Sunteți pe pagina 1din 194

\

"rU.,\\1'\ T[I.E JVCLLl. 1 l)J: ::'.\Ji"" $';1 ctlL al d. EOITLJM eLI.


TURA FIZI CA $ 1 SPORT. A inlral la tipar la 7 Aprilie 1950 la
J njr~p rinMr<'a de Ar te Grafke "L'I\' IV ERSUL" i s'a terminal la 2':>
'\\/li I' i.'){). r ormat 6Ix86. Tiraj !)()()() c~ r:. z. 1965. 4;IV.950. r. lasili
carea zecimlllii 7979 1.

ELEMENTELE

JOCULUI DE AH
\

EDITURA CULTURA

rlZICA

SPORT

PREFATA
In cadml noilor
fizice i sportului de

de desiJol!are asigurate culturii


regimlll de democrafie popular din

condiii
ci re

ara

Iloaslrd, micarea ahislti a luat 1111 mare avllt, ptrunznd


in mase i rllspfmdindll-se cu repezici une.
S uccesele obinute n aceaslfl. direcie au fost dintre cele mai

remarcabile, zeci de mii de tineri fiitui


ah ului.

alrai

Din r/ldurile lor s'au r idicat cadre Ilai.

spre practicarea
j uctor i

de talent

care au dat l/IJ TlOU impuls ridi crii nivelului general de joc.
Toate progresele inregistrale pt/Il acum au adus micarea
ahis f

la

/li!

stadiu

i1l

care, dator ita bazei de mase pe care

ajuns s'o aibe, poaLe trece la o fazlJ superioard de desvoliare n


care sti se poal acorda o atenie i mai mare ridicrii niveLului
tehllie al juctori/ar.
Aceasttl ridicare a lIivellllui tehllic 'III se poale face ns dect
prin nsuirea unei solide pregtiri teoretice de clitre juctori, in
special de C/Ure cei lineri. Lucrul acesta, dup.. cum ne ara t experiena orgal/izatiei ah iste sovietice. se rea lizeaz cel mai simplu prin publicarea de cri de teorie ah islti potriviie pe'ltm toate
calef{oriile de juctitori.
Cartea de fa illcadr{mdu-se /l acest plan. de pregatire ieoretictl a aIJitilor, se adreseazti acelor juetllori - cei mai m ulli
~ care fac primii pai in ah. care n'au mai avui ocazia s ClllIoasc ieoria i penlru care publicaiile de ah existente sunt nc
prea grele.
Cititorii vor gtlsi In aceasUi lucrare elementele de ba.z ale
teoriei ahulu i, exprimate ntr'o form simplii i bine exempU[icate. Din st/4diul lor, ei i fJQr putea ns ui principiile logice

CAP. I

NOIUNI DE BAZ
TABLA DE
Pr im ul lucru ce trebue
nv I m ah u l

este.

l u pt .

Ea este

comp us

pt ra t

un

.>\.H

s -I cun o a~tem

atunci cnd vrem

fr nd o i al,

tabl a de ah , adic locul de


din 64 p tr e l e, ca re la un loc fo rmea -

mare. Aceste 64 c mpuri sunt

aeza te

cte opt pe

8 Iin:i. orizon la!e, nl re l a:e de 8 linii vertica:e. I?entru o m i


bun or:en tare ct1\puril ~ su n! co:orate altern ati v;n a lb 5

negru. astfel
aspect ul

tabla de

a h

are,

n c

din timpurile

s t rvech i,

u rm tor :

abcdefgb

E foarte important pentru acel a care dore~e s :nvele


jor ul de ah, s c u !~o as c c t mu! exact tabla, fi ind n sta re
s- i

imagi neze fieca re cmp n pozi t ia l ui

..i ~.itua!ia rec iproc Il grupe:or de

singul a r ,

precum

c.mpuri vecine. Pentru n-

CAP. Il

NOIUNI AJUTATOARE
Folosindu- ne de regulile i sistemul de expresii i de notareartate , ne vom propune s scoatem n evide n sen sul
J un lri c sa u eont i nutul jocu'lu i de ah. in nd conl de ca r acterul a hului, o vom fa ce incepnd dela con s ideraiunile cele m gl;
simple i, pri ntr'un i r de de d uc ii , vom n ainta dela sim pl u spre-

mai sus

compl icat. Cu

acea s t

ocazie vom

d es v l ui

toate aspectele ra\I:)-

namentulul precum : ale urmr i' fii scopu lui propus n j ocul de
a h, un l ndu-le ntr'un tot unitar.

REALIZAREA UNUI AVANTAJ MATERIAL


1. -

UN TUI\N IN PLUS E UN AVANTAJ SUFI CI ENT


PENTI\U A C ATlGA PAI\TlDA

In mome ntul "matului ". fapt ul c partener ul ca re pierdeparti da , are pe ta b l c t mai- mu lte fi guri , nu sch:mb nim ic
din rezu lt atu l part idei.
i da c malul este inevitabil In decursul clorva mutri viitoa re, toale figurile, ca r i nu pot interveni pent ru prevenirea matulu i i nu sunt deca t simp li specta tori, nu au nici o valoare.
I n s , la egalitatea celorl alte co nd i iu ni. adi<: a tunci cnd piesele adve rsarulu i nu ocu p pozitii ma i bune dec t a ce~ea ale
pi eselor noa stre, avanta jul de un Turn este su fi cient pe nt ru
c ti g. Aceasta este tez a de b az a st rategiei de ah , cc i la eD
se reduc toate celel a lte.
Metoda, cu ajutoru l creia se pun bazele acestui adev r,
constitue fun damentu l g nd irii ahi s le. Metoda aceasta presupune, c n vi rtutea unui proces, i anume al schimburilor, att:
Al bul ct i Negru l a u pierdut acel a n u m r de piese de acee a i

44

NOT IUNI AJUTATOARE

abcde

39

Ae malul este realizat tot in mij locul tablei cu ajutorul


unui Turn i
doi Nebuni.

abcde

gh

40
Pentru a face mat Regele rn

un Turn

colu l

tablei, sunt suiicienti'

un Cal.

Nenuml'lale sunt p<:lziiiIe, n care matul se realizeaz cU


ajutorul numr u lui redus de figuri, cu conditia ca mobilitatea
Regelui advers s fie Iim'itat de propriile sale piese, 1n aa
fel incat cmpu r!le de refugiu s- ne autoblocate.

Pentru exemplificare d.m cazu l spectacu los al aa zisulllf


"m al sufocat", n care este suficient un si ngu r Ca l pentru efec-

tuarea luI.

NOTIUNI AJUTTOARE

62

59
h

Negrul fiind la mutare, obtine cu 1. . .. Cb7d8 o poz i ie


Spre ex.: 2. Th7-c7, Cd8-e6 3. Tc7~7 (cutnd s
ndep r teze Calul de Regele -s u), Rd8 c8 ! i dac acum 4.
Td7-e7, Ca lul trebue s se ntoarc la d8. alUel e pierdut.

de

r emiz.

Un fina l Instructiva avui loc n partid a Vulcu-Dickman


din Cupa R.P.R. faza int e r-ora e (Sibiu 1949).
abcde

gh

63

Albul obti ne

rem i z, da c joac

corect.

1. Re8-d7! (nu 1. e6-e7? din cauza Rd5-,e6 2. Re8-d8,


Tf2-d2+ 3. Rd8-e8, Td2-d7 i p:onul cade, iar cu el i pa rtida) ,
Tf2-a2 2. e6-e7, Ta2-a7-i-o 3. Rd7-d8, Rd5-d6 ('Pentru ca la 4,
e7-e8D s r s pund cu Ta7 a8 mat) 4. e7-e8C+ 1, Rd6-c6 (dac
4 . .. . Rd6-e6 5. Ce8c7 + i nu se poate Re6-d6 din cauza 6.
Cc7.b5+ cu .c ti g ge Turn ) 5. Ce8-f6 (s ingura mutare. care
totu i es te s ufici e n t pentru obtin erea remi zei), Ta7-f7 6. Cf8-e8!

