Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORA TUL ~COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396

M!NlSTERUL EDUCATlEI ~I
CERCETARII $TIIN"f1FICE

E-mail: isjdolj@isj.dj.edu.ro Web: '\Nvvvv.isj.dj.edu.ro

NOTA NR.

cf 6

din 16.02.2015

CATRE TOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET

Va informam ca Institutul de Investigare a Crime/or Comunismului i Memoria Exilului


Romilnesc, in parteneriat cu Ministerul Educa\iei ~i Cercetarii $tiin\ifice lanseaza un nou concurs national
cu tema ,,Locuri ale memoriei in localitatea ta'', care se adreseaza elevilor din clasele a IX- a - a XII-a
din unita\ile de inva\amant din Romania.
Proiectul are drept scop cre~terea interesului tinerilor pentru istoria recenta a Romaniei, prin
stimularea cercetarii personale ~i a reflec\iei asupra unei perioade istorice, care marcheaza inca evolu\ia ~i
dezvoltarea societatii romilne~ti.
Concursul se va desfli~ura in perioada 9.02-15.03 2015. inscrierea la concurs se va face la adresa
de email concurs@iiccmer.ro.
Dosarul de inscriere la concurs va trebui sa con\ina, in mod obligatoriu, urmatoarele documente:
- o scurta descriere (intre 300 - 500 cuvinte, Times New Roman 12, spa\iere 1.5) a proiectului
(titlul, motiva\ie, modalitate de lucru, produsul final, echipa) precum ~i o harta fizica a ora~ului cu
eviden\ierea respectivelor locuri. Documentul final, transmis in format digital Upg/ mov, power point
etc.) va avea denumirea identica cu titlul proiectului inscris in concurs.
- fi$a de inscriere, disponibila pe site-ul institutului (www.crimelecomunismului.ro ).
Eseul transmis, spre jurizare, trebuie sa aiba acela$i titlu cu proiectul inscris in concurs.
Elevii participan\i $i profesorii coordonatori vor primi diplome de participare, vizate de Ministerul
Educa\iei $i Cercetarii $tiin\ifice.
Data limita de predare a materialelor este 15 martie 2015. Eseurile vor fi trimise, in varianta
electronica la adresa e-mail: concurs@iiccmer. ro.
Premiile acordate cii$ligatorilor concursului constau in participarea a cinci echipaje, in saptamana
Scoala Altfel. Sii Iii mai multe sii fii mai bun, la programul cu tema Memorie /ocalii-memorie nafionalii,
organizata de IICCMER, in perioada 6-9. 04. 2015.
Regulamentul se afliipostatpesi1e-ul web al institutului (www.iiccmer.ro)

Inspector !?cola r pentru lstorie


Prof. Traian DOROBANTU

~1\ /\.____.

lw,.

\ .

- \.,

\jv