletã de 3000 kg/orã. Marcurile de fructe ºi fructele
zdrobite se depoziteazã în cãzi de lemn de diferite esenþe. Capacitatea de depozitare este unul din factorii
importanþi pentru reuºita fermentãrii. În vase mari nu vom putea controla temperatura de fermentare,
putând creºte aceasta simþitor ºi depãºind limitele dorite. Industrial se folosesc bazine îngropate,
semiîngropate sau la suprafaþa terenului, având capacitatea de 1-4 vagoane. În timpul prelucrãrii fructelor,
omogenizatul îºi modificã aspectul prin îmbrunare, iar acest lucru duce la deprecierea aromei.
Fermentarea borhotului din fructe are drept scop transformarea zaharurilor din marcuri ºi fructe
zdrobite, cu ajutorul drojdiilor, în alcool ºi dioxid de carbon. Se are în vedere o fermentaþie alcoolicã cât
mai scurtã în timp, obþinerea unor randamente mari în alcool ºi evitarea unor fermentaþii nedorite (aceticã,
lacticã, propionicã, maniticã etc.). Acest lucru se poate realiza prin dirijarea fermentaþiei însãmânþând
mediul cu drojdie selecþionatã (2-4%) ºi asigurarea condiþiilor optime de efectuare a fermentaþiei prin
asigurarea puritãþii biologice a mediului, temperatura de fermentaþie cuprinsã între 22-30 0C ºi un pH acid
în mediu.
De regulã, fermentarea borotuli începe spontan dar randamentul în alcool este foarte mic fiindcã în
paralel se declanºeazã ºi alte tipuri de fermentaþii (aceticã, lacticã, butiricã) care depreciazã calitativ
produsul. Din aceastã cauzã se dirijeazã fermentaþia alcoolicã prin însãmânþarea borhotului cu drojdii
selecþionate. Maiaua de drojdii cu care se face însãmânþarea trebuie sã fie bogatã în biomasã, viguroasã ºi
sã se adapteze rapid mediului. Prepararea maielei de drojdii se face obiºnuit, prin fermentaþie sporulatã a
sucului sau borhotului de fructe sãnãtoase ºi ajunse la maturitate deplinã, care au fost sortate în prealabil,
sau vom folosi drojdii depuse într-un vas în care fermentaþia s-a terminat. În timpul fermentaþiei, alãturi de
alcool etilic ºi dioxid de carbon rezultã ºi o serie de produºi secundari ca: alcooli superiori, glicerinã,
acetaldehidã, acizi organici (acetic, formic, succinic, lactic etc.). Temperatura de desfãºurare normalã a
fermentaþiei trebuie sã fie cuprinsã între 18-24oC. Prin ridicarea temperaturii în jur de 30oC, au loc
fermentaþii secundare, rezultând în exces unii aczi care influenþeazã negativ calitatea rachiului. Dacã
temperatura scade sub 15oC fermentaþia se poate opri înainte ca tot zahãrul sã fie fermentat. Dacã
temperatura borhotului ajunge la valoarea de 30oC, o scãdere a acesteia se poate face prin stropirea vaselor
cu apã, ventilarea sãlii de fermentare, transvazarea borhotului în alte vase etc. La fel, pentru fructele bogate
în zaharuri alegem vase de capacitate micã, iar pentru cele scãzute în zaharuri, vase de capacitate mare.
În vederea evitãrii altor fermentaþii nedorite, vom avea grijã ca pH-ul borhotului sã fie acid. Acest
lucru se poate realiza prin adaosuri de acizi organici ºi anorganici, astfel ca pH-ul sã fie cuprins între 3-4.
Aceastã operaþie se face înaintea însãmânþãrii cu maia de drojdii selecþionate, iar cantitatea de acid ce o
adãugãm se stabileºte prin microprobe, în laborator. Cantitatea de maia de drojdii selecþionatã adãugatã este

77
strâns legatã de temperatura de la începerea fermentãrii: este invers proporþoinalã cu temperatura, adicã la o
temperaturã scãzutã de fermentare se adaugã o cantitate mai mare de maia de drojdii selecþionate. Maiaua
de drojdii selecþionate se adaugã în marc sau în masa de fructe zdrobite, se amestecã intens, dupã care
vasele se închid. Fiecare vas este prevãzut cu o pâlnie de fermentare. Se þine seama cã în timpul
fermentãrii, volumul masei de fructe se mãreºte, din care cauzã se recomandã umplerea a 2/3 din volumul
vasului.
