Sunteți pe pagina 1din 58

GE O RGE TTAO M A

MAKTAVAR?Ar.r
DAN

evoluore
strotegii de
coPlrl
Dentru
' de 5-7 ont

.{rh' -1N tR a' ^


'-y
Anv
-/fl

dUNIYEK9ULi
>^FERMECAT:
2,3
r,

&
{:

A ceaet* lucrareeeberealizatZ
co n formilatecu noul Curricul u mp e n lru e d u c a lla
t i mVur iea co p iiloraprobaNV rin ordinulM. E . C. In, r,b 2 3 3 lO 1 , O g , 2 O O O

\oo^

,u t'"

GEORGETA
TOMA

MARTAVAnSANDAN

*ff.ouo ""\

s$$"

*.&..Tf
% vi

7 ?rV
COLABORATORI
f,
t
a
a

AI!G;-.I
ELMARiA MAGDALENA
ICRDACI-I
E EIANA ELENA.
MIHAIIOANA
fo4iREA
ADINA MARIA
I..IEDELEA
FILOFTEIA

RADUCU
ELENA
SAMARESCU
CONSTANTA

sAvAnrscuoANAtRtNr'
STANGABRIELAFLORICA
TOLO.S
RODICADORINA

INITIALA
EVATUARE
DEOBSERVATIE-PRONUNTIA
ATENTIA
- SPIRITUL
'Privegfecu oienfiece/edoud imagini.
'Spunecore estediferenlodintreele.
' Spunedocd ptiidince povestefoc porfepersonoie/e
Sicumse nume5fe
popu$o.

b_#

EVATUARE
INITIATA
i :.ir'ii,r'',,:iii i{,4, !,; ti r,,if . i: +::-',._.i"r.,
1..,1;l

' Stobi/eg
te ordinea imaginitor.
' Creeozdo povesfedupd ocesfeorespecldndsuccesiuneo
evenimenteior.

31Wf,${tN1+$IIN
nnEA
EU$t LUfvlEA
FAf,NILIAMEA
.;

' Recunoogfepersonaieledinimagineaoldturata.
' Creeozdo povesfedespref amiliadinimogine.
. Spunecdli membri aref omitiofo Sicu cine petrecice/mai mult timp.
' Deseneozdin spoliullibernisipul.
' Co/oreozdadecvat imogineo' Scriefiin spofiu/de mai iospuncfu/dupa model'

. i.
it

i- - : ', - - . - +. . ,

.]*-f__|--_

MEA
EUSrLUMEA
iH tufifirA FERMEcITA

ffi

' Descrieimogineaotdtturatd.
'Spune undeseof/dceidoicopii5icefoc ei.
' Povesfegfecum esfeso/ofo de grupd gice foci tu lo grddinifd.
' Alcdtuiegfepropoziliicu iucdriile dinimogine.
' Coloreozdimaginea.
' Deseneozdin spoliulliberliniule.
' Scriein spofiu/de moi jos/inioverticold dupd model.

||ll

EUSrLUMEA
MEA
CORPUT
UMAN
'Privegfecu ofenlieimogineo oldturafdgispunedin ce poeziefoce porte.
("SfotulMamei")
' Recifdsfrofoilustrotd in imo gine.
' Alcdtuiegtepropoziliicu cuvinfe/e:fotd, pdr, ochi,gurd,zdmbet.
' Deseneozdinspafiulliberdintiipieptenului.
' Scriefiin spofii/ede mai jos/iniooblicd dupa rnodel.
' Coloreozdimoginea.

/////

///

cEMAittcottlonnAz
tul
ANUL$r FilCEtE
' Privegfecu otenlie ce/e patru zdne din imagineo oldfurotd, spune cine
sunfpice gfridesprefiecore.
'Creeazd o povesfedesprece/e pofrufiice ale anului.
' Spunecore anotimpi[iplocecelmaimulf$idece.
' Deseneozoin spaliutliberptooiadusdde vdnf.
' Scriein spofiu/de moi iosperechi de liniidupd model.
' Co/oreozoimaginile.

