Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

Universitatea Babe-Bolyai din Cluj-Napoca


Facultatea de Teologie Ortodox
Teologie Ortodox
Teologie
Licen
Teologie Ortodox Pastoral

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei LITERATURA PATRISTIC N SECOLELE IV-V
2.2 Titularul activitilor de curs
Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Grdan,
ggardan@yahoo.com
2.3 Titularul activitilor de seminar
Pr. lect. univ. dr. Gabriel-Viorel Grdan,
ggardan@yahoo.com
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I
2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Ob

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
Introducere n studiul literaturii patristice
Literatura Patristic n epoca Bisericii Primare
Biserica n epoca primar
Istoria Bisericii n epoca sinoadelor ecumenice
4.2 de competene
Informaii fundamentale despre istoria Bisericii n primul mileniu
cretin.
Cunoaterea i capacitatea de a aplicare a principiilor de lectur
i interpretare a unui text patristic.

1
14
ore
16
14
12
2
2
1

Page

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
Din care: 3.2 curs
3.3 seminar/laborator
2
1
3.4 Total ore din planul de nvmnt 28 Din care: 3.5 curs
14 3.6 seminar/laborator
Distribuia fondului de timp:
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual
47
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numrul de credite
3

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 De desfurare a
cursului

5.2 De desfurare a
seminarului/laboratorului

Prezena minim 80%, cu materialele didactice specifice indicate de


profesor.
Telefoanele mobile se in nchise pe toat durata cursului i a
examenului.
Pentru predarea cu ntrziere a portofoliului de seminar, acesta va fi
depunctat cu 0.5 pct./zi de ntrziere.
Plagierea lucrrii de seminar atrage dup sine respingerea lucrrii i
nepromovarea colocviului.

Competene profesionale

6. Competenele specifice acumulate


S demonstreze capacitatea siturii n timp i spaiu a Prinilor Bisericii din perioada
de aur a literaturii patristice.

S cunoasc viaa, operele cele mai importante i contribuia teologic specific


fiecrui autor.

S dezvolte deprinderea folosirii lexicului patristic.

S demonstreze capacitatea de a integra n discursul propriu cunotinele dobndite.

S dezvolte deprinderi de lectur i de interpretare a textului patristic.

S demonstreze competene reale de actualizare a mesajului patristic n vederea


transmiterii lui n mediile contemporane.

Competene
transversale

S demonstreze capacitatea de conexare a cunotinelor dobndite n cadrul cursului


cu ansamblul disciplinelor studiate, precum i cu activitatea profesional pe care
urmeaz s o desfoare.
S asume comportamental principalele elemente duhovniceti i pedagogice din
scrierile patristice.
S demonstreze capacitatea de conexare a afirmaiilor de teologie patristic pentru
realizarea dialogului interreligios.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

S introduc studentul n sfera cunoaterii vieii, operei i


contribuiei doctrinare a figurilor majore ale literaturii patristice
din perioada secolelor IV-V.

7.2 Obiectivele specifice

S familiarizeze studentul cu textul patristic i cu normele


elementare de lectur i interpretare a lui.

S nsueasc noiunile teologice fundamentale ce se regsesc n


scrierile patristice.

S neleag contextul elaborrii acestor scrieri.

Page

7.1 Obiectivul general al


disciplinei

S contientizeze consecinele ecleziologice i doctrinare ale


operelor Sfinilor Prini i ale scriitorilor bisericeti i a
actualitii lor pentru viaa i misiunea Bisericii n lumea
contemporan.

S dezvolte capaciti de realizare i conducere a unui dialog


interconfesional, ecumenic i interreligios.

8. Coninuturi
8.1 Curs
Metode de predare
prelegere,
dezbatere
Epoca de aur a literaturii patristice: cauze,
genuri literare, discipline teologice, coli de teologie sau discuie colectiv
patristic.

Observaii
1 prelegere

Atansie cel Mare: viaa, opera, Sfnta Treime, prelegere, dezbatere


sau discuie colectiv
soteriologie, hristologie, antropologie

1 prelegere

Eusebiu de Cezareea, Chiril al Ierusalimului, prelegere, dezbatere


Epifanie de Salamina: viaa, opera, exegez, sau discuie colectiv
catehez, teologia istoriei, erezii.

1 prelegere

Vasile cel Mare: viaa, opera, ascez, prelegere, dezbatere


sau discuie colectiv
cunoaterea lui Dumnezeu, Sfnta Treime, canoane

2 prelegeri

Grigorie de Nazianz: viaa, opera, ascez, prelegere, dezbatere


cunoaterea lui Dumnezeu, Sfnta Treime, sau discuie colectiv
hristologie, soteriologie, poezie.

