Sunteți pe pagina 1din 3

COPYRIGHT © International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health, Babe?-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Raport de Psihodiagnostic şi Evaluate Clinică (Examinare Psihologică)

I. Informatii despre Client:

Nume si Prenume (sau Cod): PR290809PR290809PR290809PR290809

II. Obiectivul Psihodiagnosticului si Evaluarii Clinice:

• Psihodiagnosticul şi Evaluarea Clinică are ca scop identificarea stărilor psihologice de sanatate şi/sau boală şi a mecanismelor psihologice de etiopatogeneză şi/sau de sanogeneză, cu relevant pentru clientclientclientclient (evaluarea(evaluarea(evaluarea(evaluarea psihologicpsihologicpsihologicpsihologică sesesese realizeazrealizeazrealizeazrealizează lalalala cerere).cerere).cerere).cerere).

III. Descrierea Succintă a Componentelor Psihologice:

Nivel Subiectiv/Emoţional (inclusiv Satisfacţia/Calitatea vieţii)

 

Ce s-a evaluat?

Cu ce s-a evaluat?

 

(teste/sarcini/probe şi/sau interviuri clinice)

EmoEmoEmoEmoţiiiiiiii disfuncdisfuncdisfuncdisfuncţionaleionaleionaleionale

BDIBDIBDIBDI

STAISTAISTAISTAI

Nivel Cognitiv

 

Ce s-a evaluat?

Cu ce s-a evaluat?

 

(teste/sarcini/probe şi/sau interviuri clinice)

AcceptareaAcceptareaAcceptareaAcceptarea neconditionatneconditionatneconditionatneconditionată aaaa proprieiproprieiproprieipropriei persoanepersoanepersoanepersoane

USAUSAUSAUSA

CogniCogniCogniCogniţiiiiiiii evaluativeevaluativeevaluativeevaluative generale,generale,generale,generale, rarararaţionaleionaleionaleionale şiiii irairairairaţionaleionaleionaleionale

GABSGABSGABSGABS

ConvingeriConvingeriConvingeriConvingeri personalepersonalepersonalepersonale

ChestionarChestionarChestionarChestionar dededede ConvingeriConvingeriConvingeriConvingeri PersonalePersonalePersonalePersonale

CogniCogniCogniCogniţiiiiiiii irairairairaţionaleionaleionaleionale şiiii rarararaţionaleionaleionaleionale

InventarulInventarulInventarulInventarul IdeilorIdeilorIdeilorIdeilor

Nivel comportamental

 

Ce s-a evaluat?

Cu ce s-a evaluat?

 

(teste/sarcini/probe şi/sau interviuri clinice)

ComportamenteComportamenteComportamenteComportamente dezadaptativedezadaptativedezadaptativedezadaptative

SCIDSCIDSCIDSCID----IIII

Nivel psihofiziologic

 

Ce s-a evaluat?

Cu ce s-a evaluat?

 

(teste/sarcini/probe şi/sau interviuri clinice)

ReacReacReacReacţiiiiiiii psihofiziologicepsihofiziologicepsihofiziologicepsihofiziologice

SCIDSCIDSCIDSCID----IIII

Nivel de personalitate şi Mecanisme Defensive/Adaptare

Ce s-a evaluat?

Cu ce s-a evaluat?

(teste/sarcini/probe şi/sau interviuri clinice)

NivelulNivelulNivelulNivelul dededede optimism/pesimismoptimism/pesimismoptimism/pesimismoptimism/pesimism

LOTLOTLOTLOT

TrTrTrTrăssssăturituriturituri şiiii tulburtulburtulburtulburăriririri dededede PersonalitatePersonalitatePersonalitatePersonalitate

ChestionarChestionarChestionarChestionar SCIDSCIDSCIDSCID----IIIIIIII InterviuInterviuInterviuInterviu ClinicClinicClinicClinic StructuratStructuratStructuratStructurat SCIDSCID-SCIDSCID--II-IIIIII

Nivel de relaţionare interpersonală

Ce s-a evaluat?

Cu ce s-a evaluat?

(teste/sarcini/probe şi/sau interviuri clinice)

FuncFuncFuncFuncţionareionareionareionare globalglobalglobalglobală

SCIDSCIDSCIDSCID----IIII

Structura Axială DSM/SCID (are implicaţii formale/legale doar dacă este confirmată de un medic psihiatru)

o

Axa I: Distimie;Distimie;Distimie;Distimie; AnxietateAnxietateAnxietateAnxietate socialsocialsocialsocială;;;; AnxietateAnxietateAnxietateAnxietate gereralizatgereralizatgereralizatgereralizată

o

Axa II: TulburareTulburareTulburareTulburare dededede PersonalitatePersonalitatePersonalitatePersonalitate EvitantEvitantEvitantEvitantă

o

Axa III: nimicnimicnimicnimic semnificativsemnificativsemnificativsemnificativ

o

Axa IV: pupupupuţineineineine interacinteracinteracinteracţiuniiuniiuniiuni sociale,sociale,sociale,sociale, suportsuportsuportsuport socialsocialsocialsocial inadecvatinadecvatinadecvatinadecvat

o

Axa V: GAFGAFGAFGAF cucurentcucurentrentrent ----

IV. Concluzii (Sumarizarea informaţiilor în termeni psihologici):

În urma Psihodiagnosticului şi Evaluării Clinice sesesese constatconstatconstatconstată reacreacreacreacţiiiiiiii psihoemopsihoemopsihoemopsihoemoţionaleionaleionaleionale dezadaptativedezadaptativedezadaptativedezadaptative şiiii sussussussusţinuteinuteinuteinute

dededede cognicognicognicogniţiiiiiiii irairairairaţionale.ionale.ionale.ionale.

ChestionarulChestionarulChestionarulChestionarul dededede DepresieDepresieDepresieDepresie BeckBeckBeckBeck –––– nivelnivelnivelnivel criticcriticcriticcritic depresiedepresiedepresiedepresie

STAISTAISTAISTAI –––– anxietateanxietateanxietateanxietate crescutcrescutcrescutcrescută

SCIDSCID-SCIDSCID--I-III –––– distimiedistimie;distimiedistimie;;; anxietateanxietateanxietateanxietate socialsocialsocialsocială;;;; anxietateanxietateanxietateanxietate generalizatgeneralizatgeneralizatgeneralizată;;;; elementeelementeelementeelemente dededede tulburaretulburaretulburaretulburare obsesivobsesiv-obsesivobsesiv--compulsiv-compulsivcompulsivcompulsivă (nivel(nivel(nivel(nivel subclinic)subclinic)subclinic)subclinic)

ChestionarChestionarChestionarChestionar şi InterviuInterviuInterviuInterviu SCIDSCID-SCIDSCID--II-IIIIII –––– TulburareTulburareTulburareTulburare dededede PersonalitatePersonalitatePersonalitatePersonalitate EvitantEvitantEvitantEvitantă;;;; trtrtrtrăssssăturituriturituri dededede personalitatepersonalitatepersonalitatepersonalitate dededede tiptiptiptip

obsesivobsesiv-obsesivobsesiv--compulsiv-compulsivcompulsivcompulsiv şiiii elementeelementeelementeelemente dededede tulburaretulburaretulburaretulburare dededede pepersonalitatepepersonalitatersonalitatersonalitate dededede tiptiptiptip borderlineborderlineborderlineborderline (nivel(nivel(nivel(nivel subclinic)subclinic)subclinic)subclinic)

USAUSAUSAUSA –––– acceptareacceptareacceptareacceptare necondinecondinecondinecondiţionationationationată aaaa proprieiproprieiproprieipropriei persoanepersoanepersoanepersoane foartefoartefoartefoarte scscscscăzutzutzutzută

GABSGABSGABSGABS –––– nivelnivelnivelnivel dededede rarararaţionalitateionalitateionalitateionalitate foartefoartefoartefoarte scscscscăzut;zut;zut;zut; nivelnivelnivelnivel dededede irairairairaţionalitateionalitateionalitateionalitate foartefoartefoartefoarte ridicat;ridicat;ridicat;ridicat; evaluareevaluareevaluareevaluare globalglobalglobalglobală aaaa

proprieiproprieiproprieipropriei persoanepersoanepersoanepersoane ridicatridicatridicatridicată

ChestionarulChestionarulChestionarulChestionarul dededede ConvingeriConvingeriConvingeriConvingeri PersonalePersonalePersonalePersonale –––– nivelnivelnivelnivel ridicatridicatridicatridicat alalalal nevoiinevoiinevoiinevoii dededede confort;confort;confort;confort; nivelnivelnivelnivel foartefoartefoartefoarte riririridicatdicatdicatdicat alalalal nevoiinevoiinevoiinevoii

dededede realizare;realizare;realizare;realizare; nivelnivelnivelnivel scscscscăzutzutzutzut alalalal nevoiinevoiinevoiinevoii dededede aprobareaprobareaprobareaprobare

InventarulInventarulInventarulInventarul IdeilorIdeilorIdeilorIdeilor –––– cerincerincerincerinţeeee absolutisteabsolutisteabsolutisteabsolutiste dededede dreptatedreptatedreptatedreptate dededede nivelnivelnivelnivel foartefoartefoartefoarte ridicat;ridicat;ridicat;ridicat; evaluareaevaluareaevaluareaevaluarea globalglobalglobalglobală aaaa altaltora:altaltora:ora:ora:

nivelnivelnivelnivel ridicatridicatridicatridicat

V. Recomandări (Implicaţii ale Concluziilor pentru Obiectivul Psihodiagnosticului şi Evaluării Clinice; Pot fi accesibile, cu acordul clientului, unor terţe părţi, în funţie de contextual în care se face Psihodiagnosticul şi Evaluarea Clinică):

În urma concluziilor Psihodiagnosticului şi Evaluării Clinice sesesese recomandrecomandrecomandrecomandă tratamenttratamenttratamenttratament psihologicpsihologicpsihologicpsihologic pentrupentrupentrupentru

ameliorareaameliorareaameliorareaameliorarea problemelorproblemelorproblemelorproblemelor evidenevidenevidenevidenţiate.iate.iate.iate.

Nume şi Prenume/Semnătura/Parafa Psihologului Clinician (şi/sau a Instituţiei, în cazul Structurilor de Psihologie)

CRISTINACRISTINACRISTINACRISTINA MOGOAMOGOAMOGOAMOGOAŞEEEE

29292929 aug.aug.aug.aug. 2009200920092009