Sunteți pe pagina 1din 8

Acatistul Tuturor Sfinților

Români
Alcătuit de
Prea Cuviosul Ghelasie Gheorghe
şi Fratele Valerian Dragoş Pâslaru
de la Sfânta Mănăstire Frăsinei
Tipărit cu binecuvântarea
Înalt Prea Sfințitului
† SERAFIM
Mitropolitul Germaniei

Prăznuire în Duminica a doua după


Pogorârea Sf. Duh (Rusalii)

După obişnuitul început, se zice:

Troparul, glasul 3

Ca pe nişte sfeşnice înțelegătoare ale Soarelui Celui Neapus, în cântări vă lăudăm,


că luminători sunteți nouă, celor din întunericul necunoştinței, ca prin rugăciunile
voastre necontenite să se mântuiască şi sufletele noastre.

Condacul 1

Taina moştenirii din Părinți şi neam este taina menirii ce fiecare o are în Propriul
său chip, şi fericiți sunteți voi,
Sfinților, care cu împodobire aceasta ați împlinit şi aşa v‐ați făcut sfințenia
pământului şi neamului: Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi
pământ românesc!
Icosul 1

Altarele lumii sunt locurile şi moaştele celor ce au fost cu adevărat închinătorii


sfinți ai lui Dumnezeu şi aşa au rămas înrudirea cu un neam şi un pământ, într‐o
unire ce nu se mai poate despărți.
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele vii de închinare;
Bucurați‐vă, Sfinților, care şi locurile ați sfințit;
Bucurați‐vă, Sfinților, care şi pe pământ locaş v‐ați făcut;
Bucurați‐vă, lauda de cinste a unei meniri;
Bucurați‐vă, lucrarea de taină a unei moşteniri;
Bucurați‐vă, talanții unui anume chip;
Bucurați‐vă, semințe pentru o anumită țarină;
Bucurați‐vă, cei aleşi cu o legătură sfântă;
Bucurați‐vă, legământ de veşnică unire;
Bucurați‐vă, unire ce nu se mai poate despărți;
Bucurați‐vă, Sfinților, în pomenirea din neam în neam;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 2

Ce minunat este să te naşti din Sfinți Părinți, să moşteneşti virtuțile lor, să


viețuieşti unde au osemintele sfinte, să duci mai departe închinarea de: Aliluia!

Icosul 2

Lumea nu este împărțită de taina Părinților şi neamului şi nici de un anume pământ


strămoşesc, ci de stăpânirile pătimaşe, ce distrug tocmai altarele cele sfinte.
Bucurați‐vă, Sfinților Părinți, taină dumnezeiască;
Bucurați‐vă, Părinți, naştere de Viață;
Bucurați‐vă, Părinți, arătarea Chipului lui Dumnezeu;
Bucurați‐vă, Părinți, locaş de altar;
Bucurați‐vă, Părinți, închinarea dumnezeiască;
Bucurați‐vă, aleşii pământului;
Bucurați‐vă, legământul Făgăduinței;
Bucurați‐vă, înrudirea făpturilor;
Bucurați‐vă, înrudirea şi temelia vieții;
Bucurați‐vă, înrudirea ce preface firea;
Bucurați‐vă, taina însăşi a Veşniciei;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!
Condacul 3

Aşa, Sfinților ai acestui neam şi pământ românesc, cu cinstirea cuvenită vă


sărbătorim şi în pomenirea voastră şi noi ne oglindim, în închinarea cea mare de:
Aliluia!

Icosul 3

Din vremurile cele de demult, de la primul Părinte al acestui neam, vouă, tuturor
celor ce ați sfințit acest pământ, vă aducem şi noi mulțumirea cea binecuvântată.
Bucurați‐vă, Sfinților, de la începuturile acestui neam;
Bucurați‐vă, Sfinților, de pe acest pământ;
Bucurați‐vă, Sfinților, înrudiți cu plămădirea lui;
Bucurați‐vă, cei născuți pe aceste meleaguri;
Bucurați‐vă, cinstiți moşi şi strămoşi;
Bucurați‐vă, părtaşii sfintei moşteniri a locului;
Bucurați‐vă, cei înscrişi cu menirea acestuia;
Bucurați‐vă, cei ce ați luat jugul acestei țări;
Bucurați‐vă, cei ce ați luat crucea anume însemnată;
Bucurați‐vă, cei ce ați trecut pe drumurile noastre;
Bucurați‐vă, lucrătorii mântuirii neamului românesc;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 4

Pământ bun al semințelor bune fiind acest neam, a crescut pe mulți plăcuți ai lui
Dumnezeu, ca să fie făclii nestinse, în cântarea de: Aliluia!

Icosul 4

Încă şi din alte părți mulți ați venit, sfinților, să vă odihniți sfintele voastre moaşte
în acest pământ binecuvântat, făcându‐vă comori de mare preț.
Bucurați‐vă, Sfinților de la început de veacuri;
Bucurați‐vă, Sfinților daco‐romani;
Bucurați‐vă, Sfinților români;
Bucurați‐vă, Sfinților de prin peşteri şi sihăstrii;
Bucurați‐vă, Sfinților din sate şi cetăți;
Bucurați‐vă, Sfinților, slujitori împărăteşti;
Bucurați‐vă, Sfinților, slujitori la altare;
Bucurați‐vă, Sfinților, ostaşi şi căpetenii de oşti;
Bucurați‐vă, Sfinților din dregătorii şi cinste;
Bucurați‐vă, Sfinților în smerenie de taină;
Bucurați‐vă, Sfinților, plăcuții de inimă ai lui Dumnezeu;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 5

Cum să vă numim pe voi, o, sfinților ai acestui pământ şi neam, cum să vă aducem


cinstirea noastră şi mulțumirea care vi se cuvine, decât prin cântarea de: Aliluia!

Icosul 5

Pomenirea noastră să fie fără micşorarea vreunuia; vouă, celor rămaşi în amintire,
sau încă tăinuiți, ori sub negurile vremurilor, tuturor vă aducem sărbătorirea
noastră.
Bucurați‐vă, cinstitorilor de Dumnezeu din vechime;
Bucurați‐vă, drepților de demult;
Bucurați‐vă, primilor propovăduitori apostoleşti;
Bucurați‐vă, primilor mucenici;
Bucurați‐vă, primilor sihaştri doritori de marea duhovnicie;
Bucurați‐vă, primilor monahi, stareți şi duhovnici iscusiți;
Bucurați‐vă, primilor arhierei şi preoți ai Bisericii;
Bucurați‐vă, ctitori de mănăstiri şi biserici;
Bucurați‐vă, apărători şi luptători cu stăpânirile vrăjmaşe;
Bucurați‐vă, domnitori încununați cu sfințenia;
Bucurați‐vă, toți sfinții înscrişi pe acest pământ;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 6

Nici unul, numiți sau tăinuiți, de la cel mai de jos până la cel mai de sus, nu sunteți
în uitare, ci cu toții în cântarea de: Aliluia!

Icosul 6

Şi aşa, sărbătorirea noastră să fie deodată pentru toți, cu fiecare în parte şi a


celorlalți, ca o preasfântă adunare a iubirii dumnezeieşti.
Bucurați‐vă, mucenicii din Tomis;
Bucurați‐vă, Macrobiu, Lucian şi Dasius;
Bucurați‐vă, Argeu, Narcis, Marcelin şi Filius episcopul;
Bucurați‐vă, Niceta ierarhul, Ermil şi diaconul Stratonic;
Bucurați‐vă, Bretanion, Casian şi Gherman;
Bucurați‐vă, Efrem, Montanus preotul şi soția sa Maxima;
Bucurați‐vă, Irineu, Lupus şi Silvan;
Bucurați‐vă, Chiril, Chindeas, Tasius şi Sava;
Bucurați‐vă, Dadas, Pasicrate şi Valentin din Durostorum;
Bucurați‐vă, Iulian, Nicandru, Isihie, Emilian şi Secundus;
Bucurați‐vă, Atalos, Kamasis, Filip şi Zoticos;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 7

