Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVER.

E
subsennatul /Subsemnata

Hi

R.Op

tn

9,y/,5DBte/)
/ avand f'rncl: a
de CO/.,',i/ L/ EP lOe,A L
Ia CONSII-IUL LOCAL AL COMUNEI pERIAl4, Judetul Tinis,
cNP z:ia,/ /4 4,) 3t,1'], domiciriur 3;K. O4Z/f/ .vR. S paK/rrl ,
cunos.and p'eveder iIe a.t.32b di codul Penal pr:ivind fatsut in dectaralii,
dectar pe
prop _a rarpundere c5 impreLna cu fanrl iar ) de!in urn5loarete:

I. BUNI'RI II,IOBILE
NorA:
Se vor

declara inclusiv cete aflale in alte t5ri.

PER/A,a

/EAt na

ap6;

zDo 1

t/,,

-.bh

316

ue

/A,n/-1-:
v-elt"^^,

/"1"- .. /^

*) Categoriile indicate sunr 1) agricol, (2)


forestier, (3) intravilan; (4) Iuciu
(s) alte careqorj.i cle terenuli extravilane, dac5
se aftt in circuitut civil.

de

NoTA:

Se vor declara inclusiv cete affale ,n

PExtictl

2.

zaol

alte lSri

25o

//z /nt^ofro^

*)

caregoriile indicate sunr: (1) aparramenr,, (2) casd de tocu_it; (3)


casa
vacante, (4) spatii comexciale/de prooucfre.

;l ::'l.i:tiji: :: *::;i:::.:::"r/so!ia.ei copiii arra!i rn

::1:*:#: j*l*.,1",T'Xl',',iXi,1",.,i1,".:xi'ii:'."X1??',;

de

rntretinerea acestora.
nurnele pr:oprierarutui
coproprae!a!e, co!a_parte

II. BUNURI !'@BILE


1. Autovhicul/autoturisBe, tlactoar, Da9ini aglicole, galupe, i.ehturi 9i alte
ldjloace de transport care sunt sLrpuse inrna!ricularii, potrivit Ieqii
Modul de dobandile

i?tt

folu A rt rt

Pulou//L/7h/2t

/OLk-J iY/t

7A.,

et'/

,&tdC

,;n?

f<torot /'J/ /;A u7R


5if//n. /flu /YLUI.
RInop a
.'t.urt2

1'4A /./

Ll

oA/

l)r1t^-1.'vr^L

,/ 9.gl

/99,i

1l

Aj^)"1A-'1L

ztot'n/o

obiact d alt5 9i & cu1t,


2. Bunuti sub fof,i de lletal Plegioage, bijutelii,
fac
obicte
care
nuDisnatici,
Palt din patriooniul culculaI
coleclii de alta 9i
naliona1 sau univelsal sau al!Le aseena, a cSror valoare insunata dep59egte 5 000
NorA:

Se vor nen!iona toate bunurile aflate in proprietate,


afla sau nu pe teritoriul Romaniei Ia monentul declararii

III.

BUNURI I,IOBILE,

CAROR VAIPARE DEPA9ESTE 3.OOO

!{oBrr,E iNsraArNArE tN ULID.EI.E 12 l.t


ilatura bunulul lDstlatnat

L9

ti

Persoana

/Z n? 7rt3

cat.e cale

(tz,et

DE EURO EIECATIE

' 9I

se

BUNURI

s_a

A.t4/: o;./r'/,/ f '


/r'/

indiferen! daca eLe

/,,q.rz n /zr,

rV. ACTWE FINA}ICIARE


1, Conturi 9i depozite bancare, fonduri de investitii, forne echivalente dea
econonisire 91 investire, inctusiv caldur:i]e de credit, dacd valoarea ins\rmat5
tuluror acestora depa:9este 5.000 de euro
NorA:

sevordeclarainc]ugivcefeaflatelnblncisauinstitutiifinanciaredin

sr!SinEtate.
hstltulia

care adninistleaza li

adle3a acesteta

*categorlileindicatesun!:(L)con!curentsauechiva]ente(inclusivcard);(2)
inclusiv
depozit banc;r sau echivalente; (3)fonduri de investitii (sesau echivalente'
aferente
cele
vor declara
fo;durl privale de Pensii sau alte sisleme cu acunulare
anului fiscal anterior) .
2. Plasanente, investi!ii directe 9i lniprumuturi acorda!e' dac5 waloarea de
piate insunate a tuturor acestora dePigelte 5.000 de euro
NOTA:
se vor declara inclusiv inwestitiile 9i partlciPSrile ln strdina!ate'

tuatent titlu/societatea
asociat/beneficlar

prrir

'
.:r.

CaEeqol

Nmrr d titruri/cota

in care

de

rile

.bli.:,
'lra.

rnojcota sun :

i,,ni

3. Alle active produc:toare


echivalentul a 5.000 de euro pe an:

; L ' oe vc oar^ delinute (tilluri


de st3t,
societa!i conerciale; 13 )
venituri

nete,

care i:rsurate depigeFc

NOTA:

Se

vor declara inc-tuslv cele aftate in strainatate.