,r'

cEMATttcon.lonnAa
VITAMINE,
VITAMINE
DEtA CINE?
' Privegfe
cu atenlieimogineooldturatd.
' Recunoogfe
gidenumegf
e fructelegi/egumeIe toamnei
' Desporfein si/obenumelefructelorgilegumelorcunoscufe.
'Spune docd Sfiiopoeziedesprefructe,legumesou vifomine.
' Spunece conlinfructelegi/egume/e.
' Deseneozdinspaliullibercodile.
' Scriein spoliulde moi josbosfonuI dupd model.

ffi

12

cEMAittcott.loanAr
FENOMENE
AtE NATURII
' Privegfe
cu ofenfieimogineo oldturatagispunedin cepovesfefoce porfe.
' Povesfe5tefrogmentulilustrot.
' Desporiein silobecuvintele:fenomene, zdpadd, f ulger,gheafa.
Alcdtuiegtepropozitiicu ocesfecuvinte.
' Deseneozdinspaliu//ibersfe/ufede gheold.
'Scriein spa|iuldemoi jossemne/egrofice dupd model.
' Coloreozdimoginea.

ffi

ffi

*,4

ffiffi

ffi\:I

.a

"t'
"

15
l

l
i

,,:F

l;. u.. ' f

cEMAittcott.loanAa
UNIVERSUT
' Priveglecu otenlieimogineaoldturofdgispunedin ce poeziefoce porte.
' Recifodocd poli poezio.
' Desporfein si/obecuvintele:cosmonaut, rochefd, univers,soore.
A/cdfuiegtepropoziliicu ocesle cuvinte.
' Deseneozoinspaliulde moiiossemne/egrafice dupd model.
' Co/oreozdimoginea aldturofd.

*
*

Nt

9
'-t-"t-'

\*t
b\ o
*

v{+'
t
^,
/s- W

&.

17
..
.:,.:l'

NotSUNTEM
nonnAut
'Descrie imogineo oloturatdgispunedin ce poeze foce porte. ("Cdnfec"
de George Cogbuc/
' Co/oreozd adecvot imogineo oldturotd gi deseneozd sub fluier fot
ofdfeo boloone souflori clte litereore numele ldrii noostre.
' Deseneozdin spofii/e de moi jos ornomenfe pentru costumul nalionol
dupd model.

.#q%

fl 18"

i
,

I
I

OBICEIURISTRABUNE
' Descrieimogineo oldturotd.
' Spune ce dofini sunf reprezentotein imogine. Cdnd merg copiii cu
colindul?
' Ce co/ind onunld nogtereoDomnului?
' Dd fiecdruicopil din imogineo oldturotd un nume core sd inceopd cu
Iitero"A".
propoziliicu cuvintele:sfeo, plugugor,sorcovd,buhai, coprd,
' Alcdtuie,gfe
brod,impodobit.
' Coloreozdimogineo.
'Scriedocd polilitero'A"dupd model.

vtNE,vtNEMOSCRACTUN!
' Descrie imagineo aldturota gi spune din ce povesfe foce porte
frogmentulilustrot.("Fetitocu chibritunJe"
de H.C. Andersen/
' Spunein preojmo cdreisdrbdlorisepefrece fristaintlmplore.
' Cineoduce doruricopiilorinAjunulCrdciunului?
'Dd-ifeti'leidinpoveste numelepe core tlpurta moma luilsus.
' Cu ce sunefincepe cuvAnfutl"Momo"?
Dor"Moria"?
' Coloreazdimogineo.
'Scrie docd poliin spofii/ede moijos/ifero'M"$icuvdntul"MAMA"dupd
model.

22

:.
: :'

l
1

A FOST
ODATA...

TTNERETE
rAnAsArnANrTe
' Descrieimogineo oldturatd gispune din ce bosm foce porte frogmentul
ilustrat.('Tinerelefdrd bdtrdnefe giviofd fdrd de moorte" de Pefre/spirescu/
' Povesteglefrogmentulcore ti-opldcut cel moi mult.
' Pdnd unde a zburotcalullui Fdt-Frumos?
'Cu ce sunefincepe cuvdntul"nor".
'Desporle in silobecuvintele:nor,neinduplecot,ndprosnic,nepufinciosgi
olcof uiegte prop ozifiicu e/e.
' Scriedocd po'fiinspofii/ede moi jos/ifero"N"dupd model.
'Scrie docd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvolote.