Pomelnicul cel sfânt străluceşte încă cu cei ce ați rămas mai jertfelnici, pentru
grabnicul ajutor în nevoile noastre, ale celor ce cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Chiar veniți de peste hotare, v‐ați înrudit cu neamul de aici şi v‐ați unit cu menirea
de taină de pe acest pământ.
Bucurați‐vă, Apostole Andrei şi următorilor apostoleşti;
Bucurați‐vă, Cuvioasă Paraschiva, Muceniță Filofteea şi Teodora;
Bucurați‐vă, Martirilor din Ardeal, Visarion, Sofronie şi Oprea;
Bucurați‐vă, Arhiereilor Iorest şi Sava şi Iosif maramureşeanul;
Bucurați‐vă, Ioan de la Suceava şi neînfricaților Brâncoveni;
Bucurați‐vă, domnitorilor Matei Basarab şi Ştefan cel Mare;
Bucurați‐vă, Dimitrie cel Nou şi Nicodim cel Blând;
Bucurați‐vă, Ioan de la Prislop, Paisie şi Ioan de la Neamț;
Bucurați‐vă, Antonie de la Iezer, Neofit din Stânişoara şi Daniil Sihastrul;
Bucurați‐vă, Arhiereilor Leontie, Nifon, Calinic, Ghelasie şi Antim Ivireanul;
Bucurați‐vă, toți cei ştiuți şi neştiuți;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 8

Cinstirea noastră adusă vouă, Sfinților plăcuți ai lui Dumnezeu, să nu fie umbrită
de rugămințile noastre, ale celor aflați în necazuri şi nevoi, şi aşa împreună să
cântăm: Aliluia!
Icosul 8

O, voi, Sfinților iubitori de Dumnezeu, ați rămas înscrişi în acest neam şi pământ şi
aşa ați unit pământul cu cerul, plinind marea taină a Întrupării lui Hristos.
Bucurați‐vă, împlinirea tainei celei dumnezeieşti;
Bucurați‐vă, stâlpii ce sprijină cerul;
Bucurați‐vă, mărgăritarele din țarină;
Bucurați‐vă, comorile cele nestricate;
Bucurați‐vă, izvoarele de apă vie;
Bucurați‐vă, hrana Cuvântului dumnezeiesc;
Bucurați‐vă, băutura Preasfântului Duh;
Bucurați‐vă, grăirea cea binecuvântată;
Bucurați‐vă, sfatul de mare înțelepciune;
Bucurați‐vă, povățuirea iscusită;
Bucurați‐vă, alegerea doar a celor bune;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 9

Ştiindu‐vă pe voi temelia de piatră a acestui neam, şi noi, deşi nevrednici,


moştenitorii tainelor voastre suntem, prin care cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Este mare bucuria noastră, avându‐vă pe voi apărători şi ajutători în toate nevoile,
că necontenit la Hristos mijlociți şi mântuirea noastră.
Bucurați‐vă, cei binecuvântați de Dumnezeu;
Bucurați‐vă, aleşii dintre fiii oamenilor;
Bucurați‐vă, cei mai curați cu sufletul;
Bucurați‐vă, cei mai curățiți cu trupul;
Bucurați‐vă, cei mai înțelegători cu mintea;
Bucurați‐vă, cei mai simțitori cu inima;
Bucurați‐vă, cei mai înțelepți cu duhul;
Bucurați‐vă, cei mai plini de cuvântul Evangheliei;
Bucurați‐vă, cei mai râvnitori de cele bune;
Bucurați‐vă, cei mai lucrători ai duhovniciei;
Bucurați‐vă, cei mai iubitori de Dumnezeu;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!
Condacul 10

