Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL ~COLAR JUDETEAN DOU

Str. Ion Maiorescu Nr.6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;

MJNISTERUL EDUCAT!Ei Si
CERCETARl! 5TIINTIFlCE.

0351/407395 (407397)Fax: 0251/421824, 0351/407396

E-mail: is;doli@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro

CATRE,
Unitiitile de lnviitamant liceal din municipinl Craiova ~i judetul Dolj

in aten{ia efilor de catedrii la discip/ina limba englezii


in data de 22.02.2015 va avea loc etapa judeteanii a olimpiadei de limba englezii, proba scrisa, pentru
ciclul Iiceal, la Colegiul National ,,Stefan Velovan", Craiova . La aceastii etapii pot participa elevii care au
ob\inut minimum 90 de puncte la etapa locala a olimpiadei de limba engleza.
Elevii participan!i vor fi prezen!i la Colegiul National ,,Stefan Velovan" la ora 9.00.
Profesorii care s-au lnscris pentru a participa ca evaluatori ai probei scrise se vor prezenta la
Colegiul National ,,Stefan Velovan" la orele 14.00, 'in data de 22.02.2015.
in baza O.M.E.C.T.S. nr.3035/10.01.2012, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare i desfa~urare a
competi!iilor Colare, conform Regulamentului privind organizarea i desfliurarea olimpiadei de limba englezii,
clasele IX-XII, conform art. 9, capitolul III din regulament, Ia etapa judefeanii se calificii pentru a doua etapa de
selec(ie, respectiv proba de Jnfelegere a unui text audiat i proba oralii, elevii care obfin eel pufiu 95 de puncte la
proba scrisii. La etapa nafionalil a olimpiadei de limba englezil se pot califica participanfii la etapa jude!eanil care au
un punctaj final (media aritmetica a notelor de la proba scrisa, proba de 1n\elcgere a unui text audiat i proba ora!a)
de minimum 90 de puncte, Jn limita locurilor alocate judefului pentru fiecare dintre cele dona sec!iuni.
Confonn articolului 10, alin I, capitolul III din regulamentul mai sus mentionat, Ia etapa nationalil a olimpiadei de
limba englezil se alocil, conform Metodologiei-cadru de organizare i desfliurare a competi!iilor colarc Jn
invafilmiintul preuniversitar, aprobata prin OM nr. 3035110.01.2012, pentru fiecare jude!, catc un loc/fiecare an de
studio pentru sec(iunea A i cate un loc pe fiecare ciclu al liceului (I loc - clasa a X-a, I loc - clasele XI-XII)
pentru sec(iunea B . Vor fi selecfiona!i participanfii la etapa judeteanil, Jn ordine valorica, cu respectarea
pnnctajului minim previizut de precizarile regulamentului privind organizarea ~i desfliurarea olimpiadei de limba
englezii, clasele IX-XII.
Conform articolnlui 6, alin 2, capitolul II al regulamentului privind organizarea i
englezii, clasele IX-XII, pcntru etapa judeteana ~i etapa na(ionalii, probele sunt:

desfli~urarea

olimpiadei de limba

- proba scrisii (cu fonnatul corespunzator etapei jude\ene) - 100 punctc


- proba de Jntclcgere a unui te"'t audiat (listening) - 100 puncte
- proba oralii (speaking) - l 00 puncte
Conform articolului 6, alin. 3, capitolul II ale regulamentului, probele de Jntelegere a unui text audiat i cea orala
constituic a dona etapa de selectie a cclor dona loturi cc urmeazii sil participc la sectiunile A i B la etapa nationalii.
Elc sc organizeazii dnpii afiarea rczultatelor la proba scrisa i la aceste probe vor participa toti elevii care au
ob!inut punctaje eel pu\in egalc cu 95 punctc la proba scrisii.
Conform articolului 7, capitolul II al rcgulamenh1lui, pentru fiecare etapii a olimpiadei de limba cnglezii, probele de
concurs sunt probe individuale. La etapele judeteanil i nafionala ale olimpiadei de limba engleza punctajul final
este calculat ca medie aritmeticii a punctajelor ob(inute la fiecare probii a etapei respective.

Inspector

~colar,

Prof. Adriana Stoica