Sunteți pe pagina 1din 20

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul

se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

GUVERNUL ROMNIEI
ORDONANDEURGEN
privind concediul i indemnizaia lunar pentru creterea copiilor

Datoritdificultilordesusinereamsurilordeproteciesocialpltitedinbugetuldestat,nanul
2010,prinLegeanr.118/2010privindunelemsurinecesarenvederearestabiliriiechilibruluibugetar,
cumodificrileicompletrileulterioare,nscopulmenineriitotuiaacordriiunordrepturi,s-a
reglementatdiminuareacuantumuluiindemnizaieipentrucretereacopiluluicu15%.
npofidaunoruoarembuntirialestriieconomice,condiiilefinanciaresemeninncontinuare
dificile,activitateaeconomicdinRomnianregistratnultimelelunifiindncmarcatderecesiune.
nvedereaeficientizriiprogramuluideacordareaindemnizaieipentrucretereacopiluluisau,dup
caz,astimulentuluideinserielunar,acestaafostreanalizatinndu-secontdeduratadeacordareide
principiiledefinanaredinaltestatemembrealeUniuniiEuropenecareauindemnizaiisimilare.
Situaiaeconomicactualimpuneutilizareaeficientaresurselorbugetuluidestat,inclusiva
resurselorfinanciarepentruasigurareapliiindemnizaieipentrucretereacopiluluisau,dupcaz,a
stimulentuluideinserielunar,rezultndnecesitatearegndiriiacestuiprogramdinpunctuldevedereal
perioadeideacordare,alcondiiilordeeligibilitate,precumialcuantumuriloracordate.
ConformprogramuluicuprinztoranticrizsusinutdeFondulMonetarInternaional,Uniunea
EuropeaniBancaMondial,msurileluatedeRomniatrebuiesconduclanormalizareacondiiilor
financiareilapregtirearedresriieconomice,msurileluateurmndafipusenaplicarencepndcu
lunaianuarie2011.
inndcontdegrupul-intvizatdeprevederileprezentuluiactnormativ,precumidetermenul
minimnecesardinpunctdevedereadministrativpentrupunereanaplicareamsurilorpropuse,
nconsiderareafaptuluicelementelesus-menionatetrebuieluatencalcullafundamentarea
bugetuluidestatpentruanul2011,vizeazuninterespubliciconstituieosituaieextraordinar,acrei
reglementarenupoatefiamnatiimpuneadoptareademsuriimediatepecaleaordonaneideurgen,
ntemeiulart.115alin.(4)dinConstituiaRomniei,republicat,
Guvernul Romniei adoptprezentaordonandeurgen.
Art. 1.-Prevederileart.2-29reglementeazdrepturilecareseacordpersoaneloraicrorcopiisenasc
ncepndcudatade1ianuarie2011,precumiceloraflatensituaiileprevzutelaart.8alin.(2),
ncepndcuaceastdat.
Art. 2.-(1)ncepndcudatade1ianuarie2011,persoanelecare,nultimulananteriordateinaterii
copilului,aurealizattimpde12lunivenituridinsalarii,venituridinactivitiindependente,venituridin
activitiagricolesupuseimpozituluipevenitpotrivitprevederilorLegiinr.571/2003privindCodul
fiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,denumitencontinuarevenituri supuse impozitului,pot
beneficiaopionaldeurmtoareledrepturi:
[{*}]a)concediupentrucretereacopiluluinvrstdepnlaunan,respectiv3anincazul
copiluluicuhandicap,precumideoindemnizaielunar;(litermodificatprinart.IVpct.1din
O.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
b)concediupentrucretereacopiluluinvrstdepnla2ani,precumideoindemnizaielunar.
(11)Limiteleminimimaximaleindemnizaieisestabilescprinraportarelaindicatorulsocialde
referin,denumitncontinuareISR.(alineatintrodusprinart.IVpct.2dinO.U.G.nr.124/2011
(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
[{*}](2)Indemnizaialunarprevzutlaalin.(1)lit.a)sestabiletencuantumde85%dinmedia
veniturilorneterealizatenultimele12luniinupoatefimaimicde1,2ISRinicimaimarede6,8
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 1

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

ISR.(alineatmodificatprinart.IVpct.3dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.10dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
[{*}](3)Indemnizaialunarprevzutlaalin.(1)lit.b)sestabiletencuantumde85%dinmedia
veniturilorneterealizatenultimele12luniinupoatefimaimicde1,2ISRinicimaimarede2,4
ISR.(alineatmodificatprinart.IVpct.3dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.10dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
[{*}](4)Pentrucopilulcuhandicapconcediulpentrucretereacopiluluiseacordpnlamplinireade
ctreacestaavrsteide3ani,iarindemnizaiaaferentseacordncuantumde75%dinmedia
veniturilorneterealizatepeultimele12luniinupoatefimaimicde600leiinicimaimarede3.400
lei.(alineatabrogatdela1ianuarie2012prinart.IVpct.4dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30
decembrie2011))
(5)Cele12luniprevzutelaalin.(1)potficonstituiteintegralidinperioadelencarepersoaneles-au
aflatnunasaumaimultedintreurmtoarelesituaii:
a)aubeneficiatdeindemnizaiedeomaj,stabilitconformlegii,sauaurealizatperioadedestagiu
decotizarensistemulpublicdepensii,ncondiiileprevzutedeactelenormativecucaracter
specialcarereglementeazconcedierilecolective;
b)s-auaflatnevidenaageniilorjudeenepentruocupareaforeidemunc,respectiva
municipiuluiBucureti,nvedereaacordriiindemnizaieideomaj;
c)aubeneficiatdeconcediiideindemnizaiideasigurrisocialedesntateprevzutede
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.158/2005privindconcediileiindemnizaiiledeasigurri
socialedesntate,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.399/2006,cumodificrilei
completrileulterioare;
d)aubeneficiatdeconcediimedicaleideindemnizaiipentruprevenireambolnvirilori
recuperareacapacitiidemunc,exclusivpentrusituaiilerezultatecaurmareaunoraccidentede
muncsauboliprofesionale,nbazaLegiinr.346/2002privindasigurareapentruaccidentede
munciboliprofesionale,republicat;
e)aubeneficiatdepensiedeinvaliditate,ncondiiilelegii;
f)seaflnperioadadentreruperetemporaraactivitii,dininiiativaangajatorului,frncetarea
raportuluidemunc,pentrumotiveeconomice,tehnologice,structuralesausimilare,potrivitlegii;
g)aubeneficiatdeconcediuiindemnizaielunarpentrucretereacopilului;
[{*}]h)aubeneficiatdeconcediuiindemnizaielunarpentrucretereasau,dupcaz,pentru
ngrijireacopiluluicuhandicap;(litermodificatprinart.IVpct.5dinO.U.G.nr.124/2011,astfel
cumafostmodificatprinart.Ipct.11dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie
2012)
i)aubeneficiatdeconcediufrplatpentrucretereacopilului;
j)seaflnperioadade3lunidelancetareaunuicontractdemuncpeduratdeterminati
ncepereaunuialtcontractdemuncpeduratdeterminat,aacumesteaceastadefinitdeLegea
nr.53/2003-Codulmuncii,cumodificrileicompletrileulterioare;
[{*}]k)aunsoitsoul/soiatrimis/trimisnmisiunepermanentnstrintate;(litermodificat
prinart.unicpct.1dinLegeanr.132/2011,nvigoaredela1iulie2011)
l)auefectuatsauefectueazserviciulmilitarpebazdevoluntariat,aufostconcentrai,mobilizai
saunprizonierat;
[{*}]m)frecventeaz,frntrerupere,cursuriledezialenvmntuluipreuniversitar,inclusivn
cadrulprogramului"Adouaans",sau,dupcaz,universitarlanivelulstudiiloruniversitarede
licenoridemaster,precumialenvmntuluipostuniversitarlaniveldemasterat,organizate
potrivitlegii,narsaunstrintate,ntr-undomeniurecunoscutdeMinisterul Educaiei
Naionale,cuexcepiasituaieidentrerupereacursurilordinmotivemedicale;(sintagmnlocuit
prinart.32alin.(1)lit.h)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22decembrie2012)
[{*}]n)aucalitateadedoctorand,ncondiiileprevzutedeLegeaeducaieinaionalenr.1/2011,cu
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 2

