Sunteți pe pagina 1din 5

DECLARATIE DE AVERE

subsennatul Voicu Liviul

functia de consilier local 1n ConsiIiuI Local


COMUNF I
PERIAM, Jucle(ul Tjnli
cNP 1600818354?92,

avand

Perian, dln cadrul PRIMARIET


doniciliuL tn Periam, nr. 631, cunoscand prevederile art,326 din Codul Penar privind
falsul ln declara!ii, declar Pe Propria r6spLndere cA lnpreuna cu fanilial ) de!in
I.

BUlil(tRI I}!cBILE

NOTA:

Se

Perian

vor de-lara rnclLsrv cere ar_ala i

nr.

631

i -c r,

013

2200 np

2AI4

200 np

1003
100

Cristina

Crislina
ap);

.1 'alesori i t- inorc"Le sLnL : I i r-ri _ 11 . ,. ,


forestier; (3) in!ravitan; i4) tucau
daca se afIA ln circuitul civit.
'5 arLe careqorri o" ,.'"",,t--.ii.,'i"i",'

oe

NOTA:

Se

vor dectara inctusiv cele aftate in atre ldri.

PeriM nr.

6 31.

013

180 np

L996

30 np

100t
100

Cristina

*) Cateqoriite indicate sunt: il) apartanent; (2)


casa de Iocuit; {3) casa
vacanta; (4) spa!ii comerciale/de pxoductie.

de

') P!jn ramilre se tnlelege solrt/solia 9i copiii arlali 1n intretinerea acestora.


) Ld L.!ula, se rentjoneaze, tn cazLl brnr!rloJ prop,ii, nunele proprietarului
(titularul, solul/so!ia, copilul), rar
in cazul bunurifor tn copropnerate, co!a-parte
qr nune-re coproprie!ariIor.
II. AUNURI I{OBILE
1. Autow6hicute/autotu.ise, r.actoar, Darini aglico]., galup, rahruii
9i alt
rdjLoac d transport care sunt supuse lturarricul5rii, potlivit teqrl
Modul de dobAndile
1

19 93

1996

'

2. Bunuii aub fomi de n6tal pletioase, bj'jutlii, obict d altl 9i de cuLt,


col.ctu d. a!t: si nu4isDatict, obiecte care fac palte din patiiron1ul cuftulal
nationaL sau univ!6a1 au altIo
cSror valoare tnsumat5 depeqegte 5.000
NOTA:

Se wor nen!iona toate bunurite aflate in proprietate, indjferen! daca ete


afla sau nu pe teritoliu] Ronaniei ta nonentul dectaxarli.

rrl. BUN('RMOBrr,E . A CAROR VAIpARE Drp69EglE 3. OOO DE EURO FIECA!{E,


IT'OBII.E iNSIRiINATE iN I'!T!,GIA 12 !('NI
Natula bunulu!

tnsrrtinar

Pelsoana

gI

se

BUNURI

c5t!e cale s-a

IV. ACTTVE FINANCICRE


1. Contur:i qi depozite bancare, fonduri de i.nvesti!ii, forne echivaLente de
econornasire 9i investire, inclusiv cardurile cte credit, daca valoarea
insunati a
ruturor aceslora depaegegte 5.000 de euro
NOTA:

Se vor declara inclusiv cete aftate tn bdnci sau institu!ii

financiare din

hstitu9ia care adninistreaz: $i


ad!esa acesreia

* Catesoriite indicate sunt:(1) cont curenr


sau echivatente (rnctusiv card);(2)
depozit bancar sau echivatenre; (3) fonduri de r""".trtri--"."''".hivaten!e,
inctusiv
fonduri private de pensii sau arre srsterne cu acumurare (se vor decrara
cere
aferenre
anului fiscat anterior).
Plasamente,

investilii directe 9i inprunLrluri acordate, dacd vatoarea

. ,2,lnsumate a tuturor
piata
acestora

depagegre 5.00b de euro

de

NOTA:

vor decta!a inclusiv investiliite Fi parriciparile tn strarnalate.


Emitent t itru/s oc i;aaraa- i;-;;;
Nun:! de titluri/cora
persoana
Se

sre aclionar sau


lciar de tnrprlet

asocrat/benef

de

pa!ticipa!e

*) Ca!eqoriite indicate sunt: (1)


de valoare deiinute (titturi de stat,
certificate, obriqa!iuni), (2) Actiuni sauhartii
pbrti
tnprmuturi acordate in nume peisonat.
"..rr;;
".!l.."tr conerciate; (3)

care lnsurnate

3. AIte active
echivalentul a 5.000 de

depa$esc

NOTA:

Se

vor declala inclusiv cele aflate in strainatate.

V.

DAIORII

Debi!e, ipoteci, garantii emise in beneficiut unui ter!, bunuri achizi!ionare in


sistem leasing Si alte asenenea bunuri, dace vatoarea tnsunat: a tuiuror acestora

clepa9e9le 5.000 de euro.


