Sunteți pe pagina 1din 2

REZOLVARE SI PUNCTAJE

TEST LA CONTABILITATE CLASA A IX-a

1.Care element patrimonial nu a fost incadrat corect?


a) constructii ( imobilizari corporale )
b) interese de participare ( imobilizari financiare )
c) concesiuni ( imobilizari necorporale )
d) amenajarile de terenuri ( imobilizari necorporale )
2.Enumerati imobilizarile necorporale si explicati licentele.
a. cheltuieli de constituire
b. cheltuieli de cercetare-dezvoltare
c. concesiuni
d. brevete
e. licente

f. know-how
g. marci de fabrica
h.fond comercial
i. alte imobilizari necorporale
j. Avansuri si imobilizari corporale in curs

DEFINITIE: Licenta reprezinta contractul prin care posesorul unui brevet de inventie acorda dreptul unei persoane fizice sau
juridice de a folosi in intregime sau partial brevete contra unei sume de bani.
3.Completati spatiile libere:
Titlurile de participare reprezinta titluri de valoare sub forma de actiuni si parti sociale in capitalul altor societati, pe o
perioada mai mare de 1 an si care permite unitatii detinatoare exercitarea unui control in gestionarea societatilor de la care
detine actiuni precum si realizarea unui venit financiar sub forma de dividende.
4.Imobilizarile financiare sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung altor societati sunt:
a) titluri de participare
b) interese de participare
c) alte titluri imobilizate
d) creante imobilizate
5.Definiti activele.
Activele patrimoniale reprezinta o resursa controlata de intreprindere, ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se
asteapta beneficii economice viitoare.
6.Completati spatiile libere:
Lichiditatea reprezinta capacitatea elementelor de activ de a se transforma in bani, ca urmare a participarii acestora la
circuitul economic.
7.Nu se supun amortizarii: - terenurile
- imobilizarile financiare
- avansurile si imobilizarile in curs
8.Definiti imobilizarile corporale.
Imobilizarile corporale sunt denumite si active tangibile, imobilizari materiale sau active fixe, fiind reprezentate de bunuri
materiale de folosinta indelungata in activitatea intreprinderii.

9. Activele imobilizate sunt structurate astfel:


- imobilizari necorporale
- imobilizari corporale
- imobilizari financiare
10. Pentru ca un bun sa fie considerat mijloc fix, trebuie sa indeplineasca doua conditii:
- durata normala de utilizare mai mare de un an .
- valoare de intrare mai mare decat limita minima stabilita prin lege.
11.Completati spatiile libere:
Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa .
12. Activele imobilizate sau fixe se mai numesc imobilizari sau active pe termen lung si reprezinta bunuri care se
caracterizeaza prin urmatoarele:
- au durata de folosinta mai mare de 1 an in activitatea intreprinderii.
- lichiditatea este mica pe o perioada > 1 an .
- participa la mai multe circuite economice.
- isi transmit valoarea treptat asupra produselor nou obtinute, recuperandu-si valoarea prin amortizare.
13. Se achizitioneaza un utilaj in valoare de 3.500 lei, durata normala de utilizare de 5 ani. Sa se calculeze amortizarea anuala
si lunara dupa metoda amortizarii lineare.
Amortizare anuala lineara = Vi x cal
Cal = 1/D
Amortizare anuala lineara = Vi x cal = Vi x 1/D = 3.500 x 1/5 = 700 lei /an
Amortizare lunara = Amortizare anuala lineara / 12 luni = 700/12 = 58,33 lei/ luna
Punctaje :
Subiectul
Punctaje

Sub.
1
3p

Sub.
2
10p
+ 6p

Sub.
3
5p

Sub.
4
3p

Sub.
5
10p

Sub.
6
4p

Sub.
7
6p

Sub.
8
6p

Sub.
9
6p

Sub.
10
4p

Sub.
11
3p

Sub.
12
10p

Sub.
13
14p

total
90 p

Obs. Se acorda 10 puncte din oficiu.