Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATTE DE AVERE

sl,r,iel.:t j,

sr,'sernn.

I
c.
\42_E-!:_9
tt SrLr!E_E
"- ,lo
ER,

cne

ru

l7tolog155995

Co.L n

f\

_J

qqgE___

ia coN*s1;rul i,ccAl AL coMUN:r

)E&:!\-[

comicrriur
.unosc;nd plevederile ar!.326 .tin CoCui penat
Or.rr"O ,.,"r, *
propria raspundere c: inpreuna cu faniti.r)
de;in urnbtoarete:
I.

rtc. 4

BUNURI II{OBIIE

NOTA:

se vor declara inctusiv cete aflale


ln afte l5ri
^

Adlesi sau

zona

4ffifu7t

tc{/-o/2 7

DITO

-__
o|/a;

,2.coy

,/2o

?,o67 / 20/

v/8 1}siE*trbF

C^>.-r

t+

/n:< L a

/,/ 2 :q/rpF/DoBI bTfl 4 nh&h^/,

') . Cateqori ile indrcate su-rr: tl..:::t::t,(2)


r)r arte categorii de telenur_ extrav.itane. .fo-esrjer; {3) inErav_ran; r4, rucr,
daca se afla jn

crrcu,!,r, c.rvr,,

oe

NOTA:

Se vor declara

"..",';

inctusiv cete aflare

iii'"X'"',','1"".ilX..",:....,::':;.J,11,

lT,;;l;j;:::;::;l:::.:;:"t_.:!

jtrFuLdrJr, soruL. .orra,


5r numele
"";li:i
".pt.pri".",ri.r.

_in

atte ldrj.

;g...,-""., )

. .r

(2

cas.

de

focult;

(3) casa

Lop-j! ar-s,i il in-rerlnerea


bunL!iro!
p-op!r-,
e p, opr r-rarL rd,
" '"_-9t
rn 'azur bunurrror in nJme
coproprref.Le

de

II. BUNURI MOBILE


l Autovhicule/autotuligde, tractoar, eagini agricole, 9aIupe, iahtult ti alte
nijloace de transpolt care sunt supuse inmatriculSrii. potrivrt 1egi1
Modul de dobandlre

2.Bunu'iEubfoaad[talPrgioase|bij-ut6rii,-obict'dartegidQc']lt,

ca!e, f,ac T:::^":lJ:::'"";'.*r;:t;53i


coleciii dc alta Fa -nunisoatiJ,-"'u:''tt"
a a or varoare r
;";i;;i """ uniweisar sau arter'

"ffr

NOTA:
i ^ proprretare'
nr^'ri Fiate indiferen!
aflate in
i" "o. *.ntio"u toaie bunurile monentul
declararii'
Ronaniei la
t" p" teritoriul
""t

III,

BUNiIRI TIPBII'E,

CAROR VALOARI DEPASEgTE

daca ele

se

3.000 DE EURO EIECJIRE, ST BUNURI

D.aBrr,E tNsiBfuNAlE iN !EaD@1B 12 LUNr

Pelsoan. catle cale 5-a

iiiiil-ourur"t rnst.u"at

IV. ACIIIVE FINANCI.ABE


forne echivalenre de
de investi ! j i,
fonduri
bancare'
dePozile
i. cont,rri Fi
dac6 valoarea lnsu'natA a
de credi!,
le
cardurj
incrusiv
ln"estii',
il
"."'.'i"t*
tutu!or acestora depaSgegre 5 000 de euro
NorA:
benci sau institu!j'i financiare din
in
aflate
ceLe
inclusiv
a."rata
l. '".
strainatate.
E6 rvaroa."

ffiaaorn:.strea'r
adtes! acestera-

ra

card) ; (2)

sa!
* Categoriile inctlcale sun!: (1) cont curent
'echivatente(inclusiv
sau cchivarente' inclus iv
invesLi!ii
de
;;';;;i
i
..n'""
deoozi! bancar "uupensir "n"-ii:
cu acunurare (se vor declara cere
{ondurl private de
'"" "";'";t;'

anului fiscal anterlor,

'

acordate' daca valoarea de


tnprunutuli
directe
Fi
investrgar
2. Plasanen!e,
5 000 de euro
piaga insurnatd a tuturor acestora dep5ge9te
NoTA:
rn slr5inElate
participarile ln
se vor declara j_ncrusrv rnvestitiile li

Emitert titlu/socierarea 1. care


persoana estc actiona! sau
asoclat/beneficiar de lmprunut

Numrr de

tirlu!i/cota

.) Cateqoriile indicate sunt: (r) hartii de valoare deflnute (ritturi de saa!,


-- rifi-aro. obrig.r!.unr,j (2) Acliur- -au p6-!i socj.tc :.r societ at i conerciare;
/3)
inprumuturi acordate in nume personal.
3. Alte active producltoare
echivalentul a 5.000 de euro pe an:

de

venrtur

nete,

care insumate

depaseFc

NOTA:

Se vor decfara inclusiv cele af_Lare in str:ainatate.

