Sunteți pe pagina 1din 15

SC CDLA ARG CONSULT SRL

Reabilitare Strazi
Municipiul Campulung,Cartier Grui,

PIESE SCRISE
Strada RICHARD,
KM 0+400 KM 1+162

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL A MUNICIPIULUI CAMPULUNG


JUDETUL ARGES

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIREA LUCRARII:

Reabilitare Strazi Municipiul Campulung,


Cartier Grui,Strada RICHARD,
KM 0+400 KM 1+162

FAZA DE PROIECTARE:

PT+DE+CS

PROIECTANT:

SC CDLA ARG CONSULT SRL

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAMPULUNG, JUDETUL ARGES

COLECTIV ELABORARE PROIECT:

Director:

ing. Pirvu Pandelea

Sef proiect:

ing. Magureanu Victor

Proiectant:

ing. Bucur Mircea

Desemat/Redactat:

ing. Bucur Mircea

BORDEROU PIESE SCRISE

Reabilitare Strazi Municipiul Campulung, Cartier Grui,


Strada RICHARD, KM 0+400 KM 1+162

FOAIE DE PREZENTARE
BORDEROU
PROCES VERBAL DE AVIZARE
MEMORIU TEHNIC
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
PROGRAM COMUN DE CONTROL
INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR
ANTEMASURATORI
LISTE CUPRINSAND: CANTITATILE DE LUCRARI, CONSUMURILE DE
RESURSE MATERIALE, CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU, ORELE DE
FUNCTIONARE A UTILAJELOR SI CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE
CAIET DE SARCINI NR.1 ACTIUNI ANTERIOARE INCEPERII EXECUTIEI
CAIET DE SARCINI NR. 2 STANDARDE, NORMATIVE, PRESCRIPTII
CAIET DE SARCINI NR. 3 TERASAMENTE
CAIET DE SARCINI NR. 4 FUNDATII DE BALAST
CAIET DE SARCINI NR. 5 FUNDATII DE PIATRA SPARTA
CAIET DE SARCINI NR. 6 LUCRARI DE BETOANE
CAIET DE SARCINI NR. 7 BORDURI DE TROTUAR
CAIET DE SARCINI NR. 8 - MARCAJE RUTIERE
CAIET DE SARCINI NR. 9 - IMBRACAMINTI BITUMINOASE

MEMORIU TEHNIC
1. DENUMIREA LUCRARII :
,,Reabilitare Strazi Municipiul Campulung Strada RICHARD, KM 0+400 KM 1+162 ,
cartier Grui,
2. AMPLASAMENT

:MUNICIPIUL CAMPULUNG , JUD. ARGES.

3. AUTORITATEA CONTRACTANTA:MUNICIPIUL CAMPULUNG, JUD ARGES.


4. ORDONATOR DE CREDITE

:PRIMARUL MUNICIPIULUI CAMPULUNG

5. PROIECTANT DE SPECIALITATE : SC CDLA ARG CONSULT SRL.


6. FAZA DE PROIECTARE :

PT + DE + CS

7. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL


Orasul Campulung este dezvoltat in lungul vaii Raului Targului, dar si pe terase mai
inalte ale depresiunii.
Un sistem intreg de drumuri leaga satele mai apropiate sau mai indepartate de oras,
cum ar fi: Leresti, Valea Mare - Pravat, Voinesti, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Schitu
Golesti, Matau si Valea Romanestilor.
Situat la 54 Km de Pitesti si 87 km de Brasov, pe Drumul National 73, orasul
Campulung si imprejurimile sale au fost intotdeauna o legatura activa a tarii Romanesti cu
Transilvania.
Municipiul Campulung face parte din punct de vedere climatic dintr-o regiune
caracterizata printr-o clima de tip continental cu veri calduroase si perioade de seceta si
ierni reci.
Din punct de vedere morfologic municipiul Campulung Muscel se afla situat in zona
deluroasa (Muscelele Campulungului) cotele fiind cuprinse intre valori de 500 m in zona
joasa - terasele raului Targului si valori de 700 m, zonele inalte (deluroase).
Teritoriul Municipiului Campulung se icadreaza in perimetru sectoruiui de clima
continentala. Regiunea subcarpatica (din care face parte si municipiul Campulung Muscel)
este expusa circulatei maselor de aer dinspre SV si V,
Temperatura aerului: Media anuala este de cca. 8C;

