Sunteți pe pagina 1din 4

Situatiile financiare anuale

Importanta ,rolul,si functiile situatiilor financiare


Obiectivul principal al contabilitatii este furnizarea de informatii care sa asigure o imagine fidela
asupra pozitiei financiare,performantelor financiare si modificarilor pozitiei financiare ale
entitatii,in scopul utilizarii acestor informatii de catre utilizatorii interni si externi,in vederea
fundamentarii unor decizii economice.Pentru realizarea acestui obiectiv,este necesar ca lucrarile
curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic in informatii generalizate ,care sa fie relevante
pentru caracterizarea activitatii desfasurate de o entitate intr-o anumita perioada de timp.Acest
deziderat poate fi implinit prin intocmirea periodica a unor documente de sinteza contabila,care
pe parcursul timpului au purtat diverse denumiri,cum sunt:bilant contabil,situatii financiare
anuale sau conturi anuale.
Prin OMFP nr.1752/17.11.2005 s-a adoptat formularea ,,Situatii financiare anuale.care trebuie
intocmite in mod obligatoriu de catre toate persoanle juridice cu sau fara scop lucratitv.

STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

Structura situatiilor financiare anuale care trebuie intocmite de catre persoanele juridice difera in
functie de marimea acestora.Astfel,persoanele juridice care ,la incheierea exercitiului
financiar,depasesc limitele a doua dintre urmatoarele criterii:
*cifra de afaceri:7,3 milioane euro;
*total active:3,65 milioane euro;
*numar salariati:50 ,
Intocmesc ,,SITUATII FINANCIARE ANUALEcare se compun din:
-BILANT;
-CONT DE PROFIT SI PIERDERE;
-SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU;
-SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE si

-NOTE EXPLICATIVE la situatiile financiare anuale.


Persoanele juridice care nu indeplinesc limitele a doua din criteriile de marime mentionate mai
sus,intocmesc ,,Situatii financiare anuale simplificate care cuprind :
BILANT PRESCURTAT;
CONT DE PROFIT SI PIERDERE si
NOTE EXPLICATIVE.
Optional, ele pot intocmi
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU si/sau
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE.
Situatiile fi nanciare anuale trebuie insotite de o Declaratie de asumare a
raspunderii conducerii persoanei juridice pentru intocmirea situatiilor financiare
anuale in accord cu Reglementarile contabile conforme cu Diretiva a-IV- a a CEE.
Situatiile fi nanciare consolidate sunt elaborate potrivit Reglementarilor
contabile conforme cu Directiva a-VII-a a CEE.

Situatiile fi nanciare anuale constituie un tot unitar si vor fi insotite de Raportul


administratorilor.

Bilant
Activul patrimonial cuprinde elementele concrete de avere ale entitatii,iar datoriile
si capitalul propriu ,sursele de procurare ale averii.Activul reprezinta forma
materiala a patrimoniului ,iar datoriile si capitalul propriu,forma abstracta a
patrimoniului .Elementele de activ se ordoneaza in bilant dupa natura si
lichiditate,iar datoriile si capitalul propriu ,dupa natura si exigibilitate.
Bilantul contabil are un rol deosebit atat in teoria ,cat si in practica
contabila.Astfel ,din perspectiva teoriei contabile ,bilantul traduce in practica unul
dintre principiile de baza ale contabilitatii in partida dubla si anume,dubla
reprezentare,prin care elementele patrimoniale sunt reflectate atat sub aspectul
componentei material,cat si sub aspectul surselor de provenienta.Sub aspect
practice ,bilantul reprezinta o sursa de informatii pe baza carora se poate analiza
activitatea economica a entitatii si a rezultatelor obtinute ,in vederea luarii unor
decizii optime privind ameliorarea situatiei existente.
Bilantul contabil,ca procedeu al metodei contabiitatii,are urmatoarele functii:
*functia de generalizare a informatiilor contabile

In bilant ,datele preluate din conturi se grupeaza si se sistematizeaza dupa anumite


criteria,obtinandu-se oo centralizare si generalizare a informatiilor atat la nivel de
entitate ,cat si la nivelul tuturor treptelor organizatorice ale economiei nationale.
*functia de informare
Bilantul contabil asigura culegerea,inregistrarea,prelucrarea si generalizarea
informatiilor contabile ,care sunt necesare atat factorilor de decizie din entitate,cat
si altor personae fizice si juridice interesate ,precum
:salariati,actionari,asociati,organelle fiscale,institutiile bancare ,creditori diversi.
*functia de analiza
Pe baza informatiilor din bilant se determina anumiti indicatori economicofinanciari,prin intermediul carora se poate stabili un diagnostic al situatiei
financiare si a rentabilitatii entatii.
Potrivit OMFP nr 1752/2005,in Romania se intocmeste schema verticala de
bilant,care ordoneaza structurile patrimoniale in active ,datorii si capital
propriu,pentru a pune in evidenta stuatia neta sau pozitia financiara neta,conform
relatiei:
SITUATIE NETA=ACTIVE-DATORII fata de terti
Informatia contabila prezentata in bilantul vertical se structureaza pe trei nivele si
anume:
I.GRUPA-are sfera cea mai larga ,grupand elementele patrimoniale dupa
caracteristici generale.Grupa se simbolizeaza in bilant cu majuscule latine;
II.CAPITOLUL-detaliaza grupa dupa criterii mai analitice si se simbolizeaza in bilant
cu cifre romane;
III.POSTUL-este ultima treapta de detaliere a informatiei in bilant,fiind simbolizata
cu cifre arabe.

Contul de profit si pierdere


Cu toate in bilant se reflecta si rezultatul exercitiului financiar,prin soldul contului
121,,profit si pierdere,este necesara utilizarea unui alt document in care sa se
detalieze modul de generare a rezultatului si care sa ofere informatii suplimentare
privind cauzele care au determinat o anumita performanta economica.

Potrivit legislatiei actuale,toate entitatile intocmesc contul de profit si pierdere sub


forma de lista ,care se reda,astfel:

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU


Situatia modificarilor capitalului propriu reprezinta o componenta sperata a
situatiilor financiare anuale ,care cuprinde o prezentare a soldurilor initiale si finale
,precum si a modificarilor din cursul exercitiului financiar ,aferente fiecarui element
a capitalurilor proprii,potrivit modelului urmator:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Situatia fluxurilor de trezorerie reflecta cresterea sau descresterea neta a


mijloacelor banesti in cursul unui exercitiu financiar.Principalul obiectiv al Situatiei
fluxurilor de trezorerie este de a reflecta influenta activitatilor de exploatare,de
investiti si de finantare asupra mijloacelor banesti ale unei entitati,pe parcursul
unui exercitiu financiar.Situatia fluxurilor de trezorerie clasifica incasarile si platile
de mijloace banesti in trei grupe.