Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDE'fEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isidoli@is}.dj.edu.ro Web: www.isi.dj.edu.ro

NOT.ii. NR. ~9~~-- din

M!N!STERUL EDUCAT!El ~I
CERCETARII ~TIINTIFICE

;?JZ.CJ.{';?OA\

CATRE TOATE UNITA'fILE DE INVA'fAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET

Vii aducem la cuno~tintii cii, concursul de desene ~i picturii "Un plus de siguranta
pentru via ta noastra ", 2015, organizat de ciitre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj ~i
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentii ,,Oltenia" al judetului Dolj se va desfii~ura la
Scoala Gimnazialii ,,Mihai Eminescu" Craiova.
Lucriirile de picturii participante vor respecta tematica de prevenire ~i interventie la
dezastre, ~i se vor depune la Scoala Gimnazialii ,,Mihai Eminescu" piinii la data de
25.02.2015, in vedereajuriziirii.
Concursul se adreseazii elevilor din ciclurile primar ~i gimnazial, iar lucriirile
premiate vor fi expuse pe data de 27.02.2015 cu ocazia zilei Protectiei Civile, 28
februarie 2015, pe esplanada Teatrului National ,,Marin Sorescu" din municipiul
Craiova.

INSPECTOR SCOL
Inspector ~colar,

~Ol~~