Maxima absoluta: 36,5C


Minima absoluta: - 31C
In ceea ce privesc precipitatiile atmosferice cantitatile medii anuale sunt de cca. 100 mm;
- cantitati medii lunare - ianuarie: 40 - 50 mm
- cantitati medii lunare - iulie: 140 - 180 mm
Din punct de vedere geologic pe terstoriul municipiului Campulung, apar formatiuni
de varsta Neogen Superior sj Cuaternar.
Neogen Superior (Pontian si Dacian) -este reprezentat din punct de vedere litoiogic prin
marne, argile si nisipuri cu strate de carbuni,
Cuaternarul (Holocen superior) -este reprezentat iitologic din pietrisuri, nisipuri si argile
aparfinand sesului aluvial.
Conform SR 11100 (martie 1993) municipiul Campulung se situeaza in zona
seismica 71 (scara MSK) cu o perioada de revenire de 50 ani 'Conform P 100-92,
municipiul Campulung se situeaza in zona 'D' caracterizata printr-un coeficient seismic Ks
=0,16 si o perioada de colt Tc= 1,0 sec.
Prin tema de proiectare s-a cerut studiul lucrarilor necesare pentru modernizarea
strazii Richard, cu o structura rutiera corect dimensionata, avind in vedere situatia existenta
in teren prin pastrarea pe cit posibil a lucrarilor executate anterior, precum si caietele de
sarcini necesare realizarii lucrarilor in conditii de calitate, conform normelor de proiectare
si a legislatiei in vigoare la data curenta intocmirii prezentului proiect.
Terenul pe care se executa lucrarile este inclus in proprietatea publica a Municipiului
Campulung, nefiind necesare lucrari de expropriere, si aducerea in parametri ceruti de
standardele de proiectare in domeniul rutier.
Proiectul este compatibil cu reglementarile de mediu nationale, precum si cu
legislatia europeana in domeniul mediului , folosind standarde si proceduri similare cu
acelea stipulate in legislatia europeana in evaluarea impactului la mediu, conform
Directivei 85/337/CE amendata prin Directiva 97/11/CE.
De asemenea proiectul respecta prevederile Legii 82/1998 pentru aprobarea OG
43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si normele tehnice privind proiectarea,
construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, repararea, administrarea si exploatarea
drumurilor publice elaborate si aprobate prin Ordinul 45 /27.01.1998 al Ministrului
Transporturilor.
Necesitatea si oportunitatea realizarii lucrarilor din prezentul proiect rezulta din
faptul ca beneficiarul doreste modernizarea drumului prin amenajarea corespunzatoare a
partii carosabile cu mixturi asfaltice.
Documentatia realizata are la baza urmatoarele: Contract de Sevicii 8954/31.03.2014
, prevederile normativelor si STAS-urile in vigoare. Lucrarea se incadreaza conform HG
766/1997 si Legii 10/1995, in categoria de importanta C, normala. Alegerea categoriei de
importanta s-a facut in conformitate cu Legea 10/1995 si in baza Metodologiei de stabilire
a categoriei de importanta a constructiilor din Regulamentul privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor aprobat cu ordinul MLPAT nr. 31/N/1995.
La intocmirea prezentului proiect s-a avut in vedere respectarea reglementarilor tehnice in
vigoare, cum sunt:

Legea 10/1995 privind calitatea in constructii


Legea 137/1995 a protectiei mediului

Ordinul 536/1997 al Ministerului Sanatatii

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 cu privire la regimul juridic al drumurilor cu


modificarile si completarile ulterioare

STAS 863-85 Lucr. de dr. Elemente geo. ale traseelor. Prescriptii de proiectare

STAS 2914-84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice de calitate

STAS 2900-89 - Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor

STAS 662-2002 - Agregate naturale de balastiera

STAS 667-2001 - Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri

STAS 6400-84 - Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice


generale de calitate

STAS 10796/2-79 - Lucrari de drumuri. Constructii anexe oentru colectarea si


evacuarea apelor pluviale

STAS 10144/1,2,3,5,6 - STRAZI. Elemente geometrice, trotuare, etc.

SR 1848-1/2011 - Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semn. rutiera.

NE 012-1:2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din


beton, beton armat si beton precomprimat

C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii


aferente constructiilor

HG 28/2008 - Hotarare privind aprobarea continutului cadru al documentatiilor


tehnico-economice aferente investitiilor publice
Proiectul se va supune la verificare atestata pentru domeniile: A4, B2, D.
Devierile si protejarile de utilitati afectate

Nu este cazul.

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii
Nu este cazul
DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
Date initiale din teren
Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectuat masuratori topografice in sistem
STEREO 70 care au fost transpuse in plan la scara 1:500 impreuna cu elementele
proiectate ale drumului.
De asemenea s-au efectuat vizite in teren impreuna cu beneficiarul, necesare pentru
stabilirea solutiilor tehnice corecte, in functie de informatiile detinute din teren.
Caracteristicile in plan al lucrarilor proiectate
Traseul n plan
Reabilitarea strazii Richard a fost prevzut pe traseul existent compatibil cu
prevederile Ordonanei nr. 43/1997, STAS 863-85 i Specificaia tehnic nr. 837 editat i
aprobat de MLPTL.
Traseul proiectat n lungime total de 761.85 m are un numar de 18 curbe. Viteza de
proiectare este de 20 km/h cu limitari in curbele cu raze mici. Razele in plan variaz ntre
22 - 260 m.

Pe traseul studiat vor fi adoptate urmatoarele sisteme rutiere:


PROFILUL TRANSVERSAL TIP I. Se aplica pe o lungime de 557.85 m intre
pozitiile kilometrice: km 0+400 km 0+540; km 0+625 km 0+638; km0+656-km 0+680;
km 0+705 km 0+780; km 0+816 km 0+840; km 0+880 km 1+161.85; avand
urmatorul sistem rutier:
7cm strat de uzura din Anrobat Bituminos tip EB16RUL70/100 (BAPC16)
reprofilare si completare fundatie piatra sparta in medie 15cm
rigola de acostament din beton C25/30
trotuar incadrat cu borduri din beton
PROFILUL TRANSVERSAL TIP II. Se aplica pe o lungime de 186 m intre
pozitiile kilometrice: km 0+540 -km 0+625; km 0+680 km 0+705; km 0+780 km
0+816; km 0+840 km 0+880 avand urmatorul sistem rutier:
18cm dala beton C25/30 (tip PETROL)
5cm nisip
completare fundatie balast
rigola de acostament din beton C25/30
trotuar incadrat cu borduri din beton
PROFILUL TRANSVERSAL TIP III. Se aplica pe o lungime de 18 m intre pozitiile
kilometrice: km 0+638 km 0+656 ; avand urmatorul sistem rutier:
7cm strat de uzura din Anrobat Bituminos tip EB16RUL70/100 (BAPC16)
reprofilare si completare fundatie piatra sparta in medie 15cm
rigola de acostament din beton C25/30
trotuar incadrat cu borduri din beton
zid de sprijin monolit tip L h=1.65m
Profilul n lung
Declivitatea este cuprins ntre 1.09% si 21.61%. Raza de racordare verticala este
cuprinsa intre 200 si 723 m.
Profilele transversale tip au urmatoarele elemente geometrice:
platforma drumului = 5.25m 5.75m
parte carosabil = 3.50 m
panta transversala unica de 2.50 %
trotuar realizat in trepte pe zonele cu o declivitate de peste 8.00 % incadrat cu
borduri de beton C20/25 (20 x 25) pe fundatie de beton C12/15 (30 x 15) pe o parte,
respectiv cu bordura de beton C20/25 (10 x 15) pe fundatie de beton C12/15 (20 x 10) pe o
parte latime trotuar cu bordura de 1.00 m pe sectoarele de trotuar acolo unde taluzul catre
limitele de proprietate depaseste 1/1 se vor monta borduri inalte tip pod conform detaliilor
de executie.

