Sunteți pe pagina 1din 1

RC C10 Sist de operare oferă deja servicii la nivelul de Nivelul de sesiune se ocupă cu această organizare a

SERVICIUL DE TRANSPORT transport. Programatorii pot construi entităţi de mesajului ce este analizată şi împărţită.
Serviciul de transport este primul nivel soft care pune dialog la acest nivel. Exista apeluri : Observaţii legate de nivelul de sesiune :
în legătură 2 entităţi soft de pe 2 calculatore (2 -socket -> crează socket Nivelul de sesiune permite corespondenţilor să
programe). -brand -> asociază unui proces un soclu marchze intern activităţile şi să gestioneze mesajele.
-listen -> crează o coadă de memorare a cererilor de Alegerea structurii de marcare nu este la nivelul de
Structurarea software a organizarii conectare sesiune. Nivelul de sesiune oferă servicii de inserare
În nivelul de transport există 2 tipuri de legături : -accept -> eliminarea unei cereri de conectare la a marcajelor. Nivelul superior ştie unde anume sunt
-cu conexiune ; -fără conexiune. soclu la distanţă făcute aceste marcaje. Pentru dialogul între entităţi la
Packetul care se introduce în packetul de IP care îşi -connect -> iniţializeză conectarea la soclu la distanţă nivelul de sesiune există un dialog paralel a
va pune header-ul deasupra . Se adaugă numai -shutdown -> încheie conectare la un soclu activităţilor la nivel de sesiune (de gestionare a
adresele de port -> nr de socluri proprii ale maşinii -send, -receive -> transmite / recepţionează mesaje jetoanelor ). Acest dialog se face printr-un protoco l
(nr de ordine al struct de date care se construieşte în de sesiune separat suprapus peste transferul de date
maşina respectivă atunci când se face legătura . Când NIVELUL DE SESIUNE propriu-zis. Protoco lul de sesiune are o versiune
se creează o nouă legătură se construieşte un nou Oferă servicii nivelului de prezentare şi îl asistă în standardizată care este ISO 8327 şi ester de fapt un
soclu (porturi soft). stabilirea de sesiuni care transferă date într-un format protoco l de gestiune a cestor jetoane fiind pînă la
stabilit . La acest nivel aspectul de comunicare nu urmă un automat finit care are 29 de stări , 75 de
Port sursa Port dest
este evidenţiat în sensul că se face dialogul între 2 evenimente posibile. Acest automat organizează
Nr secventa
procese care ar putea fi şi pe aceeaşi maşină. sesiunile apelînd la serviciile nivelului de transport .
Nr de achitare
Comunicarea este ascunsă de nivelul de transport. La nivelul de sesiune este un nivel care gestionează
Controale Ferestra
Check
acest nivel se face dialog între 2 procese ce ar putea timpul şi activităţile în subactivităţi gestionînd şi
Optiuni
fi şi pe aceeaşi maşină. La acest nivel se face : - situaţiile neliniare (de eroare) care apar. De obicei
?????
gestiunea dialogului între entităţi; - sincronizarea serviciile la nivel de sesiune se bazează pe modelul
activităţilor; - gestiunea activităţilor. Serviciile pot fi client - sever.