Prin icoanele voastre cele sfinte şi noi ne descoperim propriul chip, şi ne oglindim
atât virtuțile, cât şi slăbiciunile, şi aşa cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Fericiți sunteți cu adevărat că vă avem rugători către Dumnezeu şi grabnici


miluitori în toate nevoile şi necazurile, ce adesea ne copleşesc.
Bucurați‐vă, sfinților, întăritori în credință;
Bucurați‐vă, povățuitori în toate căile vieții;
Bucurați‐vă, părinți cu brațe preaiubitoare;
Bucurați‐vă, mucenicie cu mărturisire neînfricată;
Bucurați‐vă, cuvioşie de îngeri trupeşti;
Bucurați‐vă, smerenie ascultătoare;
Bucurați‐vă, smerenie iubitoare;
Bucurați‐vă, luarea greutăților peste fire;
Bucurați‐vă, ducerea poverilor celor slabi;
Bucurați‐vă, tămăduirea de boli şi neputințe;
Bucurați‐vă, îmblânzirea tuturor răutăților;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 11

Pomenirea voastră, sărbătorile praznicelor cuvenite, locurile unde v‐ați nevoit şi ați
lucrat, unde acum vă odihniți sfintele moaşte, toate sunt şi cântarea noastră de:
Aliluia!

Icosul 11

Comori de mare preț ne sunteți, moşteniri preasfinte din neam în neam, frumuseți
de mare podoabă ale Bisericii noastre româneşti.
Bucurați‐vă, comorile pământului românesc;
Bucurați‐vă, luceferi ai luminii lui Hristos;
Bucurați‐vă, pomi cu roadele vieții nemuritoare;
Bucurați‐vă, râuri cu ape tămăduitoare;
Bucurați‐vă, uşile pământului spre cer;
Bucurați‐vă, porțile cerului spre pământ;
Bucurați‐vă, altarele pe care a coborât Dumnezeu;
Bucurați‐vă, altarele pe care mereu coboară Hristos;
Bucurați‐vă, rugăciuni neîncetate;
Bucurați‐vă, mijlociri nenumărate;
Bucurați‐vă, sfinții noştri cei mai de aproape;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 12

Biserică luptătoare ați rămas şi Biserică biruitoare în cer v‐ați făcut, iar prin voi şi
noi, fiii de jos, ne naştem, creştem şi ne împlinim, în cântarea de: Aliluia!

Icosul 12

Aşa, nădejdea mântuirii noastre ne‐o păstrăm şi prin voi credința ne‐o întărim şi cu
îndrăznire spre Hristos alergăm, unde sunteți acum adunați cu toții.
Bucurați‐vă, sfinților noştri de neam şi rudenie;
Bucurați‐vă, moşilor şi strămoşilor sfinți;
Bucurați‐vă, pomenirea mărturiilor străbune;
Bucurați‐vă, chipuri neşterse de vremi;
Bucurați‐vă, nume păstrate cu grijă;
Bucurați‐vă, icoane de pururea închinare;
Bucurați‐vă, sfinte moaşte, altare vii;
Bucurați‐vă, morminte, biserici de suflet;
Bucurați‐vă, morminte, inimi ce bat în odihnă;
Bucurați‐vă, întipărirea veşniciei în pământ;
Bucurați‐vă, nemurirea din neam în neam;
Bucurați‐vă, Sfinților, altarele şi închinarea de neam şi pământ românesc!

Condacul 13

Sfinților toți, de neam şi pământ românesc, pomenirea voastră ne este sărbătoare şi


bucurie, dar şi rugăminți pentru țara aceasta şi pentru noi, cei în nevoi, ca să
cântăm cu glas mare: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zice iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1.

S-ar putea să vă placă și