Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERf,

I principal la Primdria
cNP 1770429353941, domiciliul Periam' str' vitinului nr 44'
propna

de lnspector
Subsemnatul, Mirea Cristian-Manuel, avand f'unctia

c".*"i"p"'t.li,

declar pe
art. 292 din codul penal privind falsul in declaratii'
raspundere ca impretna cu familiat) detin urmatoarelel
l. Bunuri imobile
l. Terenurl

"'*i*-i

pr*"if-tr"

NOTA:
Se vor declara

inclusiv cele aflate in alte tari

* Catego.i ile indicate - nr: .I is _o i


luciu de apa; (5) alte 'ateqorir oe
.i !.uiau1 crvlI
2- Cladira
NC:A:
Se vot deciara incLusiv ceie aflate 1n af!e tarl

-ane' locd s'd-

- Categoriile r:rdacaie sun!: i1) apartanent; i2) casa Ce Iocuir; {31


casa oe vacanta; (4) spaiir conerciale/de productie afiati ln inIre!rnerea
i. :.in ramrrie se intelege sotu]/sotia si coplii
--l
bunuriloi
iu ,,ri.rru.' se nenlioneaza, in cazuL
iar in cazu b!rurL'cr ra
ccpilul)'
so!ur/so!ia'
(tr!uiaru1,
ororrietarulu:
copioprietate, co!a-parte si numele coproprre!arlror'
Bunuri nobile
IL
--.A!tovehicure/a.rtoturisme,tracroare'r'aslnragricoLe'sairpe':ahtLri
potrrvr-'
sr alte mijroace cle r:ransport care sunt supuse inmatric'jiarir'
legii
nuL de fabrlcatle

obrecle de ar!a sr
2. Bunuri sub forna de netafe pretioase' bi:Juterii'
care fac parte d1n
de cult, cclectar de arra sr !ruxLlsmatica' obiecte
patlinoniui cuitural na!ional sau unrve:sal' a caror vaLoare r'sl)nara
depaseste 5 000 de euro
NOTA:
proprretate' lndrfer'en: oaca
Se vor nentaona toate bunurile aflate :n
ele se afla sau nu pe teritoriuL Ronaniei La momentdl declararll'

euro:reca'e, sr

o'oe-p l'oa
Ii1. tsJnu.i moo:;-, c c12 luai
uI!rmele
in
instrainate
bJnuii imoblle

3. Cc0 Ce

Data instralnatll

Folna r!strainarar

IV. Ac!ive financrare


de investital' forme echrva-en:e
i. c""i'.i si depozite bancare' fondur:
lnctusrv cardu'rle de cre'i!i' caca valoarea
d. ;.";il"1;.-"t'i''".".i'",
tuluror acestola depaseste 5 00c de euro
t;";.;";
f:nan'iare
i3tl.. o".t"'" incrusiv cele aflate in barci sau insritu::i
dir strainatate.
instilutra care adm)nist!eaza sr

adresa

Sold/valoare ]a

za

indi."' ::i' l-lil"i:l:.;'i:1":i:":;^::'iil!i.';li':;;"


' catesorii:e
.]
' -'' '
oepoz:
-!""r'stvb" "t "

:-ro ; ,.

-- -. ^:^ -'
tondu!i p'ivate de pens:i-sau ?rt'-:'-:::T"
Il^i"lij"i.,
anlerrorr.'
:iscar
anurui
i"" ".' a""1"" cele are:ente
.;;;:l;."
-"-ll-ni."r^.*",
acor'da!e' daca va-oarea
investitii directe si imprunururi
5 000 de euro
de ;rata insunara a tuturor aceslora depaseste
NOTAI

Sevoldec]arajnc]uslvanvestitii]es]parlicipalr]einstralnata|e.

.-,.t*."1s".'"'"."".^--

a:oa.ea tcta-a ra zl

asocrar/benfic:ar de rnprNur

* Caieqoriile indicate sunt: (1) har!iI de va1oare


sau parti
obrrsatiuni); (2) acrruni personal'
nume
in
".".,-...iiii.".",
.onerciale; (3) inprumuturi acorclate
3. Alte ac!ive proclucatoare de venltura
echivalentul a 5 000 de euro Pe an:

\OTA:

se vc! declara rncLusiv cele aflate ir s!rainarate'

\'. D-o
o.oiii,-ip....1,

uiui teri' bun!:ra


sarantii enise in benficiuL
bunurj" daca varoarea
in sisien reasins si arte5 asemenea
euro
de
000
tuturo! acestora depaseste
.

