Sunteți pe pagina 1din 3

~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: wwzv.isj.di.edu.ro

INSPECTORATUL

NOTA NR.

/;/J

M!NlSTERUL EDUCAT!EJ ~l
CERCETARll ~TllNTIFICE

din $,f &:(,.jd.{ i;-

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET


'

'

'

Va aducem la cuno~tinta ca, In conforrnitate cu prevederile OMEN nr.3637/19.06.2014 privind


structura anului ~colar 2014-2015, saptamana 6-10 aprilie 2015 va fi dedicata activita\ilor educative
extracurriculare ~i extra~colare, In cadrul programului numit
,,$coala altfel: Sa ~tii mai multe, sa fii mai bun!"
Unita\ile de lnvatamant sunt incurajate sa l~i promoveze cele mai bune activita\i, participiind la
competi\ia na\ionalil ,,0 activitate de succes in Siiptiimdna $coala altfel: Sii tii mai multe, safii mai

bun!".
Metodologia de desfli~urare a competi\iei, la nivel jude\ean, este previlzutil in Anexa OMEN
nr.3637/19.06.2014 privind structura anului ~colar 2014-2015. Fiecare unitate de invatamiint care dore~te
sa participe la competi\ie va aduce la !SJ Dolj, camera 201 pe suport electronic dosarul activita\ii propuse
pentru competi\ie, piinil la data de 24 aprilie 2015.
lnspectoratul Scolar Jude\ean Dolj va selecta pentru etapa na\ionalil, ciite o singuril activitate pentru
fiecare din urrniltoarele domenii educative: cultural, artistic, tehnic, $tiin\ific, sportiv, cetil\enie democraticil
$i responsabilitate sociala, educa\ie pentru silniltate $i stil de via\il silniltos, educa\ie ecologicil $i protec\ia,
mediului, abilitil\i de viatii (inclusiv educa\ie rutieril, reac(ii corecte In caz de cutremur/incendiu etc.),
consiliere $i orientare.
Etapa na\ionala a competi\iei este organizata de ciltre Ministerul Educa\iei $i Cercetarii Stiin\ifice,
prin Direc\ia Generali! Educa\ia $i Inva(are pe Tot Parcursul Vie\ii.
Dosarele activita\ilor selectate, In urma evaluilrii realizate la nivel jude\ean, se posteazil de catre
inspectoratul ~colar pe site-ul MECS conform instruc(iunilor, in perioada 4-11 mai 2015.
Dosarul fiecilrei activita\i trebuie sa con\ina toate elementele men\ionate in Anexa I ata~ata
prezentei note. In cazul In care dosarul activitil\ii nu reune$le toate datele solicitate, activitate nu va fi
evaluata.
Activitil\ile selectate de inspectoratele $COlare vor fi postate pe site-ul MECS In perioada 12-18 mai
2015, putiind fl vizionate $i votate de vizitatorii site-ului. Evaluarea activita\ilor propuse de inspectoratele
$CO!are se va face de ciltre o comisie aprobata de pre$edintele Comisiei Na\ionale pentru Coordonarea
Competi\iilor Scolare ln anul $Colar 2014-2015. Criteriile de evaluare sunt prezentate in Anexa 2 ata$ala
prezentei note. La stabilirea punctajului final al fiecarei activitil\i, ponderea notei date de comisia de
evaluare desemnate de MECS va reprezenta 80%, iar votul publicului 20%.
Finalizarea evaluarii proiectelor, la nivel national, se va realiza In perioada 19-23 mai 2015 $i
postarea, pe website-ul MECS, a listei unita\ilor de lnva\amiint ciitigiltoare va avea Joe In data de 26 mai
2015.
Pentru alte clarificari privind programul ,,$coala altfel: Sa tii mai multe, sa fii mai bun!", vii sta la
dispozi\ie adresa de e-mail sae@medu.edu.ro

Inspector $colar,
Prof. Simona <CHIR.IFA
1 /,
,

OIJl<

ANEXA 1. COMPONENTA DOSARULUI ACTIVITATII


A.Fl$A ACTIVITATll
Numele $i adresa unitatii de lnvatamant ap!icante
Nivelul/nivelurile de lnvatamant
Numarul elevilor din ~coala
Numarul cadrelor didactice din $COala
Coordonatorul activitatii (nume $i prenume, functie, date de contact)
1. Titlul activitatii
2. Domeniul ln care se lncadreaza
3. Scopul activitatii
,._
4. Obiectivele educationale ale activitatii
5. Elevi participanti: numar total de participanti, procent de participanti din numarul total
de elevi din grupul tinta;
6. Dura ta ~i locul desfa~urarii activitatii
7. Descrierea activitatii. Descrieti pe scurt activitatea, ln eel mult 5-10 randuri,
mentionand elementele de succes ale acesteia (continut, metodele, sarcini de lucru, caracter
interdisciplinar, parteneriate etc.).
8. Descrieti rezultatele obtinute ln urma activitatii.
9. Precizati daca elevii/profesorii/parinfii ~i-au manifestat dorinta de continuare a acestei
activitati ~i modalitatea ln care puteti asigura acest lucru.
10. Motivatia propunerii activitatii ca fiind cea mai ... (maximum 1h pagini): argumente ale
cadrelor didactice, ale el evil or, ale parintilor.
B. Ata~ati cele mai relevante marturii ale elevilor/profesorilor/parintilor referitoare la
activitatea propusa.
C.

Ata~ati

.,dovezi" ale activitatii (fotografii, filme, documente etc.)

ANEXA 2. CRITERII DE EVALUARE A ACTIVITATILOR


Coeren\a scop - obiective - rezultat;
Caracterul interdisciplinar al activita\ii;
Abordare inovativa;
Con}inut interesant, stimulativ;
Prod use originale ale activita\ilor;
Gradul de implicare a elevilor (ini\iativa elevilor, organizare, implementare, evaluare)
Sustenabilitate;
lmpactul la nivelul unita\ii de lnvatamant (cre~terea motivatiei ~colare, schimbari
atitudinale etc.).
~--