Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

subsemnatu|subsem"^.a

404OU4A/
la

PRT|1ARIA COMI)NEI PERIAM,

avand functia

Jude!uI Timis,

CNp

d.. t, r r,,. An k pn34_. Aettls!4p


-1t_ /{ +/_2
-olul Pe'"1 prrv-ro Fat,r i oa t"ra!j;,
oi- fami Iiar) de!in urnEroarete

cunoscand prevederil arr.326


proprra respundere ca impleuna

I.

/Y/4P/A

4/j
p

BUNURI II'OBII,E

NorA:

Se

vor declara inclusiv cete aflate in at!e tari.

palw
qeziat'1

lnoG

/939

50.&a,,p

/2k.ao"

//t"

Unprptee

t/a tuttr'4B42e

trgfal$/

/./riu

r/t

4SPtttt,tt

' ,V*o;,

?npi2,/ot=

//r.

ap6;

Mnutv /Yla&

/?otu*,.1A./t'

") Categoriile indicate sun!: 1) agricol; (2) foresrier; (3) intravitan, (4) Luciu de
(5) alLe categorii de telenuri extravltane, dacE
se aft: in circuitut civit.
NorA:

Se vor dectara incfusiv ceLe aflate rn alte


l5ri.

Titula!ul:

PRl+Nt

ah

uorB/t

.)

19w
&o

to

L//^,r,
53ua

y'z

cahpalt^

y't.

eu4pipfpE

//2. /,vpe?iy"".
//o

*J Categoriile _indicate sunt:


{1) aparrament;
vacant:r (a) spalii conelciale/de
produc!i;.

/n,rzenn,eze

l&alkrh40+rsBtttw Avia

Szuu",rrttD*
'lAQruar

4'/L

(2) cas: de locuit,

lE-::.'-iL.
ii;::;i:::":;:"il"::::,';;;:ii;.";::;t.i:
iar ln cazur ;;;'-;i".,;;; ili:i:T:;;:.:;:::i;i
ji'lx*lii':.iiiii1:::iii"::o'*'''
cota-parte
""i'.p.i.....,

II. BUNURI }@BILE


iahturi 9i alte
1. Autovhicule/autotuliseo, tfactoale, nagini agricole' ealuPe,
rijloace d lranspott cero sL.t supuse inmotricularri' po_ rivit Ieqrl
dobendr!!
Modul de

p'elioase' o':-"'""1:'lo',i"""""llrTiit,it' ii,.iilli


2. Bunu'i 6ur' ror^a d Dlal obiecte
cale fac
e ooo
a. arte ei nurisDatics'
rr
":':: Tl'.;:;.;pas'q
a c:'o vdroare

"or".tii
;
;:;#i

""'""J'"'

sau artere aserenea'

ele
aflate in propr:ietate, indiferent daca
Se vo! nen!iora loate bunurlle
decfara!ti '
a!la sau nu pe Leritor'iu] Romani'ei 1a monentul
NOTAr

EIECARE ' qI
DEPi9E9TE 3.OOO DE EURO
vA'.oAAT
A
cARoR
}roBrI.E,
rrr. BnNltRr
rMoerJ-iNerBirNATE iN ur'TDEr'E 12 ',UNI
fl'rcena .:t.e c"'e s-u
lsstrai!arir
ilI-uratunururrnstrainat

se

BTNURI

e e d'
rv. ACIIVE AINANCTARE
lnvest i! I i, forme echival
de
fonduri
o
kiancale'
insoirla
depozire
il J"*---it
cardu'rle oI' .t"a:., dacS valoarea
incl
1

9i investire' 5 000'siv
."...".",t"
de euro
depaagegte
.r.rt..-"."=t.t"
NOTA:
rn benci sau institu!ii
si^'uot a..l"t" inclusiv cele aflate

D*chis rn

si
ii! tit'iG-EiiE-GGoi*
'e "'a
adresa ace6tela

. Caregoriile indica!-e suntt (l ) cont


echivalenre; {3) fonduri
a"oo.l. tln"l' saupensir
sau arrF sistene
p'i'"." de
iilir.i
an\rlui. fiscal anterrorJ '

or.f-

::=i;'";'i.'
.:=.i;;";-;"

financiare din
-ord/valoare

ra

lusiv card); (2'


sau echivarenle' rnclrs'v
vor decrara ce'a are'en'e

echivalenle {inc

acolda!e' dac5 valoarea


li
directe
investitii
:T!'T"r:"2. Plasaroente,
000 de euro
i.*^"t?'. i"lulor acestora depeseste s
si participarire in streinatate

i:tt:.

