Sunteți pe pagina 1din 3

~COLAR JUDE'fEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdoli@isj.dj.edu.ro Web: wwrv.isi.dj.edu.ro

INSPECTORA TUL

M!N!STERUL EDUCAT!El ~!
CERCETAR!l ~TllNTIFICE

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET


'

'

'

'

Va transmitem alatnrat adresa transmisa de catre Ministernl Educatiei ~i Cercetarii


prin care 'ln~tiinteaza etapele ~i locul de desfa~urare a preselectiilor pentru Festivalul
National de Crea tie ~i Interpretare ,, Mamaia Copiilor", editia a XV a - 2015.
~tiintifice,

CEA-FLOREA

Fl'Om:OGEITPV

To:DOLJ

17/02/2015

MlNISTERUL EDUCATIEI ~!
CERCETARII $TIINTIFICE

18:07

#856

P.001/002

_ DIRECTlA GEN ERA LA EDU CA TlE SI

lNVATARE PE Tur PARCURSlJL V1E,Tll

NSP!:::CTOAATCIL :;;-;;;---.:---

~r. Pr:~'ff:?... 1.(!::.'?. ~ .. 2015

J~ETl!!Atf Do~vl..fi1~1

........'t::.....
_rr,:. 0,,c--
. fu!J!:c.~~.C.:-.:".:,~l _kf ____

----

..AR!lb.
'-'- .,_ ..

ecret.~ .de Stat ,1


Vasile {lAJ-ARU <
~:;r, (&<-------------

~colar Jude~ean/lnspectoratu~2~~:;iului Bucure~ti

fatre lnspectoratul
In aten~ia lnspectorului ~colar General
lnspectorului responsabil cu activitatea educativa
lnspectorului de muzica

Ministerul Educa\iei ~i Cercetarii ~tiint;ifice, Ministerul Culturii ?i Patrimoniului Naponal,


Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, Consiliul Judet;ean Constant;a, Primaria
Constanta, Casa de Cultura a Sindicatelor Constant;a, Asociat;ia Culturala ,,Mamaia Copiilor" ~i S.C.
,,Euroconcert" S.R.L. organizeaza cea de a XV'a edit;ie a Festivalului Nat;ional de Crea\ie ?i
lnterpretare .,Mamaia Copiilor". Va rugam sa sprijiniJ:i organizatorii 1n realizarea preselect;iilor
zonale ~i sa delegat;i un membru 1n juriul din aceasta etapa (obligat;ia din urma revine exclusiv
judet;elor unde se organizeaza preselect;ie zonala).
Edit;ia a XV-a - 2015 - a Festivalu(ui Nat;ional.de Crea\ie ~i lnterpretare ,,Mamaia Copiilor" se
va desfa~ura 1n urmatoarele etape:
.
a. Etapa preselec\iilor zonale pentru sec\iunea de interpretare:
oata

:cocalii:atea ilocuraeciesi'a~urare).ciresa -------


Nr. tetefon
10 martie, cira 11 :oo .

lPtoie~tf'
I

- . jP'afatutCopiilor- --- isfracia


.

'

i\.i~r~~e~ti

nr. 239.

.02441596.146

--Ts:duti Dec. 1918 nr. 109

0265/269.103

'

1i martie, ora"i"i:Oo

h'g~Mure~
l
.

13 rriariie, 0ra-11.06-

:c1ufN'a-poca lPaiatul'caiiiflor

--[PalatuCC-cij)iiloi!

ist:r.-RepubliC:ii'nr. 23

0264/595. 765

. --- - -- --- ------ -------------------~------ .. ---:.___ ______ _!__._. _______________________ ~------ -------- -------- -- ---------

16 martie, ora 11. 00

17 rriariie, cira13.'6o

,Oradea

IPalatul Copiilor

-roeva _________1P-a1aiuTtoiJfir0r=- ---1r>;;;~11viCi:c)rieinr.

-- .-. .. - ._. L... ---- - ------------J _____'"___________ .............. ____ -

18 martie, ora 16.00

tStr. Muzeului

ffg.

