Sunteți pe pagina 1din 42

Cele mai r!

spndite greseli
f!cute n seductie
!

!
!
!
!

Cum de m"am l#sat $n%elat# $nc# o dat#?


De ce i"am permis s# intre at&t de cur&nd $n patul %i su'etul meu?
Nu"%i d# seama c&t suf#r c# nu m# mai sun#?
Cum s# nu mai suf#r din iubire?

!
M"am s#turat s# p#zesc eu telefonul s#"l ia naiba de b#rbat! De ce b#rba(ii mint) $n%al#) se prefac? De ce te p#r#sesc c&nd te
ar#(i a%a cum e%ti? Ai fost %i tu p#r#sit# de b#rbatul pe care"l iubeai? De ce iubirea e at&t de greu de $n(eles? Ce"i a%a greu s# $(i g#se%ti
pe cineva care $(i place) s# *i convins# c# %i el te place %i s# r#m&i cu el? De ce se rup rela(iile c&nd (i"e lumea mai drag#? Mai exist#
b#rba(i care"%i doresc so(ie) copii %i o via(# de familie?
!
Cred c# aspectul cel mai important $n aceast# c#l#torie spre su'etul celuilalt este nivelul t#u de autocunoa%tere+ Te cuno%ti? ,tii
cine e%ti? C&t valorezi? Ce nevoi ai? Ce po(i %i ce nu po(i tolera la un b#rbat? Cum vrei s# arate el? Cum $(i dore%ti s# se comporte? De
ce spun asta? Fiindc# e absolut esen(ial s# %tii cine e%ti %i ce nevoi ai+ Nu po(i merge spre el) nu po(i alege un b#rbat potrivit (ie) dac#
nu te $n(elegi %i nu %tii cum te sim(i cel mai bine cu tine+ Ce rela(ie ai cu oglinda? -(i place ce vezi $n ea?
!

P#%e%te $n (inutul seduc(iei %i descoper# ce ai de f#cut ca s#"l cucere%ti+

E%ti preg#tit# pentru $nt&lnirea cu el? E%ti preg#tit# s#"l seduci


%i s#"l $ngenunchezi?
"

"#i deschid jurnalul meu intim ca s$ vezi ce simte o femeie c%nd el posed$ su&etul t$u

!
A intrat 'n$untru (i nu (tiu cum s$)l dau afar$* M$ doare+ e ca o tumoare* Refuz s$ fac chimioterapie* Pl%ng
din nou+ n)am mai pl%ns at%t de mult M$ ard lacrimile ce nebunie+ ce iubire+ cum am ajuns s$)l las s$)mi
calce su&etul 'n picioare?
!
A venit+ m)a posedat (i a plecat*
!
Nu (tiu ce fac acum+ pe ce s$ pun m%na+ gura g%ndul c$ nu)l mai rev$d m$ ucide* Caut 'n mine r$spunsul
la 'ntrebarea: el e? C%t de vulnerabil$ e(ti 'n fata iubirii+ cum po#i s$ g%nde(ti c$ primul care)#i calc$)n a(ternuturi
te va lua (i de so#ie?
!
Nu am timp+ pur (i simplu nu am timp s$)l g$zduiesc 'n via#a mea* Am de scris+ nu)i permit s$)mi fure ener)
gia vital$ (i a(a nu are nevoie de ea* Dac$ te 'ntorci f$)o pentru moment* Doar at%t avem* Am nevoie de mine+
toat$+ 'ntreag$+ permanent*
!
A(ez pies$ dup$ pies$ pe tabla vie#ii mele (i nu permit s$ #in de cald cuiva care nu caut$ dec%t 'n#elegere (i
acceptare temporar$* Vine (i pleac$* Eu r$m%n cu mine* ,i)atunci de ce l)a( sluji pe el mai mult dec%t pe mine?
Trebuie s$ -u nebun$ s$ uit de via#a mea+ de pasiunea (i voca#ia mea pentru om+ scriere+ via#$*
!
Notez lucruri pe care nu vreau s$ le uit* Mi)e team$ c$ 'ntr)o zi n)o s$ mai am timp pentru mine (i via#a
mea* Via#a mea este voca#ia mea* Eu iubesc via#a (i asta am 'nv$#at)o dup$ multe dezam$giri+ dureri+ e(ecuri re)
petate*
!
Tu ai plecat* M)ai rugat s$ te a(tept* De ce ai f$cut asta? De ce nu m)ai oprit din visat? C%t po#i s$ -i de
egoist? S$ m$ #ii pe loc at%ta timp? S$ str%ng la piept 'n -ecare sear$ imaginea noastr$ prins$ 'ntre dou$ lumi?
M$ bazez pe mine+ 'nc$ o dat$* ,i n)am s$ mai suf$r 'nc$ o dezam$gire* ,i (tii de ce? Pentru c$ eu 'ns$mi 'mi sunt
su-cient$ azi* P%n$ ieri am crezut c$ numai tu po#i umple acest gol interior* C%t de tare m)am 'n(elat tu exi(ti
'n mine -indc$ eu te)am invitat s$ m$ salvezi* Exist$ credin#a t%mpit$ 'n mintea femeilor c$ numai un b$rbat te
poate face fericit$+ sc$pa de nop#ile 'ntunecate+ de frig (i boal$*
!
A(a)i+ suntem f$cu#i s$ tr$im 'mpreun$+ s$ ne #inem companie+ s$ ne 'nc$lzim su&etele+ dar nu)nseamn$ c$
'n lipsa unui b$rbat nu mai e(ti femeie care merit$ o via#$*

!
,i 'nc$ una adev$rat$+ bogat$+ frumoas$* Cine poate (tii mai bine dec%t tine de ce ai nevoie? De ce a(tep#i
ca ceilal#i s$)#i dea dreptul s$ exi(ti? Cum poate cineva s$)#i conduc$ via#a din afar$? De ce le predai b$rba#ilor
puterea ta? Ia)#i via#a 'napoi (i tr$ie(te)o* Dac$ al#ii au ales un drum+ asta nu)nseamn$ c$ noi trebuie s$ p$(im pe
urmele lor* Drumul f$r$ obstacole nu te duce unde visezi* Ia)o de la cap$t+ altfel+ cu lec#ia 'nv$#at$*
!
Via#a ta are valoare (i tu 'i dai valoare* Energia s)a canalizat+ 'ncepe s$ tr$ie(ti cu adev$rat* Meri#i mai
mult! Po#i mai mult! F$r$ am%nare deschide o -l$ nou$ (i scrie
!
Dac$ te)ai s$turat s$ suferi+ s$ a(tep#i s$ se 'ntoarc$ la tine+ s$ adormi pl%ng%nd 'n -ecare noapte+ continu$
aceast$ c$l$torie al$turi de mine (i)ai s$ ui#i de nop#ile 'ntunecate*
!

. Dac# crezi c# educa(ia e scump#) atunci $ncearc# s# vezi cum e ignoran/a+0

Accesibil$ %i abordabil$

!
Te vede+ te sun$+ te are (i pleac$* .sta)i mersul -resc al lucrurilor+ dac$ 'i dai tot ce se a(teapt$ de la
'nceput* Las$)l s$ sape+ s$ spere+ s$ tremure+ s$ g%ndeasc$ c$ nici m$car nu poate ajunge la tine+ -indc$ tu e(ti
prea ocupat$ cu via#a ta minunat$*
!
Ce)nseamn$ asta? "nseamn$ c$ ar - ideal ca tu s$ ai o via#$ bogat$ social+ profesional+ spiritual* Adic$? S$
faci ce)#i place+ s$ nu depinzi de el+ s$ -i mul#umit$ de tine (i via#a ta*
!
De ce)#i faci griji c$ dobitocul nu mai sun$? "nseamn$ c$ n)ai 'n#eles nimic despre natura b$rbatului* Nu
sun$+ foarte bine* La(i locul liber pentru un altul mai 'nzestrat* Tot r$ul spre bine* R$m%ne s$ ocupe locul rezervat
partenerului ideal el+ cel care merit$+ nu oricine*
!
Atragi mereu acela(i tip de b$rbat? Unde crezi c$ gre(e(ti? "#i spun eu care)i prima mi(care 'n#eleapt$ pe
care trebuie s)o faci* Schimb$)#i cercul de prieteni+ caut$ s$ 'nt%lne(ti (i altceva* "#i dai seama c$)n grupul t$u de
prieteni e(ti expus$ la un anumit tipar de b$rbat* Nu)#i face bine+ te r$ne(te? Schimb$)l cu un altul*

&

'

Ce spui %i ce nu spui la primele (nt)lniri?

!
Nu prea multe+ discu#i multe (i spui pu#ine am$nunte despre tine (i via#a ta trecut$* El asta vrea s$ a&e+ c%t
mai multe despre ce)ai tr$it al$turi de al#ii* Las$)l &$m%nd
!
Tot ce)i lipsit de siguran#$ (i stabilitate 'l apropie tot mai mult de tine* Cum 'l opre(ti din avalan(a de
'ntreb$ri? /Descoper$)m$ -l$ cu -l$+ f$r$ s$)#i spun unde s$ cau#i* Las$)m$ s$ te doresc (i mai mult*0 Fii creativ$*
Folose(te)te de primul sim1+ intui#ia+ mereu*
!
A&$ tot ce po#i de la el+ ce a(tept$ri are de la o femeie+ cum vrea s$ -e iubit+ cum 'i place s$ -e atins+ ce
planuri de viitor are+ ce pasiuni are+ ce sport face+ care)i m%ncarea preferat$ pe care maic$)sa i)o g$te(te+ c%t timp
doarme+ cum se relaxeaz$+ unde a c$l$torit+ c%t a iubit+ c%t a suferit+ (i toate astea cu 'ndr$zneal$ (i 'nc%ntare*
Las$)te cucerit$ de r$spunsurile lui* Fii 'nc%ntat$ de ce spune+ 'ncurajeaz$)l prin complimente s$ mearg$ (i mai
departe+ (i mai ad%nc 'n istoria lui de via#$ (i opre(te)te c%nd 'l sim#i c$ nu mai vrea s$ continue* Apreciaz$)i
-ecare povestire+ nimic nu)i mai descurajator dec%t un ascult$tor pasiv* Implic$)te 'n discu#ie+ (i ce)ai g%ndit 'n
momentul culminant? Wow+ te a(teptai la altceva? Dar niciodat$ nu pune 'ntreb$ri 'nchise+ prin care s$
r$spund$ cu da (i nu*
!
Cum altfel #i)ai - dorit s$ ac#ionezi? Ce te a(teptai s$ ob#ii? C%t timp a durat p%n$ ce ai trecut peste? Care e
diferen#a dintre? E extraordinar ce)mi poveste(ti* "#i mul#umesc c$ ai 'mp$r#it intimit$#ile tale cu mine* E(ti mi)
nunat! Pu#in narcisism este vital+ 'ncheag$ rela#ia*

De c)te ori te (nt)lne%ti cu el?

!
Nu f$ gre(eala de a ie(i 'n -ecare zi cu el* Chiar dac$ e(ti le(inat$ dup$ el+ ab#ine)te* Ie(i cu fetele+ du)te la
sal$+ masaj+ teatru* F$)#i de lucru+ nu sta 'n cas$+ c)ai s$ cedezi* E(ti atras$ de el (i sim#i nevoia -zic$ s$)l vezi+
auzi+ miro2i+ atingi+ e normal*
!
Cele mai multe cupluri asta fac+ intra 'n simbioz$+ 'n contopire+ devin un 'ntreg (i se mir$ c$ peste o vreme
nimic nu)i mai leag$* /Cel mai greu lucru nu este a d$rui+ ci a nu d$rui totul0+ spune un expert* Nu -i predictibil$+

nu)i a(terne la picioare agenda ta de lucru+ las$)l s$ guste (i din 'nt%mpl$ri imprevizibile: /Of+ a intervenit ceva+
dragule* Nu ne putem vedea azi* ,i c%t a( - vrut s$ te simt aproape joac$)te+ $sta)i timpul t$u!0
!
Te sun$ (i m%ine+ stai lini(tit$+ nu intra 'n panic$* Nu te sun$? E clar ce)a vrut s$ ob#in$*
!
Filozo-a mea este simpl$ (i limpede: nu te a(eza pe locul din fa#$ dac$ nu e(ti 'n stare s$ #i)l p$strezi+ las$)l
pe altul care (tie ce vrea* Dac$ v$d c$ se sup$r$+ c$ nu mai sun$+ nici nu)i mai dau ocazia s$ m$ vad$ prea
cur%nd peste dou$ s$pt$m%ni eventual* Au intervenit al#ii 'n via#a mea+ banca de rezerv$ e plin$+ altfel n)ai
(anse s$)l alegi pe cel mai bun+ -indc$ nu (tii cum arat$ dec%t cel mai prost* Cum s$ te opre(ti la primul venit?
Nimeni nu)#i spune s$ ai 34 de b$rba#i 'ntr)un an+ s$)i seduci (i s$)i bagi 'n pat+ dar e absolut necesar s$)i cuno(ti+
ca s$ po#i face diferen#a dintre ce vrei (i ce nu vrei*
!
!

Mai e(ti prin zon$?


Po#i s$ alegi s$ r$m%i la fel+ (i)atunci o s$)l 'ntrebi pe el+ /mai e(ti prin zon$0?

C)t timp petreci cu el?

!
Am ie(it cu un tip vreo dou$ luni (i subiectul cel mai discutat era timpul pe care 'l petrecem 'mpreun$* Era
frustrat c$ nu st$team dec%t dou$ ore la 'nt%lnire !
!
El spunea c$ cite(te+ lucreaz$+ face sal$+ se 'nt%lne(te cu prietenii (i doarme foarte pu#in (i)mi sugera s$)mi
organizez (i eu mai bine timpul ca s$ putem petrece c%t mai mult timp 'mpreun$*
!
Nu s)a 'nt%mplat a(a cum (i)a dorit* Nu -indc$ mi)am propus asta+ ci -indc$ (i eu f$ceam toate lucrurile ce
le f$cea el+ doar c$ eu aveam nevoie de (ase+ (apte ore de somn+ nu de patru+ cinci ore c%t avea nevoie el ca s$)(i
'ncarce bateriile* Suntem diferi#i* "l asiguram verbal (i comportamental c$)mi place s$ petrec timp cu el+ dar c$ nu
c%t se a(teapt$ el*
!
Iat$ declara#ia lui: /timp de dou$ luni am petrecut -ecare clip$ 'mpreun$+ dup$ care am fugit0* Ce zice ea:
/dac$ ar - existat mai mult$ libertate sexual$ 'n acele vremuri+ sunt sigur$ c$ am - fost aman#i din prima zi0*
!
"n#elege legea omului+ c%nd obiectul dorin#ei lipse(te+ atrac#ia cre(te* Nimic nu dorim mai mult dec%t ceea
ce ne lipse(te* Testeaz$ strategia asta (i)o s$)mi dai dreptate*
+

Balzac zicea la fel: .A voi ne macin# %i a putea ne distruge+0

C)t de des (l suni %i (i r$spunzi la telefon?

!
"i r$spunzi la telefon o dat$+ de dou$ ori pe zi (i nu)l suni dec%t o dat$+ asta 'n faza 'n care deja a#i stabilit o
rela#ie* Nicidecum la 'nceput* "n faza ini#ial$ nu)l suni deloc* Ascult$)m$+ (tiu ce vorbesc* Eu am o rela#ie de patru
ani jum$tate (i vreau s$)#i spun c$ (i acum 'l sun foarte rar* ,i 'l iubesc+ 'l doresc+ 'l visez* Dar efectiv sunt at%t de
ancorat$ 'n via#a mea 'nc%t ziua este prea scurt$ ca s$ stau pe telefon cu el* Cum reac#ioneaz$ el? M$ sun$* C%nd
nu lucrez 'i r$spund* Dar dac$ lucrez nu)i r$spund+ nici lui+ nici prietenilor*
!
Ai mult timp liber+ te plictise(ti? "#i 'nchizi telefonul 'ntr)un seif* C$ veni vorba de tenta#ia de a suna+ 'mi
aduc aminte de prietena mea Delia+ care mi)a luat telefonul timp de trei zile ca s$ nu)l sun pe un tip dup$ care
eram le(inat$* ,i cum el era cel care avea o via#$ bogat$+ eu gre(eam+ cu o experien#$ considerabil$ 'n spate* "mi
doresc pentru tine s$ nu -e nevoie s$)#i 'ngropi telefonul (i s$)#i ajung$ experien#a mea de via#$* Tipul $sta f$cea
-guri (i m$ c$uta c%nd avea chef+ eu 'l scuzam de -ecare dat$: /Delia+ e ocupat+ munce(te mult+ are at%tea pe cap+
normal c$ eu trebuie s$)l sun*0 Nici n)am mai apucat s$ zic ceva ca prietena mea mi)a luat telefonul (i m)a l$sat
acas$* Peste trei zile mi l)a dat 'napoi* Ce crezi? Telefoane+ mesaje+ disperare (i fream$t* "n#elegi cum func#ionea)
z$ b$rba#ii?