"."r",.

incrusiv investi!iire

titlu/societrtea tn care
pelsoana esre actrona! 5a!
asociat/benef icia! de lnprsut

Emitent

N@e! de

tltfuri/cota

*) cateqoriite indj.cate sunt: (t) h5rrii de varoare deiinu!e titluri


certificate, obligaiiuni); (2) Ac!iuni sau p:rti sociale in
lmprumuturi acordate ln nune personal.
{

3, AIte active

produceloare

echivalentul a 5.000 de euro pe an:

NOTA:

Se vor declara

V,

venfrurl

netel

care insunate

de srar,

depegetc

inctusiv cete aftare in strainatate.

DAAORII

Debite, ipoteci, qaranlii enise in beneficiut unui rert, bunuri achizitionate in


sistem leasing 9i atte asemenea bunuri, dacd valoarea
insunara a tuturor: acestora

depase9te 5.000 de euro.


NOTA:

Se vor dectara

inclusiv pasivele financiare acunutate tn strainatate.


Contractat 1n anul

vL Cadoufi, servicii sau awelltaj plirite graruit lau ubvenlionar


fali de
waloalea de piate, din palta unor
orsrti;alii, socira9j. coDlciate, rgii
autoDoa, corparlii/socititi narion;t
tii' pGri-J-.o.arr"eci sau stfiin,
incluaiw. burse, oredire, ealalr9ii, dconttri
""" i".tit
a"
.r,"i1"r-"ii.""
a1t aserna, a ceror
valoare individua.Le depdFegte 5OO de euro*
cine a realrrat

ta;iti]

sulsa veDitului:;m-

rclur p!est.t/oblecrul

generaro! de ventt

1.

2. Sot/sotie

3. Copii

----=*) Se xcepteazA de
caclourile Fi trata!iiIe
pariea ruclelor de gradut I !itaaIdeclarar:e
ll_l.ea.
vII.

uzuate prinite

v
\

din

v.nirl,fj ale dcclaranLutur 9i aLe. EDbliIo! s{i d fanih.


,!alazat rn
u_LcaEul
en fiecat incherat (potrivjr art.
c1 orn Legea
_ codut frscal, cu
511/2O03
n odr ttcSrile
sr conp.IetArrIe uIrA-.^rre.
^t.
NOTA:

Se vor declara

inctusiv venilurite provenite din s!r5inetate.

Sulsa vnitului:
nun, ad!sa

cine a ralizat
vnitul
1. venituli din salalii
l 1. Ti.tular

2. Sol/solle
1.

5c

4/

serviciuL pr6stat/obieclul

,'J; ?d!;

. Copii

2,1. TitLllar:
2.2. Sol/sol1e
2.

3. Coplr
f,olosia

3, vnituri
3,1. Tilutar:
3.2

. So!/so!ie

1. Titular:
2. so9/solte
t venituEi din
1. Titular:
5.2. So!/sotie

s-l-v6ni6iI ain acti'i t: i agricol'e


6. 1 . Titular:

61. sot/sotie
?. v;nituti din
l.I. Titular:

i din ocuri de noloo

?.2. so!/sotie
7.

3. copil
din alt Eulae

1. Titular:

8.2.

Sot / 5ol

ie

b.3. copii
Fentru inexactitatea sau
caracterul incomplet al datelor menlionate
Data complstarii:

/1.06

talt

Semnatura:

DECLARATIE DE INTERESE

subsemnatul/subse^""r.

lq4qepl 1-r ,illfiNf


".
{b\dl rtXlq \1
, a"^i.ir

Ag[ulAN

l4fu A

]A PRIMARIA

COMUNEI

PEBIAM,

"rr0j.?J] lx.uh ].MB; Lerbp .pL.


art.326 din Codul Penal p!ivind falsul in dectaratii, dectar
natidrl,

unatatea

0nitatea

- dehunira si adlesa -

- aenunii-i-li--ii;il--

a!a!a de 4!b4

aJ otrts/aiboltt!!
s.

1.

Eenef

rrr\

",.,no".ana

proprla r:spundere:
,nstltutri d6 ;;ed.ir. grup-

valoarea LotaIs a pA.!iIor soctaiaJk

cltetlLo! co@!c j,al,


c!6al!t, ale gapulilot
a p:!tiro! sociaG--

tctriluita

lcialur.;=;;!;;;;

nunele, prenMeIe/denuE!ea 9i

o. g.aaut i-r;j;-ifiiJ;;fi
socre rari coetiflt?iEEiiif,
f izict autorizat!/Asociatii
n,ae

tanrtiale/cabirere individuate,
.soctare, soclera!r crvale
proreslonate 3au socretatr crvale
cu !aspuhdere limlratt care
desflsoa!I prolesia de
.vocat/o!sanizatii
ntale/Fundatri/Asoclatrl
caDrnete

Data completerii:

4 06

turf

avand func!ra
Tinig, C:if

Semnetura:

,fuM\

sau

;;;a;

ale.Ie