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

modificrileicompletrileulterioare;(litermodificatprinart.IVpct.5dinO.U.G.nr.124/2011,
astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.11dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie
2012)
o)seaflnperioadacuprinsntrencheiereauneiformedenvmntpreuniversitarinceperea,
nacelaiancalendaristic,auneialteformedenvmntpreuniversitar,cursuridezi,organizate
potrivitlegii,frecventatefrntrerupere;
p)seaflnperioadacuprinsntreabsolvireacursurilordezialenvmntuluipreuniversitar,
organizatpotrivitlegii,incepereanvmntuluiuniversitar,cursuridezi,nacelaian
calendaristic;
q)seaflnperioadacuprinsntrencheiereauneiformedenvmntuniversitar,cursuridezi,
cusaufrexamendelicensaudediplom,inceperea,nacelaiancalendaristic,auneialte
formedenvmntuniversitar,cursuridezi,organizatepotrivitlegii,frecventatefrntrerupere;
[{*}]r)seaflnperioadacuprinsntrencheiereauneiformedenvmntuniversitar,lanivelul
studiiloruniversitaredelicensaudemaster,precumialenvmntuluipostuniversitarlanivel
demasterat,cursuridezi,inceperea,nacelaiancalendaristic,auneialteformedenvmnt
universitarlanivelulstudiiloruniversitaredelicensaudemaster,cursuridezi,organizatepotrivit
legii,frecventatefrntrerupere;(litermodificatprinart.unicpct.1dinLegeanr.132/2011,n
vigoaredela1iulie2011)
s)seaflnperioadacuprinsntrencheiereauneiformedenvmntpostuniversitar,cursuride
zi,inceperea,nacelaiancalendaristic,auneialteformedenvmntpostuniversitar,cursuri
dezi,organizatepotrivitlegii,frecventatefrntrerupere;
[{*}]t)seaflnperioadade60deziledelafinalizareacursurilornvmntuluiobligatoriusau,
dupcaz,delaabsolvireacursurilordezialenvmntuluipreuniversitar,universitarlanivelul
studiiloruniversitaredelicensaudemasteripostuniversitarlaniveldemasterat,organizate
potrivitlegii,cusaufrexamendeabsolvire,nvedereaangajriiori,dupcaz,treceriinomaj,
calculatencepndcudatade1aluniiurmtoarefinalizriistudiilor;(litermodificatprinart.
unicpct.1dinLegeanr.132/2011,nvigoaredela1iulie2011)
u)aubeneficiatdeconcediufrplatpentruaparticipalacursurideformareiperfecionare
profesionaldininiiativaangajatoruluisaulacareacestai-adatacordul,organizatencondiiile
legii;
v)seaflnperioadacuprinsntreabsolvireacursurilordezialenvmntuluimedicalsuperior,
organizatpotrivitlegii,cuexamendelicenorganizatnprimasesiune,incepereaprimului
rezideniatdupabsolvire.
(6)nvedereaacordriidrepturilorprevzutelaalin.(1),persoanelecareaurealizatactivitiprofesionale
nstatelemembrealeUniuniiEuropenesaunaltestatecareaplicprevederileRegulamentului(CE)nr.
883/2004alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin29aprilie2004privindcoordonareasistemelor
desecuritatesocialialeRegulamentului(CE)nr.987/2009alParlamentuluiEuropeanialConsiliului
din16septembrie2009destabilireaproceduriidepunerenaplicareaRegulamentului(CE)nr.
883/2004privindcoordonareasistemelordesecuritatesocial,denumitncontinuareRegulament,
beneficiazdetotalizareaperioadelordeactivitaterealizatenacestestatencondiiileprevzutede
acesta.
(7)Opiuneabeneficiaruluiprevzutlaalin.(1)seexprimnscris,pebazdecerere,inupoatefi
schimbatpeparcursulacordriidrepturilor.
Art. 3.-(1)Venituriledinsalarii,dinactivitiindependenteidinactivitiagricoleprevzutelaart.2
alin.(1)suntceledefinitelaart.46,art.55alin.(1)i(2)iart.71dinLegeanr.571/2003,cu
modificrileicompletrileulterioare,ireprezintvaloareaobinutdupaplicareacoteideimpozitare
asupravenituluiimpozabilstabilitconformlegii,corespunztorfiecreicategoriidevenit.
[{*}](2)Veniturilecareseiaunconsiderarepentrustabilireaniveluluiindemnizaieipentrucreterea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 3

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

copiluluireprezint,dupcaz:(parteintroductivmodificatprinart.IVpct.6dinO.U.G.nr.124/2011
(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
a)sumancasatdepersoanandreptit,rezultatdupaplicareacoteide16%asuprabazeide
calculalimpozituluideterminatecadiferenntrevenitulnetdinsalariicalculatprindeducereadin
venitulbrutacontribuiilorobligatoriiaferenteuneiluniiadeduceriipersonaleacordatepentru
lunarespectivicontribuiilelafonduriledepensiifacultative,precumicotizaiasindicalpltit
nlunarespectivpentruvenituriledinsalarii,laloculundeseaflfunciadebaz;
b)sumancasatdepersoanandreptit,rezultatdupaplicareacoteide16%asuprabazeide
calculalimpozituluideterminatecadiferenntrevenitulbruticontribuiileobligatoriipefiecare
locderealizareaacestora,pentruveniturileobinutencelelaltecazuri;
c)sumancasatdepersoanandreptit,calculatpotrivitlegiidectrepltitorulacesteia,pentru
perioadeleprevzutelaart.2alin.(5)i(6);
d)sumancasatdepersoanandreptitcarerealizeazveniturisupuseimpozituluipevenit,dar
care,potrivitlegii,suntscutitedeplataacestuiasausuntconsiderateneimpozabile;
e)sumarezultatdupaplicareacoteideimpozitareasupravenituluinetdinactivitiindependente
determinatncondiiilelegii;
f)sumarezultatdupaplicareacoteideimpozitareasupravenituluinetdinactivitiagricole
determinatncondiiilelegii.
(3)Pentrupersoanelecarerealizeazvenituridinsalarii,solde/salariidinfuncie,venitulbrutreprezint
salariuldebaz,indemnizaii,sporuri,prime,oricealtesumesauavantajedenatursalarialoriasimilate
salariiloracordatedeangajatorpotrivitlegii.
(4)ncazulncareopersoanrealizeazconcomitentveniturisupuseimpozituluidinmaimultesurse,se
vorluancalcultoateveniturilelunarencasatedeaceasta.
(5)nsituaiaprevzutlaart.2alin.(6),dacpersoanarealizeazconcomitentveniturisupuse
impozituluiattnar,ctinstatelecareaplicRegulamentul,seiauncalculdoarveniturilerealizate
nar.
(6)Pentrulunanateriicopiluluiseiauncalculveniturilecuvenitepentruacealun,respectivvenitulpe
carel-arfiprimitpersoanadacarfilucratntoatluna,saucumululdintrevenitulaferentzilelorlucrate
cuindemnizaiadematernitate.(alineatintrodusprinart.IVpct.7dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla
30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
Art. 4.-(1)ncalcululcelor12luniprevzutelaart.2alin.(1)seincludifraciuniledelunncares-au
realizatveniturisupuseimpozitului,precumicelencaresolicitaniis-auaflatnsituaiileprevzutela
art.2alin.(5)i(6),consideratelunntreag.
(2)Prinfraciune de lun senelegeefectuareaacelpuinjumtatedinzilelelucrtoaredinacealunn
carepersoanandreptitarealizatveniturisupuseimpozituluioris-aaflatnunasaumaimultedintre
situaiileprevzutelaart.2alin.(5)i(6).
(3)Prinexcepie,seacceptcadecelmult3orifraciuneadelunsfieconstituitdintr-unnumrmai
micdezilelucrtoaredectcelprevzutlaalin.(2).
(4)nsituaiancarenatereacopiluluiseproducenaintedetermen,perioadaprevzutlaart.2alin.(1)
sediminueazcuperioadacuprinsntredatanateriicopiluluiidataprezumatanaterii,certificatde
mediculdespecialitate.
[{*}]Art. 5.-Nivelulindemnizaiilorlunareprevzutelaart.2alin.(2)i(3)semajoreazcu1,2ISR
pentrufiecarecopilnscutdintr-osarcingemelar,detripleisaumultiplei,ncepndcualdoileacopil
provenitdintr-oastfeldenatere.(articolmodificatprinart.IVpct.8dinO.U.G.nr.124/2011(publicat
la30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
Art. 6.-(1)Dupmplinireadectrecopilavrsteideunan,cuexcepiacopiluluicuhandicap,
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 4

