Sunteți pe pagina 1din 170

A. F.

IANOVCIC

A
H
U
L

A
R

T
I

5
T
I
C

Ing. A. F. lanovcic
",._rw .1 .portwlul

ahul

a rlislic

Manual de

compoziie ahist

Editura Co nsili ului

N.lon.1

plnuu

Educill.

FI'llcl ,1 Sport

Exist oameni care subes-

timeaz

problema de ah j
aceasta numai din - cauz c
nu tiu nimic despre ea.
(Dintr_un manuscris fran.
cu din secolul a l XIIl.lea)

Compoziia este coala care ne 1nvaa s


simim ~i s nelegem frumuseea adevarului ahist. fnscmnatatea acestei coli

const

nu adt in

mbogirea erudiiei

combnative a unui ahist, dt tn faptul


c ea stimuleaz i ~ine mereu treaz
simul combina tiv al acestuia.
A. GURVICI ('897-1962)
Critic literar
,1 eompo:dtor de studII

LEGENDA SEMNELOR

~Sah

!!

mutarea surprinzltoare

" ..........,..................................~--l

fi mat" (egal semnului =F)

mutarea buni
!?

CUTIa tematid, avind o

r~5turnue

uoid

"" cur~ (l ncrrcare)

I
1

'(

o-o "'" rocada miel

0-0-0 = rocada mare

jj

1. .. =

l'

mutarea ocgrului (variaotli)

t".-~._._._~._._._........."""''''-J......,.......,...............................,......,.........................._

......,.......

Cuvnt nainte
N-a\'em cuvinte destule ca s3 ndcmn~m pc papc profcsori si'i i ndrum nc preocup~rile tinerctu lui ~ i sprc a h. Dad nu pun dcstul pret pe
intelectualitatea acestui joc, s tic cel putin d,
pentru ah ist, tablele i dr tile, ca ~i toate jocurile
de noroc, dev in diSl"racii barbare de care se leapd
pe masu dl cc intelege i practid tot m~; bine i mai
intens a hu l .
rini i

MIH AIL SADOVEANU

Im preun cu intre~ga aqiune de culturali:Z:lre a oameni lor muncii


din Iata noastra, micarea ahisd a luat un avint neM.nuit, piuunznd
tOt mai adi nc in mase, ctigind mereu adepi noi.
ahul se gsete fntr-o sferli comun artei i sportului, iar cde
dou1l laturi ale ah ului - jocul practic i compozitia - se complNead
una pe alta .
.. Compoziia ,ahist trebuie s fie ntr-o le gtur indisolubil cu
procesul de crtail' dintr-o partid de fah, Cart prous reprezint de
fapt COl1inutul nsuli al luptei et se dl'sf/oar ntre doi par/fl1l'ri.
i numai in acest caz sint asigurate compoziiei, pe de o parte, tele
mai largi perspective de drzvoltare ,i de mbogii/ire a conl;,mtu/lli II
idei noi, jar pe de alt parte o rsplldirc 101 mai larg n maule
iubitori/ar de fah.
TOIUli, ar fi gre,it s st pretind ca problemele s aib asem
nare la exttrior, CII poziiile (,I1e ralllt la tabl in decursul des/iilurrii partidelor. Tendllld spr~ o as /fel de (ontepie in tompoziia
[.miit oIr duce la ngusttlr<,~ orizo"wlu proceSJllui de crf'1Iie. /a compozitor, redudndu-i pOjibilit;lile ;'1 realizarea idei/o)" ori~illale i mai

CUVINT lNA I!\'TE

puin obifnuiu, li lipsind totodat compoziia de rolu/ impor/am pt


cart "ceasta tSU ,hematii s-I ruJeplintauif fal de arIa {ahistii in
tOlalilaU" ei,
Compozi4 inregislreazJ fi studiazii fondulllllurpr ideilor, a cilror
realizare " a~ut loc n joelll practic (partide), (l.1)lnd talod"II menirea
s rtdta a(tIU jdei nlr-o form arl ;sti,, s le dtZflolu i s It amplifiu (Tcnd id,; noi, originale. As/fel fiind, eompozi/;/J ndeplintlu
rolul unui fllT, care lumineaz tile de du'Voltart creatoare a gindirii
,ohistt.
De fa compozilia /4hislil It cert nu rteonst;tu;rta procestlo, de
des/iifurare a lupui ,ahisu, ti rtprtztntawl ,i du'Voltarea n lOII/ii
amploarea a it/tilor ,i gndirii logice. spui/iet actsui lupu, /apl (art
permite descoperirea ptrSput;vtlor "oi li "tobi,,,,,i! de bog<llt in proces .. l creaiei " /1Ih- J .
Astfel trebuie s! fie 1nclcas! acea l egturI strns! tarc exist ~i
ClI C necesar s existe mereu, ntre creaiile tompozitorilor probleme
i studii, pe de o parte, i procesul luptei ~ahiste din lr-o pauid disput:!.t ntre doi adversari, pc de altI parte.

Cartea de ht apa re ca o imperioas i actuaU necesitate de a


acoperi un gol demult simit n literatura l'lO:!.ml ahiul ; a pune la
dispo:t itia numeroilor p robl cmi,ti-dcbutani un material docu mentar
i de ndrumare.
Trebuie d reeunoJtem cu regret d, n ateast! ma terie, preocuplrile
cadrelor vechi, competente, s-au mrginit, n general, la au icole succinte ~i sporadice in presa de specialitate, care nu puteau COnstitui
nicidecum indrumlri sistem:uice pentru docu:nentarea, in special a deburani lor, in domeniul problemisticii.
Pentru a pune la ndemna oridrui iubitor al frumosu lui n ah un
manual de tompo:litie, m-am sulduit ca n aceasd. lucrare si prezint
intr-o form :lccuibil! principiile de baz :lle acenei arte, cu excmplifid.ri ample din crea i ile compozitorilor consacrai, cu dublul scop,
pe de o. parte, de a-i nlesni inelegerea necesitlii de aplicare a unor
reguli elaborate in detursul del:voldrii compoziiei ahiste, regu li fr
de tare nu se mai poate imagina :luhi crearea lucr r ilor artistice, iar
pc de alt parte de popularizarea celor mai de scaml realidri din
domeniul acestei arte .
. Am avut nu odati prilejul si[ cercetez n ultimii ani mai multe
luuir; ale compozitorilor mai tineri, dindu-mi stam:l de mediocritatea.
, Citat din prefata Illneltrulul eme r it al . portu lu l P. A. HOIII" novsk l
cartea ,,~ u le eornpodlld ahfl/4", de E. J. Umnov.

I~

CU\INT
compoziiilor

1;': .~ l;o.;TE

pre;>;entate de acetia la diverse concursuri interne I de


lipsa aproape total a cunotinelor elementare n mate ria crealiei
artistice. Consider ind., c vina acestei nlri de lucruri O poanl nu
tinerii notri compo;>;itori, care au ajuns si se ad rese;>;e redactorilor
publicaiilor de specialitate cu aceste cuvinte semnificative: ~ Ne dlm
seama ci lucririle noastre nu corespund, insi nu t i m ee trebuie si
face:n ca ele s fie mai bunc", ci lipsei aproape totale de material
instructiv-documentar n liter:!.tura noastr de speci:!.lit;lte.
De ;lecea vreau s cred c volumul de fal va fi primit cu satisfaqic de cei ce IndrGe~c ahul art.!itic, li va ajut:!. s ineleagl ce
anume a lipsit lucdirilor lor anterioare, ii va indruma n nsuirea
tehnicii compo;>;itiei i n mbogirea cunotinelor necesare, contribuind totodat la de;>;voharea gustului lor artistic.
Desigur c in evoluia unui problemist se parcurg o serie de etape,
fiecarc din accstea corespunznd unui anumit grad de calificare, etapa
finall, rvnit de fiecare, fiind compunerea de lucrlri proprii. Pentru
realiurea acestui tel se impune un studiu perseverent i de durat, o
munc asidui i sistematidl. pentru nsuirea, lntr-o mlsud dt mai
mare, a tehnicii.
Compoziia ahist din pra noastrl are o istoric nu pr~a veche,
nceputurile ei foarte modeste din ulti:nul deceniu al secolului trecut
d ptlnd treptat-treptat o dezvoltare mai insemna t o dad cu fncepcrea activitlii problemitilor de talie international ca S. Herland
i W. Pauly. Aceti doi stilpi ai compoziiei ahiste au contribuit mult,
prin indemnul lor, la ridicarea unor compozitori romini n epoca
dintre cele doul rllboaie mondi:tle, ca V. Oniiu, I. A. Schiffmann,
fr. Rduch, 1. Schlarko, P. Farago, O. Costlchcl, Gh. Gom an,
M. 1. Stan, P. Leibovici, V. Cuciuc i muli alii, care au dus faima
compoziiei romineti i peste hotarele rii.
Tot~i, activitatea acestor talente a fost destul de restrnsl i izolatl, nefiind legatl de mase, ntruct In timpul regi:nului burghezomoierese acestea erau lipsite de posibilitate:!. de a-i ridica nivelul
cultural, de a lua parte nemijlocit la viaa spirituall a bii.
Dupl data istorid de 2} Au'gust 1944, in tOilte domeniile vieii
culturale se produce un reviriment nemaivllut. ahul devine un sport
al maselor, pc care incep sli-l practice sute de mii de tine ri din toate
unghiurile \l{ rii.
Pe linia compoziiei ahiste romineti se organiun acum aproape
n fiecare an, cte o competiie internaional de anvergur. Esie
suficient si'i amintim de meciul Rominia-Polonia din anul 19~9, de
intrecerea internaionali'{ ntre Cehoslovacia, Polonia, Rominia I

CUVINT INAINTE

10

Ung;ari:l. din anul 1950, de :neciu\ Romini:l.-F.5.G.T. Fran1:1. din 1951,


de meciul ntre problemiltii din Bucureti i Belgr:l.d din 1958 i dc
rev:l.n:l. din 196\ etc. Fr s m:l.i vorbim de campion:l.tde republiC:l.ne
de compozitie ahin;!:, de C(Incursurile anuale ale " Revistei de Sah~ i
de concursurile interne org:l.nizate de A. S. MConst r uctorul ~ , de revistele "Stadion-, "Magnin- etc.
Cu prilejul org:l.nizarii acenor competi ti i, n rndurile iubitorilor
frumosului in :l.h se produce o efervcscen; apare o pleiad3: de ta
lente noi, care fac fala micrii p.histe romneti. Este denul si{ citm
numele compozitorilor mai tineri , binecunoscui i peste hotarr, ca
E. Ruscnescu, E:n. Dobrescu, V. Nest~rescu, M. Aschen:lZi, R. Voia,
G. Teodoru, P. Joia, T. Garai, r. Dumitrcscu, S. Baku, U. Friedberg, D. Rldud.!"Ieseu, M. Mal"lOlescu, P. Vtrescu, L. Bukovi!"lszki i
multi altii, care s-au ridicat gratie talentului I pasiunii lor pentru
compozitie.
Este incontestabil d. numrul problemitilor !"Iotri va crete dac-i
vom ajuta pe iubitorii a.hului s3. pltrundi mai Ulor !"I domeniul artei
ah;SIe, s-; cunoasd. "ta;nele, s n,eleagli &umuSetea creaiilor specifice aceuei arte i s aprecieze inge!"liozitatea r.oncepiilor ei.
fat s-a pus un accent deosebit pc
armonioad ce J:rebuie s existe ntre forma i coninut, prin
aplicarea 1n cel mai judicios mod a principiului economiei (capicolul
~ Despre tehnica compoziiei"). L:I. inceputul lucrrii s-a nI.cut i o
~curlI prezentare a istorici com pozii ei ahinc, in dorina ca cititorii
s! cunoascl etapele dezvoltI rii co:npoziiei ~n timp, lucru indisolubil
legat de lrgirea orizontului acestora. Lucrarea este com pletat cu Indrumri pentru dezlegItori i cu un n Vocabuh.r" In care sint concentrale, explicate ~i exemplificate mal toale noiunile curente ale problcmisticii.
Autorul intellionead ca, n viitor, sl trateze mai pe larg despre
crearea i evo luia diferitelor curente in compoziia ahisd, ce au
condus la formarea unor coli nalionale, din care s-a cristalizat, in
cele din urml, concepia modern n compozi ie.
In Incheiere, autorul aduce cele mai calde mulumiri tovarului
prof. d r. O. CostIchd, care ~ sprijinit inili~tiva aparitiei lucrlrii
de fa, tovulului prof. r. Gudju i tovarului ing. G. A. Teodoru, CHe au depus eforturi In legI tu ra cu ediur e~ manualului,
precum i prietenilor Gh. Goman, P. Leibovici, ing. N. Cosma i
L. BukovinS7.ky pentru spri iinui ~ cordat.

La ntocmirea m:nerialului de

l egtura

S ' ''lu, lulll lUI,

A. F. I ANOVCIC

5aJrti inaJrsiune
in istoria compoziiei ,ahiste
Asup~a originii jocului de ah exist'5.
multe legende I ~i diferite presupuneri,
majo ritatea lor sus~inind ca iahul a
ap~rut sub numele de ceaturanga
in India, cu mai bine de dou mii de
ani n urm.
Lucrrile unor cercetltori ca A.
Linde (~Geschichte und Literatur ues
Schachspiels~, 1874), H. J. R. Murray
(~A hisrory of chess~. 19])) i, in spe~
dai, Z. Hodjaev i F. Diumme\ t (HOatele noi cu privire [a istoria tahului a ,
din revista ~ahmati v S.S.S.R." 1951)
au confirmat, bazindu-se pe atenta cercctare a manuscriselor oricntale ,"cehi,
c ahul a fost inventat de buditr, in
India, ins! nu nainte de sec. V
al erei noastre.
, Este bine cunoscutA legend9.

ah ulul.

expual maj(lstrfll de Mihail SQd oveflnu In


volumUl .Soa rele In baltA InU Aventu rile
ah ulu l~.

Cel doi ahl~tI din 'ralkenl (U.R.S.S. )


aU descoperit In anul 19411 la hlbllotetM
Ac.ademlel de tllnje din Uzbelllltfin Un
mIlIIulCrl~ tldjlk d n secol"l xr, de5prc
tatrandj, continind mal bine de ~OO dlaI!lrllme; aceal manuscris a fosl alcAtuit de
Abullath Ahmlld din SldJlx (TlldJ lkI5tlln).

In orice caz, toata lumea este de


acord ci ceatunnga 1, curind dupl inventarea ci, $-a rbpindit in rile vecine cu India, n primul rind in Asia
de mijloc i in Iran, unde a fost denumit eeatrang sau atrang.
Arabii, cucerind n secolcle VII VITI Iranul, Asi.. de mijloc i o parte
din India, au nv~at acest joc, numin~
du1 fat r a n d; ~i l-au Ucut cunoscut
pe intreg teritoriul imen~ al Califatului
arab, inclusiv Peninsula IberieI (Spania), de unde acest joc s-a rIspndit n
Europa apuseall:1.
Micrile figurilor n atrandj se
deosebeau de acelea ale ahulu i con
temporan. Astfel, dama (fer" fanin)
muta numai pe un cmp vecin, in diagonal, fiind astfel figura cea mai slab,
nebunul (fii) srea peste un cmp, tOt
in diagonal~, iar pianul (piada) nainta
totdeauna numai cu un cmp, transformndu-se pe ultima lini'e doar in fen.

fi

Tot aa se numeu
lrma la indlRDi
,l e pe vremI!&. aceea, l i nd eompulA din
plliru feluri de formlllll; care de luptO .
e lefani, cavalul ... ~I arma lll pedeltr{t.

12

SC URTA l:-:CURSIUNE IN ISTORIA CO.\IPOZ!TlEI

Numai regele, turnul i calul mutau ca


(Tadjikinan, Turkenan, Azerbaidjan).
Aceti alia au fost primii autori ai t ral i In fahul contemporan.
C~ftjgul partidei se obinea nu nutatelo r manuscrise ale atrandjului, dinmai prin mat, ci i prin pat sau prin
tre care o parte s-au plstrat pIna in
zilele noastre. Auste tratate reprezinti
capturarea tuturor pieselor adverse ~despuicrea" regelui.
nccputurile teoriei deschiderii i finaEUt interesant de remarcat d, pn~
lului, fiind completate de culegeri" de
pozi~ii create artificial _
m a n sub e
~n secolul al XIX In, jocul de ah se
numea In limba romnii ~antrace~ I
(denumirea veche arabii a compozii il or
ceea ce amintete de vechea denumire
artificiale ale atrandjului), aleltuite de
din Asia. De asemenea, nebunul se nuautori. Rezultl deci d compoziia a
mea "fi'" I ceea ce In limba persan3
hisd ue aproape acen vechime ca !ji
n,su i jocul. Ea a parcurs n dezvoltainscamnl elefant (in limba rud neburea ci un drum lung ~i complex de la
nul se numete i asrlzi "sion", adic
mansuba medievala pina la problema
elefant). Cele de mai sus ne Indrepd~csc
si sus ~ inem c jocul de ~ah a fost adus
modern~ qe azi.
Primel~ probleme nu
reprezentau
in ~ra noastra, ca i n Rusia, direct
altce va decit sHrituri de partid mai
din Asia, de mijloc i nu din Europa
puin comune, con inlnd manev re cuapuseanl.
atrandjui a existat pinl n secolele
rioase de dtig. Treptat, Ins, s-a accenXV-XVI, cnd au fon scilimbate regutuat deosebirea nt re finalul de partidi
rezultat din jocul practic i problema
lile jocului ~n sensul celor actuale, dama
(vechiul lers) devenind figura cea mai
eompud n mod artificial. Totui, pentru primele compoziii au fost caracteputernic~, iar nebunul (fii) schimbInd
merS\l1 n salturi cu cel cunoscut astJ[zi. ."risticc com bin a iile cu joc forat, adid
Din cercetarea critiel a manuscriseprin atac direct la regele advers ("a
lor vechi pistrate pinl n zilele noastre,
huri~ repetate). Este de remarcat, deci,
rezuld d popoarele Asiei de mijloc au
d problcmistica de riva direct din jocul
jucat un rol' insemnat n dezvoltarea
practic, cu care a phtrat o legltur~
strinsI pn;t foarte aproape de zilele
~ttrandjului, pc cind peqii, contrar parerilor de plni acum, l-au cunoscut
noanre.
aproape cu o sutl de ani mai tln:iu.
Toate mansubele au avut un singur
enun: alb (sau negru) joad i d!jtigl,
Ind in secolul vru Orientul mediefiri si se specifice In cite mutiri. La
val a cunOSCut mai muli maetr i mari
ai ~atrandjului, numii ali a, dintre
majoritatea mansubelor cltigul se obin e prin mat, mai ur Inttlnindu-se
care citim pe AbuGafiz , Zairab din
Horumi, Djabil al-KuEi, Naim al-Hamansube unde dtigul se realizeaz nu
dim, toi originari din Asia de mijloc
direct prin mat, ci prin obine rea superioriti ii decisive. Astfel de mansube le
I Denumiri
ve<ohl, d t.plmlt! d In no.
mODcle tura ..h lUI df! 8111, 5f> glteOC In putem considera drept prccursoare 'ale
luCFll'ell lu I Em. Grlgoro.lIg .Dlc110D!U'
studiului de aniz'.
romln-ru.-, Bucurerl: l, 1901.

SCURTA INC URSIUNE IN ISTORIA


ctig) 6.Fz. f6 Rf4
7.Rf7 Rf5 Uz
e7 Re5 9.Rg8 Re6 IO.Fz f8 i ctlg5,
intrucit regele negru, In momentul decisi\', nu poate sI se apropie de fanin.
Este evident c Abulf.uh i d1dea seama de importan~a opozi~iei n final.
Dup rlI.spndirea atrandjului n Eu-

rop3 apuseOln, au nceput s 3PU~ i


acolo manuscrise de specialitate, Ins
primele culegeri de probleme nu repreu neau dect reproduceri de mamube
orientale deja cunoscute.
Cel mai mare interes il prezint~
Jou1 culegeri n limba latina, ap rute
n Lombardia n sec. XIII-XIV. Aularii lo r s-au ascuns sub pseudonime C3
~ Bonus Socius i
"Civis llononiae.
Culegerea din urma - mai ,omplet1,
akltuit n anul 1300 conlinea 288
de poziii cu solul;i i unele comentarii.
Originalul primului manusn;s, din anul
1266, ai ciTUl autori 3U fost maurul
Buzecca Ji contele Guido Novello, se
plstreaz:a la Florena i ene inaccesibil
pentru public. Exisd tOtui o reproducere - volumul editat de J. F. Magelcare p3streazl tOt farmecul originalului, al ilustraliilor i al vignetelor i
carc nu poate s nu produc O pIcen."
incontestabila oridrui iubitor de probleme.
Majoritatea mansubelor din culegerile mai sus citate snt cond iionate,
unele fiind fr regele alb, mulIe chiar
insolubile.
Aceasta se I.'xplicl prin faptul d
jocul de ah dup regulile iltrandjului
avea un caracter prea incet, devenind
chiar plictisitor. De aeeea se practica
dezlegarea problemelor ~pe rim~ag ".

CO~IPOZIT 1EI

4.

,,(:I~"

.....lIlu~

Anul 1300

M,,' tn !

mul4l'i

Pozi~ia din diagrama nr. ~ consttue


un exemplu ela,ic al unei probleme de

aCCH gcn, reprezentnd finalul

unei

mansube populare arabe. Regele alb


lipsete . Enunul problemei este: MAlb ul
face mat regele negru n 2 mut~ri" . Se
incheie un r:im~ag ntre doi lahiti;
acel ce primete provocarea are latitudinea s alug:'i culoarea pieselor, adic
s joace pentru alb 'prc a face mac sau
sl luple pentru negru spre a zldlrniei
intenia albului. Presupunem c alegem
si{ judm pentru alb ~i. dupi mai multe
ncercari, pierdem pariul neglsind soluia, care totui exisd: l..Tf7 + C:f7
2.Cg6 X. tn continuarea di~putei. apare
regele alb la g5 i se incheie un nou
pariu. Dup5 ce am aflat 501 uia, primim bucuroi s juclm iarI!i pentru
Jlb, ns ,i de aceast dad pierdem pariul, deoarece acum la l..Tf7+ u rmead
1 ... C :f7 + !. Dupl ee regele alb se
plaseul la h6, disputa continuI. Ni se
pare ci aeeuI! modificare ntn5emn3d

I'IlOIII.EME ~IEIJlEVALH
IIU s,himb nimic esenial i de accea
alegem partea negrului, spre a demon~tra d
nu se m~i poate da mat 1n
2 muta r i. Dar pierdem din nou pariul,
deoar~c acum albul poate juca t.T :g7
i la 1 .
C:f7(g6)+ 2.TJ7X.
~.

Ma l

"CI,II .oao.I ..,~


Anu l 1300

exaet 'n

Modernizarea jocului a avut repercusiuni i asupra compozi iei, nd cu o


ntr.-:iere insemnatl: abia in sec. XVI II
sc poate consuu o ridicare a compoziiei ahi!te, n urma apari i~i, n anul
1737, a crii ~Essai sur le jeu des
cchec!", dc Philipp Starnma, un jucator
cxccl('IlI, d~ ori~ine sir i an, subilit n
Anglia. In aceaH3 carte au fose cuprinSI:
100 de final uri de partid, toat~ avnd
enunul ~Albul joael ~i ctigr . Majoritatea acestor finaluri se termi n cu
mat i dup caracterul solUt iei le putem
considera drept probleme in a~ t ual ul
sens al cuvntului.

Diagrama nr. 5 ne
blem~

jnfili~eaz

u pro-

conditionat,
avnd enun ul :
naet in 2: mutri-o Albul pOate
face mat i 1ntr-o mut u e: LTd7X sau
I.Ad2-b4 X (reamintim c alfil - actualul nebun - se miei 1n di a gonal,
sarind ~ste un cimp, fers - actuala
dama putca sI Illearga numai pe
cimpuri ,"ecine, n diagonal), ns se
cerc ca matul s fie dat exact n dou5
mut3ri!. Albul nu dispun~ de nici O
mutare de atept a re, deoarece negrul
amenina cu 1 ... Ad8:f6+ sau 1 ...
CfS + . Incercarea I.Re4 este r~turnat
de rspunsul
.. . Ac8-a6 + . De aceea
singura soluie este I.Te6 + Ac8:e6
2.Ad2-b4 X .
~M a t

ah ului

s-a prudus in
'n a dou a jum
tate a S~. XVI - nceputul sec. XVII,
in lirile din sudul Eu ropei: rtalia, Spania i Portu~alia. Introducerea regulilor
actu ale a f~cut ca jocul sa de v in mai
vio i i mai interesant, ceea ce a contribuit la rlspndin:a lui mai larg .

f nwl<lrJ

Inviorarea

15

Cp OC.l Renaterii, adic

Dup

materialul ntrebuin at
piese de ambele p ri - finaluriie lui Stamma au pozi ii tip ice de mijloc de panid~. Cei doi regi ~e afli, de
regul, pe orizontalele i n i iale. Regele
alb e~te 11llcnin3 t de ma t imediat, pc
cnd regele negru parc a fi bine ap rat
de pie~clc proprii. Soluia este for ad
i wnStl n lnllturarea apl r~rilor reg~
lui ncgru sau scoaterea lui din adI pOSt.
Problema din diagrama nr. 6 prezi!ll un exemplu tipic pe ntru c reaia
lui Stanlllla. SolUia estc fOrat, toat e
mut~ri1c albului constituind un ataC
di rect ~i brutal la regele neg ru! I.Te8+
Rb7 2.Da6 1- R:a6 (nu sal"cad nici
2 ... Rc6 deoarece va urm a 3.Cb4+
mu1t~

SCURT

16
Rd6 4.0d3 +

INCURSIUNE IN ISTORIA

RcS S.Dd5X) 3.C,cl +

RaS 4.b4+ Ra4 S.Ndt+


N:c2+ Rdl 7.Cb5X.

Oc2 +

6.

6. PlIlII" 81&11
Anul 1137

cO~j(>OZrTIE!

..:cpe cu o mutare linJtitl, punnd dama


albii in prizi: I.Da6! (cu amcnin{uca
2.D:b7X, iar la 1 ... b:a6 2.Nc6X).
Negrul nu dispune dedt de o singuri
apirare eficace 1 ... TbS, la care urmca:d a doua mutare linitit i iara~i
cu sacrificiul figu r ii - 2. Nc6!, reinnoind amcnin{arca de mat h. b7. Ne7 . .Greole .eI a.e
Anul 1750

Mal In 1 muf4r1
Creaia lui Staruma a constituit n~e
putul unei etape noi n compo:tiie, ns
.
.
ea n-a reprezentat unica fI mCL prmcLpala direCie n dezvoltarea problemisticii. In acelai secol, curind dupa
StalJlma, au ap:irut trei ahiti it:..licni:
Ercole del Rio, G. Lolli i D. L. Ponziani, care au dep!i~it n lucrlrile lor pe
Summa, renunnd h principi'ile sale i
elabornq. un stil aparte, cu mult mai
atragtor, apropiind problema de concep;ia ei moderna.
In special crea ia lui del Rio a fost
de o factura mai ridicad. Astfel, poziia din diagrama nr. 7 este neobinuiti
pentru timpu rile de atunci, chiar i
prin materialul relativ redus ntrebuinat; apoi lipsete tradiionala ameninare de mat asupra regelui alb. Dar i
mai n eobi"nuitJ apare solu ia care n-

M<l l In

muMrl

grului nu-; mai rlm/ne altceva de fl'llt


dect sI ndrcasd. aplrarea dmpu lui
amen inat

prin 2 .. De8, dar acum urde mat foqad:


R:a7 4.T;l. 1 X. Soluia mai
scurt , ntrebuinarea mutlrilor lini,titc,
combinaiile graioase de mat pe care
le gsim la problemele lui del Rio, au
constituit . un remarcabil pas nainte pe
drumul spre formarea principiilor moderne de compo:ti~ie .
Odad cu nceputul sec. XIX dezvoltarea compoziiei se face ntr-un ritm
mai vioi, fapt scos fn evideni5. p ri n
apari i a mai multor culegeri de probleme. Majoritatea problemiti lor de atunci

mcaz3 o
3.0:a7 +

combjna ~ie

SCURTA INCURSIUNE IN ISTORIA CO \IT'OZ ITIU

(1853-1937), precum i a[e juctori[or


mai mult S:lU mai pUlin cunosc u{i dill
trecutul Indcplwlt ca prof. D. Nelianu,
Ing. Tocilescu, M. C. Epureallu, Dr.
C. Mndril~, M:ltei Millo, "o:n conslata
cii nici unu! dintre ci Il-a contribuit, prin
activitatea sa in domeniul p-hului, la
promovarea compozitiei ahi$te. Excepia
o prezintl doar Mauriciu Armand, care
a ufiinlat in 189~, la Galali, al doilea
cerc de ah din Romnia (p rimul .Club
de ah din Bucur~ti~ fiind infiin{at la
14 i:lnuar;e 1890), iar n anul 1895 a
deschis o rubricI de ah n " AdevIrul
Ilustrat" (Bucureti), n care i-au ghit
loc i lucr!rile probiemiltiJor romni
d~' pc ~tunci.

Dar pina la data aceasta, pUlinii


compozitori romni, care :11,1 incercat s
:lctiveze pe acest drm, au fost nevoili
s-i publice lucrlrile n presa mliin3.,
in special in revista francezi "La Strat~ge i n cea german "Deuuche Schachzeitung" .
Diagrama nr. 8 ne Inf{icazl prima
problcmii rOmneasel care n anul 1968
i va drbItori centenarul.
Se pare el prima rubrie3 de ah dir.
t:ld afon cl;a din revista . Famili a~ Oradea Mare, care a publicat :nai multe
probleme compuse de problcmiti romni
in :Inul 1881. Problema de mai jos a
aplirut cu enunlul: Alb ncepe i la a
patn trbaturl dice mat".
tn rubrica din .Familia" au mai fon
public:ue probleme ale lui G. tcflncscu,
Iacob Mihiilescu etc. Faptul el diagr;l.mele din accastli ru bricI au fOSt culese
din figuri de plumb denotl[ exis tena b
;lcea vreme in Oradea .1 unei mi~dri
-lhistc mai a"ansue.

8. J1 111a1 . I . .
LI Slmttglc . 15 odombrl ll 1868

Ix

J. Te4!

(a menin~:1

2. Ce3 X)
L.R:e4 2.Nc6!
I ... N :d7 2.Ce3 +
1. . Cf5 2.T:fS +
9. 1. (l, aerle...
.Famlllll 1881

"

1.Tc3! (zugzwang)
I...c6 2.Th3 Ne5 (l ... Ne7 3.Cd7+,
2 ... Nf<4 3.D:f4) 3. Od4 + !!; I. .. RM
2.Tb3 +
Ra4
(2 ... Ra5 3.Da8 +)
3.Dc6+; l. .. Na7(Rd6) 2.Dd5 + Rb6
3.Tb3 + etc.

INCEPUTURII.E COMPOZITIEI

Nu putem s trecem cu "ederea ~i


fapuzl di. n cartea problemistului sovietic E. U:nnov .. Problema de ph a secolului al XIX-Iea~, printre mai multc
lliri participante la concursul il\terna~io
nal de compoziie organizat in anul 1880
cu prilejul celui de al V-lea Congru
american de ah din New-York, este
(;itat:i. i Romnia.
Tnce putul secolului al XX-lea marcheaz apariia unei pleiade de problcmiti proeminen i , carc au fkut faima
problemisticii romneti n primul ptrar
:'Il secolului, au contribuit b. popularil!:area acestei arte i la rspndirea ei,
atdi.gind pri n exemplul personal 101 mai
mul i iubitori ai ahului dtre crealia
artist ic. Printre ace tia trebuie s citm
pc renumiii co:npol!:itori: Sigmund Her]and (1865- 1954), Valeriu Oniiu
(1872- 1948), Wolfganl; Pau\y (18761934), Francisc Rduch (1886- 1942),
Leon Loc'venton (1888-1963), Iosif
Schl:'lrko (1890-1947), Martin Gohn
(IS95- 1957). Accast list se cuvine
s-o complel!i.m cu numele lui Constantin
Gavrilov (1864-1943), care a contribuit
mul t la popularizarea compoziiei ahiste
tn Iara noastr, ins aceasta de abia I1
al doi lea pltrar al secolului, precum ~i
numele renumitului ~i ncobosi tu lui Paul
Farago, maestru emerit al sportului, inegalabilul crealor al studiilor artistice
care s-au impus n lumea tmreag prin
originalitatea i ingeniozitate:!. ~on~~p
Iii lor.
Primul compozitor romln, ~M5., care
:t depus eforturi serioase la rspndirea
ah u l ui In tar ii, ~n special, la popuI~ rizarea problemelor de ah, a fO~t prof.
univ. ing. Victor Costin (1872-1939) din

,.

ROMANETI

19

Iai. Pc ling;$. faptul di a compus nu:ncfoase probleme, publicndu-le III revinele


strine, ci a nfiin tat prima revist de
ah din pr cu numele dc ~Recrea tiu
nea-, care a ap rut din octombrie 191 2
pn la finele anu lui 1913 . Din cele 32
de pagi ni diutr-un numir al rcvisn!i,
jumtate era ocupat cu material ahisc,
iar restul cu alte jocuri distractive, rebusuri, anecdote etc. In aceasta revisd
i-au publicat problemele W. Pauly,
S. Rosen fcld, tinlrul L. LocvclI ton I
al lii.
Tot in anul 1?12 Costin a tiprit l:t
la~i o Carte p,'ntru Incep tori .CIuza
judtorului ncepiitor de ah~, avind i
Ul\ capitol specia! de dica t problemelor
de ah,
Diagrama Jc mai jos (n r. 10) reprezind una din cunoscutele crealii ale re-

10. '1. C'.lIIlI ..


