Sunteți pe pagina 1din 5

DECLAMTIE DE AI,ERE

subsennatut/Subsennata AvzuiM IOAN MTRCEA, avand functia


de VTCEpRIMAR AL COMUNEI
PERIAT4, Judelut Timis, cNp !7la.l24353956,
doniciliut conuna perian, slracra Datiei, nr.
3?,jude!u1 Timi9, cunoscand prevederite ar!.326 din codut penal
pr.ivind fa.lsul in
declaralii, declar ca detin tnpleund cu fanaliar) de!in
urndtoarete:

I. BUNURI I}toBILE
l. Terenuri. I penal privind faIsuI in declaraSii, dectar
c5 in'preune cu fam

pe propr_ia r:spundere

NOTA:

se vor dectara inclusiv cele aflale in a.rte


!:ri

str. pa]iei,37
str. paliei, t7
Str. Freziei,

1991

1.201

n'?

r/2

r991

1.201

m'?

2AO4

950

n'z

1,/2

20a4

2473

S0

Str. Erezrel, 80
st r. uuresur ulJz
str. t"turegu-ui, ?Z
Extraxilan periam

Extrax.itan perian

/2

r/2

Cumplrare

rcanelia
Cunp:rare

Avram Daniela-

20I3

2. A9A

2AO7

2,5

HA

Canelia

20a7

2,5

HA

1/2

Avran Daniet

n'z

r/2

Cane.lia
*). Caregorilte
rndicate sunt 1) aSricot; (2) forestier;
-,_ t-) alLe cacegorr
dPd;
(3) lntravilan;
i de Eere']uri
{4) tuciu
dacl se afte in clrcuitu_l civil.

de

2. ct:dili
NOTA:

Se vor dectar:a inclusiv cele

Srr. Datrei,

37

St!. Datrer,

37

str.

aflate in atte t:ri

799'l

lluregutui 2_-

441,5
441t

nz

1/2

5 n,

r/2

m?

U2

2AO4

2AO4

r/2

013

384

329,IA

n2

de dobandire

Avran Danielacamelia

Cunlparare

Avraii Danieta
Canelia
Mircea
,qvran oaniETa-

r/2

canelia

"'..";l
ll'in

iii'"T",',',"..'*X'.',1t,::"::.J,1Jr;g"".^."..,,, ."",
irmirie se inteteqe sotur/soria
!i copiii a'ati

o.*.,*,,.-"", L

in inrrelrnerea

acestora.

II. B('NURI }OBII.E


1. Autovehj.cuL/autotulisDe, tlactoa!, ragini agricole, ga1up, iahtuli 9i a1t
bijloac de tlanspo!! caie sunt supuse innatricuterii, potrivit tegii
Volkslragen Jetta

Au!outilitare
500

A1

START 3OO A].

2A01

1981

2001

7992

1992

cumprrare

2. Bunuri sub f,olna de cetafe pr9ioaee, bijutrii, obiects de arte 91 de cul!,


colc9li d arti 9i nurisnatica, obicte cale fac Parte din Patliloniut cultulal
nalionalsauuniversalEaual!leacerorvaloareinsfflatedepage'te5.000
NOTA:

toa!e Dunurile aflate in proprietater indiferent daca ele


nu pe tFritorirl Pondniei 1a momentrl declararii'

se vor

a la sau

men!aona

se

III.BUNURII1IOBILEIAC.IRORVAIOASEDEPi\SEFTE3'OOODEEUROEIECAAE'9IBUNURI
IMOBIIE iNSTRiINATE iN ULIIIIEIT 12 I,UNI
PerEoana

Natura bunului trstrarnat

cet!e care s-a

rV. ACTIVE FINANCIARE


foflne echivalenle de
investi!ii'1. Coniuli 9i depozi!e bancare, fonduli de crecti!'
valoarea insunate a
dace
de
t.tat'ire
econonisire 9i inveslir:e, t""r""i"
tuluror acestora depaa9eqte 5 000 de euro
NOTA:
financrare dan
Se vo! declara tnclusrv cele aflate in benci sau ins!itutii
adnini 3 t'e
adresa ace3te!a

fi

a2

6 Ii

-twi#.
{2)
t categoriile lndacale sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card);
inclusiv
echivalente'
sau echivalente.; (3jfonduri de invesli!ii (sesau
depozit ;;;::r
decLara cele aferente
vor
acumulare
cu
fonduri ptivale de penslt "-" """'J"t"int
anului fiscal anterror) .
inprunutuli acox'late' daca valoarea de
2. Plasanente, investi'tra directe 9i5'000
de euro
pialS insunatd a tuturor acestoxa depe9eqte
NOTA:

i"".'a".r...inc]usivinvestiliilegiparticipArileinstt5inatate.

Enitent titlu/societatea lo care


persoana esre actlonar sau
asociat/beneficiar de tnplumut

Nurer de

tltturi/cota

*) Categoriile indicate sunr: (1) har!ii de valoare de!inure (tirlurl de srat,


certificate, obligatiuni), {2) Ac!iunl sau pdr!i sociale tn societe!r conercrate; (j)
lmprumuturi acordale ln nurne personaf.
3. Alte acrive produc:roare
echivalentul a 5.000 de euxo pe an:

oe

venaturf nete,

care insumate

depagegc

NOTA:

se vor dectara inctus.iv cete

V.

aflate in strainatate.

DATORII

Debrte, iporeci, qaranl.ii emise in beneficrul unui rert, bunuri


sasten leasing 9i alte asemenea bunuri, dac5 valoarea
insunata a tuturor acestoia
depaeegte 5.000 de euro.
NOTA:

Se vor declara

inctusiv pasivete financiare acumulate in striinltate.


{ot!actat

tn arul

vI. cadouri, slvici.i sau avsntaj. priEir glatuit sau subwengiooar


faf: d
orga'tiragii,
soci.r.9r
coalcial,
rEii
autono!6, co&panii,/sociteii narion;r ."" i""iit"ill';;r-i!-J-"o.a,,"eti
sau
srrdin.
oj]'":1 cledit, Ealanlii, dconrili a.
ll:l::t'.
valoare individuat6 depeqegte 500
"r,"it i"ii "". "rt. ase,ene., a ca.o.
vafoara de !Jiat:, di.n pa.!a uno!

de euro*

ci.e a rearizat -;;l;i]


1.

sursa

veritutui.

nme,

se

rvi

ciur prestatToui<tur-

l. TituIar.:

.2. sot/sotie

1 .

3. Copii

cadourire

"...""-l'i"..:"::o;:::i.i"ri'.r*r1t-'r'.1'.'

ei tratatiire

uzuare prim*e din

VII. venituli aI dd.alanrului 9i ail. DAI|.rifor sii d


faEille,
!alizate
ultirul
ar fj.scal inchiar (potrrvat arr. er orn reqeo nr. 5-t1200j
_
ool.
rrscot,
nodi ficdri Ie 9i compteldrite ufter:ioare)
NOTA:

Se

vor declara inclusrv veniturile provenite din str5in5tate,

an

-L

cin a real.iza!
vnitu1

Suraa venittlluj. I nun,


a&sa

sErvi"iur I>lestat/obictuf

Primtrria comunei Periam

rimrr al comunei Periam

venituri din EaLalii


1. Titular
Avram Ioan Mircea

3. copir

1.

il-GiiEiri ain a"ti'itt


2.1. Titular:

2.2. sol/sotte
2.

3. copii
G-nituriaineeaares4glggillgi-p93s51199
1

. TituLar:

3.2. so!/solie

ve-"tun a'n in"99g

1. TiluLa!:

-z.

sog/so1re

S. Venituri d:'n

1. Titular:

5.

5.2. sol/sotie
agricore

ainEtiv;eaii
Titular:
6.1.
AvraB Io.n Mil99!

6.2, so!/sotie

vnituri din
-. 1 Titular:

il-llEn

jocuri. aa noroc

l.2. so!/sotie
t

.3. copii

e-l-T"ni

tu"i

din

8.1. Titular:

!]!91:!!9

82 so!/soiie
.lwan laoieta C44q91!4
8.3. CoPii

l.l.r.S.- n'.1.r.q.1s

Frezetltaltclar"Gcondialie1dtublic si rispund
caracterul incomplet al datelor mentionate'
Data completirii: 13.06.2014

DECLARATIE DE INTERESE
subsemnatul AvRiN.l IoaN ltIRcEA, avand funclia de vIqEpRItr[aR AL CoMUNEI PERIAM,
Judelul Tini9. cNP 1710724353956. donicitiut conuna perian, s!r. Datiei" nr. 37,
judetul rimi9, cunoscand prevederire arr.326 din codu] penat privind fa]suI in
declaralii, declar pe propria respundere:
lctiot)E l. .ocitttl &E
inte!. .conoeic, p!.@ !i @!bn in a!oci.!ll,

unir.rea

denumrrea

$r

fr:rdlllt

adresa

1.1. S.C. AVRAM COMPANY g.R.L.,


Pe!ia!, !rr. 1035, jud, Ticig
1.2, S.C. A-SARD 8.R.!., prian,
Dr. ?39, jud. tj.Dig
1.3. S. C. FI-NrtBRiA CONSTRUC!
s.R.',., Pe!ia!, n!. 888, jud.

.au .tt olgotr.lii


n6!rur!tr!snt.I.:
valoarea tora]s a ptrlilor

ASOCIAT UNIC

20

ASOCIAT

10

ASOCIAT

sociale 9r

200 1ei.

200

lei

Tj"rj.9

coblcir1c, .I.
!s'lro! .utonoe, aI. cdpstiro!/oc1.ri9ilo! rllon r, !r. lnstitugiiro!.r. c!..ocietaFro!
c!.''t, rr gdpulilor d
.cotrouc!
.t.
tilro! oli !r. .rtot olgdri,r*i n eur6.Bltlre:
':rTrE - denu(irea
unrtatea
9i aar*
Valoarea total! a pAltilo! socialeji
2.

t.

3, ca.Lrtltea.t Elbr

in@

3.1.

i. cal1tat.a d. E&bs in o!9&.16 ct:;h quc.!., ..l!hi.t!u


i! c.drul pdti<!.]o! polttic, t@ctia &

4.1.

11 c6btr61

ti_q)ur

*'!crtr!ii
:l::ii",;X:1.,J1

d. $i.tslt
on@
lucfi''o! , "-d!t10t- luiare,
slu ai64itig110f p;uc.
inch.1at. o .oci.trer c@!clai. * -""pi; !'-!at;
;li";

prenunele/denumirea

9i

Rud de

Er.tlibult,

d.ruut.

.!e r. bugrrur, d .t.t rocrr


6tu sd. r.tur .r ,acliona!,

adresa

qladul r ,'are ritula:ului

societ:ti conelciale/persoane rllicf


auto!rzarJ/asociatii faniliate/cabinete
individuale, cabinete asociate,
socielali civile profesionate sau
socletJIi civire cu laspundere tiniratA

care desft9oa!5 profesia


avocat/o!9anizatii

de

nequvernamentate/Fundatii/Asociarii
'' Prin rud6 de gradut I se tnletege pdrinli pe

tjnie ascndent, 9i copri p6 nie d6scend6nta.


vor oeclara numele denumirea sldres beneficiarului de
conlract unde, prin calitaea delinu13, titularul. soluusolia
9irudelede gradul tobtin contracre. a9a cum su;t definire ta pct.s.

oe

dectaralre constituie act public potrivit legii!i rispund penale pentru


inexactitatea sau
incomplet al datelor menlionate.

'rezenra
caracterul
Data

completirii:

04.00.2013