V. DATORII
Debite, ipoteci, garanSir emise in beneficiul unua rer!, bunuri achizi!ionate in
sislem leasing ii alte asemenea bunuri, dacl valoarea insunatA a tuluro! a.esrola
depd$eFle 5.000 de euro.
NOTA:

Se vor declara rnclusiv pasivete financiare acumutate in srreinetate.

co!llactat tn

anul

vL Cadourl, solvicii sau awantaj prieite gratuit sau subvn!.ionar fata


valoarea d piat:, diD I)altea uno! I)ersoaDe, organizalii, societigi coEerciat, legiid
autonoD, collpanii/socj.t:!.i nationaLe sau insritugij. I>u.blice loE;nogri sau stfiine,
inclu'iv bure, cledite, garan!.ii. dconreri d ch.lrua;Ii sau art ase'nea, a caror
valoare individuale dep5segte 500 de euro*
ci.e a reatizar
1

Sursa

veDitului:

nune,

se!viciul

p!estat/obiectul

1. Titular:
2.

veniru.L

so! /soi

le

3. Copii

* ) se excepreaze de ta
dectd.are cadourile Si trata!iiIe
partea rudelor de gradut I 9i at Ir,tea.

uzuate prjnite

din

VII. venituli aL decla.antutui 9i a1 Ddbrj.lor sei de fa!iL:. realizare iD


ultibul an fiscal incbiat (potrrvr! art.
41 crin Legea \t. 511/2003 - codut fisca], cu
nod.t--;!-le ir corpleLe-ite ut re! r oare
NOTA:

se vor declara inctusiv venilurite

provenite din strainatate.

sursa vnicului
d1n salalii

1. veniluli

serviciul prstat/obiectul

num, ad!sa

3. Copit

1.

2. I

. Tilular:

2.2. Sot/solre
2.

3. copll

din cdarea fol'osin


1. Tilular:

3.2. sot/so!ie
4.1. Titula!:
4.

2. Sot/sotie

5. venituri din
'8,!,/t

/ at/n 2 4

diir.ctivi!6

6.

L. Tltular:

7, Veniluli alin
I.l. Titula!:

ii 9i din ocuri de noloc

?.3. Copii
din alt rurge

8.1. Titular:

3. Copli
le Pentru inexactitatea sau

caracterul incomplet al datelor menlionate.

Data comPltirli:

ln.

o0 'Loth

Semnitura:

DECLARATIE DE INTERESE
Subsennatul /Subsemnala

ce

eo,'/.5/ z/

bR

./ o

c41

/,

/lizze2at

,4r'//j0,4/ u

avand funclia
la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERJAM, Juder-u_L Ti:n:s.

cNP t6'5a//t j?3X,r7,


doniciliul
5'iK. oPt/ b/
3 /t</;7n , cunoscand
^/R
prevederile art.326 din Codul penal privind fatsul in dectaraiii,
declar pe propria
L
Unrtatea

- denuhi.ea $i

nlltonar., irstituli! d cledit, qlupu;r


o!g$1ra!ii neqlvinental. :
v.loarea totalJ a pi.;i1o' =.ciare j: a

1 @Ebn tn .locia
adresa

2. cal,itat. d. o.r'ibr
!.Eii,to! &rono@, aI. co4eiilo!/.oci6t{tiro!
nagrour, at.
rntelea .conoei., ale !.ocirtiilot
..u funct liilo! oli .I. alto!
unltatea - de.umirea ti adresa

Eoct.t!liro! co@rcral.,

& c!.d.rL, al grpuilo!


a

pellllor sociale si

ar
de
a

c.ckul a.ocialiilor

.d!1n1.t!.!

5. Cotrtlact, inclu.iv 1;

tlEPut .x.!cl.tl!ii
fsctiilo!.
!o.Idu!l .rtlnc o!1 inchi.t.

91 contlol,

te Eau n!tllbuile,

ct, conrultslt et civj.l


d.6r.tal11o! FrDIlc !!tutat.
coelciat. d c.F1ta1 d6 Etlt

t.l, senefrcralul de .o;rr;aE


nunele, prenunete/denunirea $t

Rude de

gladul I ,rate tituralilrui

soc!erair conercrare/persoanA
flzrce autorizatt/Asocia!ij
ramlliaIe/Cabinete iodividuale.
cat'inele asociare. societd9i ciwile
profesionale sau 3ocietSli civite
cu raspundere llmitata cale
desfisoare plofesia de
avocat/O!qanizalii
nequvernallentare/Fundatii/asociatii
'' Prin rudede gradu se inletego parinlipe

tinie ascendenta Sicopii pe hnie descendenta.


vor declar numele denumirea $i,adresa benellciarului de contract unde, pnn
catitata detinuta nlutarut. solLt/solia
9i rudele de gradul i oblin contracte, a9a cum sunt dofinitte la Dct.s.

- se

Prezenta declaratie constituie act public Ai iispund potrivit legii penale pentru Inexactrtatea
sau
caracterul incomplet al datelor mentionate.
Data completitrii:

/3

oe

k/4

Semnitura:

lnv