Sunteți pe pagina 1din 7

ALEGEREA FORMEI DE ASIGURARE PENTRU CARE SE VA ELABORA

STUDIUL

În acest studiu am ales “ asigurarea completă a locuinţei ”, asigurare care


reprezinta o formă distinctă de asigurare prin care se dă posibilitatea persoanelor fizice de
a încheia o singură poliţă de asigurare adaptată la specificul gospodăriilor individuale.
În baza poliţei de asigurare complexă a locuinţei poate fi contractat un pachet de şase
forme de asigurare:

- clădirile/construcţiile cu destinaţie de locuinţă pentru riscurile de incendiu şi alte


pagube;
- bunurile gospodăreşti pentru riscurile de incendiu şi alte pagube;
- bunurile casabile pentru riscurile de crăpare si spargere;
- microcentrala termică pentru riscul de avarii accidentale;
- răspunderea civilă legală decurgând din prejudiciile aduse terţelor persoane;
- persoanele pentru cazurile de accidente

Suplimentar, se pot asigura bunurile copiilor care studiază cât şi anumite


cheltuieli grupate în prestaţii suplimentare.
Societatea de asigurare aleasă, care oferă această formă de asigurare este UNITA.

ALEGEREA BUNULUI CARE VA FI ASIGURAT

Din acest pachet de asigurări am optat pentru asigurarea clădirii


( apartamentului ) unde locuiesc, a bunurilor gospodăreşti ( conform anexei) pe care
le-am considerat mai importante.
Fiind o asigurare complexă am mai ales şi asigurarea de răspunderea civilă
legală decurgând din prejudiciile produse terţelor persoane, deoarece se acordă
despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească pentru
prejudiciul adus unor terţe persoane ca urmare a unui eveniment asigurat:
- vătămări corporale ( invaliditate sau deces );
- avarieri sau distrugeri ale unor bunuri aparţinând acestora.
La fel am considerat că este bine venită şi asigurarea persoanelor pentru
cazurile de accidente, deoarece se acordă despăgubiri asiguratului si membrilor familiei
sale nominalizaţi în poliţa pentru accidentele suferite care se produc independent de
voinţa acestora (accidente care au drept urmări diferite grade de invaliditate sau decesul).

ALTE BUNURI CARE POT FI ASIGURATE POTRIVIT FORMEI DE


ASIGURARE ALEASĂ

În cazul acestei forme de asigurare se mai pot asigura următoarele bunuri


casabile:
- geamuri de sticlă de la ferestre / uşi / balcoane / terase / verande / logii /
balustrade / cabine de duş;

1
- cărămizi din sticlă, profile din sticlă pentru construcţii;
- geamuri de la dulapuri / vitrine / tablouri, oglinzi de sine stătătoare / de perete /
de la dulapuri;
- geamuri / oglinzi / plăci de sticlă prelucrată artistic (de exemplu modele realizate
prin pictare, corodare sau şlefuire);
- acvarii, terarii, elemente din material plastic (geamuri, plăci, luminatoare).

Apartamentul în care locuiesc este de tip garsonieră, neavând multe bunuri


casabile nu am ales pentru asigurare această formă de asigurare.
La fel s-ar mai putea asigura microcentrala termică, dar blocul în care locuiesc nu
este dotat cu microcentrală termică.

ALEGEREA RISCURILOR PENTRU CARE SE SOLICITĂ PROTECŢIE

Riscurile asigurate:

- Protecţia standard (incendiul, explozia, trăsnetul, căderea aparatelor de zbor,


operaţii pompieri);
- Protecţia catastrofe naturale (cutremur, inundaţie, alunecări de teren);
- Protecţia riscuri suplimentare (furtună, grindină, presiunea zăpezii, avalanşele,
izbirea de către un vehicul, fumul, spargerea barierei sonice);
- Apa din conducte;
- Furt prin efracţie şi tâlhărie la bunurile gospodăreşti.

Având în vedere că natura este imprevizibilă, se poate dezlănţui oricând prin


inundaţii, incendii, furtună, alunecări de teren sau alte fenomene ( văzând şi
evenimentele-inundaţiile, alunecările de teren- din acest an care au prins marea majoritate
a ţării ), putem considera că protecţiile “standard”, “catastrofe naturale” şi “riscuri
suplimentare” devin aproape o necesitate.
La fel blocul în care locuiesc are toate instalaţiile foarte vechi şi uzate, astfel că
am optat şi pentru protecţia la riscul “apa din conducte”, mai ales că în ultimii ani am fost
inundat de către vecini de două ori destul de serios, şi aproape anual sunt diferite scurgeri
de apă venite dinspre etajele superioare.
Locuinţa fiind de tip garsonieră, majoritatea apartamentelor sunt închiriate, astfel
încât foarte multe persoane se schimbă anual la nivelul blocului şi din păcate a crescut şi
numărul persoanelor care se ocupă cu tâlhărie am considerat că este bine venită şi
protecţia la riscul pentru furt prin efracţie şi tâlhărie la bunurile gospodăreşti.
Cererea chestionar de asigurare, inclusiv poliţa s-au semnat numai după efectuarea
inspecţiei de risc de către agentul de asigurare.