ffi

ffi'ft
" ' #*
'-

--f -----

{
I
\^
\

\\

/r

t\
t\-.l

' : lf

l{
l\

\\*
\
I

25

cttm,rsTE
/ * FosT$tvA FtArctpErAnnANT?
A FosT
onssA"..
LADABUNICII
' Creeozdo povesfedupd imagineaoloturofo.
'Povesfegfe-ne
cum eslecoso bunicilorfai.
' Ce pdsfreazdgi poortd cu mdndrie strdbuniciisi bunicii tdi. (costumul
notional)
'Spunecu ce sunef incepe cuvdnful"ie".
' Do fiecdruicopil din imcgineo atdfurotd cdte un numecore sd inceood
cu sunefu/"/".
' Desporfein si/obe: ie, ilie,Iodd, fatd, vdtnic,moramd, bete,ilori.
' Alcofuiegfepropoziliicuoceste cuvinfe.
'Scriedocd poli in spofiilede moijos/ifero"/"dupd model.
'Scriedoco polipe ultimelerAnduficuvintecu lifereleinvotote.

A FOSIODATA...
STRABUNtT
NOSTRI
'Privegfecu afen'lieimogineaoldturotd.
' lmagineozd-fiSiredd
diologul dintreofilerulveterande rdzboigicopri.
' Pentruce ou luptat strdmogiinogtri?
'Ce credefico opfeopfdbatrdniide lo urma$ilor?
' Cu ce sunef incepe cuvdntul"Unire"?
Dor"urma$"?
' Desporfein silobeoceste cuvinte giformeozdpropoziliicu ele.
'Scriedocd poli inspofii/ede moijoslitero"tJ"
dtJpd model.
'Scriedocd pofipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdtote.

28)

AUFosT
in lunulNoSTRU
SrsuNr...
pArvrAruru
vrETU
TToAREIE
rur
' Spunece vezi in imogineooldturotd.
'Povesfegteun desen onimatin cere oi intdlnifpersonojele
dinimogine.
' Spunecore esfesforeo emolionoldo celordoud personoje.
'Dd celordoud vieluitoorecdfe un nume core sdinceopd cu sunefu/"R".
' Spunecuvinte core incep cu sune f u/"R"gio/cdfuiegte propoziliic u ele.
' Coloreozdimogineo.
'Scriedocd po|i inspofiilede moi jos/itero"R"dupdmodel.
'Scriedacd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdfote.

ooo"\G

41Oo

o\A
"F
[.

iN .runutNoSTRU
AUFosT
SrsuNT...
pAmANTUtul
grpAsAnrrr
ANTMATELE
' Privegfecu atenfie imogineo oldturofo gi spune din ce povesfe foce
parte. ("Ciubofeleleogorului"de CdlinGruio)
' Povesfegtefrogmenfulilustrot.
'Spunecore personoifi-aplocuf celmai mulfgidece:
'Ce /-osupdrofpe hangiu?
'Spunegio/fecuvintecore incep cu sunefu/'E".
' Co/oreozdimagineo.
'Scriedocd poli inspofii/ede maijos/ifero"E"dupd modet.
'Scriedacd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvalofe.

#i
F$
#

'3 2 ',

rf

0il

33

EUS|MT,
CREEZ
StEXPRTM
zAffigETuL
MAMEI
' PriveSfe
cu atenlieimogineo oldturafdgispunedin ce poeziefoce porte.
("Momo"de Eugen Bejenqriu)
'Spune docd gtiipoeziosou o povesfedespremomd.
' Cdnd sdrbdtorimziuomamelor?
'Cum te otintdpefinemamo? (Odor....)
' Cu ce sunefincepe cuvdntul"odor"?
' Spune cel pulin trei cuvinfe core incep cu sunefL)l"O", desporfe-lein
silobe,o/cofuiegtepropoziliicu ocesfe cuvinte.
' Co/oreozdodecvat imogineooldfurotd.
' Scriedocd poli in spofii/ede maijos/ifero"O"dupd model.
'Scrie doca poli pe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdtate.