Teoria personajului: f$,l s$ aprecieze faptul c$ iese cu o pas$re rar$

!
Astfel 'i poten#ezi respectul de sine* P$rerea celorlal#i conteaz$ pentru el* /E a mea*0
!
El e m%ndru c$ a v%nat un astfel de trofeu* Tu+ prin atitudinea ta sigur$ refuzi orice invita#ie de)a sa cu ga()
ca lui ori cu a ta pentru primele s$pt$m%ni* Eu sunt sincer$ cu tine (i)#i spun c$ n)am testat tehnica asta dec%t o
dat$* De ce #i)o recomand #ie? Fiindc$ seduc$toarele spun c$ e valid$+ 'n sensul c$ el '(i dore(te s$)l prezin#i+ s$ te
prezinte+ s$ se m%ndreasc$ cu achizi#ia sa* /Uita#i+ ea e*0 Dar cum e s$ le vorbeasc$ de tine (i ei s$ 'ntrebe+ /dar
unde e0? E plecat$ cu job)ul+ e ocupat$ c)un proiect+ e cu prietenii la mare? Sun$ bine* Din experien#a mea '#i pot
spune c$ n)a fost cea mai inteligent$ mi(care+ dovada -ind (i desp$r#irea mea de subiect dup$ o mic$ excursie* N)
-

am a(teptat s$)l cunosc mai bine+ m)a invitat la un concert cu prietenii s$i (i dus$ am fost* Acolo mi)am dat
seama c$ nu ne potrivim* Aveam viziuni contrastante despre via#$+ personalit$#i opuse* Preferin#ele (i obiectivele
diferite ne)au (i trimis 'n camere al$turate* Am r$mas cu o amintire trist$ (i sigur (i el+ a-rma#ie sus#inut$ de
r$ceala dintre noi E oare sigur s$ te aventurezi din prima? Ah+ iart$)m$* M)am pripit+ mai am o experien#$ s$)#i
d$ruiesc+ care e esen#ial$*
!
Pe Vlad l)am cunoscut+ am ie(it c%teva zile (i el cu familia aveau bilete la Cinema* Cine crezi c$ s)a 'mbarcat
cu ei? Da+ Andreea+ curajoasa* C%nd (i cum crezi c$ s)a 'ncheiat acest weekend? Dup$ (ase ani de rela#ie+ 'n care
m)am luptat cu el ca)n prima zi+ ca s$)l fac s$ m$ accepte a(a cum sunt+ f$r$ s$ mai spere 'ntr)o transformare
interioar$* A fost o experien#$ care m)a 'nv$#at c$ oamenii nu se schimb$ niciodat$ la nivel profund (i caracterial+
doar comportamentele se (lefuiesc+ se 'nlocuiesc+ dup$ anotimp 'n rest oamenii r$m%n la fel* ,i)n cazurile feri)
cite intervine desp$r#irea+ 'n rest r$m%n 'mpreun$ (i)(i otr$vesc existenta unul altuia* Asta se 'nt%mpl$ 'n mo)
mente de vulnerabilitate+ c%nd ai face orice ca s$ ie(i din cas$+ ca s$ fugi departe de goliciunea interioar$+ de
triste#e+ de plictiseal$+ de dialogul interior+ de vocile care)#i spun c$ altul mai bun nu vei g$si* Ai face orice s$ nu
mai auzi mesajele astea+ care)#i spun s$ 'mbr$#i(ezi aceast$ (ans$ dac$ nu vrei s$ r$m%i singur$ (i nefericit$+ n)o
s$ te mai ia nimeni+ 'mb$tr%ne(ti (i sim#i c$ nu mai sunt b$rba#i buni+ to#i sunt lua#i; $sta e interesant+ de ce l)a(
refuza? Sunt de at%ta timp f$r$ partener+ m)am s$turat s$ m$ vad$ lumea singur$* Merit (i eu un b$rbat* ,i te
'ntreb+ orice fel de b$rbat? Din disperare ri(ti s$ faci o alegere pe care ai s)o regre#i mult$ vreme*

.B$rbatul pune mai mult$ r)vn$ (n a cuceri dec)t (n a p$stra/

!
Asta ne spune c$ b$rba#ii sunt atra(i de independen#a unei femei* El caut$ o femeie care nu se plictise(te
cu ea+ care are o via#$ bogat$+ care se bucur$ de -ecare clip$* Ai auzit tu c$ b$rba#ii se sperie de femeile pu)
ternice? ,i eu am auzit* ,i a(a e+ unii se sperie+ dar nu to#i* Tu pe care)l vrei? Pe $la ar$tos+ pasional+ puternic (i
stabil? Sau pe cel pric$jit (i o-lit? Unele au impresia c$ dac$ b$rbatul e pu#in mai frumos ca dracu+ $sta nu le
'n(al$*
!
Mare idio#enie! Cu c%t e mai slab+ o-lit (i complexat cu at%t mai tare va c$uta s$)(i dovedeasc$ c$ 'nseam)
n$ (i el mai mult dec%t i)a zis maic$)sa 'n fraged$ pruncie*

Un sfat de s)mb$t$ seara: ie%i cu mai mul1i b$rba1i

!
Nu renun#a la cei care te curteaz$ de 'ndat$ ce el intr$ 'n via#a ta* Asta te face (i mai dorit$* Fii o femeie
adev$rat$+ risc$+ f$)l s$ tremure de gelozie+ s$ te r%vneasc$ zi (i noapte+ /azi nu te pot vedea+ am alte planuri+ dar
m%ine mi)ar pl$cea s$ te v$d+ dragul meu*0
!
Ce cau#i la un b$rbat? ,tii+ zicea bine Simonia Latrina+ sunt dou$ categorii de femei: unele care 'mpart
femeile 'n categorii (i altele care nu 'mpart femeile 'n categorii* ,i cred c$ se aplic$ regula (i la b$rba#i* Ce cau#i
mai exact? B$rba#i care s$ te satisfac$ sau b$rba#i pe care s$)i satisfaci? G$se(ti de toate pe pia#$+ de asta trebuie
s$ ai ideile clare+ draga mea*
!
"n schimb+ b$rba#ii caut$ acela(i lucru+ la tine (i la prietena ta+ tot ce conteaz$ este disponibilitatea (i acce)
sibilitatea* Nu po#i tu? Las$ c$ poate vecina ori prietena ta*
!
Dorin#a b$rba#ilor cre(te c%nd (tiu c$ la balconul t$u mai c%nt$ (i al#ii serenade* Le place rivalitatea (i com)
peti#ia* Incertitudinea ce i)o d$ un altul 'l face s$ te doreasc$ (i mai tare* Dac$ simte c$ te poate pierde 'n orice
moment+ l)ai c%(tigat+ l)ai supus (i)l po#i p$stra*
!
Ce ne spun aceste strategii? S$ nu te culci pe)o ureche+ s$ crezi c$)#i bea ap$ din palm$ p%n$ la ad%nci b$)
tr%ne#i* Rela#ia de cuplu nu e una simpl$+ e ca un job cu norm$ 'ntreag$+ unde trebuie s$ vii 'ntotdeauna cu ceva
nou+ c$ e vorba de jocul seduc#iei+ de fantasme+ de jocul erotic+ de sentimentul lipsei ce se instaleaz$ 'n -in#a lui
c%nd te 'ndep$rtezi+ doar (i pentru o s$pt$m%n$+ 'ntr)o c$l$torie de afaceri ori de distrac#ie* R$m%i ocupat$*
!
Nu c$uta s$ te lipe(ti prea tare de el (i de obiceiurile lui* P$streaz$)#i unicitatea (i ritualurile tale+ asta
atrage+ misterul dintre voi 'l arunc$ pe insula imagina#iei* ,i noi (tim c$ b$rba#ii '(i imagineaz$ multe+ fantasteaz$
diminea#a (i seara* De ce i)ai r$pi aceast$ pl$cere?
!
Tot ce facem 'n via#$ o facem pentru a ob#ine pl$cere+ a(a)i? C$ doar n)o s$ ac#ionezi ca s$)#i -e r$u+ nu)i
a(a? Pl$cerea este sus#inut$ de un sistem hedonist+ tot a(a cum respira#ia se fondeaz$ pe aparatul respirator*
!
Orice activitate pl$cut$+ c$ e vorba de a bea+ m%nca+ c%nta+ dansa+ a face sex este 'nso#it$ de cre(terea en)
dor-nelor din s%nge* De ce m$n%nci ciocolat$? Ca s$)#i atenuezi anxietatea* De ce faci sex? Ca s$ tr$ie(ti extazul
2

orgasmului* De ce te arunci cu para(uta? Ca s$ sim#i be#ia adrenalinei* Toate aceste activit$#i sunt stimulate de
dorin#a de a sim#i pl$cere* .sta)i motorul motiva#iei tuturor ac#iunilor noastre*
!
Asta caut$ (i b$rbatul+ s$ g$seasc$ pl$cerea 'n tine+ cu tine+ l%ng$ tine* ,i ca s$ men#ii o rela#ie c%t mai vie (i
trainic$+ trebuie s$ te prinzi repede de (mecheria cu tandemul atrac#ie)repulsie* C%nd te retragi+ dup$ ce)i dai s$
guste bun$t$#ile din gr$dina Edenului+ b$rbatul t$u intr$ 'n sevraj+ la fel ca un toxicoman* ,i te va c$uta disperat
ca s$)(i echilibreze nivelul de endomor-ne+ care au structura opiumului* "n#elegi? Nu exist$ nicio diferen#$ dintre
un 'ndr$gostit (i)un toxicoman* Totul st$ 'n chimie* Pl$cerea dragostei e un fel de toxicomanie* .sta)i asul t$u din
m%nec$+ folose(te)l cu iste#ime*

Nu pui (ntreb$ri revelatoare

. Cuvintele %tiu despre noi lucruri pe care noi nu le %tim despre ele+0

!
Nu pui 'ntreb$ri potrivite (i te treze(ti 'n aceea(i dram$* Cum se face c$ te treze(ti de abia peste o lun$+
c%nd F$t)frumos se transform$ 'n zmeu? A(a #i s)a 'nt%mplat (i)n fosta rela#ie? Ce ciudat* Cum a(a? Pentru c$ n)
ai pus 'ntreb$ri revelatoare* De ce? Fiindc$ #i)a fost team$ s$ nu r$m%i iar$(i singur$* Ce ar - s$ g%nde(ti de acum
a(a: /Este aceasta cea mai bun$ alegere? M$ duce aceast$ alegere unde doresc? M$ poate face acest b$rbat
fericit$? Cum 'mi dau seama dac$ el este cel mai potrivit b$rbat pentru mine?0
!
A vorbi despre noi nu e un lucru minor+ simplu (i care se 'nva#$ din clasa I* Din p$cate nimeni nu ne)a 'nv$)
#at c$ suntem mai mult dec%t un copil care trebuie s$ asculte de mama (i tata* Nimeni nu ne)a 'mpins s$ ne ex)
prim$m g%ndurile (i emo#iile pe parcursul cre(terii (i dezvolt$rii noastre* Nici mama+ nici tata nu (i)au b$tut ca)
pul cu &eacurile noastre* Erau prea ocupa#i ca s$ ne asculte+ s$ ne explice ce sunt emo#iile (i ce s$ facem cu ele*
Sau cum s$ ne urm$m intui#ia ori dezvolt$m creativitatea* Cu un generos /du)te 'n camera ta0+ ai t$i (i)au 'ncheiat
serata+ nu)i a(a?
!
Cre(tem (i ajungem ni(te handicapa#i emo#ional+ r$ni#i+ speria#i+ teroriza#i de lumea noastr$ interioar$+ ca)
re n)are mam$+ n)are tat$* Face ravagii 'n momentele cele mai pu#in dorite* Te treze(ti c$ te sabotezi+ c$ r$ne(ti la
!3

r%ndul t$u+ c$ fugi de iubire ca s$ nu -i sufocat$+ regre#i+ suferi+ 'l vrei 'napoi (i nu 'n#elegi de ce ai pus cap$t re)
la#iei* Te sim#i singur$+ trist$+ ne'n#eleas$* Suferi de agorafobie* Nu supor#i critica* Te acuzi pe tine c%nd gre(e(ti
sau pierzi o persoan$ drag$* Treci de la o stare de bine la o stare de r$u+ 'ntr)un timp relativ scurt (i nu (tii cum s$
mai tr$ie(ti cu tine* Te sim#i respins$ c%nd nu ob#ii ce vrei* Via#a '#i pare c$ n)are niciun sens (i anxietatea se ac)
centueaz$+ dezvol#i fobii+ atacuri de panic$*
!
,i)ajungi s$ legi rela#ii toxice+ f$r$ s$ 'n#elegi c$ o rela#ie poate - frumoas$ (i bogat$*
!
Te 'n#eleg perfect* Am suferit (i eu ca un c%ine 'n rela#iile mele de iubire* N)am (tiut c$ o rela#ie 'nseamn$
'n#elegere+ respect+ iubire+ compasiune+ d$ruire+ acceptare+ comuniune* De unde s$ (tiu dac$ am crescut 'n t$cere
(i teroare? N)am 'nv$#at limba iubirii de mic$*
!
Mama e cea care ne 'nva#$ s$ ne iubim (i s$ d$ruim iubire* Tata ne 'nva#$ s$ ne l$s$m iubite (i s$ primim iu)
bire* Mama n)a primit nici ea hrana emo#ional$ potrivit$ (i mi)a oferit hran$ emo#ional$ toxic$+ care nu m)a aju)
tat la maturitate* Tata+ nici el n)a avut ce)mi oferi+ -indc$ n)a primit altceva* .sta)i bagajul genetic cu care ple)
c$m 'n lume* Tu+ el+ to#i avem o ran$ pe care o purt$m cu noi+ pe care ne str$duim s)o ascundem sub o anumit$
masc$+ ca s$ nu mai suferim* Ce masc$ por#i? Dar el ce masc$ poart$?
!
Ca s$ ajungi la esen#a unui om+ trebuie s$ dai jos masc$ dup$ masc$+ cu mult$ r$bdare* ,i pentru asta
trebuie s$ te specializezi 'n arta de a pune 'ntreb$ri potrivite (i de a culege esen#ialul din neesen#ial* Corpul unui
om nu minte niciodat$* Ce zice cel din fa#a ta?

Cum s$ pui (ntreb$rile corecte ca s$,1i dai seama dac$ cel din fa1a ta e b$rbatul potrivit
pentru tine?
!

!
!
!
!
!

Cum am ajuns s# ne cunoa%tem? Ce (i"a pl#cut la mine?


Ai g#sit la mine ceea ce cau(i la o femeie?
A(teapt$)te s$ te 'ntrebe (i el acela(i lucru+ f$)#i temele 'nainte de 'nt%lnire*
Cum arat# o zi din via(a ta?
Ce"(i place la o femeie?
!!

!
Ce crezi despre femeile de azi?
!
Care"s pasiunile tale?
!
Unde te vezi peste 12 ani?
!
,i) care"i m&ncarea ta preferat# g#tit# de mama?
!
Te $n(elegi bine cu mama ta?
!
Dar la job cum merge treaba?
!
Faci sport) de c&te ori pe s#pt#m&n#) ce regim alimentar ai?
!
Unde"(i place s# te relaxezi %i cum? Dar s# ie%i) s# te distrezi? Cum te detensionezi de stres %i oboseal#?
!
Cum vrei s# *i iubit? Ce te a%tep(i de la o femeie?
!
Care e cel mai important lucru pentru tine $n rela(ie?
!
Cum $(i dai seama c# e%ti dorit) iubit de o femeie?
!
Care a fost cea mai lung# rela(ie a ta) dar cea mai scurt#?
!
Ce crezi despre *delitate) dar despre independen/a sexual# $ntr"o rela(ie? Te deranjeaz# dac# partea ta ias#
%i cu al(i b#rba(i? Face sex cu ei?
!
Crezi c# to(i b#rba(ii $n%al#?
!
Ai fost vreodat# p#r#sit de femeia pe care o iubeai?
!
,i cum ai trecut peste doliu) suferin(#?
!
Cum c&%tigi un b#rbat c&nd te $n%al#? Cum $l aduci acas#?
!
Stai singur sau cu p#rin(ii?
!
C&t de des te vezi cu ei? ,tiu c# rela(ia dintre mam# %i b#iat e una special#) a%a e?
!
Care"i cea mai frumoas# amintire din copil#ria ta? Dar cea mai ur&t#?
!
B$rbatul a(teapt$ s$)i pui 'ntreb$ri directe (i precise+ f$r$ s$ maschezi esen#a* Ei admir$ o femeie care (tie
ce vrea+ e-cien#a+ puterea+ hot$r%rea+ fermitatea* Nu)#i l$sa acas$ curajul+ ia)l cu tine la 'nt%lnire* "ntreb$rile te
ajut$ s$)i transmi#i c$ te intereseaz$+ c$ el e important pentru tine+ c$ vrei s$ a&i ce)i 'n mintea (i su&etul s$u*
Acum+ s$ nu te transformi 'ntr)un poli#ist (i s$ te compor#i cu el ca la interogatoriu+ las$ discu#ia s$ curg$+ 'ntre)
b$rile de mai sus te ajut$ s$ ajungi la destina#ie+ s$ a&i ce)i cu el (i ce vrea de la tine* Tu cuno(ti toate r$spun)
surile la 'ntreb$rile de mai sus? Asigur$)te c$ le cuno(ti 'nainte de a dansa cu el*

!"

!
,i c%nd vine r%ndul t$u+ f$ cumva s$ omi#i pove(tile despre copil$rie+ trecut* C%nd nu (tie totul despre tine+
'l incit$ (i mai mult s$ te caute+ s$ te descopere+ s$ a&e ce)#i place* P$streaz$)i interesul treaz* 5ine u(a 'nchis$
experien#elor tale intime pentru moment* Misterul 'ntre#ine atrac#ia+ dorin#a+ curiozitatea (i alung$ monotonia
(i rutina din calea ta*

Nu ai (ncredere (n tine

!
"#i propun s$)#i imaginezi c$ nu te)ai n$scut 'nt%mpl$tor pe P$m%nt* Ai venit aici pentru a 'nv$#a lec#ii+ a
gre(i+ a sim#i durerea+ dar (i pentru a d$rui ceva lumii*
!
Ai ceva ce nimeni altcineva n)are* Ce ai tu special+ unic? Care)i darul t$u?
!
"mi spui c$ nu te vezi deloc special$+ c$ nu ai prea multe de oferit+ ba c$ e(ti destul de normal$+ uneori
sim#indu)te chiar banal$+ f$r$ speran#e (i 'ncredere 'n sine*
!
Ce ar - ca de azi 'nainte s$ crezi c$ valorezi c%t un diamant albastru de 34 de carate+ care)i foarte rar? Cum
crezi c)ar ar$ta via#a ta dac$ ai considera c$ lumea 'ntreag$ te)ar licita? M$ 'ntreb de ce nu ne juc$m cu imagi)
na#ia noastr$? Nu te)ai s$turat s$ g%nde(ti at%t de m$runt (i s$)#i imaginezi tot ce)i mai r$u pe P$m%nt?
!
Nu ai 'ncredere 'n tine (i te sabotezi 'n procesul de dezvoltare personal$* Cum a(a?
!
Simplu+ 'n loc s$ aduni tot ce faci bun+ tu aduni tot ce faci prost+ e(ti normal$?
!
Vezi c$ nu te ajut$ stilul t$u+ (tii c$ n)ai 'ncredere 'n tine (i nu schimbi nimic la tine*
!
E(ti normal$? C%t mai trebuie s$ suferi? C%t mai trebuie s$)#i repe#i c$ n)ai 'ncredere 'n tine? C%te e(ecuri
mai trebuie s$ suferi ca s$)#i dai seama c$ ai o atitudine gre(it$ fa#$ de tine? De ce ai nevoie ca s$)#i cre(ti stima
de sine?
!
Nimeni nu (tie? Ce)i cu voi oameni buni? Ce)i cu mesajul $sta t%mpit /cre(te)#i stima de sine dac$ vrei s$)#i
-e bine0?!
!
E clar (i destul de evident c$ asta avem de f$cut+ dar nimeni nu ne explic$ cum se face asta+ spune o par)
ticipant$ la Atelierul de Stil* ,i are dreptate+ modul $sta compulsiv de a sf$tui lumea s$)(i creasc$ stima de sine
!#

obose(te+ frustreaz$+ indispune+ /aud+ aud+ nu sunt surd$+ dar nu)mi ajunge ca s$ m$ simt mai bine 'n mintea (i
corpul meu*0
!
Cum m$ eliberez de balastul psihologic ce)l tot car dup$ mine?
!
Cum fac aceste voci afurisite s$ tac$+ /e(ti proast$+ nu e(ti destul de bun$+ iar ai gre(it?0
!
Cum 'mi construiesc o imagine de sine pozitiv$?
!
Sentimentele de autorespingere+ complexele de inferioritate+ team$+ sentiment de frustra#ie+ di-cult$#i de
exprimare a sentimentelor (i nevoilor+ conduite ezitante?
!
E(ti anxioas$+ inhibat$+ blocat$ 'n fa#a situa#iilor noi?
!
Tr$ie(ti nefericirea+ 'n dou$ cuvinte?
!
,tiai c$ g%ndurile pozitive sunt balize necesare 'n haosul 'n care tr$ie(ti? La fel (i visurile+ pasiunile+ ocup$)
te de ele+ dac$ vrei ca el s$ se ocupe de problemele tale+ cum zicea Einstein: pentru a cuceri un b$rbat devino
problema lui* Dar dac$ tu nu (tii ce s$ faci cu tine+ cum s$ ob#ii ceea ce vrei de la un b$rbat? E o misiune impo)
sibil$!
!
"ncrederea 'n sine+ chiar dac$ este un concept r$su&at (i perimat+ reprezint$ piatra de temelie a personali)
t$#ii tale* Hai s)o numim altfel c$ (i pe mine m$ obose(te conceptul $sta constipat* Hai s$)i zicem /praful magic0+
care este secretul p$str$rii frumuse#ii unei femei*
!
,i de azi 'nainte de -ecare dat$ c%nd ai nevoie de 'ncredere+ siguran#$+ for#$+ atitudine+ te duci la dul$piorul
cu minuni (i sco#i praful magic+ care poate - g$sit sub forma unei pudre de fa#$+ a unui blush (i #i)l aplici pe fa#$+
pe decolteu a(a ie(i afar$+ 'ncrez$toare (i cuceritoare* De azi 'nainte (tii c%t valorezi (i c%t meri#i+ astfel 'nc%t n)
o s$ mai la(i imaginile tragicomice s$)#i distrug$ imaginea de sine+ ne)am 'n#eles? Gestioneaz$)te pozitiv+ numai
tu po#i face asta+ 'mplete(te zi (i noapte la imagini pozitive cu tine+ cu el+ la -naluri cu happy)end p%n$ ame#e(ti+
p%n$ -ecare celul$ din trupul t$u va spune+ /sunt frumoas$+ feminin$+ seduc$toare+ fermec$toare+ zei#$ (i pe el 'l
'ngenunchez*0 Nu vei - niciodat$ mul#umit$ de rela#ia ori via#a ta p%n$ ce nu cuno(ti gustul 'ncrederii 'n sine (i
fericirea de a petrece timp cu tine* Tu (i via#a ta* Construie(te)#i o via#$+ dac$ azi n)o ai* B$rbatul potrivit va veni
c%nd tu e(ti preg$tit$ s$)l cucere(ti+ s$)l vr$je(ti*

!&

!
,i eu am fost o adolescent$ care s)a speriat de ce a v$zut 'n oglind$+ dar m)am vindecat (i mai mult m)am
transformat 'ntr)o muz$ pentru b$rba#ii din via#a mea* Cum a(a? Nu m)am mul#umit cu /at%t pot s$ -u (i nimic
mai mult*0 Gre(it! "ndr$zne(te s$ -i altfel! Ce a(tep#i?
!
S)au f$cut (i studii asupra unor subiec#i 'n timp ce ace(tia emiteau g%nduri pozitive (i g%nduri negative* Cei
care emiteau g%nduri pozitive vedeau (i auzeau mai bine+ miroseau (i gustau mai bine+ descopereau diferen#e -)
ne (i 'nc%nt$toare la pip$it* Adic$ sim#urile lor erau mult mai inteligente (i treze+ fa#$ de cei care emiteau g%nduri
negative* Nefericirea+ negativismul sunt vehicule spre boal$+ depresie+ e(ec* Fericirea este singurul leac magic (i
universal* E(ti fericit$? ,tii cum arat$ o femeie fericit$? Vibreaz$+ eman$ un c%mp de energie care vr$je(te orice
trec$tor+ e ca un magnet+ to#i o vor* E(ti tu femeia asta?
!
Oamenii au ajuns s$ -e ferici#i doar c%nd '(i cump$r$ o cas$+ o ma(in$+ c%nd c%(tig$ la loto+ c%nd se c$s$to)
resc+ c%nd ob#in un nou job; ce)i cu s$r$cia asta?

Nu,1i dai seama c$ fericirea se cultiv$4 la fel ca (ncrederea4 feminitatea?

!
Fericirea este 'nainte de toate+ o stare mental$* Te educi ca s$ 'nve#i s$ devii o optimist$ incurabil$* Eu asta
am f$cut* De -ecare dat$ c%nd m)am surprins c$ pictez c%te)un tablou al dramei+ al ur%#eniei+ m)am oprit+ am
con(tientizat ce fac (i am luat 'n m%n$ culorile 'ncrederii+ veseliei+ curajului (i am transformat lucrarea 'n oper$
de art$* Se poate+ orice se poate (i pensula e la tine 'n m%n$+ tu e(ti autoarea operei tale de art$*
!
Studiile cercet$torilor au demonstrat c$ -in#a uman$ '(i poate transforma imaginea de sine negativ$ 'n po)
zitiv$ destul de repede+ mai exact 'ntr)un interval cuprins 'ntre (ase (i dou$sprezece s$pt$m%ni* Ve(ti bune+ a(a)i?
La treab$ cu tine! Nu a(tepta s$)#i pice 'n m%n$ un program de transformare mental$* Pune m%na pe materiale+
exerseaz$+ treci la ac#iune dac$ vrei s$ tr$ie(ti altceva* Folose(te)te de autosugestii+ culege toate succesele la sf%r)
(itul zilei+ chiar (i cele mai m$runte* Ai f$cut o pr$jitur$? E(ti tare! Nu toat$ lumea are darul $sta* Z%mbe(te
mult* Admir$)te dac$ vrei s$ la(i vreun b$rbat hipnotizat*

!*

!
O femeie care (tie c$ are atitudine+ o va (i avea* Asta se aplic$ cu toate calit$#ile necesare: 'ncredere+
feminitate+ farmec+ 'ndr$zneal$+ curaj (i a(a mai departe* Acest sentiment c$ e(ti mai mult+ c$ e(ti special$+ unic$+
feminin$ te transform$ dintr)o femeie obi(nuit$ 'ntr)o femeie special$*
!
O femeie f$r$ 'ncredere folose(te urm$torul limbaj: /Sunt un nimeni! Sunt gras$! Nu pot s$ fac asta! N)
are rost+ nu m$ descurc singur$! Am nevoie de un b$rbat s$)mi arate calea*0
!
Nu)#i dai seama c$ temuta Ne'ncredere e doar 'n tine?
!
Cine crezi c$ se a(eaz$ l%ng$ o femeie f$r$ 'ncredere?
!
Nicidecum b$rbatul pe care tu)l visezi!
!
Mie 'mi pare c$ pentru tine lipsa 'ncrederii 'n sine e o virtute: /N)am 'ncredere 'n mine (i gata* Asta)i boala
mea* Ce s$ fac? Nu to#i suntem la fel* Eu am nevoie de cineva s$ m$ ajute* Ce)i r$u 'n asta?0
!
Nimic nu este r$u sau bun (i nimic nu este sigur pe lumea asta* ,i)atunci? Ce facem? Ne 'ndoim cu to#ii de
noi+ de oameni+ de lumea 'n care tr$im? Unde o s$ ajungem dac$ to#i r$m%nem pasivi (i 'nghe#a#i 'n tiparele
noastre de g%ndire mediocre?
!
Mergi 'nainte+ cu 'ncredere+ pe unii ai s$)i pierzi+ nu te mint+ dar a(a o s$ 'nve#i ce func#ioneaz$ (i ce nu cu
b$rba#ii* Ce vrei de fapt? S$ te opre(ti la primul b$rbat? Ri(ti s$ nu -e cel potrivit* Pentru a alege bine e nevoie
de experien#$+ de suferin#e+ de lacrimi*
!
Desp$r#irea nu face dec%t s$ te trimit$ 'napoi la tine+ la cine e(ti+ la ce ai f$cut (i la ce n)ai f$cut* O rela#ie e
un curs de dezvoltare personal$* Bucur$)te c$ ai mai luat un examen (i)n cur%nd te licen#iezi* P$(e(te spre un nou
univers+ nu te mai uita 'n urm$ dup$ ce #i)ai 'ncheiat conturile cu trecutul* Las$)#i su&etul s$ zboare* Experimen)
teaz$* Testeaz$* .sta)i procesul+ ia)o de la cap$t cu acela(i entuziasm+ n)o s$)l 'ngenunchezi din prima+ nicio pro)
blem$+ o iei de la cap$t+ 'nc$ o dat$+ p%n$ ce devii expert$)n sedus (i p$strat b$rba#i*
!
Alung$ teama din via#a ta teama c$ vei - p$r$sit$+ teama c$ te vei face de r%s+ teama de a p$rea indezi)
rabil$+ elimin$ toate ideile (i credin#ele care te limiteaz$* E(ti frumoas$+ e(ti unic$+ asta s$)#i intre 'n cap+ 'n s%n)
ge+ hr$ne(te)te cu mesaje pozitive* El e topit dup$ mine+ el m$ dore(te+ el m$ viseaz$* De ce nu g%nde(ti astfel? E
!+

la fel cu a g%ndi negativ (i limitativ+ m$ 'n(al$+ m$ p$r$se(te+ se joac$ cu mine+ m$ folose(te* Alege altceva (i vei
tr$i altceva* B$rbatul te respinge doar c%nd tu te respingi (i n)ai 'ncredere 'n tine* "n rest+ fuge dup$ tine* Nu
crezi? Testeaz$ (i mai vorbim*

'
Nu te ar$1i a%a cum e%ti4 pozezi (n femme fatale4 femeia de cas$4 eterna amant$4 mama sau
5ica neajutorat$
!
Cum s$ 5i femeie (n mod autentic?
!
Dar 'nainte de a trece mai departe vreau s$ m$ asigur c$ (tii ce)nseamn$ s$ -i femeie* Ce)nseamn$ s$ -i
femeie? Nu te 'ntreb de idioat$ ce 'nseamn$+ crede)m$*
!
La un seminar am a&at de la participante c$ pentru -ecare 'nseamn$ altceva; pentru unele+ a - femeie re)
prezint$ bun$tate+ generozitate+ 'n#elegere+ compasiune+ vulnerabilitate+ r$bdare (i pentru altele 'nseamn$ duri)
tate+ curaj+ putere+ violen1$+ ambi#ie* Dup$ aceast$ descriere am 'n#eles c$ multe femei nu (tiu ce)nseamn$ s$ -i
femeie 'n mod autentic* Au citit ele 'n c$r#i de specialitate c$ pentru a - o femeie autentic$ trebuie s$ -i o scor)
pie* Nu)i a(a* Nu po#i urma un model dat de o carte 'n rela#ia cu b$rbatul care)#i intr$ 'n via#$* Nu e un model
e-cient* Ai nevoie de 'ntreg spectrul de calit$#i umane*
!
,tiu c$ p%n$ acum #i)ai dezvoltat anumite calit$#i+ cum ar - duritatea (i 'ndr$zneala sau bun$tatea (i 'n#ele)
gerea+ dar nu e 'ndeajuns ca s$ -i complet$* Nu po#i s$ alegi 'ntre cele dou$+ -indc$ a(a cum se lumineaz$ de zi)
u$+ a(a se 'ntunec$ noaptea+ 'n#elegi? Sunt momente 'n cuplu c%nd trebuie s$ -i scorpie+ la fel cum sunt momen)
te 'n care trebuie s$ -i bl%nd$* Cum s$ le folose(ti dac$ tu le respingi pe cele 'ntunecate sau pe cele luminoase? E
imposibil s$ cucere(ti inima cuiva dac$ nu te accep#i cu p$r#i bune (i rele*
!
,i se 'nt%mpl$ 'n via#$ s$ atragi exact acea tipologie de b$rbat care 'ntruchipeaz$ partea respins$ de tine* 5i
s)a 'nt%mplat? Normal* Eu sunt curajoas$+ dur$+ puternic$ (i am atras un b$rbat sensibil+ tolerant+ bun+ 'n#ele)
g$tor* De ce? Ca s$ m$ completeze+ s$ m$ fac$ s$ m$ simt 'ntreag$+ $sta)i momentul 'n care te 'ndr$goste(ti+ asta
se 'nt%mpl$ 'ntre femeie (i b$rbat+ -ecare caut$ jum$tatea ce)i lipse(te ca s$ se simt$ 'ntreg+ puternic+ bun*
!
/De -ecare dat$ c%nd m)am ar$tat a(a cum sunt cu adev$rat mi)am luat)o r$u 'n frez$* Mi)e team$ s$ -u
eu 'ns$mi de la 'nceput+ sunt vulnerabil$+ nesigur$ (i confuz$* Cum e normal s$ m$ ar$t la 'nceputul unei rela#ii?0
!-