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

persoanelecareauoptatpentruacordareaconcediuluipentrucretereacopiluluiiindemnizaialunar
prevzutelaart.2alin.(1)lit.a)audreptullaconcediufrplatpentrucretereacopiluluipnlavrsta
de2ani.
(2)Cerereapentruacordareaconcediuluifrplataindemnizaieipentrucretereacopiluluisedepunei
senregistreazlaangajator,pebazalivretuluidefamiliesauacertificatuluidenaterealcopilului.
[{*}]Art. 7. -(1)Persoanelecarenperioadancaresuntndreptitesbeneficiezedeconcediulpentru
cretereacopilului,prevzutlaart.2alin.(1),obinveniturisupuseimpozituluiprevzutelaart.3au
dreptullaunstimulentdeinseriencuantumlunarde1ISR.
(2)Stimulentuldeinserieprevzutlaalin.(1)seacorddupcumurmeaz:
a)pentrupersoanelecarebeneficiazdeconcediulpentrucretereacopiluluiprevzutlaart.2alin.
(1)lit.a),dacacesteaobinveniturisupuseimpozituluinaintedemplinireadectrecopilavrstei
deunan,pentruperioadarmaspnlamplinireadectrecopilavrsteide2ani;
b)pentrupersoanelecarebeneficiazdeconcediulpentrucretereacopiluluiprevzutlaart.2alin.
(1)lit.b),dacacesteaobinveniturisupuseimpozitului,dupmplinireadectrecopilavrsteide
unan,pentruperioadarmaspnlamplinireadectreacestaavrsteide2ani;
c)pentrupersoanelecarebeneficiazdeconcediulpentrucretereacopiluluicuhandicapnvrst
depnla3ani,prevzutlaart.2alin.(1)lit.a),oricnd,petoatperioada.
(3)ncazulpersoanelorcarebeneficiazdeindemnizaialunarisolicitdreptullastimulentdeinserie,
plataacesteiindemnizaiisesuspend.
(articolmodificatprinart.IVpct.9dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.12dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
Art. 8.
[{*}](1)Deindemnizaialunaristimulentuldeinserieprevzutedeprezentaordonandeurgen
beneficiazoricaredintrepriniifiretiaicopilului,nraportcuopiuneaexprimatconformart.2alin.
(1),dacndeplinetecondiiiledeacordareprevzutedeprezentaordonandeurgen.(alineat
modificatprinart.IVpct.10dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela
1ianuarie2012)
(2)Beneficiazdeaceleaidrepturiiunadintrepersoanelecareaadoptatcopilul,creiais-ancredinat
copilulnvedereaadopieisaucarearecopilulnplasamentorinplasamentnregimdeurgen,cu
excepiaasistentuluimaternalprofesionistcarepoatebeneficiadeacestedrepturinumaipentrucopiiisi,
precumipersoanacareafostnumittutore.
[{*}](3)nsituaiapersoanelorprevzutelaalin.(2),acordareadrepturilorprevzutelaart.2,respectivla
art.7sefaceinndu-seseamadeperioadade12lunianterioareceleincare,dupcaz,s-aaprobat
adopia,afostfcutncredinareaoris-ainstituitplasamentulsaututela.(alineatmodificatprinart.unic
pct.2dinLegeanr.132/2011,nvigoaredela1iulie2011)
[{*}](4)ncazulncareintervinedecesulprinteluicarendeplineacondiiilepentruabeneficiade
concediulideindemnizaialunarprevzutelaart.2alin.(1),respectivdestimulentuldeinserie,
printelesupravieuitoraredreptulsbeneficieze,lacerere,dedrepturileprevzutedeprezentaordonan
deurgen,dupcumurmeaz:
a)dedrepturileprinteluidecedat,nsituaiancarenundeplinetecondiiileprevzutedeprezenta
ordonandeurgen;
b)dedrepturileprevzutedeprezentaordonandeurgen,dacndeplinetecondiiilede
acordare,nfunciedeopiuneanou-exprimat,raportatlavrstacopilului.
(alineatmodificatprinart.IVpct.10dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 5

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

[{*}]Art. 9.-(1)Concediuliindemnizaialunarprevzutelaart.2alin.(1),art.5i6,precumi
stimulentuldeinserieprevzutlaart.7secuvinpentrufiecaredintrenaterisau,dupcaz,pentrufiecare
dintresituaiileprevzutelaart.8alin(2).
(2)Duratadeacordareaconcediuluiprevzutlaart.2alin.(1)seprelungetecorespunztorncazul
suprapuneriiadousaumaimultorsituaiidenaturageneraacestdrept.
(3)ncazurileprevzutelaalin.(2)seacordosingurindemnizaie,ncuantumulprevzutdeprezenta
ordonandeurgen.
(4)Peperioadasuprapuneriisituaiilorprevzutelaalin.(2),cuantumulindemnizaieilunarese
majoreazcusumade1,2ISRpentrufiecaredintrecopii,ncepndcucelde-aldoilea.
(5)Prevederilealin.(4)seaplicinclusivpentrusituaiilencarepersoanaseaflcuprimulcopiln
perioadadeconcediuiindemnizaiepentrucretereacopiluluinbazaOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.148/2005privindsusinereafamilieinvedereacreteriicopilului,aprobatcumodificri
icompletriprinLegeanr.7/2007,cumodificrileicompletrileulterioare,inateunalt/ali
copil/copiisauseaflnunadintresituaiileprevzutelaart.8alin.(2).
(articolmodificatprinart.IVpct.11dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.13dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
[{*}]Art. 10.-(1)Persoanelecarendeplinesccondiiileprevzutelaart.2audreptullaconcediufr
plataindemnizaieipentrucretereacopiluluidupprimele3naterisau,dupcaz,dupprimele3
situaiiprevzutelaart.8alin.(2).
(2)Durataconcediuluiprevzutlaalin.(1)estede4luniiseacordintegral,osingurdat,fiecruia
dintrepriniifiretiaicopiluluisu,dupcaz,persoanelorprevzutelaart.8alin.(2),nperioada
pnlamplinireadectrecopilavrsteide2ani,respectivavrsteide3ani,ncazulcopiluluicu
handicap.
(3)Cerereapentruacordareaconcediuluifrplataindemnizaieipentrucretereacopiluluisedepunei
senregistreazlaangajator,pebazalivretuluidefamiliesauacertificatuluidenaterealcopilului.
(articolabrogatprinart.IVpct.11 1dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.14dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)

[{*}]Art. 11.-Dreptullaconcediulpentrucretereacopiluluistabilitpotrivitprevederilorart.2alin.(1)
seacordpebaznetransferabilpersoaneloraicrorcopiisenascncepndcudatade1martie2012,
precumiceloraflatensituaiileprevzutelaart.8alin.(2),ncepndcuaceastdat,nsituaiancare
ambelepersoanedinfamiliarespectivndeplinesccondiiiledeacordareaacestuia,dupcumurmeaz:
a)celpuinolundinperioadatotalaconcediuluidecretereacopiluluiestealocatuneiadintre
persoanelecarenuasolicitatacestdrept;
b)nsituaiancarepersoanaprevzutlalit.a)nusolicitdreptullaconcediulcareirevine,
cellaltprintenupoatebeneficiadedreptullaconcediunloculacesteia.
(articolmodificatprinart.IVpct.12dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 12.-(1)Drepturileprevzutedeprezentaordonandeurgenseacordnsituaiancare
solicitantulndeplinetecumulativurmtoarelecondiii:
a)esteceteanromn,ceteanstrinsauapatrid;
b)are,conformlegii,domiciliulsaureedinapeteritoriulRomniei;
c)locuietenRomniampreuncucopilul/copiiipentrucaresolicitdrepturileiseocupde
cretereaingrijireaacestuia/acestora.
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 6

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

[{*}](2)ncepndcuanul2012,pentrumeninereadrepturilorprevzutedeprezentaordonande
urgen,beneficiariicareaudrepturistabilitedecelpuin6luniauobligaiasiachiteimpozitelei
taxelelocalefadebugetullocalpentrubunurilepecareledeinnproprietate,conformprevederilor
Legiinr.571/2003,cumodificrileicompletrileulterioare.(alineatintrodusprinart.IVpct.13din
O.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.15dinLegeanr.166/2012-publicatla
11octombrie2012,nvigoaredela14octombrie2012)
(3)Pentrupersoanelesingurecareseocupdecretereaingrijireaunuiasauamaimultorcopii,
meninereadrepturilorreglementatedeprezentaordonandeurgennuestecondiionatdeobligaia
prevzutlaalin.(2).(alineatintrodusprinart.IVpct.13dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafost
modificatprinart.Ipct.15dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
(4)Pentrufamiliilelegalconstituite,obligaialegalfadebugetullocalseaplicasuprabunurilor
familiei,indiferentdesoulcaredeinenproprietaterespectivelebunuri.(alineatintrodusprinart.IV
pct.13dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.15dinLegeanr.166/2012,n
vigoaredela14octombrie2012)

Art. 13.
[{*}](1)Drepturileprevzutedeprezentaordonandeurgen,reprezentndindemnizaiesaustimulent
deinserie,seacordpebazdecerere,nsoitnmodobligatoriude:(parteintroductivmodificatprin
art.IVpct.14dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie
2012)
[{*}]a)copiaactuluideidentitatealsolicitantuluiiacertificatuluidenaterealcopiluluipentru
caresesolicitdreptulori,dupcaz,delivretuldefamilie,certificatepentruconformitatecu
originaluldectrepersoanacareprimetedocumentele;(litermodificatprinart.unicpct.3din
Legeanr.132/2011,nvigoaredela1iulie2011)
b)acteledoveditoareprivindcalitateasolicitantuluiirelaiaacestuiacucopilul/copiiipentrucare
solicitdreptul,pentrusituaiileprevzutelaart.8alin.(2);
c)acteledoveditoarecaresatestendeplinireaperioadelorprevzutedeart.2;
d)dovadaeliberatdeangajatorsauorganelecompetenteprivindveniturilerealizate;
e)dovadaprivindsuspendareaactivitiipentruperioadancaresesolicitconcediulpentru
cretereacopilului;
f)oricealtedocumentecaresatestendeplinireacondiiilordeeligibilitate.
(2)Cerereasecompleteazpotrivitmodeluluicaresestabileteprinnormelemetodologicedeaplicarea
prezenteiordonanedeurgen.
(3)Lastabilireabazeidecalculalindemnizaieipentrucretereacopiluluiseiaunconsideraretoate
veniturilesupuseimpozituluirealizatedepersoanandreptit,precumiveniturileaferenteperioadelor
asimilateprevzutelaart.2alin.(5)i(6).
(4)Bazadecalculalindemnizaieipentrucretereacopiluluistabilitpotrivitalin.(3)sedeterminca
sumatotalaveniturilorrealizatenultimele12lunianterioarenateriicopiluluimpritla12.
(5)ncazulveniturilordinactivitiindependentesauagricole,lastabilireacuantumuluiindemnizaiei
pentrucretereacopiluluiseiauncalculveniturilenscrisenacteledoveditoarempritelanumrulde
lunincares-aurealizatacestea.
(6)nsituaiapersoanelorprevzutelaart.2alin.(6),pentruconversianmonedanaionalaveniturilor
realizatedeacestea,seiancalculcursuldeschimbvalutarstabilitdeBancaNaionalaRomniein
ziuaanterioardepuneriicererii.
Art. 14.
[{*}](1)Cererilepentruacordareadrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgen,reprezentnd
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 7