2 prelegeri

Grigore de Nyssa: viaa, opera, cunoaterea prelegere, dezbatere


lui Dumnezeu, Sfnta Treime, hristologie, mariologie, sau discuie colectiv
soteriologie, antropologie

1 prelegere

Amfilohie de Iconiu: viaa, opera, canonul prelegere, dezbatere


sau discuie colectiv
Sfintei Scripturi

1 prelegere

coala Antiohian. Ioan Gur de Aur: viaa, prelegere, dezbatere


sau discuie colectiv
opera, Sfnta Scriptur, hristologia, doctrina social

2 prelegeri

Ambrozie:
viaa,
opera,
antropologie, prelegere, dezbatere
sau discuie colectiv
mariologie, relaiile dintre Biseric i Stat

1 prelegere

Fericitul Ieronim. Fericitul Augustin: viaa, prelegere, dezbatere


opera,
antropologia,
hristologia,
soteriologia, sau discuie colectiv
mariologia, Sfintele Taine

2 prelegeri

Bibliografie

Page

I. Bibliografia obligatorie:

Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Patrologie, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Romne (EIBMBOR), Bucureti, 1956; Sfnta Mnstire Dervent, 1999
Idem, Patrologie, vol. I, II, III, EIBMBOR, Bucureti, 1984, 1985, 1988
Prof. dr. Stylianos Papadopoulos, Patrologie, vol. I, II/1, II/2 traducere de lect. dr. Adrian
Marinescu, Editura Bizantin, Bucureti, 2006, 2009, 2012
Arhid. prof. dr. Constantin Voicu, Patrologie, vol. 1-3, Editura Basilica, Bucureti, 2009-2010
Remus Rus, Dicionar enciclopedic de literatur cretin din primul mileniu, Editura Lidia,
Bucureti, 2003
Claudio Moreschini, Enrico Norelli, Istoria literaturii cretine vechi greceti i latine, vol. I, II/1,
II/2, Editura Polirom, Iai, 2001, 2004, 2004
Hans von Campenhausen, Prinii greci ai Bisericii, Editura Humanitas, Bucureti, 2005
Idem, Prinii latini ai Bisericii, vol. I i II, Editura Humanitas, Bucureti, 2005
Claudio Moreschini, Istoria filosofiei patristice, Editura Polirom, Iai, 2009

II. Bibliografie opional:


Sfntul Atanasie cel Mare, Scrieri I i II, traducere, introducere i note de pr. prof. Dumitru
Stniloae, PSB 15 i 16, EIBMBOR, 1987, 1988
Sfntul Chiril al Alexandriei, Scrieri I-IV, PSB 38-41, EIBMBOR, Bucureti, 1991, 1992, 1994,
2000
Sfntul Chiril al Alexandriei, Zece cri mpotriva lui Iulian Apostatul, Editura Anastasia, 2000
Eusebiu de Cezarea, Scrieri I i II, PSB 13 i 14, EIBMBOR, Bucureti, 1987, 1991
Sfntul Vasile cel Mare, Scrieri I-III, PSB 17, 18 i 12, EIBMBOR, Bucureti, 1986, 1989, 1988
Sfntul Grigorie de Nyssa, Scrieri I-II, PSB 29, 30, EIBMBOR, Bucureti, 1982, 1998
Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la facere (I), traducere, introducere, indici i note de Pr. D. Fecioru,
EIBMBOR, 1987
Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la facere (II), traducere, introducere, indici i note de Pr. D.
Fecioru, EIBMBOR, 1989
Sfntul Ioan Gur de Aur, Omilii la Matei, traducere, introducere, indici i note de Pr. D. Fecioru,
EIBMBOR, 1994
Sfntul Ambrozie, Despre Duhul Sfnt, traducere, studiu introductiv i note de pr.dr. vasile Rduc,
Editura Anastasia, Bucureti, 1997
Augustin, Despre iubirea absolut, comentariu la prima epistol a lui Ioan, ediie bilingv, traducere
de Roxana Matei, introducere de Marie-Anne Vannier, ediie ngrijit de Cristian Bdili, Editura
Polirom, Iai, 2003
Augustin Confessiones, traducere i indice de prof.dr. docent Nicolae Barbu, introducere i note de
pr. prof. dr. Ioan Rmureanu, ediia a II-a, EIBMBOR, Bucureti, 1994
Fericitul Augustin, Retractaiones / Revizuiri, traducere de Nicolae I. Barbu, postfa de Ioan G.
Coman, Editura Anastasia, 1997
Jaroslav Pelikan, Tradiia cretin, o istorie a dezvoltrii doctrinei, vol. I, vol. II, vol. III, vol. IV,
vol. V, Editura Polirom, Iai, 2004, 2005, 2006, 2006, 2008
Jonathan Hill, Istoria gndirii cretine, Editura Casa Crii, Oradea, 2007
Ioan G. Coman, Probleme de filosofie i literatur patristic, EIMBOR, Bucureti, 1995
Frances Young, Lewis Ayres, Andrew Louth, The Cambridge History of Early Christian Literature,
Cambridge University Press, 2004
Patrick J. Hamell, Handbook of Patrology, Alba House, New-York, 5th edition, 1991
Johannes Quasten, Patrology, vol. I, II, III, IV, Christian Clasic Ave Maria Press, Notre Dame, IN,
f.a.
Joseph Tixeront, A Handbook of Patrology, translated by S.A. Raemers, Kessinger Publishings
Legacy Reprints, f.a.
Otto Bardehewer, Patrology, translated by Thomas J. Shahan, Freiburg im Breisgau & St. Louis,
Mo., 1908