!
Realitatea vie#ii de cuplu are un caracter consensual+ adic$ (i tu (i el trebuie s$ -#i de acord asupra ceea ce
pl$nui#i s$ tr$i#i* Vrei tu s$ -i scorpie+ s$)i faci zile fripte+ s$)l -erbi+ s$)l torturezi? F$)o! S)ar putea s$)i plac$ sau
nu* Vezi tu c%t r$m%ne prin preajm$ nu se poate instala un sentiment de permanen1$ pe acest fond de lupt$*
Ritmul de dans trebuie stabilit de am%ndoi* Dac$ el e deschis+ danseaz$ cu ceea ce vine spre tine+ nu lupta 'mpo)
triva a ceea ce vine+ c$ (tii tu c$ a(a p$strezi un b$rbat*
!
Depinde de cine st$ 'n fa#a ta+ cu ce vine spre tine? Con(tientizeaz$ cine e cu adev$rat (i ce g%nduri are*
Sigur n)o s$ a&i de la prima 'nt%lnire+ dar nici nu)i exclus* Mul#i b$rba#i vin direct (i)#i spun+ vreau s$ facem sex+
vreau o amant$+ vreau o rela#ie f$r$ b$t$i de cap* Prime(ti sau refuzi? Depinde de nevoile tale* "n unele perioade
ale vie#ii mele mi s)a f$cut aceast$ invita#ie (i am onorat)o+ 'n altele am refuzat)o+ f$r$ ranchiun$ (i dezgust* Asta
e nevoia omului+ n)am de g%nd s)o acuz* Fiecare (tie de ce are nevoie+ ce poate (i ce nu poate da* Un tip care)#i
spune pe fa1$ ce vrea e un mare domn+ marea majoritate '#i spun c%t e(ti de special$ (i peste dou$ ore e 'n pat la
alta* "n#elegi de ce n)ai 'ngenuncheat b$rba#ii p%n$ acum?
!
!
Uite ce (tiu femeie despre seduc#ie* Cum cuceresc (i p$streaz$ un b$rbat
!
Ce calit$#i crezi c$ trebuie s$ aib$ o femeie pentru a cuceri (i p$stra un b$rbat?
!

R$spunde la aceast$ 'ntrebare 'nainte de a merge mai departe


!

. S# *e ea $ns#%i 3 misterul feminin $n toat# splendoarea sa+0

!
!
!

. Cred c# trebuie s# *e curv#) indiferent#) nep#s#toare) s# se iubeasc# doar pe sine+0

. S# *e inteligent#) bun#) s# arate bine+0

. S# %tie s# g#teasc# %i s#"i fac# po4ele iubitului+0

. Trebuie s# *e doar ea) natural#) f#r# s# joace un rol de femeie de cas# sau femeie fatal#+0

!0

!
Fiecare crede altceva+ de aceea -ecare are altceva* E foarte bine s$ -i t%rf$ la 'nceput+ s$ te #ii tare+ s$)i ar$#i
c$ n)a 'nt%lnit pe oricine+ dar aten#ie s$)l sperii (i s$ fug$ de tine* Cum s$ te compor#i la 'nceput de rela#ie ca s$)l
cucere(ti?
!
Consideri c$ ai succes 'n a atrage b$rba#i (i a)i p$stra? Explic$ 'n c%teva cuvinte via#a ta romantic$* R$spun)
de (i treci mai departe la ce mai zic femeile
!
. -n a"i atrage poate+ -n a"i p#stra clar nu+ Ofer prea multe unui b#rbat de care m# $ndr#gostesc) cred c# fac
prea multe pentru rela(ie %i m# implic prea mult sentimental+0
!

. Nu) nu am reu%it s# atrag %i s# p#strez un b#rbat p&n# la 56 de ani+0

!
. Eu $i ademenesc %i tot eu $i p#r#sesc+ Rela(ia mea e romantic# at&t c&t /ine bunul sim( al partenerului+ -n
general c&nd consider# c# m"am $ndr#gostit se simt $ndrept#(i(i s# se comporte necivilizat %i totul se termin#+ A%a
va * %i la aniversarea de 52 de ani?0
!

. Nu cred) ceva se $nt&mpl# poate plac *zic %i psihic un pic dar undeva eu gre%esc+0

.Atrag b#rba(ii) $i p#strez doar pe cei pe care $i vreau eu din p#cate totul se opre%te $ntr"un punct+0

!
. Consider c# am succes pentru c# sunt original# 7i nu $ntruchipez imaginea oric#rei alte femei+ Consider c#
b#rba/ii vor s# m# p#streze pentru c# le creez o atmosfer# de prietenie 7i nu sunt o cic#litoare+0
!
. Da) am succes $n a atrage b#rba(i prin aspectul meu *zic) prin inteligen(a mea) prin caracterul meu dulce %i
nu foarte u%or abordabil %i accesibil+ -n ce prive%te p#stratul) am p#strat doar un singur b#rbat 8 ani) dup# care
am $nceput s# ne dorim lucruri diferite $n via(# %i ne"am eliberat+ A fost dureroas# desp#r(irea) dar am trecut cu
bine %i f#r# resentimente) a%tept acum cu inima deschis# iubirea $n via(a mea+ Am 59 de ani+0
!

. Nu prea mai am via(# romantic# la :2 de ani+0

!2

!
. Da) cred+ Am 96 de ani %i am prieten de aproape 6 ani) $n var# m# voi c#s#tori cu el) dar nu cred c#"l iubesc
cu adev#rat+ De cur&nd mi s"a $nt&mplat s# cunosc pe cineva care m# atrage foarte mult %i care mi s"a p#rut la
$nceput greu de cucerit) dar acum c&nd l"am ob(inut simt c# s"a pierdut ce sim(eam pentru el+ E cam ur&t) dar $l
$n%el pe prietenul meu+0
!
Indiferent de v%rsta pe care o avem+ 64+ 67+ 34+ 84+ 87+ nu (tim cum s$ seducem un b$rbat* Nu ne)a 'nv$#at
nimeni jocul m$(tilor (i)al dansului* Mama (i tata ne)au spus s$ -m fete serioase (i bl%nde ca s$ intr$m sub pielea
unui om (i s$)i cucerim inima* Adev$rul este c$ nu e un sfat r$u+ e absolut necesar s$ -i bl%nd$+ cald$+ -n$+ sen)
sibil$ 'n anumite momente+ dar nu 'ntotdeauna* B$rbatul nu caut$ doar o singur$ -gur$ 'ntr)o femeie* Iubitul
meu mi)a zis la un moment dat c$ s)a 'ndr$gostit de personalitatea mea cameleonic$+ nicidecum de trupul sau
fa1a mea* M)am (i speriat c%nd am auzit ce spune+ /Andreea+ tu nu e(ti o femeie frumoas$+ tu e(ti o femeie incre)
dibil de vie (i cuprinzi zece femei 'n tine* Asta m$ face s$ r$m%n+ s$ m$ 'ndr$gostesc de tine periodic+ azi e(ti ro)
mantic$+ m%ine t%rf$+ amazoan$+ mam$+ -ic$+ vis$toare+ amant$+ prieten$+ partener de conversa#ie+ nu m$ plicti)
sesc niciodat$ l%ng$ tine*0 ,i chiar n)avem dou$ luni de rela#ie+ ci aproape cinci 'n#elegi?
!

Nu)#i cuno(ti nevoile+ de aici nefericirea*

!
De ce n)ai o via#$ romantic$? De ce nu te a(teapt$ cu &ori (i (ampanie? Ai uitat cumva s$)i spui ce)#i do)
re(ti s$ g$se(ti pe pat 'nainte de a face dragoste?
!
De ce #i)ai ales un partener care nu te atrage (i e(ti nevoit$ s$ faci sex cu un arm$sar? Cumva te)ai f$cut c$
nu sesizezi c$ e un bivol sexual care habar n)are de comorile palatului? De ce nu i)ai spus s$ pun$ m%na s$ 'nve#e
despre preludiu (i postludiu?
!
De ce te)ai a(ezat l%ng$ un b$rbat care nu)#i 'n#elege gusturile+ valorile (i ideile? Te)ai min#it c$ o s$ -e bi)
ne+ nu)i a(a? Timpul nu face dec%t s$ ad%nceasc$ contrastele dintre voi* Deschide bine ochii la cel din fa#a ta+ nu
te arunca la g%tul lui f$r$ s$ veri-ci ce orient$ri (i preferin#e are* S)ar putea s$)i plac$ (i b$rba#ii sau s$ se excite
numai dac$ sunte#i o armat$ 'n pat* Ce faci atunci? Te supui de dragul lui sau din teama de a nu r$m%ne singur$?
A(a arat$ lumea 'n care tr$im unul e (ef+ alege+ conduce (i altul execut$+ f$r$ s$ comenteze sau s$ sugereze
pozi#ia clasic$ a misionarului
"3

!
De ce continui s$ te implici sentimental (i emo#ional de la prima 'nt%lnire? De ce)i dai tot? Nu te auzi? Tu
(tii c$ gre(e(ti dar continui+ nu faci nimic ca s$ schimbi cursul evenimentelor* Ai 'nnebunit? Ce)i cu tine? Ai ajuns
s$ te crezi bolnav$+ anormal$+ -indc$ el pleac$ dup$ ce se plictise(te de tine* Tu i)ai permis s$ te utilizeze de trei
ori pe zi p%n$ la epuizare+ tu i)ai stat la dispozi#ie+ tu i)ai r$spuns cu /da+ iubirea mea0 la mesaje* Tu ai uitat c$ mai
'nsemna (i altceva dec%t o g$leat$ de sperm$* Iart$)mi estetica+ dar tu nu (tii c$ meri#i mai mult de at%t* Eu ce
pot s$ fac de aici? Cum s$ te ajut? Eu ce a( face?
!
Eu m$ ar$t a(a cum sunt+ nu pozez 'n altcineva+ niciodat$+ dar asta acum c$ am dob%ndit experien#a (i mi)
am crescut stima de sine+ care)i cartea de vizit$ 'n seduc#ie*
!
Dac$ nu e(ti st$p%n$ pe tine+ dac$ 'nc$ lucrezi la imaginea de sine+ pozeaz$ 'n zei#$*
!
Nu m$ las prins$ de el+ nu m$ las capturat$+ vin+ plec+ m$ a(ez+ fug+ m$ joc cu el* R$m%n dezirabil$ (i)mi
p$strez latura misterioas$* "l introduc 'n universul meu+ 'i explic ce fac cu ziua (i noaptea mea+ negociem c%nd (i
cum ne vedem (i nu)l las s$ m$ citeasc$ ca pe o carte deschis$+ asta omoar$ pasiunea (i scade dorin#a* Sunt chiar
imprevizibil$+ nici nu (tie c%nd vin (i plec+ -indc$ a(a (i arat$ via#a mea+ f$r$ s$ m$ prefac+ azi !
!
El vrea tot mai tare s$ -e prin preajm$+ s$ penetreze universul meu interzis+ nu)l las+ nu fac nici sex cu el+ 'l
'mbr$#i(ez+ 'l s$rut+ 'l privesc cum nu l)a mai privit nimeni p%n$ la mine+ 'l fac s$ se simt$ singurul b$rbat c%nd e
l%ng$ mine+ nu)mi 'ntorc capul dup$ al#ii+ 'i ofer toat$ aten#ia mea nonverbal$* El r$m%ne sub semnul dorin#ei (i
mie)mi cre(te stima de sine* E un schimb s$n$tos+ altfel (i el ar pierde toat$ distrac#ia*
!
Hai s$ vedem cum arat$ opusul acestui model*
!
M$ caut$+ 'i r$spund invita#iei din prima+ ie(im+ ne s$rut$m (i ateriz$m 'n cear(afuri* A doua zi ce mai fa)
cem? O lu$m de la cap$t+ clar* Sexul e un bun antrenament+ ca 84 de minute alergate pe band$* ,i &orile+ (am)
pania? Weekend)ul la munte+ declara#iile sub clar de lun$? Diamantul+ c$s$toria? Da 'n -lme* La femeile care)
s d)na seduc$toare* Nu la tine+ care de abia ce te)ai familiarizat cu tehnicile de sec#ie* P%n$ (i mie acest model nu
mi)a adus inelul pe deget (i a fost o chimie incredibil$ 'ntre noi (i (ampanie+ arome+ hormoni*
!
A durat opt luni+ a fost un vis+ a 'nceput din prima noapte+ ne)am iubit pasional+ dar n)a durat poate dac$
eram mai aproape cine (tie? Dar p%n$ acum n)am 'nregistrat prea multe cuceriri cu aceast$ strategie* Unele s)
au m$ritat ei erau sclavii 'mp$r$#iei lor*

"!

Renun1i la via1$ %i visurile tale c)nd (l (nt)lne%ti

!
!
!
!

De ce te mul#ume(ti cu un stil de via#$ pe care nu #i l)ai dorit niciodat$?


Ai r$mas 'n urm$ cu 'ndeplinirea visurilor?
Ce)nseamn$ asta?
C$)#i ignori valorile (i te pedepse(ti incon(tient prin mesajul /nu merit mai mult0*

!
Crezi c$ dac$ l)ai 'nt%lnit '#i po#i permite s$ renun#i la lista scopurilor (i a principiilor tale?
!
Crezi c$ dac$ ai de oferit un chip superb+ o siluet$ de invidiat (i un apetit sexual de zile mari+ po#i p$stra un
b$rbat p%n$ la ad%nci b$tr%ne#i?
!
Nu (tii c$ pentru -ecare femeie superb$ exist$ un b$rbat care s)a s$turat de ea? ,i tu intri 'n categoria as)
ta+ p$pu(a mea+ dac$ ui#i de natur$ (i pasiunea ta*
!
C%t timp po#i s$ ar$#i bine? P%n$ la 84+ 74 de ani? Ai o diplom$? E(ti istea#$? Job bine pl$tit? Cas$ cu ve)
dere la mare? Crezi c$)l dai pe spate cu spontaneitatea ta? Crezi c$)l pastrezi 'n virtutea acestor calit$#i? "#i do)
resc succes+ draga mea* Dar ce)am v$zut p%n$ acum m$ oblig$ s$)#i spun c$ femeile ofer$ prea mult dintr)un sin)
gur lucru (i nimic din altele (i de asta se banalizeaz$ rela#iile de cuplu*
!
"n schimb+ b$rba#ii puternici nu p$r$sesc femeile care (tiu ce vor*
!
E(ti tratat$ ca o regin$ sau c$ o servitoare?
!
Nu po#i avea preten#ia s$ -i tratat$ ca o regin$ dac$ via#a ta e un haos (i te por#i ca o servitoare+ menajer$+
mam$* Asta s$)#i intre bine 'n cap* Pozi#ia '#i confer$ putere+ respect+ apreciere+ stim$ (i iubire*
!
Cum te prezin1i %i permi1i s$ 5i tratat$ (nc$ de la prima (nt)lnire?
!
St$p%n$ sau sclav$? Iubit$ sau mam$?
!
Nu te teme c$ nu va r$m%ne dac$ '#i men#ii preten#iile de div$* Nu pleac$* "#i vorbesc din proprie expe)
rien#$* Eu am fost f$cut$ 'n toate felurile+ div$+ scorpie+ t%rf$* ,i?
!
Am oglinda mea* Nu m$ las afectat$* Nu mi)e team$ s$ -u eu 'ns$mi+ s$ -u puternic$* Eu dau socoteal$
pentru via#a mea+ eu mi)o scriu+ prin alegerile pe care le fac 'n -ecare zi* Eu de#in controlul vie#ii+ al timpului (i al
""

spa#iului meu* Eu am STILUL MEU+ nu al altora* Am banii mei+ afacerea mea+ via#a mea (i nu renun# la ea c%nd el
apare 'n pragul u(ii* Nu uit cine sunt c%nd pleac$ din via#a mea*
!
Folose(te)te de puterea ta+ nu i)o ceda lui+ nu renun#a la visuri (i pasiuni c$ se va s$tura de tine (i te 'nlocui
cu una care (tie ce vrea*
!
Elena din Troia+ Cleopatra au fost 'n stare s$ fac$ un rege s$ abdice de la tron+ numai ca s$ -e cu ele* Folo)
se(te)te de puterea (i feminitatea ta*
!
Po#i s$ - cine (i ce vrei 'n via#$*
!
Cum vrei s$ -e via#a ta?
!
Iubitul t$u?
!
Casa ta?
!
Via#a ta profesional$+ social$+ spiritual$?
!
Atrac#ia sexual$ se consum$ la un moment dat (i b$rbatul 'ncepe s$ caute altceva la tine+ ce g$se(te? Inte)
ligen#$+ respect de sine+ independen1$+ ambi#ie+ pre#uire de sine?
!
Noi 'i 'nv$#$m pe b$rba#i cum s$ se poarte cu noi*
!
E(ti st$p%na destinului t$u amoros+ profesional (i social?
!
B$rba#ii caut$ la noi instruc#iuni de folosire* Ce ar$#i? Cum te prezin#i?
!
Te bag acum 'ntr)un program de dezvoltare personal$+ cu un exerci#iu imaginativ+ pe care te invit s$ 'l #ii
timp de o s$pt$m%n$*
!
F$ tot ce #i)ai dorit dintotdeauna s$ faci (i n)ai avut niciodat$ destul timp+ energie+ curaj+ c$ e vorba de
carier$+ via#a social$+ visuri*
!
F$ mi(care+ ridic$ greut$#i+ alearg$ 64+ 34 de minute+ f$ sport 'n adev$ratul sens al cuv%ntului* "n -ecare zi+
cel pu#in 84 de minute*
!
F$)#i un ritual de pre#uire a -zicului t$u+ du(uri -erbin#i+ unde e(ti foarte atent$ la tine+ atinge)te+ iube(te)
te+ admir$)te+ mediteaz$ la -in#$ minunat$ ce e(ti*
!
Ia micul dejun 'n lini(te+ adapteaz$)l la un stil alimentar s$n$tos+ savureaz$ -ecare 'mbuc$tur$+ /cu -ecare
'nghi#itur$ m$ simt mai s$n$toas$+ mai frumoas$+ mai solar$*0
"#

!
Make)up+ alegerea #inutei+ mi(c$)te -n+ alege fuste+ rochii+ ciorapi cu band$+ lenjerie intim$ bine asortat$+
dantel$rii+ caut$ s$ descoperi feminitatea prin vestimenta#ie*
!
La birou -i r$bd$toare+ tolerant$+ senin$+ ambi#ioas$+ creativ$+ f$ ceva bun pentru tine (i ceilal#i 'n -ecare
zi*
!
"ntoarce)te acas$+ f$ o baie cu arome (i esen#e+ pune)#i muzic$+ aprinde lum%n$ri+ relaxeaz$)#i -zicul (i psi)
hicul* Preg$te(te)te de cin$* Dac$ e(ti singur$ ie(i cu prietenii* Dac$ e(ti 'n rela#ie preg$te(te tu cina pentru
am%ndoi+ 'n aceast$ atmosfer$ parfumat$*
!
Mai departe hr$ni#i)v$ trupurile+ savura#i aceste momente de extaz+ vasele pot - sp$late a doua zi* Vei extenuat$ la sf%r(itul zilei? Bine'n#eles! Dar le)ai f$cut pe toate (i e(ti mai 'mplinit$+ mai puternic$+ mai bogat$*
A doua zi o iei de la cap$t+ 'n acela(i stil+ nici o abatere de la program* "n caz c$ ui#i s$ faci sport+ sau s$ te 'm)
b$iezi 'n esen#e+ trebuie s$ o iei de la cap$t cu ritualul+ chiar dac$ e(ti 'n a (asea zi* Ne)am 'n#eles?
!
Putem mai mult dec%t credem+ asta)i mesajul pe care s$ #i)l lipse(ti pe oglinda din baie*
!
Nu exist$ visuri prea mari pentru femeia care (tie c$ merit$* Ai mai mult poten#ial 'n tine dec%t vei putea
materializa 'n 'ntreaga via#$* Las$ scuzele deoparte+ nu pot+ mi)e greu s$ le fac pe toate* Vrei s$ a&i o femeie pe
care el o viseaz$ zi (i noapte? Atunci r$pe(te)#i limitele*
!
Lumea e plin$ de femei care a(teapt$ s$ le pice ceva din cer+ s$ le salveze F$t)frumos de zmeu* ,i tu e(ti la
fel? "nseamn$ c$ cite(ti materialul potrivit (i te invit s$ aplici tot ce scrie 'n el+ dac$ vrei s$ -i la bra#ul unui
b$rbat puternic+ inteligent (i -del #ie* Timpul '#i ajunge s$ faci tot ce trebuie (i ce)#i place 'ntr)o zi (i dac$ ai copii*
Las$)m$ cu v$ic$reala* Vrei o via#$? Organizeaz$)te mai bine+ treze(te)te mai devreme+ alearg$+ aranjeaz$)te (i
ie(i 'n lume* Goethe zicea c$ timpul ne)ar ajunge 'ntotdeauna dac$ am (ti s$)l folosim cum trebuie* "n#elegi de ce
nu tr$ie(ti cum visezi? Te ocupi de ce)i neesen#ial+ culege esen#ialul din via#a ta (i #ine)te de ritual+ via#a ta se va
transforma de la o zi la alta+ cucere(te)te!
!
Evit$ cea mai r$sp%ndit$ gre(eal$ 'n seduc#ie+ nu renun#a la via#a ta social$ c%nd 'l 'nt%lne(ti* Asta nu face
dec%t s$)i demonstreze c%t e(ti de disperat$ (i slab$* Cum s$ renun#i la prietenii t$i+ la pasiunile tale? Ce crezi c$)l
va mai atrage la tine? El caut$ o femeie puternic$+ st$p%n$ pe ea* ,i tu+ ce)i dai? Exclusivitate?! De asta fug b$r)

"&

ba#ii* De prea mult$ intimitate+ ei se simt sufoca#i c%nd te ag$#i de ei (i nu mai faci altceva* ,i interesul 'ncepe s$
se diminueze+ te scapi repede de el cu acesta atitudine+ crede)m$*
!
Ce faci cu talentele tale+ le pui deoparte? De ce nu le exprimi+ de ce nu investe(ti energie 'n voca#ie? N)ai
timp (i de el (i de voca#ia ta? M$ 'ndoiesc* Te min#i singur$+ te 'n(eli* ,i te miri c$ ajunge (i el s$ te 'n(ele* P$i+
dac$ tu o faci+ asta 'l invi#i (i pe el s$ fac$* Simplu*
!
"#i este team$ c$ o s$)l piezi dac$ nu)i oferi toat$ energia (i timpul t$u? Tr$ie(ti 'n nesiguran#$ (i incertitu)
dine? ,i c%nd pleac$ ce)i arunci 'n fa#$? "#i spun eu+ /am sacri-cat totul pentru tine+ mi)am pus via#a 'n a(teptare+
am renun#at la cariera (i pasiuni*0 Cine te)a pus+ draga mea? Tu ai ales s$ ui#i de tine pentru el+ el nu te)a rugat+ el
a plecat c$ nu mai erai femeia ambi#ioas$+ talentat$ pe care a cunoscut)o* Ce)ai c%(tigat? Experien#$* Acum (tii
ce ai de f$cut cu talentul t$u+ pune)l la munc$ (i #ine)te de tine c%nd apare el 'n peisaj*

Nu te folose%ti de ce ai (nv$1at (n fostele rela1ii

!
Da* Ui#i c)ai suferit ca un c%ine+ ui#i s$)#i faci contabilitatea fostelor rela#ii* Cu ce tip de b$rba#i te)ai 'n)
curcat p%n$ acum? Ia s$)i facem pro-lul 'mpreun$* Uit$)te 'n urma ta+ cum ar$tau ei+ cum se comportau+ ce ai
tr$it al$turi de ei? Nu)mi spune c$ seam$n$ 'ntre ei c$ nu te cred ! /Ba da+ seam$n$0+ ai s$)mi spui* /,tiu0+ am s$)
#i spun* Toate studiile (i cercet$rile ce au fost f$cute p%n$ acum pe selec#ia partenerului ne spun c$ suntem 'n
c$utarea unui partener care reprezint$ tr$s$turile dominante de caracter ale celor care ne)au crescut* C$ut$m cu
orice pre# s$ recre$m atmosfera din copil$rie ca s$ ne vindec$m de durerile trecute* Aceast$ informa#ie este 'n)
magazinat$ 'n creierul reptilian+ care nu uit$ niciodat$+ ci c$ut$ 'nsetat un partener care s$ semene cu p$rin#ii
no(tri* Nu te)ai 'ntrebat niciodat$ cum se face c$ te 'ndr$goste(ti de aceea(i tipologie de b$rbat? Eu 'ntotdeauna
am c$utat s$ iubesc un b$rbat angajat 'n alt$ rela#ie+ asta ca r$spuns al lipsei -gurii paterne din copil$ria mea* N)
am tr$it altfel iubirea p%n$ ce n)am con(tientizat c$)mi mutilez via#a* Eu credeam c$ numai acest partener 'mi
poate reda acela(i gust pelin cu care eu confundam iubirea* Starea de dor+ de desp$r#ire+ de a(teptare+ de visare
m$ f$cea s$ m$ simt vie+ m$ f$cea s$ cred c$ asta)i iubirea adev$rat$ (i ignoram al#i poten#iali parteneri+ care
chiar (i)ar - dorit o via#$ al$turi de mine* ,i ace(tia au b$tut la poarta inimii mele (i nu de pu#ine ori* M)au plic)

"*

tisit+ mi)a lipsit tumultul valurilor 'n care eram obi(nuit$ s$ 'not* Siguran#a (i stabilitatea lor m$ 'nsp$im%nta (i
m$ arunca pe)o insul$ abandonat$ 'n care m$ sim#eam o vie moart$*
!
,i)am plecat+ am c$lcat 'n picioare speran#ele (i sentimentele lor (i m)am 'mbarcat 'ntr)o c$l$torie f$r$ des)
tina#ie+ purtat$ de reminiscen#ele trecutului+ cu g%ndul la iubirea edenic$ pe care am s)o tr$iesc /vreau s$ zbor
spre el+ unicul0+ mi)am zis mereu* /M$ a(teapt$+ 'l a(tept+ nu (tiu care va ajunge primul+ dar (tim unul de altul*0
!
Su&etul meu se lupta cu mine+ pl%ngea+ era obosit de at%ta drum: /Andreea+ opre(te)te! El nu e altul dec%t
tat$l t$u! Nu mai alerga 'n c$utare de un altul* Iube(te)l pe cel care te iube(te (i 'nva#$)#i lec#ia+ vindec$)#i su&e)
tul* Nu mai fugi de iubire* E aici!0
!
,i m)am trezit+ existen#a mea idilic$ a luat sf%r(it brusc+ c%nd am acceptat c$ tat$l meu murise cu mult
timp 'n urm$ (i eu nu f$ceam altceva dec%t s$ alerg dup$ el+ dup$ cel care mi)a lipsit dintotdeauna+ pe care l)am
iubit at%t+ pe care l)am #inut la piept 'n -ecare noapte (i pe care l)am a(teptat s$ vin$ (i s$ m$ poarte pe aripile
vie#ii* Nu i)am dat drumul (i l)am for#at s$ r$m%n$ cu mine+ dezlipit de materie* Cred c$ el a suferit mai mult+
zborul lui a fost fr%nt de suferin#$ (i disperarea mea* Iart$)m$+ meri#i s$ zbori (i dac$ eu m$ #in de tine+ nu pot
zbura nici eu+ nici tu* E timpul s$ accept c$ tu vei face mereu parte din mine+ animus+ f$r$ s$ te mai r$nesc+ f$r$ s$
m$ mai r$nesc* Zbor (i te iau (i pe tine cu mine+ draga mea* Ne 'ntoarcem 'n trecut+ e(ti mic$+ cine a avut grij$ de
tine+ cine te)a iubit cel mai pu#in+ cine te)a r$nit? Te las aici* Ai de f$cut pace cu ei+ ai de iertat+ at%t pe ei+ c%t (i pe
tine+ 'mpac$)te cu ce)a fost dac$ vrei s$)#i -e bine 'n viitor* Scoate tot afar$+ asta e momentul t$u de vindecare*
Eu te a(tept ca s$ te duc 'napoi* Acum opre(te)te din citit (i exteriorizeaz$)te* Pl%ngi+ url$+ scrie+ deseneaz$+ folo)
se(te)te de ce sim#i+ prinde sentimentul+ durerea+ plumbul (i 'nchide)l 'ntr)un simbol+ 'ntr)o cutie+ 'n ce vrei+ eu
m)am folosit de metafora zborului (i am dat drumul unor aripi albe s$ zboare de la 'n$l#ime pe ap$ (i astfel toat$
suferin#a s)a transformat 'n pace+ 'ncredere+ siguran#$+ via#$*
!
Fii creativ$+ las$)te purtat$ de senza#ii+ emo#ii+ g%nduri+ cuvinte+ lacrimi revino la text abia dup$ ce #i)ai
'ncheiat misiunea* Eu sunt aici+ nu plec niciunde+ te a(tept!
!
Oric%t de bine ne)au crescut p$rin#ii+ oric%t de mult s)au str$duit s$ ne creasc$ (i s$ nu ne lipseasc$ nimic+
copilul este insa#iabil+ tot are o ran$ profund$ care nu)l las$ s$ tr$iasc$ a(a cum viseaz$* F$ pace cu ce sim#i c$ te
#ine pe loc* Cine te)a iubit mai mult+ mama sau tata? Cine te)a certat+ umilit+ pedepsit? Ce te doare c$ n)ai tr$it 'n
casa p$rinteasc$? Acolo trebuie s$ ajungi ca s$)#i -e bine l%ng$ el+ 'n#elegi? "nva#$ din trecutul t$u+ el te preg$)
"+

te(te pentru ce urmeaz$ s$ tr$ie(ti+ succes sau e(ec+ depinde doar de tine c%t de repede faci ordine 'n dulapul cu
fantome (i)#i 'nve#i lec#iile+ draga mea+ drag$*
!
Te rog spune)mi c%teva nevoi nesatisf$cute care te opresc acum ca tu s$ -i fericit$* R$spunde acum+ ce '#i
lipse(te ca s$ -i complet fericit$? Uite ce zic ele
!
.Am terminat Asisten/a Social# dar nu"s deloc mul(umit#) vreau s# m# simt cineva) c# fac ceva) c# am o
meserie) sunt xx) nu doar pentru nume ci pentru mine) pentru $ncredere $n mine) nu am lucrat $n domeniu) dar
nu m# pasioneaz#+
!
Aspectul *zic: sunt gr#su(# bine %i nu $mi vine s# fac mai nimic) $mi lipse%te motiva(ia+ ,i de aici pleac# toa"
te frustr#rile mele) nu am $ncredere $n mine) nu m# simt bine cu mine) nu %tiu ce vreau) nu pot lua o decizie+0
!
.Am nevoie de casa mea) cred c# de(inerea ei mi"ar da aripi s# zbor+ Din cauz# c#"mi lipse%te sunt impus# s#
rabd multe fapte de ale prietenului meu+0
!

