Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

subsemna

L u

r / subsemna t

o7r2_24!ZZ__4zA,rz/,tL
- -.qzr/
- .4/.r,,1r..v._
ra

/N5PC7p4

aYlr-) ? /n ?q?azt
"p///0?//
rz!.?vutvlvJv../

:v;n.{

pRTMARTA coMUNEr pERrAM.

doniciliu |

Judetu.L
rimis.
luI Timi9,

arr.326 din Codul PenaI @,


pr:ivind fatsut in declaratii,
proprta rbspundere ca inpreun5 cu fanif.ia') deiin urmatoarete:
cunoscand prevederile

f,rn.Fir
cNe
CNF

dectar

pe

zuNURI I}PBII.E

NorA:

Se vor declara inclusiv cete aflate in alie !:ri

r
dp5;

*) Categoriite jndicate sunt: 1) agiicol, (2)


forestier, (3) intravitan; (4) tuciu
(5) atte categorir de rerenuri extravilane. dacl
se afIA in circuitut civit.

de

NoTA:

Se vor decfara

inclusiv cele affare

cofuu4 rea,hr'l
Abz/4,y,t

2oo/

1n

Jl

N4n^

/k U"/4ztAc'

Olry /r/z/Z .e/,/,


th,d 4/n',2/4 .
tz

r,'-SzU,?/

") categoriile indicare sunr: {1) apartanent; (2) cas: de rocult; (3) cas5
vacanle; {4) spatii comerciale/de proouc!ae.

-) Prin fanilie se inlerege sotur/sotia


copiii afrati in tntrerinerea acestora.
9i
'lu"u'rir",
') La "!irular" se nentioneaz:, rn
p..i.rj,- iu.u1u p.op.,...u."rui
..i,"r

ii'i:ilil':.iiliilliiiii.ilo""',
.

iar

1n cazur

u",j"il,r r'' ilp'op.i..it",

de

cora-parte

II. BI'NURI ISCBILE


1. Autovehicul/autoturj.sre/ tractoate, nagini agrj'coLe, 9alupe, iahturi 9i alte
[ijloace de tlansPolt care sun! supuse lnnatriculSrii, potrtvit Iegit
Modll de ooirandrlr

dr2rpcP

2.Bunufisubfor[:d[t31Pr9ioas,bij-uterii,'obictdaEt59idcult,

f=:^i':"J-:::'1",fr"",t"r;:t;:';l
colocrii d ar!; ei nurr'snati'a'-"it"!'"
";'",i""
rn
a aror varoarF
sau arter6
;
;;;;;i
"',.""i'"r

arlale in proprietare, indireren! daca ere


::t1:, ^"*,""" toate b'nurire
.;;; l;ritoriur Ronaniei la nonentul declararit'
";;
"f1"

FIECARE,
VAIPAR9 DEPiSE9IE 3.OOO DE EURO
III. BUNURI !'OAII'8, A CAROR
12
I}IOBILE iNSTRTINATE iN ULTD'ELE
'.INI
p*so".a catre.at" s-a

5t

se

BUNIJRI

rnscrioat

iiiiiiliiilii

IV. ACTIVE FINANCIARE


forne echivalente de
fonduri de
$i depozite bancare'
i. ;;;;
val,oarea insura!a a
investiie' inclusiv card'rrire cre
.."r"^i"r..-'ii
depaseeete s 000 de euro
i"."i.'..."..'.
banci sau institu!ii financlare oln
ln
afrate
cele
inclusiv
o""tr..
!3t1.'
strSinAta!e.
t".tl@.

c*e

"d"io1!tr6aza
adresa ace3tel:q--

-so1d/valoare Ia

sl

-- r

,/

; (2)

card)
(1) con! curen! sau..echivalente(rnclusiv
* categoriile indlcate sunt:
de investitii--sa-u. echivarente'
e'rliour"'t'; j3;;;;;ti
depozit bancar suopensii
cu acumulare (se vot declala cere
de
plivate
-/
fo;duri
"i;';i;l-;;
anului fiscal anterrotr ' "t"
valoarea de
9i inPrunutu!i acordate' daca
2. Plasamente, investi!ii directe
000 de euro
pi"t: in"r--u-ta u tuluro! aceslora depa9este 5
in srrainatate
lStt;' o.-"'. incrusiv investitrile si parricipbrire

Nuhlr de titluri/cota

tent titlu/ocietatea ln care

actronar sau
asociat/benef icia! de lnD.uut

_) Categori.ile indical e su']t: (.I' hartii de valodre


inprurnuturi acordate in nume per:sonal.

3. AIte active

e^.16f:+

i .^no'^i

care lnsumate

producStoare

echivalentul a 5.000 de euro pe ani

rl o.

rrr

cep;9esc

NOTA:

Se

vor declara inclusiv cele affate in strainatate.

V.

