Sunteți pe pagina 1din 3

3

Intoc
mit:

Codul Orarului: IT_O_IMI

LIMBASAN Georgiana

Departament/colectiv:

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

ITMI/IMI

Valabil in anul universitar:

Telefon: 0268.412921 int 187

2014-2015

SEMESTRUL:

II

ORAR FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL - an III IEI, MUSP, IMA, an IV IEI, MUSP, IMA
actualizat:06.03.2015
Anul Spec.

Grupa

Sgr.
A

2421
B
3

IEI
A
2422
B

A
3

IMA

2521
B

LUNI
8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

13,30-15,10

MARTI
15,20-17,00

17,10-18,50

19,00-20,40

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

MK,C,VPA, Gavrus_C
MT,C,VP20, Lupulescu_N
UF_MEPI,C,VPA, Ionescu_Mi

MSSP,C,VPA,
Marascu_Klein_V

CCSP,P,VP0b,
Fota_A

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G
PSP,P,VP21,
Olteanu_F_C

CCSP,L,VI20,
Barbu_M

CCSP,P,VP21,
Fota_A

IMA,S,VI21,
Calefariu_G

SIM,L,VI21,
Pisarciuc_C

CCSP,L,VI20,
Barbu_M

MCD,P,VP0a,
Barabas_S_A
MCD,S,VP0a,
Barabas_S_A

CCSP,L,VI20,
Barbu_M

SIM,L,VI21,
Iacob_C

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G
FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G

IMM_EPM,S,VP0a
, Ionescu_Mi

MCD,P,VP0a,
Barabas_S_A
TFM,P,VII2,Titeiu_D

PMUPD,P,VP0b,
Cioara_G_R

MAPA,C,VI20,
Barbu_M

BCCMU,L,VP0b,
Cioara_G_R

TFM,P,VII2,Titeiu_D

SIM,L,VI21,
Iacob_C

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G

CCSP,P,VP0b,
Fota_A

IMA,C,VP20, Calefariu_G

2221

PSP,P,VP21,
Olteanu_F_C

MCD,S,VP0a,
Barabas_S_A

MUSP

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G

CCSP,P,VP0b,
Fota_A

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G

CCSP,P,VP21,
Fota_A

2413

SIM,L,VI21,
Iacob_C

CCSP,P,VP0b,
Fota_A

2412

2511

8,00-9,40

MSSP,C,VPA,
Marascu_Klein_V

IMA

19,00-20,40

MK,C,VPA, Gavrus_CSD,C,VPA, Ditu_V


UF_MEPI,C,VPA, Ionescu_Mi

17,10-18,50

MSSP,C,VPA,
Marascu_Klein_V

2411

IEI

15,20-17,00

MK,C,VPA, Gavrus_CSD,C,VPA, Ditu_V


UF_MEPI,C,VPA, Ionescu_Mi
STD,L,VP0b, Olteanu_F_C

13,30-15,10

MAPA,L,VI20,
Barbu_M

BCCMU,P,VP0a,
BCCMU,C,VP20, Cioara_G_R
Cioara_G_R

MAPA,C,VI20,
Barbu_M

PMUPD,P,VP0b,
Cioara_G_R
BCCMU,L,VP0b,
Cioara_G_R

MSS,S,VI21, Cristian_I

A
4

MUSP

2211

MSS,L,VI21, Cristian_I
MSS,C,VP20, Cristian_I
MSS,S,VI21, Cristian_I

CNC,L,VI20,
Barabas_S_A

EEMU,L,VP21,
Sarbu_F_A

IMM_EPM,S,VP0a, Ionescu_Mi
CNC,C,VP20,
Fota_A
IMM_EPM,S,VP0a, Ionescu_Mi

EEMU,C,VP20, Sarbu_F_A

MIERCURI
9,50-11,30

11,40-13,20

JOI

13,30-15,10

15,20-17,00

17,10-18,50

19,00-20,40

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

13,30-15,10

VINERI
15,20-17,00

17,10-18,50

19,00-20,40

8,00-9,40

9,50-11,30

MFP,S,VIV3, Buzatu_C

SD,L,VII4c,Mares_Gh

MSSP,L,VI20,
Limbasan_I_G

MK,S,VP0a,
Gavrus_C

MFP,P,VIV3, Buzatu_C

MRU,S,VIV10a,
Stan_L_C

MSSP,P,VP0a,
Limbasan_I_G

MK,P,VI20,
Gavrus_C

MSSP,L,VI20,
Limbasan_I_G

MK,S,VP0a,
Gavrus_C

MRU,C,VPA,
Stan_L_C
SD,L,VII4c,Mares_Gh

MFP,C,VIV3, Buzatu_C
STD,C,VPA, Cioara_G_R
MFP,S,VIV3, Buzatu_C
MFP,P,VIV3, Buzatu_C