"S<:hachm lnlat llren~

de

Blumcntho l, 1902

, X

1.0a7! (amen in 2. 0:a8 sau b8 X )


L.Rfa 2.0 a1! (amenintli 3.0h8X)
Ng7 3.D:a8X .

20

SCURTA INCURSIUNE IN ISTOklA COMPOZ ITIEI

gretatului compozitor-propagandist, nflti,tnd o idee in spiritul colii logice.


Men~ion:im totodatl c aproape concomitent, un alt maestru al fahului Gheorghe Marco. a redactat intre 2J aprilie 1911-1) augus t 1912, o rubrici
de iah n ziarul .Rominul- din Arad,
publicnd fntre altele i probleme ale
binecuno'scuiuiui compozitor ardelean
Valeriu Oniliu.
Elapa urmitoare fn dezvoltarea problemisticii romlne,ti este marcati in perioada dintre cele doul r bbolie mon
diale, prin fondaru de dtre autorulaceslor rnduri, n luna mai 1925, a primei
reviste dedicati exclusiv ahului '. Acusti
revisd a contribuit mult la unificarea
mi,drii ~ahiste din tul i , in special, la
organizarea problemitilor romlni.
Chiar rn lI.nul fondirii, .Revista de
.h- organizeaz pentru prima datl tn
Romlnia uo concurs de compoziie pentru probl emil i debutanti. Este semnificativ faplul d, la acest concurs debuluzi, printre alte nume mai pUlin cunoscute, I. A. Schiffmann ,i Rafael Kofman - viitori maetri ai compo:r.iiei,
de fa.iml mondiali.
Dupl primul coneun au urmat alte
intreceri problemistice - naionale li
internaionale - care s-au bucurat de o
participare numcroasi5. i selecti a compozitorilor cu renume din mai multe
tiri.
~Revista de ah- fiind susinutl de
ciu e marele iubitor al a.hului, m;liestrul
Mihail Sadoveanu, care din anul 1927
a fOSt i directorul ci, devine din acd
'Au miii exi.tat do"," ,nureMt-; In
- U 41"",lIe. prima ~ttn4 din 25
bNarl. I tt. (un aum6r) ,1 Il doua la I

'e-

noiembrie ttt6 (do'" numere)


_trvlal IOD GIXIJu.

eparlnht4

an organ oficial al Federaiei Romlne


de ah, iar din anul 1930 1i schimbi
numele n ~Reviua Romlnl de ah".
ap3rnd cu unele nlreruperi, p~nl ~n
iulie 1949, cnd I~i 1ncheie apariia dupl
18 ani de luptI pentru proplfirea ahuJui
rom $ ne~c, rolul de ndrumltor al milclrii
ahinc fiind preluat de actulI.llI. .Revistll.
de a h ~ .
In tOt cursul apari~iei revinei, n
paginile ei se publicau aliruri de erell.iiJe
marilOr co:npo:r.itori romlni enumera;
mai sus, li lucririle problemiltilor uW
tineri, tOt mai numeroi, care lI.U indrlgit
lll.hui lI.nistic, fiind mereu ~ndemnll.i de
conducertll. revistei spre activitate, prin
organiu.rca a tOt felul de concursuri.
Printre aCeltia vom cita, in lI.fa~ de
1. A. Schiffmann li R. Kofmll.n, pe C. Stncca li V. Bcrgrascr (ulI.biliti aClUlI.lmente ~n Frana), 1. Grosu, P. Lciboviei,
O. Couichel, H. Ginninger, Izabela Keller, Gh. Go man, S. Thau, C. Rma,
N. Brody, 1. C~mlu" Gh. Duleu, M.
1. Stan, M. Niculcscu, E. Rusenescu,
V. Cuciuc, Fr. S:r.alai, H. Gorit"Z, P. VItItescu i mul i altii.
tn timpul celui de al doilea rbboi
mondial \'iaa lahini a stagnll.t. Du,
o dat1l Cll eliberarea tlrii de sub jugul
fascin , viata culturali i-a reluat cursul
normal. In noile conditii create de regimul democrat-popular, phul artistic a
cunOScut o nfloritoare de"Zvoltare a talentelor romanelti.
Romnia a debutat cu un succes remarcabil pc tlrmul probleminici, eucerind ticlui suprem la campionatul mondial
de dezleg~ri din anul 1948.
Odll.t3 cu succesele de prestigiu pe
tIrim inteTDlI.ional crete li numlrul pro-

CO).IPOZ I I A

bl em;~ti1or

tineri, care contribuie n tot


mai mare mbur la obin e rea acestor
5ucce$C. O noul. Rev in de ah-, care
Incepe si apari - reorganizad - din
an ul 1950, oglind~te fidel toate realidrile pe elrlmul ahului artistic. In
paginile ci apar mereu nume noi de
problem iti carc, urmind cxcmplul ~nain
ta~ilor , duc mai departe faima ahului
romanesc. Din ac etia citim pe Em.
Dobrescu, V. Ncstorcscu, M. Aschenaz,
M. Ma nolescu, 1. Dumitrescu, A. Plac:!.,
P. Diaconcscu, T. Garai, P. Joi\a, R.
Voia, V. Tacu, U. Friedbcrg, D. Ridud nescu, G. A. Teodoru, S. Baleu, 1. Rahli u, E. lanosi, fra ii C. i D. Soreanu,
S. Lamb, Gh. Leu i a l ii.
lt . a . D reu .
Meci flomlola- P olon la, 19(9
Locul 1

'"

21

ROM ANEASCA

I.Dh4 ! (amenin i 2.D:gSX)


1...Cg oriunde2.e4 X, l ...Ce3! 2.Cd<l X
I...Cf6(ThS) 2.Cd6 X
l...Cf3 (f7) 2.Cd6 (Ne6)X etc.
Tema "Somov combinata cu
:l.pararea p relungit de gudul II $i
chiar cu an t i-du al.

Cu

ace:l$t pl eiad

de talente, comromneasdl re uete mai ntotdeauna s ob in rezultate de prestigiu


in disputele in t c r n aionale pe t rmul
ahu!ui artistic. Este suficient' s aminti m
de meciul susinut in anii 1948-1949
de echipa compozitori lor romini cu Polonia. La seqia problemelor cu mat in
2 mutl ri, victoria problemitilor not r i
;). fost deplinl (cu 22 1... 14 puncte),
primele trei locuri 1n clasament fiin d
adjudec:uc lucrhilor romneti.
Daci la celelalte douii seqii (3 X i
inverse) reprezentativa Poloniei a reufiI sit obin un scor favorabil , meciul
a fost pierdut de noi doar la un p unct
poziia

d i fcreni .

J2. " . !lI_ leu . ta


Loeul t

Joc aparent: L .C oriunde 2.Nb2 X


LCd3! 2.Ca4 X
S"lu\i1: 1.eal! (am.2.CbS! X )
1... C oriunde 2.Ca4 X
I. ..Cc2! 2.Nb2 x
1... Nc6 2.T:c4X
Apararea prel ungitii, combinad cu
joc apa rent, n fo rma de Me redit n.

23

CO\IPO'lll IA ROMANEASCA
15. 1. ''' Dl Urtu u

Meciul Rumdnla-R.S.S. Ucralnea n!i , l OS\)


Locul I

I. NS2! (am.2.C:dS!)
I...Ths 2.Nfl!
t...Tf6 2.Tc2 +
Cursl: 1.Nfl!? Te6 2.T:c2 Tel ! 3.1><

l'anicip3rl";l ind;"idu31~ a eompoziw r ilor romni la di"e rse concursuri de


pesw hotare a inregistral ,i ca nu o
d3t5 succese frumone, dimrc care reproducem cele ce urmeul.

17. S I~u

nemor[al M. Cigorln, 10,,8


Premiul IV
Curd: \.Db5!? Cb oriunde 2.Dbl ..:
Led)! 2.D:dS X
LCd oriunde 2.Df5 y.
\. ..C:e3! 2.Tf4 X, dar
LCf4! 2.1X
Solu \;a: 1.Dc2! (z up:wa ni:l
1...Cb oriunde 2.Dc2
1... D:I3! 2.Df3 X
LCd oriunde 2.Tf4 '(
I...C:e3! 2.Nb7 X

Curse: l.Del!? cS! 2.? X


I.De4!? CcJ! 2.? X
Solulia : I.Dh5! (am. 2.Df7 X)
1... Ca oriunue 2.Dc5 X
I...Cc oriunde 2.TcJ X
1...N oriunde 2.D:e2 X
tn ceh, dOU3 cur,e ~i in solu ie ~tnt
rcprCZCnlnc trei jocuri difer ite. U n
Meredilh excelent!

COMPOZITIA ROMANEASCA
21. ,.... Piua
Camplol\lltul Romll.DleJ, 1952

PremIul 1-11

l.dJ! (amenina 2.aJ+Rb3 3.Dc4X)


I...Ca5 2.Dd6+ i 3.Cc3X
I...Ce5 2.b3! (am.).Da4X) N:b3 3.
a3X. Un Mercdith pllcur, cu un
joc :u ractiv.
De Hemenn,
ale

internaionale

conc"nurile :anuale
de ah " dau

~Rev i5tei

prilej compozitorilor romini d se


confrunte cu problemiti din diferite
lri, obintnd adeseori rezultate feumOaie.

"
1. ..Ne4+

Joc aparent
2.D:e4X,
1. e4 2.Dh5 X, 1... c:d6 2.T:d6 X.
Soluia: LDd8! (am.2.Dg8X )
I...Ne4+ 2.Cf5 X!
1...e4 2.Cf7X t
I...c:d6 2.Da8 ><:1
1...C:c5 2.Nc4 X .
O construci e dari cu trei maturi
schimbate i un joc p13cut.

23. II. Duet


R8Vllla de ah, 10;)7
Premiul In

22. R. tlnll.
Camplont.tul Romlnl8i, 19M
Premiu l 11

'"

l.Nd8! (ameninl 2.Te4+ R:d6


).Ne7X)
l...R:d4 2.Nf6 + Re} 3.C:c4X
(2 ... Rc5 3.Cc4 X)
I...N:d6 2.Te4 + RfS 3.g4X
I...Cfs 2.Cf7+ R:d4 3.Nb6X .
(2...Re6 }.Nd5X).
O probleml bun3, cu lase maturi
regulate.

Noiuni

de bazl ale

compoziiei

"",Iste

Estt oare ulil ca mastlt largi Dl, iubitoriIo, de ,,,h 1.. Jt prtOf"'Pt de compozilia ,ahis/ii?
Riispunsu/ la aeu$t ntrebar, m. poalt li aui, unul sing ... ,:
incontestabil, dlll
O preocupare urioas ptntru compozitia ,abistii !oalt soi
,idic, simitor cu/tur" gt n,rtflii ti ,abisl'" Ni li fiil Inwt sii
apTtctU, n primul ,ind, conrinutlll spi,itual al tahu/ui,
Compoziia ,ahiuii esle o art projuna tmotiv. Ea lSU plin
de imagini tlii, dtJChizind n faa ,tlHi C't o urateazii toalii
profunzimea creati comhinatiw, toat multi/attralitatu ti fr

margini.

P. A. ROMANOVSKI (1892-19&4.)

Mau tru em6rit al U. R. S. S.


C e numim o problem de ah in
accepia

de astbi a cuvintului?

O pozii e a pieselor de ah pe tabl,


aldtuitl tn mod artifitia!, tn care albul
incepe i face mat regele negru tn numirul de mutiri cerut, se nume~te
p r obleml.
De obicei, albul dispune de fore
suficiente pentru ca oricine sii recunoud faptul evident el victoria este
de partea sa, dar i se cere ca acest
ctfrig, sub form~ de mat, sii fie realizat
intr-un numir limitat de mutlri, stabilit prin enun. In caz contrar se spune

albul n-a reuit d rezolve ntisfic


for problema ce i se pune in fai.
Mai existl fi altfel de poziii, in
care forele sint sensibil egale (adesea
chia r mai reduse pentru alb), in care
ctfrigul (5.U cel puin remiza) nu este
de loc evident; albului i se cere d
realizeze e nunul (ctrig sau remizl) la
cea mai bun:!. apllrare a negrului, firI
nsll ca numlrul de mutlri 51 fie limi
tat. Astfel de poziii snt numire finaluri artistice sau s t u d ii.
cii

Cei ce compun probleme fi studii


snt compozitor i, cci ce se ocupi
cu rezolvarea lor snt de zic git or i,

IDEI DE PROB LEMA IN PARTIDE

iar to~i [a un loc constituie o mHe


fam ilie a iubi tori lor frumosului ~n ah
i e numesc problem i ti.
Nu ureoti se pot indlni pozi~ii
rezultate din disputarea part idelor la
ubl3, In care, la un moment dat, albu l
nu negrul poate sI realizeze, printr-o
combi n aie frumoad, ctigul partidei
prin mat, ca in probleme, sau p rin
obinerea unei superiorid i decisive, ca
la studii.
lati cheva exemple elocvente luate
din practica maeJtrilor.
28. aeU-TU'I.to'll"lr

Viena , 191 0

u",. - .." ..

"

29 .

Dintr-un limultan de partide oarbe, 1942

A I ~ul

,t

ltJJ;e mttt u l moi " " 'U


la m utarea a pa/ta

JIX1.c4

solu ia

ncepe cu o mutHe
admirabili, de o putere nimicitoare, t u toate ci dama albi se aa.zi
n Muia a doi pioni negri: 1.Dc6! ! (cu
amenin~area "scurti- 2.D:g7X) f:g6
(1...Tg8 2.D:h7+ R:h7 3.Th3X) 2.C:g6+
h:g6 3.Th3+ Dh4 4.T :h4 X .
Aici

"Iinitid"

AI~ul

looe4 " l ace mo I In J mllIAr'

Matul se ob i n e printr-o combinaic


frumOlsi, dei forat, care ncepe cu
un sacrificiu surprinzlt or a1 damei, spre
a putea pune in aqiune o urni teribili - bateria N- T, p rin decla rarea
unui ah dublu: I.Dd8 +11 R:d8
2.NgS++
Rc7 (2...Re8
3.Td8X)
3.NdBX.

NOTIUNILE DE BAZA ALE COMPOZIT IE!

dezleglr;i - la. muta.rea a doua, a. treia


sau mai tirzi u - albul poate s! realizeze scopul final pe o altl cale dedt
cea inten ionati, n acest caz se spune
ci soluia admite un dual (eventual
dualuri, daci snt mai multe). Cu ct
un dual incepe mai aproape de cheie
(daci soluia este mai lung) sau are
loc n variante principale (la probleme
cu solu~ia scurd, n doul sau eventual
trei mudri), adiel cu ct dualu! denatureazl mai mult intenia auto rului, cu
atl gravitatea lui este nui mare. Astfel
se deosebesc dualuri majore (grave) i
dualuri minore (mai puin importante).
Nu se admite ca o I?robleml destinad
publiclrii s aib~ dualuri majore, cele
minore pot fi ins! trecute cu vederea.

ca

AfarI de cele de mai sus, se mai cere


problemei sI fie :

soluii!.

difici]I,

adic~

ucund, greu de

gIsit ;
frumoui i ,pi ritual ~, lhlnd o
impresie plicuti:!. asupra dezlegltorului;
- orig inal ~, adic s nu mai fi fost
jn tjl nit~ pn~ la apariia problemei respective. Asdzi, cind existi zeci de mii
de probleme publicate (in speeial n
2 mutiri), devine di n ce n ce mai grea
compunerea unei probleme cu adev~rat
originale.
Aici este necesar si amintim posibilitatea unor cazuri destul de frecvente,
in special la problemitii nceptori, i
anume:
an ticiparea - adiel atunci cnd
repetl O idee cunoscuti i
realizat sub o forml asemntoa re
intr-o alti problemi, compusI de un alt
autor i publicati ante rior; este deci
-

problem

vorba despre o

coinciden

ntmpl

tone.

plagiatul - adiel reproducerea ina unei probleme vechi i


preZentUCl ei drept origi n ~li; acesta
este un cu: condamnabil care, din
piicat~, se mai ntmpl nc uneori.
- co incidena - adiel realizarea de
dtre doi autori, in acelil1i timp, fira
d tie unul de ~ltul, 3 aceleia i idei
ten~ionata

n probleme aseminlhoare sau chiar


identice. Cuul acesta este destul de
frecvent la concursurile cu temi impusi.
Se mai cere ca o problem s fie
bogat n variante. Dacl negrul se
poate opune ameninrii albului n eltcva moduri diferite, adic3 daci exist
mai multe aplr!ri urmate de un joc
variat din partea albului, dudnd totui
la acelai rezultat (mac n acelai num3r
de mudri) se spune ci solu~ia a r~ variante.
In trecut (sfiqitul sec. XIX i inceputul se,,;. XX), valoarea unei probleme
era consideratii numai din punctul de
vede re a\ frumuselii poziliilor de mat
i dup num~rul ct mai mare al variantelor. Astfel, problema din diagrama
nr. :H ne prezint~ un zugzwang in care
dup cheia l.Te4-e3 !, prin care nu se
amenin~ nici un mat, iau natere nu
ma; pu~in de 11 variante, cu tot attea
maturi diferite. Aceste matu ri devin
posibile numai datorit faptului el negrul fiind nevoit s mUte, or ice mUtare
il sa constituie o slbire a pozi~iei eristente i permite albului un mat la muta rea urmtoare.

DESPRE

CHEL~

35

PROBLEMEI

Desp r e cheia probl e mei


Am vh:uc mai sus eli $Olu;ia unei
probleme: Incepe cu 1,1 mutare-cheie i
se termin cu maturi. S3. nc eprim mai
mul t asupn acesto r dou elemente
indispensabile n munca creatoare a unui
problemist-eompezieor i de care nu
peate s nu ini seama un preblemiHde:degher.
Cu ct 1,1 probl em se rez.olvli mai
grcu, chcia eSte mai a~cuns i greu dc
prev3.2.ut, iar ma tu rile finale snt m~i
frumo~se, ne~tc ptate i variate, cu att
,atisfacia cm:tid a de:degtorului care
le g:isetc este mai accentuat .
De aici rC l'; uld n porturile ce existI
ntre compozitor i de<:legtor. Compo2.itorul se s tr duiete sl ufere de2.1esturului 1,1 pQz i ie a pieseler ct se
PQate mai natural, mai ecenQmic (cu
pUine figuri), n care, la prima \'ed~ rc ,
s c.Kiste mai multe posibiliti de a
reali2.a scopul final - matul din enunul
preblemei - i care totui la 1,1 analid
mai det~ilat, cad pc rind din cauza
unur apdri mascate dar eficace ale
negru lui (nce rcrile albul ui, care eu
eaz , se numesc curse). R~mne 1,1 singu r
sulu ie, care ncepe cu 1,1 cheie ascuns ,
greu de gisit, uneQri chiar neveresimi13,
la care dezleghorul nici nu se g\nd~ te
la tnceput i la care este nevuit s
rCC\lrg resemnat, dupl ce toate celelalte ncercri au dat gre.
In

comec:inl:,

cu ct compolitorul
mai bine si- i ascundi inteniile
pTln crearea uneia sau mni multor
~urse, cu cit cheia va fi mai dificil,
cu atit munca dezleg5.torului va fi mai
reue~te

grca, dar ii

sa tisfaCia

mai deplin3. Ia

gsirea selu ~iei .

Cheia bun este aceea care nu constitue un atac direct asupra regel ui
advers ci, din cQntr , ~i d3. uneori chiar
mai mult libertate (cimpuri de refugiu);
eventual ea poate fi cembinat cu sacri+
ficarea figurii albe impQrtante de atac.
De asemenea, 1,1 cheie peate fi censideratii bu n, daci n urma ei regele alb
devine expus unuia sau mai multQr
ahu ri din partea neg ru lui (astfel de
ahuri se numesc centraa huri) sau prin
el se dez leag o figurl neagri.
Cheia este considerat~ slaba, defec~
tueasl, dnd restdnge libertatea regelui
negru, cind ea constituie legarea ullei
figuri neg re importante sau luarea unei
piese adverse (uneeri se trece cu vederea
luarea ullui pion negru, dar tn nici un
caz a unci figuri); desigur, un defect
serios I cQnstituie cheia cu un auc
direct asupra regelui negru prin declararea unui .. ah~ sau cu transfermarea
unui piQn ntrQ figur grea. De asemenea, este considerat sl ab plec3.fca din
prid il figurii care efectueaz mutarea
de cheie, cu excepia cazului cind aceast figur se a~az n btaia altei piese
negre.
Ca sl fim bine nelei " compezitorul este acela care trebuie si evite cheia
sla b [a cempunerea problemei. Dede~
gll. tofu lui i este ingaduit nsll. s ncerce
toate posibilitile, inclusiv ahu ri la
prima mutare sau chiar luarea de figuri
negre, spre a se cenvinge c pe aceast
cale nu \ ' :1 reu1i sl rezelve problema.

NOTIUz.;II.E DE

36

BAZ

Problema, pe care va putea 50 rezoh'c


i printr-o astfel de cheie va trebui s
fie anulatl ea fiind cu d ubll'i solu ~i e i
deci incorect.
10 lu mina considerentelo! expuse
mai sus, d ncercam aprecierea cheilo r
din problemele ce urmead.
36. H
~ Good

> eu l .~

Comp'Ul lon" , 11110

ALE

COMPO ZIIE I

vo r eu a, deoarece dupll retragerea. regelui pc cimpu rile devenite libere n Ul m:..


Jeplas3.rii figuri i albe atacaroa re, albul
nu va nea posibilitatea d de:.. mat la.
mu tare:.. a do ua. N umai la urmii dczleg3.to ru] va trcbui s-i dea seama el,
pentru a putea rezo!va ace:lSc problem3, este nevoie si-i sacrifice calul
i anume 3.czndu-1 la dS. Dar In acest
caz regele negru cap3t deodatii libertate de micare, cmpurile d5 i f5 <:are n ,poziia iniiali au fost phite
(atacate) de calul alb - devenind libere,
neatacate; astfel de cmpuri se numesc
cimpuri de refugi u. Deci, cheia din
aeent:! pro blem arc dou calitli:
pune n prizit una din figurile albe i
<:TeeJzl d ou cmpuri de refugiu, ceea
<:1' ne ln dre p tiicte $-0 c;alificiim bun,li.
57 .

I. IOJ( I~

111111 In S m u ldrl

Aiei dezleGatoru! va constata d , in


regele negru nu di spune

pozi ia iniia HI,

de nici un cimp liber de atac al figurilor albe ~i, n conscc ino1i , nu poate

s3 efectueze nici o mutare, iar la singura


?nainure posibilii :1. pionului d, n
urma 2.d4 X .
Totui albul nu poate face mac in
2 mut ari printr-un atac direct asupra
regelui advers, d c~i arc o superioritate
covhieoa rc de fore. Toate inccrc3 rile
de felul acesta, spre exemplu, p ri n
I.Dc4 + , I.DgH, I.Cc6 + sau I.Cg6+

Mal In I mulifrl

La aceastii problem, n pOZl1:l iniregele negru are


libertate de
mica re puin obinuid, dispunind de
ial

N Q T!UNILL DE

38

nAZ.~

E)( c~P\ i e prezi n t cazul cnd un cim p


din zona regelui fcu t ma t este blocat
de o fi gurl ! ega t~, carc al tfel ar putea
impiedica matul (vezi diagrama nr. 40

AlF

CO),lrOZ1ln

Un mat oglind, pur i perfect economic in aeela~i timp, se n ume~t e mat


perfect.

und e, dei cimpul b7 este blocat de dama


neagri ii plzit n acela,; timp de Na6,
totui aces t mat trebuie co nsiderat pur).
d) Se spune d un mat este tcono
mic, atu nc i cind toate figurile albe, ce

au ma i ramas pe ubll (cu excepia


regelui ~i a pionilor), conlucread la
crearea p07i iei de mat.
e) un mat pur i economic n acelaji
timp se nume,te mat model sau mat
regulat.
f) Cnd cele Op t cmpuri din jurul
regelui f3cut mat sint libere de orice
pjes~, adic nu snt blocate i sn t plizitc
de piesele ad\'erse de l~ distana, astfel
de mat este numit mat oglinda. Nu este
necesar ca un mat oglind~ ~a fie pur
sali model.
42

'\fgl tconomlc Mal model


(ngulal)

"

Mg/ oo lfndJJ.

g) Un mat este numit perfect economic cind la realizarea lui conlucread


absolut toate piesele albe ce au rlmas pe
tabl ~ , inclusiv regele i pionii. Un mat
perfect regulat sau perfect model este
numit matul perfect economic daci el
este In acel ai ti mp i pur.

M.'

perfect

economic
Dac. vom cerceta, din aeest punct
de vedere, matu l ce se ob ine In problema din diagrama nr. 36 du p:!. t.Cd5!
R rS 2.Dh5X , \'om comu ta c acesta
este un ma t perfect. In schimb, matul
dupl t...R:d5 2.De4 este numai economic, htl ca d fie 1n acelai timp i
pur (cu rat); Int r-ad"'ar cimpurile c4,
c6 i e6 sint p~zite de doul o ri.

Cu aceas t ocazie menionm cl, In


problemele cu mat in doul mutlri, s-a
re nun at as tazi cu desv rire la maturi
reg ulate, deoarece n cele mai multe
cazuri ele mpiedic realizarea conceptiilor moderne. In schimb, la problemele cu mat In 3 i mai mul te mutri,
in special aa - numita coal ceh cere
i astz i realizarea maturilor regulate,
d ei caut sa le combine cu un joc strategic al figurilor.
Drept o recapitulare a c u no~t i n \"dor
capIat .. plni in prezent, si ce rc et~ m
problemele de Olai jos.

DEFECTE DE

,~'rate

CO NSTRUC IE

47. B. DIf I~1


In t ....o movu-, 1931

Ma l In t muldri

Diagrama nr. 47 repr ezint o po ti ie


in care autorul a Incercat s prcgatcasd\.
ch e un rs puns cu mat la fiecare mutare a negru lui. Intr ad c v~r, dad mut
Cb6 oriunde, urmea'!a 2.Cd7 X , clei
dup pleurea. calului negru cmpul d7
r~m!n e fl r pad; la 1...Cc7 o riunde,
urmeu 2.D:e6X j la 1...d:e4 2.C :e4 X;
la l...e5 2.Df5 X ; la t...f1D 2.D :f1 X. t n
consecinii, albul fiind la mutare trebuie
d joace n a a fe! ca s nu schimbe
poziia ava ntajoasl a figu rilor sale de
atac. Singura fi gur ca re nu poate ataca
regele negru, este regele al b, deci numai
aceasti figuri poate s fad o mutare
indiferenta, de a,tepta re i numai pentru
ca sl-I oblige pe neg ru s fad i el o
mutare o arecare, du pa care, cum am
vzut mai sus, va urma un ul din maturiIe pregl tiu:. Astfel de muta re - pentru a ctiga. un te mpo, ob lig~ nd pe
ad.erur sI faci i el o mutare, tn
urma d reia va apa re o slb ic iune h ta l~

39

n poziia Sl - se numete tem po1.ug


(mutJre d{' tem po).
Sar p rea c totul este in regul1
i p roblema, dei nu co ni ne nici o idee
strategic, ar fi publ icab il~ . Totui, la
o cercetare mai atent, se desco peri c
la mutarea l.. ,g5- g4 nu e x ist nici un
mat, de; la 2.Dh4 X ? nrg rul rs punde
2... g7-g5!.
tn consecin , problema Jevine insolubi l , deci in corect , i auto ru l va tre bui 5 - 0 corecteze.
Dar i mli mult decit adta. Un dezIcS ~tor mai rutinat ~i ,..1. putea pune
ntrebarea cu privire la legalitatea poziiei, dat fiind c pozii a pionilor neg r i
ii ,,~ p~ r cJ CJm prea pui n veros imil.
Fc1 nd o socoteal!, se va dovedi fr
prea muld greutate d, pentru a ob ine
un astfel de schelet de pio ni, plednd
de la po z i ia ini i ali a pieselor de pe
tabl la nceputul part idei, este nevoie
ca d fie efectuate 11 luari de piese
albe. Totodat! constadm c pe tabl
existii 6 picse albe, deci nu li psesc decit
10. Acest fap t ne demons trea z c pozilia pionilor este i lega l ~ . De aici conchidem c orice prob!e m ~ trebuie p rivit
ca o pozi ie pro"cnid d int r-o pa rt id
jucata 1ntre doi adve rsari cu res pectarea
tuturor regulilor jocului,
Not~ m c aceast p roblem se poate
corecta u o r, Hcnd"o solubil i cu
poziie legal, prin supri marea pionului
negru g7 i ad3 ugarca unUL pion alb
la h6.
Cercetind poziia din d iagrama
nr. -48, consta t m ~nainte de toate c
negrul ame lljn ~1i s ia cu rege le s~u
calul di n a7 sJ.u t~u rn u l din c7, descoperi nd ~~a hu l " cu Ta8, fa ~l de ac e ~ t1i

LUAREA It<: TRECERE

Rlm'lne deci de dzut de unde il ,'enit


pionul negru la g5. Imediat devine da r
el el n-ar putea veni din g6, deoa rece
aceasta ar fi Insemnat cI regele alb a
fost In w~ah " i deci putea fi luat, ceea
ce nu este admisibil dup regu lile jocului. Nu rmne deci o altI eventualitate dect c ultim.1 muta re a negru lui
a f OH cu pionul de la g7 la g5. t nsl

4.

ace~sta

dl dreptul albului d rb pundl


'prin luare ..en-pusan t".
Deci urmeaz l .h5 :16 c.p. Rh6-hS

pozi ia dat

2.T:h7 X.

Cu aceast ocazie Subliniem ci In


probleme se admite luarea . en-pusantnumJi n cazuri asemntoa re, adicl
atunci cnd din analiza poziiei rezultA
eli. ultima mutare a negTului nu putea
fi dect cu pionul peste dou! cmpuri.

ASPECTE EXTERIOARE

5) probleme si m e t r i c e, a\lnd o
.ijeu re simttrici5. a pieselor ;n pozl\ia
51. 1, Qr ...
~ R8Yllta d e. ah", 1925

din diagrama; me n lion~m el a;.,:ul ~ime


triei poate fi ve rtical, (3. la problemele
SI ~i 52, s~u diagonal, COl la prob!em;!.
nr. 5). Tn ce privete sol u ia, e.t po.tte fi
att simetric. ca la problema nr. 51, ct
i asimetrid. ca la problemele nr. 52
~

5).
!>3.

1:,.

Blr . le l

ChernnUzcr TtlgeblaU", 1926


Molto: .Comda Pllul )' 1898~

"

J.d5 1 (am. 2.Rd4) R :d5 2.D:d7+


I...Re(c)5 2.De(c)7 + etc.
52. 8, Oerl. "
.Re.v ll ta Rombii d e. ah " , 1933

Mal

<x

I.TgJl Rc4 2.Cf4 RbS 3.Tb3+


1... Rc4 2.Cc71 RH ) .Re2!
1...Rd6 2.d5 ! R:dS( :d7)'3.Tg4(g8) etc.
Primele dou variante,
nu mai sint simetrice.

dei

:l.1I:l.lo.:1g(',

in~r,

In & mutAri

Albul ncepe i s ilete pe negru d-i


dea mat la mutarea il treia. lat soluia
asimetricii a acestei com poziii fermecitoare: I.Tg4! N:b2 2.Dd4 + ! R:f5
).Tg8+ T:h) X !!
tn leglhur cu motto-ul, men io nm
ci Pauly, pasionat as tronom amator, 11
descoperit in anul t898 o comet~ eare-i
poart numele. Pc atunci era in virstl
de 22 ani;
6) probleme s i m bol .i c e, C\I pozili:l. inilial!! a pieselor reprezentind o
liter, o cifra sau o figuri oarecare.

CLASI FJCAR!; A PRO BLE-I lflOR.

nevoit ~ recOnStltUll~ iutreaga partida


pentru a constata anumite am~nuntc
imponante ca: cine eSte la mutare, care
a fost ultima mutare, dac s-a mieat
regele ori turnul sau nu, spre a stabili
dadl. este posibil rocada sau nu, dac~
este justificata luarea pionului Ben pusant" etc.
54. Y. ;\'ell.releu
A. problemele cu blocad, in gene.Revistn de ah", 1960
ral, sint caracterizate prin cheia care
nu creeaz nici o ameninare directI
cu mat i prin faptul e3 rlhpunsurile
negrului nu compord in ele niei un fl'\
de lupt. nu schieaz: nici o aprare
co ntra vreunei ameninri iminente,
pentru simplul motiv c aceuta nu
exist'i ! Maturi le care vor urma la mutarea a doua (sau mai trziu, dac va fi
"orba de o problem~ cu o solUie mai
lung:!. de dou mutri) vor fi cauzate
doar de faptul c, dup efectuarea cheii
de catre alb, negrul este obligat si fac,
la rindul su, o mutare, ceea ce va avea
ca cfea crearea unei sllbiri fatale n
2x
t. Ng41
lagrul negrului. Aceasta Inseamnt'l c,
o alt lmp'irire a problemelor se daci negrul ar fi avut dreptul d ren une
la efectuarea mudrii, albul n-ar putea
stabilete In funqie de modul de pre~;t dea mat!
zentare a jocului ce se desfoar n
L Pentru blocada complet
solu\ie, indiferent de coninutul temaeste caracteristic faptul c, In poz:i~ia
tic al acestora. Astfel, problemele se POt
implqi in urmtoarele grupe:
iniial, adid Inainte de efectuarea cheii
A. Probleme cub \ o cad!t, avind
de ctre alb, dnt pregtite rll.spunsu rile
d ou subdiviziuni: 1. blocarl>'i l' o mcu mat la absolut toate mutrile negruplcd i IL blocad incomplet.
lui. Aceasd reea de variante constituie
8. Probleme cu ameninare. . aa-numitul joc aparent.
C. Probleme retro-analitice;
Deosebim urmltoarele feluri de blope Ung cele dou'i grupe de mai sus,
cadI complet'i :
1) Blocada completl si m p Il, la
trebuie s~ amintim ~i de aceasta, la care
dezlegltorul, 1nainte de a se pronuna
care jocul aparent rmtne nelchimblt
asupra solUiei, trebuie si fa cil o analizI
dup5 dect uarea cheii; In acesc caz cheia
rctrog rad a poziiei, adesea fiind chiar
rcprezint~ o simpl~ mutare de ateptare,
Este de la sine lneles d, n astfel de
probleme, co ninutul va fi redus, fiind
subordonat formei grafice. Pentru acelai motiv nici economia nu va fi perfect, fiind nevoie de piese de ~umplu
tur", ca la problema nr. H, care reprez int un zero (O),

..

CtASlnCARI'A PROII LEMELO R

alte maturi la

aceleai

58. 1'. Lelholel

mud r i ale nc-

grului. M enionil.m d aici vom avea


Ire; cazuri:
a) o schimbare plria13 a maturilo r

~ Fh,,:4n1

IR , ulul ~ ,

1\158

din jocul aparent;


b) O schi mbare pariaHi .1 mawrilor
aparente cu adugarea variantelor noi;
c) o schimbare totala a maturilor
aparente (1.'\1 sau (~rl aparii:l. maturilor
adlugate), ceea ce co nHituie forma mai
dificil~ i totodati cea mai rlvnitI de
com pozitori.

Urm:lwuelc exemple ne vor ajut a


<1 ne ulm ~cartla cu uu rill\ l de deosebirile intre cele trei cazuri me nion Jtc
mai sus.

ox
f>7. O. Hlell e

. Rev lsta. RomAnII lIe

ah",

1948

Prem iul II I

Jo~

aparent:
..d4 2.Tg> X i
.. Re6 2.Cd4 X .
Dup~ cheia 1.T:e4!. un mat se
sc himb l...d4 2.C:gl X. doul
matu ri se adaugi - 1...R:e4 2.Nc2 X
$i I...d:e4 2.TgS X . iar dup 1...Re6
ma tu l r~m lne neschimbat.

,,9.

... . . er ....

"TldlllrH l fUr Schack- . 1949


PremIul III

..

Joc aparent: 1...f2 2.T3:c4 X,


I..T oriunde 2.TS:c4X; I...N oriun de
2.D:g4X,
L..c7
oriunde
2.Cd6 X .
Dupi cheia I. N:c4!, primele
dou nriantc au ma tu r i schimbate
1. .f2 2.Nd3 X L I...T oriunde
2.Nd5 /' , iar restul rlmine neschimbat.

CUSIF!CAREA PROBII!MELOR

sebindu-sc

totui

de acestea p,in cheia

care crcelI;'! o ameninare de mlt. Ast-

fel, prin carOlctcrul cheii, aceste probleme fac legtur'l cu grupul mare al
proble melo r cu amcnin; . . rc.
IH. " . " 8. r, .uu
Coneur.w l revi stei ~64". 1929
Pl1lm llLl TII

Schimbarea temelor specificate mai


sus face ca jocul strategic din aceast5
problem remarcabil s fie foane interesan t.
i la :lcest grup se pot crea probleme cu blocad compled In 3 mutri. Ia ti un exemplu interesant care,
dei nu conine maturi regulate, to tu i
are o concepie o riginall 1n form de
Meredith.
(,2. O. IlUDthuCII
. Revlsta de ah-, 1960

)!cntlune de I.. ud!\. 2

'"

este rep rezentat


combina;;c a scmileg3rii:
Lef oriunde 2.C:fl X i 1...N(C):d}
2. Cc6X . tn ambele cazuri matu l devine posibil pentru el figufIl ne:).gr, care :'I r putca s3-1 parc2.C, rlmine legatl n urma dcplasll.rii celeilalte figuri scmileg:m.
Chei:!. I.D:H!, autolcgind d. . ma
alb3, creeazl ameninarea de mat
2.N :e3 X . 1n solu ie combinaia semileg~rii V.l fi deci
inlocuitl de
combinai.l auwJegril prin cheie,
urmad de de:degarea damei albe
prin mudri de :l.p5.rare control. ameni nrii: L.Cfg2 (dezleg:l.re" indirecd) 2.Df6X i 1... Nfs (dezlegarea
direc(5) 2.D:e3 X . Menion m c, dup
1. .. N :d3, ceea ce de altfel nu constituie aprarea contra amenin,lrii,
apare un dual (minori) deoarece, pc
lmg:l 2.N:e3X (amenin area) mai
merge ~i 2.D:e3X .
In joc

aa-numita

~parent

"

Neg rul se afli n pozi i e de lUgzwang. l nrr-:ldev r, la orice mu tare


a nebun ului neg ru, acesta va fi capt urat de cal i la mutarea a doua
negrul va fi nevoit si deschid diagonala alb5. prin Inaintarea pionului, la care va urma 3.NbI X , iar
la 1...[4 2.C:(4 urmat de 3.Nbl X.
Cheia l.Nbl! erec az amenin tarel 2.Cb3 o riunde i 3.N:fs x, dar
acum l:l mutrile nebunului albul n-ul
va putn captu ra din cauu poziiei de
pat, ci i va face obst ruq ie: L.N:b4
2.Cd ! urillat de 3.N:fsx 1...Nb2
2.Ce5! i la 1...Nd 2.Cf4! cu:.

CLASIFICAREA
ameninare, ~ se opunli inteniei albului prin mutiri de aplrare. Fiecare ap
rare produce Insi, pe lng efectul pozitiv _ respingerea ameninrii - i
cite un efect negativ - crearea unei
sllibiciuni oarecare 1n poziia negrului
- ceea ce va fi exploatat de alb prin
darea unui alt mat, dife rit de cel din
ameninare. Fiecare apirare, care conduce la un mat nou, constituie cte o
variinti. Mutiirile indiferente, care nu
fac si eueze ameninarea creati prin
cheie, nu se iau tn seama, iar eventualele dualur ce survin le considerlim
minore i le trecem cu vederea.

Iatl dou! exemple edificatoare.


65 . , 'idben.

.Revllta de

ah-

19M

.x
In primul dnd se constati cu uu
rini cI problema aceasta nu aparine
tipului de blocad~, figurile negre avnd
latitudinea ~ se milte n orice dire'lie
firi a produce efecte negative fatale.
Totui se observi c, la unele mudri
a.le negrului, albul ar putea s rspund
cu mat, spre exemplu, la mutarea

PROBLE~lElOR

"tare~

- Capturarea turnului alb t...C:e3 2.Nh2X, iar la I...Cd4{Te4)


2.T(:)e4X. Este natural ca dezlegihorul
si caute a crea o ameninare cu mac,
:l.Stfei ca negrul, n aparue, sa fie nevoit s hcl muta riie antate mai sus.
De aici n-avem dect un pas plnl la
descoperirea cheii soluiei: t.Cg7! cu
ameninarea d i r e c t a 2.Ce6 X. Este
interesant de menionat el aceast~ cheie
permite negrului s3 treac la atac direct asupra regelui alb printr-un contraah: 1...ThS +, la care albul poate
nsa rspunde cu 2.C:hs X.
Fa de ameninarea creat prin
cheie negrul va opune o rezisteni
~gindid- ;i activi, mudnd doar piesele
care pOt para amenin;area i aezin
du-le pe cmpurile cele mai eficace:
1...C:e) - aprare indirecd, av?nd ca
efect pozitiv eliberarea cimpului eS, dar
ac ea st mutare este insoitI li de un
efttt negativ - blocarea cimpului el,
astfel ci nebunul alb, eliberat de necesitatea de a p;tzi acest cimp, va rs
punde cu 2.Nh2 X. Celelalte variante
rezult dup~ ap~r~rile directe ale negrului,
I...Cd4(Te4)
2.T(:)e4X
i
1...CcS(Ta6) 2.ChSX. In ultimele douii
variante momentul negativ al apl[f~rii
cu calul rezid in intreruperea liniilor
de aciune (interferen~i) a turnurilor
negre. rnd o variant rezuld dup
1...TeS - apirare direct, avind ca
efect negativ blocarea cimpului eS, la
care va urma 2.Tf3X. Menionim c,
mutirile incidentale, care nu pareua
amenin;area, ca spre exemplu 1...Ta7(8)
sau 1...Ta3{2), dau posibilitatea aJbu[ui
s rspund cu mat n dou feluri.
Aceasd eventualitate (numita "dual-)

PRQnl E~I E

cu ... MENINT ARE

este, n general, considerata ca defect,


dac. are loc in variante cu apirare
efectiv contra amenin'l;rii. tns n cazul de fa~, cnd negrul facc mutri
lipsite de sens, care nu paread ~n nici
un fel ameninlarea, dualul nu este privit ca defect, fiim:: considerat frii nsemntate dual minor.
66. G

.Rcvllta de

T to.Ofll
ah.,

1950

Premiul III

Si aceast problem se constat c


nu este o blocad, dei la unele muriri
ale negrului in poziia din diagram albul este in msur s dhpund~ cu mat,
spre exemplu, la 1...Rf5 urmeaz~
2.Nf}X, exploadnd :l.utoleg3rea turnului prin fuga regelui, iar la 1...Tf(h)5
sau la I. ..Td3, albul rspunde tot cu
2.N(:)d3X, ca ii la I...Td4 cu 2.Tc5X.
Cheia t.Nd4!, oarecum surprind.toue prin hptul c pune nebunul ~n
priz tripl, creind totodat un al doilea cmp de refugiu, pe lnga cel existent n pozilia inilial, permite damei
s3 amenine cu mat de pc cimpul g4

"

ameninlare ind i r e c t , deve nid


posibil prin faptul c nebunul alun
sub paz i cmpul e3. Negrul se apd
indirect prin capturarea nebunului:
L ..T:d4 2.Te5X i 1... N:d4 2.Nd3X.
Menlion~m c n ambele variante efectul negativ al aprrilor este mai complex dect la problema anterioara, cci
pe !ingll autoblocarea cmpului de refugiu d4 se mai produce i o imerferare
reciproc ~ntre turnul i nebunul neg ru
pe acelai cmp (specifice cunoscutei
teme .Grimshaw~), toate acestea fiind
e"ploatate de alb. Aceasta constituie un
moment artistic foarte frumos ii ridici
\aloJ.rcJ compozi~iei la UII nivel inalt.
Dup capturarea nebunului de dtre
rese apare un nou mat - 1...R:d4
2.Df4 X, iar la aprarea directi prin
1...f5(Tf5) devine po~ibil ~nd un mac
nou, exploatnd autobloca rea Cmpului
f5 - 2.De3X.
Grupa problemelor cu ameninare
este cu mult mai numeroas decit aceea
a blocadelor. Totodat problemele din
aceast grupa se preteazii cel mai bine
la realizarea conce piilor strategice, unde
elementul de lupt primea:ti, pe Cnd
la problemele cu blocad totul se reduce la o alterna re mecanic a mutarilor a!bului i negtului.
C.Compoziii retro-analitce
sau de analiz retrograd constituie un
grup mai puin numeros de probleme.
Loevcnton, mare cunosdtor propagJndist al acestui gen, ~l caracterizead
astfel : .DacI problemele directe por
reda partea poetic a jocului de ah,
ret rogradele pot dezvolta idei care ar
putea fi considerate oarecum filozofice-.
De7.leg:itorii acestor probleme se bucur~
_

PROBLEW! RETRO_ANALITICE

necesita o an~lizJ. retrograd prea


adndi, de data accaua vom avea de
fkut o analiz ceva mai complicat.
68. L. Lun l loD

"Revista de

ah " , 19~

cIi: 1) de la al prin simpla deplasare


a regelui alb (n care cu; albul pierde
dreptul de rocad) sau 2) prin inaintarea pion ului f2 (singurul care li pse~te) i transformarea lui la fa in turn,
in care caz regele negru a fost silit s~
mute, piennd astfel dreptul la rocad~.
Stabilind aces t lucru, ajungem n mod
logic la concluzia urmtoare: ori albul
nu po,nc face rocada, n care caz negful arc dreptul sI rocheze, ori albul
poate face rocada i negrul nu.
In consecin~, prin l.Thl-fl albul
implicit c a muut regele
propriu (prin faptul c nu mutl 1.0-0)
i d, deci, negrul poate pretinde dreptul de a face rocada mare i de a para
~ stfel mnul. Rmne deci ca singura
solu ie I.O-O!, mutare prin care albul
demomtreaz cI turnul silu din fl provine din transformarea pionului f2
"c~ ce nseamna implicit c negrul nu
poate face rocada ~ deci va fi fcut
mat.
Menionam el ii problema din diagrama nr. 49 (F...... mclung), dup cum
am vlzut, necesira o sum ar analizl
retrog ra d:! spre a demonstra posibilitatea lulirii .en-passant~.
In ncheiere, trebuie d mai amintim de un gen aparte de probleme,
fiidnd partc tot din grupul celor retrograde i anume aa-numitele probleme cu retro-mat.
Aici se cerc restabilirea poziiei care
a sun'cnit inaintea celei de pe diagrami
cu n mutari n urm i n care albul
a . scIp3t* ocazia de a da mu intr-o
mutare.
Dei confo rm regulilur jocului J"
~ah nu se admite luarea mutIrilor nrecunoate

Nu este greu de VJWt cii matul


in 2 mudri se poate face dupil dublarta turnurilor albe pe coloana Hf~,
la f8. Dublarea turnurilor se poate face,
tnsj, n dou moduri: prin I.Thl-f! sau
prin 1.0-0. Totodat se constat ci i
negrul ar putea, dup dublarea turnurilor albe, f-i fereasd regele prin
1...0-0-0 (dadl. aceasta ar fi posibil!),
ceea ce face imposibil malul la mutarea a doua.
Se pune deci, n ba dellegiitorului,
problema dad albul i, n special, nesrul mai pOt face sau nu rocada. Pentru a putea rlspunde [a aceast ntrebare este nevOie s sc analizeze cu
atenie poziia din diagramil.
rn analiu noastd. pornim de la studiul pozitiei pionilor albi, care de la
,neeput ne arata d turnul alb fl n
putut ajunge pc acest dmp pe douil

53

Elemente strategice

La

studierea problemelor anterioare am avut ocazia s ne dlm seama


ntr-o oarecare mbura de complexitatca jocului ce se desf~oar 1n cadrul
solutiilor, n special la problemele cu
amenintare. Complexitatea aceasta se
datorete faptului ci intra in joc anumite elemente tactice, care snt specifice jocului practic, deci constituie elementele de baz ale luptei Jahiste, ale
luptei ideilor i conceNiilor, iar ClI~
ploatarea de dtre alb a efectelor neI>~tive ale aphrii necesit3. mult3. atenie i inventivitate din partea proble~
rnistuilli.
Pentru ca munca compozitorului sa
fie ncununat de succes, este nevoie ea
acesta sa c unoa sc toate elementele tac~
tice specifice jocului practic, care se
crsuliuazl i se combin~ ntre ele n
timpul creatiei artistice, dnd la iveal
unele combinaii 5tr:mgice pline de in
geniozitate i de farmec.
Tocmai pentru mbogairea cuno
tinelor problemitilor notri, le punem
la ndemn~ o scrie de probleme dasice
Cit adnodri amJ(nunite, icotnd n evidcnlll spre familiarizare cele mai uzuale

elemente nrategice, indispensabile n


munca de creatie. Studiindu-le cu atenie, fiecare debutant n domeniul compoziiei i va mbogi arsenalul mijIOlcelor tehnice i al cunotin elor In
general, fr1i dc care munca lui este ingrat! ! rezultatele sm sterile n cele
I"llai nlulte cazuri.
Dar, nainte de toate, trebuie s!
facem o meniune cu privire la termenul de ~elemente strategice pe CafC
l-am ntrebuin~at nU odat n e:\punerCl noastra. Teoria jocului de ~ah
consider~ cu drept cuvnt elementele de
care ne ocupam ea fiind de naturi
rac tic ii, nsa in uzana prob!emislicii s-a incetlltenit demult termenul
impropriu de elemente strategice, termino!ogie pc care o vom menine i
n cele ce urmeaz3..
Si analizam problemele de mai jOl
spre 1 seoate n eviden~:i elementele
strategice cele mai uzude;
Problema din diagrama nr. 71 este
un zugzwang, deoarece dup~ cheia
I.Dc4! se obinc o bloclda comple t~.
fntr-adevar, dup fiecar<, r:hpuns l!
negrului va urma cte un mat, Ura ca priW

1NTERFERENTA NEAGRA
71. Il. L'lI.trmd

"Junlldcutsehen-, 1932

Mal

In 2 muMd

ma mutare (cheia) d creeze vreo ameninare. Ne intere$ea"d insii cfc~tcle ce


se produc n urma micrii figurilor
negre. Astfel, observam c dupl tnaintarea pion ului c7 se produce blocarea
cite unui cimp din zona regelui negru,
c~ea ce este folosit de dama aIb , care
poate s~ se deplaseze f3dnd mat regele
negru; I...c; 2.Dc6 X (cmpul c; este
blocat), iar dup~ 1...c6 2.Dd4 X (cmpul
c6 este blocat!). Dar tn cazul din
urm3 observ3m c pionul la c6 nu numai c blocheaz~ un cimp din zon;"!
regelui negru, du i ntrerupe linia de
aqiune a nebunu!ui din a8, care altfel
ar putea sl-i acopere regele; aceastl
ntrerupere a liniei de actiune cu o
pies~ de aceeai culoare se numete interferentll. Dad negrul \'a incerca sl-i
mute nebunul. vom obine alte maturi;
1. .Nc6 2.Db+x (nebunul nu numai
ci-i blocheaza pionul c7, care nu mai
poate nJima la d, dar in acelai til\lp
autoblochea:d cimpul 1.'6). Mai departe

57

constatl m d , dacl nebunul n inaintarea sa se va Opri la b7, el va interfera linia de aeiune a turnului propriu
pe orizontala a aptea. n care cu albul va putea si rJ[spundi prin 2.D:c7 X .
Acelai mat va urma i dupli plecarea
turnului de pe orizontala a ~aptea; daci
Insa turnul va muta la b7, se va produce o interferare a nebunului. carc
va fi cxplonad de alb prin 2.Dd; X .
Observlim cu aceanI ocazie c ultimde doua maturi rezult In urma interferlrii reciproce a turnului i a ne
bunulu i pe acelai cmp (b7). Astfel de
perechi de variante constituie aa-zisa
teml "Grimshaw ~ . Men~ionm ci cele
douii vuiante cu interfera rea reciproca
i pe acelai cmp c6 a nebunului negru i a pionu!ui c7 snt foarte uemln1itoare, ca efect final, cu interferen\a
reciproca Intre T ii N i de aceea snt
considerate tOt drept [ema MGrimshaw.- Totui, n varianta \...Nc6, n-are
loc o interferen1i propriu-zi~~, ci o
blocare a pionului pe cmpul du iniial, acest pion neputnd fi considerat
ca o pies cu aCiune lungl.
In consecin\a, putem considera d
n problema nr. 71 este reprezentat:'\.,
sub form~ de Meredieh, tema "Grimshaw dublu (n dou perechi de variante).
Problema nr. 72 are drept cheie mutarea I.ed4!, dup care se ameninll
2.Cb3X (deci avem o ;"!meninlare directa, ntrudt aceea i figuri execut~
aelt mutarea de cheie, ct i mutarea
de mat din amenin lare). Ameninarea
se poate para prin luarea calului cu T
~JU C\J N. In :\lllbclc cazuri ~c produce
o interferare reciproc3 pe acelai dmp,

58

ELEMENTE STRATEGICE

72 . Tlmll lli
Schwalbc", t930

73. Q. Cl ldell l
"Good Companion", 19t 9

"DI~

Premiul 1

Mat In 2 mut4r1
Ma t In 2 mu tdrl
lnsoit totodat'

de evacuarea alterna.tivi a liniilor de aCiune ale damei albe


de ctre ,ele doul figuri tematice ale
negrului, dup care urmeaz: 1...T:d4
2.Dc7X i t...N:d4 2.Da2X. Insi, avind
in vede re c aceasti interferare se produce n urma. sacrificrii unei piese albe
pe dmpul de interfereni al celor doua
figuri negre, avem o noua tema, numita. tema "Novotny". Aceasta tem
este mult tnrudita. cu tema "Grimshaw. Menionm c problema analizati, pc I;ng~ ci este un Meredith, mai
arc o particularitate - la construirea
ei autorul n-a folosit nici un pion!
La problema din diagrama nr. 7J
gsim illte elemente strategice. Cheia
I. Nh8! creeazi o ameninpre indi recti,
deschizind accesul turnului alb pe coloana ~g",de unde amenin 2.Tg5X.
Gnd o figur parsej:te o linie, deschiztnd linia de aciune a unei alte figuri,
se spune ci se produce o eva,uare a
liniei, ceea ce 'onnituie o aCiune dia-

m~tral

opud interferlrii. In cazul nostru nebunul alb evacueaz orizontala


a cincea (i la problema nf. 72 :l.ffi v7.Ut evacuarea liniilor de aqiune ale
damei albe de elItre cele dou figuri
tematice negre). Negrul se aplrl contra
ameninirii, produdnd o obstructie a
orizontalei a cincea cu pionul (1...c7-c5).
Conchidem deci eli, spre deosebire de
interfereni, 1n cazul obstruCie;, linia
de aCiune a unei figuri este tntrerupt'
de o piesl de ,uloare o p us . In urma
obstruciei din problema noas tri, ameninarea este parati, n s,himb apare
o alt slbiciune in poziia negru\ui:
pionul negru de la ,5 interfereazit diagonala gl-a7, fntreruplnd linia de aciune a Ne3 ~i prin aceasta dez l~ind
indirect dam a albi care, devenind libera, face mat prin 2.Dg7X. Menio
nm eli am fi aVUt dezlegarea direct
a damei albe dac nebunul negru ar fi
putut parsi diagonala a7-g1. Ultimul

OEGAJARE

mat a de,cnit posibil prin plecarea nebunului alb tocmai la hs, adic dincolo
de cmpul g7, de care are nevoie dama
alb. O astfel de eliberare a liniei de
aqiune se numete degajare, care se
deosebete de evacuare prin faptul c
deplasarea figurii se face in lungul liniei de aciune care urmead a fi eliberat i in seolul mutirii ce va fi efectuata de cea de a doua figur activa.
In concluzie, mutarea de cheie din
problema nr. 73 (1.Nh8) evacuead orizontala a cincea i totodatil degajcad
diagonala al~h8.
" . L.

j,.

lIu ..

Din eoncuflu l Sectiei union a le de


' 925

SEMllEGARE

~ah,

ncagd. Prcciz;'{m el cele doua. figuri


negre ce se aflI ntre Ta4 i regele negru, adic Cb4 ~i Nc4, snt sem i l egat e, deoarece h mutarea uncia din
ele, ceal alt rmne l egat. rn pozi~ia
problemei avem trci figuri legate: dama
alb~ (prin TeS), dama
neagd (prin
Nb7) i turn ul negru (prin Te6), Cheia
I.Cf7! ereead un cmp de refugiu (fS)
I amenin cu 2.Cd6X. Negrul se
aprl contra ameninirii dezlegnd indirect, prin interpunerea uneia din cele
doua figuri semilegate pe linia de leg
tura a damei negre. Concomitent se
produce ns dezlegarea indirecta i a
dame; albe care, profitnd de evacuarea
liniei de aciune de ctre una din cele
doua figuri semilegate i dc faptul el
ce alalt figuri{ a rmas legatI, face mat
regele negru: 1...Cds 2.DblX i 1...
NdS 2.Dd3X. Variante s:undare completeaza cu succes cele dou variante
tematice: L..Rf5 2.0:c5 X i I...T:e6
2.C:g5X.
75. foI_ J. NleI'n"

.Tlld$ChrUt v. d. NederlandM Schaakhond", 1928

ox
Problema lui Isaev r ep rezint un
complex de idei, folosind cteva elemen te strategice cunoscute, Insa combinate n mod ingenios, dina natere
la un joc interesant. Astfel, avem aici
semilegittura pe oriwntala a patn li evacuarea liniilor de ac,
iune combinat cu d ezI e g are a simultan i indirecta a figurilor alb i

.0

ElEMEXTE STR ... TEGICE

Aceast problem ne llfi~eat3. un


clement nou - bat eri a. Numim baterie un cu plu de dou piese de acetai
culoare, din eare una cu aqiune lungi
(O, T sau N). iar cealaltii oarecare (inclusiv P sau chiar R), n~l cu mers
dife rit, prima fiind intcrferat~ de cea
de il doua astfel c prin deplasarea
aceneia se deschide linia de aqiu"c a
primei figuri. Din cele doua piese dintr-o baterie deosebim figUT;:a mobilJ.
carc interferuz3. cealalt figur i prin
mUlarea sa deschide linia de aqiune il
acesuia, i figura imobil! (O, T sau N),
care se afli n spatele figurii mobile.
Bateria poartl numele figurii mobi le.
Astfel, in problema de mai sus avem
o buerie albI il nebunului (Ne6 i De8)
i o alt baterie albI il pionului (Pd4
i Te. ), precum i o baterie neagra a
calului (u2 i Nil). Dac3. n cunul
daleglri; O baterie intr n aCiune, se
zice d aceastl baterie elitc il c tiv 3;
in cu contrar bateriei i se zice in a ctivil sau pasiv~.

Pc lingit cele trei baterii amintite


mai sus, mai avem i
semilegittura il
dou~ figuri negre (com bin aie pe care
am mai nt/lnito la problemele nr,61
_ n joc aparent, i la nr. 74 - In
solu\ie). Precizm el semilegitru ra poate
fi eompletI sau incompletl.
Semilegare incompletit avem atunci
cind tema combinaiei rewltll: n urma
deplasll:rii doar a unei singure figuri
negre din cele dou3 ce se aflil semilegate. Semilegaru completa dil natere
la dou variante tematice, care rezulta
in urma midrii pc rind a celor dou
piese negre scmileg:atc. Se cerc ca legarea figurii ramase nemicata sa fie ex-

ploatat~

in mod obligator de clue alb


prin mutuea de mat, cum de altfel se
indmpl! la toate problemele amintilC
m.1; sus.
Che ia I.Tb4 ! permite bateriei nebunului s~ intre in a'liune, ameninnd
cu mat prin dcscoperi re - 2.Nc4 X. De
rcmarcat cI figura mobil~ a bateriei
active interfereu3 linia turnului din a
doua baterie albI. ca re, dupil cum vom
vedea numaidect, va rlmne inactivI.
Neg ru l va profita de aCelstl inlCrferare,
capturnd piesa mobil~ (Pd4) a baterie;
inactive cu una din cele douit figuri
scmilegatc, autolegndu-se Jufel, spre a
putea para ameninarea de mat cu figur:a ee VA deveni de"l:iegatit n urma
interferlrii turnului :alb prin mutarea
de ameninare (2.Nc4 X ). Ameninarea
fiind astfel paratl, albul v:a exploata n
schimb efectul negativ - autolegarca
ambelor figuri negre din 5emileghuril,
din care fiecare ar fi putut anihila
miturile ce urmeaz~, dad n-ar fi fost
legate; 1. .. D:d4 2.C:cJ X (nu 2.Nc4X?,
din cauu 2... DeS!) li I...C;d<4 2.f)X
(nu merge 2.C;cJX?, calul :alb fiind le
gat din caun bateriei negre intrate In
3'1iune). Se remarc! rolul pianului alb
de la f2 n ambele variante tematice,
fiind necesar in prima ca .ph.itorO al
cimpului e) din zona regelui negru,
iar n a dou:a ca .mateur-. Interesant
este dc a5emenca i rolul calului alb de
li bS, cne :ar fi putut face mat regele
negru n ambele variante, d:ad nu rI'
minca legat in cea de a doua dupi
deplasarea calului negru de b e2, evit;nJu-.c ude! posibilit:atca unui dual
major.

62

ELEMENTE STIl .... TEGICE

77. , . 'R' . ~I II I II
Scbwalbe" . 1930

~Dle

se SpUJI1: c problema a doua ne inliieaz tema .. anti-Gamage".


Este posibil reprezentarea in ac eea i
problem a unui element strategic sau
il unei teme, 1mpreun cu antiforma
lor, lucru pe care n exemplificm ~n
problema de mai jos.
78 . .1. . 11'..",
.. De Problem ll t" , 1930

cvacueze orizontala a ereia spre a para


ameninp rea: 1. .. Nc) oriunde, fnsl prin
aceasta se ridici obstrucia coloanei ,.c"
i urmeazi 2.Tc7X . O alt aplrarc t em:uic este 1...e4-e) 2.0:f3 x
(nu
2.Da2X? din cauza 2... Dd5!).
Comparlnd cele dou probleme de
mai sus, conscadm c ambele conin
aceeai idee tema bGamage", ns la
prima interferarea damei negre se produce In aprare COntra unei amenin,iri
oarecare, pc cnd la a doua dama este
ineerferat n poziia iniial, amenin,lnd dup efectuarea cheii, ca s zicem
aja "matol Gamage", ~i negrul se
apar dezinterferind dama proprie. Deci.
lucrurile se petrec la cde dOua probleme exact 1n ordinea inversa, ceea ee
;lTatl d problema a doua reprezinti
an t i for m a ideii din prima. De aceea

Dama neagr fiind legaea. de dama


cheia I.Df3 ! crenza. ameninarea
2.Da8X (mat Gamage), exploadnd interferarea damei negre n diagonal de
pionul e6, ceea ce constituie, dup cum
am vazuc mai sus, antiforma temei
Gamagc. Negrul, n aplrare, joad
1... c6-c5, evacuind diagonala alb,1ns
ineerfercad orizontala a cincea, la care
va urma 2.Da3X (un nou mat Gamage).
Avem deci aici o combinare a temelor
Gamage cu anci-Gamage, rezuldnd asa
numita "antiforma completl".
aib,

Despre tehnica

compoziie i

Miestria adtVrat eomra In sup"ner~a complet a mareria/uilli, eOllupiei. In aSlfel de ealu,i, urcetnd o compozi/ie,
nu .mai sesj~m efortllrile deplllt de autor pentrll realizarea ei,
glndirea noastr .nll e,u deranjati! de nici o imper!ee/iune, de
nici un detalill SJ/prtor, lucrarea Tl!speel'V infi,lndll-ne 1111

101

omogen ii

p~rftct.

L. A. lSAEV (1899-1932)

Compozitor de probleme

In

compoziia ahist.i au fo~t elaborate n decursul vremurilor unde


principii care astzi sint considerate
obligatorii. iat cele mai nsemnate din
aceste principii, de care compozitorii
trebuie sI in cont n munca lor de
creaie.

1. Numirul

pieselor dintr-o comsau studiu) nu trebuie


s depiJeasca numarul toul de piese 16 albe i 16 negre.
2. Poziia pieselor dintr-o compoziie
trebuie si fie posibil (legal), putind
rezulta din poziia iniial a pieselor, cu
respectarea regulilor de joc.
3. Felul pieselor ntrebuinpte nu
trebuie s iasa ca numar din normal.
pOl::iic (problem

Astfel, se admit cel mult cte o dama


de ambele culori, cte doua turnuri,
doi cai, doi nebuni (unul de cmpuri
albe i cellalt de cmpuri negre) i cte
opt pioni. Se admite insa ca in cursul
solUiei numrul normal de figuri sa
sporeasca n urma promoiei de pioni.
Sint considerate defectuoase problemele
cu trei turnuri, uei ,ai sau 'u doi
nebuni stpnind cmpuri de aceeai
culoare. De asemenea, compo:titorii [rebuie d evite folosirea nebunilor proveml din t u nsformarea pioni!or, spre
e1>emplu. nebun alb la e3 n prezen3
pionilor albi la b2 ~i d2, sau nebun
negru la e5, existlnd pionii negri la e7

OI'.$PIlE TEHNICA COMPOZITIEI


~l g7, nebunii respectivi neputind piritsi
locurile lor ini~ide.
4. Soluia compozi~iei rr ebuie s5 nu
fie evidend, cu cheia bine mascati,
fi ri atac direct asupra regtlui advers,
firi luarea in prizi a unei figuri negre
(se toleread luarea unui pion negru)
i fir i a reduce even tuala libertate de
micare a regelui negru. De asemenea
este considerat defectuoas cheia constnd n plecarea unei figuri albe din
prid, exceptind cazul cnd ca se pune
in schimb n b3:taia unei alte piese negre.
Dac in pozi~ia ini~ial a un ei probleme cu mat in 2 mutIri regele negru
are unul sau mai multe cmpuri de
refugiu, este bine ca compozitorul 51
prevad~ i cte un rhpuns cu mat la
fiecue fug a regelui negru. In caz
contrar, problema va fi considerati
oarecum defectuou, deoarece dedeg
to rul va cuta n primul rind s g3seasc
raspunsul cu mac la fuga regelui negru.
f~ri a fi nevoit s cerceteze concep~ia
problemei in totalitatea ei.
DacI n poziia ini~ial3 a unei probleme cu mat n 2 mutIri negrul poate
ataca regele alb printr-un contraah,
compozitorul este obligat d prevad~
i un r3:spuns cu mat, aldel sarcina
de:degi'itorului va fi redus la ducarca
cheii care va face posibil un asdel de
rispuns.

5. Transformarea pionului ntro


figurI prin mutarea de cheie se admite
doar in cazul cnd promo;ia pionului
constituie o parte din concep;ia tematic.

Cu privire la rocad5 i la luarea


compozitorii trebuie s
;in3 COnt de cele men;ionate mai ntin~cn.pusant~

te, la subcapitolul C, despre compozi ;ii


retro~nalitice.

6. Intr-o compoziie nu trebuie s


existe nici o piesi alM sau neagr de
!>risos, inutil pentru exprimarea con
inutului tematic (principiul economiei !);
se pot tolera doar piesele indispensabi le
pentru eliminarea eventualelor duble
soluii din jocul tematic (vezi spre
exemplu, problema nr. 75, la care Tdl,
Nc\ i Ca7 nu joac, Jar serves.; la eli
minare3 dublelor).
Valoarea unei com pozi~ii depinde
con inutu l ei i de form. in care
a~esta eSte mbrcat. Cu ct concepia
este mai intere5anta, iar rdli:urea ci
corespunde ~erinelor artistice, cu atit
yalo~rea compoziiei V,\ fi mai ridicad-o
Gsirea unei forme potrivi te ~i economice p~nrru txprimarea une i concepii interesante depinde de tnsuirile
creatoare i de tehnica compozitorului,
ns nu trebuie d se ,read eli acestea
aparin numai .celor a!ei~ . Fiecare
p.hist pe cuc ti va interesa compoziia
poate s5-i nsueasd aceut ard, dar
succesul deplin esce determinat in cea
mai lIlare m5surl de modul de percepie fi aplicare a principiilor de tehnica
compoziiei a h iste i numai tntr-o m
mr mai redus3 de nsu i rile individuale
(talen t).
Estc adcvrat cii tehnica ~ompunerii
nu pOHe fi nsu~id din zbor". Primele leCii practice ale unui debutant
trebuie s fie bazate:
- pe atCnta cercetare i dezlegare a
problemelor publicate 1n presa de specialitate, cxaminlnd ln spirit critic ta;iunca
care 1 determinat pe autor s adopte un
fel sau altul de plHa re "OI pieselor, i
de

l)):srRJ' Tf.H:-lI(.,\ COM I'OZITIJ.I

Avem prilejul s facem o consut,\re


rotire II tablei in cursul
compunerii problemelor constituie un
mijloc destul de uziue n dlutarea formei celei mai potri,ite, i aceasta pentru
a gsi o folosire ct mai activ3. pentru
pioni.
b problcma de mai jos, cu tot continutul inter,esant i destul de bogat,
gIsim unele defecte de cOIHtrliqie din
.:ele aminti te mal sus,
d

~ll-numjta

Si.

riant rC7.ultii dup:i fug~ regelui I..,R:c2


2,Oa4 X ; obscrv!im c fi n acest ca7.,
n poziia inilial, n-a cl(isuc nici un
rspuns cu mat. Mai snt douI variante:
l...T:c2 2,DhI X i l...eS-e~ (dezlegarea indirecti!. a calului, sau dama pleac,
de:degndu-1 direct) 2.Ce) X .
Mention5m d cele patru variante.
cu cor attea maturi diferite, rep rezint~
un continut bogat, combinind mai multe
elemente strategice (contr,lah inSOtit de
autobloca re~ cimpului de .refugiu, deblocarea cimpului ci n$o~it de autoblocare, fuga regelui, dezlegare direct
nu indirced a calului alb). Ind in
constructia problemei ' ~ remarci ser~
de defecte, dintre care dou;!. le-am i
scos n eviden : 1) contra.ah n P07.i ia iniiali , fr rlspuns cu mat preg3tit, i 2) la fuga r egelui pe cmpul c2,
n p01.itia initiali nu exista rspuns cu

mu ,

Cheia se g3sete flrX difieultau, deoarece albul esre pus in fata amcninl:irii
':\1 eontraah: 1...0:c2 +, la carc, in
poziia inili~l.!I nu e:<:is t~ rspuns cu
mat. Cum s-ar putea oare contracara
aceast~ amenintare puternid din partea
negrului? Prhirea diagonalei albe primejdioasc prin I.Rc3 nu d nimic, de
oarece dup 1..,6-e4 albul n-are posibilitatea 53 rspundi'i cu mat. Singura
mutare eficace ramine deci I.Rf5! pen tru aputea rspunde la 1... D:d + prin
!.>atHia pionII lui 2.c2-e-+ '<: . :\ duua V3-'

Al treilca defect l prezind nebunul


alb din c), deoarece el provine din
transformarea unui pion, nebunul .orisin ai " neputnd plr5si cimpul ci, pionii
b2 i d2 aflindu-se pc loturile initiale.
Toate aceste defecte se pOt elimina
uor, inlotuind dama neagr , prin nebun, n care ca7- pionul b2 va deveni
inutil (rostul lui n prezena damei negn'
era s limiteze mi$drilc ei pc coloana
_b"), iar existena nebunului alb. Ia d
devenind legal3. De asemepea, regele
alb, C\I p,ion;; de lng el, se dcplasca:d
in dia~onal3 cu un cimp. mai sus.
Acum, la tOate muti riie negrul!!i
,'001 nea dspunsuri cu 'mat chiar n
poziia iniliali, proble-:n;\ devenind o
blocad:i complet cu un mat adiuf;lt:
LRg!>! f5 2.Ce~ X .

70

Df.5rRE TEH1'>ICi\ CO\U'QZIT1EI

88.
Re<:onstrucle

in olosirn materi~huui. In cele mai


multe u",uri se Ila~te impresia d autoru
problemelor meq: pc lini~ rezistene i
lllif\iIllC, mulunlindu-$C numai cu rc~li2 3n'~ ideii propu.~. RedueJ coll\inutului probl~mei ntr-o forml dt mai a(.!i,,~
~i c(onomic~ lipsel"1e in apro3jX W'!.IC
problemele praeUl'He la campionat~.
b!~ ~i un e~empJu de indlcar.: a
principiilor ffonomici.
ilO. T. (,11,.1
l..ocu l V'I 1.1\ rruupiQn.~1111 HtlUi:luid,
J955

I'fmru ca problem:l. d. Jib o sin:;urI


(heic. s-a ad!up;ar un pion la h6 pentru
c1imi"ar\."J dublei solul-ii priit LNf3. Ia
CJr<: '-o. urma J.cum l...h6~h5! 2.? X .

Din cde e)<pusc mai sus se poate


!rlbC n ~(lndUlic imporrand i anume:
,-,llitHcJ problemei depinde 1n mare m
~ur1 de cons lruqia ei ..\diel de ;;sirn
llnei forme arlitiec adecvlte con~inu1ului slr,ucgi,. C(,mpolitorii niciodati
nu [rChllie Soi fie multumii cu r~aliz:trt~
conceptiei, br~ sl-; gheasd () form;'!
<'cono mid ~i estetidi.
Este 1.'.1.1.1,11 sl m~i menionm el, n
ace,ud privin~l, grec"C uneori ~i compozitori consacrati. [:tcl cr a constaut,
spre excmpl~, problcmislul romn Rm.
Dnbrc.~u cu privire b. problcmdc din
C'1I11 pi nn atuJ republican de compoziie
pc ~nll! 1955: .In primul rind se const.lfl UI1 ni~'d nes3tisfildtor al tehnicii
construqiei. M:.l.;Orit3tt"J. cov1r~itoare a
problemelor su fer de lips2 de economie

A~c~stl
problem
r('"lliteaz5. un
cuplu .1" ap:l rJTe rrclunf>itl. combin.t
ni un antidual. :"cest antidu~l ~'S[C
impur. deml"C(;c dup~ 1.0c5 C..cd5 IlU
mcr.,;e l.Tc"", -:: nu numai din C.lUH
descbiderii liniei de aqiullc a T"S, el
ji din CJu~a faptului cI i Ce) contro1".n.1 dmpul e~. Valiantele 1. .. Dd5 $i
1...0:1>3 ":" si nt banale i nu 1mbol>il\csc
WlliUlilUI pwblc!Ilei. pemru CJre motiI'
e<Te rn.li bine s <c renune la ele.
[ns nu acest lucru eSIC ce! mai impar-

DI~ P f{ 1.

Tl- 11'.IC \

lanr. A~J cum Jm ~p"s IlIJi ,m. princ;p.llul dd,,(t il constituie complel.l
i!;1l0fnc a eCOIwmi.'i de 1I1,IIHi,ll. Nu
CliC J,' nlir~rc fapnl! CJ )-,\ f~u)it cIi
lIIinarc~ a nu mai pUlin de 01)[ piese de'
pri"_
, ,, imrc .'.Ire li duu,\: dallle, JUI'.I
,'um ,H.ltl r{'cun~tTl1qiJ n' uTlnel"/.l.
00. t:a., lIo., ~u
(,.loII)" T.
"He" ~ta

de

varn!)
~"\h",

1951.

<':o~I I' OZn

III

de nl;Hcrial. Nu eSte ele lue intimpl:iWMe cerinta ,,1 problenu S,I prc/jntc
in modul ccl nui simplu, ,'u nuteri.\lul
.:cI nl.li r<'duI, COIl\iIHlll1l de idci. R.,,
PCClaTC,\ u"il~lii dintre ~ontinut )i (<)r m:i 1"1,' ilO prin.:;pi" .1, bu:i. o oric<
.\':li';UIC cn'JIO.lrc. Pornilld de L, ace,I"
Il pr{'mi~j, .I~,'ioc du" nectSiIJt"a un e;
1111111<:i scrioa,~ din P.\TICJ CQmpozilvri
lo r (MI' dor~" ~l o blinl 'u.:ce, ,, in
"'lIn~Ol I"r Je .:rcatie
Excl11plifc.lf<.'J "firlll,llilur de' "IJi
_u > fiind "it ,c PU'\(C de j,,\t~ ~i in
slrun" il , ,1111 ~h;t uril1 r"producer""
l'roblemc!u r ce urmead ,l JJtl ,u
rc.:onslruqiilr I... r pwp"''' de ,,i cI"i
,I\\turi n"'!l\i o n;\{ m,l; 'U'.
M

91. 1' . " ''' ' P~' U


.. 11 ... ,;.1" de $;\h", Hl:;~

I.Cg)! (alllcnin{l Z.Ne5


1... Cc3 uriunde 2.Cc2
1...Ccd5! 2.T..-.+
I. .. Ce7 oriunde 2.TH
LCcdS! 2.Tf3 :-:\hejtrii Em, Dobrc~(u i V. Ne~ w '
re.cu. preocupali de .unele lip~uri n"
~u1t,lte dintro in suficiel\t~ ~tc"tie n1.l
nifest:H1 de tinerii cUlllp'~"il<lri :\l Je
fo rma lucrlrilo r lor" , public ntrun
num~r 31 R ~\'ilui d, ah (1956) un
articol instructiv despre .Tehnica COIlHruqiei probkmclnr de ~,\h", din car"
(''.~trnl>em urm~torul pJlaj: _Unul di"
criteriile de apreeiel'c ;\ u"ci prnbJ.:ml'
de ph Cite, dupl cum se itie. tconomia

Jntentia. LCJ5! (~. u!:-,.;\\"an):)


I ... C oriunde 2.T: ... 6 ,t
1. .. Cf,! 2,CI:6 >
1...Nr2(fl ) 2.Cj:6 :'-'
1...l\'c2(bl) l.Cc" -'
I...Nf5! 2.Db8 ': , in~l din .aU "/.3 piu
nulu' 1:5 problemJ eSle in~ul\1b i l :\;
l. .. g~! 2.?".

DESPRE T[I I:-':lCA

72

t,\ problema de mai sus dama alba,


nu este folo~id to m3sura posibilitl~ilor.
ln[r-o formi( de ~ugzwang aurorul a
Incercat s prezinte apharea prelungita
de gradul IL Ideea interesanti :il. problemei putea fi ind realizat cu un material mult mai redus. aa cum demonstreaz reconStruc\ia de mai jos.
92. R~~oDllr"'ll t
dupA P. Vtil.cS<'n

"Revista de

ah- .

1956

CO~II'07. I T1[1

prac[ic~

compo:titorilor el re ali:tuea
a unei probleme este de
multe ori impicdicat3 de fix:lrca mut
rii-cheie. Acea$ta nu se intlmpl:l dect
atunci cnd problema nu este conceput3
de la nceput plnli 1... sHrlit ca un tot
unitar, cnd autorul, urmrind mecanismul de realiz3re a temei, Ias pentru
ultimul moment nscoci ru unei chei
potrivite. O astfel de impresie las3 ~i
problcm~ din diagnm.:l. ce urmeaz:
dedvhiti'i

f1:l \.
~ ll"\'bt"

1.Da4! '(zug1.wang)
I ... C oriunde 2.Cf:4 X
t...Cd4! 2.CcSX
1... N oriunde 2.C(:)el X
1. .. Nd4! 2.Dc2X.
RecomtruCia are cu cinci (!) piese
mai pu~in. problema devenind un ~Me
rcdirh", 'dimin1ndu-se ' i insoh,biliratea
original ului. dar cu toate acestea coninutul a r:lmas acelai.
Mai cir3m n continuare: .La observatiile f3cute celorlalte probleme se
.:l.daug ii alta, privitoare la modul cum
eue legati ameninarea de con\inutul
problemei. Este 1n general cunoscut din

2X

DDIDU"M1I

<1"

nh ",

19:;:1

( l1 + !I)

I.Df2! (allleJlin\:i 2.Df5 X)


1...Tc4 2.C:d3X
1...Td5 2.Te6 X
I...T:d6 2.Tf5 X
1...Te4 2.Cgf3 X
I...Tf4 2.g:f4 X .
Ideea reprezentati aici este interesand, dei mult tratat n literatura
problemistid, dar prezentati ntr-o
formll greoaie. De remarcat d bateria
Cg5-ThS sen'C!itc numai pentru realizarel matului n varianta I. .. Te 4 ~.

DESPRe TEfl :>; \CA

tie

ah ~ ,

73

de trei cQmpozitori tineri ~i realiznd


o tem modern3, cunoscutJ sub numele
de tema ~Crimeia~.

\l.1. Iluoulnclle
dupA A. I)"mltre.c"
nHe"i~la

CO ~ lPOl lT1L!

I!)fl

9. F. t i 1, Ruuru . h ~I Il . ", ... u ..


COIll'"rsn l n.,;sld ~"ll1n,,11 ,. S.S.S.R."

19:;0

(8 +~

Lc3! (amenin~
t ...Ta4 2.c4 X
I...TM 2.c:M x
\. ..Tc4 2.C:d3 X
L.Te4 2.Tf5 X
I...Tf4 2.Te7 X
I. ..Tds 2.C:S4 X
l...Td62.Dfs x.

2.c:d~ X)

~tn

reconstrllqia al turad ideea este


1n 7 variante (n loc de 5!),
intr-o forml! mult mai economid i
uoari care, dei destul de indep1irtat3.
de o riginal, servete totui drept justificare a cd or afirmate mai sus: ameninarea s nu fie rupt de coninutul
problemei, :ucftl ca piesa care efectul"az lTIutarca-eh~ic s la parte activi
la desfurarea soluiei i In limitele
permise de tema problemei, maturile
trebuie s fie realiz~te prin mijloacele
ctle mai simple".
realizat

Incheiem prima parte a lcestui capitol


cu prezentarea lInei probleme " ompusa

In urma cercetrii acenei probleme,


maestrul L Loinski, arbitrul concursului, a men~ionat d tinerii compozitori
n-au acordat suficient atenie pretucdrii acestei teme interesante. Soluia
problemei este urmtoarea: l.Nc8! (am.
2.T:e6 X ) cu dou3. variante tematice,
care constituie tema ~Crimeia~
I...Nd6 2.Ce4 X i t...Nf4 2. Cd5X. Nebunul alb de la eL este necesar numai
pentru varianta secundarll: 1...N:c3+
2.N:c3 X . Aceasta duneaz problemei,
iar sim~ul artistic al autorilor nil lea
sugerat ameliorarea poziiei. Nu este
greu totui de observat c3, plastnd dama
alM I~ f3, putem suprima neeconomicul
Ne\. Unele modificri ale poziiei, pro-

DF.sPkl- TFI-I"'ICA C.O\II'OZITIEI


pu<e d .. Lo~inski, au du, 1., <) pozili"
ma; n.:cepubill ji 111,\1 cC<l1lumlcl (\.. /1
di ,,~r.,mJ nr. ~6).
00.

'37. L.

1,~ lndl

(d"1'1I n".somnh "

i N,,~mT"v)

ll,u,,"lrll~ll.

(9 1- 1j)

Iml ~i in ~C~~.<f1 venlUne problema


lip'~ "arlan tc!or ~cund~re.
,ne .u da .lmprO"r~ cOn\inUHllui SI U
tCl:i~, rolu liJ ci r~mlntnd, dupl chei"
I.Nd7! (al1\cnin{;I; 2.T:fS Y ), tOI cu trei
\".lriante. c~ i ori.:inalul.
' u f~rl de

\lrm~ prelucrarii mai c~en l ialc


de ,n,lcHrlll LOJinski. ~ rezultat
o nou! \'criunc carc ne demonSlrea:d
cl , l'U pre{ul unor ad!ugiri neinsemnate
de maluial (pionlll ~Ib de b. j:S), conlinutul problemei se po:1tC l~q:i. Tntr-a
de,3r. dup I.NbR! (amcnin{ 2.T:d6 X )
mai apu, afar de cele trei urbnte
iniiale, nd dou!! variant(' sccundare.
T.. pre1entnd C\"lcuarca orizontalei a
In'ia i blncarea cimpului fS; \. ..Ce4
2. DhJ X i 1. .. Cf5 2.Ng!C~ (ve1i dia
grJma nr. 97).

1n

f~CUf('

Subliniem el cele duul cur$c len13tiec (I.NeS!? Ne4! 2.? X i I.Nd4!?


Nc6 ! 2.1 ), blodnd cu nebunul alternali," ul1ul din cele do"l cmpuri de pc
care calul alb. deJ.lc\:at prin I'kc~r,'a
nebunului Ilq::ru, ar plltC~ L,ce 11131
re\:dc I1q;ru. ~unstilUic ,'WI1\a lel11>,.";
. Cr;me;a".
[)up~ ~um ,1111 VlJ.UI , ~,nnp"J.iI"ri;,
dnoornJ idei i'"l'resantc, ade~el nu
.\curdi atcn\ic liufic'cntl chestiunilor pur
rchllicc. din ~are caU7.11 problemele lor
sint lipsite de gudul de prrfeqiunc Ilec.~u crcJ\iilor cu 3dc\"~rac art;:;;t;cc.
Pni ai.:i am traUI tehnica compunerii problemelor cu mat ;n ,j"ul muthi. adid genul de pTtlblemc mai accesibilI' debutan\ilor, a,.nd $01l'lia scurt3.
i con li nnd combinJ\ii l11:1.i mult Ull
mai Plllin $il11plc.

Pe ntru problcmitii 111:11 nvan~J\i,


"om studia mai jos problemele ~" mat
n trei lIIut.ri, care desc hid orizonturi

DFSPRE

nIll

hrgi

Tf.H~! C,\

c'-'nIpo1.itorilor dornici SJ
r rrCC H'U mai profund co,ubinatiil~
~rr at ~ ic~ ale jocului. Prob!(ma n trei
mu t;!ri eSle ~mai lun~:l" dedt cel in
J oul mm~ r i d~'(lJ rcC(, sol utia ei COOtinl.'
dl.' hpt cinci mutri: trei mut~ri ale
~lb u h.li ~i ",-,ul ale negrului. Forma
artislie in problemde cu t rei mut:>ri
C"'itc n.'.\li"la[~
aumCl cnJ eoninUlul
problemei ~ ,-,,,,inde a~\Ipra ntrcgii soluii ;"Irt asupra cheii i ,lpJrlrilur
nc;:ruhli . .:t $i ampr~ mu t:rii a JOU,\
~i a nlllt~rii de tIIat alc albului. ESlc
, important ca n~~rul 'i~ nu fic lsa! f~r~
posihililJte,\ de ,' p3rMe. ~i ~~ poat
"PUIIC rn .istcntl acti,:;' si dup:! mutarea
a doua a albului, iar re teaua tablouril"r
de mat sl fie bine rltll'fi ..at:i.
Principiul de bJzil in compmitia
l1ludernI, dupi cum SI.' jlie, e'ite ec"num;3 mijloacelor. Unul tii n aspeerek'
.1ccstui principiu este tendinta sp re reali7.l rcJ matu rilor regulltc in variantele
['rinciplle (tematice), ca <) ncheiere este\i(; .~ a combinaliei strategice desHllratc
;n cursul rolu ~ it'. Dar despre aceasu
vom vorbi m:li pc largi" partea a '\OU3
l
Jce~tei lucrri, cnd vom prezenu
diferite Icol\ de compozi~ic. O(o,allld3t~
'om 5\udiJ d tcva exem ple, ~are ne vor
se,,, pent ru dcmonn rarel principiilor
tehnice specifice probl~melor cu Ill~t 111
t rei muti ri.
Am dcmonst n t n c~pit()le1c preceden tc d o problem~ devine o creJtie
Cli adevil rJt arti~tid atunci dnd autorul re"'sqte si stabileasc 1111 echilibru
ar monios ntre forma ~i continu t ul ci.
Apu ia acnmi moment ln procesul de
realizare a concepiei este indicat3 de
simul artistic al compozitorului.

c o.\!!'oZ!T!F.!

"

),h turilc rCj;IIb.te ,nfrulllllselcnI ntotdeaun,\ problellla. OI.' a"cCJ cornp<~1.i


torul Irebuie sl ,erifice. inainte de
to~t ... , Jld nu este posibil:! realil.3Tea
..ombinaiei concepule ,nlr-O Jstfd de
form~. FOlrte ear,lCfcristi( din aCL~t
pun ..! de ,"<."dere ,"Ie e"<."lIlplul <.1.' m:li
jv'.
98. A. Il, u mr '
,mI) Seh..." lbe", \93 1

In prob!<."llla din diagrama nr. 98


cste rcali7.3d o combinaie logid tliolsl.
Dad albul V.l incerca cheia 1.0g5, cu
,11llcnina r<'"3 2.Ca8+ (sau 2.C<]S + ) N:C
) . DdS"'. atunci negrul \a r~spund
printr-o ap~rare fin: I...Na8! ! i acum
nu mai merge 2.C:JS + . deoarece dup:i
2... 0 :a8 nu nni este posibil mat la
mutarea :1 Ireia. De acceJ albul trebuie
d joace 1.DM ! (~U aceca~i amenntu e),
pentru ca la 1. .. NaS sl nl5ture dama
neagra ,le la pa7.3 cimpului aS: 2. D :i2+ !
O;f2 3.C:a8 '"' (mltul 1\11 este pur, deoarece cmpul (7 eHe p17it de dou:i
figu ri a!b~).

I)ESPRE TEII NIC A COMPOZ ITIEI


10 1. H.

tl ol "' l11

Ilevi'la .&1", 1933

"

-:- p~o mol ja minora (transformarea in


flgun slab~) a doi pioni negri cu scopul
<.lc a o bine "pat".
102 . \. tl opafl

a h onall v S.S.S.II", 19 \ 8

Reconst r uc~ia

de pe diagrama nr. 101


cl a fost cu totul
posibil lnlturarea tuturor defe.::telor
nlen \ionate mai sus. Intr-~dcv:ir, cheia
I.Th2! creeazii amenintarea 2.0d! (pentru ca la 2.. .T:f4 sl poat face Illac
prin J.Nf3 sau e2, Jp<). Cele trc; YarJal1te tematice 51nt: I...Nc4 + 2.0e2!
(altfel ar urma 2... Nf1!, lmpiedicind
matul la mutarea a treia) T:e2+
J.N:e2 X, .. Nd5 + ! 2.0e4! (pentru a
impiediea 2... Ng2!) N(l):e4 J.NfJ(e2) X
i 1. ..Nd7 + 2.0eJ! etc.
Defcctele demonstrate la problemele
de mai sus se datorc:;c faptului d. autorii
lor n-au' struit suficient In dutarea
aranjamentelor mai adecvate pentru
realizarea combina~iilor ce i-au propus.
Stnc ns destul de frccvcnte i eazurile
dnd problemitii nu acord~ suficient:;'
atcolie prelucrrii pur tehnice a problemelor. In problema din diagrama
nr. 102 este reprczentat, in dOu variante, o combinaie originala de apJ[rar~
ne

demOllstreaz

Soluia: 1.Cf5! (amenin 2.d8D i


3.Dd3 X ) fiN! 2.Rg4! (altfel negrul este
:f5)
J.R:T X,
_pac") Tf4 + (;g3 + ,
!.o.SIC! 2.Nd6! (deblocnd cimpul g3
pentru calul alb i fcnd posibil mutarea cu pionul blocat din e7 penlru
a evita pozilia de .pac- ) Ctc. ~i u variant 5ccundarl 1...fIC 2.Nel! (ZI.I1> l wang) Cfl oriunde J.C"JX . Bucuros
c ;( problema a ~ie~it" auto rul ci s-a Sdbit s-a publice, pe cnd abia acum trebuia sl nceap:i munca pentru perfeqio narea formei. Se cuvine ca o problema
d fie trimis spre publiC:lre doar 'atunci
cnd autorul ci s-a convins c a luat
totul de la schema compoziiei, el ideea
nu se mai poate amplifica sau prelucra
mai economic i d. nu exist un aranjament mai bun dect cel ales.

; 'J:l::>'( tJ~ -:-p)r,


Pln'oJ ~lUl'!.II.\ mor
t
~(9j !lljlldw!J I'JJCJOlq P"!lNld1<J)
x !>:la '( SJ:lI"', ptp Jr.! '(J:lI'u05t!r Jd
~~ qlt !11\"ltJ U ~ I~ JSC W t:~J C53 1 "1;~P pup
-1:01d1<") X 9fl :)'( t"N + P}{', + 'Jj"""1
: !nll1uo!u t IiJ:l t~lI U!Jnuq ap "lI"p
-S~lU e::lJr!i~lt~p)

~dn!,

+ H"'[

JOI!JI1IIC~C,'l\!OJ

rJln4~J

III

,'UUI1

J:>!)

-llIU,ll ~P1Ut!HA ' x oa'( tr:) ../.. ~P)l'l


(ll.{N"1 " ldluJ"" ~Jd< 'pco! jllJ:lJU

per)

t:JJdu!\lJluC n~

-~rJu

Jp l!IC Jd

'i ,t311'1 :pc)d.))

'~I!~!J!P

"1'

lp

Ja

JIP

ll!Jl.{:) jJ!lnlo$ J:Jn~lI!S o l~J~p ;I.IC nu

rlllJjqOJd 1'lSCJ;)t !(nlOi !S '''I<ln!' !!~nl


-os JlS!1<J nu Ii 'p!lIJJl1ld JjJ 1!1I\ r<llc
~!J.)ltq o 11) J.:SUO!Il "!\! 1.0d Jp I"Jls,'
O-JIU! r ... l!q!sodul! 111\0\ 11) OJVd

"I"I;J;)P ~ J OI!Jn'1,,!rJIllO;J .)Unu".) ,,< q lc


"I"~JJ J!JI[) \I!Jd~ : 1"j1su ~lC!mllJoJ 1<"1
C ~Sndlll ! "WJ~ 'OS61 Inu" Jd "ss'wn
"!P "!l!zodwo) Jp ~nlnSJll'UOJ '" "!l
_JJS O-JIU! JOI Inlll!Jd Jd ltsrp I'_~ "Jl'J
JlllrSJJ~III! J1JCOJ J"'~lqoJd !::>un l'~J\'1
_lIJz.'Jd Il;) lOI!d":l lI"JJI' al~lJl d woJ
" '. UNT !s (, + (::1::)''',
~~. n1!J U!P WSP', llU ) ;tj)rz :)[II::'I"'l
!~ l J ,\1', :) Ir l :(1~P', rdllp .,lI'd~
IJ~J

~~!ll'UI::>IJII)

_c.~ Jr! ' X (!i:)'f

t::lN'(

,)JI'rUII ." "

i(4:N', iNlr'l :11l!S n!l

- 1'111;)1 ,'IJHl1'!JCi\ 'Inlrll!:'t!J<l !\ UJ (U!P',


fJJe\U!".,mc F.t.>JJJ i l p'l C!,l1.p :nJ::!.lll

lIo!d !"UII

~Jl)II!\U

"

C!lu\U(ud 11.> C,'11

-JIIIJSI' JI' 'pnCSJJ;)lll! J l .IVOJ

PUC!H',\ O P"! ,>~n"rl'

(o r+or)

"IJllIC!1

91"' i'JPN', i:)I:I''''

IiH'P''''J,l>

!t !"III I' !.1

'~qll'

I'lU~P

"!5I1F'''! '.,~~!d (;) Jl<lc~ JJIl I\jU!


r~ !1'lIl1lll nu 'l'lUJIIJS ,U!J!!''''\I J:' prJ
'I!SOJJ l' !'1>U!~Ol l'UH"I'I,\" ',,!udo'( !n!
!JLU~jqo.1(1 " J!i::>nJ\suOJJJ O l: l llll,JJd
-JJ JJ UJ 'fOl 'JlI "\UI'J:il'!!l "!!, "'!\!wd
JI' JlI"IIJ!JIIOJ 1I1!S <Il' !~'" ::>1' :lp:)
(t+6)

"

0".:61 ' H' U 'S 'S'S ,\ !I"''',!II);''

u l ' ....

'~

'\'0 1

( t OI 'J<,
rlllJjqoJd !ZJ,' ) l!qUJ!'UPC IUS!UI')"'" "n
I!Sri'l 1\ "o!~c5nd 'S i'uol!/Od,uo:) ',H""
:lI' '''!JJl C UlUlnUI "1 HOl' ~IU1I'0ld 1<"
!J 10.' !JnlICt r J1UOJ Jnl>,,~r "lE ;I,'!lI':b"
\:Jll.IZOdl~O:>

1I ~6 1

Y:>I'lH:I.l

' . }l S S S A 11'''''' IU);"


11Inl" ' " 1 ' \:(11

:Il1d~3Q

"

DLSPRL TLl-!:'>'tL:'

CO~I!'O Lr!

,',U,' ,1 Cc3 pc \'r,<Il1tJI:i). r 1;, 2, .. 11.:6

.\.]).16

(c:q,!o.ltim! blocal'ca ciml,ulu;

15).

Exi'II
i
"~ri J nt"
. ccund,lrc :
2.Rb3 I- ! Cd ).Dd <,
I...C:c5 -L
I. .. R :c5 2,TJ5 + Rf6 3,DJ6 , .ar la
! .. Kf 4 J.[):fJ .
O ",'neq}l ic Ill'''1Il11lcIltJlj. p5c.1t ;n s ~
c1 a\!toru! nu .1 j,:.h it " furnll eunSp\ln 7 ~toare .

[)cFc':lc!c c,cll,i,I!C ale problc",,,i


.,il\{: c,llul ,llb ,le la b7 IHI'''' pu \in acti,'
~i :\;:lo",cr.I':\ pic'elor pc fl;lne,,1 re;;e
l"i. I! ~Jlceial turtlul alb pasiv de 1.1 h4.
Du.l!uri!.: exiSlellte la muta re.1 de m,1t
,lin al\ll'nin\ are (3.De4 X, ), DfJ >; ~l
j . T:J~ , ) nu d:lllucul prea mult pro
blemei. Jco.lrecc ciI' n-JU loc d\lp~
mutarea ra l iulI,I1:1 .1 ne);rului I...Nh7.
JIIJcl c concursului, maestru l Loin s ki,
fiind alr.U dc COll \llUtul acestci lucr:i r i
'''IJoru,I~ ''. scrie urmtoHelc:
_~'Iam .leeis s:l m:l con\'ill~ ([,Iel
""nc"Pli~ ac estei problcmc se prc!ead
b o el.lbo r.ue mai rcuit. d,ld furma
ci p"ale fi "mc!iura t~. [' cn tr u aCC,ISI'"
" r .l nC"C.' Hl, n primul rilld, ~tabilire.l
i Ullqiilc'r ndeplinite de \Inele fi:;uri ~ .
!.I( ~ cunstH~ rilc fcutc Je m.wSlrul LI)
}inski.
Pi"nul a6 nil hi~ tUTllul alb sI
a iun~~ dc 1.1 a~ pc o ri', untala :\ p.SCJ,
liehidnd prin :!.ceaSIJ U du!.15 solu , ie,
Nici u alt:; fi~url <nici :llbl, Ilici
IIcJ):; d) nu poate fi folositI pelltru acesl
scop. ln ~a aeeiaji reZlllt,ll pune fi ob\inu! prin mutJrca pion ului alb la 1'6,
ceea ce il apro pic de cmpul luplci ~;
dibcre;pl coloana . a u pentru turnul
alb. ,1n1c1iorind :Ist fc! llh ~ i~ a re'l gr~ f id
;1 prob!emci.

1[1

Calul "Ib diu h7 .I rel;<'lui nCl, ru. ,n


undc ' aral\{e. cimpul d6. Alt.. nhJ.,!Jlit:ltc Il\'IItru pa'!.,1 ac.:stui cimp nu e"istJ .
De ace,'a p"s " italea calului b7 P"MC fi
trccut~ Cll "nlcrea, Ll r:i a Fi e... n ~ id ,,
rJI ~ Jr"pt un ddcct csen ~iJI de e"nstruqie.
Sl I'n' lnl :Icum fl,meul re,.:.-Iui.
F,,,,qia turnului ,llb <.le la h~ !li, ",tI'
dc invidiat. EI 'n" ")!e numai pe nl ru
k;;.\rc.\ pion ului nq;ru ~~ in " ,lri,1Il1clc
.-n.! .lama alb;; Llcc lllat rc;;ck nel!ru
Ik la cimpul fJ . D.u:l ,'"nl inl~!\1 rJ
.Keq pio ll de Pl' tabt;, .Hullei trebu ie ):i
di'l", r~. Il nwd autOnl.\!, i turnul alb;
tutu~i suprimarCJ pionului 'IC;;ru ;::~ II U
estc u)"r Je rcal7.H, deoarece n.cesira lca dc a inHitui o p:\z~ JubLi 3supr.l
cimpului I,;~ ;\Ira;;c dup~ sine .Ipari\ia
dublclur ~ol\1\ii. Men\ion:1m torodat d'
Iq:uea t ur nului lle;;ru de la g5 IlU eHI:
I1ccIs.lr1 i s-:\ "~Sl'\lt, probabil, dill
nccesi!~tc.\ de ., opri accesul re;;elui
nq;ru p cimpurile ;;5 i ;;7 (in 'anan!.\
105. 1..
(t.I \l !l~

I, o lll $ kl

I'u,," d ll\")

80

DESPRE TEHNICA CQMl'OZlIEt

I...R:c5 2.Ta5 Rf6 3.Dd6 A ). Plasind


turnul negL'lJ la hS ~i ,url~ind coloana
~Il se pot ~[l.;a toate cmpurile l'Iccstci
verticale cu turnul de la g1. Poziia va
lua urmltoarea "f~~iare (ve~i diagrama IIT. 105).
Solu~ia acestei versiuni rmne frii
nici o schimbare: I. Rc4!! (amcnin\ii
2.Rd5+) f6 + 2.R:cJ+. iar la L..f5 +
2.RcS+ etc.
fn Incheiere d~m un extras dintr-un
articol interesant i instructiv al compozitorului R. Kofman, care 1'1 dutat sa
demonstreze mai dcuila! cum t rebuie
elaboratil o prob l em.
Ca pune[ de plecare 1'1 fost alCJ5~
problcm~ de mai j05.
IUIL \ ' . TIII,o n in

uhmaU ,. S.S.S.R.:', 1963

~ formulat [ema acestei


astfel: ~Negrul i blocheaz,
tn trei variante tematice, cite dou
dmpur"i din "lona regelui s:iu~ .
Soluia tnccpe prin 1.Na5!, cvaculnd
preventiv ,crtica!a "b~ pentru dama

Autorul

compoziii

alb,

care amCnin\3

cu

2.Db3+

c4

3.DbS X . In cele trei variante principale (tematice) ce rezult dupii apr


riie eficace ale ncgrului, albul, n vederea scopului propus, li sacrificii pc
rind figurile grele de care dispune:
L.C:e4 (autoblocarea voluntar a
cimpului e4) 2.Te5+! N:e5 (autoblocarea fOrat a cmpului eS) 3.Ce7 X ~
1... b:e6 (o nou au tobl~are voluntara)
2.Td6+! N:d6 (autoblocarca forat a
eelui de al doilea cimp) 3.Cf6X i
1. ..c4 (iari autobloca rea volunu r)
2.D:d4+! C:d4 3.Cb4X. Jocul tematic
este completat de dou variante secundare: 1...d:c3 2.C:c3+ Rc4 3.Ne6X i
L.Cal(b4+) 2.C(:)b4+ c:b4 3.N:b7X.
S cercedm jocul tematic din punct
de vedere al pur i tii scop ului urmrit .
Prima ,ariantii nu provoad obi eciuni, deoarece ~nccrcarea Cc6-c7+, L\
prima sau la a doua 1l;Iutare, euead
numai din cauz c cele dou cimpuri
e4 i c5 ind nu sUt autoblocate.
In varianta a doua ideea este rcaliZ3t~ Illai puin curat. Dei sco pul final
al sacrifidrii turnului la d6 este de a
fora autoblocaru cimpului d6, totu,i
Jllutarea 2.Td6+ mai arc un scop suplimentar - eliberarea cmpului f6 pentru
calul alb. De aceea ai ci nu mai e"iu
o n~erc:lrc analoag cu cea din prima
"ariant:i - Ce4-f6 + .
i Illai r~u se prezint cazul n varianta a [reia, cki dup aplrarea I.. .c~,
ncercarea 2.Cb4 + eueaz din cauza
rspunsului 2 ...C:b4 + si nu din cauza
c regele negru ar putea sl fug la c4
S,lU b J4. Dar, afar~ dc aceaHa, sacrificarea d.hllei dup~ l...c4 arc de scop
nu b!ocare.\ dmpu!ui d4 (care este

DES PRE TEHNICA COMPOZITIEI

blocat chiar in pozi~ia iniiali), ci tnli[urarea calului negru de la paza dmpului b~ .


Incontestabil c aceani diversitate a
motiv3rilor stric integridii concepie i , ca i exprimrii ideii n forma ei
puri.
Din cde de mai sus se consut c
cei doi nebuni albi stnt folosii doar tn
variante secundare. Desigur, introducerea a dou figuri albe care nu parti<:ip n nici un fel la desfj:urarea jocului
tematic (cu loare el unul din cei doi
nebuni efectUeaz ""urat!'a de cheie) trebuie consideratii ca un defect al construCiei. Fiecare figurl alb pusa pc
tabl trebuie s fie activ mcar ntr-una
din variantele temarice!.

SI
Il ;. K . " , I aIJ

(dupA V. Tirrronin)

Dupl mai multe ncerciri, autorul


Trebuie si. ne mai oprim i asupra
articolului citat mai sus s-a opnt uuchestiunii dualuriJor.
pra versiunii din diagrama flf. t07. Se
La problema de mai sus, in prima
comtati c problema a trebuit si fie
variaIHi'i, cmpul e4 poate fi blocat nu
prelucrati fundamenta.l, schimbindu-se
att cheia, ct i caracterul ameninrii,
numai de cal, ci i de pion 1. ..f:e4. In
uit i m u 1 caz albul poate s joace,
iar nebunul negru, care bloca la ve rafar de continuarea tematic 2.Te5 + , siunea originali cte un cmp din 10na
regelui, a fost t nlocuit printr-un cal.
~i o mutare simpl3 2.Td8 + . Ins aceast
event\laliUte nu o putem califica drept
lat soluia reconstruciei: t.Dd8 !,
un dual grav, deoarece mutarea 1...f:e4
creind ameninarea 2.Cf2+ R:f5 (2 ...
nu constituie o aphare Impotriva ameRf4 3.Tf3X) 3.D:f6X. Variante temaninrii create prin cheie. Dd.ci protice: l...c:d3 2.Te3+ ! C:c3 3.Cg3X,
blema ar fi construit tus sub form
1...N:f5 2.Tf4+ ! C:f4 3.Cf2X ~i 1...
de zugzwang (i nu cu ameninare),
e:d4 2.Dd5+! e :d5 (2...R:d5 3.Nf3X)
atunci aceasd posibilitate de a continua
3.Cd6X .
Observam el ~n aceastit versiune jojocul n dou moduri ar trebui considerat ca un dual grav.
cul tematic este perfect pur in toate
Vom Incerca acum s3 prelucram
variantele, ceea ce ridic1i. valoarea reproblema astfel ca s obinem cele trei
construciei n comparaie cu originalul.
variante tematice lipsite de defectele
Variante secundare: 1...D:d4 2.0a8+
constatate mai sus, ciiudnd totodat s
Od5 3.CC5X, 1...Ce2 2.Cc5 + D:c5
ncredinm cit ma i multe s ~rcin figu3.Nc2 X , i t...Od7 2.Da8+ etc. Mut
ri lo r albe.
riIe 1...Cb3 i l...e:f5 nu constituie ap-

'lS!lIc!
~Ol!7.0dlUO:J

mlln

!!Jj(WJOJ

~J!t:J

li!

Jl~:ZF'J~d JlI!,! ~.~!l:J~!qO Il~P01()l PlI!~!J


'l!hJ Jp !!J~J'n! l' J1Ud I)lLl!Jd UlJ!
-JI!'lI! SOS !tlU Jp ~1!!h~JJp!sllo:J n:J
':ll!mpl !J!J1S.l!IUI l~ !~ ~J!l$!ln !J!l
-1l:!~XJ !I) JJJpJ.\ op l"llUnd "!P In!,
-~Jdr ('1 '!JlllJ!'!('IJd C!bnJl~UO' J.)!l!H
!J7.!IW~ .lundm lnJ01I~~IZ.lP !!HloJ(f
!J!1't;')J;) Illlnd~Ju! ClJ PPlf .)1 .lP!'U!
-o, :))1" '!!,IP!l![~l ~ rno!JJdns UdrJJl
t!:lJl ~ rlUeJll tI 'l!~J!JS III
'Jol!7.odlIlOJ op $:)1~ !nlnlIlS!Ur:'J~1U
le !I !.l!'d:l:!UOl !!lIl!ICU!::I!~O Il' ~JJpJ,\
Jp lC11,und II!P ~le!lJJdc J1SJ ltlllJI,!OJd
!d1'l~ J,;lSfJ'C q
"JOj!JP! !~ JO[JlIlJl t
JJeJJJto JJJll fOLInJ n l!\IIJI,!OJd !Illlll
Jln ;,)J1:'J!J![e' "! JJcolIlUJn udtJJ,l
'JIUJI,!oJd op !HlJ!qll! op !<lU
JIJJP1'J .llWl JJJl I d1'1J rlU'J1C U!Jd
W<:.llllStlU II IS InJOl!",-odluo, l!!n,u
C lunJ rdnp '!J!lnlm JOI!J!lnUJ tJJ!S
-1::1 CI J01I~J[ZJP lI' JltU!d1U!lU! JOI!1
'!lln:!!j!p It OJJpJA .lI' II11JII'1d II!P 1):>
-lP lC1C!:>JJdc Ol!i:l nu eWl['!oJd rprO!J
-.ld !::UCJ:>t UI 'JICWJOj !J!1nIOI ClJet
_np CI Fr:ll!IlI![ .lS J01~SJr',Jp lin PU!J
~~3JC 31~~ $0.[ JI' !1'm n:> 1'ldr;:lJ.l

'~W~I,!OJd ~P JOl!'.wdIUO;l
111111' C~Jr" lUJ()J !_~ CJJC1Io.I1:JP U~ ;>l(i.l,'l
!JJl pUlldS3JO" OI 3d1'13 !3Jl JOlS3JV
',,!ulJ31 U!pJO 3p Jl!\~1nJJS 'PU!~
_U!"II! ' t!ldJ:JlIo:> JZJ7.!IC:lJ IS 1!ln'!7! "
IIIJO)nC pnS!(IU ~:> II! I1!JJJdr r nJ1U3d
~!I,)nJl~1I0' 1lIJ('Z![~UC 'l!!J!JS U! '!S
'tUl31,!OJd Imdlll03 nOJ !\
t 3JV'Z!1!3J !JJp l' lIJ111.:1d '!~!1,'ZodlUO;l '
1:' 1:1:cq :lp !~Jp!
Pllp!j!lU~P! '!)U'JI'1
-OJd IlllnU!h'OJ l\I~II!I"J:l}Jp !od"
'!nlnl
_unUJ \'JJt'Z!lf3J CI J:JIlP JJr:> !J~lIlW lp
;)un!SJJ~ns I1J'e P!PC '! ~,u3IqOJd t !I~l\l
-lOJ ~!1nlos - PU!J Inlll!Jd u! - lll! ~
-,,3 'lItt ;')p I1U31qOJd o PU!SJI'l:JO
'lJt~ U! !nIMOlllnJJ l' J!peJods JOlfJ
-!Iupe un ~U!IUJ<J t" lin !!JdoJd !!1!zod
-11101 !~ tq!t IS ~5I1nf~ r,\ 1;) per eJp
-~.\JJllll Jltod .lS PU!' !~ ~ue IU!3't
pStJ5~Jpu! J:S 3d:l,1I! l!lJt~ lin ?"!J
J(dtl~ tlu!Jd ::>lS3 '~ OPlu~t,!oJd rJJ1'!!Jl
-ZJr n, I1l1neJplOlU! Jd.l3U! lS!UIJI'!OJd
mlln I1.lJ;)!l!lI! p l!l!qrlS JU!'! ;)1s;I

'!ll1~uodlll!

lU!5
_Tnp

!)!II !J!J '3JOU!llf


Jlr,)3r U! J~dr Jl .l[!)OI
.lp !~ !!J [III!U.lIII! U1110' !JIJ

31Ut'JC~
r3~J~

I1J 1 170dl(Q:l \':)1:":1 Jli l'US'](l

"

Despre studii (finaluri artistice)


Simfiiit

Ift ah S;1/I pOliii d~

filial cu

con ;""1 II eobitluil.

Il. RET I (1889- 1929)

Mare mae~tru Intemallonlll

Ce este un studiu ~
L ~ inceputul acestui

manual sa

mai menon,lt d compozi~ia ~ahistl


a luat na~u:re din jocul practic, rnrcgin rndu-se, pc vremuri, SHr1ituri de
partidl dintre cele nlai interesante, care
con~inCiiu combina ii instructive i de
efect. Ulterior nsa, ahitii n<testrai
cu fantezie combinatvl au ~nccrc;J.t d
compunl astfel de fi naluri In mod artificial pentru a rcprezent. eombin;aii
m~i pU in comune, surprinzltOarc chiar,
urmhind totadat! ii un scop didactic.
In felul acesta s-a nl$cut compo:zili3, care, precum se constatl, are o leg:iturii strinsI eu jocul practic. Compozii ;l reprezintI InsI ideile strategice i
momentcle ucticc ale luptei te se dcsf3oa r ~ pe tabla de fAh nt re doi ad,'crsari. intr-o fo rm! pud, economiei l i
ar ti u icl.

Primele Studii ;lu fost, eeCol. ce este


de ~Itfel natunl, destul de simple, reprezentnd combilla ~ii elememJfe, dei
de efect, dar cu joc for~at prin sacri108. 1. Quco

ADul 1ME1

Rtmilil

DESPRE STUDII

menite s,j impre~iO!l~~.c


cteva exelllple caracteristice (vezi studiul 108).
Superioritatea rnat~riall a negrului
este inconre$ubil~ ~i [otuli albul rcufqte, printr-un sacrificiu surprinztor,
.1 ob l in o poziie tcore tid de rCl1lizl:
I.Ta8+ Tf8 2.T:f8+ ! (pentru a aduce
regele nesru pe cmpul fS) R: f8 3.Nh6!!
(iat pentru ce albul a prOl'OC3t schimbul turnurilor ~ pionul 1;7 nu poate
inainta fiind legat !) g:h6 (dacI j ... Rf7
atunci 4.N:g7! IlTlmt de 5.Rg3)
4.Rg(h)J ~i negrul nu poatc c~til;a, deoarece pionul dc margine nu se transforml. fiind lipsit de sprijinul nebunul ui s;\u .
ficii

parado~alc,

p~ dczlegtori. Iad

( iat cheia ~nigmci ~ negrul este in


zugzwang!) 415 4.e:d5 e4 5.d6 el
6. 417 c2+ 7.R :e2 Rg2 8.d8D h ID
9.0g5 + Rh 3 l o.Oh5+ Rg2 II.Og4+
Rh 2 12.Rf2! urmat de mat.

IlO. J.

t;. Cl lllp.t ll

An'" 18::;"

109. fhl !tIn

,\nu l 1750

H~I"i:t1

I\Jbul nu poate s impiedice transformarea pionului dCct sacrificndu-i


pcntru aceasta nebunul, dar, dup:\: acest
schimb. negrul este acela carc ct i g:\:!
At unci ce-i de fIeut? SI urm5 rim so[u ia: I.Nf3 + Rg l 2.Nhl! R:h t J.R fI !!

Un nudiu far lupt! DacI albul


n-ar a"ca la tndemln unica ~comb;
na ;c~ salvatoMe, ctigul negr u lui ar
fi iminent, nebunul alb nepudnd ;mpiedica. transfo rmarea pionului. lata
cum se sal veaz albul: I.Nd2 g(h)2
2. NaS ! g(h) lD 3.b4 !! i dup o rice rs
puns al negTului albul este pat.
Cu timpul studiul, ;;ra ie lucrarilor
mai multo r compozitori de seama, a
ajuns la " dez\'olure in~en1ll~t3., ccea
ce a ing~duit ,.c1asicilor" - tntemcietorii colii artistice - s claboreze
unc[c reguli de care compozitorii nu
pot s nu in scam.1 ;n mUllca lor
crCJtoare.
Dar, nainte de [oate, sa ince r cm
a da o definiie st udiului in "cnera) i

ll!'.SPRE STUDII

86

cu ~ahu ri~ ncepe jocul introductiv


care se rvete la mascarca inten~iei autorului, iar solu i a, fiind cu mult mai
lungi decit la probleme, d~ posibiJiulea autorului s introdud mudri-surprize, constituind aa-numitele ~poanu'",
dup coni\lmarea jocului int roductiv,

Se mai cerc, n al treilea rnd, ca


lupu ce se Juce de-a lungul soluiei s
fie gradatii, crescnd n ;ntellS;tatC ~i
cu lminnd cu

po~nt3, dup

care \'a urma

dan odmntul.

Cum se

na~te

Si, In fine, compozitorul, abo rdind


o idee, trebuie sl ,:lute ca rep rezentarea ci s fie originall, nemaintlnitl
pn atunci sau, cel pu in, imboglid
cu unele elell1ente inedite.
Me r;tul cornpo7.itorilor cb.i,i r<,'
zi.l:i n fJpll11 ("l ei au r~u1it' sl 3ducl
n studiu lupl:l specifid jocului pra('ti~',

rcprcuntnd ~n'~Hl lupta ~n wat1


(rumuselcJ. ~i diversitatea ci magnificl,
exprimind-o wtOdat:! n t r-o forml arti~ticl pud )i r(,onomi r~ .

un studiu!

Pentru li compune un studiu este


ne"oie a g3si de la 1nceput o idee de
baz~ , iar apoi a concepe un jlX final
urc va servi pentru re Jli7.are~ acestei
idei.
lnd astfel . se obine doar o schitl
a studiului_ Pcmru ca schi la sa devina
un Istudiu veritabil, este nevoie sI i se
adomgc ~i un joc introductiv_
I'rduo;r1nd o idee de lah oarecare,
s.:oas~ dintr-o partidl sau ~mprumutM
dintr-un studiu, luatI dintr-o probleml sau gsiti independent de oricuI.'
sursl la tabl~, compo"litorul '-a dura
s-o pre"linte in toata plenitudinea, dar
wtodad i ntr-o forml purl .
Efectul maxim \";1 putea fi atins Prlll
eliberarea poziliei de tot ce nu estc
indispensabil pentru reprezentarca ideii
abof(btc. Mascarea inteniei se \'a heI.'
nu prin ngrmdirca dezordonatl J
pieselor, ci prin interdepcndenlll profund a figu ri lor active, pUline la numlr. eMe ,'or trebui sl pun:i in cviden\:i cu cea mai mare inten~;tate art

nsuirile

lor specifice, dt i posibilitllilc Potenliale.


Sl ncerc~m acum a demunstra cum
un srir~it de partid~ poatc scni drept
o sursl de in spiraie pcntru a1cltuirca
unui studiu artistic. S luam, spre
exemplu, o partid dintre doi judtori
anUl1lml, care a ajuns la poziia din
diagranl,l de m~i jos.

'"

87

N<>grul, fiind b mutare i a~ind un


pion m.l; mult, ~ eau!Jt ~j ~implifice
p07.iia, crc:.dnd d~~igur d
,-... pute~
valorifica astfel pionul s3u liber li n deprt.u de pc coloJna .a~. El a ju~~t
fn coni~cinll I...Tb8-b6 i b 2.T:b6
.\ conlinu~r cu 2... T:g5?, b care ;\ urm;\[ r~spunsul nratepur de citi~ im~
diat: }.1b7! Acra~tl mutar~ reprczint.i
" idee de studiu destul de intcr..samJ:
albul nu rci~ turnul b !;5, ci il las in
prizl, exploatnd faptul d acest,l nu
poate p~rl~i coloJna .g:" din caun
ameniniiri; ~.Tb8 :< , iar ],l retragerea
lui pc cmpul ~8 se produce blrn:JTea
rc]::elui negru: .L.T!;8 ".Th7 1< .
Combina~ia de mai sus a atras atenia comp07.itorului Herbstman, cJre s-a
decis $-0 prelucreze. El a acordat o
mai mare activitate regelui alb, cu care
ocazie a ap3rut o idee intcrcSJnt~ de
~Iegere a cimpului, apoi a mai adu!;at
o varianta tn care arc loc prinderea turnului negru. Prrn:edind la o reconstruire
adecvat a pozi,iei a rc.lli1at studiul de
mai jos.

laril solUia studiului: l.e61 (pcntru


putCJ ocupa cu regele cmpul c6 f~rl
.\ pierde turnul de la h6 dupl 1. .. Ta6 + )
f:c6 2.Rc6! (ameninnd cu 3.ThS X )
a6 (nu merge ! ... T~6 - deoarece VJ
urma J.Rc7 i pionu! .17 fiind blocat,
matul imediat n" q putn fi ~\itJt
deCt
prin
~crificarel
turnului)
3.ThS+ Ra7 ~.Th7 ..l- ! (o mutare inrcrmcdiarl foarte imporufltJ; acuma
5<' ,c.l.. de ~c la m"tarca a l -a rc!)tlc
alb trcbuia sl ocupe dmpul c6 i nu
a) RaS (nu
~ ... Rbs
5.Rb6 Tb5 ~
6.R:a6 i lurnul negru s.. pierde) S.Rb6
Tbs + 6.R::a6 TbS 7.T;Io7 :-: .
Mai dlnl 1111 "C:l:emplu intcre~:ant. O
putid:! dintrun turneu a ~juns n p<.lzi~a din dia!;rilnll ce urme3l'.l:
J

11 9.

Finalul :1. fost urm3torul: l.Thl?


T:g} 2.ThS+ NeS 3.H Re7 4.f6+
R:f6! 5.N:cS Rg7! i :albul, fiind ne\'oil
sI se retragI cu turnul, Ircbui~ Sl restituie fi]:.ura ctigul. partida sii ri n
<Iu-se cu remiz~ .

88

DESP'U'. STUDII

Un compozitor, ccrcednd sfritul de


partidi de mai SU5, g~cte ci acuta
con~inc o idee CIrc ar putea si servcud 11, alcltuirea unui studiu. Pentru
actasta se inlltu rit in primul rnd tOUC
piesele care nu au o \q;turl directl
C II ideea ce-I prt!ocupii pc compo'l.itor.
A~tfcl $I! ob~ine urmtoarea Ichem!i.:
Rt l , Th8, NhS-Rf6, NeS, Ce7. fncerciod si vedem cum se aplid. id~a
nounl la $Chema de mai SU5, ne dlm
suma el dupl t.N:e8 Rg7 n-am ruline fne! nimic, deoarece turnul trebuie
si plrbcud orizontala a opta ,i nebunul cade. Este natura] ca 1n fala ace,ui situaii 51 se nasc intrebart:t: ce
'-ar fi ;ntmplu daci turnul ar fi avut
ind un cimp liber pentru retragerea
pe orizontalI? Pentru a obine un rlsPUflS b accasd intrebare, mudm toate
figurile active eu un cimp spre ninga,
rnultind po'l.i~ia: Rcl, Tg8. NgS-Re6,
Nd8, Ch7. Ne convingem indatl d,
in accaul poziie, dbul dlti[l;! prin
1.N:dS (f7 2.ThS Rg7 J.TcS Rf7
4.Te7+ Uml.t de S.T :b7. fnsl un aHfel de ctig este btutal, nestctic fi nu
poate utisf~ce gustul artistic :tI unui
comJlQ'l.itor.
Ce-i de f!cut n C.11.ul acesta?
S5 mutIm c3[ul de la b7 l:t el,.
dupl are se ob ine pozitia II"
Analiznd aceud po'l.i~e, obsuvlm
el L in IctSt cu albul poau cttiga
dupl
I.N:d8 Rf7 2.Th8 Rg7 prin
J.Nf6+! R:f6 4.Th6+ . Dar un astfel de
cflig. insoit de uc rifiurea nebunului,
1)(," pol,ue satisface li de 3cua ne oprim
a~u pra acestei scheme.
Odat~ schema glsid, compozitorul
trebuie 5"0 .mbrace" nt r-un fel, adXu-

11'11.

8~~cm'

.lIlm'

d/l(fl

gindu-i un joc introductiv, clei altfel


compo:ti\a nu va rcprc7.rnu dedt o
rcalin.re schcmJtd.

Diasrama ce urrncazl (nr. liS) re:prnnd srudiul compus de cuno$(ulul


compozilor Gorghiev pe id~ca de
m~i sus.
115. T . G "C1'

.Sahn"'tI", t029
Premiul II

97

llbul amcnin~ cu 7.Cf6 + ) N:d5 pal!


O poziie de pat comtruiti cu iscusin.
Studiul de mli jos ne oemOnStrc3Z~
accl'3i tema, InsI cu un joc nui complex, n cursul druia tUTIlul negru creeaz situ~lii periculoase, reuind 'l cooperare cu ,JIul slu sI ctige nebunul
alb. i totu~i albul se salveazl in mod
ingenios.
12S . :.

I lIIol

w:;inhl1l"tt v S.S.S.II.", 1960

.\len] h",c,"

recompens) Cd6+ 6.Rd8 Cf7+ 7.Rc8 !


C:gS (negrul a ct;glt nebunul, ind
albul :l creat poziie care nu permite
adversl!ului s fructifice acest succes)
8.Cc6!! (ild o KPoant1i~ delicioas: hl
de lmenn3re3 dubl negrul este nevoit
s accepte Slcrificiul) C,e6 9.b6! Th7
IO.b7 + T :b7 pat (economic, dar impur!).
Ll studiul urmtor, tema p~tului
~~tC combinltl cu tcm~ . ntemnillrii"
figurii alb ....
l:!fl. II.

Cllnln~a

~C e~ko.lo\"cmky

S"ch " , 1!IJ:.!

Prem;ul II

Albul trebuie s mlnevrac cu iseuspre a nu pierde partida: I.Cc5!


(desigur nu l.N:d:, c1t<:i dup 1. ..T:d3
albul este pierdut) Tel! (dad l. ..Ta3,
ltun,i dup 2.b6 Cd5 3.b7+ Rl7 4.Nh6
Ta, 5.Nf8, urmat de 6.Nd6 cu :"Imeninlarea 7.b8D, albul obine remiz)
2.0:4 T:"I3 3.Cf6 CfS! (pionul negru estc
pierdut, n schimb negrul gsete o resurs frumoas n urma dreia dtig
nebunul) 4.C:h7 Ta7 S.Cf8! (nu 5.Cf6?,
dro3rece d\lpa S... C!:7 + urm3t de
6 ... Ce6 + nebunul se pierde fr nici o
~inl

ahul

artistic

Aici gsim o poa nt splendid chiar


in jocul introductiv: I. h7 Nbl 2 tl3 C:e2
3.N"I! ! (nebunul alb intd n .. rcmni1~,
blocind totodJd cimpul al n "cdcrea
crdrii pozi~ei de pu) C:dl+ 4.Ra3!
(b 4.RbS? negrul ctig;!. dup 4 ...Cd4+
S.R3S Cc6 + 6.Rbs Ca7 + 7.RaS Nb6+
8.Ra4 CCS + urmat de 9 ... N:h7) NeS
s.Rbl Cdcl + (altfel pionul se trandorm) 6.Rb2! N:h7!i llbul este Plt!.

Df,.5PR F HUDI!

"
~.

Tenta remzci

poziionale.

TClllJ r~miZc'i pUl.itiol1:lk .tr~ Joul


suhgrupc distincte:
a) in prim,! subgrup:i remiza s,' OUI,nc
prin rcpet.H"l de mUI~ri spn' :1 c"iu

picrdcrcl partidei:
b) n subgTupa

J UUU.l PlrIC:I mai


sbb:1 (llbul) se saln-a:d prin cGllslruirca
\.nci pozi~ii n hp drt'ia negrul nu pone
rcali7.~ :l\':tnujul su material.
Exemplul cel mai simplu al rcp"t3rii
d,' mudri ni-l da tema ~ahulu i etern .

b studiul de mai jos nC!;rul este ;,)conlcS[abil mai tue i, 111 condi.i i obi~
nUtle, trebuie sa cltigc.
130. O.

fo" l l.h ~ 1

~I'rohll'l"".

..:ul\ci" calului) 4.Nb3+ Rf6 (4 ... Rgo


5.Nc2+ Rh5 6.Ndl + Rh4 7.N:c7 + Cg5
8.N:I); !) 5.Ng7 + Rg6 6.Nc2+ Rh5
7.Ndl + Rh4 8.CfJ+ RI)-4 (8 ... Rg3
9.Nc5!) 9.Cd4+ Rg3 IO.Ce2+ remi;r.l.
UII alt aspen al acestei teme l COIIsti wie amenin~arca cu mal mercu renlIoil3, ceea ce-l 1mpicdid pc negru sl
nlorifice superioritatea sa m:ueriala.
Din teoria finalurilor este eunoscurl
f~gula d doi pioni kgai, ajuni ~ ori.r.o'ltab a ('-3 (a 3-a pentru negru), c~
lig intotdeauna COllua tUrnului advers,
Lhi.\f ~i f~r ajutorul rc!;dui propriu.
131. r . "."#(1
C,,,,,tlr_,tll Oliml'ic !lin 1\)3G
Premiul I

l {l;',S

Prcmiui 1"

Remi:i;

Albul gsetI' salvJTc:I. (ollnruinc.L


printr-un s.Krificiu surprinztOr al celei
mai uri figuri pc c~rc o poscd:i, o JlO~. itic n care devine posibila urmrirea
,-ternI:t regclui adve rs: I.T :f4+ ! D:r4
2.Nh3+ Re8 (2 ... R:f8 3.Cc6+ cu ctig
d~ dlm~)

i!l!r~

3.Na4+ Rf7 (ncgnlliiu poate


pc dmpurik lIegre din caUla Hfur-

Studiul de mai sus, fiind .0 lucrare exec1en t 1 ~are pune la grea ncercare chilr
pl' dc;r.lcg.torii l1ccrca~i" (F:. Richter),
repre7.int o c"cepl ie dt' la regub. gCllcr~I datorit prczeil lei pionului alb la e2.
Solulia nee~ cu l. h4+! (pentru a
obl iga pe resele 'lCj:;ru sli se plasc7.e h
marginea tablei) RhS (desigur nu
l. .. R:h-4?, din cauza 2.T:e4 + ; la I...Rg6
2.h5 + R~7 3.h(, + Rg6 4.h7 R:h7 5.Rf6

'"0

DESPRE STUDJi

~- u ",unim .. for1:.lr~~\~ ' , dro~r<:'c nc;;ruI


11Il ,-;'( putCl ~-o ~o,<'rtJS(~ cu W.H~ superioritatea sa material:!.

Pentru a

o cetate co ad,";'Ilbur uehu!c s3>i


~cucl nebunul h h6 (altfel cade pionu!
vrJt

C,)IlHTUi

inexpugnabil,

;;5, dup~ cum se '",1 vedca) ~i apoi regele


la 1>7. Totui ar fi greit s5 procedeze
imediat n acest sens prin Lf6? {lin cau7a

l...h2 2.Rf8 hlO :tRgS Dg2 ".Nf8

DaS! (legind nebunul) 5.KS7 Rd7 6.RgS


Re6 7.Rg7 Rf5 8.RgS Nb3 9.Rgl Dh!!
Unlll[ de 10... 0:h7 + II.R:h7 R:gS cu
,'[rig.

Astfe! fiind, albul trebuie sl mpiedice


n prealabil legafca nebunului slu cu
dama ncagr3. Aceasta se rcali7.ca:d printr-o ma'lcv rl fin3: I.Nf6! (cu ameninprea 1.N6 + , oprind i'llintarcl pionului)

Rtl6 2.Ce7+ ReS

3.Nd8~

Rd6 4.Nc7+

Rc(, (~ltfcl urmrirca reselui Vl continu.!,


<lJr ~'Ulll.I diJgollab hl-.,8 enc bHl[~
~i .llbul po.lle ill~<p"conslruin.l cct1\ii)
5.f6 h2 6.NfS! h l D 7.Nh6! urnlJt de
S.RFS, dupl ore Ill'grul nu Jll:l.i 1'0.11<:
{(,rp ci~tiguL

Dupl ce ~m c~rceUI l1IljoriuH:.l t~


melor ce se POt ntlni la studiile moderne, ne-1 rimas s facem cunotin~ i
cu ideile care servcs( de obicei pentru
realizarea temelor curente.
Am VzUl Jllai sus c idcile snt mijIO.lCC raCtice folosite de p3r~ile advers.pentru atingerea scopului ce i-! propun.
Aceste mijlolce snt acelea)i pe can'
l~-am cunoscuI ii la probleme. Deosebi rc~ const dou n faptul c5 la probleme ele scn'csc exclmi,' pentru rc.llizare:,
1I1awlui, in timp (l' h $Iudii. dup1 cum

am ':'.'.ur, scopul UrlllJflt poalc ~.I imunc" forme !\lui tiple: 1111t, ctig dc figura, pat, remiza po:ti\ion:t I etc.
S-a spus la inceputul lccstui capitol
el !enu i ideea connil";" clementc ale
coninutului unic al studiului. Le-am separat toUlii ntr-un mod convenional,
penltu ca studierea lor s1 fie m:li comoda. Este nalural, deci, ca in fiecJl'~
studiu s.i putem deosebi att Ierna
(scopul urnlarit), cit i idcl'a (mijlo~cek
(.lctice folosite).
La studiile cu care ~m ilustr.1l femeie
cereNllc am l1Iilnil aproape toal,' ideile de haz;;.
Astr1, ideea bloc:irii anl \'!izuL-U la
~tudiuI
116, unde aducerea turnului
b ds a sen~{ pentru comtruirca pol-iiei
Je nut. AeecJi idee a fOH folosit i la
sludiui Ilr. 129, cind nebunul alb mcmnipt :Iscn' il, prin autobloearea cmpuI"i al, la construirea po~.iici de pJI.
Ideea interfc r~rii ,i obstruqiei dilg:o
lulclor al-hS, bl-h7 i cl-M a fost
rcprct.cntltl dl'osebit ,1.- pregn:l.nl la SIUdiul nr. 131.
Ideea ndep~rt~ri i fisurii ne;;re {le la
dmpul de tr.\nsformarc a pionului alb
am vwt-o la siudiul nr. IH, cnd albul
a oblis~t pc negru, prin crearea ameninI~rii de mat cu of.Ce5! s5 captun'u aCe5t
01 cu cllul de b c6, pcrmillnd astfel
~f3nsforl1larea pionului. Aeec3~i idee l
fost folosita i la uudiul nr. 123, c1nd
nebunul alb, aucnd nebunul negru
(6.Nh3! i 8.Ng2!), l-a obligat pc aceSt:!.
din urm d d~sch;d~ drumul pemru
avansarea celor doi pioni liberi.
Id<.'<'l 3tngerii figurii negre pc un
dmp dczav~majos a fost folosit de alb
;n mai multe .{udii. 1\ Iing1 studiul

m"

101'1 1" " rUJl ll

nr. 116, despre care :tm m:ti vorbit, acc


ea~ i idee am vhuc-o Hit Il studiul
nr. 125 (LCe3+ T :(3), ci t i I~ nr. 128,
unde, prin S.Cc6 ! C:e6 s-a creu poziia
de pat, sau la nr. 132, cind prin s3c r ifinrea calului (4.CfJ!) turnul neg t u estI.'
adus n apropirrCl regelui :llb, ~nnu o
ace.\u d pOH;[ at;!ca cu tempo, atit tUTnul ct i nebunul, consuui"d astfel "
pO'tiie care ~i pcrn1ite ~lbului , cu tOatl
lipu de figur~, 13 realizcze o urmarire
ctcrn~:I figurilor negre.
Ideea lega rii i deu egl rii figuri lor albe
am vhuc-o la $ludiul nr. 127: dezlega.
rea calulu i prin 6.Tg2 i legarea lurnului prin 6 ... N :ds.
Cercetnd lemele, am !Ilai V;[7;UC d
uneori se aldmicse $m dii baurc pc
~zug't\Vang, ca spre exemplu, studiul
nr. 118 (4.g8C! C oriu nde 5.Cf6 X ) 5:1U
nr. 121 (3.Rg2! Ra7 4.C::tS). fnsI nu
putem afirma, dupl cum susli,,,,' E. J.
Umnol' c;[ ~7;u g z .... ang"-ul constituie fi
idce. El reprc7,ind doar un mijloc de a
aju nge la realizarea unei idei, obligndu-\ pe adversar sS hd o lTlutar!.' care
"a fi Inso it;[ de un efect nq":ati\' ;i 1'3
pe r mite astfel p5rii active s5 rragf foloase de pe urma ci.
TUeile mai sus enumerate sint bine(UnOKUC<' ~i de stul de simple. Ind compozitorii de Studii Incearc3 uneori s5
prelllcreze i idei mai complexe, specifice
problemelor. A~tfel, Il S!udiul ce urmeazI este reali7:ttl cunoscuta idee a lui
No"ot nr - intcrfe n re.l reciproc:;, :1. T
i N pe acelasi cmp, n urma Slerifidrii
unci piese ~lh~.
Du p" muarea intermedi~r1I 1.0+,
rezul el( dou:'l \'.Hi:l.ntc dinincrc, drpinzind de rlspunsu l ncg rului:

134 lI. I;o hn


. It""i.! .. nonuln ;', de ~' h " . 19-1.
Premiu l 1

I... Rg5 2.a Tcs 3.c7 "':14 4.Cd4 !


(an1enin \i S.Cc6+) Tel 5.Ce6! i unul
din pionii :llbi se tnnsform3;
l..,I\h4 2,c7 TcS 3.c7 N f5 4.C:f4
(amenin 3 5.C:);6 + ) T el 5,Ce6 ! i d~
tiS5.
S~ mai di sting i aa-numitcl~ idei sistem at ice, care constau in rcp..-tlrC:l multipI;'! :1 uneia i aceleiai manevre ntr-o
\'ui:lt\d, ca spre c...:emp!II, n Hudiul
urm;[tor (dias ra ma nr, 135).
La promOlia pion ului alb ~ ajun se
11 urml unei m~nC\'rc curio.lse, llup3
cum urmeaza: l.Tb I+! (nu I.T:h5? Jeoar~ec dupi I...Ch8 2,TtS Nf7 3.Te7
Ng6, :l.lbul nil obtine decit n.'mizJ, ca
~i dup;[ l.Tdl? Nf7! 2.TSl Ch8 3.TgS
Ng6 4.,.,h8 RaS S.Rb7 RbS 6.Rc7 Rc:;
7.Rd7 Rd5 S,Re7 Re5 remi:d) N bl (cu
prima u mUtlre :l.lbul si l clt nebunul n.!'ru s~-i acopere rege le propriu, ocupind
,1~tfd o pmi ti e dcn"anujol,l, care " ,'
fi cxplOHlt l de :l.lb n jocul ce "J umn;

DESPRE STUP II

102
135. 1Ia>, D.kH(1I

lIItc'nl Rom;lnla-n. S. S.

t:~n,;nef\I1l1.

1{1:>8 - 59

Locurll. IV ,1 V

la t...RcS ar urma 2.Tbb Rds 3.Tb5 +


Rc6 4.Tg5 Ch8 5.TgS! NfS 6.T:hS i c
tig:l.) l.Tgl! CaS J.Tg8 Nc2 4.T:hs R~5
(s pre a nu-; da posibilitate turnului s
deblocheze dmpul de transformare a pionului cu tempo prin .ph-) S. Rb7
RhS 6.Rc7 R c5 7.Rd7 Rd S a. R e7 ReS
9.Rf7 aH (acum devine cvidcntli pozili.! d~la"antajo:'lS1 a nebunului: la 9 ... Rf5
\'~ urma, spre l'X!,'lllplll, tQ.lOS cu transf" rmarea d cci5i v ~ .1 pionului) IO.Re6 (la
IO.R~7? Rg3 II.T);S N:h7 ! 12.R:h7 +
Rf3 cu remiz) Rc) t I.Rd5 Rd2 12.Rc4
Rcl O.Re) h4 14.Tf{g)8 ~i, :tlllcnin(ind cu mat, ctig,
Tot :tici se c\winc sa m ai pomenim
de folosirea de dtrc compozi tori :1 apnumirdor figu ri .duntoare", dr('pr Ull
mijloc materia! pentru reali zlrL'J unOT
teme,

o pies,

albii 5lU neagr, devine ~ d


cnd prezena ei pe ublii crcelzii. Ia un anumit mommt li {ksfJ~ "
r iirii sol uiei un prejudiciu oarecare
pilrii care o posed~, nch aceasta trC buie 53 fad toC posibilul pentru a sdlpa
dc ca, ceea ce ar prNenu numai
avamaje.
A\'anrajdc displritiei unei pirs<' dlulI;ttoare pot fi multiple. Spre excmplu: (l
:utfel de pies alba poue sl mpicdice
mltul SlU, n c:l7:ul luptei pentru remjz~,
prezena ei ingrcuiaz saharea
partidei prin construirea poziiei de pat.
P<:mru negru o pics3 proprie devine d ~u
n3to.HC cnd ea limiteaz micarea regelui proPTi-U ameninpc de mat, sau nu
permite unci figuri mai puternice s-i
v;n~ n ajmor, sau n fine, mpied ic o
figurl a1lll"ninpt~ s-i piirj~easc poziia dezavamajoasi'i pe carc o ocup,
Studiul ce UTlllcaz1l ne va aju ta s
ntelegem m.li bilH' rolul p;{'selor daun
toa re in compo7.itie.
uncoarc

136.
~.\I"i:ly"r

r,

hr~lG

S"kkvlII"S", HIH

CRL\TL\ \l.\L'nRUll! !'.\R M ;O

Aici pionul d7 CStc d3untOI', astfel


cI albul caud s scape de ci prin
I.d8D+ R:d8 (I...T:d8? 2,N:f6 +)
2.Ta8+ Re7 J,Nd6+! c:d6 4,Ta7 + (in
prezena pionului alb :'ICCSt ~ph~ n-ar
fi posibil) Rd8 (pionul ulii c7 al n{'grului a dn'enit dO'lun3.tor, blodnd cimpul
c!(" prin c:'Ire regele negru ar putea 'i:i
iugl) 5,Re6 Te8+ (se \'Cii!.' d. ti piorml
f(, cne dunlor, <Il'oarece mpiedic d<'plasarea turnu lui negru pl' <"nlo.UI,l 3
6.R:d6 i ci~tig:i.
U

Nu pUI~m incheia acest capitol fr:'i


a prezenta 1n cten cudnte creaia decanului compo:rorilor rom~ni, aceea a
maestrului emerit Paul Faugo, care a
deschis di noi n aceut ramur a ~ahu
lui artistic.
tn studiu ca i in problcn1i de altfel,
se po:He deosebi coninutul pur ahi!t ,
T<.'prezcnt3t printro idee oare<:arc, de
concepia general a autorului, concepie
care dep!e~te sarcina mai mult sau mai
puin grea a realizarii enunului. Aceste
dou noiuni - coninut i conce p;e nu sint identice i nu totdeauna toincid.
Continutul unui studiu reprezint
. cnsul luptei ce se dcsf.l:oarl de-a lungul
solutiei, realiznd anumite trme i folosind anumite idei uctice.
Concep~ia auwruhti e$!~ cee:1 ce
ae~s[a a vrut sa re:lli:r.czc in lucrarea s~,
intenia sa de a demonnra pc p"r~urs
"numite idei mai largi dect JCclc obi
nuite :tIe f'.lCticii ahim.
Astfel. autorul introduce. sp re cxemplu. nile eontrajocuri Hit d~ m"SC;!IC,
inde de:r.ltghorul le se;! p.'! cu u$urin\:i
din vedere, du care hc ca solUiile aparente gIsite de lCesta s fie rlSlurnate,

10;:1

Sau comt ruictc ni)h' cu rse fin,, CHe Ju c


in aparenf5. la realizarea ~nunru!ui dar
carc, in cele din urml, la o an;llizl mai
ate nt,

eueaz.

Crcaia

maCSlrului 1'. FJr.lgo l'SlC CJrJclerind locInai J,. ~()J\(epii uneori


.:hiar grlndiolsc, ClrC Llc ca studiil, ,ale
sl fie cii ~e poa!C de dific;l ... la rvul"~n', De !Ii.:; i d"finii.1 .mui studi u
bun. dld d~ ~CCSt;!: HRellinrel un ci
id\'i oril>in:tlc, ".teti,, i profund(', lntro
pozi i e iniial economic i cu o solUiI'
bog:lt3 1n pO:lllle i momcnte de surprize .
Dintre concepiile origin;}le ale maestrului trebuie s remardm. spre ex\'mplu, .lupla cu adverurul invizibil" sau
.studii in studiu", numid ~i . studii in
ndrlu" care s~ pot aprofunda prin Ic.:turJ \'olumului .Idei noi in ahul arti~
tie de P. Fuago (1956).
111 <:adrul manualului de h3 vom
prczenl:\ doar un singur studiu, avnd
drept concepie originall :1 autorului
"I.upta mpot riva ad"crsarului irl\'i:ribil ".
U

137. )',

.Itlo:l noi In

.'''.u''

ah,,)

9rthlic",

Rtml.d

19ti

DESPRE 51 UD!1

104

De la bun nceput toml se prezint ct


se poate de simplu: I .Ng2+ Rc) 2.N:c4
R:e4 i albul este pat. tns?i acc~st1i simplitltc trebuie sll. dea de h~nuit!. Tn consecin a, apare pc scen ":l.dvcTS3rul invi,-,ibil", care aduce mari surprize: la
2.N:e4, tn loc de 2... R:c4?, urmeaz
2 ... Nbl! ! i, dupil 3.N:bl Rd4!, albul
n-arc nimic m:.; bun dcch 4.Na2 b :12
5.R:a2 Re 4! 6.Rbl (6.b3+? Re} cu d~
tig) b3 7.Rc1 Rd3 S.Rd l Rc 4 9.Rdz
R:fs IO.Rc3 Rg4 ~i negrul citiga.
Dar cnun\u[ arat3 el albul obline
remiza!

Aici framnt rile dczlcg~torului vor


trebui d-l dud la aprofundaTea pozi~ici
i la descoperirea concepiei autorului,
extraordinarli
prohmzimca ei.
Dupa C:l.pturarea pionului e4 i auto-

rn

dcsfiinprca nebunului, regele negru trebuie $;0( fie obligat sI fad aceeai mulare de at~ptare, ns:i n direqia opus3,
in<lep:i.rtndu-se astfel de dmpul-cheie

c4! La aceasta se ajunge prin mutarcasurpri"d 2.N hl!! , obligind pe negru s:i
preia iniiativa.
Acuma, la 2 ...Rd (f)4 va urma 3.N:e4!!
N b t 4. N :bt i regele negru, p<:ntru a
nu sc3pa nebunul adve rs, eSte nevoit sli
joace 4 ...R e3, la care va urma S.Na2 b :a2
6.R :al R e4 (6 ... Rd4 7.Rb3 Rc; B.Rd
Rc4 9.Rd2! RbJ IO.Rel Rc4 II.Rd2 bJ
Il.RC) Rds IJ.Rd3 Re5 H.RcJ R:f;
IS.R:bJ Re4 16.Rc2! fS ( 16 ... Rd4 I l.Rd2
Re4 18.Rc2 Rb4 19.b3 remiz] Il.b4 remiz) l .RbJ R :fS 8.R :b4 R: g6 9.ReS
(9.Re4? R fl i dtig) R{7 (9 .. .fS IO.b 4
rcmid) IO.b4 Rel l1. bS R d7 12.Rb6 gS
lJ.R a6 !
(IJ.Ral? g4 i dtiglt) g4
(13 ...Rcn 14.Ral i dtig3) 14.b6 gJ
l S.b7 i remid.
Din c{'le c):puse n ace!t capitol, cititorii POt s~-i dea seama despre bogia
coninutului de idei ce snt prelucrate la
aldtuirca smd iilor de eompo7. itorii n\Oderni.

Despre problemele feerice

In

munca crcaronc J. unui compozitor se ntmpl C:l. acesta d niiscocuse:!. o idee att de original sau chiar
bi'ufl, rnct d. nil o po1r rClli:u folosind mijloace obinuite. In acest caz l
pot ajuta diverse forme ale ahului feeric,
invcnnte n decursul anilor de dtre
problemitii intreprinr.atori, dOTai cu
o imagi~aie bogad.
Aceste forme :l.le ahului feeric nu au
nimic comun cu rosturile jocului practic,
iar scopul final al creaiei feerice il constituie realiuTea unor idei ingenioase,
adesea fermecltoare, in stare s lndnte
pc iubitorii fru mosului in ah prin cute
zana gndirii ahiste, prin ndrhncala
concc p~iei i prin combinaii surprinzlltOJr~ 1rnbr~cue ntr-o forma .. leglnt.

SInt cunoscute mai multe genuri de


probleme feerice, fiec:l.re putindu-se lncadu inrr-una din urm3toarclc dou~
grupe:
A. Probleme CUc folosesc mijlo:l.ce
marerl:"e obinuite - ubb i piesele,
s.:.: himbind ns enunul problemei sau
impunind anumite con diii speciale, CJrC
se abat de la regulile cunos.:.:ute alc jocului normal;
B. Probleme b care se introduc, pc
lng piese obinuite i unele figuri noi,
cu men neobinuit, ori se modifid dimensiunilc S:l.U chiar forma rabi ei.
Vom prclCnta in cele ce urmuz~
doar cteV3 genuri feerice mai r.ispindite,
folosite cu predileqie de compozitorii
con temporani.

Grup a A
Probleme CI1 mat inv('rs, CIl mat ajutor - simplu ~i duplex, cu par ajuro r,

cu nut maximal (direct


mat aju tor in suie etc.

invers), cu

DEsrllE f>KOBLF.Mf 1'F.I' Rt CE

106

Probleme inverse
D intre genurile m~i c",noscut~, baz'u c pe schimban'l ellul1\ului trebuie s~
prn<'ntam, tn primul rnd, m;tturi[c invcr~c, bine apr~ciatl" n':! din secolul
trec ut, Enuntul b an'SI gell SUlli\ ;I.~tfd:
albul 1nccp<" i-l s il,te pc
negru s~ fl('~ m a t "');<,1..: alb
)!lIr-un num:lr de Il mut:iri, S;\U l1l:li p..:
scu rt - mat ;11\,rr, in n lllutri. La ac{'s t
gen de probleme ,JrC \0'; Il lupt mai
p u in obinui[~ ntre' alb ~i nCi:ru, ultimul Il p lin 1 n d li - secu !Olt hot:l.rrca
(Jar cu rcspecun:a regulilor jocului) int eniei ~sinucig:1.c~ a albulu i, carI.", dispunnd de fo q c suficiente, il foq:ca7~
totui pc nc~ru s de;!. Illat regelui alb.

Deosebim dou tipuri de probll"me


inve rse:
- tipul 1, b:lza( pc idee) de 7UgZI\'ang i

tipul II , bazat pc lmellill\are, ,u


;\criv ~i (u o str.llegi .. mai eom-

joc

!l1~i

pl e,,~.

Probleme inverse de tipul 1


La primul tip I;'~sjm doua forme: U'I~I
mai ~illlpI, HtrI joc aparent ~j alu nu;
bogatI in con\illut, :1V1nd i un joc aparent evident, cu mal mr-o nluta re, f5rl
posibilitatea de a-l for~a imed iat (aa-lIu
mica ~Fau Mo rgana-).
h t~, spre exemplu, o probleml simp in, cu o JlQzilie economid i cu o solu~ ie scurt, care realiznd tema promOiei
mult iple a pianului, produce o impresie
p l cu t asu pra dezleg:!to ru lui.
C heia 1.0,;2! crC(' l ~. l pozi lia de zugzWlng, obligind pianul negru s3 nlin-

138. II . f'M r :
~D cu hchc

Mlirchculi<:hacJacitWlg- , 1932

teze i sa se transforme ntr-o figur la


:Jcgerea sa, de un de rezult trei variante:
1. h t D(l)+ 2.Dfl + , la care negrul n-arc
~ltceva de fkut dect s captureze daml
aib 2...D(1):ft X !; dld 1...htN 2.Df3 +
i iari lIeg rul este silit d rspundl cu
2... N:f3 X i, tn sfrit, la a treia event ualit:He 1. .. h l C, urmeazil o riposel spir itu alli: 2.Dh3!, pli r silld paz:!. cmpului
f2 i leg:ind totodat5 pionul g3, astfe!
el negru lui nu-i riimllc alt murare
dect 2... Cf2 X !.
Problema ce u rmclz1 arc o solul ie
mai lung i realizeaz ideea de 7.UgZwang cu o incheiere surprinzltoare.
Solu ia Ince pe CII I. Rgl! (regele Jlb
Int rep rinde o dl~toric spre dmpul unde
"a fi fi'ieut mat, iar negrul fiin d in l'..ug"lwang, va face doar mut~r i ee-i snt la
ndrmn~) 1...h3 (u.u f6) 2.Rh2 f6 (resp.
h3) 3.Rg3 h2 4.Dd7 + Nd6 + S.Tf4!
:;:f4+ o,RO! (blocnd pionul f4 li de'l.-

PROBLE~!E

Cheia I.Nfl! creea:t.J amcnlll~arca


2.Cf7+ R:e6 3.N:e~+ T:c~X. Negrul
poate s se apere contra acestei ameninri p3rsind cu turnul su orizon-

Probleme

109

AJUTOARe.

taia a

~-a,

re~.ultiEIJ

dou

v,uiaElrc;

l. .. l'bJ 2.J~ + caB c.p J.Nd+ T:c} ;,:


i I. ..T:bs

2.Cf7 + R:e6 J.CJ4 + C:d~ X .

:l julO:lfC

Maturile ajUtoare constimie astzi


gellul ccl mai popular al problemelor
feeriee, avind enunul: negrul n
cepe ii-I ajut3 pc alb 53
fac mat regele negru n II
mutri . La acest gen nu arc loc nici
un fcl de lupt ntre cele dou tabere,
ba din COntr,l, exista o cu u per arc
dcsvritli n \'cd('rca re~li:t. lrii ('nun\ului.
Men~ionlim totod.lta d autorul unci
prubleme cu lIIat ajUtOr, ,innd cont de
faptul c la acest gen atit albul, dt i
ne;;;rul se ajut reciproc pc toate dile
n vederea realizrii enunljului, trebuie
sa conceap o solulie bine mascat ~i
cit lIIai surprinzatoare, care s nu fie
uor de descoperit. Dar, pc lng
aceaHa, compozitorul trebuie s ia
toate msurile pentru ca soluia intcnionad sl rcprezinte uni c a calc pentru realizarea cnunului. eliminnd
watc posibilitile lturalnice, numite
sol uii marginale, ca re 3f duce pc o
alta calc la mat n numrul de mutri
din enunl.
O alt greutate cu care trebuie sI
lupte cOlllpoziwrul, in special n cazu!
problemelor cu soluia mai lung, este
eventualiutea intcfvertirii de
mutri, cind succcsiunea mutrilor din
solUia incen;onat nu este stricr precizar de c~tre autor.

Pe lng cele de mai S'h se Impune


respectarea principiului economiei, folosind numrul de piese strict E1eccsu
~E struind ca poziia final dc Jll.lt
~l fie puri i e~onomic.
Ia[~, spre exemplu, o problem .:u
u puzitie foanc economid (miniatur!) ,
reJlizind ideea ahului dublu cu ajut<lrul bateriei ce se formeaz n cursul
soluil'i i cu!t"inind cu un mat model.
H4.

r.

Ltlbo l ld

.. JI I'ruhll'!Jl:1 ", 1932

AI"tor

.TX

Cu toat.l ~implitatea pozitiei, soluia


nu CHC uoar: I.Rc\! Thl 2.f2 Cgl
3.Ne2,- CfJX.
Problema ce urmeaz arc .un coninur bog.lt, in care ;sim elemente cu

ti u

llbl'RF.

I'I!.OBLI!~U.

cara.:tcr nonim i paradoxal. specific acestui ;Cll~, dup cum :1. calificat-..,
de . Pa ro, .,cbiuu al con<:uT$ului.

UI\

. lk,'I, ' "

101;;. li . /I "~n
11(lI1u1,,'. d" ;d,",
1',.,.",;" I llJ

FEERIC!!
14.6.
"~ I " ~~'nr

r.

L t l~ov l d

SJ,kk ' ilag". Hl-I I-l

L"u d" 1

I\J UI

A/ulM ~x

A Jufor fiX

Sulu\iol

C>le s Urprill1.~tu;\rC, iH Slh';-

cc~i un ca mutri!or

pcrfcrta ~i fin motiv,ltl; l. R J 7! ;;-1 2.Nhl! Ni>2 3.R.:6


Nh} -t.NuS 1;5 + 5.fS c :f6 c.p ;'': ! Al.l\1I1 -

JCI1\.1 pieselo r negre este Justificatl de

Ilcccsitatca de a elimina soluliilc ma\""inalt, care ar fi po~ ib;lc din cauu


lUlll)imii solUlici.
Pennu a mase.\ mai bine jlltcn\ia,
( o lllpo zitorii introduc uneori sol II ii
a par C11 t e (curse), uor de g15i t, c~rc
totuii din anumite motive, nu pOl fi
luate n (on~;dcrarc.
IJt:. un exemplu eloc vent.

La prima vedere, problema se rezolvI uor prm 1.0-0-0+ Rh 7


2.Td7 Tb8X. lnsli ace a st solulie nU
pO~te fi valabil, doo,lrece roeaJ~ nes rul ui nu este posi bili, fiindc5. resele
negru ~ trebuit d mUIe spre a- i da

rq,chli alb po.i bilitatca si phrund;i pe


uril-ontal.1 a 8-a.
In comeciol, trebuie s admi tem
d $olu\ia rc.II va fi analoaga, ns
i;irl rocad: t.Td8 ! Tfl 2.Td 7 'fi8 X .
Adesea dezlegtorul, n cliutarea solUiei, ncepe cu aprecierea rolul ui pie~c1or albe in construirea poziiiei de
mat, dupa ~arc pune la cont ribu ie ~i
piesele nq:Te in vederea desv ri r ii plase! de mat din jurul regelui neg ru. De
.Keea, com pozitorul cauti $li-i ~sc r
vcascl" dez1cgiitorului (ca s-! derU leze!) elte un joc apa rent (la care jocul
de incercare il ncepe albul!), dar care
c~ue .l z din l i ps de tempo, cind prima
ll1ut.IrC va fi chemat s-o hd ne!;Tu!!
Lul un el'emplu elocvent.
Poziia

simpl

u urcazi

dezlegto

rului g(tsi rca pozi iei de mat, cu folosirea pieselor albe prezente: I. .. NdS
2.Tb4 c:b4 X . Dar la maturi ajutoare
ncepe neg rull. DezlegitoruJ, incercnd
sI realizeze matal de mai su" f:icnd

DESPRE PROBLEME FEERICE

11 2

tare n-arc posibilitatea s mtntin


Jccastl poziie de mat, neavnd la ndemn nici o mutare indifcrent de
ateptare. Totu~, pentru ca s-I ajute
pc alb sa bc mat la mutarea a 2-a,
negrul capturu d una din piesele 3l;lcaloare ale albulu: 2.C:d6 Ngi X !.
fn dutarea formei celei mai reuite, compozitorii au avut prilejul s
observe d, uneori, schimbarea locului
Une i piese. nlocuirea unei piese prin
alt,l, mutareol. po7.itiei ntregi. sau. n
fine. rotirea rablei, dau na$tere la o
pozitie apro~pe identicl cu cea iniial3,
avnd n .~ o cu tmul alt~ soluie. Astfel au luat IU$terc problemele g cm ~ n e, a\'nd p .>7:;ii asem3n5roare cu
>uluii diferite.
lat~ cteva pr~,blcme cu gemcni.
150.

Q.

mo\iilor de pioni, se deoscbes~ totu~i


n tre ele, mutrile nebunului negru
fiind distincte i fin flIQIivJte: a) I.Nd2!
,se VIC Cf6 X i b) l.Nb2! d80
2.ftC OdIX.
151 . (;.
"n""isln tie

T ~".ora

nh" ,

1()6.1

A. Tud or"

"Fniry Ch ess Revlew' , 1!)58

Ajuto r JX

Gemen: cu R negru la 1:4

.i-itl/o' tv

Gemen: cu pionul c7 la d7
Soluiile celor doul probleme gemene, repre zentnd aceeai teml a pru-

Ca i la problema precedent, gc
menul se ob~ine prin schimbarea lotului unei singure piese, solu~ia fiind mal
lungi. Se remarc:i economia perfect
a materialului: tOate piesele prezente
(afara de R alb) iau parte la tabloul
de mat. [ata cele dou soluii. culminnd cu matun identice (ecouri):
3) I.Nds Net 2.e4 Tf6+ 3.Rt'S Nc3 X
I b) t.Rd4 Nh4 2.e4 Tel 3.Nd5 Nf6 X .
Problema 152 arc trei gemeni.
lat;!; solu ~i ile culminatc de tablouri
de mat distincte, afar de gemenul d,
c.ue, spre regret, repet matul din c:
a) 1.0a7 Ce) 2.0g7 C:d5 X, b) 1.Te1
Ng3 2.Tc5 Nh4 X , c) I .NeJ Nh6 2.NgS
Ng7 X i d) LehJ Nh6 2.Cg5 Ng7X.

PROIII. E~'E

A IUTOA RE

rent, dt i faptul d, n rolu~ie, cu


toad pre:tena pe tabll a figurilo r cu
mers mai lung, matul le rea!i:tea:t! de
citre modestul pion, care hl un moment dat este acela care poate s efectueze mutarea cea mai lung!.
Joc aparent: LDg8 2.Thl! O:b3
3.Ce6 Dh3X . Soluia: 1.Ta7! Dg82 .Tf7 +
Cf6 l.Cd7 gS X 1
Tot din lceasd. grup! de genu ri fac
parte i aa-numitele maturi ajutoare
; n se r i e. Ia care se suprimli obligativitatea de a alterna mud.rile albului
i negrului. Enunu l la acest gen de
probleme sunl astfel : m at ajut o r
In ser i e de n muelri. cee:! ce Inseamn~ cI Incepe negrul i efeCtuCl'lJ
n mutlri consecutiv (In serie) nt r-o
ordine strict preci51. Albul nu joael n
sol u~ie

117

Iad. soluia: 1-8. ReoHS:e6-dSc4:bs:c6-dS 9.c6 IO.Nd6 CgSX!


$i mai atractive sint :l;jutoarcle n
seric la care existi, 1n po ziia in;i31~,
un joc aparent: daci albul ar fi la
mutarc. ci CHe In mlsurl s:l dea mat
ntr-o mut;trc. Negrul insI. fiind b
mu tare, este nevoit s3 c~pture1.e cu
prima ~a muta re una din fi gu ri le albe
active sau chiar pe aceea care e~t~ ~3t a
d:-i d ~dare mat, ca la probleml de
mai jos.
~ . a. leUeI
.PrQblem- . 1964

1611.

dect o singurJ dad, ndnd

ultima mutare tn30itl de mat. dupI


ce negrul a efectuat toate n mutri
din serie n vederea ctelrii poziliei de
mat pcntru regele propriu.
htI un eumplu edificator.
162. t . Lon......
IneditA?

Mrll "I"'or In u r le

" ,, ' aju to r tn urit

<it

/0 lHu/<lri

d~ .1/

mllt6 r!

Albul b. mutare ~f putea s joace


)-.. Cd6-e8X! Negrul fiind insl la muqre, nu are decit si inaugure"t.c seril
' de mutri prin capturarea calului alb:
1_;. R:d6-c5:b5-c5-d6 6.b5 7.Nd8
8.Rc7 e8C X 1, re"t.u ltnd mltul din jocul aparent, cu singura deosebire c de
data aceasta, cm pul d8, n loc ,1 fie
rhit de pionu! alb, este au tob locat

118

DESPRE PROBLEME rEERICll

Grupa B
Probleme cu figuri feerice -

!cun:i

~i cl re nocturn, ~I' tabla fcut ci-

lindru (CII Sa\1 fiir~ mprim.uca unei CQ!oan~ muginale) etc


Cind condi ~iile sp~ciJlc, desai$e mai
SUJ, nu-I ajut pc .:ompoziror la rcaliz3.tc~ ideii concepute, d po,lte sj recurgl la introduce rea unor fi f;u ri fe~
rice, CII mers neobinuit, dinlre care
'""111 pre7.e nt:l l c usta ~i cl:\
retul nocturn .
Lc ust a, adnd ca simbol ~d,\lna inw.Jrs", se miic ca i dama, dar numai Hunci cind arc peJtc ce s~ri, ph,indu-sc pc cmpul situ at imediat n
spatele piesei (pro prii sau ;"Id"erse) peste
care a srit . Dac5 ac!'st cmp este ocup.! de o pics ad,'e rs:;, acclst~ estI' capturat, iar daci pe cimpul respectiv se
af1 :i o pi e s~ prop rie, cmpul dt,-ine bloCat i, deci, inac~~sibil pentTU Icus!J,
dar piesa respcnid rmne aprat de

numai o linie rec t ilinie (nu In zig-za!;).


Al"nd un mers specific calmui, cll1ircul nOCtuT11 est(' singur.l fi g ur ~ Clre
poate lei;~ d,lm.l adl'e n:l, imohili7.indo
com plet.
Specifi~ul figurilor fecri~~ dc~crisc
mai sus ic>c l.\ i\"('al:l. in s" lu\;~ Jdmirabilei prohlcme de m.li j.". !J .:are gj.
sim i " I'r"""'I'O:: lllullipl.i .1 pionul",
nr~ru.

1&4. Q,

D e~ lr'l t u

~Themu

64 ", 19,,7
PremIul H

l c ust.

Uicuna pOJle fi ilHrodu~~ atit n


I'f<)blcme cu jo.: rc~ulat, cir i in cele
f<'erice. D,ICi{ n pozitia ini l ial a un~1
probleme exist o Hkuld (sau o ald
fi~url fe ... rid), se admitc .:a pionul
ail1n~ pc ul t ima linie d se rrans forme
i n 15custii (sau In figura fcerid resp"liI':I.). rn ,a7.ul lipsei n poziia initiaL, a iigurilor feeTice, nu se admitc
ded! promoia pionului n fi{[uri obi
nuite.
O altii figur! fcerid bine apreciati{
('~tc d llreul nocturn, cu simbolul .,cal
intors", riind un cal cu raza de aqiu"c
mai lungl. p urtnd face una p!ni{ la
Irei 5lritur i dintrodata, ur mlnd insJ.

.H /l:flmn /

i",>er~

~x

In pozi , ia din di.lgr,lm3, negrul, dal':'j


",\ fi 1,1 mULlre, ,IT putea sJ. aleag una
dill c<,I(' I'atru mudri pOJibile aVlnJ
ac<-c.li hlllgim('; RhS- g8, Rh8-h7,
h5- b4 sau c5-c4. Dupi efectuarea
r h('ii 1.C nf5- dl ~ ,l p~re posibilitate.1
unei IIlI1tari IIl.Ii IIm);! 1. . d:dl, CJT('
\'.1 fi imo\it:i, desigu r, de o promo ie
n pionului. In c"ns~c;nJ . ,, ~ gr u l V,l. incerca s~ promo,-c:te 1~'eSt pion n W,l.te

"'

A I.TL C f :'\UJI.I

admise de conditiile impu$c


~cestui sen. cut nd astfel s)i ddirni
.;usd realizarea enun ~ului. Vor rczulu
urmltoarelc variante: l. .. e:dlD + 2.Tdl!
Oh5 X , l...c:d IT+ 2.Cd4! T :d4X. 1. .. c:
.IIN 2.Ne3! N: b3 X (fr NeJ albul ~r
puteJ. ~1 par"lc marul prin 3.CnS2,, ~! ) . l...c:dIC 2.Dd t
C:cJ
((Jptu rarea d~1llci albe constituie (C.I mJ'
1111Ig5 aprare contra ~~Ji lUlu i "!) 1..
~:dl L
2.Cal! Ldl-f} x (mentionlm
el ,bd n-ar fi e.~ist.H pl'7 '~u CI> la
;;1, malul o-ar fi posibil din caU~..1 3P~
r3rii eficiente 3.Le4-e7 5:1<1. respecti,'.
J.Le4-s2!) i I...c:dlCn 2.C" S2-cJ
(impied idnd 2...Cn dl:f5) Cndl-h3 X !
Specificul
problemelor cilind ri ce
cne redat in mod i,,!:enio~ de urm~toa
r<,J. compoliie.
Obscr";:I\', n primul rind, cI <'Sfe
' '':,r;u ,Jt.i coloana ~h. aufel d se ob~
:l1<' un efCCt surprinz:itor ;n urma
Formi rii unui cilindru prin unire~ colo~n ei ~a" cu coloana .g"': Nfs controleui att Cmpurile negre e7-a3 i lO7.
cit ; Cmpurile albe l6-ft (prin 0;7)
5i ,,2-ft (prin 33)!

lIi5. il. Th ..

fisurile

R""~~l>< RomAflli de

"'<I!

ah",

1934

dlf.. dr!c 1.. .J mtlldrf

IH.I deci solu ti a .lce_tui .babr":


I.Tc7-f7! (7.up,,,,ang) Rc!i-d8 2.i'\fs
- a3! (luind sub foc cmpu rile d7

~;

d. (C<!J .'~ nu bsl ~'1:elui ne:;fu decit

un singur cimp liber) RdS - e8 3.Tf7-

f8 " !, 1.. .R.cS-bS 2.!'\fS-a6! (prin ;;7)


1{I,S- aS J.Tf7-fS " (mpul J7 N<!
plzit J~ Rg6! ).

Despre dezlegarea proble melor


N .. nc~pe "ici o ;ndoiu/ cii dez/egare~ problemelor de ,ah
dezvolt gjndirt~ un .. i ,alJisl, ii lrgtfle orizontlll creator, ti
a;u/ s se dcbaTlluze de jlldec~I.~ s~bfon. drzv.lfl/ie ll !ltra $,1,
;,1

aa mai marr

msl/r, CSIClCII

;oe..llli.
1.::. 1. C\H.;UV

C"",pozllor <I II prol!lc", e

Soluionarea unti probleme de


indiferent de numlrul mucrilor
enunului, ute un prOCe5 de gtndire n
cursul cliruia dezlegtorul descoper
ideea rel.!izat de autorul ei. CI. atare,
dezlegarea, ca ~i compunerea problemelor, este un proces de creaie, care
nu se supune nici unei reglen\entlr.
Nu existi, nici nu se poace elabora vreo
regulii, acionnd f:tril gre1. pentru dezlegarea problemelor.
Sistematiztnd experiena dedeglrii a
numeroase probleme, se pot Stabili nsI
unele principii, care pot fi folositoare
n durarea soluiei unei compoziii a
histe. Astfel, aproape intotdeauna se
pot descoperi in poziia iniialii a problemei unele indicii (Belemente trld3toare- dupl cum le-a denumit foute
sugesliv cunoscutul compozitor E. Ru~ah,

sene~cu)

reJ

care

sugereaz

calea in ciiuu-

soluiei.

A dezlega o probleml inseamnii a


gihi pentru alb astfel de mutiiti (prima
i urm3toarele), care d duci ineviu.bil, la orice mutare a neSTUlui, la realizarea matului n numlrul de mutlri
cerut. Dezlegarea unei probleme trebuie
incepud totd~aun.l cu analizarea po1.i~ici iniiale, obs~rvnd fn special poz.i~ia
regelui negru i apreciind rolul figurilor albe din jurul s5.u.
Am adtn in alt5. panc c !Oate
problemele se pot fmpir~i tn doul
srupe mari din punct de vedere al caracterului jocului pe care ti conin, ~i
anume: probleme cub loc a d il. ~I
probleme cu amenin~a r e. Cele
doui tipuri de probleme se dezleag5. n
mod diferit, de aceca este important

[)F.SI'RI1 D!OZI.F.CAREA I'ROlll.fcUEI.OR

122
161,

II. 1'. O.llIdali

(din probleme vechI)

blocada complet cu maturi


jocul aparent din poziia in;i,115 se completeaza, dup efectuarea
cheii. cu <> ~eri c de variante noi.
La

ad~us:at~

1117 .. WUu"' r
(din probl eme "echl)

Cercetlnd pozi~ia problemei de mai


sus, vom constata existena r!t5puflSurilor cu mat b fiecare mutare a negrului, dup:t cum urmeazI: I...C oriunde 2.DclX, l...Ce3! (efectul negativ:
;luloblo<:area dmpului e3 pzit de dam:!.
albl) 2.Dg3X, t...e5 oriunde 2.Dd4 X,
1...g:f3 (efectul negativ: ilutoblocarca
cimpului f3) 2.Cg6X ~i 1...g3 2.h:g3X.
CA uttnd o mutan:: de ateptare, vom
constata d doar regele al b, C:lre nu ia
parte activ!t la jocul ar!tat, poate si
efectueze mutarea-cheie fIri il prejudicia desfl:urarea variantelo r de mli
sus. Nu este greu de V!zUt d aceastli
mutare nu poate fi alta dedt I.Ral! (la
I.Ra2 sau cl? va urma 1...Ce3 + ! 2.?X ,
1.Ra)? c:b4 + 2.?X, I.Ret? C oriunde
2.?X), dup:!. care maturi le pregltite in
p07.i~ia ini~ial(( r~min valahile i in
solUie.

Conchidem c~ problema cercetat","


este o bloclld! completl Itrupl!.

nici o dificultate c
este o blocad1i
compled, deoarece la jocul celor dou
Se constad

ac~a.sd

fra

problem

piese negre snt pregatite r~spunsuri


cu mar: \. ..C oriunde 2.Ce6X i 1...
h6-o5 2.DalX. Ciudnd mutolrea de
a~trprar(', vom conSUta eli i aici o
poate efectua doar regele alb, fiind nevoit sa aleag din cele dau,," cimpuri
accesibile lui numai cimpul b2, tntrudt la I.RaU va urmil 1...bs! 2.?X.
Dar la t.Rb2! se dezleagl turnul negru . astfel d la variantele din jocul
aparent se mai adaug! urmtoarele:
1...Ta3(b3+, e2 +. el) 2.R:TX, 1...T:e4
2.DdIX, I...Td3 2.CC2X , I...Te3 2.f:
e3 X i t...T;f3 2.Cg:f3X.
Problema ce urmead reprc7.inti o
bloc~di complet!t cu maturi Ichimbate.

Pk QB lliME CU MAT IN 1 MU'rAlU

accHei h~teri, n \' cderc~ tnon5.ri resurselor de aprare de care dispune


negrul, ,'om incerca sa activi'd m b~teria
chiar la prima mutare: LTJ4 ++ R:e6
2.Nd5 + Rf5 3.?X, Je aS~l11enea ne n,1ll
convinge el nici dup I.Td + + Rt4
2.Nd5 + R:c3 nu este mat la mutarea
a treia. Observ:\m lns1 el dad pionul
c) ar fi SUSlinut, a doua n<:crcare s-ar
ncunulla de succes. In cOnlecin\"', " 0 111
Incerca 51 aprn1 cu r~ge1e acest pion:
LRd2, Jup1 care ameninl5. 2.Te5 + +
Hod (2 ... RtJr, 3.Tc3 X ) 3.Nd5 X. Acum
treb uie ~: \'crificlm dadi negru! IhlTC
vre" ap:irarc contr,1 ameninl:rii create
prin cheiJ. I.Rd2. Connadm numaidect
CI .l prarea dmpului dS prin 1... d(0):e6
arc un efect nesativ - autoblo c ~rcJ.
d mpului e6, la cne \';\ urma UII mJt
illl<diat: 2.Td4 ++ ~i mat.
OM s nu ne ;;r~biJ\l a decbra d
~i TC'Golvat problema. 1..1 " J.n;\li zi
1II .,i atentl se con~t.It:i c negrul Ji<!'une
de " aprare indircct I mJscat:i .
1...L:lS- b4!, dup:i care nu ,"ai merge
JllIeninp.re;l, deoarece regele va pute.1 s:i
~e refugieze la b5. Considerind mpin!jeTeJ. pionului negru drept slbire a
punctului c4, vom ncerca 2.c4 + , ins~
J up: 2... Rc6 nu obinem mat (J.Te3 X ?
.15!). Vom cuta ded sl-i lulm regelui
negru cmpul dc refugiu c6 prin 2.Dc7!,
el1ameninarca dubl 3.c4 X ~i ~.D:d7 X ,
iar I.t apr'lrCa 2...c-I 3.Tc3 X . S-ar prea
el totul este in ordine, da~ observiim
deodat d dup mutarea lini~tit 2.0c7
negrul poate s r~spunda ~u l ... b:e~ + !
i nu este mat la nlUtare~ a )-.1. Ne
resemn5m i, dlndu-ne seama c n amcIlinarca principal pionul c) va fi su5.1I1l

~inut

'"

de dama albii, alcl>cm alt:i r elTagere cu regele alb, avind drept scop IIU
susinerea Jireet ~ a pionului e3, ci evacuare.l o rizontalei a treia pentru dama
.llbl. E .cutJ.m, n ~omc~in~, mutaTea
crcnd
aCe~J~ 1
ailleninue
l.!te2,
(2.TeS . -.' etc.). Acum, I:t. l...b4, va
urlll'l 2.lkl! cu mat illevit.lbil la mutarea a 3-a. Pu telll s .:omiderm oare
cheia gsit i problem.l rezolvat?
Nu eHe bine niciodat SJ ne pripim,
(i s5. mai rcvellim la apr:irile posibile
In 'idellte i In:l.scarc) ale lIegrului ~i Sl
le vcrificlm din nou. Vom observa, \,1
cele din urm, c nici cheia aleasJ. nu
nte s atisfctoarc, din cauza ap~rrii
J. .. D:c6! la care nu m,li nler;;c 2.TJ4 ,< ?,
turnul fiinu legat.

V..,11I fi ne voili sl re~U"O~l\cm CJ


. Iupu dintrc compoLitor li dCI.leg5 to r
$-a sold.lt ':u (> superioritate pentru
primul. Chea ccJ. bunJ va fi I. Rfl!,
Jup:i care negrul II-arc decit sJ. mai
ncerce i celelalte ap ~ r1ri, pe elre le-.II11
omis in diSCUiile de n1.l; sus: l...R c6
1.Td4 + dS J. N aI5 X ,i 1...f52.Td4 ++
(2.Tc5 +-H RJ6! 3.Tc3 ,{ ? f-il) R:c6
3.Nd5 X.
Problema de mai sus este cOllHruit.l
n spiritul colii boemicne, rc.lli;GnJ nu
mai pUlin de Hei ntlturi regulatc, ceca
~e ~on s tituie spcc iE~'ul acestei coli.
E:<i , \ ~ Ins:! ~i a,\ - t\ulllita co~l.;, 10gid, care es'C ll.v.\lJ nu pe cre~r a
maturilor regubte, ci pc repre:t.~nurea
unor idei logic.::, de luptl nsuHe\iti
in t re alb i negru, car,' se d c, hoad n
\"ate ct~pek' 50111\; (:. O.. a' ..e.\ li deLleg.lTe.1 I'rool" ""']"r I"g ic~ arc 'p"~fi
eul s:i u.

PROBLEME CU MA T IN l MUTARI

verjfjdrii problemei, primul pentru a


constata dad noua 51 crca ic nu admitc
cumva o alt solulie pe lngl cea intenionat sau dad nu se gse~te \'reo
ap~rare ascuns a negrului, ncprevhut
de autor i care face problema insolubil~, iar de:deg3torul pentru a !ie
convinge dac n-a intrat cumva ntr-o
cursa intim de autorul problemei, dad
a gasit r:hpu1l!iuri la toate ap~rhile
negrului i dac poziia iniial a problemei este legalI. Pentru aceasta din
urma trebuie s ina COnt de faptul c3
dac prima mu tare a soluiei o cfectueaz3 albu[, atunci trebuie s fie posibil:! cel pUin o mutare a negTului pc
care ar fi trebuit $-0 efectueze pentru
a rezulta poziia din diagram5. Notam
d dac se eonstad c negrul n-a r fi
putUt s fac nici o mutate care ar fi
condus la poziia problemei, sntem nevoii a deduce d. albul nu poate fi la
mutue, ci trebuie s aJtepte ca ,ntll
negrul s~ facl o mutare!

. ..

9 Sah ul artiHic

129

Verificarea aceasta este absolut necesarI i'l cazul partidplrii [a un concurs


de dezleglri de probleme, deoa rece la
aCelitea se propune uneori spre solu i o
nare, jn mod intenionat, li cte o problem3 incorect3, pentru a-i deruta pe
concureni. La concur$uri de dezlegl ri
se acord puncraje nu numai pentru
glsirea inteniei autorului, ci li pentru
demonstrarea diferitelor def:te ca : ilegalitatea poziiei, duble SO[ulii, insolubilitate etc.
Oricum ar fi, este bine de $tiut c
dezlegltor ului nu i se impune nici o
restriqie n ce priveite incercI riie de- Il
face mat regele negru ~n num3rul cerut
de mut~ri. Aceasta nseamn cI el poate,
cu respectarea riguroasl a regulilor de
joc, s~ atace direct regele negru cu orice
pics3 albl sau si captureze orice figurI
neagra etc . Totui, n ncerclr;le sale,
dezleglto rul trebuie si fie obiectiv,
duilnd nu numai cele mai bune mutl ri
pentru alb. ci ;i cele mai eficace aparlri
pentru neg ru.

AOIl':CIREA IDEII -

AMF~INTAkfA

ind. fieure aplrare anulcaz3 un num3r


de n-I ameninari, rimrnlnd dicJCC
doar una singuri i de fiecare dad alta,
dupl cum ne-a uu! exemplul de mai
jof. Cheia t.Tg5! creead o amcninpre

TElTIAkA

131

176. "dl.ll. ,1 .rlll


. Nene Leipll,cr Zellun,"

175. ,. " O rlCIIU~


.Arbelder-Skok", 1964

l.D:f6X) Nd4 J.Dh7 urmat de mat


imparabil 4.DfS x, cmpul d4 devenind
inaccesibil pentru calul negru (1.Dhn

'x
teipll: 2.Nd5 X, 2.Nf5X li 2.Tg4X.
Cde trci apJl.rJri alc calului negru creen!
trei variante distinc te: L.Cc7 2.Tg4 X ,
I...Cf6 2.Nf5 X $i I...Ch6 2.Nd5 X.
Amen inlarea ~sc urd" are loc Intr-o
p roblcm~ cu mat n J sau mai multe
mut~fi, dnd dup3 efectuarea cheii apare
ameninlue~ cu mat la mutarea urmltoarc. De reguU, amenin~rile scune
sint privite ca un defect de construqie.
Menlionlm totodat3 c ameninlaru
scurt! este folositi, flr nici o obieqie,
1n domcniul problemelor logice din
aa numita ~coall neo-german. Aliitur5m
un exemplu edifieator: 1.01S! (ameninll 2.DdS X) Td2 2.Dh8 (ameninl

CeH! 2.?).
Amen n ,lru

secundara este o amcce apare dupl efectuarea mutarii


ouccan; de apl rare (paradl primul)
in contra ameninlrii (p rimare) creat]
prin cheie. Figura ncagr3 respectiv!
poate Im~ sl cfcnuezc, in locul mutIeii
oarecare. o mutare precis~ (pJrada secundar!), anulind Hit ameninarea primarI, cit i ce.!. secundar;! (vezi u:emninare

piui de la .Ameninprea teriarI". ca


ji problema nr. 90).
Ameninarea le riar! _
ameninare
ce apare dup~ parada secundar! i care
poate fi anulatI printr-o paradit terliarl. Al1rurlm un exemplu edificator.
Cheia I.Nd2! creead ameninarea
(primari) 2.NM X. COntr" clrcia ne-

"BABY' _ BLOCAD,\

avem un a h dublu (b). Bateria pOarta


numele figurii mobile. Astfel la alltu-

180. fi ... C:O,III"


~Stadl o n . 1951

l.eg6 +

mllt

fatele cxcmple avcm O baterie albi a


regelui (a) ~i o bateric alb a calului
(b). Menionim c exemplul de la ~Am e
ninarea teriarr arc o baterie neagrl
a calului.
810uda - tipul problemelor la tarc,
in poziia iniiali, cxist r~spunsuri cu
ma t preghite la toate mutlrile negrului
(bJocada completl - nWhite tO play,
l. engled) uu rIspunsuri cu mat exisdi
dOa r la unele mut3ri ale negrului (blocada incompletl). rn cazul din urml
cheia problemei, avind caracterul de
zug"wang, nu crecaz3 nici o ameninare
direct~ cu mat, ins~ traMforml pozitia
ntr-o blocadl completi, cu meninerea
maturilor preghite (vezi diagrama a),
sau cu sehimbarea unora. din acestea
(\c;o.: diagrama b). Men~ionim c existi
i probleme cu cheia. zug"wang. fid ca
s:!. aib prt)latit vreUn ma t il1 pozil i;
ini iati (vezi diagrama c). 810cada com-

Joc ap.:

I. ..Th ati lib. 2.D;,4 X

1... gS 2.Df7 X , dar


I...Rg5! 2.?X
Cheia t.De2! prcgltete rls punsul cu
mat i la I...Rg5 2.DeS X.

18 1. .... Pllltl!
.Bultt. As. Pr. SIrbI,

19&2

VOCABULARU l. I'R08LEM ISTUI.UI

138

tiei date (motivul ), in ved erea obineri i


unui rezulUI co ncret (tema) ca : m.H
Intr-un numr de mutari, un d dg sau
remid. Indicele (simptomul) ca racte-

ristic al

combin;t i ei,

care de obicei o
sacrifkiul. Combinaia
din diagrama de ma; jos este sugcratl
de po~ iia strlmtoratl a regelui negru
[a marginea lable; i de posibilitatea
nSOeTe,

este

Contraal! este o aprare ~tarc a


lIegr ului prin decl ararea unui .'iah" regelui alb. N u se admite ca in poz~ia
i nj ial~ a unei probleme s fie posibile
unul sau mai multe contraahuri flir
ca alb ul s~ aib la ndemnl dte un
rspuns cu mat. 1n exemplul de ma;
jos este reprezenta t tema contra ahuri
lor combinate cu autoblocare. 1n pozitid iniial exist un contra~a h prin
bateria neagr~ a pionului: 1. . e4 + cu

187. C.

. Academla

(1 ....

1101'

Vlar~g glo ,

11107

PremIul 1

de a red uce, prin sacrifi carea calului,


spaiul de IllJnevrare a dame; negre,
ceea ce constituie motivul combinaie;
date. Terna combinaiei este matul final, la care se ajunse prin aplicarea
ideii constInd n crearea po'Zi~iei de
zugzwang, n care negrul s nu aib
nici o mutare util pentru salvarea par-

tidei. Iad solUia acestui fina!: 1.0f4 +


Dg. 1.Cg6 + ! f:"g6 1.DeJ! (zugzwang)
b4 (singura mutare care amn dezastrul; la 3... g5? ar fi urmat 4.Df2+, iar
la 3...Dg5? 4.Dh3 X ) 4.0,,7 + Dg5
(4... g5? 5.DeI + ) 5.0:b4+ Og4 6.0e7+
Og5 7.0,,4 + Og4 S.OeJ! (di n nou 1.UgZwang!) i d tiga.

rspunsul

pregat it 2.Tg7X. Dup cheia


1.Te3X) la acelai
contraah se schimba rspunsul: 1...e4+
2.Tb2 X, dar mai apare i un alt contraah l...e:f4 + , la care urmeaz
matul din jocul aparent 2.Tg7X.
Cursa nure" este o curd care se
descopcd:i cu uurin de de:deg~tor,
.sare n odli" cum se zice. Prezena
cu rsd u ri neco compozilie m3rcte
\aloarca ei , i mbogete coninutuL
l.Nf4!

(amenin

CON TII AAH

_ DEGAJ ARE

Pentru int roducerea cundor uri se


polte tole ra uneo ri lncllcarea principi ului economiei, p rin adiiugi ru un eia
sau a doua piese n plus pene necesaru l strict, avind nd g r ij~ a le g~si o
lntrebuin ~arc oarecare i in so l u~ie.
C urta tematic! este
solu ~ ic aparentl, care se aseamlna mul t cu solu ~ ia
adevara tI (jocul re al) a problemei, activiznd toate piesele de pe di agram,
da r avnd o rlsturnare prin tr-o apl rare
unici a negrului. Compozitorul va selrui ca glsirea cursei sI fie mai uoarl
dect a soluiei, ia r mutarea de rlstu rnare d fie bine mascatI. La problema
de mai jos ghim: un joc apa rent,
1. . N d7 2.Dg8X ~i 1...Nd6 2.D :d6X; o
cursl tema ticl cu matu r; schi mbate
l.Cf6!?
(amen i n a
2.Dd5X)
N d7
2.D:d7 X ~ i !...Nd6 2.Dg8X, ' cu mutarea de ranu rnare !...Tdl! 2.?X i solutia 1.Cd! (amenin ~ 2.Dd5 X ) cu o
noul schimbare a maturilo r : I...Nd7
2. Df6 X , 1...Nd6 2.D:c8 X i I...Tdl
2.Tf6 X.

188. D U"ChtIC II

.Revlsta de

ahN ,

1956

' 39

Defecte de const ruq ie care deprentro msud oarecare o problemI, chiar dad in ca este realizatI o
concep~ie valoroas, sm:
- reducerea mobilitI ii regelui negru sau legarea unei piese negre pnn
cheie;
- luarea in priza, prin cheie, a unui
pion negru, dad aceasta nu este insotid de un dezavantaj (aparent) ca:
auwlegarea piesei albe sau crearea unui
cimp de refugiu pentru regele negru,
sau expunerea regelui alb la 'In contraciaz

ah;

- plecarea din priz a figurii albe


care efectueal'~ mut~rea de cheie, fr~
ca ea sli fie afezat~ n btaia unei alte
piese adverse;
- aducerea n joc, prin cheie, a
unci figuri indep3rtue, care ocupa IJ
nceput o pozi~ie evident pasiv:
- existenta unei figuri care a fost
introdus numai jn vcde rea unui joc
aparent, fr ca ea 5.'i fie necesar pentru real izarca jocului real;
- transformarea pionului, la prima
mutare, n dama (promo~ia major).
Menionm d
rostul dezideratelor
cxpu~e mai sus, cu privire la cheie, este
s fad gsirea primei mutri a solUiei
ct mai anevoioas .
Degajare _ eliberarea liniei de aciune pent ru dam prin deplasa rea unei
figuri de aceeali culoare (T sau N) n
lungul liniei (orrogonal sau diagonal).
ceea ce va fi folosit de dama la mutarea
de mat. De plasarea figurii ca re degajnd linia nu are, de obicei, un all scop
suplimentar (vezi . Puritatea scopului ~) ,

VOCABULARUL PROBLEMISTULUI

'"

dup I.DdJ! .(amenin~ 2.Dd~ X ) T:H


are loc o eclipsaTe a furnului negru,
fiind ln so~id de autoblocarea cimpului
de refugiu creat prin cheie, permilnd
rls punsul 2.Ng7X .

Economia materialului

cipiu de prima

un prin-

de care tre-

comp02;itorii

~n
s

seama

toi

eHI:

munca lo r creatoare, dad doresc

bu ie 51

in

importana

mai multe. S-ar pIrea el autorul problemei alturate (Mao) a ghit


forml
reuitil pen tru exprimarea ideii sale.
Totu,i diagrama urmhoare de~minte
aceutl presupunere: acelai con ~inut
lM. Y. " ...

r.

(dupA,.V. M.u)
. ahrnaU

v S.S.S.R., 1951

realizeze lucrri cu adevlrat artiseice.


O lu crare consideratl pentru mameI\[
terminat, nu rrehuic s fie trimis in
g rab spre publicare, pinl cind nu se
va incerca o rcprcl.cn t3rc dt se poate

de economic prin redu cerea pieselor,


in special a cd o r albe, c3utind s3 se
ln c redincze celor rmase sarcini ct
193, V. HI "
.abma tl

v S.S.S.R", 19<&8

I.Cd6! (ameninll 2.Cf7Xl


1...Ch6 2.Ce4 X

1...T,h6 2.T,4X
l...Thh6 2.Tf5 X
l...Rh6 2.Cf7 X
interesant. cu o cheie tot ~a de buni,
s-a putut reali ~a doar cu trei figuri al be
e,onomisind totodat~
figur~ att de
important ca dama albi. Este evident
d , respecttnd prindpiul e,onomiei,
,ompo~itor\ll nu va nuebuin~a, spre
exemplu, dama acolo unde funqia ce
i se lncredinleaz ar putea fi nde plini t cu acelai succes de un turn sau
un nebun (se vor vedea i problemele
di n diagramele nr. 87 i 88).

l.Cd6!

(a m e ninl

I, .. Ch6

2.Cc4 X

I...Tgh6 2.Dg2X
1... Thh6 2.Df5 X

1...Rh6 2.Cf7 X

2.Cf7 X)

ECO"OM IA

~lATE R [,\ LULUt

Evacuarea unei linii de aqiune se


produce n urma deplasrii piesei care
ntrerupea aceast linie. M .. n~ ion~m d
In catul ""ac urii, deplasarea piesei se
face lateral i nu n lungul liniei, cum
se intmpl la degaja re. E v acu~ rea poate
fi efectuad de oricare pies, indiferent
de culoarea ei. tn exemplul de mai jos
au loc, n cursul solu~i e i, dou:!. eV3.c u ri:
?rima este efeetuat prin mutarea de
cheie !.Na7!, evacund ori'tonrala a
patra, pentru ca la rspu n sul 1...b~ s

po,ltl urrl\a 2.Dc~ X ; a doua evacuare


se produce dup deplasare.1 nebunulu i
negru, CV.lcund coloana "e" I .. N o riunde 2.De8 X .
Exerciiul sintetic rec onst ituirea
poziiei unei probleme dupl soluia dlt
(cheia, amenin area i variantele redate
n notaia prC!SCurtat~). Lucrnd la reconstituirea unei probleme, problemistul
nu trebuie sl se limitczc la reco nstituirca unei pozi ii n care se re a li zeaz
toate \'u iantele indicate el bazJ de

C EMEN

143

plecare. Aceasta cons tituie, de fapt, dOH


p rim.\ crap I a e xerci iu lui.
A do ua etap:!, nu mai pU in important, estc precizarea mutrii de c hei~
a solul iei, adid stabilirea judicioasl .\
dmpu lui unde va fi plasarii figura care
efectueal!J pri m ~ mutare a solu i ei, e,i
tind defectele enumerate la .Defectc de
c.onstruqie
A trcia etapa, tot att de imponan tl
ca primele doua, o consti t uie ve rificarea poz i~iei gasite, n vedcrea consutl rii legal irll.i i i corect itudinii poz iiei.
rn spccial se YJ cerceta dad nu eSte
pos ibi l~ realizare.1 e nullului prin efectuarCd un ei alte chei decit cu indicat1i,
sau dael nu sint posibile al~c maturi
(dualu ri) altu ri de cele ccrute.
Figura cr it ic - figura ce efectueaza,
n cursul solu t i ~i, o muurc c ritic (vezi
. Mutarea cr iti cI~).
Ge men al une i probleme sau al unui
nud iu eHC o com poz ii e avnd aezarea
pieselor i d e ntic cu prima, avtnd o sin
gur:! modificare. care duce la o schimbue comp let J !>O luiei . Gemenul sau
nlai mul li gemen i se oblin prin:
- schimbarea lQ(: ului unei sin~ure
piese (albe sau negre);
- jnloc uirea, suprimarea sau adu
garea un ci singure piese ;
- deplasarea ntregii poziii sau, n
sfqit, prin rotirea ublei cu 900 sau cu
180. Problemele cu gemeni sInt r'hpinditc n dome,\iul problemelor feerice
cu mat ajuto r, dei le intlnim adesea
~i la compoz iia ortodox. Mai jos pre
7.entam o problema dircct, avnd i un
gemen.
q

..

VOCA BULARUL I'RO BLEM1STULUJ

195. W. Pul,
Wocl"mSC:hach- , 1912

. I)~ut""he

Ge m en:

Cli

196 , G..... Tu"ru


.He"l w d e Sah , 19~2

"

regele alb la aS

I.Th2! R~4 2.Dc4 R:t3 3.T;1.2 X


L .R oriunde pe orizonta la :l 6-3
2.Dd7( + ) urmat de 3.Th6 X . Gemen:
I.T:l6!! R: a6 2.Dd7 Rb6 3.Db7 X .

197. N. O. Lu,_
.Hcvbln d e ah", 1966

Ideea dintr-o co mbinaie ~ahi st!l este


1l.pogc ul combinaie; alese ~i rcali u lc de
co mpozitor , ca reprezint concepia
fu ndam ental! strategici :1. p robleme i.
Ideea indid uIta pentru cfecrouea
co mbinai e; i rs punde la ntrebarea
cum, prin ce mijloace tactice se obine
Tel.ulutul dorit.
Idta l problen13 cu joc regulat
sa u fctriei, la care absolut to ate m ,HUri ie din sol u~ic i din joc aparent (dac
acest ... u;sri), ca i la eventualul gemen,
snt perfect regulate. Problemele de mai
j05, avind cite o singuri variant3. cu
maturi perfect regulate, snt ideale.
Tata solu~iile lor; 1.M a5 2.Rcs a:b4
3.Rb6 b3 4.a:b3 + Rb4 S.Ca2 X !, La
ajuto r ncepe negrul: l.Ca7 c6 2.Rb8

A.Ju/or 4x

c7 + 3.Rb7 c8D + -4.Rb6 cS X . De notat


d , daca ~ ez311l regtie alb la t 4, se
ob~inc un gt men cu o soluie simeud
i ident ic! ( l.Ce7 etc.).
Ilegalitatea unei pazi Iii - cazul dnd
pozitia unei probleme nu se pO.1 te ob
ine pornind de la pozi,ia ini,iala a

lOEE'" _

lNT1,UERENA

pieselor printr-o partid ima!:inarl, cu


respectarea regulilor jocului, in care caz.
vom avea ilegalitatea abfolutl (inadmi~ibiI5) ca spre c!(emplu la problema aHi198. , . UmAr ..
Hornnil de ah". 1939

~Aeviltll.

turat!: nebunul negru n-avea cum sI


ajunga la e8 n prezena pionilor neml~cai de la nceputul partidei d7
199

A.

~Jamiilca

r.

.H.~h lil l e

Gleaner ".

1891

t. Na7! Rla7 Z.

10

ahul

artistic

eSTl

f7.

Menionlm

totodat)\ el aeea$I\I.
ar putea sI aib o poziie
perfect legali, dad toate piesele s-ar
muta cu un dmp spre Jreapta. In cazul
dnd poziia dad nu poate rezulta dedt
n urma transformiirii unui ['ion, ilegalitatea eHC considerata. relativ:! (toler.bil~), ca la problema lui Mackcn:.:ie:
ultima munre a negru lui n-a putut s3
fie alta dech I...Ra7-a8, dupl ce pionul
alb de la b7 s-a transformat \n nebun
(b7-b8N+).
problem

Inso lubilitatea unei compoziii - un


defect destul de frecvent (ca i solUli"
marginala) la problemitii care ~e grlbesc s3 publice o problcm~ fir! s-o
supun n prealabil unei analize mai
riguroase, spre a constata dad intenia
autorului sc rcalizeaz! la absolut toate
apara riIe negrului (vezi, spre e)templu,
problema din diagrama nr. 91).
I nte r fere na _ . ntreruperea
liniei
de allliune (interferare) a unei figuri cu
aqiune lunga printro alt pied de
aceeai culoare. Dac3 ntr-o problem!
are loc, n doua variante, o interferen3
reciprOC3 !i pe acelai cmp ntre [IIm
i nebun, astfel de combina~ie poartl
numele de tema _Grimshaw. In e:c:empiui de mai jos, dupl cheia I.Nh .. !, negrul este 1n zugzwans, po:ti~ia devenind
o blocad complet5. tntr-adevar, la oricare mutare a pieselor negre se produce
cte o sl~biciune e:o:ploatat3. de alb pentru a fac e mat: 1...Tg6 2.Df2X, 1...Tg7
2.Dh6X, t. .. Ng7 2.Df7 X etc. Ultimele
dou variante constituie tema .Grimshaw~.

VOCABUI.ARUL I'ROBLEM I STULUI

"8

Mat Ihodd (regulat) este matul economic i curat in acelai timp. coala
boemia ni (ceh) n compozi ~ ia ahist~
cere ca o problemi s aib nu mai
puin de trei maturi regulate, dup~ cum

reiese i din problema al~turat. Cheia


I.Rb6! pune pe negru in poziia de
zug",wang,
riante:

rezultnd

urm3roarel e

va-

203. GII. Go, .. u


.Reviltl!. Rom,\n/\ de al' , 1947

Maturi ecou snt peret:hi de maturi


Jnaloage, cind tablourile de mat se aseamln~ ntre ele, regele negru UCUt mat

aflndu-sc pe cimpuri de ac eeai culoare. tn cazul dnd regele negru se


~fll ntr-o variand pe cmpul alb, iar
In cealalta pe cmpul negru, figurile
i ibc ocupnd n ambele variant e poziii

analaagc, 3\'cm maturi cameleon-ecou.


Problema de mai jos lIe va Himuri
asupra acestor notiuni. Dup1l. deia
I.Nh5! negrul c~te zugz<Yang, rczul t1n d
urmato.lrele variante:
204. S. lIul ... '
"lJculsehc Sehaehzcilung~ , 1908

I...R:d6 2.Ce4 + Rd7 J.Ne6 X (modeI);


1. .. d5 2.d4+ R:d4 J.Df6X (model)
2.e:d3 e.p. J.Ce4 X (model), 2...R:d6
3.Dd8X (neregulat);
1...R:f5 2.DhS+ RfG 3.Ce8 X (curat,
dar neeconomic - Cbz nu contribuie
la mat), 2... Rf4 3.C:e6 X (neregulat).
1...e3 2.N:e6 urmat de 3.Ce4X (econom;..:, dar impur, cmpul d5 fiind p3zit
de dou~ figuri albe).
Matul oglind.li rezuld cind cele Opt
cmpuri din zona regelui Ucue mat snt
libere de orice pi es (vezi, spre eum plu, diagrama nr. 43).

<x

1...R:f4 2.Td6! Ro' 3.Ng4 R"


4.Td4X;
I...Re4 2.Nc3! RIS 3.Nf} R:f4
4.Tf6 X - ecou
matului din prima
variand;
I...R:f4 2.Td6! RIS l.Td4! Ro'
4.Ng4X;
I...Re4 Z.Ne3! R:f4 3.Tf6+ Re4
4.NfJ X - o noui pereche de maturi
ecou. Daci la I...Re4 2.Nc3! negrul va
juca 2...Rd5, atunci dup1l. 3.Nf3 + Rc4

"

VOCABULARUL PROBLEMISTIJLUI

150

Motivul comb i naiei este d;u de po'


pieselor la car~ ajunge la un moment dat jocul i care sitl1~~ie sugercazl
posibilitateJ. infll.ptuirii combina~ici.
Mo ti ve geo m etrice - termen conveniollal pentru a cuactcriza unele
midiri de figuri pc tah!3, micri care
~c remarci!: in cursul soluiei din punct
de vedere grafic. La problema de mai
jos, a,'em mic3ri de ap ropiere pc dia~i~ia

pc cmpul critic. La exemplu! alhurar,


208. A. 1'. hao u !t::
. Slll1ovskl Glnsnlk", 1959

207 . ". ' 1II1J


.Amerlcan Chee3 Buldln", 1\109

"

IX

sonale paralele a nebunilor de culori


contrarii. Cheia I.Ta4! pune pc negru
n poziia de zugzwang, rezultind urm
toarele variante: l...g5 2.Nh7 + Ra2
3.N:g8X, 1. .. Nf7 (e6, d5, (4) 2.N:g6
(f5, e4, dJ) + etc., I...N(;7 (f6, c5, d4)
2.Nf8 (e7, d6, <:5)+ Na2 J.N:N X ;
1...NeJ+ 2.R:e3 etc. O astfel de repetare a unei~ i aeeJei2 i mane vre poart
numele de mica re sistematid.
Muta rea an t ie r itic - mutarea unei
figuri in sens invers, n comparaie eu
mutarea ,ritid, traversnd c'llpul criie spre a evita o interferare ult e rioar

dup! cheia LNc2 se amenin3 2.Cd+ .


ceea ce oblil:~ regele negru sli ocupe
cmpul critic, intcrfernd ncbunul propriu 2... Rd4 3.Nel X. Negrul n aplrare
trece cu nehunul peue cimpul critic,
pre"enind intcrfcrarea sa i anihil1nd
astfel ameni na rea, manevr nsoid de
~nu!llite efecte negative, exploatate de
~lb: I. .. Nst 2.Nh6 i J.Ng7X, \. .. Nf2!
2.Ch6! i J.Cg4 X.
Mutart:t crit ic - mutarea unei figuri traversnd cimpul critic, pe care
se va produce ulterior o interferarc a
figurii care a efectuat ni,,Harea criticii.
Manevra aaasta are ca scop anihilarea
pozi ~ iei de pat i formarea unei baterii;
pentru aceasta sint necesare nu mai
puin de trei mut ri: 1) efectuarea mut~rii critice, 2) interfera rea figurii critice (formarea bateriei) i 3) activi:tarea
bateriei (ah i mat prin descoperire).
Celc trei mUt;)ri cunstituie cunoscuta tem indian t pe care Il glsinl

VOCABULARUL l'ROBLEMISTULUI

in poziia iniial. Aufd, prima verticala de la sdnga pentru alb i de la


dreapta pentru negru poart numele de
coloana turnului dame; (rD), a doua
coloana calului dame; (CD) 1 treia
- a nebunului damei (ND), a patra
- a damei (D). a cincea - a regelui
(R), a asea - a nebunului regelui (NR)
nc. Liniile orizontale, ca i la notaia
.Igebric~, sinr numerotare de la I la 8,
nd cu o $ingur~ deosebire: att albul,
clt ~i negrul ncep numerotarea fiecare
din partea sa. Astfel, prima orizontalI
de jos a ublei este pentru negru orizontala a S-a, orizontala a 6-a pentru alb,
esre n acelai timp a 3-a pentru negru
etc. Iat cum se notead pOl':iia problemei lui M. Stan dup notaia englez:
alb - R-CR4, T-NR3, T-NR?, N-TDI,
N-ND4, C-CD1, C-CD5; negru
R-RS, T-TD6, T-CR3, N-TD4, N-CR!.
P-CR4; mat n 2 mudri. Soluia:
1.17-NRS! (amcnin~ 2.T-RSX) T-ND6
2.C-D2X, L.N-ND6 2.N-D3 X etc.
Notatia ~ Forsirhu servete doar la
notarea poziiei statice a pieselor de pc
tabl~. Nourea se face ncepind cu partea de sus a tablei n direqia de la
stinga spre dreapta, rind pe rnd, notndu-se num~rul cimpurilor libere, cu
intercala rea iniialelor pieselor existente,
separat pentru fiecare orizontal. Piesele albe se notead cu litere majuscule,
iar cele negre - cu minuscule. Iad,
spre exemplu, poziia pieselor din problema lui M. Stan, redat~ conform notaiei
~Forsith *:
6nl/ST2I6tl/nC4pll
2Nlr1Rtlt4T2/S/NC6/; mat ln 2 mutiri. Se poate nota i mai sumar, f~r a
tine cont de fiecare o rizontali'( n parte.
rn acest caz, aceeai pozitie se n nOta

as tfel: 6n6T8tl nr.4pJN I rlR I t4T10NC6.


Obstructie - ntreruperea liniei de
aqiune a unei figuri cu aqiune lung~
printr-o altI pies de culoare contrarl,
ca spre exemplu, la problema lui M. Sun
de la ~Notatia~, la prima pereche de
\~ riante.

Parada (apJrarea) primari, secundarI i ter iarl (vezi exemplul de la


~ Amen in area t e riarl~) .

. Patru mini pene tot (.Four Hands


Round, l. englez3.) _ denumire adoptatI pentru caracterizarea unei interfcrenC mutuale duble (in doui'( perechi
de vJrianre Grimshaw, cu dou cmpuri
critice) intre un T i un N negri. So211.

~.

II. Qodhrl

.AI,emcen HQndellblad~ 1917


Premiul II

'X

luia:

1.egJ! (amenin~ 2.T:g~X) l...


T(N)c6 2.e4(D:c?) X, I...T(N)g6 2.ChS
(Ce6)X. Variante secundare : l...e6
2.eSX , 1. ..T2:h4 2.Ce2X,' t...T6:h4
2.D:f? x .
. Perpetuum mobile" ene o probleml
de tipul blocad~ comp!et~ cu o cheie
reversibill, adic dup~ efectuarea cheii

NOTAIA

"FORSITH" _ PICKA!>1INN't

213. II. M. HUlt

rezultl o probleml nou, avnd drept


cheie mutarea care duce la pozi~ia ini~ial~. La problema de mai jos e"istii
urmJtorul joc aparent: 1...d 2.Da8+
c6 3.Dg8 X . SoJu~ia incepe cu cheia
1.Dg\! i la 1...e5 urmead 2.Dg8+
Rc6 3.DaS X. Ded, ordine.1. mutlriJor
din jocul aparent ~i din cel real se
schimbi n mod re<:iproc, ceea ce constituie esen~a temei ~Bau". Dup cheic
se obine o poziie reprezentind o nouii
probl em cu mat in 3 mutri, a d rci
solUie incepe cu l.Dgl -a7!, revenind
astfel la poziia ini~iala.
212 .

IL

153

,.'idskrlft

Ilir

SehQek,~

1918

MIIIUUC

.. R.vbtQ de

ah."

1958

dou~

perechi de variamc tematIce:


l.Da8! (amenin 2.Dd5X) c6(Nc6)
2.Da4 (a7)X, 1...e6 (Ne6) 2.e5 (DhS)X.
HPickaninny (pui de negru) - denumirea unui pion negru dintr-o pro214. H. W. BeHUlllI11

1915

. Pickabish" - o varietate a cunoscutei teme .Grinuhaw, cnd se produce n dou3 variante o interceptare
reciproc i pc acel ai cmp ntre un
nebun (Bishop, englezete) i un pion
neg ru aflat pe locul su iniial (Pickaninny). tn problema de mai jos, avem

POZITIE IN OCLINDA - PROBLEME HETERODOXE

155

buie la ridicarca la maximum a emo i ei


cHctice. La exemplul al~turat, albul
creeaz~ prin ,heia t.Ch6!, ameninarea
2.Cg8 X . Negrul se aplr1l impotriva
2 17. Ii. 1. UmllO't
.a.hmatl

"

s.s.s.n.",

19,(5

Ma! In O muld rl

Nu cne n regul~ aez area tablei


(collUl din stinga este alb). Rotind
tabla cu 90" rezuld poziia de mat
f~r]( efectuarea vreunei mutiri.

~cestei

;lIneninlr i prin evacuarea dc


nebun a liniei de aCiune a damei,
in tcrferind totodatl de cinci ori alte
piese proprii (tema ~B-ValveU): I...Ng6
(intcrcepdnd pionul g7) 2.D:h-I X,
L .Nf7 2.D:g7 X , L.Nd7 2.Ne7 X (nu
merge 2.D:g7 X, dama fiind legatl)
I...Nc6 2.Te6 X i 1... Nb5 2.N:h2 X .
ctre

Probleme feer ice (,'ezi

. ahul

fe-

erie~).

Probleme um oristi ce sin't probleme


cu un enun puin obinuit (mu In O
mutiri sau n 1/2 mutare) sau pre.1
simplu i uor (mat ntr-o mutare) i
care dl totui, de gindit, in special unui
dezlegltor nerutinat, care va trebui sa
d"5cop"r~ ccc~ ce "I1U ene In rcgul!~,
ca IJI e'l'empldc allturate.

Maf Infr-G mufan

Nu esrc n regulI numirul pieselor


- 9 pioni negri; $uprimind oricare
din aee~tia, devine posibil mat ntr-o
mutare.
Probleme heterodoxe sint probleme
la care ~lIunlul nu este cel .... binuit b
probleme ortodoxe - alb joacl i face

VOCAIIULARUI I'ROBLEMISTUlUl

156

219. V, 'a,lu Ua
.L'lInlln Seacc.h[stlea~, 19-&8

m~t n n mutlr; (In.i .S~hu'

fcuic).
Promoia minori li. pionului
transformarea unui pion. ajuns ~ ultima orizontali, ntr-o figurI mai slabi
decit dama, pentru a cvia "patul~ sau,
intr-un cu. special, in cal, dnd acesta
poate fi mai eficace decit da ma.
Puri utea scopului (Zwukreinhcit.
1. germani) - ~u.ul cind se cfectucul
o mutare avnd drept singur KOp realizarea ideii, fIrI il i se acorda aceuei
muclri vreo funqie suplimentari. Oac3
vom compara cele doui probleme al~218 . .... "TU III"
.Funksehach", 1926
dam

curate, vom constau ci ambele realizeul

~cee.1.fi

idee -

eviuru

poZiiei

de pat. insolirl de deg.ljarca liniei "crtiule de aqiuilc pentru dama albi. rnsI
la prima probJcm~ cheia nu .re alt scop .
decit d degajeze linia (1...R:gl 2.0c7X),
pc cnd la a doua cheia are un scop
dublu: degaiarea liniei de aciunc
(L..bIC 2.0r7 X ), du ,i prcgltirea rlspunsului la tran.~formarea pionului in

(l...btO 2.Ta8X). Deci, la prima


probleml puritatea scopului este reali7.atl, pe cind la a doua nu .
Rex soluJ" (regele $ingu r) - probleme in care negrul nu are dect o singurl piesl - regele.
Sacrificiu _ oferirea unci piesc proprii n "ederea obinerii unui avantaj
poziionat. Acceptarea ncrificiului de
due advtrsar poate fi obligatorie (sacririeiu rOrlat), cnd este insoit de .,ah"
~i nu cxisti alti selpare dedt luarea
figurii ce a declarat acest .~ah, sau
~cceptarea sacrificiului oferit poale fi
faculutivl.
StmilegJturJ este o formaie;n care
intre o figuri alb:!: cu aciune lungl (O,
'r sau N) ~i regele negru, aleut pe linia
de aqiunc a primei figuri, se aH! doul
piesc negre, astfel el la deplaurea uneia
din accsteJ, cu scopul de a para ameninarea creat! prin cheie, ccalaltl ti
mine le):atl. Semilegltura poate fi completl uu incon\pled. Cea completl arc
loc arunci cind tema combina~iei rczul tI

P R OMOIA

MINOR A -

SFMll.EGATURA COMPLEXA

in urma ueplas:iri; pe rnu, a celor dou:l


piese negre scmilegate. dnd natere la
dou5 variante tematice, cu e:l: ploa.l3rea
obligalorie a l egrii piesei rmase nemicall, dupl cum estc cazul la problemele din diabcamde nr. 74 i 75. ln caz
contrar, adic~ atunci cind tema combilu~iei rezulta n urma deplasrii doar a
unei singure piese negre din cele doul
scmiJegate, avem semi[egtu r a inco mplell. La problema ali tu rat avem dou~
perech; de figuri semilegace: D i T albe
220. O. (o,llchl

rea calului rlmnc nee).:ploatad. Tema


- e~ploatarea legarii figu rii
rlmase nemicat - are loc doar dupl
ap3ruea turnului de dtre cal: l. ..Ccl
2.Dd5 X i I...Cf4! 2.Dd4X (ultima va
riand rea];zeul aa-numita temi .b
no,ci,;"). Varianta secunda r 1... bJ
2.c :dJ X completeazl umon;os coni
Ilutul aceste; lucrari. Constatlm, deci,
di dei neg rul se ap r:i mpotriva amenin~rii prin deplasarea pe rnd a cclor
dou figuri semilegate, semilegiitura din
problema cit~t nu o putem consider~
decit incompl e t.
Scm ilegitura complua eSte o semi
legt\lr5 complet~, la care albul este nevoit s3 dezlege, n mod indirect, prin
mutarea de mat, figura neagr din semileg~tur3, rmas I"gara exploatnd in
Icrfcreni"re~ ei de ctre eealaltl figur
neagra. dupl cum se ntmpl n problem~ de ma; jos. Cheia l.Nf6! amcninii
cu 2.Td5 ++ ~i mu. Variante tematice
~impje slnt: I...T:f6 2.C:b3 X (exploacombinaiei

221, ". " 1

~L' ltalla

- To3 i T i C negri - NfI, ns


prima semileg3UHil este incidental i
nu servqtc dect la crearea amenin~lrii
prin aueoleg3Tea ;ndirectl[ a damei albe
- 1-Ta5! (amenin~ 2.D:d3 X ). Negrul
poate sa se apere direct prin deplasarea
oriunde a turnului din semilcgtur3 sau
prin aplrarea turnului cu eal ul. Astfel,
la depluarea turnului pe orizontala a
3a, va urma 2.Dd5 X , iu la deplasarea
pe colo;lM .d - 2.C:e} X (\...T:d6 +
2.C:d6 X ), ns3 n toate variantele lega-

157

SellcchIUlen", 1922

158

VOCAIIUI .ARUI. r>ROBL[MISTUlUl

tnd legarea calului negru ,; l...C:a4 +


2.Te7 X
(exploadnd legaru turnu
lui negru). Du negrul poate
complice
jocul,
fcnd
obstrucia
nebu nului ,Ib P' coloana
1... Ce6+!, 1, care albul
t rebui

"

.'

dspund

"

"

prin 2.TceS X !, dezlegnd tur-

nul negru i exploatnd astfel interfc-

rarea

Qri~ontalei

Solul ;a

mar g in~I

"Dubla solu~ i eu .
Subvuia nd: -

(dubl)

--

, ""

ra m ifica ~ie

vari ante din probleme


multe mut,h;; ince pe

In

"

\ ' ('Zl

a unei

mai
muta rea

228. W. , .. 1,
_Dcu hehe W ochen liChach- , 1908

a 6-a de elin e caL De-

blocarea pre ventiv a cimpului c4 dl


na jtere la variante s~undarc interesante,

care mbog5~esc con\inutul acestei lucra ri: I...Nf3 2.c3 X , t...Nd5 2.Te6 X ,
I...Nc6 2.TdS(7)X.
Simbolic (p roblema) - o problema
avnd o pozi ie grafid ;l. pieselor reprezentind o litera, o cifr~, un obiect
etc. Exemplul altu ra t este Interesant
prin faptul c5 pozi ~i a ini \ ial rep rezint:!
litera ~R~, dupi. cheia 1.0c2 (amenin a
2,D bl X) rezuld litera ~ A", dup muta-

2.22. Il. Raau .....


HSkokbllldet". 1927

>x

rea de aphare a negrului I...T:b2 rezulta litera HH~ , iar ;n pozi\ia de mat
- 2.0:b2 X , avem litera .K" !.

doua (sau i mai trziu) de aparare a


negrului. Problema din diagrama aHi tu rat are 2 variante, fiecare cu cte
doua ~ubvariallt e ; le re d~m mai jos pe
toatc:
I.NgS-ct R e6-ds
2.NcI-b2 Rds-c of J.Ng6-f7 X .
2... RdS- e6 J.CdJ-f4 X .
1...Re6-f6
2,CdJ-f4 Rf6-eS J.Nd -b2 X .
2...Rf6-gS J.Cf4 -dS X.
Men l ionm c3 primele trei maturi
snt regulate, iar ultimul este numai
economic (nu este pur din cauza cmpului .rof" pbit de trei piese albe).
ahul feeric constituie un do meniu
~l compoziliei foarte vast, bogat in idei,
il1 stare sI incin te pe iubitorii frumosu-

160

VOCABUl.ARUl. l'KOIILE.\ IISTULUI

226. A. IlPOnl~
.Hcvista Romll.nA de ah-, 1934

n Task~
(tema-record) este repre:tenurea intr-o eompozi{ie a une i idei sau
a unui clement strategic oarecare intr-un
numlr maxim de varia nte. La problema
de lOai jos gsim
idee originala : promo~ia pion ului negru in trei figuri cu
men diferit, albul fiind nevoit sl-i
transforme de fi ecare d,Ha pionul siu
'l.Vansat n icela1i fel de figu r~ pentru
a putea da mat la mutarea a patra:
I.b2-b3! (:t ug:twang) alD(N) 2.f8D Ufmat de 3.0a8 i 4.0f3X; 1. .. aIT 2.f8T!
(a m enin~ 3.Tc8 i 4.T:c)X) a2! 3.Tf6!
(3.Tc8? pat!) R:h4 4.Th6 X; l...alC
2.f8C! urmat de 3.Cg6 i 4.Cf4X . Un
task dificil!.

Mal In J mnlolrl

22 7. W. Pult

Negrul di$pune tle o Ilcustl; accasd


figurl se mid ca i dama, ns numai

uunci cnd poate


(indiferent
Imediat !n
.arit. Albul
turni, care

s~ri

peSte vreo

~rhe

Theory or Pllwn Promollon

11112

pie~:I

de culoarea ci), plasndu-se


spatele piesei peste ~arc a
dispune de doi dl rci nocse mi~,l ca ~i calul, putind

face dintr-o data l-} srituri, nsl nu-

mai ntr-o singurI direqie (nu n zigdevenind anfe] o figuri eu ac~iune

Uj;:),

lung!i. Menionlim c n poziia din

diagraml, negrul este pat, neputind efectua nici o muta re: llcu5ta n-are peste

ce slri, iar dmpu rile el i e2 fiind p!izire de la distan de cei doi dl3re i
nocturni. Soluli3: 1.eneS-d)! Lc3
2.Cnd3-b7 Lel 3.Cnb7-f5X. Problcma are i un gemen, cu Lh3 la g2,
cu solu lia: I.Cng6-h8! Lc2 2.Cn
c5-b7 Le2 2.Cnh8-bS X.
ah prin desco perire este un ~ah
dat de o baterie intra ti in ac;iune prin
de plasarea figurii mobile (",:ti ~"BatericU).

M al

rn 4 muUlri

Temi - o anumita mbinare a elementelor strategice, constituind COOlinutul unei probleme. Temele poa rtl, de
cele mai multe ori, numele compo:titorului care le-a propus pentru prima dad
(de exemplu, tema "Grimshaw", ~No
"otny~ . Schiffmann~,
.hac"", .50-

AH

mov'" etc.), numele ora~u l ui sau regiu nii


unde au fost descoperite i studiate
(tema Moscova, Cr imeea, java cre.) sau
snt numi te descript iv, J upl elementele
str.uq;ice puse la ba:;ea cOlll bina ~ iei tematicc (tema de:,dcg ri i prcvc,uin, a
punc tului de intilni re etc.). Unele tellle
se pot ~Ol1l bin .l. nt re ele. O tem I poate
Ei aleas:i de compozitor du pl bunul siu
pl~ c s ~ u poate fi im pnsl cu ocazia orb:mizlrii unui concurs, to~i pJrt i ~ipan\ii
fiind obligai sI trateze nu mai tcma
anuI\ \at:i. Asthi sint ~unosc utc peste
;co de teme caIal0l>ate, majorieaec& din
de la p robleme cu douit mutlri.
Tema cornbina1iei (ln gene ra l) c.te
"nsamblul imprejur:irilor tactice care
scr" e~c la realizarea ideii ii deterrnin'1
scopul combi naiei, rlspunznd la ntreInre~ ce :l.nume se ob ine n urlll;\ apli<::iri i com bin aie i (matul, cft igul unei
piese, obi nerea un ui ava nt aj pozi ional
ele.).
~Tempozug ~ (muure de tempo, de
.1.$teptare) _ o mu tare indiferentl, f r
nici
ame nin a re, care se efec ul c az
ex:dusi v pentru a oblig" pa.nCo\ adversa
s3. facI, la rindul ci,
,ll utare oJ.reeare,
ceea ce ,.;). crea a'lumite slibiciuni n
poz i ia sa. A,este slbi,i uni "o r fi exploata te de ilccla care execut mutarea
de atep tare (vet i ~ Blocada " ) .
~ Tuburi de orgi" (The O rga'l Pipes,
1. englez) _ o denumire a unui aranjamc:n t curios de patru figuri negre
tema t i,e, aflate pe accea~i linie (NTIN),
care se interfereaza reciproc in cursul
solU ie i pe patru cmpuri, re1.uldnd
patru va riante cu ,aracteru! celor cunoscute de la temele Grimshaw sau
Novotny. Prima p robl e m de acest fel

11

ahu l

artistic

161

PRIN DESCOPERIRE _ T\JBUIli DE ORGA

fost compus de renumitul ,ompoziwr


ame rican Samuel Loyd, in 1857.

il

Lt,.,

2:!:I. S.
. ClIc .... .\IOUUl ly ", I ll<.ii

Denumirc.l acca.t;L ar vcni de b.


cele patru linii de aciune ale figu rilor
negre tematice, care snt asemInate cu
tuburi de org i care, pe rind s1 nt
interferate _ aStupate, fcnd s ~cnte"
m
cite
~mel odie de mat La problema
lui Loyd glsim pat ru perCi:hi de incerfe rell ~e Gri mshaw, da r aceaSta gnlic
pozi~iei de zugzwang: J.IkS! T(N)f7
2.Ch5(DH)X ; I...T(N)g6 2.Ch;(Dg5)X,
\...T{N)f6 2.D:d4(DH) X , I...T(N)g7
2.Dd6(Dg5) X. tn decu rsul celor mai
bine de 100 de an i au fost compuse mai
multe zeci de probleme folosind mecan is mul o rig inal descoperit de Loyd. l n.I
toJte aceste.1 se deosebcau de p roblema
inilial doar prin poz i ~i a regelui negru
faI de figu rile ncsre tematice i prin
event ualele cmpuri de refugiu. In ultima vreme au fost construite probleme
llIooerne (cu cu rse tematice), av nd specificul temei Novotny (i nu GrimshJw),

VOCABUlAkUL Pk 08Ui MISTULU I

.62

care se prcteu:5 mai bine la actual i'l.nca


ideii vechi. rn problema din dia;rama
de mai jos, ghim trei curse tema tice:
lod!? (amenin{l 2.Cd2 X i 2.C:g) X )
g:f2! v x , l.e4!~ (2.T:d4X i 2.NdS X )

m.

8. L... U

Sch.kcnd Nederland,

19&

Cc6 ! 2.? X i Lb4!? (2.T:d4 X i


1.Cd2 X ) C f3! 2.? X. Solu ~i a: I.b3!
(an'enin~l 2. Nd5 X 2.C:glX).
V~r i~ nI 3 _ o r~mific~ic a soluiei
unci proble me; nce pe int otdeauna cu

prima mutare (de ap~rarc) a negrului,


fiind urmarI, l~ erobleme eu 2 !llu t ~r;.
,le l1lutareJ cu mat a alb ului, iar la
blemc n ) i ma; multe mu t~ r i, Jc
nlur~rile ce duc spre nl.ll la nUIll~rul
Jc mutri din cnu n ~ ul problemei .
Varia nt.'i tc matici cSte varian ta !J.
care $C desfli~ar3 ideea pr incip~l.'i a
lemei realizate n p robleml, iJr \'.1 riilnu
secund:uil (netematidi) comple ten3 con~inutlll problemei cu un joc netenuti"
al pieselor ce iau p~ne la rcali't arel [~
mei (,('Zi. spre eumplu, problenlJ. lui
A, Miui de 1.1 .Semileg3tura comple,,i~).
Zona regelui snt cele opt cimpuri
din jurul rCl;:el ui, C.1r.: in momentul n1.ltului trebuie p:i7.itc sau blocatc. Cind
regele se af1l la IllHginca tablei, .mna
cste redus!!. Ia 5 cimpuri, iar in coli IJ 1 cmpuri.
Zugzwang este o mutare siliti prin
faptul d partea respecti.<i este la mu
u,'e i numai accaua provoad o s1:ibire a pozi tici sale. De aici rCl-ulta c3
nu $-Jf crca nici un dC'l.Jvanuj dad
partea respenivl ar avea dreptul d
renune la cfectuarCJ mut rii.

.,w-

Indice de nume

(Cifre le arati nr, 4Ia.ramelor)


.... bdulfath Ahmad
Alehin _ Supiko
,\li

~u~ ndji

3
29

Andcrsson

"59

,\ schenui
lblcu
lhlik

Amc:lunc

B.lrrow
Ikq;eanu
IIc[tmann
Uir)tfcld
Slabo

BoldOShill i Ilu~hwald

lIu~ hw:l.[d ~i

Brixi

UukovinS7.ky
Cmlr a

Campbcll
Ci vi$ 8ono ni:l.e

138, 153. 161,

55

CUb,H

"

...

III

24

17

Del>arbi<u .~

168

60

Dcnc~

Dobr..~~u

23
IJl, 1))

II. "~o 117.

,
,.

rarag6

131, 1J6, 137

53

Fellncr

215

32

Forsbng

1~2

"

l'dnktl

214

6 irbragcr

10

Cri<lOfor~Hh

Cuciuc
D",wSQn

192
178

BJrbieri

130, 220

Costlehe l
Cos[in

[)o:u::sc u
Dumicrc~c u

201
15, 26, 93

ElIcrman

176

Guai

22~

Ga"rilov

198
11 0
4, 5

Goc,han

177

76

17,

12.

Ginl1inscr'
Goh"

"

187

..,

211
116.

Jj~.

..

I N(lICE OE NU\IE

115

Gor);hie\'

22

Gorin

Loyd

228
199

Mltk{'n~.i,'

141 , 180, 203

M;lCh

Grtto

108

M;l~~

GrasII

51

Ma nolrlcu

'"
'"

"

i\hflSfi~ t d

18.

222

Mar;

221

47

Mcycr

209

Mont('iro d, Silvrira

186
175
160

Goman

Guiddli
Han/lemann
H arlcy

112

H erbstman

52, 125, 204

Herland

Heskia
Hjcllc
Hultlnr;;

"57

17<
2IJ
Iancu
1<
hn o~i
128
lanovci, l7, H7, 189, 20S. 226
h.novck li Nestorescu
165
H use

,.

(s acv

Kippinl>

48, 50, 100

Kiss
Kofman

"

99, 10 1, 107

K. opnin

102
216
98, 21 8

Ko trc

Kracmer
La mb1i

22'
156

l apeduu
Leibo\,ici 58, 69, 146, 148, 150,
152, 157

197
71

Ltnla
L'hcrmct

Limbach
J.oevenwn
lo~in ,ki

68,

MortenSl:n

N;tgy

71

N :mning

12, 20, S<, 116

Nesforcscu
Ni~S7.1

122
75

Niet"dt
O,,;\;U

162, 225

219

p,\p:lrdl:1
Pau l)'

16) , 164, 195, 20 1, 207,

223, 227

181
61
21
182
10'

Piares;
rnletlO\"

Pbca

Popo"ici
P u\;acio\'
R~dllci1ncscu

18, 62, 188

Rain;'\

12), 127

Rduch

1<0
28

R~[i- T :l rr:lkow('T

Rio

Rossomaha

~i Nazarov

Rub(wa~Bl.'lo\a

143,

166, 191

Rusenescu
:h lN ici

".

103, 10S,

Samarian

145, 206,

25

7, 10'
9S
)J

116, 212

167
!3

INDlCf!.

Schiffmann

". 200

nr,

".

NUM.E

c.

TC'OIlorLi

67

Tcodoru G. A.

Shinkman

Than

Simho vi d

llJ

Timonin

Smogorjn ski

158
159

Tom:uir$

s..-ge nreith

Sortln u
Spedmann
St amma

Stm

1J9, 210

Sun)t r

70

Sua .u
refli ncscu

Svoboda
Tacu

".

ramls(h

joila

6S

205
118

"

'"

66, 15". 196


ISI , 169

106
72

Torngrt n

18 5

T UlCt n

190
217

Umnov
Vdrescu

Vo ia
Voia

Wccnink
Woslijn
Zlirab

91

19<
119

Vedtf$
NnlOrtscu

120, 12..

"

78

Bibliografia

.Ce e$te compolila llhill~ " , E. 1. Umnov, 1954


. 11 Problema di scacchi" I A. Chicco, 19H
.les eehecs ar tist iques", A. Cheron, t 9:H
~ l es subtilites du probleme d'khecs", A. Ma rceil, 19)5
"Mattfa tforelse pro blem", S. Ccder, 1942
. Mes problcmes et etudell d'kh ccs , F. Lanrd, 1929
~ Dez legaru problemelor de ~ h" . E. 1. Um nov, 1958
w
,,5. Hcrland - Probl~mes c:hoisili , M. M., 1948
MProblema de- ,ah modern. -, S. S. Lcvman. 1928
. Problema de tab", R. Kofman, E. 1. Umnov, 1951
. I'roblema de $ah a sec. XIX" . E. 1. Umnov, 1960
.Thema-boek , P. W. Nanning $; A. M. Koldijk, 1948
. 20 sprak Wolfga ng Pauly", M. Nicmcijer, 1948
. Revi~ta de ah" pe anii 1925-1929 .
Revisu R omn ~ de ah- pc an;i 1930-- 1931, 19))_ 1940, 1947- 1949
.. Revista de
"ahma l

ah "

pc anii 1950- 1964

v S.s.s.R.", pe anii 1947-1964.

Cup r

ns

Cu"im ,,,,,imI' .

Scurt" incursiune in inoria eompoziliei ~;Lhisle


No\iunilc .le b"'lit :tie compoziliei ahiste
Despre chei" problemei
Despre m,u
Cbsifie,\rca problemelor de
Elemente str,ltegice
Despre tehnic,\ compozi(iei

35

37
.lh

42

56

63
83

Despre studii (finaluri artistice)


Ce eSte 1,111 studiul
Cum Irehuie sI fie un studiu?
Cum se naII' un studiu? .
Despre con\inutul unui studiu

Grupa A
Probleme inverse
Probleme ajut().J.re

118

120

Despre dc:dC\;.lrca problemelor


Vocabularul problcmisrului
Indice de nume.
Bibliografic
Denumirea pieselor de

83
85
86
89
105
105
106
109

Despre problemele feerice

Grup"

Il

28

a h

in limbi straine

130
163
166
167

eDITURA

CONSILIULUI

NAIONAL

FIZIC I SPORT

PENTRU

EDUCAIE