DATORII

Debite, ipoteci, garantii enise in benefjciur unui rer!, bunurl achi zitionate 1n
sistem Leasing 9i al.te asenenea bunuri, dace vafoarea insunate a tuturor acestora

depdse5te 5,000 de eulo.


NOTA:

Se

vor declar:a inclusiv pasivete flnanciare acuhutate in stxeinalale.

contractat ln anul

vI. caalouli, sedicii sau .vEntlje pliDir glarui! sau subvn?ionat fali d
valoara de piait, din parrea unor prsosn, olganizagii, socieragi
conerciale, !gii
nagional
sau
inslitu!.ii
public
rocrnFli..o
::::::i:,- _":1f."1/3ociraii
c!clit6, garantii, decont:-i d chttuieti sau alle aserenea,"t"ii.o.,
a cbror
valoare individuala depalegLe 500 de euro.
cine a reatlzlt venrtut
1.

1. Titular:

Suraa

venitulul:

nufre,

Servtciul pr.stat/obictul
genelator de veDit

1.2. sol/sotie

r ) se excepteaztr
cle la declar:ale
partea rudelor de gradut I qi al II_lea. cddourile 9i rrard!riIe

uzuale p!r.m_ce

cjrn

VII. VDituri a1 declaEanrutui qi ale ctlbli1o! s:i d fatlili, !alizate in


ulti&uJ. e fiscat iachej.at {potravr! ar!. 41 din
Lesea n{j__!l_U?_S_ql - codu.r frscal, cu
rodi f_c5r I le si comptel.rile ulrerro.re,
NOTA:

Se

vor declara inclusiv veniturite provenite din strbinltate.

serviciul prstat/obi.ectul

sulaa vni.tufui:

1. vnituli din salalir

1.

3. copii

2.

l Titular:

genelator de venit

nume, adrsa

di.n activita

2.

sot / sot re

3.

Copri

3. venituri din
1. Titular:

cdarea

3.2. Sol/sotae
4.

1. Titular:

4.

2. Sot/sot1e

5.

L Titular:

s.2. so!/solle
venituri din activiti
6.1, Titular:
O,

ag!icol

6.2. sol/sotie
?. venituli din
1 . Titular:

i 9i din ocuri de noroc

8. venituli din
8.I. Titular:

8.2. Sot/sotie
8.

3. CoPii

act publrc
Prezenta declaratie co
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data

compfetrrii: Cl; C'

)C/l/

,i

rasp{lnd potrN4tiegii penale pentru i

Smnitural

atea sau

DECLARATIE DE INTERESE

C@// ?ilz4, 6y;4772,4


o. )ASrecz-tp " WaA \nZ la pRTMARTA co!4uNEr pERrAu,
subsemnatur/subse^"^t^

avand functra

Judelul
.rucre!

Tini9. CN!
curoscan.l prevederlte
4,bA3U349Zt_, a" i " tt ;"{1ry. Vprt, & )24 *r /# U,zu
art.326 din codul Penaf privind falsut in dectara!ii, dectar pe propria rbspundere:

4(

1,

Uii..rea -

denumtrea

5i

valoarea totale a pertilo! sociale sr t

adresa

in o!9$.I.

d. conduc.!., ad!iN.r*.

!gilro! autoDom, a] co&p6111o!/.oc1.tt!uo! nailo6r., are


ln6t.. 6cono!.1c/ ..1 rlocL.lij.ro! .au turd.!!ito! o!j- al. rtto!
unitata - dnuira 9i adresa -

.ocitalilo! coE.ci.f, al
de c!d.it, al qaPulllo! d
valoalea rotala a pArtilo! sociale $i a

!. .au a.!.t.l5uit.

5, contlac!, i,nor$iv aare


tl4ut

.erci|!t! f,Bctl1los ,
!@du:1
-t ff olj. inctrtat. d .ocr.ttli
5. r. Benefrcralll de ca;it;ac
numele, prenmele/denuml!ea si

Rude de

eradul

@D!ci.t6

Publtc. rinu9.t. .16 tr busetul

ai.

r , are iiturirulii

societ!ti come!ciale/pe!soan5
f izicS auEorizatl/Asocia!ii

f aniliale/Cabinere individuate,
cablneie asociare, societtli civile
profesionale sau soclettti civile
cu raspundere linitare cale
desfatoaie profesia de

awocat/Orqaniza911

nequve!panentare/Funda9il/asociatil
" P.in rude de gradul I se in{elege parinli pe lini6 ascendenE iicopii pe linie dscendema.

",,*"

rJr"'"[fli|ii1fflll"Ji; i::ffi':,tliffii,:ii![]!rdL'ide

conraa una6' pln caritatea delinuu titurarur' solur/solia

Prezenta declaralie conatituie act pubtic ;gspund potrivit tegii penate pentru inexactit/tea
ai
sau
caracterul incomptet al datetor

menlionate.

Datacomptetidi:05.06)f/4.

rlq

semnlx': /tlt,. ^