UF,L,VP0a,
Ionescu_Mi

MRU,S,VIV10a,
Stan_L_C

MSSP,P,VP0a,
Limbasan_I_G
SD,L,VII4c,Mares_Gh

MRU,C,VPA,
Stan_L_C

MFP,C,VIV3, Buzatu_C
STD,L,VP0b, Olteanu_F_C
STD,C,VPA, Cioara_G_R

UF,L,VP0a,
Ionescu_Mi

MK,P,VI20, MRA,S,VP21, Barbu_M


Gavrus_C
MK,S,VI20,
Gavrus_C

MRU,S,VP21,
Stan_L_C

MK,P,VI20, MRA,S,VP21, Barbu_M


Gavrus_C
MK,S,VI20,
Gavrus_C

MRA,C,VP20,
Barbu_M

CII,S,VP0a,
Sarbu_F_A

MSSP,P,VP0a, MFP,P,VIV3, Buzatu_C


Limbasan_I_G
DID,C,FP3,Perniu_D
MSSP,L,VI20, MFP,S,VIV3, Buzatu_C
Limbasan_I_G

MRU,S,VIV10a,
Stan_L_C

MK,P,VI20,
Gavrus_C

MSSP,P,VP0a, MFP,P,VIV3, Buzatu_C


Limbasan_I_G

MEPI,L,VP0a,
Ionescu_Mi

PAMP,P,VI20,
Sarbu_F_A

MEPI,L,VP0b,
Ionescu_Mi

IMM_EPM,S,VP21, IMM_EPM,S,VI21,
Ionescu_Mi
Ionescu_Mi
CII,S,VP0a,
Sarbu_F_A

IV, C, VPA,
Limbasan_I_G

CII,S,VP0a,
Sarbu_F_A

MSSP,P,VI21,
Limbasan_I_G
MT,S,VP0b,
Lupulescu_N

MEPI,L,VP0a,
Ionescu_Mi

PSP, C, VPA,
Calefariu_G

CII,S,VP0a,
Sarbu_F_A

FM_FST, C,
IMM_EPM, C, VPA, Ionescu_Mi
VPA,Limbasan_I_
Ionescu_Mi
Ionescu_Mi
G IMM_EPM,S,VP21, IMM_EPM,S,VI21,
CII,S,VP0a,
Sarbu_F_A

PSP,S,VP0a,
Barbu_M
PSP,S,VI20,
Barbu_M

IV, C, VPA,
Limbasan_I_G

PSP, C, VPA,
Calefariu_G

PSP,S,VI20,
Barbu_M
IV,S,VI20,
Limbasan_I_G
PSP,S,VI20,
Barbu_M

CCSP,C,VPA, Fota_A

MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

CCSP,C,VPA, Fota_A

CII, C, VPA,
SIM,C,VPA, Pisarciuc_C
Sarbu_F_A
MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

CCSP,C,VPA, Fota_A

MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

CCSP,C,VPA, Fota_A

CII, C, VPA,
SIM,C,VPA, Pisarciuc_C
Sarbu_F_A
MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

CCSP,C,VPA, Fota_A

MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

IV, C, VPA,
Limbasan_I_G

PSP, C, VPA,
Calefariu_G

PSP,P,VI21, Barbu_M

CCSP,C,VPA, Fota_A

CII, C, VPA,
SIM,C,VPA, Pisarciuc_C
Sarbu_F_A
MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

IV,S,VI20,
Limbasan_I_G

IMA,P,VP0a,Iacob
_C
CNEA,S,VP0b,
Sarbu_F_A

IV,S,VP0b,
Limbasan_I_G

MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

IV, C, VPA,
Limbasan_I_G

IMA,P,VP0a,Iacob
_C

BD,L,VII3, Filip_A_C
ETN,C,VP20,
PMUPD,C,VP20,
Sarbu_F_APMUPD,L,VP0b, Olteanu_F_CCioara_G_R