EVALUAREA BUNULUI, COMPLETAREA DECLARAŢIEI DE ASIGURARE

Cu ocazia efectuării inspecţiei de risc de către agentul de asigurare s-au identificat:

- perimetrul asigurat, zonele şi vecinătăţile periculoase din punct de vedere al


preluării în asigurare a riscurilor solicitate a fi asigurate;

2
- s-a constatat că daune anterioare nu au fost;
- locuinţa se situează în bloc cu 5 nivele, având suprafaţa de 28 mp., cu o vechime
de 23 de ani;
- elementele principale ale clădirii, adică: grinzi şi stâlpi, planşee, pereţi portanţi
sunt din beton armat, iar acoperişul este format din planşee;
- starea de întreţinere a clădirii este bună, gradul de finisare mediu
- utilizarea locuinţei este permanentă
- zona seismică în care se încadrează este zona F;
- s-au verificat bunurile gospodăreşti ce urmează a fi asigurate ( conform anexei la
cererea-chestionar ),starea de întreţinere şi de funcţionare, vechimea acestora.

După această inspecţie de risc se stabilesc sumele asigurate la care se încheie


asigurarea, astfel:

- locuinţa apartament: 50.000 lei RON


- bunuri gospodăreşti: 3.500 lei RON, din care:
- mobila: 2.400 lei RON
- frigider: 500 lei RON
- televizor: 600 lei RON

În cazul „asigurării de răspundere civilă legală decurgând din prejudiciile produse


terţelor persoane” limita răspunderii s-a stabilit la 2.000 lei RON;
În cazul „asigurării persoanelor pentru cazurile de accidente” suma asigurată s-a
stabilit la 10.000 lei RON.
În asigurările de bunuri suma asigurată se stabileşte, în principiu, în funcţie de
valoarea bunurilor asigurate.Operaţiunea se numeşte evaluare de asigurare, iar rezultatul
ei valoare de asigurare.Suma asigurată poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea
de asigurare, cu unele excepţii.
Evaluarea cât mai corectă a bunurilor are o importanţă deosebită.Dacă suma
asigurată este inferioară valorii reale a bunului asigurat, eficienţa economică a asigurării
respective va fi, corespunzător, mai redus decât în cazul acoperirii integrale.Dacă
valoarea de asigurare este mai mare faţă de valoarea bunului asigurat interesul
asiguraţilor pentru păstrarea integrităţii bunurilor asigurate se reduce, generând
provocarea intenţionată a prejudicierii bunurilor asigurate.
Prima de asigurare se stabileşte conform normelor interne ale societăţii de
asigurare UNITA, pe baza cotelor de primă cuprinse în Anexa-Tarife prime.
Cotele de primă sunt distincte în funcţie de riscurile pentru care se solicită
protecţie.
Prima de asigurare se stabileşte ca şi procent din suma asigurată şi se alculează în
funcţie de zona seismică, categoria de rezistenţă la foc a clădirii şi riscurile cuprinse în
asigurare şi se stabileşte la suma asigurată hotărâtă de comun acord.
De exemplu, coeficienţii de primă în cazul unui apartament de bloc ar fi: pentru
protecţie standard – 0,07% din suma asigurată; pentru protecţie catastrofe naturale se
calculează în funcţie de zona seismică, considerăm zona F (cea mai puţin expusă)– 0,03%
din suma asigurată; pentru protecţie riscuri suplimentare – 0,02% din suma asigurată;
pentru apa din conducte – 0,01%; pentru furtul prin efracţie şi tâlhărie se delimitează 2

3
posibilităţi: fie locuinţa este dotată cu sistem de pază şi/sau electronic – 0,04%, fie este
fără sistem de pază şi/sau electronic – 0,08%.
Astfel pentru apartamentul cu suma asigurată de 50.000 lei prima de asigurare va
fi:

PA1 = SA x C = 50.000 x 0,13 % = 65

În cazul bunurilor gospodăreşti cu suma asigurată de 3.500 lei ( coeficientul de


primă pentru furtul prin efracţie şi tâlhărie este de 0,08% locuinţa fiind fără sistem de
pază şi/sau electronic) prima de asigurare va fi:

PA2 = SA x C = 3.500 x 0,21 % = 7,35

În cazul asigurării de răspundere civilă legală decurgând din prejudiciile produse


terţelor persoane prima de asigurare va fi:

PA3 = SA x C = 2.000 x 0,15 % = 3

În cazul asigurării persoanelor pentru cazurile de accidente prima de asigurare va


fi:

PA4 = SA x C = 10.000 x 0,25 % = 25

Deci prima de asigurare totală va fi:

PAtot = PA1 + PA2 + PA3 + PA4 = 65 + 7,35 + 3 + 25 = 100,35

În momentul completării şi semnării declaraţiei de asigurare asiguratul trebuie să


aducă la cunoştiinţa asigurătorului toate împrejurările care-i sunt cunoscute şi care sunt
esenţiale pentru preluarea riscului de către asigurător.În cazul încălcării cu vinovăţie a
acestei obligaţii, asigurătorul poate să denunţe contractul de asigurare, pe parcursul
duratei sale, în termen de 30 zile de la luare la cunoştinţă despre această împrejurare
esenţială.Denunţarea se face cu un preaviz de 5 zile şi trebuie comunicat în scris.
Asigurătorul este eliberat de obligaţia plăţii despăgubirilor dacă o împrejurare
esenţilă în ceea ce priveşte creşterea riscului, necunoscută lui, a fost cauza producerii
evenimentului asigurat sau a influenţat esenţial mărimea despăgubirilor la a căror plată ar
fi obligat.

COMPLETAREA POLIŢEI DE ASIGURARE

După ce au fost definitivate toate detaliile legate de asigurare se încasează prima


de asigurare şi se completează poliţa de asigurare.
Contarctul de asigurare este definit ca un act juridic prin care persoana fizică sau
juridică, în calitate de asigurat, se obligă să achite o sumă de bani, reprezentând prima de
asigurare, societăţii de asigurări, în virtutea căreia aceasta, la rândul său, în calitate de
asigurător, preia asupra sa riscul producerii unor anumite evenimente, obligându-se ca, la

4
producerea cazului asigurat, să plătească asiguratului sau unui terţ ( beneficiar de
asigurare ) o despăgubire, o îndemnizaţie sau suma asigurată, în limite determinate sau
convenite.
Poliţa de asigurare conţine date despre:
- asigurat
- perimetrul asigurat
- moneda în care se încheie asigurarea
- durata asigurării
- sumele asigurate
- protecţiile de risc
- periodicitatea plăţii ratelor

MODALITATEA DE PLATĂ A PRIMEI DE ASIGURARE

Contractele de asigurare pentru clădiri şi conţinutul acestora se încheie pe durata


de un an cu posibilitatea prelungirii lor succesive. Protecţia prin asigurare începe la
momentul convenit, dar nu înainte de trecerea a 5 zile lucrătoare de la expirarea zilei în
care s-a plătit prima de asigurare sau întâia rată de primă, dacă nu s-a stabilit
altfel.Franşiza ( partea din cuantumul pagubei stabilită în prealabil, care se suportă de
către asigurat ) pentru cutremur este de 1%.
Plata primei de asigurare totale se poate face în rate subanuale – lunar,
trimestrial, semestrial. Pentru plata integrală anticipată a primei de asigurare Unita SA
oferă o reducere de 10%.
La încheierea contractului s-a optat pentru plata primei de asigurare
semestriale.Prima primă s-a achitat la data semnării declaraţiei de asigurare pentru care
asiguratul a primit chitanţă.Astfel în cazul nostru s-a achitat prima de 50,18 lei în data de
29.11.2006.
Protecţia începe cu data de 04.12.2006 şi expiră cu data de 03.12.2007, iar
scadenţa la plată a primei de asigurare va fi în data de 04.06.2007.