Datoritã degajãrii de dioxid de carbon din timpul fermentãrii alcoolice, pãrþile solide din masa de
fructe se ridicã la suprafaþã sub formã de cãciulã sau plutã. Deoarece acest strat de borhot este în contact cu
aerul se iveºte pericolul unei fermentaºii acetice datoritã bacteriilor acetice ºi de putrefacþie din aer. Se
recomandã ca stratul superior sã fie dispersat în masa borhotului prin amestecarea manualã sau cu
agitatoare mecanice. La fel, se recomandã ca vasele sã fie închise cu ventile de fermentaþie dupã faza
tumultoasã a fermentãrii, iar dupã terminarea fermentaþiei vasele sã fie menþinute pe plin ºi închise cu
ventile de fermentaþie. Acoperirea improvizatã a vaselor duce la oþetire ºi scãderea sensibilã de alcool prin
evaporare.Începutul ºi durata fermentaþiei depinde de temperatura marcului ºi a fructelor zdrobite. Durata
fermentaþiei este mai micã la marcurile fãrã sâmburi, între 7-10 zile, pe când la celelalte dureazã 10-14 zile
sau 12-18 zile. Pe tot parcursul fermentãrii vom urmãrii variaþia conþinutului în zahãr, când acesta are
aceeaºi valoare 2-3 zile, sau a scãzut aproape de zero, putem considera cã fermentaþia s-a terminat iar
borhotul poate fi supus distilãrii.
Distilarea borhotului din fructe În cel mai scurt timp dupã terminarea fermentaþiei, borhotul este
supus distilãrii în vederea evitãrii pierderilor în alcool ºi a diminuãrii calitative a rachiurilor. Pentru
realizarea distilãrii se folosesc aparate de distilat þinând seama de natura ºi conþinutul borhotului, astfel:
 pentru borhoturile ce sunt formate din pãrþi solide, vâscoase, se recomandã instalaþii
cu blaze discontinue sau alambicuri cu agitator;
 pentru borhoturile fluide, fãrã sâmburi, sucuri fermentate etc. se recomandã coloane
de distilare sau blaze, sau coloane continue de distilare în care încãlzirea se face cu
ajutorul aburului provenit de la un generator de aburi.
Instalaþiile cu blaze folosesc preîncãlzirea borhotului, având avantajul economisirii cãldurii
obþinerea unor rachiuri de calitate superioarã . Instalaþia cu blaze are deflegmator, preîncãlzitor ºi
condensator. Instalaþia este compusã din douã blaze de distilare de 750 litrii fiecare. Rolul deflegmatorului
este de a condensa vaporii cu concentraþie micã de alcool (flegmã), care se întorc în alambic, iar vaporii cu
o concentraþie mai mare trec în preîncãlzitor. Deflegmatorul permite obþinerea unui distilat purificat prin
separarea vaporilor slab alcoolici, degradabili, de ceilalþi alcooli ce formeazã masa distilatului, cu
concentraþii în alcool. De multe ori este nevoie de o nouã redistilare. Durata de distilare a unei blaze este de
45 minute, mai redusã decât în cazul instalaþiilor fãrã preîncãlzire. Concentraþia alcoolicã a rachiurilor de
fructe este cuprinsã între 28-34% vol. alcool. Rachiurile tari (de tipul ªliboviþã, Turþ etc.) le obþinem prin
redistilarea rachiurilor iniþiale, diminuându-se o parte din substanþele de aromã. Pentru obþinerea rachiurilor
de calitate vom separa frunþile ºi cozile care influenþeazã negativ calitatea distilatului.
Depozitarea rachiurilor. În timpul depozitãrii ºi depozitãrii distilatului apar o serie de factori ce
influenþeazã calitatea acestora. Din aceastã cauzã, distilatului i se impun anumite condiþii pentru a se
asigura un proces normal de învechire. Localul de depozitare este indicat sã fie la suprafaþa solului sau la
demisol ºi sã aibã asiguratã o temperaturã constantã de 10-12oC ºi o umiditate relativã de 75-85%.
Distilatul pãstrat la o temperaturã mai scãzutã ºi o umiditate relativã a aerului mai ridicatã poate întârzia
învechirea ºi deprecierea calitativã a gustului. La o temperaturã mai ridicatã ºi o umiditate a aerului mai
scãzutã, în schimb, se mãresc pierderile în alcool. În prima fazã distilatele sunt incolore, au un gust ºi miros
arzãtor, fãrã arome, cu excepþia celor provenite din fructe aromate. Distilatul brut de vin sau rachiu obþine
aroma ºi gustul numai în urma învechirii în butoaie de lemn. Rachiurile de fructe se depoziteazã de regulã
în vase de lemn sau vase metalice. Toate vasele trebuie sã îndeplineascã acelea ºi condiþii ca ºi la vasele
viticole. În primii ani de învechire, distilatul se pãstreazã în vase de 250-500 litrii deoarece în vasele mai
mici are loc un proces de învechire rapid cu implicaþii negative asupra calitãþilor gustative.