BD,C,VIV8,
Filip_A_C
BD,L,VII3, Filip_A_C

FM_FST, C,
IMM_EPM, C, VPA, Ionescu_Mi
VPA,Limbasan_I_
G

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G

CNEA,C,VP20,
Sarbu_F_A

MCD,C,VP20,
SIM,C,VPA, Pisarciuc_C
Fota_A
MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G
SAMU,L,VP21, Barabas_S_A

PMUPD,L,VP0b, Olteanu_F_C

ETN,L,VP21, Sarbu_F_A

DID,C,FP3,Perniu_D

MSSP,L,VI20,
Limbasan_I_G

CNEA,S,VP0b,
Sarbu_F_A
IV,S,VP0b,
Limbasan_I_G

MSSP,P,VI21,
Limbasan_I_G

IV,S,VI20,
Limbasan_I_G

IMM_EPM,S,VP21, IMM_EPM,S,VI21,
Ionescu_Mi
Ionescu_Mi

FM_FST, C,
IMM_EPM, C, VPA, Ionescu_Mi
VPA,Limbasan_I_
G

MSSP,L,VI20,
Limbasan_I_G

PSP,S,VP0a,
Barbu_M
IV,S,VP0a,
Limbasan_I_G

IMM_EPM,S,VP21, IMM_EPM,S,VI21,
Ionescu_Mi
Ionescu_Mi
FM_FST, C,
VPA,Limbasan_I_
IMM_EPM, C, VPA, Ionescu_Mi
Ionescu_Mi
Ionescu_Mi
G IMM_EPM,S,VP21, IMM_EPM,S,VI21,

MSSP,L,VI20, MFP,S,VIV3, Buzatu_C


Limbasan_I_G

MK,P,VI20,
Gavrus_C

MEPI,L,VP0b,
Ionescu_Mi

IV,S,VP0a,
Limbasan_I_G

MK,P,VI20,
Gavrus_C

MK,S,VP0a,
Gavrus_C

MK,S,VP0a,
Gavrus_C

PAMP,P,VI20,
Sarbu_F_A
MRU,C,VPA,
PAMP,C,VP20, Sarbu_F_A
Stan_L_C
PAMP,S,VI20,
Sarbu_F_A

PSP,S,VP0a,
Barbu_M

DID,C,FP3,Perniu_D

MRU,S,VIV10a,
Stan_L_C

IV,S,VP0a,
Limbasan_I_G

IMM_EPM,S,VP21, IMM_EPM,S,VI21,
Ionescu_Mi
Ionescu_Mi
FM_FST, C,
IMM_EPM, C, VPA, Ionescu_Mi
VPA,Limbasan_I_
CII,S,VP0a,
G
Sarbu_F_A

13,30-15,10

SD,L,VII4c,Mares_Gh

PAMP,S,VI20,
Sarbu_F_A

MRU,S,VP21,
Stan_L_C

11,40-13,20

PSM,C,VP20, Fota_A

SAMU,P,VP21, Barabas_S_A
TFM,C,VIV8,
SAMU,C,VP20,
Nedelcu_ASAMU,L,VP21, Barabas_S_ABarabas_S_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

SAMU,P,VP21, Barabas_S_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

Practica,S,Uzina,
Dinescu_A

PSM,S,VP0b,
Fota_A

MUS,L,VP0b,
Cioara_G_R

PSM,P,VP21,
Fota_A

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G
MUS,L,VP0b,

PSM,S,VP0b,
Fota_A
PSM,P,VP21,
Fota_A

Cioara_G_R

FM_FST, S,
VI21,Limbasan_I_
G

DID,C,FP3,Perniu_D

MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

MUS,C,VP20,
Cioara_G_R

MCE,C,LIII4,Unianu_E_M

INERI
15,20-17,00

17,10-18,50

DID,S,VPA,Perniu_D

DID,S,VPA,Perniu_D

DID,S,VPA,Perniu_D

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

DID,S,VPA,Perniu_D

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

I4,Unianu_E_M
MCE,S,VPA,
Tomozii_S_E

19,00-20,40