NOIUN I

ab

AJ UTA TOA RE

cde

Ilh

70

1. Ch2.11+, Rg3-g2 2. Cll-c3+, Rg2-12 3_ Cc3-g4+_


RfZ-g3 (Regele a scpat de "ah u ri" i a atacat Cal ul. ca re
trebue s plece, perm i nd inaintarea decisiv a pionu lui)
4. Cg4 -e3! (totui salvarea exist, cci la h3-h2 va urm a
5. Ce3-fl + . Rg3~g2 6. CfI: h2 i remiz). Rg3-f35. Ce3-f l i
dan sul re incepe fr a putea aduce vreo schim bare.
~ul

Exis t unele cazuri cnd pi onul r euete


cont ra urrui Cal. Iat dou exemple:

forteze

cli

71

7
6

Pionul fiind numai la o mutare dela cmpul de transformare, ctigul se obtine uor prin 1. Rc6b7, cci Calu l nu
are nici o sdipare.
Tot u i , dac

vat, 1. ...

pat!
5 -

Elemen te de

Negrul ar fi la mulare, partid a ar putea fi s al -

Ri8-e8 2. Rc6-b7, ReS-d8 3_ Rb7 , a8 , Rd8-c8 (e7)


ah

69

NOTI U NI AJUTATOARE

In pozi\la din diagram ctig acc: a care este la mutare.


Albu l fiind la mulare trebue s joace 1. Rd3~d4!. Rd6e6 2.
Rd4e4 (qnccrearea de a debloca plonul a4 prin Rd4-c5b5: a5-b5
ar eua, cci R. negru va debloca ,pionul g5, care se va transforma in Dam la a opta mulare ca pionul a4). Re6-f6 (dup
2.... Re6-d6 Albul va debloca pionul g4. ca re se va Iransfomla
n Dam la a 7a mulare, adic inaintea pion ului negru) 3.
Re4-d5. Rr6f7. Acum Albu l va avea in 8 mut ri o Dam. pe
ciind Negrul. dup muta.ea a 8a va avea p:onul abia pe orizontala a doua. Deci c ti g-ul e de partea Albului.
abc<lc

gh

Ir

78

c<le

Negrul la mulare ctig prin 1. ... Rdl-e2 2. Rg2-g3,


Re2.fl 3. Rg3-g4, R- l ;f2 4. Rg4 : g5, Rf2: ,(3 urma t de naint3rea i transformarea piofltu!uL
Dac ns Albul e la mulare, el poate remiza, ocupnd opozitia la distan: 1. Rg2hl!! (alte mutri pier"'), Rdl-d2 (Ia
Rdl-e22. Rhl-g21) 2. Rhl-h2'. Rd2-d3 3. Rh2-h31, Rd3- e3 4,
Rh3-g3. Re3e2 5. Rg3-g2 i remiz.

Greit ar li 1. Rg2-fl " Rd2 2. Rf2, Rd.3 3. Rg3, Re3 4. Rg2.


Re2 5. Rg3, Rf t 6. Rh3, Rf2 7. Rg4, Rg2 i ctfg.

Dac J. Rh2?, Rd2! 2. Rg2 (la 2. Rg i sau 2. Rhl unneaz


2. . . . Re3 3. Rg2, Re2 etc. ; la 2. Rg3 Negrul c t ig prin 2. . . .

Re3 3. Rg2, Re2 ele.), Re2 3. Rg3, Rfl i ctig.

Din cercetarea pozitiilor de ma sus se poate deduce urm ii


Ioa rea regu I :

NOTIUNI AJUTATOARE

77

. Da c 2.... Rb6 3. Re7, Te2+ 4. T :e2, al D 5. Te6+ (gre~ it


ar fi imediat 5. 'f8D? din cauza Da3 + 6. Re8, Da8+ 7. Re7,
Da3+ 8. Rf7, 013+ i 9 .... D: e2). R. oriunde 6. f8D i c
iig.

Dac 2.... Rc7 3. Re8!, Te2+ 4. T: e2, alD 5. Te7+! i


apoi 6. f8 D cu ctig.
La 2.... Tb2 va urma 3. Rg8 !, Tg2+ 4. Rh7, Th 2+ 5.Rg7,
Tg2+ 6. Rf6, Tf2+ 7. Re7. Te2+ 8. T :<2. alD 9. fBD. Da3+
10. Re8, Da4+ Il. Rf7, D14+ 12. Rg8 i ctig , cCi la 12 .
.. ' Dg4 + urmeaz 13. Dg7+ , iorl nd schimbul DameloI"
3. Te l- g l !
LuarC'a Turnului du ce numai la rem iza, ca i 3. Trl , TI2 ~
4 . Tg l. Rb6! 5. Re7. Rb5 ele.

3.
4.

T~I : g21

5. RIB- ,8
6. T0! 2-b2+
7. f7-fBD
8. Df B-17
9. RgR-f8
fO. RfB-g7
l !. Df7- f6+

i catiJa.

Te2-g2
a2-a l D
Da i -I l
Rb7- a6
0I 1-c4+
Dc4-g4+
Dg4-cB+
DcB-c3+

In pozitia de mai jos Albul va tmpln ge Regele negru la


marginea tablei (coloana a). Ace asta se reali zeaz prin cooper area intre R. i T.

84


NOTIUNI AJUTATOARE

78
1.

R,8-d7

Nu 1. Tg8? din cauza T.8+ 2. Rf7, T: g8 3. R: g8, gZ


4. eBD, g l D+

i re m iz.

T,'-d3+
Td3 - e3
Rc5-) 4 !

1.

2. Rd7-c7
3. T.6-g5+
4. Rc7-d6
Amenintand cu 5. T : g1 !

4.

Te3- d3+
Td3-e3
Rb4 - aS

5. Rd6-c6
6. Tg5-g4+

Nu 6 .... Ra3? din cauza 7. T: g3 ! i T. negru nu poalelua pi anul e7.

7. Rc6-d6
Te3- d3+
La 7 . . .. Rb6 va urma 8. Tg8 (nu 8. T: g3?, din cauz:;}
T : g3 9. e80, Td3 + 10. Re6, Te3+ '), Td3+ 9. Re6, Te3+ 10.
Rd7, Td3 + 11. Re8, Te3 12 e8D i cti g .
8. Rd6-c5
9. Tg4: g3l
10. Tg3-a3 mat.

Tdl - e3
T e3: e7

Urmtorul final s'a nliJrnp !at 'in partida Constantinopolski


Friedman (Lwow, 1940) :

abcde

Il'b

85

cde

NOTI UNI AJUTA T OA R!:

SI

' Finalul de mai sus a survenit in matchul Moscova-LennJZrad din 1939. n partida Bonda revski-lSeres. De i Albul po~
.sed Ipe l.fing un Turn i nd doi pion i avansai. Negrul. avnd
Regele bine plasat i un Turn activ. reuelt:, fiind la mutare.
:prj ntr'un joc precis s obfn re miz.
.
Nu se poa te Juca 1. ... H: h6? din cauza 2. Re7! (ameiIl inl1nd 3. (7), Tai+ 3. Rf8, Ta8+ 4. Te8, Ta6 5. f7 (amenln\nd 6. Rg8), Rh7 6. Tel (cu ameninarea 7 . Thl +. Rg6 8_

Rg8). Ta8+ 7. /<e7, Ta7+ 8. R16, Ta6+ 9. Te6, Ta8 IO.TeS,


la6 + J 1. Re5 i ctig.
Dac 3.... Rg6 4. 17+ ,. RI5 (la 4.... Rh7 5. Tel elc.)
.;;. Tel, RI6 , (g6) 6. Rg6, T, 177. TII + ; ctig .
Dac dup 5. Tel Negl'Ul va juca 5 .... Ta2 c tl gu l S~
va obine prin 6. TiI
Rg6 (la 6 . ... Re6 7. Rg7, Tg2+ S.

+,

'Rh6, Th2+ 9. Rg5, Tg2+ 10. Rh4, Th2+ Il. Rg3, Th8 12.

f8D, T: f8 13. T: f8 i ctig) 7. Rg8, T38+ 8. f8D i ctig .

Tactica corect pentru Negru este: 1.


Rg6!! (singura
'mutare care s alveaz ,partida) )2. Te8! (cu ameninarea 3,
h7!l, Ta6+ (nu 2.... Ta7 ? cci va urma 3. h7!, T : h7 (11
'.3 . ... R: 11 7 4. Te7+ i Mbu l ctig ] 4. Re6, Thl 5, Tg8+ .

Rh7 6. 17 i <llg) 3. Re7, T.: 16 4. Tg6+, Rh7 ' 5. Tg7+.


9<h8 (amenin\nd 6 .... T: h6 cu remiz) 6. R ~ f6 ..pal!
EXEMPLUL CLASIC AL RUPERII FRONTULUI
DE PIONI

8
7

01

88

1
a
of! -

t.lclJlenl~

!le

ah

90
H. Matti so n
Jbcde

107

Alb ncepe
1. Ga31!, C: a3

'lida e

remiz. cci

(dac

face remizA

imediat 1. ."