FORME DE REASIGURARE

Pentru a proteja interesele asiguraţilor săi , Unita are încheiate contracte de


reasigurare cu cele mai puternice societăţi de reasigurare pe plan mondial. Programul de
reasigurare a avut ca bază contractul de reasigurare tip buchet pentru asigurările non-viaţă
care a acoperit asigurările de incendiu şi alte pagube la bunuri, asigurările tehnice,
asigurările Cargo şi C.M.R., asigurările Casco şi asigurările de răspundere civilă.
Reasigurătorul principal pentru contractul obligatoriu tip buchet a fost Société
Comerciale de Réassurance (SCOR - Franţa), alături de care au preluat riscul
reasigurători importanţi ca Gerling Globale Re, Swiss Re (Elveţia), Swiss Re Germany,
SAFR Partner Re şi GE Frankona.
Pentru acoperirea riscurilor de catastofă s-a încheiat un contract de reasigurare
non-proporţional excedent de daună (XL), care a acoperit asigurările de incendiu şi alte
pagube la bunuri, asigurările tehnice şi asigurările Casco.Reasigurători renumiţi au

5
preluat acest contract: Swiss Re Germany, Gerling Globale Re, Gothaer Re, Sirius
Int.Ins.Corp Re şi Hanover Re.
Asigurarea de răspundere civilă auto Carte Verde a fost acoperită de un contract
de reasigurare non-proporţional excedent de daună (XL), preluat de grupul de
reasigurători format din Swiss Re, Gerling Globale Re şi Gothaer Re.

Reasigurarea constituie o asigurare indirectă, o formă de asigurare a


asigurătorului.Apariţia reasigurării este motivată de creşterea valorii bunurilor aduse în
asigurare de către asiguraţi şi de cerinţa impusă asigurătorului de a face faţă unor riscuri
grele, deci de a fi în măsură să facă faţă unor despăgubiri de amploare deosebită.
În cazul nostru sumele asigurate fiind mici nu este nevoie ca asigurătorul să
recurgă la reasigurare.

INSTRUMENTAREA DOSARULUI DE DAUNĂ

În urma producerii evenimentului asigurat, asigurătorul acordă despăgubiri


pentru:

- bunurile distruse sau dispărute în momentul producerii evenimentului asigurat;


- cheltuieli cu reparaţia bunurilor deteriorate datorită evenimentului asigurat.

Valoarea despăgubirii nu poate depăşi suma asigurată stabilită în poliţa de


asigurare.La stabilirea valorii despăgubirii nu se ia în considerare valoarea sentimentală
personală.
Nu se acordă despăgubiri pentru daunele mai mici de 15 EURO pentru fiecare
eveniment asigurat produs.

Constatarea, evaluarea pagubelor suferite de asigurat, stabilirea şi plata


despăgubirilor în cazurile de furt prin efracţie sau prin acte de tâlhărie.

Cu această ocazie se impun succesiv următoarele operaţii:

- înştiinţarea,
- constatarea pagubei,
- evaluarea pagubei,
- calculul şi plata despăgubirilor.

În cazul producerii evenimentului asigurat, constatarea pagubelor produse are loc


după anumite norme generale.Asiguratul este obligat:
- să înştiinţeze imediat, în scris, organele de poliţie şi societatea de asigurare,
despre producerea evenimentului asigurat;
- să ia măsuri pentru ca urmele efracţiei, în caz de furt prin efracţie, şi dovezile
privind împrejurările producerii tâlhăriei, să poată fi verificate, probele să rămână
neatinse;

6
- să dea informaţii organelor de cercetare şi societăţii de asigurare cu privire la
eveniment, în vederea identificării făptaşilor, dobândirea sau găsirea bunurilor şi valorilor
furate.
Paguba se stabileşte în funcţie de valoarea bunurilor sau valorilor băneşti,
dispărute ca urmarea furtului prin efracţie ori actelor de tâlhărie, dovedite faptic, prin acte
sau declaraţii.
Despăgubirea poate fi egală cu paguba, pe principiul proporţionalităţii, în limita
sumei asigurate.
Plata despăgubirii are loc, de regulă, într-un termen limită calculat de la data
înştiinţării cu privire la producerea cazului asigurat.
Plata despăgubirii va fi efectuată de asigurător numai după ce asiguratul:

- va proba legitimitatea sa de a obţine plata despăgubirii;


- va preda toată documentaţia solicitată de asigurător pentru stabilirea despăgubirii.

Prin contractul de asigurare este precizată obligaţia asiguratului de a restitui


sumele încasate cu titlul despăgubirii, dacă, ulterior, bunurile sau valorile furate sunt
găsite şi recuperate.
Societatea de asigurări poate refuza plata despăgubirii, în situaţia în care:

- daunele sunt provocate intenţionat sau dintr-o neglijenţă gravă de către asigurat;
- asiguratul încearcă să înşele prin viclenie asigurătorul în legătură cu fapte
importante privind temeinicia solicitării despăgubirilor sau mărimile acestora;
- asiguratul nu prezintă dovezi suficiente pentru justificarea dreptului său la plata
despăgubirii.

S-ar putea să vă placă și