,1::=*tt-t
....,,
.'.,;}rffiil ;:=.1
::'!'l::'5

..: ...ri" 't.':.\,iiii


"#
'-1"i"''
i+
. at ,

a a t t a . t t '^

Llr

i.-.ii
i--"\
i .\\
\.\\'i

t.,gli"'

'

.'-{,

|,rj::* ,:
i,-

iil Ii
u"Ll--,,{ri

EUS|MT,CREEZ
SI EXPRTM

FANTEZTE
$rcuroARETNGRADTNA
$l sugsoARE
' Spunece veziinimogineooldturato.
'Spune o povesfe sou o poezie despref/ori.
' Numegfeflorilepe core /e cunogfigispune
ce cu/ooreou pefo/elelor.
"crizontemd"?
' Cu ce sunefincepe cuvdntul
' Spune trei nume de flori core so inceopd cu sunefu/"C" $i o/cdfuie5fe
propoziliicue/e.
' Coloreozdodecvot imogineoaldturatd.
' Scriedocd poli in spof/e de moi jos/ifero"C"dupd model.
'Scriedocd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvdfote.

ittvATDEPEAcuM
crNEFACE...
SlCUMFACE?
. Privegfecu otenlie imogineo oldturofd Sispunece vezt.
. in ce po ezieoi intotnitfoofe meseriiledin imogine?
' Cumsuntoom eniicore muncesc?
' Spune ontonimulcuv lntului "hornic"'
' Cu ce sunefincePe cuvdn tul"lene"?
. Spune cdfe trei cuvinfe in core suneful "L" sd se of/e Io incepuful
u/c uvd ntului'
c uvd ntu!ui,in interiorul c uvdn f u/ui5ilo sfdrgif
' Coloreozdodecvot imogineooldturotd'
. scrie docd poli inspofiilede moiioslifero"L"dupd model.
' Scrie docd poyipe uttimeterdnduricuvinte cu litereleinvdlote'

"1

invAl DEPEAcuM
DEPEcAr*pPEMASANomrnA
' Privegfecu ofeniie imagineo oldturotd pi spune din ce povesfe f
porte. ("Povesfeo pdinii")
' Povesfegtefragmentulilustrot.
' Co/oreozd od e cv of Tmogine o oldt urotd.
' Alcdtuiegfepropozliicu cuvintele:soc,sifd,spic,sore,semdndfoore,secen5.
'Spunecu ce sunefincep ocesfecuvinfe.
' Scriedocd poli in spofii/ede moiios/ifero"S"dupd model.
'Scriedacd polipe ultimelerdnduricuvintecu litereleinvalote.

43

f^

INVATDEPEACUM

cAdroRnDE-AtuNGUr
vREMtl
' Privegfecu oten|ie imogineo aldturotd gispune unde oi intdlnif ocesf
miiloace detronsport.
' Denumegtemijloacelede tronsportdin imogine.
' in ce cotegorieintrd oceste mijtoacede tronsport?
' Cu cesunefincepe cuvOntul"terestru"?
'Spuneolte cuvintecoreincepcusunefu/'?'.
' Coloreozdadecvot imogineo aldturotd.
' Scriedocd poli in spofii/ede moi joslitero "T'dupd model.
'Scriedocd polipe ultimelerdnduricuvinfecu litereleinvdlote.

44;

,t

-i

itrvATDEPEAcuM
HAIDETIiru
excuRsrE!
' Privegfecu otenlie imogineo oldt urofd 5ispunece vezi.
' Cu ce sunef incepe cuvdntul"hortd"?
'Spune olte cuvinte coreincep cu sunefu/'H".
' De ce credefic d studiozdeducofooreogicopiii,horta?
' Cumsep/eocd in excursie?(gruporggnizot)
' Cu ce sunef incepe cuvdntul"grLJp"?
'Spune alte cuvinte coreincep cu sunefu/"G".
' Scriedocd poli inspofii/ede mai joslifere/enouinvdfate dupd model.
' Scriedo cd poli pe ultimelerdnduricuvinte cu literelenou invdtote.

47

cu MINE!
sAremAxonE$Tt
cEvor n cANovot FtMARE?

' Privegfe
cu of enlie imogineaoldfurotdSispunece vezi.
' lJndemergem cdnd sunfembolnovi?
cuvdntului"rnedic".
' Spunesinonimul
' Cu ce sunefincepe cuvdn tul"doctor"?
'Cumse numegtedoctorulcoreore griidde onimolebolnove?
' Spunecuvintecoreincepcu sunefu/"D"5icusunefu/"V".
. Alcdtuiegfepropo ziliiincore sd fo/ose5ti un cuvdnf core incepe cu sunef
"D"giun cuvdnt cu sunefu/"V".
. Scriedocd poli inspofii/ede moijos/itere/e
nou invdlote dupd model.
. Scriedocd potipe uttimeterdnduricuvintecu literelenou invdfote.

