Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AI'ERE

Judetul liniq,

CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI PERIM,

donicr i LUI fe. K,4 /"4'


,J
le arr,326 drr. Codul PenaI plivind fat'suI
tn
p opria ldspunoere ca lmpreun; c- fanil iar) defin ufln5roarete:

avand functia

.,

cunoscand prevederi

I.

dec]al:alii, decra!

pe

BUNURI I}PBILE

NOTA:

Se

vor decfara incl\rsiv cele aftate in alte ldri.

fc^iu + Oi^na/r, a, c6.r( /39/ -Jorl /olk


f",;cr,,, ?,!-,/- in*av;k "laGzat-' /.lIc *p /a,'/. .u.b,n,,
!'i"ri/'at
ev./rav,fu Jw,(
6.'f l.' /D/ dttm,.Yrilw

3.2
- ')-/,/

*) Categoriite indica!e sunt 1) agricolr (2) foresrier; (3)


inrravitan, (4) tuciu
apA, {s) art; catesorii a. l.i"""rr
extravilane, dace se aff; ln clrcuirut civit.
2. ClAdilj.

de

NOTA:

Se vor dectara

/?n r

lnc]us.iv cete aflate in a.Ite teri.

rnl

/25',:'

?,n,,,

/('1ajtn

/en()m

,trh

knrc1

///

/it'5 Jat ^2 i/,


/tr5 flc nl L,/
Jo/o /5/6/-i ri:/
au5
J?c. oL b.r/

,Q.

c,,t/nx-',rr.

<y1(t,L:d?tj -/'/o t
t/
raa7r7,t.,/.2,,t Lln t
-// th.Z
*) cateqoriile indicate sunr: (1) apartanent; (2)
casl de ]ocuit;
vacanta; (4) spatii comerciare/de produc!ie.
inr,Frese sorur/sorla ii copiii dflarl in
f:^+1r: se
;lr ::t:_
!a 'Lrrutar..
se men\ioneazA, in cazul bunu!1Io! proDrii. Intrelinerea

(3) casa

acesrora.

de

,rrEutaru-r, solut/sotid, copjtulr, ia_ 1n cazul br-ln:ritor;n nunele propr_ietarutui


copxoprretate, cota-parre
9r nunete coproprietari 1or .

I1. BUNURI MOBILE


1. Autovebicul/aulotulisn, tractoare. nagini agricole, galup, i.ahtuli ii aLte
nj'jloace da trangport care sunt supuse lnnatriculSrii, potrivit Iegii
rlodul de doban4are

li/t/,tntm

rrru"/o,

/ c'lD-l()

,/oo

ttva

Cle,'

r'

C U /npO

rO

:t

cum,xJ,azt

2. Bunuri sub fo!a; dc nta1e P!tioas, bijutrii, obiecte de a!t;9i de cu1t.


col.ciii de arti Fi nuisnatici, obict care fac palt din Patlj.roniu1 cuLtulal
a caror valoare insunat5 depase9ie 5 000
natj.onal sau univrsal sau a1tL
NOTA:

afla

Se vor nentiona toale bunurile aflate in proPrietate,


sau nu pe leritoriul Romaniei ]a nomentul decla!arii.

III. BU!.IIJRI MOBILE. A CiROR \/AI,OA!


oBlIE iNsrRArNArE iN uI,tIl,Er,E 12 l.uNr
Natura lunqlu: tnstrEinat

indiferent daca ele

9I

DEPA9E$IE 3.OOO DE EIIRO FIEC'ARE,

Per60ana

se

BUNIJRI

cAtre cate s-a

IV. ACITVE AINANCLARE


1. conturi si depozile bancare, fonduri de investi!ii, forne echivalente de
econonisire 9i inwestire, inclusiv cardurile de credit, dacl valoarea insunatE a
tuturor acestora depae9eite 5.000 de euro
NorA:
se vor declara inclusiv cele aflate ln bdnci sau institutii financiare drn
hstitulia care adrdlnlstteaza 5i
adlesa acesteia

Ce. ilN
r'c:

(a: c

cc

k
bll*p
p
A1t
^t
'A',txp

t t74

le,

,14

lt

.lro

6,1'o

2t tlo

* Categoriile indica!e sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card) , (2)
inclusrv
depozit bancar sau echivalente,' {3)fonduri de inves!i!ii (sesau echivalente'
afelente
declara
cefe
vor
fo;duri plj.vate de pensii sau atte sisteme cu acumulare
anulul fiscal anterior) .
2. Plasamente, investitii directe 9i lmprunuluri acordate' dac5 valoarea de
pia!5 insuma!a a tuturor acestora depSgeF!e 5.000 de euro
NOTA:

Se

vor declara incrusiv investitiile

9i participarile in strainatate'

r de titluri/cota

titlu/societatea tn ca!e
es.c ac;ronrr sau
asocia!/benef iciar de tnplmut

Emttent

per3oana

*) Catego!iile indicate sunt: (1) hartii


r.

rrr

inprunuturi acorda!e in

nune persona],

re actrve

produ-acoare

3.