V. DATORII
Debite, ipoteci. garanlii eniise in beneficiut unui ter9, bunura achrzi!aonate in
sisten leasing 9i alte asemenea bunuri, dac5 valoarea insurata a tuturor acestor:a
dep59egte 5.000 de euro.
NOTA:

Se vor declara inclusiv pasivete financiare acumulate in strlin:tate.


Contlacrat itr anul

vI. Cadoufj.. gelvicii sau avantaje pridit g!.tuit .au ubvonlionat fat; d
valoara da pj.ale, din I)a.rtEa ulror I)elsoane? orsanizalii, sociarili coBelcj.atr rsii
aulonoh, coopanj.i/socitd9i nati"onaro sau ingtiruiii
pubr1ce !oD;na9!i sau srrein,
incluBiw burg, credit, gar.'|lii,
deconteri d cheLtuili sau a1t6 agdnena, a cdror
vatoare indlviduale depSgeFte 5OO de euro*
Cin a leal1zat venitul

sulsa vnitului: nme,

1.1. Titular:
1

.2

servici!f prestat/obtec
enerator de venit

. sol/solie

1.3. Copii

* ) Se e:cepteazE de ta declarare
cadourrle 9i trataliile
partea rudelor de qradul I qi at Ir-Iea.

uzuale primite din

vII. vnir\r.i aI &clalantutui


at Eet&,lil.or Eei d f,adilie, ratizar
utlieul. an fiscal. inchiat (porrivir art.?i 4t drn Leqea r!. 5ll'200, - Codul rrs.-1, i!c
modiljcErl Le Fi complerS! i Ie u.l re!IodJ e)
NOTA:

Se vor declara inclusiv venirurile

provenite din stlainalate.

vnitului:
nu!e, adlesa

Surea

1. vnituli din sa]-arii

Serviciul prEtat/obictu]'

. Titulai

1.

1.

3. Copii

oo

to50

2. venituli din activita

2.1. Titular:

2.2, Sot/solre
3. Copii

2.

3. vcnituri din cedalea fofosin


3.

1. Titular:

4. venituli din investi.


4.1. Titular;
4.2. Sot/sotre

5.2. Sot/sotle
6. vni.tufi din activitA

i 9i dj.n

7. Vni.tuli din
7 . 1. Titular I
?.

2. Soi/sotie

?.

3. copli

icoL

8. venituri din al't 6u!3e

8.3. Copii
ab Pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menlionate.
Data comPletllrli:

/ 0-06

2D

/\

a_semnitura:

DECLARATIE DE INTERESE

de

.*'

subsemnatul /subsennata
r- tz
t9ft!!L\

tI-!cLoq

lin!f

cO? f1Cr w,aS!Lf


Ia CONSTLIUL LOCAL AL

a*rcrriui

COMUNEI

@,

PERIM, Judelul Tini,

",,..:";.

prevedelife art. 326 din Codul Penal privind falsut in dectara!ii,

declar pe oroDria
titulii

Unttarea

denunirea

Si

adresa

olgof

d conduc.!., ldrinl.tlas

!.gil,lo! a!onoD, .r coqatito!/locltllit


rnl6r! .corcDic, .l uoci.
Unitatea dermirea 9i adresa -

C.ll,t!t

.rocutlllor

. d. D&ba ln

o! n.!iona1., .1. l,.atitutillor

psrtilor sociale tj

valo.rea totala a

pt4ilor

Flof.t

..j..t nfa

.au n.!.t!l,bui t6

c6.ult

civit. dbltDlt ..! .f,r.t


tlqul .r.rctt&li lucttilor, Dlcrat lor Jut.uclr
.!u da&tt'Ittro! F:b1lc t1tulat d. Ia !o9tu1 ar!.
fot(luli .rt tu ort lncb.t.t 6 socr.tall. coe!c1.],.
d 4ptt.l <t .t!t .au $d. rtatul
d

,1, Eeneficiarul de coDtlacr:


nweler prenMele/denuilea ti

Rude de 9!adu1

I ''

a1e

titutalului

societe* conerciale/PersoanA
f i2tce autorlzarl/Asociatii
f eiliale/cabinete individuale.
cabtnete asociate, societegl civile
plofeslonale sau socieretl civile
cu lAspundere linitatl cale
desf!9oa!t plofesia de
avocat/o!sulzalil

nesuvrnaentale/Fundatii/Asociarii

9r rudere

'' Prin rude de gradul I se Inletege padnli pe tinie ascendenE copii pe tinie descandnte.
9i
vor declara numele, denumirea d ddresa bneiciarului_de;ntfact uncte, prin catitatea ctelinulA, titutarul.
d gradul loblin conlracl. ats ctim sunt defrnitte la Dct 5.

'' Se

Prezenta declaratie constituie acl public Airespund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completirli:

tO. o. 2ot4

d. .d1t, aI.

rt!15uit6

, Lrctualw eL

d c.dit, g4pur:

Semnltura:

d=---=..-