Dama nu poate

a l D 2. C: c4

<: tl ga

par-

contra a trei figuri

uoare;

desigur, la 1.... C: a5 va urma 2. Cc2 i rem iza estt


2. Re8 !l! (i nu 2. Ne3?, del va urma 2 . . . ' Cb5+
i . dup capturarea Nebunului, transformarea p:on ului decide),
evident)

alO (Ia 2.. ' . Cb5 va urma 3. Cc7+. C:c7 4. Ne3 i remiz ;
2 . . . ehi? 3. Nb6 urmat de 4. Ce7 mat) 3. Nc31 (pen-

dac

tru a mpied ica Dh8+ i ameninland totodat cu 4. Cc1+.


Ra.7 5. Nd4 maU), Dd l (sau la g l, mpiedicnd matul) 4 .
. Cc7+. Ro7 5. Nd4+ . D, d4 6. Cb5+. C, b5 .pa t II I

CAP. iU

CUNOTINE
DESPRE

GENERALE

COMBINAIE

CombInaia fiind baza jocului de ah, ~ ceva ~lementar i


DO e posibil s devii un ah lst bun fr s nu-i tnsueti pe-

deplin arta de a combina.

Ins

ntotdeauna este absolut necesar

s p tr un z i

caracterul pozi1iei pentru ca s-i corespund combinaia respectiv, i nu este bi tle a combina numai de dragul
combinat iei. Foarte des se n tmp l ca un ah i s t avansat. atras
de o combinalie fr u moas dar dubioas, s nu observe o cale
simp l . i sigur spre ctig .
Exist o prere cu totul greit, c arta de a oomb:na Jepinde numai de talentu l 1nscui i c nu poate fi in va t.
Fiecare ahist mai avansat Ue c aproape toate combinaiile
,apa r la el din rememorlzarea e!elT!entelor cunoscute (ca de ex.,
prea cunoscutul sacrificiu de Nebun la h7), ceeace nu necesit
consrunarea timpului pentru analizarea variante!or ce survin .
Vom studia aci o combinaie, renun1nd ns la tema b3'~
prea cunoscut de sacrifica re a Nebunu:ui la h7 , unn at
de Cg5+ i Dh5. Ne oprim asupra temei cooper rii intre Damj
i Turn n cursul atacu:ui direct
asupra Regelui advers ceeace are loc adeseori dup efectuarea rocadei ml<;i - s a u pe
coloana "h", sau (dup retragerea Rege:u i advers la h7. ori g7)
pe orizonta la a 8-a, la care au reuit s p trund D. i T. ale
prii aiacante. In asemenea cazuri este extrem de important
nal i

__________________C_U_N_O__T_._N~T_
. _G_E_N_E_R_A_L_E________________'
12T
F jc~a re l1ceptor

nt reasc

sau chiar ah is! mai avansat poate sa,l


sim titor jocul, dac se va strd ui s trateze fi eca re

deschide re in mod sistematic i numai in spiritul ideei ce o


co nine.

De ex., in caz ul Gambilului Regelui. s nu scape din


vedere cele dou idei - alacul pe coloana .. f" i for marea unIIi
centru iare. D ac ju cto rul deviaz dela aceste ci, <ll unci ;)rimele lu i mut ri r am,n fr sens, iar urm rile triste ale unui astfel de joc inconsecvent nu vor n![lrzia, desigur. s ias la iveal.
C um trebue s rspund Negrul la Gambil ul Regel ui ? :n
trecut er2 obiceiul <le a accepta orice sacrif iciu. Deaceea i
Ga mb itul Regelu i eHI accepta t aproape totdeauna pri n 2 .... et>:i4,
dup care Negrul depunea toate sHi rulntele pent ru ap rare a pioilului s u prin g7- g5. ACf'asI aprare nu are numili un scop
!i1aterial. ci Si un ul poziiona!, cci astfel coloa na " fU rm,jne
ha r icada t . Dac Albul va dori totui, ntru realizare., ideII deschiderii, s deblocheze aceast co loa n . el va fi nevoii n cele
mai ml1lte cazuri s sacrHice o figu r.

Un alt rspuns la Gambitul Regelui va fi o contr a lovitur


in centru: 2 .... d7-d5, pentru ca la 3. e4: d5 (o g r eeal~ mare
:!f fi 3. 4: e5? 'di n ca uza 3 .... Dd8-h4 + ) s contin ue cu 3.
... e5-e4! Astfel se obtine un gambit pentru Negru, C(l[(> poart
denumirea de "Contra-gambitu l Falkbeer".
Ce r ea li zeaz Negrul prin acest sacrificiu de pior. ') In primul rilnd, ce le d ou idei fund amenta le ale AJbului .- atacul pe
cnloan a ,,f" i fo rmarea o:: entrul ui de pioni - sun~ anihi late.
Apoi pionul alb r mn e atrnat fr nici UII rosi la f4. In schi!ll'>
lns~ pio nul negru e4 s tin gherete mult jocul Altiu!ui. din care
cauz Negrul ia un serios avans n desvoliare. P eTltm ;jcE' ~te
motive multi maet r i sunt nclina ti a considera (o nt~ gall!bittl!
f alkbeer drept o rsturnare a Ga mbit ului Regeiui.
In sfrit, Negrul mai poate juca simplu conlinunju-i desvo!bl rea prin 2, .. ,Nf8-cS i apoi 3 . ...d7- d6. N('! ~,rul nu E's le
obli g at s se gnl heasc cu apra r ea pi a nului e5 pr:n 2 .... d7--dfi
(l1 c hiz ndu-i astfel Nebu nu l dela f8 ), deoarece pelltru moment
3. f4:eS nu e posibil lot din cauza 3 . ... Dd8- h4 + .
Mai jos vom a naliza c teva momente ale u~mbit lJ iui !iegel ui, iar deocamdat in s i stm ca. cititorii s nu neglijeze n icio dat ntelegerea ideii din deschidere. ~ajoritatea ahitilp r
au ns Incredere numai in variante precise, bine determinate. P e cn d ar rebui s fie tocmai in vers. Adevrul ahu
lui se afl mai mult n idei , dect n variante. De: ;.lCeste var i:lI1le sunt ti prite in volume groase, ' fiind !nconJLlTate de au-

CUNOTINTE

GENERALE

9. Dd I-e2
10. e2- c3

129
Nf8- g7
Ne8-f5

cu joc ega l.
Ap r area modern:

3.

r:ea mai

4.
5:

d 7- d~

bU ll i

mai

s igur aprare.

e4: d5
Cb l ~3

Jo: ul se

egaleaz i

prin 5 .... Nd6 sau 5 ....Nb4.

6. Nfl - e'.? !
b2 : e3
8. d , - d4
9.
O- O
10. c3- e4
11. c2-e3

Cd5: e3
Nf8- d6

7.

o- o

Cb8- c6
b7- b6

NeB- g4
cu joc ('gat.

Gambitul Cunningham:

3. . . .
4. Nf l -e4

Nf8-e7
Cg8- f6

Sistemu l modern al acestei aparafl. In trecut se juca 4 .


.. .. Nh4+ 5. Rfl! (Mai bine dect 5. g3, f:g3 6. O- O, g: h2+
7 . Rhl, d5 '), d5 6. N: d5, Cf6 7. Ce3, O~O 8. d4, e6 9. Ne4,
:Ng4 10. Ne2. N: f3 11. N : f3 cu joc mai bun pentru Alb.
b.

c4- c5

Cf6- g4

Sau 5 .... Ch5 6. Ce3, d6 7. d4 . Ng4 8. Dd3 c u joc ma i bun


-;pen tru Alb .

6.

O- O

7. e5: d6 e.p.
8. d ' - d4
9. Ob l- c3

Altfel nu se poate ment ine plonul f4.


10 Ne l : e3
Il. Ce3 - b5
'9 _ Elemente de.

ah

d7- d5
0<18: d6

O- O
Cg4 - e3

,
0<16-<18

_________________c_u_N_o_T_'_N_
T_
' _0_'_N_
'_
"_
'_
"_
' ______________ 139

12. Nc1-g5

13, Cf3, g5
Dac

13.... N:::8- f5, atunci 14. Ddl - f3.


14, Cg5, h7

Rg8, h7

nu 14 . ... Nc8-f5 15. Te4- h4 , Ce7- g6 16. Th4 - h5.


15,
16,
17,
18.

Ddl--h5+
Te4--h4
Dh4--h7+
Th4- h6

Rh7 --g8
17--15
Rg8--17
Tf '-:z:8
0<18--18

19. TaI-el

In cazul unei aparan corecte din partea Negru lui, Albul nu

Doale obti ne in

aceast variant

dl'l.ct

remiz ,

prin

a h

etern,

GAMBITUl EVANS

e2- e4

e7-e5

2. Cgl--13

Cb8 -- c6
NI8-- c5

1.

3. Nf1--c4
4.

b2-- b4

Albul sacrifica un pion pent ru a ctiga un tempo i n vederea formar ii unui cent ru de pioni prin c2-c3 i d2-d4.

Negrul

ns

nu este obli gat

accepte aces t sacri fic iu.

Dup

b6 acest Nebun ocup o poziie fr pericole. La


b4- b5 va urma 5.... Cc6-a5 i d ac 6. Cf3 : eS. Negrul se apr
prin 6.... Cg&-h6 I amenin cu contra-a tac; de ex.: 7. d2-d4,

'1. . Nc5-

d7- d6 8. Net : h6, d6: e5 9. Nh6 : g7, Th 8 ~ g8 (In timp ce


Albul ctig pionii, Negru l conti nu s se desvo lle) 10. N~4 :
f7+ , Re8: f7 II. Ng7: e5, Dd8~g5. Negrul va con ti nua atacul
~rin Dg5 :.g2 sa u Ca5- ('4 i, g rati e desvoltr i i excelente, va
ct i ga fr greutate.
Dac la muta rea a 6-~1 Nebunul se va ret rage la e2 (In
loc de 6. C : e5), Ca lul negru dela a5 n'are mutri, ns Negrul
printr'un con tra-atac energic (6 .... d7~ d5 i la 7. e4: d5, e5~
e4! ) nu-l IIl" pe Alb s se ocupe de blocada Calului a5.
Continuarea cea mai buna,
vans prin 4 ... Nc5~ b6, e!te:

5.
a2- a4 i
6. ebl-c3!

dup

refu7. area Gambitllilli E-

a7- a6

I
CUNOTINJ::

1:11'6
7. fl: h7 + !
8. N!!6 mat .

,5

ClO

4.

0<7

Ceo

U.

5, C:e5 ?

,o

5 ..

Dac se retrage Nebunul,


ur
muzi 6.... 0a5+. c tig nd CeS.

c:1lS ?1

fi..

Desigur lu prealabil trebuia jucal 6 . ...d7-d5, atacAnd i a doua


figuri. dar In acel a timp rmp~'
"ec:1nd amenlnjnea crela!! de Alb.
7. Cd6 mat (!touffe).

7. 0 :h5 +
8. N2l) ma ..

14

2. '4
:t. CI3

t:

4. Ce3
5. C:e4
R. De2

N.'

d5
d : e4

14.
1.
2.

a.

c4

d4
Nt4

"

a6 ?

Trebui;!! dp jucat 4.... 116


R:17

7. Of

a+

l. e4
2. CA..

a,

1 06 mii

Acea.shl mieii. partid! scoale n


a

12.
b6

Nb7
15

,\\,1 bine era 3....efi sau 3 ....~6.

RI'

Rg7

K Ce6 mll.l .

Trebu ia juca t 6 .... Nf8.el.

N :g2 ?

,.

Cd7

4. CI:I

N:f 3 ??

l1\'(oon\i pulerea ext ra ord inar


ah ulut dublu.

Th.
T:h5

la 6. ..Rc8(I.a) ..,r fi ur mat 7_


Ce6(+). c!i lIg ~nd Oama.

,5

e4

4. e:15
5. Oh5+

~cb unu l nu se poate lua,


caci
\'3 urnJ.:l mal cu Dama la h5.

5. N:f 7+ !
ft Cg5+

II .

3. N d3

"

hO

fi . Nd3 !

6. Ce4

e4
d4

.5h'"

4. Ngl
5. ,,:1 I

Albul Inlr3 tn cu rs , in urma


ci rcla trebue s DlardA o flj,!"u r A.

1,
2

CIO
C:h5

1. 114
2. Ng5
3. Nh4

Cur -a lui Blnl.

1.

159

fi.

10.
1. e4
'1. CI:I
:1. Nb5

d3

GENERALE

14

4. C 13
5. Ne.4
6. U-O

".

"
etl'

d6

Ng4
Cd4 ?

CU N OTIN E

160

N:o!
7

7. C:t 5
l'. N: 17+

9. Cd6 mal.

Gt:NER A L E

Dama lui r:imlinnd in pr iU. InSI


Negrul a uitat efec tul teTitlU al
unul ah dublu.
8. C:hH

Ind un mal .1/ lui Legal.


10.

DESCHIDEREA ITALIAN

Cge7

Locul normal al acestui


Cal est" la 16. de 1loOde el inter .
zile," acct!SuL Damel albe la h5.
Alba ! exploateaz numaidect a
c:castii croare.

17.

DESCHIDEREA VIENEZA

I ntrele

lIlacul asupra ptonului

advf' rs f7.

o-o

5.
li 0 "5

r!X~t
<h")U

nu

este ap3rat

orI. i'l"eg rul esH,' o.

s se apere conlra
00.[ amenin, neputilnd

bilgai
ui
in

J!Cela

timp

La 7,
d4,

A!lwninlt cu mat [a h7 i atac


pent ru a IreIa oar plonul f7. care

ti.

Silit :-.io ('.'<I>',la

malu_
apra

plon ul 17.
h6

.5
0<6

1. c4
2. Ce3
3.
f4
4. e fa
5.
15?
6. ha
7. C:c5

5. Cg5

riedt de

R,8

9. Cr7+
10. DhS m ~t.

No5

Gret:alll.

In Ilr01.1

..'

Col02na "h" dc\'enlnd deschis


alaculu!. urmeaz ah prin dcscopC1'lre. Calul 'fcvenlnrl la J7 pen.
tru a ma~ca Dama nl"ag r.

.5
0<6

1. e4
2. efa
3, Nc4
4. d3

++

No5
d6

CI6

os

C:c4 !

C:c5 ar li urmai 8.

reelltlg;'md

li!;!lJra.

8. Cfa

Pl'nlrtJ ., mpiedeca " a h ul"' cu


IJ . neaf!r~ . ns a lacul Negrulu i
~sle att de puternic. Iar pozitIa
Albulul altII de 'oodesvc:llat~ . lndt
desnodiil1l;'mlul falal nu ma l poate
ft hnpledecat .

alt aprare .

7. C:f7
Atacind Dama. Neg r ul lo r trebUI
raspunda ou 7 .... T:17, cediind
.(;ZIHa lea. Cu un pion i call1.1le
m.11 pul In. avimd i desvotlare de
fecluoas.
NegrtJl va trebui .s
Dlll rd~. EI prderii o moarte vlOIcnU.

,.

0 .8

CII Mandul destul de na iv.


d
AlbI-1 nu poate 1kplasa
Calul.

8..
P<!n~ru
Il~ra rea

Oh4+ !!

a i ndep rta (fa dela a


Regelui alh

162 ________"-_______C_U_N_O~~T_'_N~T_E~G_EN
~E=
"'
~L=E~__________________
In loc de a se Tngr lj l d.:: des_

voltare pe aripa .<Regelu i, Negrul


vrea s atace cu or:ce prej.

N.'

5. el3
gc

arnl'nini

Lcg i'nd ef3,


pl' ~ llul M.
fi.

c<tl

sli

Un curaj fat3l!

L~

7. C:e5 !
rec<.!ig

imediat

Dama

cu un bl'ndic u usturtor!
<6

8. Nb5+
!t
d:c6

0 <7

La U.
au ar 11 urma) [O.
c7+, a:b5 II. c d8D+. T d8 12.
C:dJ, rmArimd cu o fi~urii n plus.
10. c: b7-tII. C; f7 mat.

RdB

b!l.

'5

4. Ne4

De7 ?

dti

16 ?

N,.

o-o

Cc6

6. Ce3
7. 015

8.
9,

Od8

Cge7

c3
d:e5

C:e5

10. C:e5

N: d l ?

11. C:16+
12. N 17 mal.

j,!:

16

Cu

C,"

amen intarea

12.

C:f6+ ..

1'\:16 1.1. Dh7 mal


II.

f: g6

12. C:e7 ++

O"

13. C:g6 ma t.

APARAREA PH:L IDDR

"

1.