. Nu am o via(#) asta m# doare) lipsa de socializare+0

!
. 1+ Lipsa de $ncredere $n mine %i tot ce deriv# din asta+
!
9+ Faptul c# am a%tept#ri foarte mari de la partener) chiar nerealiste de multe ori %i c# m# a%tept ca el s#"mi
aduc# fericirea $n via(#+
!
5+ Comunicarea foarte slab# cu partenerul+
!
:+ Vreau s# am $nc# o afacere ;am una dar nu sunt mul(umit# $n sensul $n care nu am colegi de servici %i m#
omoar# c# sunt singur# mereu $ntre : pere(i %i mai e %i aspectul material c# nu produc at&(ia bani c&t mi"ar place
mie<+0
!
!
!
!

. Un job la Consiliul European ;secretar#<+


Un apartament pe Oxford Circus+
Un Ferrari+
O vacan/# $n Hawaii+0
"-

.Am nevoie de el) de implicarea lui) de dorin(a lui) de apreciere+0

. Nu sunt iubit#) dorit#) nu am o rela(ie) am 51 de ani+0

!
. Lipsa unei locuin(e a mea) lipsa afec(iunii) lipsa de timp) lipsa de socializare) lipsa sexului bani insu*"
cien(i pentru realizarea celorlate nevoi %i am doar 95 de ani+0
!
ani+0

. Lipsa unei copil#rii fericite) lipsa unor sf#tuiri uneori binevenite+ Nu %tiu cum s# merg $nainte la cei 9: de

!
Lipsa unei copil$rii fericite+ lipsa unui b$rbat+ lipsa unui job+ lipsa unei case+ lipsa unei vie#i sociale+ lipsa de
apreciere+ lipsa unei vacan#e+ lipsa 'ncrederii de sine+ lipsa comunic$rii 'n rela#ie+ lipsa unui trup perfect+ lipsa unei
cariere+ unei pasiuni lipsa+ lipsa*
!
,i tu+ de ce ai nevoie ca s$ -i fericit$? Tot de o cas$+ un b$rbat+ o vacan#$? Toate astea pot - atinse foarte
simplu+ dar dac$ '#i lipsesc m$ g%ndesc c$ nu faci nimic pentru a le avea* De ce cred asta? Fiindc$ a(a g%ndeam (i
eu acum ceva ani* Dac$ a( avea o cas$+ nu mi)ar mai - team$ de ziua de m%ine* Dac$ a( avea o carier$ a( - cineva
(i lumea m)ar admira (i iubi+ dac$ a( avea un trup perfect b$rba#ii ar umbla le(ina#i dup$ mine+ dac$ a( avea bani
mul#i a( putea c$l$tori 'n lumea 'ntreag$*
!
,i ce crezi? N)am avut nimic din tot ce)mi doream c%t m)am pl%ns de lipsuri (i s$r$cie* De abia c%nd am
'nceput s$ ac#ionez am ob#inut tot ce mi)am propus+ ba chiar mai mult (i 'nc$ nu m)am oprit din cucerit lumea
'ntreag$ m$ a(teapt$! Am deziderate 'nalte* Unii s)ar speria de ele+ eu nu+ pe mine m$ fac s$ m$ trezesc dimi)
nea#a (i s$ m$ gr$besc s$ adorm seara* Vreau totul+ NU m$ opresc n)am de ce+ pot mult (i asta mi)am dovedit)o
prin -ecare cucerire+ c$ a fost b$rbat+ po(et$+ cas$+ ma(in$+ diamant* Pot ob#ine tot ce)mi doresc de la via#$+
-indc$ merit (i ac#ionez+ nu a(tept s$)mi aduc$ destinul la u($ b$rbatul+ diamantul (i insula 'nsorit$* Eu merg
spre lucrurile pe care mi le doresc* Dac$ vreau un b$rbat+ m$ ridic din pat+ m$ aranjez+ parfumez (i ies unde (tiu
c$)l g$sesc+ Timi(oara+ Roma+ Paris* Tu (tii ce vrei? Tu ce)ai 'nv$#at despre tine din fostele rela#ii+ experien#e de
via#$? Ce (tii deja despre tine? C%nd (tii deja multe despre tine+ nu prea te mai 'mpiedici de acela(i Ion cu alt$
p$l$rie* Greu reu(e(te un b$rbat s$ te mai fac$ s$ suferi+ dac$ tu #i)ai 'nv$#at lec#ia*
"0

!
D$ semne c$ e la fel ca fostul* Opre(te)te* Analizeaz$* Observ$ ce din tine 'l provoac$ s$ se comporte la fel*
Ce faci 'n acela(i mod? Unde gre(e(ti? Ce)#i scap$ din m%n$? C%nd pierzi teren 'n fa#a lui? Asta ai de f$cut+ s$
meditezi la fostele rela#ii+ cum au 'nceput+ cum au decurs (i cum s)au 'ncheiat* Numai tu po#i schimba direc#ia
suferin#ei ia)#i bilet spre fericire+ e chiar gratuit !
!
Ce ai de f$cut acum? S$)#i faci bilan#ul rela#iilor trecute+ s$)#i creezi propriul capital de 'ncredere 'n sine+ s$)
#i construie(ti o personalitate puternic$ (i s$ g%nde(ti pozitiv despre tine (i lume* Prive(te)#i calit$#ile+ nu defec)
tele+ nu te mai critica (i judeca at%t* Dac$ tu te tratezi 'n halul $sta+ ceilal#i ce crezi c$ vor vedea 'n tine? Ia o foaie
de h%rtie (i noteaz$ tot ce)#i place la tine hai+ nu te oprii prea cur%nd+ scrie+ -i generoas$ cu tine* Spor la
treab$!

Nu ceri ceea ce vrei de la el

!
Mi s)a stricat ma(ina (i chiar n)aveam bani s$ o bag 'n service+ era (i lovit$ pe)o parte (i becurile de pe bord
f$ceau (i ele g$l$gie* Clar necesita o m%n$ de specialist*
!
Ce)am f$cut? Mi)am zis c$ trebuie s$ g$sesc un b$rbat care s$)mi fac$ ma(ina* Cu g%ndul $sta am ie(it din
cas$* ,i pe drum m)am 'nt%lnit cu el+ nu)l auzisem de ceva vreme (i 'l 'ntreb direct: /Crezi c$ po#i s$)mi repari ma)
(ina? Are asta (i asta*0
!
/Da+ sigur+ sun$)m$ luni (i #i)o duc la mecanicul meu*0
!
Rela#ia noastr$ era una sexual$+ f$r$ angajamente (i promisiuni* Dar asta nu m$ 'mpiedica s$ cer ceea ce
am nevoie* Luni nu l)am sunat din lips$ de timp+ dar mar#i diminea#a m)a trezit s$)mi duc$ ma(ina 'n service* As)
ta ador$ b$rba#ii+ s$ -e utili+ s$ poat$ demonstra c%t sunt de buni (i descurc$re#i* Dac$ a( - t$cut+ ce)a( - c%(ti)
gat?
!
M$ curteaz$ de ceva vreme+ e plecat din #ar$ (i rela#ia e una telegra-c$+ /bun$ diminea#a+ soare0 (i /somn
u(or+ 'ngera(0 ,tii modelul ! M$ anun#$ c$ vine 'n #ar$ la sf%r(it de s$pt$m%n$* ,i de 'ndat$ 'mi dau seama c$

"2

am nevoie de parfum+ bomboane (i o e(arf$ de toamn$* "n#elegi? Nu l)am b$gat la Luis Vuitton+ dar nici nu)l las
s$ vin$ cu m%na goal$* De ce s$ r$t$ceasc$ el nedumerit prin magazine?
!
De ce s$)l la(i s$ deduc$+ s$ intuiasc$ sau s$ ghiceasc$ care)i aroma+ culoarea ta preferat$ s)ar putea s$ nu
ghiceasc$ niciodat$ (i tu s$ r$m%i neparfumat$*
!
Sau m$ invit$ la munte+ dou$ zile* "i spun+ /a( veni+ mi)ar prinde bine dou$ zile de relaxare (i a( petrece cu
drag 'mpreun$ cu tine+ dar am de scris+ luni trebuie s$)mi pl$tesc masterul (i trebuie s$ r$m%n ca s$ muncesc*0
Care crezi c$ a fost urm$toarea 'ntrebare? /C%t cost$ masterul? Ia banii (i 'mpacheteaz$)te+ plec$m diminea#$*0
!
Un b$rbat (tie ce vrea (i ce are de f$cut ca s$ ob#in$ ce (i)a pus 'n minte* Tu (tii?
!
Nu conteaz$ ce ceri+ ci cum ceri+ 'n asta st$ diferen#a* Dac$ 'i 'ntinzi m%na (i 'i spui c$ at%ta cost$ dragostea
ta+ s)ar putea s$ aleag$ sexul cu ora+ c$ (i anun#urile sun$ mai bine* Aten#ie la argumentele 'n care ambalezi ce)
rerea+ b$rbatul nu e un bou ca s$)n#eleag$ c$)l testezi* Asta face (i el cu femeile* Fiecare vrea la bra# (i)n pat cel
mai bun exemplar*

Maia4 dansatoarea care provoac$ iluzii

!
B$rbatul asta caut$ la femeie+ magia cu care era c%ndva 'nv$luit de mama sa* Acum tu e(ti Maia+ care)i pro)
voac$ cele mai tari senza#ii+ care)l 'nv$luie 'n iluzii (i mister* Dar ai tu 'n#elepciunea+ frumuse#ea+ bl%nde#ea+ gra)
#ia (i siguran#a mamei sale? E(ti tu mama+ iubita+ so#ia+ cea care)l conduce pe b$rbat 'n rela#ie cu divinitatea?
!
Natura este cam conservatoare+ a(a c$ nu spera ca b$rbatul din fa#a ta s$)(i schimbe gusturile peste noap)
te* El a supt la s%nul unei mame+ tu e(ti cea care preia ceea ce a crescut mama sa* E(ti preg$tit$ de aceast$ misiu)
ne? ,tii ce ai de f$cut ca s$)i c%(tigi inima?
. De c&nd bra(ul ei m"a smuls din colburi)
Inima"n cre%ti pl#ceri mi"o scald;
Ars de"ale s#rutului ei volburi)
Mi"e obrazul str#lucit %i cald;

#3

Orice zvon din gura"i de poveste


-mi hr#ne%te nobilul nesa(
Duhuri! Asculta(i a Muzei veste!
Ascult&nd) st#p&ni vaccina(i!0
!
Tu e(ti calea spre t$r%mul fericirii b$rbatului t$u! Tu e(ti zei#a feminit$#ii+ frumuse#ii+ a bun$t$#ii+ tu e(ti
Muza din care el se hr$ne(te+ care)l inspir$ ziua+ noaptea* E(ti tu femeia asta?
!
!
Dac$ nu prime(ti de la el ceea ce vrei+ doar tu e(ti de vin$ 'n 99: din cazuri*
!
Undeva 'n ad%ncurile incon(tientului t$u ai 'nregistrat c$ ceilal#i sunt responsabili de fericirea ta* A&$ c$
aceast$ credin#$ te rideaz$ (i s$r$ce(te* Ce treab$ are cel$lalt cu starea ta de fericire? /Eu nu)s dec%t o biat$
femeie+ b$rbatul trebuie s$ (tie ce m$ face fericit$*0 Serios?
!
,i cum se face c$ nu e(ti tocmai fericit$ de 'nceputul (i sf%r(itul rela#iilor tale de iubire?
!
Te 'ntrebi de ce rela#iile tale cu b$rba#ii nu te mul#umesc niciodat$?
!
De ce te temi s$ ceri de la el ceea ce)#i dore(ti?
!
,i tu+ ca (i el+ ave#i drepturi egale+ draga mea* "nva#$ s$)#i satisfaci nevoile cer%nd ceea ce vrei de la el+ nu
a(tepta s$ ghiceasc$ ce #i)ar pl$cea s$ tr$ie(ti l%ng$ el* F$ primul pas+ mergi spre el+ spune)i ce sim#i (i ce de ce ai
avea nevoie ca s$ te sim#i dorit$+ apreciat$+ iubit$* Ai (i dreptul s$ refuzi+ (tiai? Accept$ doar ceea ce rezoneaz$ cu
interiorul t$u+ nu te for#a s$ faci /menaj a trois0 dac$ nu sim#i asta+ -indc$ asta o s$ te 'ndep$rteze (i mai tare de
el+ de tine+ de rela#ie* Iubirea e un dans unde ambii parteneri trebuie s$ simt$ ritmul* Tu 'l sim#i? El 'l simte? Nu)l
l$sa s$ te calce pe picioare+ arat$)i ritmul pas dup$ pas+ vine dup$ tine (i nevoile tale*
!
Nu ai voie s$ r$m%i pasiv$ dac$ vrei s$ -e le(inat dup$ tine*
!
/Cum vrei+ iubirea mea+ cum zici tu+ e bine (i a(a0 s$ #i le sco#i din cap chiar 'n clipa asta* Cine e(ti tu mam$+
Maica Tereza? Treze(te)te drag$+ c$ #i)l ia alta (i)l face (ofer profesionist+ (i)ai s$ r$m%i interzis$ 'n fa1a /schim)
b$rii0 lui* Nu)n#elegi c$ b$rbatul vrea s$ se simt$ util? Dac$ nu)i dat nimic de f$cut+ 'i d$ alta+ cur%nd* Dac$ e(ti
un mop+ cu care b$rbatul (terge pe jos+ nu vei avea (anse s$ te transformi 'n z%n$ peste noapte* C%nd vei 'nvia
mopul+ b$rbatul t$u se va 'nfuria+ va #ipa+ va 'njura+ va pleca+ va amenin#a* Nu te l$sa* E doar speriat de noua ta
#!

fa#$+ nimic de condamnat+ nu el e vinovat c$ tu i)ai cedat toat$ puterea ta* El a luat ce i)ai dat+ simplu (i econo)
mic* Acum+ dac$ vrei s$ tr$ie(ti ca o prin#es$+ schimb$)te+ de acum+ din clipa asta*
!
Dac$ e(ti pasiv$+ pl$p%nd$+ neajutorat$+ vei atrage un partener lupt$tor+ care)#i va um&a ochiul st%ng sau
un salvator care te va exaspera cu aten#ia (i grija lui+ /eu vreau doar s$ te ajut*0 "n#elegi ce te a(teapt$? Tu vrei un
b$rbat puternic+ frumos+ dotat+ fermec$tor? Nu cu atitudinea asta 'l vei atrage 'n via#a ta+ niciodat$* Cere ce vrei
de la el+ orice+ el '#i va da*
!
De ce s$)i supor#i unui b$rbat toate rahaturile f$r$ s$ te 'mpotrive(ti? E(ti masochist$?
!
De ce s$ r$m%i l%ng$ el dac$ nu)#i ofer$ ce)#i dore(ti? De ce taci? Cere)#i drepturile!
!
"nceteaz$ s$ mai faci presupuneri!
!
Vorbe(te+ 'ntreab$+ -i direct$* /Am nevoie ca tu s$ vorbe(ti cu mine+ s$)mi spui ce sim#i+ ca s$ te 'n#eleg mai
bine*0 Nu 'ncepe dialogul niciodat$ cu un repro(: /m$ dezam$ge(ti c$ nu e(ti atent+ m$ simt neiubit$ c%nd faci
asta (i asta0* Fii pe subiect: /C%nd ai f$cut asta+ am sim#it asta* Crezi c$ ai putea proceda altfel ca s$ nu m$ mai
simt ignorat$+ neapreciat$?0
!
Ofer$)i timp s$ proceseze informa#ia+ nu)l presa+ nu)l constr%nge+ nu)l (antaja+ /dac$ nu te schimbi te p$r$)
sesc0* Nu func#ioneaz$* Cu r$bdare+ tact (i diploma#ie+ ob#ii tot ce vrei de la el* Atinge)l+ 'mbr$#i(eaz$)l+ adu)l
aproape de tine 'nainte de a)i vorbi despre lipsa ta de orgasme+ ca de exemplu* Nu)l ataca direct cu 'ntreb$ri+ la)
s$)i timp s$ se acomodeze+ s$ se relaxeze* Contactul -zic este una dintre cele mai rapide tehnici pentru a)l /co)
bor'0 pe b$rbatul din /capul0 'n /inima0 sa+ ne zice un excelent terapeut+ pe nume Adrian Nunta*
!
Nu generaliza+ nu critica!
!
/To#i sunte#i la fel+ ni(te porci+ care c$uta#i doar satisfac#ia personal$* Nici tu nu e(ti mai bun!0 Cuno(ti alt$
strategie mai idioat$ dec%t asta? Cine crezi c$ vrea s$ -e la fel ca restul b$rba#ilor? Nici unul+ draga mea+ drag$*
"nceteaz$ s$)i mai spui c$ nu e bun de nimic -indc$ nu ghice(te ce)#i trece prin cap* Nu e vina lui c$ tu taci 'n loc
s$ trasezi drumul comunic$rii inteligente* El e unic+ important+ special (i a(a vrea s$ se simt$ l%ng$ tine*
!
Nu)l compara cu fostul ori prietenul lui cel mai bun* Nu)l critica (i acuza c$ n)a 'n#eles ce fel de femeie e(ti+
e vina ta c$ el a 'n#eles altceva+ e destul de limpede pentru tine?