Detaliile si pantele de scurgere sunt diferite de la un profil la altul si sunt aratate in


partea desenata.
Pentru organizarea circulatiei si evitarea blocajelor, avind in vedere spatiul
disponibil pentru partea carosabila de circa 3,50, se vor amenaja 7 platforme de
incrucisare.
La trasarea lucrarilor se va tine cont atit de planul de trasare al axului existent in proiect
sub forma tabelara cit si de cotele proiectate din profilul longitudinal si profilele
transverasle curente, dar si de reperii de nivel aratati pe planurile de situatie.
Toate caminele de canalizare menajera, hidrantii si GN-urile pentru gaze care daca
eventual se gasesc pe traseul proiectat se vor aduce la nivel.
Profilul transversal tip proiectat
Modul de alcatuire a profilului transversal tip s-a facut in baza normativelor si
standardelor in vigoare , in functie de sistemul rutier existent.
Avand in vedere reabilitarea strazii si asigurarea unei benzi de circulatie de 3.50m se
impune realizarea unor casete de largire. Sistemul rutier pe zona casetelor de largire si a
platformelor de incrucisare acolo unde se aplica profilul transversal tip I si III este
urmatorul:
balast 25 cm
piatra sparta 18cm
7 cm covor safaltic tip EB16RUL70/100 (BAPC16)
Motivatia alegerii tipului de beton asfaltic pentru stratul de uzura, respectiv anrobat
bituminos EB16RUL70/100 (BAPC16) este ca ponderea declivitatilor peste 6% in urma
montarii dalelor prefabricate pe sectoarele cu declivitate mare este relativ mica iar
utilizarea a mai multor tipuri de beton asfaltic pentru stratul de uzura ar produce neplaceri
atit in timpul executiei cit si in timpul exploatarii.
Scurgerea apelor
Pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale n condiii optime se vor realiza
acostamente consolidate cu rol de rigola de acostament.
Este obligatoriu ca dupa executarea lucrarilor, sistemele de scurgere a apelor sa se
mentina in stare de functionare prin curatiri si decolmatari ori de cite ori este necesar,
atit pe timpul lucrarilor cit si in timpul exploatarii. Aceasta sarcina revine in prima faza
constructorului pina la expirarea perioadei de garantie iar apoi beneficiarului, pe tot
parcursul anului , fiind stiut faptul ca, apa care stagneaza pe zona carosabila sau
trotuare, sau chiar la marginea platformei, pe acostamente sau in santuri , este un factor
important de degradare prematura a lucrarilor executate.
Siguranta circulatiei
Ca si semnalizare orizontala, dupa executia straturilor de uzura, in cadrul lucrarilor de
finisare, se vor realiza marcaje de delimitarea clara a partii carosabile, linga acostamente.
Ca si semnalizare verticala, se vor amplasa indicatoarele rutiere conform planului de
situatie. Acestea vor raspunde cerintelor de avertizare, reglementare, orientare si informare

si se vor executa la dimensiunile prevazute in SR1848-1-2011 si amplasate conform


planului de situatie al fiecarui drum.
Pe timpul lucrarilor, circulatia vehiculelor va fi reglementata prin proiectul organizarea
lucrarilor, care va fi intocmit de catre constructor, in functie de dotarea tehnica a acestuia.
PROTECIA MUNCII
Prima problem care va sta n atenia executantului vor fi msurile de protecia
muncii. Nu se va ncepe nici o activitate pe antier pn nu sunt verificate toate condiiile
de respectare a normelor de tehnica securitii muncii.
n vederea executrii lucrrilor se va face instruirea ntregului personal, a
muncitorilor, a tuturor persoanelor care au acces la punctul de lucru, pentru respectarea
strict a normelor i instruciunilor de protecia muncii prevzute n urmtoarele acte
normative:
1. Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
2. "Norme de aplicare a Legii 319/2006", aprobate prin HG 1425/2006;
3. "Primul ajutor la locul accidentului", ediia 1999;
4. HG 300/2006 privind cerinte minime de secutitatea muncii pentru santierele
temporare si mobile;
5. HG 971/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii pentru semnalizarea
securitatii la locul de munca;
6. HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitatea muncii de utilizare a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
7. Instruciuni de semnalizare "Norme metodologice privind condiiile de nchidere a
circulaiei i de instituire a restriciilor de circulaie n vederea executrii de lucrri n zona
drumului public" aprobate cu Ordinul nr. 1112/411 al M.I. - M.T./octombrie 2000;
8. Norme specifice de PSI ale MLPTL indicativ NP 073-02 aprobate prin ordinul
1992/2002;
9. HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si protectie privind locul de
munca;
10. Instructiuni proprii ale firmei constructoare de securitatea muncii.
ORGANIZARE DE SANTIER
Terenul afectat pentru organizarea de santier va fi pus la dispozitie pe perioada
investitiei de catre beneficiar in baza unei Hotariri a Consiliului Local al Municipiului
Campulung. Nu sunt necesare lucrari suplimentare pentru organizarea de santier. Proiectul
de organizare de santier cade in sarcina constructorului, in functie de dotarea tehnica a
acestuia si de locul stabilit de catre beneficiar.
CONCLUZIILE EVALUARII SOCIALE SI A MEDIULUI
a) Impactul pozitiv
In perioada de executie a lucrarilor remarcam aspectele ce constituie un impact
pozitiv asupra urmatoarelor aspecte:

- crearea temporara de locuri de munca pentru populatia autohtona, concomitent cu


posibilitatea unei parti de populatie de a se califica intr-o meserie noua, mai profitabila si
implicit a imbunatatirii nivelului de trai ;
- dezvoltarea (avind caracter oarecum temporar) a unor activitati economice legate de
executarea lucrarii, cum ar fi: procurarea de materiale de constructii, aprovizionarea cu
carburanti si lubrifianti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si utilajelor ;
- dezvoltarea unor activitati comerciale pentru bunuri de consum, in special de alimente
pentru muncitorii care-si desfasoara activitatea in santier ;
b) Impactul negativ
Pe perioada de executie a lucrarilor remarcam aspectele ce constituie un impact
negativ asupra mediului :
- emisii importante de praf si noxe produse de gazele de esapament ;
- disconfort prin poluarea fonica, vibratii si emisii de noxe, cauzate populatiei din
vecinatatea santierelor ;
- posibilitatea aparitiei unor conflicte sociale intre populatie si personalul muncitor.
- disconfortul locuitorilor situati in apropierea lucrarilor.
FINANTAREA INVESTITIEI
Finantarea investitiei se va face de catre beneficiar.
-

AVIZE SI ACORDURI MINIME NECESARE


Hotarirea Consiliului Local privind necesitatea si oportunitatea investitiei
Certificat de Urbanism
Acord de mediu
Autorizatie de construire

DISPOZITII FINALE
Lucrarile vor fi executate conform proiectului si caietelor de sarcini. Nu se admit
modificari ale documentatiilor decit cu aprobarea beneficiarului si proiectantului
Pentru a asigura calitatea ,receptia lucrarilor se va face pe faze de executie in
conformitate cu programul de control elaborat de proiectant. Pentru verificarea lucrarilor
pe timpul executiei, beneficiarul va fi reprezentat de catre diriginte de santier autorizat in
domeniul DRUMURI si in domeniul MATERIALE PENTRU CONSTRUCTII.
Se vor respecta normele in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca ,
prevazute in caietul de sarcini nr 1.
Lucrarile din prezentul proiect nu sunt limitative, ele putind fi modificate insa numai
daca este absolut necesar, in functie si de interesele tehnice ale beneficiarului. Modificarile
proiectului se vor face numai prin dispozitii de santier aprobate si insusite de catre
beneficiar si numai cu acordul scris al proiectantului.
La realizarea lucrrilor se vor utiliza numai materialele i echipamentele agrementate
conform reglementrilor naionale n vigoare, precum i legislaiei i standardelor naionale
armonizate cu legislaia U.E. ; aceste materiale trebuie s fie n concordan cu prevederile
H.G. nr. 766/1997 i a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale
agrementate la execuia lucrrilor.

Lucrarile cuprinse in lista de cantitati pe articole cuprind urmatoarele , indiferent


daca sunt sau nu mentionate in descrierea articolelor : asigrarea tuturor bazelor de
productie , utilajelor, mijloacelor de transport, materialelor, manoperei pentru executia
tuturor operatiilor in legatura cu cumpararea, transportul, manipularea, depozitarea,
prepararea, trasarea, ridicarile topografice si trasarea, demolarea indepartarea , asezarea ,
imprastierea, turnarea, aplicarea, montarea , cofrarea , remedierea , compactarea, finisarea,
corectarea , tratarea, protectia, reciclarea si incercarea probelor, etc., lucrarile, serviciile si
drumuri de acces necesare, indepartarea lor si readucerea la conditiile initiale dupa
perioada de lucrari, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de constructie,dreptul de
utilizare a drumului si chiria pentru lucrarile provizorii. Orice operatii materiale sau de
orice natura nespecificata in descrierea unui articol individual dar specificate mai sus sunt
luate in consideratie ca fiind incluse in acel articol individual, in scopul licitatiei .

SC CDLA ARG CONSULT SRL


ing. Bucur Mircea

SC CDLA ARG CONSULT SRL


LUCRARE :
,,Reabilitare Strazi Municipiul Campulung, Strada RICHARD, KM 0+400 KM 1+162 ,
cartier Grui,
STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
BENEFICIAR:

Municipiul Campulung, jud Arges

ADRESA CONSTRUCTIEI: Cartier Grui, strada Richard


SCURTA PREZENTARE
A CONSTRUCTIEI:

Modernizarea drumului cu imbracaminti bituminoase

Factor determinant
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire
Importanta vitala.
Importanta socialeconomica
si culturala.
Implicarea ecologica.
Necesitatea luarii in
considerare a duratei de
utilizare .
Necesitatea adaptarii la
conditiile locale de teren si
mediu.
Volumul de munca si de
materiale necesare.

Criteriile asociate
K(n)

P(n)

P(i)

P(ii)

P(iii)

1
1

2
2

2
2

2
2

1
2

1
1

2
3

2
3

1
2

1
2

15
Categoria de importanta a constructiei este C Constructii de importanta normala,
conform
HGR 766/1997, anexa 3, avind punctajul mai mic de 18 puncte.
Proiectant
SC CDLA ARG CONSULT SRL
ing. Bucur Mircea

VIZAT
ISC ARGES
PR O G R AM
pentru controlul calitii lucrrilor
,,Reabilitare Strazi Municipiul Campulung,
Strada RICHARD, KM 0+400 KM 1+162 , cartier Grui,
SC CDLA ARG CONSULT , reprezentata prin ing.Bucur Mircea n calitate de
proiectant, n conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii i a
normativelor n vigoare, cu toate completarile ulterioare, stabileste prezentul program
pentru controlul calitii lucrrilor la investitia mai sus mentionata, dupa cum urmeaza :
Nr. Lucrri ce se controleaz, se Document scris care se
crt verific sau se recepioneaz
ncheie:
. calitativ pentru care trebuie PVT Proces verbal de
ntocmite piese scrise
trasare a lucrrii
PVPPA Proces verbal
predare primire
amplasament i a
bornelor de reper
PVRC Proces verbal
de recepie calitativ
0
1
2
1
Predare primire amplasament.
PVPPA
Trasare lucrrii.
PVT
Verificare
premergtoare PVRC
executiei fundatie piatra sparta
Verificare n faza premergtoare PVRC (FD)
nceperii executiei strat uzura.
Verificare executie strat uzura.
PVRC
Verificare excutie trotuare.
PVRC
Verificare executie elemente PVR
siguranta
circulatiei(marcaje,
indicat.)
2
Receptia la term. lucrarilor.
PVRTL
3.
Receptia finala
PVRF

BENEFICIAR,
Diriginte de santier
__________________________

Cine ntocmete
i semneaz :
I ISC
B Beneficiar
E Executant
P Proiectant

3
B+P+E
B+E
B + P +E

Numrul i
data
completrii
actului

B + P + E+I
B+P+E
B+E
B+E
Comisie+invitati
Comisie+invitati

PROIECTANT ,
SC CDLA ARG CONSULT
___________________________

EXECUTANT (CONSTRUCTOR)
___________________________
NOT : Coloana 4 se completeaz la data ncheierii actului prevzut n coloana 3. Executantul va anuna n scris
factorii interesai pentru participare cu minimum 2 zile naintea datei la care urmeaz s se fac verificarea. La recepia lucrrii,
un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construciei. Fr verificare legal, constructorul nu va
putea trece la executarea fazei urmtoare.

SC CDLA ARG CONSULT SRL

INSTRUCTIUNI
PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR
CONFORM INDICATIV P130-1999

LUCRARE :
,,Reabilitare Strazi Municipiul Campulung, Strada RICHARD, KM 0+400 KM
1+162 , cartier Grui,
Urmarirea in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a
constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si
valorificare (prin urmatoarele modalitati: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea
avariilor) a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si
marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul
ambiant si tehnologic.
Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in
vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si
durabilitate ale constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.
Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de
constructii si va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori,
utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiilor a caror obligatii
sunt prevazute in cap. 5 din Indicativul P 130-1999.
Pentru lucrarile precizate in documentatia tehnica se propune organizarea activitatii
de urmarire a comportarii in timp prin inspectie vizuala directa cu mijloace simple de
masurare, efectuata de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand
pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.
Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite dar nu mai rar de o data
pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii,
incendii, explozii, alunecari de teren, etc.
n cazul in care se constata, in cursul activitatii de urmarire curenta, ca apar
deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea,
proprietarul (administratorul) va solicita o inspectare extinsa sau daca este cazul chiar o
expertizare tehnica.
Rapoartele de inspectie extinsa sau dupa caz de expertiza tehnica se vor include in
vol. IV al Cartii tehnice a constructiei.
Activitatile de urmarire curenta cuprind, in functie de tipul de lucrare, verificari
precizate in continuare:
- Sistem rutier
-Verificarea aspectului ultimului strat al sistemului rutier executat ( stratul de uzura) .

- Scurgerea apelor
-Asigurarea scurgerii apelor de pe partea carosabila
-Asigurarea continuitatii scurgerii in sisteme de capatare si evacuarea apelor si evitarea
stagnarii apelor pe carosabil sau in apropierea platformei drumului
- Integritatea lucrarilor executate.
- Alte date referitoare la exploatarea corespunzatoare in conditii de siguranta circulatiei
rutiere sau pietonale.

SC CDLA ARG CONSULT SRL


Ing Bucur Mircea

S-ar putea să vă placă și