"

d6

2. Ci3
3. Ne4
4. Ce3

Cf6
Cbd7

5. d4
It D:d4
7. N: f7 + !

Ne7 ?
R:f7

C1(5+

0 .8

li.

e:d4

l~g6 9. 14, iar la


. Re8 s:..u f8 9. Ce6 !

La S.
2 1.

DESCHID EREA VIENEZA


1. e4
2. Ce3
3" Nc4

C.8

9. h4
10. Cd5 !
It. Dg-6 !

22.

PHILIDOR

1. e4
2. eia
3. d4
5.

o-

La 1:1.

N:g5 va ur ma 9.
N g5. De8 10. Cd5 ur mai de l !_
C16, g 16 12 N:16 eu mat Impara _

20.
APRAREA

cal!g-a

N,7
0 0
<:<6
h6

8. C lZ 5

afar

N: dl

. De7 Albul

5. Nb3
(i. d3
7. Ci 3

Calu~

legarii

'1.

fi!1 lJ r< ur ln 5. C:e4.

i\'eg-rul e pr('<!

lui. EI s'a g,i:JdIl la Ioa h!,


ele combi nati~ lui De Legal.

Cd6

4. Dh5 !

c,s

d~

s:gur de eficacitatea

A1bul

Penlril ca la 4. C:e4 a raspunde


cu .. furcllli\a" (d7d5).

9. Dc4+

,5

10. C: d5
II. C: 16++

Cf6
C:e4 ?

12. CIr:h7 +
13. Dp.8 mal.

d5
C.5

R"

T:h7

---

CU N O T I NTE

23.

.,

0<6
dO

N: d6

In sch imbul p:oJ1\.l1 ul sac rtllcat,


Negrul are o dcs \'ollare mal bun.

5. d4
6. NR'5

CI6

R"

Pentru ca la 11. 0 :f8+ sli


spund

cu 11.

11. Ne.1

0 :c4

D:b2 ar urma

La II.
ci) mal

h6

"

c"

8. Nf2

9.

e3

"

g: f3 ,
f2+
Ng4+
Cb4 +
15 mat .

10. Nh4 ?

II.
12.
13.
14.

N: dA
Re2
Rd3
R:e4 ?

12_ Ce3
13. Td l + 1
14 . Od7 mat.

DESCHIDEREA SP ANIOLn.
1. e4
2. C 13
.1. Nb5
4. NA4
5. cA

"

0<6

6 d-l
7. C:('5
8. Oh5 +

1.

d4

2.

e4

dS
d: e4

3. Ce.1 !

I.a 3. 13 rAspunsul cel mll bun


es te !'7-c5 I

r:16
e: 13

S acrHi cilnd al doilea pion.

,.

6. Ne3

,6

7. O_O_O!
1'1. 0 :b7 I

Avjud in v('dere <:ii prin mutar{:a p recedent a fost li ml ral~ des


vollare a :-.Jebunul ul din f8. mal bine
era 5.
g6 pentru a-l d<,svo1ta la g7.

N"
N: dl

OAMBJTUL BLACKMAR

"6

15 ?

[2.

2:'>.

3. . .
4.
f;"j
5. 0 :13

24.

r ~

. . R:c6.

Prematur. Mai binc cra 6. Cc3.


6.
7. Nh4

163

------10. OeS+

OAMBJTUL FRUM
1. 14
2. f:e5
3. Cf3
4. e:dtl

GEN ER A LE

9. Td 2

10. Cdl
Dac

ro.
Cbd7 (la Il.
mat l 12 :\1.'I)!
11. Cf3 I

0 :d4
D"

N.'

0 :e3+
Oe l +

0 :11

I)et! , t. Nb5+ !
Nd7? 12. De8
O:hl

I:e-t
d:e5
Re7

La 8 . . . . g-6 ar fI urma I 9.
0 :e5+ si 10. D:h8.
!l. N:c6

D:d4

S .. u rt. . b:c6 10. N,g5+ . ef6


11. d:e5. dstlgnd o fi gur.

,1

CAP. IV

COALA

SOVIETICA DE
.4stilzi se poate afirma
:dstd

c coala

AH
sauie/ied

~.

n ultimii 15 ani ea a invins lico41a

de dincolo de holare cum de altfel nuiflge


Ire(4Ja

cultU1"

sovieticd in intrecerea

IIistoric

dintre sistemuL socialist i cel capitalist".


(M. Botvlnnic - campIon mondial la ah).

~i

ahuJ rs-pnd:!

acest joc s trv~hi i intelept, este cu att mai iubit


n masele populare. cu ct gradul de cullu r al

natiunii respective e mai ridicat. Acest sport al minii este


as t zi, in 'firi le capitaliste ale Apusului, ntr'o situaie deplorabil.

Acolo

ahul

trece prin tr'o

c r iz acut,

care este ca rac-

teristic

pentru Intreaga cultur capitalist. In zilele noastre, n


(ri .cum sunl Marea Hrita nie, ' U.S.A . Frana-, Sue.dia. Olanda,
nu s'a remarcat nic i un maestru tnr cu un talent dcosehiL
!n lumea capita li stii se observ 8sHIzi un regres in arta ah 'si a ,
Cu totul a l t situatie se constat n rile de demonali c
popular, unde, bucurndu-se de sprij inul efectiv al
statulu:,
cultura de\'jne lin bun al ce lor muli , al poporuluI. In aceste
(ri rndurile maeo(rilt ; r talentati se completeaz mereu cu elemente tinere, recrulai-e din marea, mas a ahitiJor ce se af l
In stare de Illdbmzare ,penma'nent ,prin organizarea -concursurilor

de

mas,

!n fruntea trilor, ca re nainteaz pe calea progresuiui sp re


{elur ile nalte, s pre fericirea omenirii, se afl Uniunea Soviet ic marea ar a sociruismului biruitor. AiCi ahui', ca i :n 1 rC3g'<l cultur, se all in plin progres, A!(',j a lua i natere . i

COALA

176

SOVIETICA DE

anunta malUl! in Iret mulaTI prin


42. Nd4!

(Note de 1. Kan din cartea mai


clnrlui prin radio URSS-USA),

Marea Britanie. De

dala aceasta echlp<l Uniunii $o,,!e_


IIce s'a deplasat la Londra, tIflde
flTlre tllele de 21 - 23 Septembrie
1947 a disputat un malch la 10
lable, obt innd un rezuJla'l Foarte
asemlil1~tor cu ,primul malt:ll -

15:5 pentru URSS.


~up 1i

rezulta! onorr.bl1 pentru


s

Fac

dou

englezI.
rezu lta !
de-

r.!uil

remlze!

Mal jos o parlid~ c{jllgal~ de


marele maef,lru CotoV la un re
prezenlant al Marei Br!talliJl.
li!. INDIA NA

VECHE

Crown

COTOV
Malchul

Albul l i schimb Nl!bunul SiLI


"rau" pentru cel ,.bun" al adver.
s arulul
un "!ap! ""arte impor_

tant !

13. . 14

Acceptarea sac r rllc lulul de pion,


ca re s'ar deschide coloana
"h" .ar fi primejdi oas .

dup

14. N12, h6

primul lur, care II avut 00

al doilea :l '!VU! lin


calas1rolal: L'nglezii n'au
Cii!

Deci Negrul a jlk:1I1 Ce8 i 17


-15, Ins in momentul cnd Al bul
a i jucal g2g4 i acum. dup
g:f5, se deschide coloaoo "g" .
12. g:f5, g:f5 13. Nh3!

Doi ani mat, jiirzlu dup matchul


jlrtn radio URSS-USA a avui lOC
o a doua Intlnlre Importanta. In.

trt: URSS

~A H

U I~ SS-Anglla,

[947.

1. d4, CI6 2. 1'4, gfi 3. Cc3, Ng7


4. e4. d6 5. 13, O-O 6. Ne3 Cbd7

Mai acti v ar fi 6.. ' . e5 7. d5.


Ce8 8. Dd2. f5 dei i In cazul

aces1a Albl~l. fcnd rocada mare.


objine tm a tac.

7. Dd2, e5 8. d5, aS 9. g4!, CCS


1 0. 0- 0-0, Ce8 I l. h~ , f5

AoeeasU
mulare eSle necesar
pentru a impiedica fnSlalarCa Ga
lului alb la g5, Insi prln ea campul

g6 devine s lab.
va reslm!1

~est

tapi se

u~ter l or.