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

indemnizaiesaustimulentdeinserie,idocumenteledincarerezultndeplinireacondiiilorlegalede
acordareaacestorasedepunlaprimriacomunei,oraului,municipiului,respectivsectoarelor
municipiuluiBucuretiperazacreiasolicitantuliaredomiciliulsaureedina.(alineatmodificatprin
art.IVpct.15dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie
2012)
[{*}](2)Pnladatade5afiecreiluni,primriileauobligaiadeatransmitepebazdeborderou
cererilenregistratenlunaanterioar,nsoitededocumentelejustificative,laageniilepentruprestaii
socialejudeene,respectivamunicipiuluiBucureti,denumitencontinuareagenii teritoriale.(alineat
modificatprinart.IVpct.15dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela
1ianuarie2012)
(3)Cererileprevzutelaalin.(1)sesoluioneazntermende15zilelucrtoaredeladatanregistrriila
ageniateritorial,prindeciziedeadmiteresau,dupcaz,derespingere,emisdedirectorulexecutiv.
(4)Deciziaprevzutlaalin.(3)secomunicsolicitantuluintermende5zilelucrtoaredeladata
emiterii.
(5)Contestaiileformulatempotrivadecizieiprevzutelaalin.(3)sesoluioneazpotrivitLegii
contenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.
Art. 15.-(1)Drepturileprevzutedeprezentaordonandeurgenreprezentndindemnizaiii
stimulentdeinseriesestabilescdupcumurmeaz:
a)ncepndcuziuaurmtoareceleincarenceteaz,conformlegii,concediuldematernitate,dac
cerereaestedepusntermende60dezilelucrtoaredelaaceadat;
b)ncepndcudatanateriicopilului,daccerereaestedepusntermende60dezilelucrtoarede
laaceadat,ncazulpersoanelorcarenundeplinesccondiiile,conformlegii,pentruacordarea
concediuluidematernitateiaindemnizaieiaferente;
c)ncepndcudataadopiei,ainstituiriitutelei,plasamentuluisauncredinrii,daccerereaeste
depusntermende60dezilelucrtoaredeladatalacares-auaprobatori,dupcaz,s-auinstituit
msuriledeprotecieacopilului;
d)deladatadepuneriicererii,pentrutoatecelelaltesituaii,inclusivpentrucazulncarecerereaa
fostdepuspestetermeneleprevzutelalit.a)-c).
[{*}](2)Plataalocaieidestatpentrucopiiprevzutelaart.5alin.(2)sefacencepndculuna
urmtoareceleincares-anscutcopilul,ncondiiileprevzutedeLegeanr.61/1993,republicat.
(alineatabrogatdela1ianuarie2012prinart.IVpct.16dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30
decembrie2011))
(3)Pentrufraciuniledelun,cuantumuldrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgense
stabileteproporional,nfunciedenumrulzilelorcalendaristicedinlunarespectivpentrucareacestea
secuviniseacord.
(4)Pentrusituaiileprevzutelaalin.(1)lit.a),cerereaidocumenteledoveditoaresepotdepunecu30
dezilenaintedencetareaconcediuluidematernitate.
Art. 16.
[{*}](1)Dreptullaindemnizaiileprevzutelaart.2alin.(1),respectivlaart.5iart.9alin.(4)i(5)
nceteazcuziuaurmtoareceleincare:(parteintroductivmodificatprinart.IVpct.17dinO.U.G.
nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.16dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14
octombrie2012)
a)copilulamplinitvrstadeunansau,dupcaz,2ani,respectivde3ani,ncazulcopiluluicu
handicap;
b)aavutlocdecesulcopilului.
c)beneficiarulseaflnsituaiaprevzutlaart.38alin.(7).(literintrodusprinart.IVpct.18
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 8

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
[{*}](2)Dreptullaindemnizaiileprevzutelaart.2alin.(1),respectivlaart.5iart.9alin.(4)i(5)se
suspendncepndcuziuaurmtoareceleincare:(parteintroductivmodificatprinart.IVpct.19din
O.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.17dinLegeanr.166/2012,nvigoarede
la14octombrie2012)
a)beneficiarulestedeczutdindrepturileprinteti;
b)beneficiarulestendeprtat,conformlegii,delaexercitareatutelei;
c)beneficiarulnumaindeplinetecondiiileprevzutedelegenvedereancredinriicopilului
spreadopie;
d)beneficiarulnumaindeplinetecondiiileprevzutedelegenvedereamenineriimsuriide
plasament;
e)beneficiarulexecutopedeapsprivativdelibertatesauseaflnarestpreventivpeoperioad
maimarede30dezile;
f)copilulesteabandonatoriesteinternatntr-oinstituiedeocrotirepublicsauprivat;
g)beneficiaruladecedat;
h)nsituaiancarebeneficiarulnumaindeplinetecondiiileprevzutelaart.12;
[{*}]i)beneficiarulrealizeazveniturisupuseimpozituluiicopilulnuamplinitvrstadeunan,2
ani,respectiv3anincazulcopiluluicuhandicap;(litermodificatprinart.IVpct.191dinO.U.G.
nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.18dinLegeanr.166/2012,nvigoarede
la14octombrie2012)
j)seconstatctimpde3luniconsecutivesenregistreazmandatepotalereturnate.
k)beneficiarulseaflnsituaiaprevzutlaart.38alin.(4).(literintrodusprinart.IVpct.20
dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
[{*}](3)Prinexcepiedelaprevederilealin.(2)lit.i),plataindemnizaieipentrucretereacopiluluinuse
suspendncazulncarepersoanandreptitseaflnunasaumaimultedintreurmtoarelesituaii:
a)primetediversesumenbazalegii,acontractuluicolectivdemuncsauacontractuluiindividual
demunc,acordatenperioadaconcediuluipentrucretereacopilului,alteledectcelerezultatedin
desfurareaefectivauneiactivitinperioadadeconcediu;
b)primeteindemnizaiincalitatedeconsilierlocalsaujudeean,indiferentdenivelulacestora;
c)realizeazveniturisupuseimpozitului,prindesfurareaefectivauneiactivitinperioadade
concediu,demaximum6ISRntr-unancalendaristic.
(alineatmodificatprinart.Ipct.1din Legeanr.126/2014,nvigoaredela27septembrie2014)
Art. 17.
[{*}](1)Dreptullastimulentuldeinserieprevzutlaart.7nceteazcuziuaurmtoareceleincare:
(parteintroductivmodificatprinart.IVpct.22dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie
2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
a)copilulamplinitvrstade2ani,respectiv3anincazulcopiluluicuhandicap;
b)beneficiarulnumairealizeazveniturisupuseimpozituluiinicinuseaflnconcediulpentru
cretereacopilului;
c)aavutlocdecesulcopilului.
d)beneficiarulseaflnsituaiaprevzutlaart.38alin.(7).(literintrodusprinart.IVpct.23
dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
[{*}](2)Dreptullastimulentuldeinserieprevzutlaart.7sesuspendncepndcuziuaurmtoarecelei
ncareseconstatunadintresituaiileprevzutelaart.16alin.(2),cuexcepialit.i).(alineatmodificat
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 9

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

prinart.IVpct.24dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.19dinLegeanr.
166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
[{*}](3)Dreptullastimulentuldeinserieprevzutlaart.7sesuspendncepndcuziuaurmtoarecelei
ncarebeneficiarulnumairealizeazveniturisupuseimpozituluiisolicitconcediulpentrucreterea
copilului.(alineatmodificatprinart.IVpct.24dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie
2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
Art. 18.-(1)nsituaiiledesuspendareadrepturilorprevzutelaart.16alin.(2)iart.17alin.(2)i(3),
acesteapotfisolicitateidectreoaltpersoanndreptit,dacndeplinetecerineleprevzuten
prezentaordonandeurgen.
(2)Drepturileprevzutedeprezentaordonandeurgensecuviniseacordnouluibeneficiardela
datasuspendrii,daccerereaafostdepusntermende60dezilelucrtoaredeladatalacares-aprodus
suspendarea,respectivdeladatacererii,daccerereaafostdepusdupacesttermen.
(3)Reluareapliidrepturilorsuspendatensituaiileprevzutelaart.16alin.(2)iart.17alin.(2)i(3)
sefacelacerere,dupcumurmeaz:
a)ncepndcuziuaurmtoarepentrusituaiileprevzutelaart.16alin.(2)lit.i)iart.17alin.(3),
daccerereaafostdepusntermende60deziledelaaceadat;
b)cudatadepuneriicereriipentrutoatecelelaltesituaii.
Art. 19.-(1)Beneficiaruldrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgenesteobligats
comunicenscrisprimrieioricemodificareintervenitnsituaiasa,denatursdeterminencetareasau
suspendareapliidrepturilor,ntermende15zilelucrtoaredelaapariiaacesteia.
(2)Comunicareaprevzutlaalin.(1)setransmitedectreprimrieagenieiteritorialentermende5
zilelucrtoaredeladatanregistrrii.
Art. 20.-(1)Drepturileprevzutedeprezentaordonandeurgennupotfiurmritesilitdectn
vederearecuperrii,conformlegii,asumelorncasatenecuvenitcuacesttitlu.
(2)Asupradrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgennusedatoreazimpozitinici
contribuiilesocialeobligatoriistabilitedelege.
[{*}](3)Niveluriledrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgensepotactualiza,pebazde
hotrreaGuvernului,lapropunereaMinisteruluiMuncii,FamilieiiProtecieiSociale.(alineat
abrogatdela1ianuarie2012prinart.IVpct.25dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie
2011))
Art. 21
[{*}](1)Peperioadancaresebeneficiazdeindemnizaiaprevzutlaart.2alin.(1),respectivlaart.5
iart.9alin.(4)i(5),precumipeperioadaconcediuluifrplatprevzutlaart.6,platacontribuieide
asigurrisocialedesntatepentruacestepersoaneseasigurdelabugetuldestat.(alineatmodificatprin
art.IVpct.26dinO.U.G.nr.124/2011(alineatmodificatprinart.IVpct.26dinO.U.G.nr.124/2011,
astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.20dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie
2012)
[{*}](2)Pentrupersoanelecarebeneficiazdeindemnizaiaprevzutlaart.2alin.(1),respectivlaart.5
iart.9alin.(4)i(5),contribuiadeasigurrisocialedesntatesecalculeazprinaplicareacotei
prevzutedelegeasupraniveluluiindemnizaieiacordate.(alineatmodificatprinart.IVpct.26din
O.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.20dinLegeanr.166/2012,nvigoarede
la14octombrie2012)
[{*}](3)Perioadancareopersoanbeneficiazdeindemnizaiaprevzutlaart.2alin.(1),respectivla
art.5iart.9alin.(4)i(5)sauseaflnconcediulfrplatprevzutlaart.6constituieperioad
asimilatstagiuluidecotizarenvedereastabiliriiindemnizaiilordeasigurrisocialedesntate
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 10

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

prevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.158/2005,aprobatcumodificriicompletriprin
Legeanr.399/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.(alineatmodificatprinart.IVpct.26din
O.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.20dinLegeanr.166/2012,nvigoarede
la14octombrie2012)
(4)nsituaiaprevzutlaalin.(2),lastabilireacuantumuluiindemnizaiilordeasigurrisocialede
sntateseiancalculvaloareaindemnizaieipentrucretereacopilului.
[{*}](5)Seconsiderperioadasimilatstagiuluidecotizareiperioadancarepersoanas-aaflatn
concediulfrplatprevzutdeart.10,precuminvedereastabiliriiindemnizaiilordeasigurride
sntateprevzutedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.158/2005,aprobatcumodificrii
completriprinLegeanr.399/2006,cumodificrileicompletrileulterioare.(alineatabrogatprinart.
IVpct.26 1dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.21dinLegeanr.
166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
[{*}]Art. 22.-(1)Perioadancareopersoanbeneficiazdedrepturileprevzutelaart.2alin.(1),
respectivlaart.5,art.6,art.9alin.(4)i(5)constituieperioadasimilatstagiuluidecotizarenvederea
stabiliriidrepturilordepensiensistemulpubliciadrepturilorstabilitedeLegeanr.76/2002privind
sistemulasigurrilorpentruomajistimulareaocupriiforeidemunc,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
(2)Perioadaconcediuluipentrucretereacopiluluiprevzutlaart.2alin.(1)iart.6constituievechime
nmuncinserviciu,precuminspecialitateisearenvederelastabilireadrepturilorceseacordn
raportcuacestea.
(articolmodificatprinart.IVpct.27dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.22dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
Art. 23.
[{*}](1)Fondurilenecesarepliidrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgen,cheltuielile
administrative,precumiceledetransmitereadrepturilorseasigurdinbugetuldestat,prinbugetul
MinisteruluiMuncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice.(sintagmnlocuitprin
art.32alin.(1)lit.l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22decembrie2012)
[{*}](2)Calcululiplatadrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgen,inclusivacontribuiei
individualedeasigurrisocialedesntate,sefacdectreAgenia Naional pentru Pli i Inspecie
Social,prinageniileteritoriale.(sintagma"AgeniaNaionalpentruPrestaiiSociale"nlocuitcu
sintagma"AgeniaNaionalpentruPliiInspecieSocial"prinart.23dinO.U.G.nr.113/2011
(publicatla23decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
(3)Drepturileprevzutedeprezentaordonandeurgenseachitlunarbeneficiarului,reprezentantului
legalorimandataruluiacestora,mputernicitprinprocur,pebazdemandatpotalsau,dupcaz,ncont
curentpersonaloricontdecard.
[{*}](4)ncazulachitriidrepturilorprinmandatpotal,cheltuielilepentrutransmitereadrepturilorse
stabilescncondiiileprevzutedelegeabugetaranualpentrudrepturileasiguratedinbugetuldestat.
(alineatmodificatprinart.IVpct.28dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
(5)ncazulachitriidrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgenncontcurentpersonalsaun
contdecard,ageniileteritorialeefectueazplataprinunitilebancarepebazdeborderou,cuplataunui
comisionbancar.
(6)Comisionulbancarprevzutlaalin.(5)nupoatefimaimarede0,1%dindrepturileachitateivafi
stabilit,prinnegociere,lanivelteritorialntreageniileteritorialeiunitilebancare.
[{*}](7)Fondurilepentruachitareasumelornecesarepentrutransmitereadrepturilorprevzutede
prezentaordonandeurgensesuportdinbugetulMinisterului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale
i Persoanelor Vrstnice,dinaceleaifonduridincaresesuportplatadrepturilor.(sintagmnlocuit
prinart.32alin.(1)lit.l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22decembrie2012)
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 11

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

[{*}]Art. 24.-(1)Sumelereprezentnddrepturileprevzutedeprezentaordonandeurgen,ncasate
necuvenit,serecupereazdelabeneficiariiacestora,ncondiiilelegii,pebazadecizieiemisede
directorulexecutivalagenieiteritoriale,curespectareatermenuluigeneraldeprescripie.Sumelese
achitdectredebitor,ntermende180deziledeladatacomunicriideciziei.
(2)nsituaiancare,peperioadaconcediuluipentrucretereacopilului,prevzutlaart.2alin.(1),(2)i
(3),aufostrealizatevenituripestenivelulprevzutlaart.16alin.(3)lit.c),recuperareasumelorncasate
necuvenitserealizeazprincalcululdifereneidintrecuantumullunaralindemnizaieipentrucreterea
copiluluincasate,stabilitncondiiileart.2,inivelullunaralstimulentuluideinserielacarearfiavut
dreptul.Debitulseconstituienumaipentrulunilencares-adesfuratoactivitate.
(3)nsituaiancaresumelencasatenecuvenitcutitludeindemnizaiipentrucretereacopilului
prevzutelaart.2alin.(2)i(3)audreptcauzculpapersoaneicarele-ancasat,materializatprin
folosireadectreaceasta,cuintenie,aunordocumentedesprecarecunoteacaufosteliberatecu
nerespectarealegii,declarareadectreaceastaaunordateneconformerealitiisaunedeclarareaunor
informaii,prevederilealin.(2)nuseaplic.
(4)Pentrudrepturileprevzutedeprezentaordonandeurgen,sumelencasatenecuvenitcaurmarea
uneiinfraciunisvritedebeneficiarserecupereazdelaacesta,ncondiiilelegii.
(5)Deciziaprevzutlaalin.(1)constituietitludecreanidevinetitluexecutoriuladatalacarecreana
fiscalestescadentprinexpirareatermenuluideplatprevzutlaalin.(1).Deciziapoateficontestat
conformprevederilorLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004,cumodificrileicompletrile
ulterioare.
(6)Sumelermasenerecuperatedepeurmabeneficiarilordecedainusemaiurmresc.
(articolmodificatprinart.Ipct.2din Legeanr.126/2014,nvigoaredela27septembrie2014)
Art. 25.
[{*}](1)Angajatorulareobligaiadeaaprobaconcediulpentrucretereacopiluluiprevzutlaart.2alin.
(1),precumiconcediulfrplatprevzutlaart.6alin.(1).Perioadadeacordaresestabiletedecomun
acordcuangajatul.(alineatmodificatprinart.IVpct.281dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafost
modificatprinart.Ipct.23dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
(2)Esteinterzisangajatoruluisdispunncetarearaporturilordemuncsaudeserviciuncazul:
[{*}]a)salariatei/salariatuluicareseafl,dupcaz,nconcediupentrucretereacopiluluinvrst
depnlaunansaudepnla2ani,respectiv3ani,ncazulcopiluluicuhandicap;(liter
modificatprinart.unicpct.4dinLegeanr.132/2011,nvigoaredela1iulie2011)
b)salariatei/salariatuluicareseaflnplatastimulentuluideinserieprevzutlaart.7.
(3)Interdiciaprevzutlaalin.(2)seextinde,osingurdat,cupnla6luniduprevenireadefinitiva
salariatei/salariatuluinunitate.
(4)Prevederilealin.(2)i(3)nuseaplicncazulconcedieriipentrumotiveceintervincaurmarea
reorganizriijudiciaresauafalimentuluiangajatorului,ncondiiilelegii.
Art. 26.
[{*}](1)Constituiecontravenienerespectareaprevederilorart.14alin.(2),art.19alin.(2),art.25iart.
38alin.(3)isesancioneazcuamenddela1.000leila2.500lei.(alineatmodificatprinart.IVpct.29
dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),nvigoaredela1ianuarie2012)
[{*}](2)Constatareacontraveniilorprevzutelaalin.(1)iaplicareaamenzilorcorespunztoaresefac
dectreorganelecuatribuiidecontrolaleMinisterului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice.(sintagmnlocuitprinart.32alin.(1)lit.l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoare
dela22decembrie2012)
[{*}](3)nbazacontroluluiintern,Agenia Naional pentru Pli i Inspecie Socialverific,prin
sondaj,lanivelulageniilorteritorialecorectitudineadatelorintroduseistabilireadrepturilorde
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 12

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

indemnizaielunaristimulentdeinserie.Neregulileconstatatesesancioneazncondiiilelegii.
(sintagma"AgeniaNaionalpentruPrestaiiSociale"nlocuitcusintagma"AgeniaNaionalpentru
PliiInspecieSocial"prinart.23dinO.U.G.nr.113/2011(publicatla23decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
[{*}](4)Declarareaunorinformaiieronatecuprivirelandeplinireacondiiilordeeligibilitatesau
declarareaunorveniturimaimaridectcelereale,nscopuldeaobinefoloasematerialenecuvenite,
constituieinfraciuneisepedepsetepotrivitdispoziiilorCoduluipenal.(alineatabrogatdela1
februarie2014prinart.223dinLegeanr.187/2012-publicatla12noiembrie2012)
[{*}]Art. 27.-ntermende30deziledeladatapublicriiprezenteiordonanedeurgen,Ministerul
Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice vaelaboranormemetodologicede
aplicareaacesteia,careseaprobprinhotrreaGuvernului.(sintagmnlocuitprinart.32alin.(1)lit.
l)dinO.U.G.nr.96/2012,nvigoaredela22decembrie2012)
Art. 28.-Prezentaordonandeurgenintrnvigoareladatade1ianuarie2011.
Art. 29.-(1)Prevederileprezenteiordonanedeurgensuntaplicabileituturorcategoriilordepersonal
careidesfoaractivitateanministereleiinstituiiledinsectoruldeaprare,ordinepublici
sigurannaional.
(2)nsituaiapersoanelorprevzutelaalin.(1),fondurilenecesarepliidrepturilorprevzutedeprezenta
ordonandeurgenicheltuielileadministrativeseasigurdinbugetuldestat,prinbugetele
ministereloriinstituiilordinsectoruldeaprare,ordinepublicisigurannaional.
[{*}](3)Pentruperioadactopersoandintreceleprevzutelaalin.(1)beneficiazdeconcediupentru
cretereacopilului,stabilireadrepturilordepensieiaaltordrepturideasigurrisociale,acordatepotrivit
legii,sefacepotrivitprevederilorLegiinr.263/2010privindsistemulunitardepensiipublice,cu
modificrileicompletrileulterioare.(alineatmodificatprinart.unicpct.7dinLegeanr.132/2011,n
vigoaredela1iulie2011)
(4)Modalitilededepunereidesoluionareacererilordeacordareadrepturilor,nsituaiapersoanelor
prevzutelaalin.(1),sestabilescprinnormeinterne,aprobatedeconductoriiautoritiloriinstituiilor
publiceprevzutelaalin.(1).
Art. 30.-(1)Persoanelecareaunscutsaunascpnladatade31decembrie2010inclusiv,precumi
celecareauadoptatsauadoptcopilul,croralis-ancredinatsaulisencredineazcopilulnvederea
adopieisaucareausauvoraveacopilulnplasament,nplasamentnregimdeurgen,cuexcepia
asistentuluimaternalprofesionist,oricareaufostsauurmeazsafienumitetutorepnlaaceastdat
beneficiazdedrepturilereglementatedeOrdonanadeurgenaGuvernuluinr.148/2005,aprobatcu
modificriicompletriprinLegeanr.7/2007,cumodificrileicompletrileulterioare.
[{*}](2)Pentrupersoaneleprevzutelaalin.(1),indemnizaiapentrucretereacopiluluiseacordn
cuantumde85%dinmediaveniturilornetelunarerealizatenultimele12lunianterioarenaterii
copiluluisau,dupcaz,anterioareadopiei,ncredinriinvedereaadopiei,stabiliriimsurii
plasamentuluioriaplasamentuluinregimdeurgensauainstituiriitutelei,darnumaipuinde1,2ISR
inumaimultde6,8ISR.(alineatmodificatprinart.IVpct.30dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcuma
fostmodificatprinart.Ipct.24dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
(3)Dispoziiilealin.(2)seaduclacunotinabeneficiarilorprinemitereauneinoideciziidectre
ageniileteritoriale.
Art. 31.-(1)Pentrucopilulcudizabilitatecareamplinitvrstade3ani,oricaredintrepriniifiretisau
persoaneleprevzutelaart.8alin.(2)beneficiazdeunconcediupentrungrijireacopiluluipnlavrsta
de7ani,dupcumurmeaz:
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 13

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

a)ncontinuareaconcediuluiprevzutlaart.2alin.(1)lit.a);
b)oricndpnlamplinireadectrecopilavrsteide7ani,pentrupersoanelecareaubeneficiatde
concediulpentrucretereacopiluluinbazaactelornormativecareaureglementatacestdreptladata
nateriicopilului;
c)oricnd,ncepndcumplinireadectrecopilavrsteide3ani,pentrupersoanelecarenuse
ncadreazncondiiileprevzutelalit.a)ib),darcarenultimele12luninaintedesolicitarea
acestuiconcediuaurealizatveniturisupuseimpozituluisauaurealizatperioadeasimilatedefinitela
art.2alin.(1),(5)i(6).
(2)Peperioadaconcediuluiprevzutlaalin.(1)seacordoindemnizaielunarlanivelulde0,9ISR.
(3)Concediulpentrucretereacopilului,prevzutlaalin.(1),seacordpebazdecereredectre
angajatorullacareidesfoaractivitateapersoanandreptit.
(4)nsituaiapersoanelorndreptitecarerealizeazvenituriprofesionaledinactivitiindependentesau
agricoleicarenulucreaznbazaunuicontractindividualdemunc,concediulreprezintntreruperea
activitiinperioadadepnlamplinireadectrecopilulcuhandicapavrsteide7ani.
(5)Peperioadancareopersoanbeneficiazdedrepturileprevzutelaalin.(1)i(2)seaplic
corespunztorprevederileart.21i22.
(6)nsituaiaprevzutlaalin.(1)lit.a)ib),condiiiledeacordareaconcediuluipentrungrijirea
copiluluiseconsiderndepliniteindiferentcaredintrepriniifiretisaupersoaneleprevzutelaart.8
alin.(2)abeneficiatdeconcediulpentrucretereacopilului.
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 32.-(1)Oricaredintrepriniifiretisaupersoaneleprevzutelaart.8alin.(2)careaunntreinere
uncopilcudizabilitatebeneficiaz,dupcaz,deurmtoareledrepturi:
[{*}]a)programdelucruredusla4orepentruunuldintreprinisaupentrupersoanaaflatnuna
dintresituaiileprevzutelaart.8alin.(2)careseocupefectivdengrijireacopiluluicudizabilitate
(gravsauaccentuat),pnlamplinireadectreacestaavrsteide18ani,lasolicitareaprintelui,
ncondiiileprevzutedeLegeanr.53/2003-Codulmuncii,republicat,cumodificrilei
completrileulterioare;(litermodificatprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcuma
fostmodificatprinart.Ipct.25dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
b)concediimedicale,acordatencondiiilelegii,pentrungrijireacopiluluicudizabilitatecare
necesitinternare,tratamentambulatoriusauladomiciliupentruafeciuniintercurente,precumi
pentrurecuperare/reabilitare,pnlamplinireadectrecopilavrsteide18ani;
c)sprijinlunarncuantumde0,9ISR,acordatpersoaneicudizabilitategravsauaccentuatcarenu
realizeazalteveniturinafarabeneficiilordeasistensocialdestinatepersoanelorcudizabiliti,
pnlamplinireadectrecopilavrsteide3ani,respectivde0,6ISRpentrucopilulcuvrsta
cuprinsntre3i7ani;
d)sprijinlunarncuantumde0,6ISR,acordatpersoaneicarenundeplinetecondiiileprevzutede
legepentruacordareaconcediuluipentrucretereacopiluluiiindemnizaieilunareaferente,pnla
mplinireadectrecopilavrsteide3ani,respectivde0,3ISRpentrucopilulcuvrstacuprins
ntre3i7ani.
(2)Persoanacudizabilitategravsauaccentuatcarearenntreinereuncopilicarenundeplinete
condiiileprevzutedelegepentruacordareaconcediuluipentrucretereacopiluluiiindemnizaiei
lunareaferentebeneficiazdesprijinlunarncuantumde0,9ISRpnlamplinireadectrecopila
vrsteide2ani,respectivde0,3ISRpentrucopilulcuvrstacuprinsntre2i7ani.
(3)Persoaneleprevzutelaalin.(1)lit.c)carerealizeazvenituridupacordareasprijinuluilunarau
obligaiadeacomunicaacestfaptagenieiteritorialeibeneficiaz,dinoficiu,dedrepturileprevzutela
alin.(1)lit.d).
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 14

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

(4)Persoanelecareaunplasamentsaututeluncopilcudizabilitate,inclusivasistentulmaternal,au
dreptullaoalocaielunardeplasament,acordatncondiiileLegiinr.272/2004privindproteciai
promovareadrepturilorcopilului,cumodificrileulterioare,ncuantummajoratcu50%.
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 33.
[{*}](1)Dedrepturileprevzutelaart.31i32nupoatebenefic/aprintelesaupersoanaaflatnuna
dintresituaiileprevzutelaart.8alin.(2)care,pentruacelaicopil,arenacelaitimpicalitateade
asistentpersonaloricareprimeteindemnizaiaacordatncondiiileart.42alin.(4)i(5)dinLegeanr.
448/2006privindproteciaipromovareadrepturilorpersoanelorcuhandicap,republicat,cu
modificrileicompletrileulterioare.(alineatmodificatprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011,
astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.26dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie
2012)
(11)Facexcepiedelaprevederilealin.(1)persoanelesingurecareaunntreinereuncopilcu
dizabilitategravicarepotbeneficiacumulatideindemnizaiaacordatncondiiileart.42alin.(4)i
(5)dinLegeanr.448/2006,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.(alineatintrodusprin
art.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.27dinLegeanr.
166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
[{*}](2)Drepturileprevzutelaart.31alin.(2),art.32alin.(1)lit.c)id),alin.(2)i(3)seacord
pentrufiecaredintrecopiiiaflainntreinereapersoanelor.(alineatmodificatprinart.IVpct.31din
O.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.26dinLegeanr.166/2012,nvigoarede
la14octombrie2012)
(3)Indemnizaiaprevzutlaart.31alin.(2),precumiceaprevzutlaart.32alin.(1)lit.d)ialin.(2)
secumuleazcudrepturiledeconcediuiindemnizaie,respectivdestimulent,prevzutedeOrdonana
deurgenaGuvernuluinr.148/2005,aprobatcumodificriicompletriprinLegeanr.7/2007,cu
modificrileicompletrileulterioare,sau,dupcaz,deprezentaordonandeurgen.
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 34.-(1)Drepturileprevzutelaart.31i32seacordcurespectareacondiiilorprevzutelaart.12.
(2)Drepturileprevzutelaart.31i32,cuexcepiaprevzutlaart.32alin.(3),seacordpebazde
cerereidocumentedoveditoare,prevederileart.13alin.(1)iart.14aplicndu-secorespunztor.
(3)Stabilireaiplatadrepturilorprevzutelaart.31i32sefaccurespectareaprevederilorart.19,20,
art.23alin.(3)-(7)iart.24.
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 35.-(1)Drepturileprevzutelaart.31iart.32alin.(1)lit.c)id)ialin.(2)seacorddupcum
urmeaz:
a)pentrusituaiaprevzutlaart.31alin.(1)lit.a),ncepndcuziuaurmtoareceleincare
nceteaz,conformlegii,concediuliindemnizaiapentrucretereacopiluluiacordateanterior,dac
cerereaestedepusntermende60deziledelaaceadat;
b)pentrusituaiaprevzutlaart.31alin.(1)lit.b)ic),deladatadepuneriicererii;
c)pentrusituaiaprevzutlaart.32alin.(1)lit.c)id),ncepndculunaurmtoareceleincarea
fosteliberatcertificatuldencadrareacopiluluingraddedizabilitate,daccerereaestedepusn
termende60deziledelaaceastdat;
d)pentrusituaiaprevzutlaart.32alin.(2),ncepndculunaurmtoareceleincares-anscut
copilul,dacncadrareangraddedizabilitateapersoaneindreptiteafostefectuatnaintea
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 15

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

acesteidate,respectivncepndculunaurmtoareceleincareafosteliberatcertificatulde
ncadrareapersoaneindreptitengraddedizabilitate,daccerereaestedepusntermende60de
ziledeladatelemenionate;
e)pentrucelelaltesituaii,inclusivpentrucazulncarecerereaafostdepuspestetermenele
prevzutelalit.a)-d),deladatadepuneriicereriisau,dupcaz,ncepndculunaurmtoare
depuneriicererii.
(2)Pentrusituaiileprevzutelaart.8alin.(2),termenelestabilitelaalin.(1)seaplicinndcontdedata
adopiei,ainstituiriitutelei,plasamentuluisauncredinrii.
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 36.-(1)Drepturileprevzutelaart.31iart.32alin.(1)lit.c)id)ialin.(2)nceteazn
urmtoarelesituaii:
a)numaisuntndeplinitecondiiileprevzutelaart.12;
b)copilulamplinitvrstade7ani;
c)copilulsau,dupcaz,persoanandreptitnumaiestencadrat/ncadratntr-ungradde
dizabilitate;
d)persoanelerealizeazalteveniturinafarabeneficiilordeasistensocialdestinatepersoanelor
cudizabiliti,cazncareseaplicprevederileart.32alin.(3);
e)aavutlocdecesulcopilului;
[{*}]f)beneficiarulseaflnsituaiaprevzutlaart.38alin.(9).(litermodificatprinart.IV
pct.31dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.28dinLegeanr.
166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
(2)Drepturileprevzutelaart.31iart.32alin.(1)lit.c)id)ialin.(2)nceteazncepndcuziuasau,
dupcaz,culunaurmtoareceleincaresenregistreazunadintresituaiileprevzutelaalin.(1).
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
Art. 37.-(1)Drepturileprevzutelaart.31iart.32alin.(1)lit.c)id)ialin.(2)sesuspendncepnd
cuziuasau,dupcaz,culunaurmtoareceleincareseproduceunadinurmtoarelesituaii:
a)persoanandreptitestedeczutdindrepturileprinteti;
b)persoanandreptitestendeprtat,conformlegii,delaexercitareatutelei;
c)persoanandreptitnumaindeplinetecondiiileprevzutedelegenvedereancredinrii
copiluluispreadopie;
d)persoanandreptitnumaindeplinetecondiiileprevzutedelegenvedereameninerii
msuriideplasament;
e)persoanandreptitexecutopedeapsprivativdelibertatesauseaflnarestpreventivo
perioadmaimarede30dezile;
f)copilulesteabandonatoriesteinternatntr-oinstituiedeocrotirepublicsauprivat;
g)persoanandreptitadecedat;
h)copilulnumaiestencadratntr-ungraddedizabilitatesau,dupcaz,persoanandreptiteste
ncadratnaltgraddedizabilitate;
i)timpde3luniconsecutivesenregistreazmandatepotalereturnate;
[{*}]j)beneficiarulseaflnsituaiaprevzutlaart.38alin.(6).(litermodificatprinart.IV
pct.31dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.Ipct.29dinLegeanr.
166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 16

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

(2)Drepturileprevzutelaart.31sesuspendncepndcuziuaurmtoareceleincarepersoana
ndreptitrealizeazveniturisupuseimpozitului.
(3)Drepturileprevzutelaart.31nusesuspendnsituaiileprevzutelaart.16alin.(3).
(4)Reluareaacordriidrepturilorprevzutelaart.31,suspendatensituaiileprevzutelaalin.(1)i(2),
sefacelacerere,prevederileart.18aplicndu-secorespunztor.
(5)Reluareaacordriidrepturilorprevzutelaart.32,suspendatensituaiileprevzutelaalin.(1),se
facelacerere,ncepndcuziuasau,dupcaz,culunaurmtoareceleincaresedepunecererea.
(6)Reluareapliidrepturilorsuspendatencondiiilealin.(1)lit.i)sefacencepndculunaurmtoare
efecturiiverificriicauzelor,inclusivpentruperioadadesuspendare,dacsituaiaconstatatnuconduce
lancetareasaulamodificareadreptului.
(7)nsituaiiledesuspendareadrepturilorprevzutelaart.31i32,acesteapotfisolicitateidectreo
altpersoanndreptit,dacndeplinetecerineleprevzutedeprezentaordonandeurgen.
(8)Drepturileprevzutelaart.31,art.32alin.(1)lit.c)id)ialin.(2)secuviniseacordnoului
beneficiarcurespectareaprevederilorart.35.
(articolintrodusprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011(publicatla30decembrie2011),n
vigoaredela1ianuarie2012)
[{*}]Art. 38. -(1)Verificareandepliniriiobligaieiprevzutelaart.12alin.(2)serealizeazanual,pn
ladatade31ianuarieafiecruian,pentruobligaiiledeplatctrebugetullocalaferenteanuluianterior.
(2)Pentruverificareandepliniriiobligaieincondiiilealin.(1),ageniileteritorialetransmitprimriilor,
pnladatade15ianuarieafiecruian,tabelulcentralizatorcuprinzndbeneficiariidrepturilorprevzute
laart.2,art.7,art.31alin.(1)i(2)iart.32alin.(1)lit.c)id)existeninplatlaaceastdatiale
crordrepturisuntstabilitedecelpuin6luni.
(3)Pebazatabeluluicentralizatorprevzutlaalin.(2)primariiverificdacpersoaneleauachitatpentru
anulanteriorobligaiiledeplatctrebugetullocalintocmescsituaiacentralizatoarecupersoanelecare
nuaurespectataceastcondiie,pecareotransmitageniilorteritorialepnladatade31ianuariea
fiecruian.
(4)Pentrubeneficiariiprevzuilaalin.(2)carenui-auachitatimpoziteleitaxelelocalepnladata
prevzutlaalin.(3),serviciuldespecialitatealprimaruluiareobligaiascomuniceacestorasumade
plat,iarncazulncareprinhotrreaautoritiiadministraieipublicelocales-astabilitealonarea,
reducereasauscutireaobligaiilorlegaledeplat,sevacomunicaitermenulscadentpentruacestea.
(5)Ladatade31martieprimariiverificdacpersoanelebeneficiarealedrepturilorprevzutede
prezentaordonandeurgencuprinsensituaiacentralizatoareprevzutlaalin.(3)i-auachitat
impoziteleitaxelelocaleitransmitageniilorjudeeneonousituaiecentralizatoareactualizatcu
persoanelecarenui-aundeplinitaceastobligaie,pnladatade5aprilie.
(6)Neachitareaobligaiilorlegalefadebugetelelocalentermenulprevzutlaalin.(5)conducela
suspendareapeoperioadde5luniadrepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgenncepndcu
drepturileaferenteluniiaprilie.
(7)Achitareaobligaiilorlegalefadebugetullocalnperioadaprevzutlaalin.(6)atragereluarea
pliidrepturilor,ncepndculunaurmtoareceleincares-aachitatobligaia,inclusivpentrudrepturile
cuvenitenperioadasuspendrii.
(8)nvedereaaplicriiprevederiloralin.(7),beneficiariidrepturilortransmitagenieiteritorialecopia
actuluieliberatdeautoritateaadministraieipublicelocaleprincaresefacedovadaachitriiobligaiilorde
platctrebugetullocal.
(9)nsituaiancare,pnlasfritulperioadeiprevzutelaalin.(6),nusuntachitateobligaiilefade
bugetullocal,drepturileprevzutelaart.2,art.7,art.31alin.(1)i(2)iart.32alin.(1)lit.c)id)
nceteaz.
(10)nsituaiancarenperioadadesuspendareprevzutlaalin.(6)dreptulnceteaz,iarpersoana
ndreptitaducenaceastperioaddovadaprincareseconfirmplataobligaiilorfadebugetullocal,
platadrepturilorsefacenumaipentruperioadacuprinsntredatasuspendriidrepturiloridatancetrii
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 17

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

acordriiacestora.
(11)Suspendarea,reluareaincetareadrepturilorsefacprindecizieadirectoruluiexecutivalageniei
teritoriale.
(articolmodificatprinart.IVpct.31dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.30dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
Art. 39.-(1)nbazaprevederilorart.286dinLegeanr.571/2003,cumodificrileicompletrile
ulterioare,ialeart.125dinOrdonanaGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedurfiscal,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,autoritileadministraieipublicelocalepotaproba
scutiri,reduceri,ealonrisauamnrilaobligaiiledeplatfadebugetelelocale,pentrubeneficiarii
drepturilorprevzutedeprezentaordonandeurgen.
(2)nsituaiancareaufostaprobateealonrisauamnrilaplataobligaiilorfadebugetelelocale,
situaiacentralizatoareprevzutlaart.38alin.(3)i(5)vacuprindenumaipersoanelecarepnla
termenelereglementatenui-auachitatobligaiile,inclusivncondiiilealin.(1).
(articolintrodusprinart.IVpct.32dinO.U.G.nr.124/2011,astfelcumafostmodificatprinart.I
pct.31dinLegeanr.166/2012,nvigoaredela14octombrie2012)
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrulmuncii,familieiiprotecieisociale,
Ioan Nelu Boti
Ministrulsntii,
Cseke Attila
Ministrulfinanelorpublice,
Gheorghe Ialomiianu
efulDepartamentuluipentruAfaceriEuropene,
Bogdan Mnoiu
Bucureti,8decembrie2010.
Nr.111.
Listaactelormodificatoareisateliilor:
1. 31 ianuarie 2011 - H.G. nr. 52/2011 pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicarea
prevederilorOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaia
lunarpentrucretereacopiilor,publicatnMonitorulOficialnr.78din31ianuarie2011.
2. 24 mai 2011 - Ordinul M.M.F.P.S. nr. 1474/2011 pentruaprobareaInstruciunilordeaplicarea
unorprevederidinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,aprobate
prinHotrreaGuvernuluinr.52/2011,NormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.
277/2010privindalocaiapentrususinereafamiliei,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.
38/2011,idinNormelemetodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.416/2001privindvenitul
minimgarantat,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.50/2011,publicatnMonitorulOficialnr.
360din24mai2011.
3. 1 iulie 2011 - Legea nr. 132/2011pentruaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.
111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,publicatnMonitorul
Oficialnr.452din28iunie2011.
4. 23 decembrie 2011,cuintrarenvigoaredela1 ianuarie 2012 -O.U.G. nr. 113/2011 privind
organizareaifuncionareaAgenieiNaionalepentruPliiInspecieSocial,publicatn
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 18

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

MonitorulOficialnr.921din23decembrie2011.
5. 30 decembrie 2011,cuintrarenvigoarela1 ianuarie 2012-O.U.G. nr. 124/2011pentru
modificareaicompletareaunoractenormativecarereglementeazacordareadebeneficiide
asistensocial,publicatnMonitorulOficialnr.938din30decembrie2011.
6. 1 februarie 2012 - H.G. nr. 57/2012pentrumodificareaicompletareaNormelormetodologice
deaplicareaprevederilorLegiinr.416/2001privindvenitulminimgarantat,aprobateprinHotrrea
Guvernuluinr.50/2011,aNormelormetodologicedeaplicareaprevederilorOrdonaneideurgen
aGuvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,
aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.52/2011,iaNormelormetodologicedeaplicarea
prevederilorLegiinr.277/2010privindalocaiapentrususinereafamiliei,aprobateprinHotrrea
Guvernuluinr.38/2011,publicatnMonitorulOficialnr.82din1februarie2012.
7. 2 aprilie 2012 - H.G. nr. 225/2012 pentrumodificareaanexelornr.1i2laNormele
metodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.416/2001privindvenitulminimgarantat,aprobate
prinHotrreaGuvernuluinr.50/2011,aanexelornr.1i2laNormelemetodologicedeaplicarea
prevederilorLegiinr.277/2010privindalocaiapentrususinereafamiliei,aprobateprinHotrrea
Guvernuluinr.38/2011,precumiaanexeinr.1laNormelemetodologicedeaplicareaprevederilor
OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentru
cretereacopiilor,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.52/2011,publicatnMonitorulOficial
nr.217din2aprilie2012.
8. 14 octombrie 2012 - Legea nr. 166/2012 privindaprobareaOrdonaneideurgenaGuvernului
nr.124/2011pentrumodificareaicompletareaunoractenormativecarereglementeazacordarea
debeneficiideasistensocial,publicatnMonitorulOficialnr.699din11octombrie2012.
9. 12 noiembrie 2012,cuintrarenvigoarela1 februarie 2014-Legea nr. 187/2012pentru
punereanaplicareaLegiinr.286/2009privindCodulpenal,publicatnMonitorulOficialnr.757
din12noiembrie2012.
10. 28 noiembrie 2012-Decizia A.N.P. nr. 742/2012 pentruaprobareaMetodologieiprivind
modalitilededepunereidesoluionareacererilordeacordareadrepturilorprevzutede
OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentru
cretereacopiilor,pentrupersonalulcareidesfoaractivitateansistemuladministraiei
penitenciare,publicatnMonitorulOficialnr.797din28noiembrie2012.
11.22 decembrie 2012-O.U.G. nr. 96/2012privindstabilireaunormsuridereorganizaren
cadruladministraieipublicecentraleipentrumodificareaunoractenormative,publicatn
MonitorulOficialnr.884din22decembrie2012.
12. 28 decembrie 2012 -H.G. nr. 1291/2012 pentrumodificareaicompletareaNormelor
metodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.416/2001privindvenitulminimgarantat,aprobate
prinHotrreaGuvernuluinr.50/2011,aNormelormetodologicedeaplicareaprevederilor
OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentru
cretereacopilului,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.52/2011,ipentrumodificareaNormelor
metodologicedeaplicareaprevederilorLegiinr.277/2010privindalocaiapentrususinerea
familiei,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.38/2011,iaNormelormetodologicedeaplicarea
Legiinr.61/1993privindalocaiadestatpentrucopii,precumipentrureglementareamodalitilor
destabilireiplataalocaieidestatpentrucopii,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.577/2008,
publicatnMonitorulOficialnr.897din28decembrie2012.
13. 27 septembrie 2014 - Legea nr. 126/2014pentrumodificareaOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,precum
ipentrustabilireaunormsurinvederearecuperriidebitelornregistratecutitludeindemnizaie
pentrucretereacopilului,publicatnMonitorulOficialnr.700din24septembrie2014.
14. 30 ianuarie 2015-Ordinul M.F.P. nr. 103/2015privindaprobareaProceduriideefectuarea
pliirestituirilorprevzutedeLegeanr.126/2014pentrumodificareaOrdonaneideurgena
Guvernuluinr.111/2010privindconcediuliindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,precum
LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 19

Ordonanta urgenta 111 08-12-2010 Guvernul


se aplica de la: 27-sep.-2014 - Text mestesugit de UltraTech Group

Activ important UTG colectie republicari 7 27-sep.-2014

ipentrustabilireaunormsurinvederearecuperriidebitelornregistratecutitludeindemnizaie
pentrucretereacopilului,precumiainstruciunilordeaplicareaprevederilorart.II-IVdinLegea
nr.126/2014pentrumodificareaOrdonaneideurgenaGuvernuluinr.111/2010privindconcediul
iindemnizaialunarpentrucretereacopiilor,precumipentrustabilireaunormsurinvederea
recuperriidebitelornregistratecutitludeindemnizaiepentrucretereacopilului,publicatn
MonitorulOficialnr.83din30ianuarie2015.

LexNavigator(TM) - Copyright UltraTech Group

Pagina 20