Jiu

iPalatul Copiilor

02531407.101

:str.
-B~icescu nr. -20
;

. 02381715. 560

iVastui- ----li'aiatui-C:opiilor----T.Bd. ~tefar1 eel-Mare nr. 62

'

!_,,_

---

- .,--

.:

26 rnartie,ora ii.66. iPfatra-Neamr:PafatuCCopiiTor


!

28rriartie, ora11.06

fia~i
i

!.

5 aprilie,

:oo

oia 11.00

Art.ii

02351313.512

Tsfr.~tefan eel Mare nr. 44 - 0233/214.351.

-------1-PariituTcoj)iiiar --:sd.C'arolinr. 2

:02321410.802

[st:r. -bomneasca nr. 61

'0236/415.414

'
fril.lcure~ti - -[Palatul'Natioriat
al

:Bdul Tineretului nr. 8 10

,021. 3300838

i(Parcul Tineretului)

:021.3304187

;Bdul Soveja nr. 17

0241.694427

--- - 1uC:eliCC1e
4 aprilie; ora 11

-- 6354/408.907

---[51:r.-siretlJTuinr. 28

24martie; ora ii.oo 1sui~u-- ------1Palatul-Copiilor25 martie,ora12:60

,0259 I 411. 548

lcopiilor

Tconstailfa-- TP'aia-t:LifCCii)iitcir

- --- ___ . !.. .. _.,.-----

__j_ ____ ____________ "''""

in aceasta etapa, pentru Sectiunea de lnterpretare, se pot prezenta soli?ti individuali pentru
cele 4 grupe de vii.rsta (4-6, 7 9, 10-12, 13 - 15 ani). Pentru seqiunea Show selec\ia se va face pe
baza DVD-urilor transmise de concuren\i, cont;inii.nd mini spectacole de muzica U?Oara ?i pop
Slr. General Benhelot nr. LB30, Secto1 l, Ot0168, 3ucure;ai
Tel: 'lO 21 405 62 00, Fax: +'10 21 405 6) 00
www.edu.ro

To:DOLJ

.EI TPV

M!NISTERUL EDUCAT!El Sl
CERCETARll $TllNTIF1CE'

17/02/2015

18:08

#856

P.0021002

_ DIRECT!A GENERA LA EDUCATIE SI


PE Ten ARCURSUL VIE.Tl!

INV ATARE

romaneasca. Toate informa\iile referitoare la condi\iile de participare le regasi\i pe pagina de


internet a Festivalului: www.mamaiacopiilor.ro.
b. Etapa seleciiilor finale peritru sec\iunea de interpretare:

-5at:a: -- ----TacalTtatea22

apriHe, ora 11.00

24 aprilie, ora 11.00

ora

28 aprilie,
i 1.00
apiilie, ora 11 .66

:io

'Aciresa-
Nr. tetefon
c(i.ifr:iapoca.jiYffcfuTNai:ioC:a 1st:r:ooiiatflnr: 160
02641420.123.
-focUia;;;aesf'K~urare-

rcraT6va---lfvifcrafov-a

la~i -~~ -~-1~~~[a~T-

..

!Bucure~ti

-----1:-aieaUnirii

fir. 62. . --

02s11406.190

. ~~ :t_r_._L~scarCatargiu nr. 33_03321~03.630 .

jPalatul National al

B-dul Tineretului nr. 8-10 021.330.08.38

icopiilor Sala Mica

(Parcul Tineretului)

021.330.41.87

- _!.

c. Etapa finala a Festivalului ,,Mamaia Copiilor".se va


la Constant;a.

desfii~ura

1n perioada 6 12 iulie 2015,

lnforma\ii suplimentare se pot obt;ine zilnic 1ntre orele 1022, la Secretariatul Festivalului,
telefon 0740.550.161 ~i pe site-ul Festivalului, www.mamaiacopiilor.ro. Rugamintea organizatorilor
este sa verifica\i periodic site-ul, pentru nouta\i sau informa\ii utile.

Director General
Mihaela Tania IRIMIA

I
Inspector de specialitate
Catalina Chendea

~~