Al

de valoare

A-tsi'!ni

<..i:lp

in

echrvalentul a 5.000 de eu.o pe an:

zl z

NOTA:

Se vor declar.a

inclusiv cele aflate in stiainata!e.

V. DATORII
Deorte, rporecl, garant ir enise in beneficiL Ln-i Le!!, ounurr ach.IzrIroneLe -n
saslen leasing 9i alte asenenea bunuri, dacA valoarea lnsumatA a luturor acestora

depase9le 5.000 de euro.


NOTA:

se vor declara inclusiv Dasivele financlare acunulate in strlinatale.


conrractat ln a.ul

vI. cadouri., srvi.cii sau avantaje prinite glatuj.t sau subvellfj.onate fa9i d
valoalea d piaie, din parta uDor prsoen, orgaliza!.ii, aocitl9i eoBlciale, !gii
priblic. loclngti sau stlaj.n,
autonolle, colpanii/socielili
nalionaLc 6au institutii
incluEiw bure, cledit, garaniii, dcontlli de chItuili aau a1t asnenea, a ceror
valoare individuale depdFegte 500 cle euro*
cine a reallzat venitul

Suisa

venttului:

nune/

serviciul piestat/obiectul

1.1. Titular:
1.2. sot/solie
1.

3. Copii

,ia r a decfalare
-.' i II-Iea.

.:.j^,iri1c

cr

rrii:rrilc

,,7,,:la

h. mi a d,h

^c.--ir'l
VII. Vnituri al. dctalantului 9i a1e reobrilo! sti d f,anili, !ea1i2a!e
qttiDuL sD fiscal inctt6iat (potrivit art. 41 din r-eqea nr. 511/2Q91 - codul fiscal,
nodificerile 9i completdrile ulterioare)
NOTA:

Se vo! declara inclusiv veniLurile provenite din straintrtate,

1. venituri drn alarii


1. Titular

serviciul prstat/obiectul
!a!or de venit

Sursa vnitului:
nule I adraa

incasit

1.2. Sot/solle
1.

3. copii

1. Ti!ular

2.

din aclivitigi

indePendente

3. Copii

3. ven:ituri din cedalea folosin

1. Titular:

bunulil.o!

A. Venj.tuli. din investj.


1

4.

. Titular:

2. sot/sotle

5.1. Titular:

6. veniluli. din aoliviti

6.1. Titular:

?. veni.luri din
7.1. Titular:

i 9i din jocuti

<le

ltoloc

I . 3. Copii

8. veniculi. di.n altc !u!s


1. Titular I

Prezenta declaralie constituie act public


caracterul incomplet al datelor menlionate.

li

raspund potrivii legii penale penlru inexactitatea sau

Se n tu^,

Data completirii;

ot lcrl
(/

t'la',

DECLARATIE DE INTERESE

n1

subsennatul/subsemnala ,b)A f fa, i - ff;(.)


, avand funciia
/-.
.J
de L4,)11U(,' /CC(ll
la coNsrlrul LOCAL AL coMUNEr pERral4, Judelut r1mi9,
CNP tzJdt^201 Jl <\ ,! d ,
doriciliul
7e n tj
^r
prevederire art,326 din codul Penal privind fatsut
in declara!ii. declar pe propria
socitala natid.Ie,
sau

Vnitatea - denmirea $i adlesa -

de E rbs tn o!9s.1 d conduc.!./ .diini.tra!


autonoE, a1. co!pstlto!/3oci6t!l!lo!
n.llonal, al
con@ic, al a.ocl.tuLo! alu
Unitatea - denmira Si adlesa -

institrlra d6
alt. oloslz.tii
valoarea total5 a plrg!lor scciat rr

2,

c!.dit/

aI. Eluprilor

valoarea total5 a perlilor sociare 9i

d
a

ca.lrul !.oci.iii1o!

..u !.!et!ibuit6.

5. Cont!.ct., inctuEiv 1.
ti&S[l .xlcitlrii ?sc!111o!,
loadurl .xt.!re oli tncrrlat 4 .ocitttl

coulotA!. a c.pit.1 d..t!t

d6 la bu9.tul d.

5.1, Beneficialul de contract.


nunele, plenunele/densirea 9i

Rude de

gladul I '' ale titulalului

soclettli coherciale/Per3
f i2ict auto.izatSlAsocialii

f aniIiEIe/cabidete indiwiduale.
cabinete a3ociate, societAti civj,Ie
profsioDale sau societa!1 civile
cu rtspu.dele linitatl cale
deslesoa!l profesia de
avocar/or9aD!2atii
neguvernamentale/Fundatii/Asocialii

r)

ii

P n rude de gradul I s6lnlelege pdinti pe linie asc6nd6nte 9i copii pe linie descendente.


numle, denumafea 9i adbsa bnticiaruluj de contracl unde, prin calitalea delinula, titularul. solul/solia

" Se vo. declala

rudele de gradul

obtin contracte, a9a cum sunt definitte ta pct.s.

Prezenta declaratie constituie act public ai rdspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomDlet al datelor mentionate.
Data complet:lrll:

ll

o(

zoh