Page

Paladie, Istoria lausiac, scurte biografii de pustnici, traducere, introducere i note de pr. prof. dr.
Dumitru Stniloae, EIBMBOR, Bucureti, 1993
8.2 Seminar
Epistola gen a literaturii patristice
Corespondea Sfntului Atanasie cel Mare
Corespondea Sfntului Vasile cel Mare
Corespondea Sfntului Grigore de Nazianz
Corespondea Sfntului Ambrozie al Milanului
Corespondea Sfntului Ioan Gur de Aur

Metode de predare
dezbatere sau discuie
colectiv
dezbatere sau discuie
colectiv
dezbatere sau discuie
colectiv
dezbatere sau discuie
colectiv
dezbatere sau discuie
colectiv
dezbatere sau discuie
colectiv

Observaii
1 seminar
2 seminarii
3 seminarii
3 seminarii
3 seminarii
2 seminarii

Bibliografie
Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a II-a, traducere, introducere i note de Pr. prof. Dumitru
Stniloae, PSB vol. 16, Editura Institutului Biblic i de Misiune al BOR, Bucureti, 1988, pp. 21190.
Sf. Vasile cel Mare, Epistole, traducere din limba greac, introducere i note de Pr. Teodor
Bodogae, ediie revizuit de Tudor Teoteoi, Editura Basilica a Patriarhiei Romne, Bucureti,
2010.
Sf. Vasile cel Mare, Scrieri, partea a III-a, traducere, studiu introductiv, comentarii i indici de Pr.
prof. Teodor Bodogae, PSB vol. 12, Editura Institutului Biblic i de Misiune al BOR, Bucureti,
1988, pp. 93-640.
Sf. Grigorie de Nazianz, Epistole ctre Sf. Vasile cel Mare, traducere din limba greac de Alexandru
Mihil, n Studii Teologice, seria a III-a, anul V, nr. 1, ianuarie-martie 2009, pp. 215-236; Saint
Gregory of Nazianz, Select letters, n Nicene and Post-Nicene Fathers, vol. 7, second series, edited
by Philipp Schaff and Henry Wace, Hendrickson, second prionting 1999, pp. 435-482.
Sf. Ambrozie, Scrieri, partea a II-a, Scrisori, traducere i note de prof. David Popescu, PSB vol. 53,
Editura Institutului Biblic i de Misiune al BOR, Bucureti, 1994, pp. 26-341.
Sf. Ioan Gur de Aur, Scrisori, traducere din limba greac veche i note de pr. prof. Dumitru
Fecioru, Editura Institutului Biblic i de Misiune al BOR, Bucureti, 2008; Ioan Gur de Aur,
Scrisori din exil, volum realizat de Ioan I. Ic jr, Editura Deisis, n special pp. 135-329

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Capabilitatea siturii n
timp i spaiu a
principalilor autori

EXAMEN
condiionat de predarea
portofoliului de seminar.

10.3 Pondere din


nota final
50%

Page

10. Evaluare
Tip activitate

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninuturile unitilor de nvare au fost elaborate n urma consultrii specialitilor pe
disciplin din facultile de profil, pe baza Programei analitice aprobate la nivelul Patriarhiei
Romne. n egal msur, au fost luate n calcul ateptrile principalilor angajatori ai
absolvenilor acestei specializri: structurile eclesiale, structurile de asisten social, structurile
din domeniul educaional.

patristici din epoca de


aur
Cunoaterea vieii,
operelor celor mai
importante i a
contribuiei teologice
specifice fiecrui autor.

24 i 31 IANUARIE 2013

Demonstrarea
competenelor reale de
actualizare a mesajului
patristic n vederea
transmiterii lui nspre
contemporani.
Prezentarea unui portofoliu 50%
10.5 Seminar/laborator
nelegerea i nsuirea
care va conine lucrare de
problematicii tratate la
seminar, fie de lucru, etc.
curs i seminar.
Capacitatea de a integra
Portofoliul se pred n data
ntr-un discurs
de
10 IANUARIE 2013
interpretativ propriu
temele teologice
discutate.
Respectartea stantardelor
pentru lucrrile cu
caracter tiinific,
coerena n abordarea
tematic, atingerea unui
nivel al gndirii i al
exprimrii sintetice,
capacitatea de munc n
grup.
10.6 Standard minim de performan
S demonstreze capabilitatea siturii n timp i spaiu a principalilor Prini ai Bisericii.

S cunoasc viaa, operele cele mai importante i contribuia teologic specific fiecrui autor.

S alctuiasc fiele de lectur pentru numrul de scrisori alocat din corpusurile epistolare.

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

..........................

...............................

...................................

............................

...........................................

Semntura directorului de departament

Page

Data avizrii n departament