NOTA:

Se

vor declara inctusiv pasivete financiar:e acumutate in strainalate.


co.tlactat tn

anul

VI. cadouri, alvicii sau ayantaje plicit glatuj.r sau subwntionat fatA de
varoarea de piat{, din parra uno! pelsoane, ofganizaiii, soc!etaF corerciaL, !6sii
autonoEe, coqranii/gocittqi rEtional sau inEritutii pubtice loningtsi sau stsrii;e,
ircLuaiw bu!s, c!dite. gafantii, dcontili d chttuieli sau alte a6nena, a cAror
valoare individual5 dep:9egte 500 de euro*
cine a rearrzat venaEul
1

sulsa veniturui: nMe,

1. Titular:
.2

serwiciul p.estat/obiecrut
qenerato! de veDit

. sot/sotie

1.3. Copii

.) Se excepteazd de ta declarare cadourtle


9i L!ata!._Ie
paltea rudelor de qradul I9i al ll-lea.

uzua_a prlm Le o:n

vlr. venituli ale declarantu-lui 9i al r6!ib!j.l,o! sii d f:uriLie, raJ.j.za!6 in


ultirul an fiscat incheiat (potlivit art.
modificirile ti comptete!ite utterioare) 41 clin Legea N. 57I/2003 - Codut fiscat, cu
NOTA:

Se

vor declara inclusiv veniturite provenite ctin striintrtate.


gulaa vni.tutui

ntue, ad!6a

1. vnj.tufi ain sar.alii


1. 1. Titular
SC Accounring

Expert
SRL, Periam nr. 6l I

1.2. sot/sotie

UATC Periam, Mure$rlui


nr. I bis

Serviciul I>!sr.t/otlictul
activitdli de evidenli contabilita
consultanti fi nanciar-contabiltr

Qi

2. Vni.tufi <Lin activit:


2 ,1 , Titular:
2,2

, so!/sotie

3. Vnituri din cdara foloEintoi bunuli1oa


3.1. Tltular:

3.2. So!/sotie
4. venituri din in\resli
4.1. Titular:
4

.2. So!/sotie

5. Vealturi atin
5.1. Titular:
5.2

So!/ soti e

6. Vnituli din aclivirngi agricole

6.2. so!/sotie
7. vnituli din
7

dir jocuri de no-oc

.2. so!/so!ie

7.3. copii
8. Venituri di.n aft sulEe
8.1. Titular:
Consiliul

Local Periam

8.2. so!/sotj.e

Prezenta dectaratie constituie aa pubtic ai


incomplet al datelor menionate.
Data completSrii: 10lunie 2014

rdspundlotriviill!ftiliilEiEil

DECLARATIE DE INTERESE
subsemnatut voicu Liviu, avend fLn , a oe cons il ie! Io o1 1n Consiliul Locat
Petlim, din cadrut pRrMARrEr coMUNEI PEP:AM, Judelut Tin i5 cNP 1600818354 7 92,
domiclliut 1n periam, nr, 631, cunoscand prevederite ar!.326 din CoduI PenaI prlvind
falsL:I in cleclaralii, declar pe propria raspundere:

Unlratea - denumlrea Fi adresa -

1.1. Sc Accoun!inq Exoert


L:. Funcla!ra PropERlAt4

Nr. ce pArli soc!ale

SRL

2. c.ltra!.! de oDla ri oiCrn.r d. @,qu!6, .(r!.,1.t!a!. ri cont!6r rt6 .ocitlTiro;


;G;al;I;.;r:
!.qii'ro! auro6".. ar. co@ei l1o!/.ocietitird
,rputi:o, d.
raE!i: :e!!sisr+L lleerjri o! s.u rlnd.rlrro! ..9idr..
"i.:".;i;rr;;';
o;r !r. arto.
".e-1,"rri;;;;,"*t"r",
Nr. de perti sociate
valoalea :otale a p}!titd/. 3^ Aolor.ctus..:;l; po.,i r sA
2.

2.

AsocrATrA pAnruTrr,on

I-IC9ULlI

TEORETIC PESIAI4

3. calltarea d. clbb

".t
iiEifIG-f-ili?ii

ONG

in cadnl !.ocialiifo!

l. corpul Expelirior .onrdbil: -: conlabi ,tor euroiiza;: oin


Filiala ?imi.
3.

ca]itat6.

de lr6ts4

olEbef6 d co!duce!.,

ao",rlnla

rcj.

r.t't 'uira

rau

- or9"rrz". ra p.r,r.r. FEi.,.


5, contract , incluri{ ot d .ri.t n!: juli<rici, @.sutt$lt
,i crvire obginur. lau aflar in dsra! !n
bnpur xelciri.il functi,!o,, n.nda!.Io! ..u &siEtil.o! pubrica
findt.r de rr bug.ru1
.t;a; i;""i;
foadlli exr.h oli inch.iat: cu socitilt
c@lcial cu c.ptrrr d. strr sau 6de rtaruld.ste
rctror;
5. r. Ben:iclarur de caffiE
re+-oin

nhele, prelhele/den@ilea i:

soc,et:r1 cone r ca; r;ti;;;;;


iizrca au:ori2ati/Asociaii I

fanrliare/cabineteindividla1.,
socitAii.rviIe
Pr.res:onale sau socier:!i c1r:te
.u .aspundele rinitat: care

desfegoara protesia de

avo.atlorganl2a!ii
h!renrale/Funda!t I /Asoci

' '-

^ r)
prtn rr:ae de gradul t
se intelge

drintl pe trn,e ascendenti ri copii pe tinie descenden$.


Se vor dedaE Nme,e, deaufitrea,iadrera benef(iarutuide con.rdcr
unde, prin catitaiea d4inuti, ritularul, solut/sotia
_ , tobnn coltracre, ala (Lm sunl
ti rudete
oegradL
defilire a ocr.5

'

Prezenta declaratie constituie act


incomplet al datelor mentionate.
Data comptetSrii: 10 iunie 2014

public,i r6spund potrivit legii penale

per