,ddiI

tr5q

'... ...i

{n

0.
t,

49

cu MINE!
sArr mANonESTl
MEU
PRIETENUt
POtlTlsTUL,

. Privegfe
cu otenlie imogineooldturofd5ispunecevezi.
'Spunedin ce poeziefoce porte.["Pesfrodd')
- Cumsenumescpersoonelecore vegheozdlo siguronlo noostrd?
' Cu ce sunefincepe cuvdn tul"iondorm"?
' Cu ce sunelincepe cuvdntul "zebrd"?
. SpuneCuvinfeCOreinCepcu sUnefUl'!"5i
CtJsUnetUI"Z"'
ti un cuvdnt coreincepe cu sune
'Alcdfuiegfepropo ziliiincoresd fo/oseg
'!"giuncuvdntcLJsunetul"Z".
. scrie docd poli inspofii/ede moi io.sliferele nou invdfofe dupd model'
' Scrie docd'p.1i p. uttimelerdnduricuvinte cu literelenou invdfofe'

..;11:!r:J:t:;:=:.,il
j;ffi

I
l

n
o

{
:

I
t

I'

.,ii:-"!+rl

#_#{8"

cu MINE!
sArennAruonE5Tl
vot FtScotAR
in cunAND
' Povesiegfece veziinimogineooldturotd.
'Spune dince poeziefoce porte. ("$coldrila")
' Ce ore in mdnd $coldrifa?
' Cu ce sunefincepe cuvdntul"flori"?
' Dd gco/drileiun numecoresdinceopd cu sunetul"F'.
' COndseinfoorce de /o scoo/d undei5ifoce temele?
' Cu ce sunefincepe cuvdnt ttl"birou"?
. Spunecuvdntu! coreincepe cu sunefu/"B"gicore descriesforeof etifei.
nou invdlote dupd model.
' Scriedacd poli inspofiilede moiios/itere/e
'Scrie dacd polipe ultimeterdnduricuvintecu literelenou invdlote.

\.-a*-^-'

53

PRIETENI
DEPRETUTINDENI

'Descrieimogineo oldturotdgispunedin ce poeziefoce porfe("1 lunie,


E/enoDrogog/
' Recifdprimo giultimosfrofddin poezie.
' Povesfegfe
cum sdrbdforeStiziuode I tunie.
' Coloreozdimogineo oldturotd.
'scrie docd poli inspof/e de moijo.s/ifere/e
invofote.
'Scriedocd polipe ultimetedoud rdndurinumele prietenilortdi.

t_
'

a - ,,.t'

'

'::

. Prive5tecu ofenfie imaginea $i spune din ce poveste foc part


personoiele prezenfof e. ("Pd cald")
e fragmentulreprezenlafin imagineode moijos.
Poveste5l
. spunein caredin personoie/e
din poveSfiferegose5ii.
. Repefdimpreundcu co/egiipoeziilecarefi-ouplocut ce/ moi mult'
' Coloreozdadecvaf imaginea.

56
!:]

Co le c lia ,,l n fr e

tr a d it ionalism

qi modernism"

qi modernism- otrategii de evaluareVentru coViii


Lucrarea,inlru lradiTrionaliam
de5-7 ani"e6le un auxiliardidacziccare oVrijin*activihateainatructiveducalivHin
qr*dinilZ.
Educataarelevor qkoiln acesNauxiliardidactic a eeriede ouqeotiicu Vrivirela
evaluarea aahiziliilor Vadaqoqioeale copiilor de 5-7 ani in domeniul limbh qi
domeniulqtiinlelorqi domeniulom gi societate.
comunicare,
Ca urmarea celor?rezentatelucrareaVrimeqteavizul,Ventrua pulea ti utilizaaL
?ngr*dinirr*,
Viorica?reda
lnaVecT,or
GeneralM.E.C.|.

,a/tA^"-'q
f1--a

L s.8 . N.
: 973- 781
9786- 7 3 -3
P ret : 5 . 5 O R O N

|
Lrtr
IlLlff
tril
trtr
trLrL|f