15. N:c8, T:c8 16. a,3, TI7 17.


Td g l, c6 18. Rbl, Dd7 19. Tdl!,
c:d5
Se ameninta 20. d:c6.
Cednd
dmpul d5 Albuiul, Negrul objine
() pozitie pierdull dlrl punct de

vedere pOZI\lonal.
20. r:rlS, Dd8 21. Thg l , Dd7 22.
Thl , Dd8 23. De2 aA 24. Thgl,
RI8 25. Tg6!, Te6 26. Tdg l
In limp ce li!{urHe g r ele ale Ne _
grulul nu j oac. Albul desvoll [)
presiune formldab ~ l j pe coloana
desc his .

26 .... De8 27. N:eG!. d:c5 28. Cl2,


T:g6 29. T:g6, Dd8 30. Cd31. D:h4
Acceptarea sacrlflclulu[ de pion
duce la o Inchcere frumoasl a partide i.

31. Dg2, Cf6


Se ameninla 32. C:e5, Acum
Neg ru.[ o fer un sacrificiu de p ~on.

32. (:16
E\'IUnd o

curs: d l C

32. C:('51',

COALA

C:d5

SOV IETiCA DE

nu se poate 33, C:17 din

oauz.a 33. . ,. Oei + 34. Rc2, Cb'I


""t.
32.... N:f633. OrI. b6 34. C:eS!,
b:cS 35. Tg8+ , Re7 36, 0 :e5+,
Rd7 37. Oc8+ i Negrul cedead.
(Note de A. Sokolscl'li din "Sov
remloll[il Sahmatnl Debiui").
-

Anul 1948 va In.tra 1n Isto r ia artei ~ah l ste ea o data semnHlcaUvl,


In dec urs de 80 de zile atenjla
milioanelor de ahitl din to.ate
colturile ItWTlH a fost a(int!li -asupra int tnlrllor ce au avut loc inm la Haga (Olanda) i apoi la
Moscova. unde se declde.a soarta
c.ampionatuiui mondlat,
Aceas1 1ntrecere i storic Tntre
cel ma! la rt ahltl din lume (801_
vlnn!c, Sm1slov i Ker es d in
URSS,
Reshevski
din USA i
Euwe din Olanda) 6'a' incheiat
printr'o vIctorIe sl rilucll~ a $(!oJLi
sovietice d ah,
Locul trtt~1 i
t itlul de Campion al LumII a fost
cucerit de leadenrl ~!ll i or 50_
vlet.'<:l, ilWlnga tor .'1 mal muHor
campionate unionale i a mal multor lurnee Inletni(looale de mari
maet ri Mihail M. BOl vinn\(:,
Toate malchllf'lIe disputate au fost
c1I~lIga-te de Botvlnn"lc contra
lui Smlslov cu 3:2, C()ntra lui Keres cu 4: I i con'.ra !)fetendenj!lor
Illrll nl, Reshevskt i Euwe CIf dle
3%: I Y2;. Dar nu nU'mai att. [x ul
al doilea a fool cucerit de al doilea
reprezentant al URSS - tnarul
mare maestru Vasl1l ,Smislov, Iar locur ile 3 i " au losl !,l1prji1e
l nlre p, Keres (URSS) i reprezenUinlul Americii S. Reshe\'skl.
Nou l campion morv:llal pooed,
pe j ;'mg erudi ia colosal in domen iul dcschiderllc r, o ~;lncA inc:cgc re a !egllO:r slrateg.el ~ ta ctlcel in lupta- ahlst , pre-cum i

tehnic

d e sv ilrlU.

Partidele de mal jos scot in evi,


denjil cali Ut!le excepjlonale de lup.
tAtor ale lui Botvlnnlc.
12 - Elemente de

ah

AH

177

IV, APARAR.EA NIMZOVICI


M, BQTVINNIC

p, i(eres

Campion.llUJ lumii, roojn X-a


Haga, 25. III. t 9'18.
1. d4, Cf6 2. c4, e6 3. Ce3, Nb4
4. e3.

la prima vedere. ! ' ar pii: ea tii


prin aceast mutare Albul rt'nunjil
la plasarea ploootui du la e4. In
realitate insii,
mllla-rea din lext

('onstilue o

pre~life

a lC/$!;te i ina-

InIArI, s'; re el.'


4, .. , bfi 5.
Cge2 t (idela tul Rubmsteln), Nb7
ti al. Ne7 7. d5! i apoi e3-e4 cu
avantaj in. eenlro pentru Alb (S),
Marele maestru Bolv, nnlc aproa_
pe totdeauna inTrebuinteaz acest
sls!em, pwpoo de A. Rubinie 'o.
Botvlnnlc a obllrrut astfel multe
din care cea
victo rii strlucite,
mal cunoscut este aceea din partld.a coot.ra. Illi CapablalJCa (Alrl_
~terdem

4.

1938) -

(B-K),

,, 00 S. a3, N:c3+ 6. b:c3.

C) poziie lnle resa f1U din punct de


vedere al mrategiel ah ts1e. Inle!}.
tlUe AlbulUj Sunt evidente : el
vrea sA joace 7. Nd3 i, apoi e3.
~4, obllnnd un centru putel'nlc, Cu
ce poate Neg.r ul s con! rabillanse_
U'I aceas ta? La 6. ... d5
AI!>!)I
joac 7. c:d5, e:d5 8. Nd3 i IIp<l'
IduP prcgHre
prin CgIe2-g3,
urmaU de 12_13 elc.) Impinge pionul su la e4 (S).

ti..

Te8.

A1.a1 dl!s s'a Jucal 6.


dS 7.
!\:d3. c5 8, Ce2 i apoi 8. "b6
r ,3U 8.
'. d:c4 cu a nse ega le.
Av,md in vedere cii aceste contir: u~rl s'au jucat mereu In parlld \'le
lui Botvlnn!c, Kerc.s
caut:1 alte
I'iiL Era de conslder.lt i G.. , . b6
7 Nd3, Cc6 8. Ce2, Na6 urmat de
('-aS, ceeace c" respundea mal mult
IdeII
d'" Aprarea
Nimzovlcl
(.-~).

COALA

SOVItrICA DE:

AH

179

Din (:.1uza slabiciunii p:ooolui d6


;-":c'(ru[ nu lw ete s tr3:lSfere calul la c5: 14 . . . . Cbd7? 15. D:d4.
Cc5 16. Tadl etc. (5.)
15. Te l

Nil 15 U:d4 din cauza 15. . . .


Ca;!. A-:-:' m ~e clibereaz cmpul
al pentru ,retragerea
r>;eblJCJlllul
(:; ).

21. 1 :2'7+!,

15 . . . . Te7

R:g7 22. ChS+.

Rfu

mutare biUt. avand ca scop'


dublarea Turnurilor pe coloana "c'
i as!gurnd
pooibl1l1alea de re.
Ir~ere a Calului la e8 in vederea
I'plrrli piomtlul <16. [n splrltu! poz~jiel era 15 . . . . Tc8 16. D:d4,
Ca4 17. Nal, Ce5 io.ezndu-i Ca
lui la 1'5 i numaI ca rspuns la
10. TbJ !:3 joace
IR.. .. Te7.
dup care pozllLa Ne!rnJlul poa te
II apa ral1i {St
16. D:d4. 0 1'7
1

Nu me ree 16. . . . Tc8 17. Tldl ,


Tec7 din cauu 18. c51 Si alei -mal
corect ar ' ll 16 . . . . Ca4 17. Nal.
LJa5 (Ia ; 7.
. Db6 Albul pute;!
s rspund 18. c5 !. C:c5 19. e5
cu un alac puternic) (SI.
17. di I

Dupa 22.
RI8 23. C:f6, C: f6
24. D:16 i Nel:!'rul n'are aprare
centra amen~n!rllor de mal (S).
~3.

!)e3! i Negr ul cedeazl din

cauza matul~ Inevilab:!. Botvlr'ItMc


a rasturnat in mod magislul pla_
nu l greit al adversarului su.
Note de D. Bronleln ~ A. I(ons'anUnopolschi (I'U() din "Buletinul
C..amplonatulul Mondial" i de A.
Sokolschi
(S)
din
.. ahul tn
U.R,S.S.".
V. GAMB I1 UL DAMEI
M . B01V I NNIC

M. Euwe

Camplonalul lumI!. runda XlI-a


Moscov.1. 13. IV. 1948.

Excelerrt ju:at! Tu r nul alb trece


cu tempo pe flancul Re~lul. i aceasla hot arle
soarla par tide!