orientate sau neorientate pe conexiune. Cele orientate NIVELUL DE PREZENTARE
Nr de secvenţe - este nr de secvenţă al primului octet se bazează pe conexiune ce se stabileşte la nivelul de Rolul nivelului de prezentzre este de a prezenta
de date în şirul de fragmente . Nivelul superior acelui transport . Nivelul sesiune poate oferi simultan mai datele transmise , de a face conversie de date , cifare ,
nivel de transport trasează nivelulului de transport multe conexiuni în timp ce nivelul de transport compresie, inclusiv execuţie de programe (în cazul
sarcina de a transmite un mesaj (mesajul este diferit efectuează o singură conexiune între 2 entităţi. var de programare JAVA). Nivelul de prezentare
de pachete (are semnificaţie)) . Nr de secvenţă este Putem avea variante de conexiuni în care să avem o schimbă numai forma, semnificaţia şi informaţia se
destinat pentru ca pachetul care este preluat de IP să corespondenţă între transfer de la nivel de transport şi păstrează. Cu alte cuvinte adaptează forma unor
se asimileze la recepţie în mesaj. de gestiune .Putem avea : - o singură sesiune de cerinţe locale astfel încît semnificaţia datelor să se
Nr de achitare - este nr de secvenţă următor pe care îl transport : păstreze. Forma de prezentare este cea care se
va recepţiona în dialogul de fereastră (la nivelul de schimbă. Conversiile se bazează pe structuri de date
transport se lucrează cu trimitere în avans de pachete S S localizate. Tipurile abstracte de date au implementări
fără confirmare. Numărul de achitare este nr. de T T diferite pe maşini diferite. Pentru descrierea tipului
ordine al octetului packetului şi nu nr de ordine al A B
abstract există un limbaj de descriere standard. Acest
packetului). Fereastra gestionată nu este fereastră cu S limbaj de descriere de tip abstract de date este
nr de pachet ci cu nr de ordine al octetului iniţial al T C acceptat ca standard în toată reţeaua. Este nevoie de o
packetului. trecere între forma standard şi cea locală. Fiecare
Controale - sunt mai multe (câmpul de controale) : maşînă are localizată o reprezentare a tipurilor
Offset URG ACK ? RST SYN FIN A- sesine de transport; abstracte de date. Este nevoie de o trecere în fiecare
FIN - este ultimul din şirul de packete care au fost
construite când s-a transferat un mesaj
B- mai multe servicii pe o sesiune de transport;
maşînă de la forma univ la cea locală. Deci orice
emisie se face cu trecerea de la local la standard iar
C- sesiune pe mai multe servicii de transport. orice recepţie se face cu trecerea de la standard la
SYN- sincronizare de numere de secvenţă . Se ţine un
local. Acest formalism de descriere este standardizat
număr de ordine al packetului . Se face o numerotare GESTIUNEA CONEXIUNILOR LA NIVELUL ISO 8824, ISO 8825.
pentru a rezolva dezordinea packetelor. DE SESIUNE -ISO 8824 conţine ASN.1 (Abstract Syntax
RST - resetează conexiunea . Este un serviciu care se Se referă la modul de închidere a conexiunilor în Notation ). Se ocupă cu standardulo care descie
referă la părăsirea unei conexiuni atunci când nu se sensul că la stabilrea unei conexiuni se poate tipuri de date.
mai doreşte transferul . specifica modul de încheiere al conexiunii care se -ISO 8825 se ocupă cu metode de transfer a tipurilor
ACK - validarea de achitare . Dorim să facem o pote face în 2 feluri : - abrupt sau disciplinat. de date în limbaj ASN.1 . Existenţa SN.1 este
validare a recepţiei. Închiderea abruptă se face cu pierdere de date la indispensabilă înţelegerii între maşini. În acelaşi timp
URG - pointer de prioritate (urgenţă) iniţiativa oricăruia dintre cei 2 emiţători sau se obligă toţi utilizatorii să facă această conversie.
Offset - nr de octeţi ai header-ului -> ştim de unde receptori . Închiderea conexiunii disciplinată se face Avantajul este că se face conversia la un singur
începe mesajul propriu-zis . cu continuarea transferului după cererea de limbaj.
Fereastra (frame) un control asupra dimens deconectare până la acceptarea cererii de deconectare. COMPRESIE
bufferului solicitat la recepţie . GESTIUNEA DIALOGULUI Este utilizată pentru reducerea costului transmisiei .
Prioritatea este setată de un pointer de prioritate. Se referă la stabilirea asimetriei legăturii , este implicată şi o măime de siguranţă deoarece se
Check - este un anumit tip de verificare (sau control cinecomandă şi cine e comandat într-o legătură trimit mai puţini biţi. Dezavantajul este timpul
de paritate). Fiecare octet de date trimis de stabilită . Această stabilire se face prin nişte mesaje necesar compresiei şi echipament suplimentar ( dar
protocolul TCP are un nr de ordine în mesaj . TCP de tip ştafetă (principiul token passing ). Cel care dacă există procesoare specializate compresia se face
are validare la nivel de octet . O astfel de validare se deţine tokenul este cel care decide cu-i să-l transmită. rapid).
chemă cumulativă -> adică dacă s-a validat octetul cu Există variante în care se poate şi cere acest token şi PROTECŢIA are 3 aspecte :
nr X înseamnă că s-au recepţionat corect toţi octeţii rămîne la latitudinea celui care îl deţine să-l predea -previne citirile neautorizate ale propriilor date
anteriori. Dacă au venit mai multe packete în buffer sau nu. De obicei tokenul este indispensabil în -previne conectări neautorizate care ar putea să facă
şi s-a verificat corectitudinea packetelor -> se variantele semiduplex cînd este un singur canal şi modificări în maşina proprie.
transmite validare doar pentru ultimul şi se valideză emite numai unul. Cînd avem full duplex -> fiecare -secretizarea documentelor.
şi cele anterioare. Într-un fragment octeţii de date poate transmite simultan cu celălalt -> nu este nevoie Protecţia nu este numai un serviciu oferit de nivelul
încep după header cu cel mai mic nr de ordin imediat de decizie de control. Este important cine controlează de prezentare. Ea poate fi implementată şi la celelalte
şi ceilalţi cu nr de ordine consecutive . Ultimul octet canalul şi nu sensul pe canal. La nivel de sesiune se nivele inferioare ( fizic, de transport ). Legat de
are nr de ordine cel mai mare . Spaţiul de numărare stabileşte o politică a dialogului. reprezentarea de date trebuie să cunoaştem noţiunea
este dat de dimensiunea câmpului de 32 de biţi -> SINCRONIZAREA DIALOGULUI de context.
dimens de (2 la 32) -1 = modulul de numărare octeţi Nivelul de transport combate erorile de comunicare CONTEXTUL este un ansamblu de structuri de date
(se numără modulo (2 la 32 )-1 ). dar nu poate combate erorilede mare neliniaritate ( de corespunzătoare unei aplicaţii. Asta înseamnă că
Structura de control locală la nivel de reţea conţine : ex. Căderea unor noduri ). Dacă apar erori mari -> atunci cînd rulează o aplicaţie ea nu foloseşte toate
descrierea structurii de date care se construieşte în decizia trebuie luată la nivelul de sesiune . Cum se tipurile abstracte de date ci numai anumite tipuri.
jurul soclului (cu elemente le structurii stabilite ) . gestionează acest tip de erori mari : -> Secvenţele de Toate acestea folosite la dialog formează contextul.
Va trebui să existe struct soclului cu elementele mesaje vor include puncte de control numite puncte Trebuie folosite numai proceduri alese pentru nivelul
struct stabilite. de sincronizare sau de reluare operaţie. Există o de prezentare (şi nu este nevoie de întreg setul de
-Există o struct de date TCB ( Transmission Control structură de date în pachete care arată unde se poate conversii) -> mevoia de memorie mică. Asta
Block ) -> este un set de variabile care monitorizeză reglementa ceva. Pe de altă parte nivelul de sesiune înseamnă că întotdeauna îşi va negocia contextul (în
transferul. Nivelul de transport are entităţi care are şi proceduri (metode ) cu care operează asupra momentul în care se stabileşte legătura între 2
lucrează la nivel de procese . Reţeaua este complet acestor puncte de sincronizare . Aceste proceduri se entităţi). Aceste structuri (biblioteci locale ) care
ascunsă de nivelele superioare. Se ştie că soclul de referă la inserarea acestor puncte de sincronizare în includ contextul se construiesc din module găsite în
aici este legat de soclul de dincolo ; ruta prin care mesaj şi acţionează asupra lor : - inserarea de puncte biblioteci de structuri de date. În momentul în care se
ajunge este ascunsă de nivelele inferioare. La nivelul de sincronizare în mesaje ; - proceduri de stabileşte o legătură partenerii îşi comunică reciproc
de transport nu ne interesează ruta fizică urmată de retransmisie a mesajului cu gestionarea acestor contextul; se aleg doar modurile necesare şi se
pachet ci doar soclul sursă şi destinaţie. Cum puncte de sincronizare. Asta înseamnă că dacă un construiesc bibliotecile necesare pe plan local.
urmează o succesiune de operaţii la nivel de transfer este în curs i se prevăd în interiorul UN SCENARIU al operaţiilor la nivelul de
transport: mesajului puncte de sincronizare cu gestionarea prezentare:
-Se transmite un pachet; acestor puncte. Dacă ar cădea un nod nu trebuie La o transmisie se emite mai întîi codul ASN.1 (o
-Se aşteaptă achitarea . Dacă trece un interval de timp retransmis întregul mesaj. Se includ puncte de colecţie de coduri şi fiecare cod corespunde unui tip
fără achitare se retransmite packetul. Dacă avem sincronizare care delimitează zone de mesaj. Dacă se abstract de date) al unei structuri de date solicitată de
fereastră nu se aşteaptă confirmarea. Se transmit recepţionează prost se retransmite de ultimul punct modulul de aplicaţie modulului de prezentare. După
packete până se umple bufferul de recepţie . Se de sincronizare recepţionat corect. Pctele de ce se primeşte structura generală nivelul de
contorizeză fereastra ocupată la fiecare packet. Se sincronizare trebuie să fie memorate şi gestionate. prezentare îşi alege din biblioteca locală modulul de
contorizează cantitatea de date transmisă pentru a se Ele siunt de 2 feluri : conversie pe care-l putem lua şi din biblioteca
respecta dimensiunea ferestrei. Printr-un ACK se -puncte de sincronizare majoră - delimitează unităţi externă. Acelaşi lucru se întîmplă şi la recepţie care
comunică ultimul octet recepţionat corect. de dialog cu consistenţă logică la care aderă ; este replica celui de la emisie. Receptorul furnizează
Deasemenea se completează la fiecare mesaj nr de -puncte de sincronizare minoră - delimitează mesaje aplicaţiei tipul abstract de date corespunzător tipului
ordine al fragmentului care este stabilit pe octet ( se cu funcţii precizate . local.
spune nr de ordine al octetului care se transmite ). Se În principiu în caz de eroare se analizează la început SINTAXA UNOR STRUCTURI ASN.1
transmite nr de ordine al octetului cel mai punctele de sincronizare majoră. Punctele de La început va fi un identificator de tip . Tipurile pot
semnificativ care s-a transmis ( ultimul din coadă - sincronizare majoră depăşite conduc la ştergerea fi primitive sau structuri (secvenţiale sau array-uri).
din packet ). Cel mai puţin semnificativ este primul informaţiei (buffer golite ). Punctele de sincronizare După care urmează lungimea cîmpului de date apoi
octet. majoră odată depăşite se păstrează informaţia în cîmpul de date efectiv al structurii şi apoi indicatorul
Prin intermediul farestrei se poate regla debitul de buffere pînă la primul punct de sincronizare major. de sfîrsit cîmp de date. O astfel de structură face să se
date. Dacă bufferul este mic el se umple -> De regulă confirmările sunt emise la puncte de micsoreze numîrul de legături posibile (în loc să
emiţătorul nu va mai putea transmite -> trebuie confirmare majore iar cele minore nu se confirmă. avem n conversii la n conversii avem n conversii la
făcută acordarea de ritm. GESTIUNEA ACTIVITĂŢILOR 1.
}irul de mesaje se poate organiza în grupuri
Nivelul de transport în Novell Netware dependente de activităţi ce se gestionează în paralel.
Varianta de implementare corespunzătoare lui TCP la Va trebui să se organizeze activitatea pe fiecare fir
Novell este IPX care este cu servicii de reţea . (thread) . Proceduri pe care le are pentru gestiunea de
Serviciile bazate pe SPX includ şi nivelul de activităţi: -lansare de activitate şi încheiere de
transport-> sunt mai sigure dar consumă mai mult activitate; -abandon de activitate începută;
timp. -suspendare de activitate ; -reluare din suspendarea
SPX - Sequenser Packet eXchange care asigură unei activitate. Gestiunea şi sincronizare activităţilor
corectitudinea transferului şi ordinea pachetelor în se face cu un jeton (token). Pot lucra mai multe
mesaj. Ca şi la IPX , SPX se cuplează cu NETx , care unităţi în paralel. Fiecare entitate pentru a începe o
este cel careasigură apelurile la reţea. activitate trebuie să obţînă token-uri. Token-urile vor
TCP/IP pe reţele UNIX fi token-uri de sincronizare majoră sau minoră şi
Din cauză că maţinile de comunicaţie pe reţeaua token-uri de gestiunea dialogului. În cazul unei
Internet aveau sist de operare multitasking -> UNIX activităţi există şo lucrare de inserare a acestor
era mai folosit pe Internet mai vechi care utiliza puncte de sincronizare. Trebuie să aibă o anumită
TCP/IP. strategie în inserarea acestor puncte de sincronizare.
Toate reţelele UNIX sunt implementate cu TCP/IP Vom avea pentru o activitate o operaţie de început de
care este protocol standard Inernet . Există ca şi în activitate:
DOS aceleaşi principii de conectare : - socluri,IPX. <desen >