Sunteți pe pagina 1din 4

INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDEJULUI VASLUI

PRIMARIA 1 CONSILIUL LOCAL SOLETI


CASA CORPULUf DIDACTIC VASLUI
PALATUL COPHLOR VASLUI
CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA 1 PROMOVAREA CULTURII
TRADIJIONALE VASLUI
ASOCIAJIA CULTURAL EDUCATIVA ,,LA IZVORUL TRADIJHLOR VASLUI
COALA GIMNAZIALA ,,ELENA CUZAM SOLE^TI

PROIECT JUDETEAN
,,FLORIDEMAI"
TABARA DE CREATIE
Editia a IV-a
Mai ,2014

n Vaslui
riela Placinta

Direct^^AMa:\Nistd|4schi
* 1$. -i*: .^;\ I o i

Primaria i Consiliul Local Soleti


Bujor

Casa Co
Directoi

Centrul Judetean pentru Conservarea i Promovarea


Culturii Traditionale Vaslui ,
Director, Onciu oician Valei

Asociatia Cultural EducativS ,,La izvorul


Vaslui
Pre$edinte, Costel Adam

REGULAMENTDE ORGAMZARE $1 DESFASURARE


Tabara de create ,,Flori de mai "sc va desfasurape urmatoarele sectiuni:
l)pictura , lucrarile vor fi realizatc in tehnica la alegere (tempera, acuarcla pastel )
panza. lemn, sticla , coli de desen - format A4 si A3.
2)cusaturi populate
3) masti populare
4)impletituri din sfoara si materiale veeetale
5) sculptura
Lucrarile realizate de prescolari si elevi vor trebui sa respecte tema propusa
Traditii si obiceiuri ogiindite in arta plastica si decoratha '
Tabara se va deslasura sub forma unui atelier de lucru in incinta centrului sau in aer liber
,care va avea loc in luna mai 2014.
La aceasta sectiune se pot inscrie maxim 3 elevi pe coala care vor fi insotjti de cadrul
didactic indrumator.
Materialele necesare vor fi aduse de tieeare participant.
Inscrierea participanfilor: se va face pana la data de 10 Mai 2014 prin completarea
Fisei de inscriere anexate si expedierea ei impreuna cu Protocolul de colaborare prin
e-mail adamdaniela4Q:'a),vahoo.com .si telefon 0728163773 sau adam_costel(;\ahoo.com
Taxa de participare pentru fiecare cadru didactic participant la Tabara de crealie estc
de 40 RON sevaachita coordonatorului proiectului sau unuia dintre membrii proiectului.
Aceasta include cheltuielile de organizare , cheltuielile de cazare si masa, realizarca
diplomelor pentru toti panicipantii.

Conditii asigurate dc organizator

Spatiul necesar desiasurarii Taberei de Create.

Programul taberei
Dupa sosirea la faja locului si cazare. panicipantii vor avea o prima intalnire dc grup pentru
stabilirea coordonatelor de lucru si cunoasterea reciproca.
Prima zi-17.mai 2014
Programul de create va cuprinde sesiuni de lucru, in aer liber sau in interiorul centrului ,
timp de 3 ore in cursul zilei, si sesiuni de 2 ore pentru redarea detaliilor si a materialitaplor, ce vor
tl suspnutc dupa-amiezile. Sesiunile in aer liber vor urmari modul de lucru cu privire la realizarea
cusaturilor pe panza, a mastilor traditionale ,a tmpletiturilor din sfoara , picturi pe sticia .pan/a,
coli de desen si lemn.

De asemenea . sunt obser\ate toate obiectele de ana populara (si elementcle decorative
ale acestora) ce fac parte din zestrea centrului ( stergare. vase, covorase, icoant\ obiecte de
imbracaminte etc.
Ziua a doua- 18 mai 2014(jurizarca lucrarilor ^i inmanarea diplomelor)
Se vor purta discu^ii despre obiceiurilc ?i trad'tiile locale.
Vor fi vizionate prezentari power-point in care s-au desiasurat activitati cultural artistice pe teme de traditii si obiceiuri precum si imagini de la activitatile Taberei dc Creatie
derulate in editiile anterioare.
Se va organiza un moment artistic cu elevij Scolii Gimnaziale Solesti si ansamblul
folcloric ,,Solestenii,,

Programul va oferi s.i Iinis.tea si timpul nccesar explorarii zonei in voic.


Se va pregati sala pentru expozijie. Vor fi amplasate panourile. Se expun lucrariie.
Se tehnoredacteaza diplomele. pliante pentru vernisajul expozipei, invitatiile pentru
membrii juriului, pentru parteneri.

Evaluarea lucrariior
Jurizarea va fi realizata de catre specialist! ai institutiiior partenere i organizatori.
Se vor acorda premiile I, II, III si mentiuni pentru rlecare nivel de grupa sau clasa.
Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea. tehnica de lucru s.i impactul mesajului.
Se vor prezenta realizarile ob^inute. in cadrul unei mese rotunde.
Se acorda diploma de participare i cadrelor didactice indrumatoare
Orgabizatorii Ts.i rezerva dreptul de a intra in posesia lucrariior care vor face obiectul unei
expozipi in cadrul Centrului de rezidenta

Diseminare
Se vor reali/a urmatoarele activitati de diseminare:
expozitie cu lucrariie elevilor
tiparire si raspandire de materiale informative (afise, foi volante);
prezentarea portofoliului i a Raportului final in cadrul Cercurilor pedagogicc judctene. la
cursurile de formare continua;
mediatizarea proieclului pe site-uri specializale;
informari in presa locala;

FIA DE INSCRIERE
,,FLORl DE MAI"
TABARA DE CREAJIE
EDITIA a IV a, SOLE$T1 mat 2014

NUMELE

PRENUMELE.

SPECIALITATEA

TELEFON
FIX/MOBIL

E-MAIL
UNITATE
gCOLARA

LOCALITATEA

JUDEJLL

Elevi participant

Data.

Nr

Nume i prenume

crt.

elev

Clasa/

Sec^iunea

! Grupa

Semnatura cadrului didactic