#"

!
Nu este 'ndeajuns s$ (tii ce vrei+ mai trebuie s$ (i ceri ce vrei (i s$ accep#i ce vine* S)ar putea s$ nu)#i plac$
ce auzi* ,i)n cazul $sta trebuie s$ te descurci cu ce #i se spune+ nu s$ te faci c$ n)auzi+ cum se 'nt%mpl$ 'n
majoritatea cuplurilor+ /l$sa c$)i trece*0 Ii trece pe naiba+ asta are el de oferit+ nimic nu se va schimba 'n bine+ nu
te mai min#i* Accept$ sau renun#$*
!
Cum comunic$m? Cum cerem?
!
"ncepe cu tine+ ca)n exemplul urm$tor: /eu am nevoie+ eu simt+ eu doresc+ eu cer+ eu (tiu+ eu a-rm+ eu fac+
eu sus#in0 vorbe(te despre tine+ nu despre el: /tu nu e(ti prezent+ tu nu faci nimic+ tu nu m$ iube(ti0* "nceteaz$
s$ g%nde(ti (i s$ vorbe(ti 'n locul celuilalt* Despre tine e vorba (i numai asta ai de comunicat* Renun#$ la /tu0
care sun$ a repro( (i distruge tot ce)i 'ntre voi* Partenerul t$u nu este pubela ta+ nu arunca pe el ce tu nu)#i
asumi+ nu mai proiecta pe el gunoaiele+ spaimele tale neasumate* Se va s$tura (i rela#ia se va intoxica+ polua de la
at%tea de(euri* "nva#$ s$ te exprimi+ f$r$ s$ te temi de ce prime(ti* Poate de asta nu ceri ce vrei? G%nde(te)te (i
mediteaz$ la asta*

Nu renun1i la jocurile psihologice

!
C%nd via#a '#i bate la u($+ tu nu e(ti acas$* C%nd via#a ajunge 'ntr)un loc+ tu ai plecat deja (i astfel tu ur)
m$re(ti via#a (i via#a te urm$re(te pe tine+ dar de 'nt%lnit nu v$ 'nt%lni#i niciodat$*
!
Aceast$ metafor$ exprim$ excelent felul 'n care te compor#i cu partenerul t$u+ c%nd el bate la u($+ tu nu
e(ti acas$+ c%nd el vine spre tine+ tu pleci (i de asta nu v$ 'nt%lni#i niciodat$*
!
Cunosc femei care nu ar ar$ta pu#in$ aten#ie+ apreciere+ deschidere nici 'n ruptul capului* Ele consider$ c$
trebuie s$ tratezi b$rba#ii cu r$ceal$+ brutalitate+ ignorare ca s$)i p$strezi l%ng$ tine* ,i unele nu gre(esc+ mai ales
dac$ 'n via#a lor a intrat un masochist* Dar b$rbatul are emo#ii+ simte umilin#a+ durerea+ devalorizarea+ dac$ 'l
calci cu -ecare ocazie 'n picioare* Nu poate rezista o ve(nicie l%ng$ tine+ chiar dac$ are un grad de toleran#$ ridi)
cat+ la un moment va pleca (i te va l$sa pe tine+ amazoana+ 'ndurerat$ (i disperat$: /cum de a plecat sclavul?0
!
"#i vine s$ crezi+ el+ $la mic+ slab+ dependent+ 'ndr$gostit+ care s$ruta p$m%ntul pe unde c$lcai+ el+ a plecat?

##

!
A(a a p$#it Doina de cur%nd a trecut un an (i 'nc$ nu (i)a revenit* El a 'nt%lnit o femeie care l)a valorizat+
l)a v$zut c$ e mai mult dec%t ni(te manifest$ri triste+ a avut r$bdare s$)(i vindece r$nile provocate de)o mam$ (i
ea s$tul$ de via#$ (i l)a iubit cum nimeni n)a f$cut)o vreodat$* De asta avea nevoie ca s$ se vindece+ de 'n#elegere
(i acceptare* Asta c$ut$m cu to#ii 'n lume+ s$ -m iubi#i a(a cum suntem+ f$r$ s$ ne calce via#a 'n picioare*
!
Deta(area de trecut+ de el+ de durere+ de amintiri i)a dat for#$ s)o ia de la cap$t+ f$r$ Doina+ s$ o ia de la
'nceput*
!
Ce ne spune povestea de fapt?
!
Indiferent 'n c%te jocuri intr$m+ avem obliga#ia s$ renun#$m la jocurile psihologice la un moment+ dac$
vrem s$)l p$str$m pe cel$lalt c%t mai mult l%ng$ noi*
!
Acum+ te 'ntrebi unde)i granita renun#$rii+ c%nd la(i garda jos+ c%nd 'i ar$#i apreciere?
!
E gre(it s$ -i o bestie cu norm$ 'ntreag$+ s$ nu)i ar$#i apreciere+ stim$ (i admira#ie*
!
G%nde(te)te c$ nevoia de a - important e ca nevoia de hran$ (i el+ la fel ca tine+ vrea s$ se simt$ mare (i
tare 'n ochii t$i* ,i dac$ tu)l arunci 'ntr)o lumin$ nefavorabil$+ 'l critici+ 'l ignori prea mult (i prea des+ va pleca
spre #$rmuri mai stabile (i mai senine*
!
Recunoa(te (i verbalizeaz$ c%t de important (i bun este pentru tine*
!
Aten#ie la alternarea rolurilor pe care le joci+ nici prea mam$+ nici prea t%rf$* Totul se cl$de(te cu modera#ie+
c%nd mam$ grijulie+ atent$+ bun$+ 'n#eleg$toare+ c%nd t%rf$+ care)l vampirizeaz$ 'n pat (i lu%nd ini#iativa 'n rela)
#ie*
!
O seduc$toare (tie ce s$ fac$ 'n orice situa#ie+ dac$)l vezi c$ se cuib$re(te la s%nul t$u+ prime(te)l+ m%ng%ie)
l+ 'n#elege)l+ 'ncurajeaz$)l+ dar nu)l l$sa s$ adoarm$ 'n bra#ele tale la nesf%r(it* /Gata+ iubire+ te iubesc+ te 'n#eleg+
dar acum e timpul s$ te ocupi de mine*0 "n#elegi? ,i poate foarte bine s$ intre 'n scen$ amazoana+ centrat$ pe
nevoile ei personale+ care (tie ce face (i ce vrea 'n orice or$ din zi (i din noapte* A(a cum tu vrei s$ -i iubit$ de un
b$rbat puternic+ seduc$tor+ a(a (i el+ vrea l%ng$+ o femeie autonom$+ nu un pre(+ nici o feti#$ neajut$toare+ ori o
t%rf$ nonstop* E destul de simplu s$ alternezi aceste roluri+ e ca o pies$ de teatru+ eu ador s$ schimb m$(tile* Tu
ce mai a(tep#i s$)l 'nnebune(ti de cap? Crezi c$ mai pleac$ dup$ alta dac$ tu iei Oscarul pentru cel mai bun rol
feminin?

#&

!
Nu po#i 'mbr$ca doar o masc$ 'n rela#ie+ e imposibil+ cine crede asta+ se 'n(eal$ amarnic*
!
Evolu$m tot timpul+ ne schimb$m st$rile (i planurile la tot pasul+ cum ai putea s$ 'nve#i 'ntr)un rol? L)ai
pierde pe cel de l%ng$ tine* G%nde(te)te c$ el e cel care te proteja p%n$ acum+ care avea grij$ s$)#i -e cald+ s$)#i
arate calea (i la un moment dat simte el greutatea zilei de azi+ nu mai poate s$)#i -e p$rinte+ tu ce faci? R$m%i
feti#a lui tata? Atunci a(teapt$)te ca tata s$ plece s$ caute o femeie cu care s$ se simt$ b$rbat+ -indc$ acas$ are o
feti#$+ nu o femeie care s$)i satisfac$ nevoile de mascul adev$rat* E destul de limpede ce)ar urma un tat$ nu
poate face sex cu feti#a lui+ nu e etic (i nici legal* E(ti neajutorat$?
!
E(ti (i copil+ mam$+ iubit$+ prieten$+ t%rf$ (i c%nd ajungi s$ 'mbraci toate aceste m$(ti cu pl$cere (i 'nc%n)
tare po#i spune c$ rela#ia ta se gr$be(te s$ poarte numele de familie (i fericire* Cred c$ (tii ce)ai de f$cut+ da?
!
Nu te teme c$ pleac$ dac$ renun#i la jocurile psihologice*
!
Pleac$ dac$ r$m%i la fel+ dac$ nu te ocupi de dezvoltarea ta personal$+ dac$ te &e(c$ie(ti+ dac$ nu te mai
aranjezi+ dac$ devii banal$ (i ignorant$ 'n fata evolu#iei vie#ii* Continu$)#i procesul de 'mbog$#ire+ re'nnoie(te)te
tot timpul+ din punct de vedere intelectual+ spiritual+ cultural+ artistic* El caut$ un coechipier cu care s$ 'mpart$
descoperirile (i bucuriile vie#ii* E(ti tu femeia asta? Dac$ nu e(ti+ devino!
!
Te la(i s$ scapi 'n clipa 'n care r$m%i pe loc (i ui#i ce)i mai important+ de ce imagine s)a 'ndr$gostit de el? De
tine+ pe tocuri+ 'ncorsetat$+ mul%ndu)se rochia pe corp+ accentu%ndu)#i talia+ machiat$+ coafat$+ parfumat$+ aces)
tea sunt semnalele care l)au 'nt$r%tat s$ te urmeze* N)ai voie s$ ui#i de femeia seduc$toare+ senzual$+ feminin$*
N)ai voie s$ pui zece kilograme pe tine+ s$ nu te mai aranjezi ori s$ obose(ti s$ mai mergi la -tness* E gre(it s$
crezi c$ 'ndr$gostirea+ care nu)i dec%t orbirea par#ial$+ 'l va p$stra l%ng$ tine pe veci* Nu+ trebuie s$ -i con(tient$
c$ sentimentele+ 'n&$c$rarea+ pasiunea scade dup$ c%teva luni bune+ (i)atunci 'ncep s$ ias$ la iveal$ diferen#ele+
vulnerabilit$#ile+ contrastele dinte voi* La 'nceput po#i s$ umbli 'n teni(i o s$pt$m%n$+ nu va sesiza+ dar dup$ un
an de rela#ie+ va face diferen#a dintre un picior 'mbr$cat de)un pantof cu toc sau de)un adidas* Astea)s motivele
care 'ndep$rteaz$ un b$rbat+ care banalizeaz$ o rela#ie* Rutina+ neglijen#a+ lenea cu care tr$ie(ti l%ng$ el* Fii o fe)
meie activ$+ cu ini#iativ$+ creativ$+ misterioas$+ inteligent$+ care ofer$ lini(te (i stabilitate b$rbatului+ dar 'n ace)
la(i timp se urc$ 'n primul avion pentru a petrece o s$pt$m%n$ pe o insul$ 'nsorit$* F$)l s$ se simt$ 'n siguran#$
l%ng$ tine+ dar ocup$)te de carier$ (i pl$cerile tale* Asta excit$+ o femeie care)(i permite s$)(i pun$ ideile (i g%n)
durile 'n practic$* Mai aud femei care)mi zic+ /nu (tiu dac$ pot veni s%mb$ta+ s$)l 'ntreb pe al meu0* S$)i ceri voie?
#*

E(ti sub tutela lui? "#i elibereaz$ bilet de ie(ire din cas$ 'n weekend? Bine c$ nu)i cer voie la toalet$ 'i ceri (i
voie s$ speli pe jos+ sau asta intr$ 'n -(a postului? E clar c$ o astfel de rela#ie nu)#i permite s$ -i cum e(ti* ,i ce
poate - mai trist de at%t? Nimic! Asta nu 'nseamn$ c$ te 'ndemn s$)#i iei bilet (i s$)l suni din avion+ /vezi c$ am
plecat+ m%ncarea e 'n cuptor+ ne vedem peste o s$pt$m%n$0* Nicidecum dar ceva demnitate (i respect de sine e
necesar s$ ai 'l anun#i frumos+ dup$ cin$+ dup$ ce v$ iubi#i+ c$ s$pt$m%na viitoare pleci pe insul$ s$)#i 'ncarci
bateriile al$turi de prietena ta* "l str%ngi puternic 'n bra#e (i 'i (opte(ti la ureche c%t de mult '#i vor lipsi atingerile
(i m%ng%ierile lui* Cam a(a po#i s$)i furi min#ile unui b$rbat

'

Faci sex c)nd nu trebuie

!
Ceea care nu se l$s$ prins$ din prima este iubit$ mult timp* ,tiu c$ e o tehnic$ cunoscut$ (i r$sp%ndit$+ dar
e (i cea mai bun$+ din c%te am experimentat eu (i multe alte femei* Dac$ nu te oferi din prima+ omul va da t%r)
coale p%n$ te va avea*
!
Asta 'i excit$ pe b$rba#i+ asta caut$ s$ primeasc$+ multe am%n$ri (i refuzuri+ care 'i 'nnebunesc* Las$)l sub
semnul dorin#ei+ nu te gr$bi s$)l introduci 'n ad%ncurile tale* Dorin#a dispare dac$)i ar$#i tot ce e(ti (i el se 'n)
dreapt$ spre urm$toarea prad$*
!
Este o lege psihologic$+ ne dorim ceea ce nu avem+ ceea ce ne lipse(te+ ce ne scap$* Spune)mi+ tu nu e(ti la
fel? Nu te plictise(ti repede de)un tip pe care)l cite(ti ca pe)o carte deschis$+ care)#i r$spunde pozitiv (i de 'ndat$
la toate cerin#ele?
!
Observ la femeile peste 34 de ani o anumit$ disperare+ nici eu nu sunt departe+ am 6;+ dar nu simt
presiunea resim#it$ de acestea+ sau nu 'nc$?
!
Am%narea matrimonial$ mi se pare o strategie pe care o st$p%nesc femeile autonome+ inteligente (i libere+
cele care se simt bine cu ele+ cu ce fac+ cu ce tr$iesc* De ce m)a( gr$bi s$ 'mbrac acest statut unanim acceptat de
societate?
!
Cum arat$ o femeie nem$ritat$+ divor#at$+ p$r$sit$? Ce)i lipse(te ca s$ -e o femeie adev$rat$? Vai+ ce
dezgust+ nimeni nu st$ la coad$? E ca un pantof refuzat de export?
#+

!
"n ce societate bolnav$ tr$im+ Doamne+ cum s$ fac s$ m$ aud$ toate femeile acestei lumi? Vreau s$ le spun
c$ sunt la fel de frumoase ca 'nainte ca b$rba#ii lor s$ pun$ m%na pe ele*
!
A plecat ca s$)#i arate c%t e(ti de frumoas$ 'n lipsa lui+ a plecat -indc$ n)a (tiut cum s$ te iubeasc$ mai
mult+ a plecat -indc$ erai prea mult pentru el+ a plecat -indc$ nu)i pl$cea s$ se vad$ 'n oglind$+ a plecat -indc$
nu)i obi(nuit cu at%ta iubire+ a plecat -indc$ at%t a avut de tr$it l%ng$ tine* A plecat (i te)a l$sat cu tine (i ce
faci tu cu tine?
!
Te arunci 'n bra#ele primului venit? Te)ai s$turat s$ -i singur$? S$ ie(i singur$? S$)#i min#i mama? S$ po)
zezi 'n femeia fericit$? S$ invoci c$l$torii de afaceri ca s$ nu participi la evenimente sociale? /Da! M)am s$turat
s$ -u singur$! Vreau un b$rbat! Vreau s$ ies cu el+ s$ dansez+ s$ c$l$toresc+ s$ tr$iesc (i)l vreau acum!0
!
,i uite cum te g$se(ti 'n fa#a primului venit+ mai nefericit$ dec%t niciodat$* Disperarea ce)ai g$sit)o la piep)
tul s$u te 'ndeamn$ s$ regre#i vremurile trecute+ dimine#ile 'n care luai micul dejun 'n pat+ serile prelungite al$)
turi de ga(c$ de fete+ timpul calitativ petrecut cu tine+ unde)i?
!
,i cum arat$ un mascul f$r$ verighet$? Ca o (tiuc$ plin$ de icre pe care toat$ lumea se bate s$ pun$ m%na+
s$ guste (i s$ o ia acas$*
!
Dac$ e 'nsurat e om serios+ dac$ nu e 'nsurat e ciudat+ dac$ e divor#at e traumatizat* Care)i b$rbatul bun?
Cum 'l recuno(ti? Cum 'l iei acas$?
!
Cum se face c$ ai ajuns s$ te mul#ume(ti cu orice mascul+ doar pentru c$ e purt$tor de penis? La bra#ul lui
e(ti mai femeie?
!
De ce unele femei ajung s$ -e folosite doar ca obiecte sexuale+ sunt tratate r$u+ li se vorbe(te r$u+ sunt
b$tute (i #inute 'n cas$? Cum se ajunge aici? Unde gre(esc femeile?
!
Femeile renun#$ prea repede la libertatea lor de mi(care (i exprimare <bani+ educa#ie+ putere=*
!
De ce te ag$#i de el+ b$rbatul+ unicul care le poate face fericite? "n lipsa unui b$rbat e(ti condamnat$ s$
tr$ie(ti nefericirea?
!
Sunt unele femei care sunt accesate de b$rba#ii excita#i (i obosi#i de o alt$ cucerire 'n miez de noapte
Iubire+ vii la mine? Mi)e dor de tine! Dintr)o dat$ 'i lipse(ti (i cum se face c$ de)o lun$ n)a mai dat niciun semn?

