Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVER.

Asu+f

ci6.ftnz!t'l./ s ubs enn a t a


Vto&.tefl'
e-R
]a CONS]LIUL I,OCAL AL CoMUNEI
cnp 1,680/ /0T{bt M
, cloniciliul
cunoscand prevederile art.326 din Codu] PenaI privind falsut in dectara!ii, dectar
prop, -a r)spuldere ca impr euna .- faniiliar) deiin urneroarete:
s

de gsll[rh

I.

Ee

BUNURI IT\{oBII,E

NoTA:

Se

vor declara inclusiv cete aftate in alte tdri

fu'n,"-

ape;

^,r.a64

loo

,t 1q

/r^rt

hq"ratZ

') Categoriile indicate sunt: 1) aSricoL, (2) forestierr (3) j.ntravilani (4) luciu
(5) alte calegorii de terenuri extiavitane. daca se af15 in circuitul civil.

de

2. c1;dili
NOTA:

Se vor declara

inclusiv cele aflate in atle tdri

Tuhu,ltft/et/

llt'a^

rtis ( 6t lt loar'{

/oo6

/28CL"P

looQ

t/Wl"

ctu70* 41-

t1,44oat

hx*od Qt-

?lbai

w*-*

*) Cateqoliile indicate sunt: (1) apartanent; (2)


case de tocui!,
vacanid; (4) spatii comerciate/de proouc!re.

(3) casA

cle

') Prin fan-I!e se in!elege sotuI,so!ia $r cop__.! artalr in 1n!retinerea acestora.


'r. ra _tr L ar" se mentioneaza,
in cazul oLrnrri-to! proprjr, nume-Le proprretarutui
(titularul, sotul/so!ia, copitut), iar
in cazul bunur.i1or 1n coproprlerare, cora-par!e
9r nunele coproprietarilor.

II. BUNURI I'IOBII;E


1. Autov6bicul6/autolulj.sre, tractoare, Etini agricole, gaLuPe, iahturi 9i. arte
rijroaca de tlanspolt care sunt supuse inmatriculSrii. potrivil legii
I Nr.

buce!1

2. Bunuri sub forri d l!eta]. pletioase, bijutelii, obicte d altn 9i a!. cuat,
colectii aue aElE i aunisEali.ci, obiecte car fac Palt din Patr:&oniu1 cultulal
a ceror valoare lnsumate depsgeqte 5 000
national sau uni.versal sau altete
NOTA:

Se vor nentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferen! daca ele se


afla sau nu pe teritoriul Romaniei Ia momentul dec.Iaralii.

III.
D,IOBII,E

BI'NURI !'IOBII,E,

CIROR VAIOARI DEP/T$ETE 3.OOO DE EURO AIECARE

iNglAiINAl'E iN !ETI}A].E 12 I,UNI

Natura bunului

rV.

lnstrtinat

Pelsoana

I 9I

BUNURI

catle care s-a

ACITVE EINA}ICI]ARE

1. contLui 9i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de


econonisire 9i investire, inclusiv cardulile de credit' dacd valoarea insumata a
tuturor acestora depa5Feste 5.000 de euro
NOTA:
financiare din
Se vor decfara incfusiv cele aflate in bdnci sau institutil
strSinEtale.

In5titulia cale adrinistleaze


a.lregaacstela

91

' categoriile indicate sunt : (l ) cont curent sau echivalen!e (inclusiv card) ; (2)
depozi! bancar sau echivai.enLe; (3i fonduri de inves!i!ii sau echiva-tenLe, inclur i
fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele afelente
anului fiscal anterior).
2. Plasamente, investitii directe si inprumuturi acordate, daca valoarea
piatt insunat5 a luturor acestora depaleqte 5.000 de euro
NOTA:

se vor declara

inclusiv investigtile 5i particip5lile ln str5inatate.

de

ritr!/societatea 1n caie
persoana es.c ac;a.iar .ou
asocrar/benef iclai de imFrumlt

Emirent

Num5r

de LiLluri/cora

NOTA:

Se vor decla.a inclusiv cele aflate in strainatate.

V.

