Sunteți pe pagina 1din 2

I MINISTERUL

EDUCATIEI
I NATIONALE

INSPECTORA TUL $COLAR JUDETEAN DOLJ

<

Str. Jon Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

NOTA NR.

/!7'

din ,9. f.&~. 2.CIAJ

CATRE TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT LICEAL DIN CRAIOVA ~I JUDET

Conform Regulamentului de organizare a Concursului national de proiecte antidrog

,,fmpreunii" portofoliile pot cuprinde orice fel de materiale care sa ateste activitatile realizate ~i
impactul acestora asupra grupului tinta (CD/DVD, articole de presa, produse artistice diverse etc).
Premiul consta !n participarea la tabara din august 2015 la Eforie echipajul ca~tigator a fazei judetene
din acest an.
La etapajude\eana a edi\iei 2015 pot participa echipaje formate din 4 elevi clasa a IX-a ~i/sau a X-a >i un
profesor coordonator. Nu sunt accepta\i la fazajude\eana echipaje care au participat >i la alte edi\ii, deoarece
astfel se incalca prevederile Regularnentului. Pentru !nscrierea la etapa jude\eana, se va folosi FI:>A DE
lNSCRIERE (vezi Anexa). Odafa completafa, aceasta fi>a se va depune la Inspectoratul :;;colar Jude\ean Dolj,
piina la data limita, in aten\ia inspectorului cu activitatea educativa. Fi>ele depuse dupa data limifa nu var mai
intra in concurs. Concursul se va desra,ura astfel:
- piina pe 16 martie 2015: diseminarea informa\iei !n unita\ile cu inva\amiint liceal;
- 16 - 20 martie 2015: inscrierea proiectelor;
- 23 martie - 29 mai 2015: implementarea proiectelor !nscrise;
- 1 - 12 iunie 2015: jurizarea si premierea proiectelor >i transmiterea, catre Ministerul Educa\iei >i
Cercetarii :;;tiin\ifice a componen\ei echipajului care a ob\inut eel mai mare punctaj la nivel de jude\, in vederea
participarii acestuia la etapa na\ionala din august 2015.
Data >i locul des~urarii etapei na\ionale vor fi comunicate de catre Ministerul Educa\iei >i Cercetarii
:;;tiin\ifice, Inspectoratului :;;colar Jude\ean Dolj >i, ulterior, echipajului cii>tigator.

Inspector ~colar,

~rita

Prof. a ta

() !\

Anexa 1

FI~A DE INSCRIERE
Localitatea
Echipa de proiect:
a. Elevi (nume, prenume, clasa, unitatea ~colarii):
1.

2.
3.

4.
b. Cadru didactic (nume, prenume, specialitatea, unitatea ~colarii)

Descrierea proiectului
Aceastii sec\iune va cuprinde:
titlu;
obiectiv;
perioada de desfii~urare;
grup tintii;
descrierea activitii\ilor;
parteneri;
calendarul activitii\ilor;
evaluarea (modul In care va fi evaluat impactul asupra beneficiarilor);
sustenabilitate.