1. d4, d5 2. C13, Cf6 3. c4, el


4. Ce3. c6 5. e3. Cbd7 6. Nd3, d:c4.

(5),

In ultima vreme, In fnUl nirtie


inJilOflante se evit deobicei va.rianta de Meran. Aceasta se expl l.
cii prin teama fala de evenluallta_
!r.a a.,,!,alize!-or ptegAtlle ain.Jlme.
Pent ru calil.,ion1 ulluml; Ins . a lost
fo.arte semnificativ ca nimeni dintre parllcipan(1 nu 6e eschIva de la
vulflcarea noul!lilor leoretlce. Din
cauza acestei al1tud~nl erealoare
aceas u. compelljle nu putea si nu
teor ie i
conlrlbue la tmbog31 irea
sahls te. Cred c partida de laII demons tr eaz dar, c Albul tn v.a.

17. . . . d:c5 18. 1 :c5. 014

GrAbeste desnodmntu.J lalal.


Dealtfel i n cazul rAsPull6u)ul cel
mal hun 18. . .. D:!8 Albl1'l.
corltinund cu 19. De3!,
ar fi
crell! o. se r ie de amenln!5rl (20.
N:f6. 20. T,(!5 elc,). duo! CAre Ne-.
(!'rul n'a r pul!'a gsi vreo 3p~rare
<alisf5c!toare (St
19. Ne!. DbB 20. 195, Cbd1

COALA

SOViETI CA DE SA H

Cu l111J iarea din t ext Botv!'V1!c


aduce Idei nou i, eeonomlsind tlIl
tem~ i:nponan l.
Ce- : drept. Negrul re uete 61
6clUmbe Nebunul prfmejdi06 din
'13, I Il"S aces t schimb, cum de_
monstr e az ulter ioara desfu rare
u ll1p:el, nu
uureaz sjjual~
~ a (EI.
14.... Cc5
I

dU[1a

14

... O-O 15. Nf4,

ilib7 16 Tel. Tac8 17. Ce5 pozi_


Negruluj
este
iriferi oar .
Iia
Pe:H ru tfec1uarea
mutrH or 16.
... b4 i 17 ... ' Ta5 Upsete t im.
pul neCf'sar. Anume acest tempo>
per mi te Albu[u sa ooupe cmoul
e5 i s Intrep rind!! un alac puInn ic asupra flancului RegeluI.
D up 14 . .. ' e5 puoclele bs 51
Il I devin slabe (F..\.

181

17. Tc l, Td5 18, NeS! N:e5?

,i

Mul t mai tll!.re era 18, , " U-O!


dup continuarea posIbili 19.
N:g7. R:g7 20. Cc5, C:d3 2 1. D:d3
16 22. Dg3+, Rh8 23, Tc71, 0 :c7
24. Cg6+, h:g6 25, D:c7, Nc8 26.
De71, Rg8 Negrul ar mal tpUlea
f se apere.
Euwe credea c la 18 . . " O-O
Al bul dtlg prin' 19. CgS, . Insi
dup~ 19. '., T:eS nu se vede nk:1
\lI1 alac declsl\', cu care s 'ar pu_
lea compensa 1lps.1 fle:urll sacrlf1cale de Alb (Cl.

19. T :eS, T :eS 20. C:e5, C:d3


21. 0 :d3, 16

15. N14, Nb7 16. 'fe l

Alb ul inlii re'le presiunea a6U_


punctului e5. Trebue s arlt m
cii Imedial 16. NeS ar It mal.sl ab,
tie ex: 16. " . N:eS 17. C:e5, C:d3
18. D:d3 si Neg rul prin 18. ' ..
T;!8 ~a u 18. ... 16 obtine oarac .. r! a:n se (E).
!'fa

16, .. Td8?

In lJartlda Szabo.FoJlys (8u.


H1 48)
s'a jucat 16 . ...
C:d3 17. D:d3, N:f3 18. 0 :'13, O-O
recace Euwe considerI drept 61n.
I.!ura p:>slbllltate pentru Negru de
a conU"'ua lupta.
Insii dupll 19.
Tad. TlC8 (J9 .... T:a2 20. Dg3,
Rh~ 21. Nd6, Te8 22. Na3!) 20.
Drr3. Rh8 21. h4. Tle8 22. h5, h6
23. NeS. {6 24. Nf4, e5 25. Dgo!
Alh-u l a c trgal repede,
D up 16. ", O-O 17. N:h7+,
R:h7 18. Cg;i+, Rg6 19. Dg4, fi)
!lO, Ug3,
Albul obtine un a!.ac
c.ll g lor (C).
D U D mu tarea
dIn 1exl Albul
decide partida pe cale .comb!lna_
tlupes~ a

h va (El,

Nu salva p.1rlida nici 21. ' ,' Tg8


d!n- cauza 22. D:h7!, T :g2+ 23.
RfI i punctul i7 nu se mal poa
le apa ra, nici 21. ... Re7 din catlUl
22. 033+, b4 23. Dg3, TI8 24.
OI!S+, 16 25. Dg7+ cu dezas_
Iru pen tru Negru., Dup mula rea
din texl partida se de<:lde pr intr'o
comblna1ie Irurrioa~ 1 (C).
22, Ogal!, l:e5 23. Og7, Tl8 24,
Te7!. 0 :c7.

La 24 . ... Dd6 ar urma 25. T :b7


d3 26, Ta-7. Oda 27. D:h7 I N&e: rul e fr ap!ira re.
2S. D:c7, Nd5 26, O:e5, d3 27.
Oe3, Nc4 28. b3, Tf7 29. f3
CAlll:a
si 29.
b:c4, b:c4 30.
D:eo+ , Te7 3i.
Dc8+. RI7 32.
D: c4+, Rg7 33. O:d3, Tel+ '34.
Ofl

COALA

26, T:e7, R:e7 27. T:h6


I!"nll cedeu:~,

~i

(No te de D Greclkin din


hul In V.R.S.S." , 1949).

CcX:iJ rul

SOVIETICA DE !i<AH

Ne.

.,Sa

CUlJOSclitor al J:iloriet
a scris cndva:
.:Celmai mU:1 fi' apn::pie pe $<lhlli
de muzicien! apUludlni le lOr comltt13t\e. eeoarece aceste aptHudni
6uol necesa re alt "U'nora cl i alt or" ". Si in l r'ad e vr, cel care au 5tumuz tce~ ,

da ,

Kakln,

.alttll.

observau adesea

c~

ceasUl art \" e I un:c1 in felul ei .


.atrage cu mare forj pe Iubito rii
muzlcl!.
Mulll eom"ozitorl CIl1lOOC\I!l i
muzlceni oproomir.cn!i din Rus l.a eu
fosl i .al!ltl opas hlaj1. Pe & alt.1i
P<'rle, muljl mae~ri a l ahul u l. la
r anoo l 'lor sunt .pa&'<mali d~ mu.
zIc, 'I au obinut multe succese
In domc n1lJ1 ei. Maetrii sovietici
Batuev, Ceho\er, Cisteaco\', Ta!
Il'anov sa.,! muzlca nj. profes:o.
nil l .

ahul

i mua/.e a
~Sl rul :.i

au lfeprezenlal
Ceoover pasiu nile cefe mal ma r i. Cu leale c i
astzi el s tudiaz planul la CorlSer_
vat <Yul ~Hn Lening-rad, Cehover de.
c l ar :
,.TO IU h ahul are pentru

In ,'ala

mi ne o

mlp<man, ~ e '.

Maesku'1 Gstcac-:tv spune: ..Sun t


picnis t. i ns~ al~lur<., (12 muzici a_
h~1 ~,llP In viata lT'.e3 un J.oc de
cUls te .
,
M ar"c Talma!\". In.: deta v rs',a
de 8 ;>n! a dat c\o\ad d\> ffi2C" 1 c.p'
Etud''ll l muzicale. Tol atunci el a
!n \'!lal de! l l; t:11 su i joc.ul de
~a h , ()blif1'md i:1 curnd succese la
con C~ !.l.: rl!e ool D!'c. [TI dubul Cen Ira l .'!oI 'JIic ncril Ol' dh LenMf.,rrad el
a fost reparlitat In grL.'P<I celor mal
talenlatl a hiJI, gmp condus3 de
"qhall Botvlnnlc. Statur:!e i Ind!.
c..1jme marellil maes.ku I.au folosit
mult lui Ta!m.1no\', lCue a ob inut
re:w:d ~ categor ia Ia.
P rogres,hd
nei nce ta t. In anul 1948. T2.i w.1OO',

ah al Le_
n!llgradului. i in aceb timp unu..
tim cel l1?I:J) bu ni pian i U a! orau l uI.
Mai jos dam o pariid~ fru~s tl
jucaL de Talmaoov .

a de vew. t cam pionul de

VII. APARAREA OLA NDEZA


TAIMA NOV

G. Lisitz ln

Se:nlf!nala Camplcna"!ul::i
V.R-S.S. Leningrad, 1949

1. d4, d5 2. c4, e6 3. Cf3, c6 4.


