Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ANTREPRIZA

Incheiat astazi......
I. PARTILE CONTRACTANTE
l. Societatea Comerciala ..........................................., cu sediul in
.............................. telefon ............. fax ............, inmatriculata in
Registrul comertului ...................... sub nr. .........., avand cont curent nr. ............... deschis
la Banca ................. si codul fiscal nr. ............ prin reprezentantul legal ....................., in
calitate de ANTREPRENOR
si
2. Societatea Comerciala .............................................., cu sediul in
.............................. telefon ............. fax ............, inmatriculata in Registrul
comertului ...................... sub nr. ..........., avand cont curent nr. ............... deschis la Banca
................. si codul fiscal nr. ............ prin reprezentant legal in calitate de CLIENT
au convenit incheierea prezentului contract cu urmatoarele clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
1. ANTREPRENORUL se obliga sa execute, la cheie, cu materialele sale si pe
riscul sau, urmatoarele;
- cladiri cu destinatie..................;
- instalatii.............................;
- cai de comunicatie.....................;
- imprejmuiri............................;
- dotari.................................;
- reparatii..............................;
2. Constructiile si lucrarile vor fi executate de antreprenor pe baza planului
general si de detaliu si a proiectului de executie, prezentate de client si acceptate fara
obiectie de antreprenor.
3. Lucrarile vor incepe numai dupa abtinerea autorizatiei prevazute de Legea
nr.50/199l republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea
executarii constructiilor de catre ..............
Obtinerea autorizatiei de constructie si vizelor legale revine..........(antreprenor,
client).
III. PRETUL SI PLATA
1. Lucrarile se executa la un pret de deviz, stabilit potrivit documentelor de plata.
2. Plata se va face esalonat de catre client dupa receptia fiecarei faze a lucrarilor prin:
- contul antreprenorului nr. ............. deschis la Banca .......................;
- contul clientului nr. ............... deschis la Banca .........................;

3. Neplata la termen a ratei pentru partea din lucrari executata si receptionata


conduce, din initiativa antreprenorului, la rezilierea contractului cu daune reprezentand ...
% din valoarea contractului, valoare ce va fi estimata de expert la termenul cand se va
hotari rezilierea.
IV. TERMENUL DE EXECUTIE
1. Termenul de executie si de receptie definitiva a lucrarilor de antrepriza la cheie,
este de .... zile/luni/ani incepand cu data de ............ si pana la data de .............
2. Nerespectarea in termen a obligatiilor asumate prin prezentul contract se penalizeaza
cu ...% pe zi de intarziere, penalitati ce vor fi suportate de partea in culpa.
Clientul va avea dreptul de a hotari sistarea lucrarilor si executarea lor de alt
antreprenor.
Penalitatile sunt datorate de la data scadentei si pana la executarea ei efectiva.
V. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia lucrarilor se va face atat pe faze de executare, incheindu-se procesele
verbale de receptie preliminara, cat si final, incheindu-se procesul-verbal de receptie
definitiva a lucrarii, in baza caruia antreprenorul are dreptul la plata integrala a pretului
lucrarii.
VI. CALITATEA LUCRARILOR DE ANTREPRIZA
Antreprenorul raspunde si garanteaza, timp de .... ani, calitatea lucrarilor si a
constructiilor, timp de .... ani, obligandu-se sa remedieze in acest interval in contul sau,
toate defectele aparute, cu exceptia celor rezultate din culpa clientului.
VII. DREPTUL DE ASISTENTA SI VERIFICARE
Clientul are dreptul sa asiste si sa verifice modul de executie al lucrarilor ce fac
obiectul contractului pe timpul executiei, iar antreprenorul este obligat sa repare ori sa
inlocuiasca lucrarile si materialele care nu corespund proiectelor de constructie.
VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Modificarea unilaterala a contractului este interzisa. Completarile si modificarile
la prezentul contract sunt valabile si opozabile intre partile contractante, daca sunt
cuprinse in acte aditionale semnate de ambele parti.
IX. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentu executarea defectuoasa a
contractului, partea in culpa se obliga sa plateasca daune interese.

X. FORTA MAJORA exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile


legii, cu cerinta notificarii scrise prealabile in termen de 3 zile de la aparitia cazului de
forta majora si in baza certificatului eliberat de Camera de Comert si Industrie a
Romaniei.
XI. LITIGII
Eventualele litigii ivite intre partile contractante vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar daca nu este posibil, vor fi solutionate de instanta in a carei raza teritoriala
se afla imobilul care se construieste/sau la care se efectueaza lucrarile.
XII. ALTE
CLAUZE ...............................................................................................................................
.............................................
Prezentul contract a fost redactat in doua exemplare, cate unul pentu fiecare parte.
ANTREPRENOR
...............
Reprezentant legal

CLIENT
..............
Reprezentant legal