..ni'rii.."i!
i".t*"a"

"

NorA:
ac'mulate rn sttainatate
se vor declara inclusiv Pasrve-|e financiare

prrmrte 9!at!1! sau suoventronar:e


- Cadouri, servicrr sau avanLale
o's"n1zuiir' socie'ar'r
p""o'n'
rara ce varoarea de piara d1n p';;;;-';;;
Vi

."....i"r",

resir autonome,-co-T:i:1::';:::::

pucrrce romanesti "?' :t::l'::,i";i""".o,t...,,i,,,


le che:iuieIi, allele decat cere
i.divrduata depaseste 500 de eurc'

:::::::;",:?:"iI:';:::i,,"..
ca!or valoare
a

en

rt! t anual rncasa'

enera!or de venrt

'Se excepleaza 'te

_La

oec.!a!cre cadourlle s! trata'iiLe

)zuaie p!imr:e

"'":::';i,.:iff l':,:".::i:::"1,;:'":'' lil'i;^o.',., ""',*,::^i:"'


l':;:i:::"ir.:i:'l:i"l;'il*l ::"l:li:,::::i;":; iil;'l."lll""iii3";;'"
d;n strai,'ataie
iStl;' o..."'" !nclusiv ven:tr:iie prolen:te

ttul anual

txcasaL

r. !'enrrurr drn sarall

enrtul anual !ncasat

;=-^,,".'d'".*"ls-19:::i.-b'!:.:I:

vou'o'"'"'e.t't"

di. *.r4::Ll-j9jg
v--""
'r " -

s.tdr!

flrurr arn atenoa

dln alEe sulse

pot

r:vit

Iegrl

ac! public :l-:?:1":i datelor nentior'are


Prezenta decLara'-ie consrituiecaracie!u:
inconpler a1
inexac!itatea sau
p"r";.-;;;;"
Data comple!arlr

lt,1 w
^.

'r^'l
da/4

Sel

DECLARATIE DE INTERESE
Subsemnalul, Mirea Cristian-Manuel, avand functia de Inspector I pdncipal,
la primeria Comunei
cNP
1770429353941, d,omiciliat in periam, srr. viiinului ir;4, c;;s;and prevederite
f91iam,
a!!.
din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe piopria raspundere:

1 Asociat

sau

a.tionar ta soctetati rcre.crare, conpdnrr/socrerarl .a:a.:a1e, lnsratr:ii

.uprr1 de rnte:es e.onohic, precun

Je .rdrri

sau a1.e rrqair2arrr

s) ad.esa -

2. calitatea a"
t.
^"",1r.
.r" i..il...iri"' de c!ed:r,
:::-::?i:l'i""i::l:::'-a1e-conpanrrro!/s"letatiror
.puriro. de inters eco.ofric, aLe 6so.ji.rii1or sa!nationare,
r!rda.iiior ;.i ;r;-.:;.;-:.;"......,

a1e

Unrtatea denudirea si adresa -

._ffi

i. nei{r:u a, 9.uput,' srrarca_ i- Pr:me::e: conuaei


sala::aiilor prin:r:e: nu:rcipiul,ui
.

?e.1dn, a:rl!at

la Sr.ir.a:trI

Libe. a:

4. calitatea de mefrbru in o.q."ele de c*duce.";


s cor.-rot, ,e.::.r.rllll]rrte rn cadrul parrideror polrtrce, funcrra dettnura si denhirea pa:trdului !c:rtr.:

iiclNsrv
a" ..t"...@
-cortracre,
:uIare rn trrQrf
".t.
fu..irrl.i,

5.1 Beneftciarul de ccnrlact:


nmle, prenlnele/denufr irea si

Rude de

gradul rl) ale

Socierati conerciate/persoan;
fizi.a autorizata/ Asociatii
f arlliale/cabinete indiwlduale,
abinete a socra te, socrratr
.rrile piofesl.nate sau
socretati crwile profeslonale .)
raspundere

lrniraca

care

sf"s< dra proresrd de

vo.at/O:ganizarii

equve.namentare/aundatil/Asocia

Data completa.ii

/J.o6.20/)

ranCale:or sau demnrtat:tc! p.rri..

:,"""."..

".

_" I