#-

Mi)a zis un tip c$ nu)i u(or s$ ag$#i+ /(tii+ vorbesc dou$ ore 'ntr)una+ 'i zic de toate (i mai trebuie s$)i ascult toate
rahaturile+ ambi#iile+ aspira#iile ca s)o t$v$lesc o dat$*0
!
Cum crezi c$)l cucere(ti f$r$ s$ aplici regulile jocului amoros? Vrei s$ ajungi (i tu una de pe list$? Crezi c$
nu te mai caut$ dac$ te joci cu el+ dac$ 'l -erbi+ dac$ nu)i r$spunzi la telefon din prima? Te)n(eli! De ce hr$ne(ti
aceast$ fric$? Ea e doar fric$ imaginar$ (i)n doar >4: din cazuri se adevere2te+ 'n timp ce 94: din temeri sunt
imaginare* Nu uita treaba asta* G%ndurile (i proiec#iile astea vin dintr)un trecut traumatizant* D$)le drumul+ uit$
ce ai tr$it* Nu e(ti singura care a suferit* ,i eu mi)am luat vitez$+ am fost umilit$+ jignit$+ 'nlocuit$+ dar asta nu m)
a f$cut s$)mi dau chilo#ii jos din prima+ din contr$+ m)am ambi#ionat s$ 'ngenunchez c%t mai mul#i b$rba#i+ unul
dup$ altul (i s$)i las eu s$ viseze la cum ar - fost via#a lor al$turi de mine* De ce s$ a(tept eu telefonul lui? De ce
s$ num$rul eu orele p%n$)l rev$d? De ce s$)mi dau cu capul de pere#i c$ a disp$rut cu alta? De ce s$ tremur de
fric$ c$ m$)n(eal$?
!
Cu c%t 'l provoci mai mult+ cu at%t mai disperat va -+ cu c%t 'i lipse(ti mai mult+ cu at%t mai mult va sta
l%ng$ tine* Partenerul nu este solu#ia problemelor tale nerezolvate+ asta)i prima regul$ a seduc#iei* Ocup$)te de
tine (i de r$nile 'nc$ active+ -indc$ o s$)#i infecteze rela#ia cu b$rba#ii* De aici atitudinea ta abordabila (i dispo)
nibil$+ dac$ nu)i r$spund de dou$ ori poate nu m$ mai sun$? Auzi+ (tii ceva? Nici m$car nu conteaz$ de c%te ori 'i
r$spunzi+ esen#ial este cum te sim#i 'n pielea ta (i c%t e(ti de st$p%n$ pe tine+ $sta)i secretul seduc#iei*
!
S$ ne imagin$m urm$toarea variant$+ te invit$ 'n ora(+ 'l refuzi* ,i nu te mai sun$ dup$* Ce ai pierdut? Da)
c$ nici m$car nu se chinuie s$ te cucereasc$+ m$ 'ntreb c%t de tare caut$ 'n tine o partener$? Hai s$ l$s$m scuzele
astea deoparte+ /cum s$ 'l refuz+ o s$ cread$ c$ nu m$ atrage?0 Un rahat!
!
Vorbe(te teama din tine+ nu tu! Te caut$+ te asigur+ dac$ e interesat+ dac$ doar vrea s$)(i satisfac$ pulsiu)
nile libidinale+ e(ti mai c%(tigat$ c$ nu te)ai l$sat penetrat$ (i l$sat$*
!
Nu)#i dai seama c$ vezi doar ceea ce cuno(ti* Dac$ n)ai tr$it experien#e de seduc$toare+ cum s$)l cucere(ti
cu naturale#ea ta? Cum s$ -i tu 'ns$#i dac$ rela#iile tale de iubire au sf%r(it 'n lacrimi+ sperm$ (i s%nge+ cum zice
Brigadier?

#0

!
Cu c%t (tii mai multe despre seduc#ie+ recuno(ti mai mul#i b$rba#i (i st$p%ne(ti mai multe tehnici de atras (i
p$strat b$rba#i* Nu sunt multe+ dar trebuiesc aplicate+ chiar dac$ '#i verbalizeaz$ de la prima 'nt%lnire c$ vrea s$
se 'nsoare+ s$ fac$ un copil+ s$ se a(eze la casa lui* "n faza asta+ te 'narmezi (i mai puternic+ orice b$rbat (tie care)i
nevoia cea mai profund$ a femeii+ b$rbat+ copil+ cas$* Chiar a(a naiv$ s$ -i s$)l la(i s$ intre 'n patul t$u f$r$ s$ ve)
ri-ci dac$ informa#ia ce #i)o vinde e valabil$ (i dup$ o lun$ 'n care 'l plimbi dup$ tine?
!
"nainte de a intra 'ntr)o nou$ rela#ie+ te invit s$ p$(e(ti printr)un proces de dezintoxicare* Ai nevoie de o
schimbare de percep#ie ca s$ ajungi s$)#i schimbi tipologia de b$rbat pe care o atragi 'n mod frecvent* Cum faci
asta? Te ini#iez 'ntr)o c$l$torie emo#ional$+ psihologic$ (i spiritual$* Este o c$l$torie plin$ de curaj+ acceptare+ 'n)
credere nebun$ 'n tine (i)n tot ce faci* Timp de)o lun$ te despar#i de prejudec$#i+ stereotipii cultural)educa#ionale
(i)#i construie(ti o nou$ identitate* Nu mai faci ce ai f$cut p%n$ acum+ 'n niciun domeniu+ e o abordare agresiv$+
dar te scutur$ de scuze+ mecanisme de ap$rare+ v$ic$reli+ e(ecuri*
!
G%nde(te)te c$+ dac$ nu te scapi de reprezentarea negativ$ ce)o ai despre tine+ n)ai s$ cucere(ti niciun
b$rbat+ a(a cum visezi* Dac$ p$strezi imaginea ce o ai+ profe#ia se va 'mplini (i vei experimenta e(ecul+ vei tr$i 'n
chinuri (i depresii*
!
E(ti preg$tit$ de aventur$?
!
E(ti s$tul$ de dezam$giri+ desp$r#iri+ lacrimi (i durere?
!
Vrei putere+ feminitate+ siguran#$ (i 'ncredere? Vrei s$ -i o seduc$toare?
!
Urmeaz$)m$ (i calea regal$ spre inima lui #i se va ar$ta
!
Vom lucra cu tot ce aduci bun despre tine 'n luna ce urmeaz$* "ncepem?
!
Zi)mi zece lucruri bune despre tine+ >4 calit$#i de care e(ti con(tient$+ noteaz$)le*
!
Frumoas$+ inteligent$+ feminin$+ puternic$+ empatic$+ bun$+ vie* Ce (tii bun despre tine?
!
Am mai f$cut acest exerci#iu 'ntr)un grup de femei (i o tip$ a 'nceput cu calit$#ile ei spirituale+ nicidecum
cele -zice (i asta -indc$ ea nu vedea nimic frumos la trupul ei* ,i tu+ devino con(tient$ de felul 'n care te descrii+
prezin#i 'n fata b$rba#ilor+ a lumii*
!
Poate te vezi gras$+ sau prea slab$+ mic$ (i coco(at$* Care)i imaginea ta despre tine?

#2

!
Ia o poz$ cu tine 'n care nu te po#i vedea (i 'ncepe s$ deplasezi energia critic$ spre energia apreciativ$+ ad)
mirat$* Am din#i frumo(i <s$ -e o calitate real$=* Wow! "nseamn$ c$ am un z%mbet frumos (i asta m$ face s$
m$ simt frumoas$+ 'ncrez$toare+ puternic$*
!
Continu$ acest exerci#iu cu -ecare parte a corpului t$u+ talia+ s%nii+ ochii+ nasul+ urechile+ p$rul+ m%inile (i
a(a mai departe*
!
Cum e(ti? Cum te sim#i? A(a)i c$ te sim#i din ce 'n ce mai bine 'n corpul t$u?
!
/Sunt 'nalt$ (i asta m$ face s$ m$ simt frumoas$+ admirat$+ privit$+ curtat$+ fericit$*0
!
/Sunt slab$ (i asta m$ face s$ m$ simt feminin$+ sensibil$+ frumoas$+ iubit$0*
!
Creeaz$)#i propriile tale formule ale frumuse#ii
!
Opre(te)te c%nd ai ajuns s$ crezi c$ e(ti cu adev$rat frumoas$+ feminin$+ seduc$toare*
!
Repet$ aceste propozi#ii pe care le)ai creat de zece ori <eu #i)am dat ni(te modele+ tu -i creativ$+ personali)
zeaz$)le=+ de trei ori pe zi+ diminea#a+ pr%nz+ seara+ 'n oglind$+ dup$ ce ie(i de la du(+ 'n timp ce)#i hidratezi fa1a+
atinge)te+ implic$)te total+ las$)te purtat$ de sentimentul de acceptare (i iubire de sine*
!
/M$ iubesc profund (i)n totalitate*0
!
/Sunt frumoas$+ puternic$+ inteligent$+ creativ$+ seduc$toare+ feminin$+ intuitiv$ (i0 de ce mai ai tu
nevoie*
'
Cum creezi dorin1a %i pasiunea (ntr,un b$rbat?
!
Printr)o atitudine de seduc$toare+ de amazoan$* Ce 'nseamn$ asta? C$)#i place jocul+ tandemul atrac#ie)
respingere* Ofer$)i mult la 'nceput (i apoi retrage)te arat$)i c%t de mult 'l dore(ti (i pleac$ las$)te visat$+ ur)
m$rir$+ dorit$+ a(teptat$
!
Tu)l vrei excitat+ 'ndr$gostit+ pierdut dup$ formele (i con#inutul t$u+ nu)i a(a? ,i)atunci? Ce faci? Cum te
compor#i?
!
C%nd nu poate ajunge la tine+ 'n tine+ c%nd 'i e(ti inaccesibil$+ interzis$+ o ia efectiv razna+ te caut$ pretu)
tindeni+ te vede peste tot+ n)are somn+ te viseaz$+ cum zice legea respingerii+ nimic nu dorim mai mult dec%t ceea
ce ne lipse(te+ ce nu avem* Omul nu este dec%t dorin#a (i lipsa+ cum zice Alcan*

&3

C%nd faci sex cu el?

!
C%nd te sim#i frumoas$+ feminin$+ seduc$toare+ 'ncrez$)
toare+ atunci te dezbraci+ atunci 'i spui c$)l dore(ti+ atunci 'l in)
vi#i s$ p$(easc$ pe poarta regal$*
!
A iubi 'nseamn$ a d$rui (i a cere* Po#i chiar tu s$)i ceri s$
te iubeasc$:
!
/"n noaptea asta+ iubitul meu+ vreau s$ faci dragoste cu
mine* Rela#ia noastr$ poate - perfect$ numai c%nd trupurile
noastre dezgolite vor dansa 'mpreun$* Pe tine te iubesc+ pe tine
te doresc (i vreau s$ m$ pierd 'n tine*0
!
Tu e(ti femeia care (tie ce vrea+ femeia care merit$ mai
mult!
!
Tu e(ti viitorul oric$rui b$rbat!
!
Eu asta cred despre tine!
!
Tu ce crezi?

Pe cur%nd+ Andreea

&!

PRODUCIE/DESIGN

CLAUDIU CATARGIU

I n d if e r e n t d a c ! e " t i b ! r b a t s a u f e m e ie # f u n d a $ ia n e c e s a r! p e n t r u a %n v ! $ a o r ic e lu c r u " i a o b $ in e c e e a c e v r e i %n v ia $ ! e s t e p r o p r ia t a p e r s o n a lit a t e & D a c ! e " t i


s e r io s %n p r iv in $ a e d u c a $ ie i t a le t r e b u ie s ! %$ i d e z v o l$ i %n t r e g u l p o t e n $ ia l 3 a p a s ! a ic i: P e r s o n a lit a t e a lf a
A v ' n d %n v e d e r e c ! %n t r e b a r ile c e le m a i d e s %n t ' ln it e d e n o i %n a n ii d e lu c r u c u o a m e n ii s u n t c e le c a r e s e r e f e r! la s e x u a lit a t e # iu b ir e # r e la $ ii# a v e m p r e g ! t it e
d o u ! s it e ( u r i c a r e s e o c u p ! %n p r o f u n z im e d e a c e s t e p r o b le m e & U n u l d in a c e s t e s it u r i e s t e p e n t r u b ! r b a $ i " i u n u l p e n t r u f e m e i& P e n t r u b ! r b a t i# a v e m b lo g u l s i
f o r u m u l A r t a s e d u c t ie i; p e n t r u f e m e i a v e m S t ilu l t ! u # u n s it e c a r e %m b in ! d e z v o lt a r e a p e r s o n a lit ! $ ii c u s u c c e s u l %n r e la $ ii# s e x # iu b ir e &
D a c ! v r e i s ! ( ) i d e z v o l) i c r e a t iv it a t e a %n s c r ie ( t e la n e w s le t t e r a ic i: w w w &c r e a t iv it a t e a &c o m
U n u l d in c e le m a i b u n e s it e ( u r i d e N L P %n lim b a r o m ' n ! c o o r d o n a t d e M a r iu s S im io n * i N ic o la F lo r in a %l p o ) i v e d e a a ic i+: w w w &n lp m a n ia &r o
D a c ! v r e i s ! c o m a n z i c e le , c ! r ) i t ip ! r it e o p o ) i f a c e a ic i:
C a r t e a A r t a s e d u c ) ie i - c u m s ! a i s u c c e s c u f e m e ile * i c u t in e %n s u ) i
C a r t e a J u r n a lu l lu i A b e l
C a r t e a P e r s o n a lit a t e a lf a - d e s c o p e r! c o m o a ra a s c u n s ! d in t in e
C a r t e a S t ilu l t ! u - p e n t r u f e m e ia c a r e m e r it !
C a r t e a S e c r e t e le u n e i f e m e i a t r! g ! t o a r e
A " t e p t s ! %m i s p u i p ! r e r ile t a le # b u n e " i r e le d e s p r e a c e s t P D F a ic i:
M E SA J P E N T R U A N D R E E A
s a u p o $ i c o m e n t a d ir e c t p e b lo g a l! t u r i d e c e l! la lt e c it it o a r e a ic i:
L A S . U N C O M E&"
N TA R IU P E B LO G
M ! p o $ i u r m ! r i p e F a c e B o o k : w w w &f a c e b o o k &c o m / a n d r e e a p a p p s a u p e T w it t e r : w w w &t w it t e r &c o m / p a p p a n d r e e a