Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECT ORA TUL SC OLAR JUDETEAN DOLJ

M!NISTERUL EDUCATIEI ~I
CERCETARll ~TIINTJFICE

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

Nr ... .ff.-?:..... .!./{q~. ~f!.i)-:

Catre,
Toate unitatile de invatamant gimnazial

~i

liceal din judetul Dolj,

OLIMPIADA DE BIOLOGIE -etapajudejeanii se va desfii~ura siimbiitii 07.03.2015,


ora 10.00 la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarii ,Craiova, Dolj.
Tabelele cu elevii claselor a VII- a si IX-XII calificati pentru etapajude\eana a Olimpiadei de Biologie in urma
etapei pe ~coala ,se vor trimite piinii vineri 20.02.2015 prin fax la unitatea de invii\iimant organizatoare la

0351/416074
gabriel_dita2000@yahoo.com
numarul de telefon /fax

,precum ~i in format electronic WORD, pe adresa de e-mail

La clasa a VII-a se va califica pentru etapa judeteanii a Olimpiadei de bialagie, ciite un participant la 25
elevi din numiirul total al elevilor din clasa a VII-a ,lnscri$i In anul $COiar 2014-2015 lntr-o onumitii unitate de
lnviitiimiint (directorii 1$i asumii corectitudinea cifrelor completate fn macheta de mai jos}.Unitiitilar $CO/are
care au dobiindit premii la etapa judeteanii a acestui concurs In anul $COiar 2013-2014,li se va aloca fn plus un
numiir de locuri egal cu numiirul de premii obtinute la etapa judeteanii a Olimpiadei de Biologie In anul $COiar
2013-2014.
Tabelele vor fi completate conform machetelor de mai jos ,specifice anului de studiu ~i vor fi semnate de ciitre
responsabilul catedrei/comisiei metodice ~i directorul unita\ii de invii\iimiint, aviind numar de inregistrare ~i
~tampilii.

Tabelele sosite dupii data mentionata nu vor mai fi acceptate.


Elevii vor fi prezenti la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarii Craiova, siimbiitii 07.03.2015 in intervalul
orar 8.30-9.00 aviind asupra !or un act de identitate(C.I.sau Carnetul de Elev).
Este interzis accesul in salile de concurs cu telefoane mobile sau orice alte materiale ajutiitoare in caz contrar se
vor aplica sanc\iunile prevazute de regulament.
T a b eI oentru mscnerea eIev1"I or d"1ncasaa VII -a
Nr.crt.
Nume ~i prenume elev
Clasa

U nitatea de invii\amiint

Nr.de elevi inscri~i Ia clasa a


VU-a in anul ~colar

Nume ~i prenume
profesor indrumator

2014-2015

Tabel entru inscrierea elevilor din clasele IX-XH


Nr.crt.
Nume ~i prenume elev
Clasa

Unitatea de invii\amant

Nume ~i prenume
profesor indrumator

fospector ~colar de Biologie,


Prof. tia FOJ[}OR