Condiþionarea rachiurilor naturale sunt operaþii care constau în cupajarea, diluarea, ameliorarea
gustativ-olfactivã, corectarea unor defecte, filtrarea ºi învechirea.
Cupajarea este operaþia de amestecare a rachiurilor de diferite provenienþe, în vederea obþinerii
unor partizi omogene cu gust plãcut, corespunzãtor tipului din care provine. Operaþia se executã dupã ce s-a
fãcut analiza chimicã ºi organolepticã a fiecãrui fel de rachiu. Cantitãþile de rachiuri ce participã la cupaj le
stabilim prin rezolvarea ecuaþiilor de bilanþ de materiale total ºi în alcool, exprimate în unitãþi de volum ºi
de masã, unde þinem seama de concentraþia de volum când diferenþa între tãrii este prea mare.

78
Diluarea Dacã nu reuºim corijarea tãriei prin cupajare se procedeazã la diluarea cu apã distilatã,
dedurizatã sau apã de condens. Diluarea rachiurilor este permisã pânã la 4% vol. alcool. În locul apei se pot
folosi ºi unele fracþiuni de distilat, care aduse la 20% vol. alcool prin diluare îºi reduc mirosul, iar la
depozitare participã la formarea buchetului final.
Ameliorarea gustativ-olfactivã Când rachiul are un conþinut redus de substanþe extractive, folosim
sirop de zahãr de 35-37oBe, în concentraþie de 1,25-1,50 l/hl. Pentru obþinerea unei culori galbene plãcute
se adaugã 90-100g caramel la 1 hl rachiu. Pentru a realiza o aromã specificã, putem utiliza infuzii alcoolice
de substanþe aromate ca: flori de tei, frunze de ceai, rãdãcini de stânjenel, vanilie, scorþiºoarã, struguri,
precum ºi smochine. Rezultatele corecþiei apar dupã o perioadã de învechire.
Corectarea unor defecte ºi filtrarea La rachiurile tulburi se recurge la operaþia de limpezire pe
care o realizãm cu gelatinã, clei, bentonitã. Cantitatea necesarã o stabilim prin microprobe, astfel vom
folosi 5g gelatinã la 1hl, 25-30g bentonitã sub formã de gel la 1hl ºi 5-20g tanin la 1hl. Filtrarea se face în
cazul rachiurilor uºor opalescente dupã operaþia de limpezire. La filtrarea rachiurilor se folosesc filtre
presã, iar materialele filtrante pot fi din celulozã sau Kieselgur.
Învechirea rachiurilor se face numai la butoaie. Rachiurile cu aromã pronunþatã se învechesc o
perioadã mai scurtã (de un an), iar celelalte se învechesc mai mult (2-3 ani). În timpul învechirii rachiurilor
au loc procese complexe fizice ºi chimice determinate de temperaturã, oxigen ºi compoziþia chimicã a
ambalajelor folosite. Prin depozitarea produselor în butoaie are loc dizolvarea în alcool a componenþilor din
lemnul vaselor ºi în special al taninurilor, acidului galic, quercetrinei ºi quercetinei. Concomitent au loc
procese de oxidare a alcoolului etilic, a alcoolilor superiori, a aldehidelor, cu formarea de acizi care
reacþioneazã cu alcoolii, formând esteri cu aromã caracteristicã. În timpul învechirii, substanþele solubile
din lemnul de stejar se dizolvã trecând în distilat. Cele mai importante sunt lignina, hemiceluloza, taninul,
substanþele colorante, substanþele pectice, substanþele minerale, aminoacizii ºi zaharurile. În funcþie de
temperaturã ºi umiditatea depozitului are loc un proces de evaporare. Pierderile sunt determinate de:
 natura lemnului din care este construit vasul;
 grosimea doagelor;
 dimensiunea ºi capacitatea vaselor;
 tãria alcoolicã a rachiurilor.
Dupã un an de învechire, pierderile sunt de 2%, iar scãderea gradului alcoolic este de 2-4% vol.
alcool. Pentru învechire se recomandã butoaie de stejar de capacitate micã (300-1000 l) ºi o temperaturã de
20-23oC. În mod obiºnuit, durata de învechire pentru diverse produse este urmãtoarea:
 þuicã 3 ani;
 tescovinã ºi drojdie 1-2 ani;
 rachiu de vin 1 an;
 rachiu de fructe 1 an.

79