Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

MINISTERUL EDUCATIEI SI
CERCETARII ~TIINTIFICE'

CATRE
TOATE UNITATILE DIN lNvATAMANTUL PREUNIVERSITAR DIN CRAIOVA SI
JUDETUL DOLJ
PRECIZARI PRIVIND DESFASURAREA OLIMPIADEI DE LIMBI CLASICE
LATINA SI LIMBA GREACA VECHE)- FAZA mDETEANA

I.

(LIMBA

Conform O.M. Nr.3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de


organizare ~i desra~urare a competitiilor ~colare ~i a Regulamentului specific nr.
66602/03.12.2014, vii reamintim sa verificati transmiterea sub semnatura
responsabilului de catedra ~i a directorului unitatii prin fax, dar ~i electronic a
listelor cu elevii calificati pentru aceasta etapa, la C.N. ,,STEFAN VELOVAN".
TERMEN: 19.02.2015

II- ET APA mDEIEANA se va desra~ura duminica, 22.02.2015, ora 10.00, la unitatea


de invatamant mai sus mentionata, dupa cum urmeaza:

limba latina: clasele a VIII-a a XII-a

limba greaca veche (elina): clasele a IX-a_a XII-a

a. Proba scrisa va incepe la ora 10,00. Elevii vor avea acces in salile de concurs, in
intervalul 9-9,45 ~i vor avea asupra !or documente de identitate (carnetul de elev vizat
sau cartea de identitate).
b. Evaluarea se va desfa~ura incepand cu ora 13.30.
c. Rezultatele vor fi afi~ate la unitatea de invatam.nt organizatoare, in data de 22.02.2015,
dupa ora 20.00.
d. Eventualele contestatii se vor depune pe 23.02.2014, intre orele 10.00-12.00, la C.N.
,, STEFANVELOVAN".
e. Listele cu rezultatele finale se vor afi~a pe 24.04.2014, ora 12.00.

Inspector ~colar,
Prof. Anca PRICINA

~-P~