Oc2.
Se ns ul acestei mula"1 const5 In
acela c Albul. aparndu-l plonul
('L il past reaz po5lbl!ila'l.'a des.
\,,,!tril
Nebunului ci la ~5 sau
Id 14, Iar in une le cazuri poate sJ
Tll,li;o:eze inaintarea e2- e4.
4. .. Cd7

Lui Usllz!n i place si_Si

ma~

chele planurile In deschidere. In


cazul de fata. dup1i cum se pare.
n.zuete

el

si-i

cOllstrulas<:d

mult Incerca tu!


"slcmewall" (CJ
mutarea 17- (5),
Ins nu Inainteaza .medt.at Iplorrul ..1", ci in
prealabil i desvoilli IIgurlle.
fui preferabil ar ii 4.... Cf6 ur
mat de Ne7 Si O-O
5. 23,

Nd6 6.

Ng2, 15

O s lralegie mai sin~loas consta


i.n continuarea o. ... Cgf6 7. O-O
0.0. linznd s Inaln/eze aool
plonul la e-5 pent~u a " " !ichlde dia.
gon ~l:l Nehunulul 1'8.

7. 0.0, Cgf6

alt continuare plauz:b!la era


Ch6. re-:->Iru
7. . .. Di6 urmat
ea la e:d5 s rSpuru:l .' :d5, des
~hiz~t1d dt.agonala Neb unului c8 i
~ o lo.1 na .. e" pentru TUr:1.

ce

8. c:d5, c:d5
Acum luarea eu piOnu! c5 este

COALA

SOVlET1CA DE t-A K

Un atac
Inlesanl, ale c rui
consecinte e rau gre u de prevlZul.
Albul rn orice caz n'avea .nlmk
mal bun de Tn'reprlns.
La 26.
Ta-l ar pulea s urmeze 26. . ..
Dba 27. Tfal, Tb71 28. 14, Oc2
cu amenIntarea
29.. .. Tbl +.
Astlel d la 29. LaS, ar urma 29.
Tb l + 30. T:bl, O:bl + 31.

R1 2, Db6+- Deasemenea pierdea

29. 15, di n cauza 29. . '

30. C:c5, Tbl + etc.

aUI mal mu1t c:1 .ceasti acceplare


n'a " OS'! deloc fOflatli. Negrul ar
putea si dllge si prin 31.. .
Td7 32. Cg5+, N:g5 33. 0 :g5,
D:d3 34. Tg l , Rg7.
32. 15, TI6 33. ThS, D:d3
34.
I:ra+ . Rr7 35. Th7+, RrS 38.
D:(l3, e:d3 37. T:f6, N:16 38. T:a7,
Nd4 r

Nc5+

laiii. aceasla.! (" nalul comb\lrla..


!le! Negrtl'l uL La 39. Td7 va urma
39. . . . c5. i:lr la 39. T:a5, d2 1
PlooH negri se gr3bcsc s lnaln.

26.. .. 15 '17. (4, Dd4+ 28. Rhl,


gG 29. T. bl . h5 30. Tb8+ , Rf7
31. Dr3

le~.

39. Tf7, d2 40. TtI , Nb 2

Al bul sacrificA o figurA


i
pune In lala
Negrulul o ulli mii
dac difIcilA problema; 31. Cg5+,
N:gS 32. l:g5, Te3 ducea la pieire
firi nicI o lupii.

Mulare !fArll t ()S1 ficulD n !ellta


crize! de t imp.

41. RgI, a4 42. R..f2, a3 43. R..e2.


a2

31. . .. l:e4
AceasU a'Oceplare a s acrificiu
lui l\t.'Cestla un calcul precis, cu

..

187

AlbLJi c.c6eazJ,

(Nole de P. Roma oo\'&(:hi


.. ahu! In URSS").

'

II

dt'l

IND ICATOR AL TERMENILOR TEC HNICI


A.ripl

40

Atac mulilplu
Careul (ptra.tul ) p\onu hlll liber

ah
ah

Centrul tablei de
Colu rile tableI de

Combln.aiie

Cursa luI SiNI


Diagonale .

Figur

15'

ah

.
Legaru 'fl g llr llor

8
49,162

126
,15.46,48,54
18, 96
87

Gambit

(en.-pas~)
Manevr lriunghlular
MargInile tablei de ah

luare "n trecere"

cu epolelt

Plonl dublali
.

Pl tlS

(relea) de mal
. Poanta combinajlel
R.ocadA

$ah dublu
.
ah etern (per.peluu\

Sah prin descoperire

Shlmb de figur i
.
.
.
Transformarea p!omllul t n ftgur

Z'Ugzwang

158,160
44,158,1 59

ilO
50
153

25,38
67

68-,88
17,35
37

Izolall

P loni liberi

43

.'

Matui lu' Legal


.M.al elouHe (sufocat) .
MalUl lui GUf'1"ldan
Morl~c
"
.
Neblffll lari i Nebuni slabi
Opozllle
.
Opozit ie "rn trlunghiu"
OpozWe la dlsl anl
Plonl bloca~t
Plonl

8
8
100.107

8
.15,46,48,54

legat

Flanc.urile tahlei de
Furculi'A

Ma~

35, 36, 96, 97

36
36
Z7, 33.40
106
.
11.13
42,45, 160. 161

2[,60

50,92
55
19, 47.56
27,38,62

TABLA DE MATERIE
Prefaa

CAP, I -

NOIUNI

5
DE BAZA

Tabla de iah
. Piesele de ah
Regulile mutrllor
PozIia Inll[alll..
.
.
RezUltatul final al partidei {mat, pat,
St ra tegia In jocul de ah.
Notall.. tn $ah
CAP, II -

NOIUNI

'7

,."

10

remiz).

20
22
22

AJUTATOARE

Realizarea. ltD.Ii avantaj material


1. Un Tum In plus e 00 avanla-j suf!<:Iellt pen!ril a c.:liga

partida

..

'.

2. Rege + Nebun sau Rege + Cal.contra Rege nu pO'l catlga


3. Rege I doul figurI uoare cltlgi oontra Rege, cu exceptia
cazului dloo ambele flgur' uoare SI.Ifl1 Cal.
.
.
4. Avantajul de un pion este, In majoritatea cazurilOr, suf!.
~ienl pentru cUg

1. Avantajele alaculul asupra Regelui lIpSit de aprarea figurilor prop'ii .


.
.
.
.
.
..
2. Avan1ajele ce se pot obtine prim alacu rl slmuJlane
3. Folosirea superioriill.l;; In punctul hoUrfto!" .
4 V.aloa-rea reIat Ivi a

fI~Ufllor

In cursu l schimbur ilor

5. DHerlle forme de opozl!le .


6. T. + P. conlra T. +IP..
.
Exemplul cbs lc al rupcrii ,frontulUi de plonl
Dou probleme curioase

24

2
~8

35

40
45
51
B5

67
73
81
82

190

TABLA DI: MATERIE

Realizarea unui avantaj materia' combina' w cel de pozitie

Doi pioni cont ra unul p!on


Finaluri arHslice
CAP. III -

00

CUNOTIN E

GENERAllE

Despre comMn.a ie
.
.
ExerCI\1t de comblnajil scurte
Solulii e exercljrilcr
l)espre desch!d!!r;
Scurl studhJ al des<:hrde rllOl' .
Gambilul Regelui .
Contra.gambitul FaJkbeef

Deschiderea S,o/iond
Gambilul Scoiall .
Deschiderea itai/ari d
Gambilul Euof/s

Jocul celor doi Cat


Deschiderea RustJ

Deschiderea Spolliold
Apdrareo SiciliantJ

Gambilul Damei .
Gambilul Damei refuzal
Con tra-gambiful Albin .

Partkle scurte
CAP. IV -

GOALA

Indicator al

""

SOV: ETICA DE AH

le ~meni l or

tehnici .

100
107
115
118
128

130

131
133
138
130
142
143

144
144
150
I~~

155
157

ilO
188