Sunteți pe pagina 1din 1

Actele normative care reglementeaztrorganizareagi

funcfionareaA.P.M.
o H.G. 1625/2003privind ?nfiinfareqorgantintreagi funcfionarea
Agen{iei NafionalepentruProtecfiaMediului
. H.G. 40812004
privind organizareagi funcfionareaMinisterului
Mediului gi Gospodlririi Apelor
. H.G. 308/2005penfir modificareaqi completarea
HG 408/2004
o HG 459D0ASprivind reorganizareagi func{ionareaAgenfiei
Nafionalepenhr ProtecfiaMediului
. Ordonanfi de urgenfi a Guvernului tu.l95/2005 privind
protecfiamediului
. Legea 265/2046 pentru aprobareaOrdonanfei de urgenfi a
privind protecfiamediului
Guvernuluinr. 19512A05