DATORII

bunuri, dacA valoarea insunat: a tuturor acesto:a


NOTA:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumr.rlate in s!reinetate.


contractat In anul

vI. cadoufi, servicli sau avantaj pri.Eire gratuit sau subvngionare fata d
valoarea de piaie, din palta unor p!6oan, olganizatii, EocierAli coDelciale, rgii
autonoE, coDpanj-i/socj.eteii nalionale sau institulii
pu.blic roe5nsri Bau stleine,
inclusiv bu!s, credite, galanfii, deconterj- de chttuieli sau a1t6 aseDenea, a caror
valoare individuale depSgeSte 500 de euro*
Cine a lealizat wenitul
1

su!sa

venltului:

numel

Se!wiciul prestat/obiecrul

1. TituIa-r:

r.2. sot/sotie
1

3. copii

* ) Se excepteazS de la dectarare cadourile


partea rudelor de gradul I 9i at II,Iea.

sr

rr:r:riilF

,,/,,:lp

hrim,ra

dii

vII. Vnituli al daclaratului 9i af EEbrito! s5i de f,&ilie, real.izate in


ultiEul ar fj'acal incheiat (potrivii arr. 41 din Legea nt. 511,/20A3 - codul fiscal, cu
I od-Ii :r'le i- comple.e.i]e rlter roalel
NOTA:

S. vor declara -nc.lu5rv ani-urrle pro\cni - d1n sL!a:neL" e.

Sursa vni.tului:

serviciul prestet/obiectuL

1. vnituli din salalij'

1.1. Titular
1

.2. Sol/solre
. copit

1,

2.

I. Tilular

2.2.

sot / sotae

3. vniluri dill cdalea folosin

1 Titular:

3.2. Sot/sotie
4. vnituli din inw3ti
I
4

. Titular:

.2. so!/sotie

5. Vni.turi din Pnsj'i


1 . TituIa!:

din activit:
4 )

c^r/s^riQ

7. venituri did Plcuij.


l Tilula!:

7.

din ocuri d noloc

3. Copii

a. vnituri din al,te sulse


I . Tilular:

8.

3. copii

ffiit

legii penale pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completlrli:

fr"

orp.Lorl

Ssmnitura:

4ldft

DECLARATIE DE INTERESE

$,bd,rmrjr-suosemna-a

(1

.- r,)NliLtpn ffi

cNp

t6!911e2fi?Jp

T I l0 Rt'(l
".""",'1"'

lU 4

F?tfutR lDIL rn {
falsul in declaratii, dectal

doniciriur. ?eft|

prevederile art.326 din Codul PnaI p!ivind

corpeli/societeii
lsdatii sau alte

co.duc.!.,

!91110! autoaoe, tI.

""

pe

propria

de c!6dit,

glupuli

a pArtiror sociale 91

.ddn1.t!a!

co4>eiilor/Eocitlt1tor n.t1on.r6, a]
intae6 .conotic, al. ..oc''.tij.lor aau
onitatea denunirea 9i adlesa -

e.atluL

tulii

TirniF

.oc1.tallfor
co@tcial, a
.L c!dit, a.1 qapqilo!
de
valoara totalE a pSrtilor sociale si

.socialiilor pF!..ton.L6

calrtat6. d. Drbs

d co.rduc.r,

.d&:di!t!.E

5. contrac!6, hctu.iv el. d.


tiq)ut x6!cit&11 tscltllot,
londul .*t.a. o!1 inch.Lat

si contlol,

si civil.

!.tri5ults

obllrst

publlce !tnsl!t.
c.pit.I d !t!t

sau

6.u aflat in d6n1!t.

tn

d. I. bugbr d s!at, Iodal,


lru ed Etatul st .ctionat

5.1, Beneficiarul de contract:

numere, prenMel/dnuhirea 9i

Rude de qladu1

I '' ale tj.tulalului

Societ:li comerciale/Pe!5oanl
f i2ict auto!izatAlAsocialii

f antltale/cabinete tndivtduale,
cabine!e aEociate/ societltl civile
profesionale sau societAtl civile
cu !espundere IihitatA cale
desflloard profesia de
awocat/orqanizatii
nequverndenrale/Fundattl /as

'r Prin rude de gradul I se inletege perint pe linie sscendente gicopii pe linie descendente.

'r Se vor declara numele, denumirea 9i adresa ben6ficjarului de conlract und, prin calitatea delinuld, titularul, solul/solia

9i rudele de gradul loblin conlracte, a$a cum sunt defnitte la pct.s.

Prezenta declaratie constituie act public Ai respund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data

completlrii:

lL oa.tro(l

Ssmnltura: