Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Institutia de invatamint superior


Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/Calificarea
Forma de invatamint
Codul disciplinei

Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca


Construcii
Construcii Civile i Management
Inginerie Civil
Licen
Inginerie civil
IF nvmnt cu frecven
41245913

2. Date despre disciplina


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Denumirea disciplinei
Aria tematica (subject area)
Responsabili de curs
Titularul disciplinei
Anul de studii IV 2.6 Semestrul 8

Tehnologii performante la lucrri de construcii


Inginerie civil
Prof.dr.ing. Julietta Doma

Prof.dr.ing. Julietta Doma


2.7 Evaluarea Colocviu

2.8 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat


Nr. Curs Aplicaii Curs Aplicaii Stud.
sapt.
Ind.
[ore/spt.]
[ore/sem.]
S L P
S L P

Credit

Denumirea disciplinei

TOTAL

An/
Sem

130

3.1 Numar de ore pe saptamina


3.2 din care curs
aplicatii
3
2 3.3
3.4 Total ore din planul de inv.
3.5
din
care
curs
3.6
aplicatii
42
28
Studiul individual
Ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite
33
Documentara suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice si pe teren
20
Pregatire seminarii/laboratore, teme, referate, portofolii, eseuri
30
Tutoriat
2
Examinari
3
Alte activitati

1
14

II

3.7
3.8
3.9

4.1
4.2

Tehnologii performante la 14
lucrri de construcii

14

88

Total ore studiul individual 88


Total ore pe semestru
130
Numar de credite
5

4. Preconditii (acolo unde este cazul)


De curriculum
Promovarea disciplinei: Tehnologia construciilor (II)
De competente
Nu este cazul
5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1
5.2

28

De desfasurare a cursului
De desfasurare a aplicatiilor

Nu este cazul
Nu este cazul

Competene
transversale

Abiliti dobndite:
(Ce instrumente tie s
mnuiasc)

Deprinderi dobndite:
(Ce tie s fac)

Competente profesionale

Cunotine teoretice,
(Ce trebuie sa
cunoasc)

6 Competente specifice acumulate


S cunoasc pentru macaralele folosite n construcii, criteriile de apreciere comparat
a parametrilor tehnico-funcionali
S cunoasc tehnologia de execuie a construciilor prin metoda liftrii
S cunoasc tehnologia de realizare a construciilor pe timp friguros
S cunoasc tehnologia de realizare a betonului precomprimat
S cunoasc tehnologia de montare a construciilor metalice
S cunoasc tehnologia de execuie a nchiderilor i compartimentrilor
S cunoasc modul de realizare i punere n oper a betonului autocompactant (bac)
Dup parcurgerea disciplinei studenii vor fi capabili:
S elaboreze procesul tehnologic pentru realizarea construciilor pe timp friguros;
S elaboreze procesul tehnologic pentru realizarea construciilor prin metoda liftrii;
S elaboreze procesul tehnologic pentru realizarea elementelor de construcii din beton
precomprimat;
S elaboreze procesul tehnologic pentru realizarea betonului autocompactant (bac)
S aleag mijloacele tehnice (macarale) optime pentru realizarea construciilor;
S ntocmeasc proiectul tehnologic pentru o construcie (piese scrise i piese desenate)
folosind procedeele tehnologice nsuite;
S ntocmeasc un caiet de sarcini.
Dup parcurgerea disciplinei studenii vor fi capabili:
S proiecteze procesele tehnologice specifice fazelor de realizare a elementelor de
construcii din beton precomprimat;
S proiecteze procesele tehnologice specifice betonrii pe timp friguros
S selecteze tehnologiile de execuie, utilajele, mijloacele de transport i echipamentele
tehnologice pentru realizarea construciilor;
S transpun tehnologia de execuie i mijloacele de munc selectate n procesul
tehnologic de realizare a construciilor;
S elaboreze fie tehnologice de execuie pentru: procesele de liftare, realizare beton
autocompactant, realizare nchideri i compartimentri, montaj construcii metalice,
Redactarea i prezentarea unui raport tehnic respectnd normativele tehnice specifice;
Realizarea unui proiect tehnologic n echip cu respectarea coninutului tehnico-tiinific

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specific acumulate)


7.1

Obiectivul general al disciplinei

7.2

Obiectivele specifice

Dezvoltarea de competene privind modul de realizare


(procedee tehnologice i utilaje optime) a unor construcii
speciale
Asimilarea cunotinelor privind tehnologiile specifice de
liftare, montare construcii metalice, precomprimare,
accelerare a ntririi betonului.

8. Continuturi
Metode de
predare

8.1. Curs (programa analitica)


1

Criterii de apreciere comparat a parametrilor tehnico-funcionali ai


macaralelor pentru construcii;

expunere

analiza macaralelor pentru construcii dup aceste criterii

expunere

Tehnologia de execuie a construciilor prin metoda liftrii;

expunere

4
5
6

instalaii de liftare;
aplicaii ale procedeului liftrii
Montarea construciilor metalice

expunere
expunere
expunere

Observatii

Videoproiector
Videoproiector;
prezentri cu
imagini de pe
antier
idem
idem
idem

7
8
9

Influena factorilor climatici asupra tehnologiei betonului;


accelerarea ntririi betonului
Beton autocompactant (bac)

expunere
expunere
expunere

10 Tehnologia lucrrilor de beton precomprimat: instalaii hidraulice de

expunere

pretensionare;

11 pretensionarea armturii prentinse i a armturii postntinse,


12 realizarea aderenei armturilor postntinse
13 Tehnologia de execuie a compartimentrilor
14 Tehnologia de execuie a nchiderilor
8.2. Aplicatii (seminar/lucrari/proiect)
1
2

3
4

expunere
expunere
expunere
expunere
Metode de
predare

Lucrarea 1.
* Se determin Qnec Hnec Rnec pentru o construcie multietajat;
In funcie de cerinele determinate se va alege din punct de vedere
calitativ macaraua turn MT optim (ntre 4 variante), sub aspectul
parametrilor tehnico-funcionali:
a) capacitatea medie de ridicare comparat cu cea minim i
respectiv cea maxim;

expunere,
aplicaii

b) folosirea suprafeei de sprijin i a celei utile de lucru:


*
**
calculul indicilor K1 K1 i K1 ;
c) limitele folosirii momentului sarcinii: calculul indicelui K2;

expunere,
aplicaii

idem

expunere,
aplicaii

idem

expunere,
aplicaii

idem

expunere,
aplicaii

idem

expunere,
aplicaii

Normative
specifice
domeniului
construcii

d) eficiena folosirii puterii motoarelor mecanismului de deplasare


*
i de ridicare a sarcinii: calculul indicilor K3 K4 K4 .
Pentru varianta optim se vor prezenta suprafeele verticale i
orizontale de lucru.

6
7

* Pentru o construcie tip hal parter se determin Qef Hef Ref


In funcie de cerinele determinate se va alege din punct de vedere
calitativ macaraua mobil (pe pneuri sau automacara) optim
(ntre 4 variante), sub aspectul parametrilor tehnico-funcionali:
a) capacitatea medie de ridicare comparat cu cea minim i
respectiv cea maxim;
b) folosirea suprafeei de sprijin i a celei utile de lucru:
*
**
calculul indicilor K1 K1 i K1 ;
c) limitele folosirii momentului sarcinii: calculul indicelui K2;
d) eficiena folosirii puterii motoarelor mecanismului de
*
deplasare i de ridicare a sarcinii: calculul indicilor K3 K4 K4 .
Pentru varianta optim:
- se vor specifica: Qmax/Qmin; Hmax/Hmin; Rmin/Rmax.
- se vor prezenta suprafeele verticale i orizontale de lucru.
Lucrarea nr.2
Pentru suprastructura unei construcii date se va ntocmi caietul de
sarcini care va cuprinde (sintetic):
- descrierea general a lucrrilor;
- nominalizarea prilor de proiect i a planurilor;
- descrierea proprietilor fizice, chimice, mecanice, de aspect,
de calitate, culori dimensiuni, tolerane, probe, teste etc (dup
caz), cu precizri privind:
calitatea,
forma,
aspectul,

8
9
10

11

12

idem
idem
Videoproiector
Videoproiector;
prezentri cu
imagini de pe
antier
idem
idem
idem
idem
Observatii

Cataloage cu:
- mijloace de
ridicat i
manipulat
- dispozitive
de manipulare
si montaj

13

14

ordinea de execuie,
tolerane,
modul de verificare,
altele (dup caz)
teste, probe, verificri necesare;
standardele, normativele i prescripiile care trebuie
respectate;
condiii de recepie, msurtori, precizri privind comportarea
n timp.

idem

expunere,
aplicaii

Bibliografie
1. Doma, J., Ionescu, A. Utilaje, echipamente tehnologice i procedee performante de betonare, Editura
OID.ICM, Bucureti, ISBN 973-9187-11-0, 1994
2. Doma, J., Vescan, V., Moga, A. Tehnologia lucrrilor de construcii i tehnologii speciale, vol.I,
Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1988
3. Trelea, A., Popa, R., Giuc, N., Doma, J., Gheorghi, S., .a. Tehnologia construciilor, vol.I,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, ISBN 973-35-0603-6, 1997
4. Viespescu, D., Platon, M., .a. Tehnologia lucrrilor din beton precomprimat, Editura Tehnic
Bucureti, 1979.

5. C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de construcii i instalaii


6. C21-77 Normativ pentru executarea i recepionarea lucrrilor din beton precomprimat
7. NE-012 - Normativ pentru producerea betonului i executarea lucrrilor de construcii din
beton, beton armat i beton precomprimat , partea 1/2007 - producerea betonului i partea
2/2010 - executarea lucrrilor din beton
8. IPC (Institutul de proiectare pentru construcii industriale), Bucureti proiect 7417/86,
Catalogul general al mijloacelor tehnice necesare ramurii construciilor, vol.2 i vol.4, Mijloace de
ridicat i manipulat.
9. IPC (Institutul de proiectare pentru construcii industriale), Bucureti proiect 7207/80,
Dispozitive de manipulare i montaj elemente prefabricate pentru construcii.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii


epistemice, asociatiilor, profesionale si angajatori din domeniul aferent programului
Competenele achiziionate vor fi necesare angajailor care i desfoar activitatea n
cadrul firmelor de proiectare tehnologic i a celor din domeniul execuiei (antier, fabrici de
prefabricate, centrale de beton)

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
Curs
Aplicatii

10.2 Metode de evaluare 10.3 Ponderea din

Rezolvarea a 2 subiecte de
teorie
Evaluarea celor dou lucrri

Prob scris
Prob oral

nota finala
70%
30%

10.4 Standard minim de performanta


Evaluarea ambelor lucrri. Rspuns corect la ambele subiecte

Data completarii
Titularul de Disciplina
iunie 2012
Prof.dr.ing. Julietta Doma

Responsabil de curs
Prof.dr.ing. Julietta Doma

Data avizarii in departament


.........................

Director departament
Prof.dr.ing. Julietta Doma

S-ar putea să vă placă și