Sunteți pe pagina 1din 7
GRADINITA $I $COALA GIMNAZIALA NR.1 BICAZU ARDELEAN JUD. NEAMT, ROMANIA CONCURS INTERNATIONAL DE CREATIE »» COPIL CA TINE SUNT SI EU” 2014 Editia a Ila MOTTO: ,, Copilaria este inima tuturor varstelor.” Lucian Blaga CONCURS DE CREATIE PENTRU PRESCOLARI SI SCOLARI DEDICAT ZILEI DE 1 TUNIE INITIATOR: GRADINITA SI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 BICAZU ARDELEAN, JUD. NEAMT, ROMANIA TIPUL CONCURSULUI: INTERNATIONAL COORDONATORI: Director: Prof. DUCULESCU CORNEL PIP: BARSAN-SON GABRIELA- MADALINA, PROF. :SUCIU ALINA PIP : TEPES ANGELA PIP: TEPES CIUCAN LIVIA MARIANA. PARTENERI: Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt Casa Corpului Didactic Neamt Scoala Gimnaziala Nr. 1Bicazu Ardelean Primaria Bicazu Ardelean. ARGUMENT “Copilaria este o lume de miracole si de uimire a creatiei scildate in lumina, iesind din intuneric, nespus de noua si proaspat si uluitoare. Copilaria se termina atunci cénd Iucrurile inceteaza si ne mai mire.” Eugene Ionesco Cea mai frumoasé perioada din viata unui om este fara indoiala copilaria. Fiecare dintre noi isi aduce aminte cu mult drag de acele vremuri fra griji, pline de inocenfé si bucurie, calitatea sufletului copilului fiind nealterata, sinceritatea gi puritatea lui impresionand la tot pasul Plecdnd de la aceste ginduri putem spune c& gingtisia copiilor ne inspir& pe noi tofi, drept dovada creatiile literare si artistice dedicate copiilor. in multe tari din lume pe I iunie este sérbatorité ziua copilului, prilej de a sirbitori copilaria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea si familia, de a aprecia gi iubi copii si de a-i pregati pentru un viitor sénitos, fericit plin de realizari. DESCRIEREA PROJECTULUI SCOP: Valorificarea potentialului creator al copiilor cu privire la capacitatea acestora de a realiza desene, picturi si colaje. Cultivarea dragostei, respectului si pretuirii fat& de sine si semenii sai, indiferent de culoare si etnie. OBIECTIVE: ~ Dezvoltarea imaginatiei copiilor gi a cadrelor didactice prin conceperea si confectionarea unor desene,picturi si colaje; - Implicarea copiilor in activitati cultural - educative si estetice; ~ Dezvoltarea géndirii independente, a inifiativei, a imaginatici gi solidaritatii - incurajarea schimbului de experienta intre unitatile de invafaimant. GRUP TINTA: ~ prescolari, scolari ( clasele I-VIM, cadre didactice din invajamAntul prescolar, primar si gimnazial din Romania, Italia, Franta gi alte (ri CONTINUTUL PROIECTULUE in vederea sirbatoririi zilei de ,,1 iunie” cat mai eficient si atractiv pentru prescolarii si scolarii din grdinitele si scolile din intreaga lume, cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala Nr.1 si Gradinifa Bicazu Ardelean, judeful Neamt, Romania, Propun orgenizarea si sustinerea unui concurs de art& pentru copii intitulat ,COPIL CA TINE SUNT SI EU" si vernisarea unei expozifii cu lucrari.realizate de copii participangi. Coneursul se desfaisoaré la trei categorii de participanti: ~ prescolari - scolarii mici (clasele I-IV) - scolarii mari ( clasele V-VIII) si 0 sectiune: concurs de arte plastice- desen, pictura, colaj, obiecte decorative, etc. Tehnica de lucru si materialele sunt la alegerea fiecdrui participant, Lucrérile participante la concurs se vor expune in incinta Scolii Gimnaziale Nr.1 Bicazu Ardelean, judejul Neamt, Romania. Actiunea va fi organizaté sub directa indrumare i coordonare a I.S.J. si C.C.D. Neamt, Romania. Activititile desfagurate vor trebui s& indeplineasca urmatoarele condifii: ~ si ofere copiilor o expozitie de lucrdri plastice organizate pe tematica dat, adecvate specificului varstei la care se adreseazi, atractive si eficiente; - s& valorifice experienta, competentele si creativitatea copiilor si a cadrelor didactice participante. CALENDARUL ACTIUNILOR: - OL.05 - 31.05.2014 - inscrierea participantilor la concurs, prin trimiterea luer&tilor; ~ 01.06, 2014 - Organizarea expozitiei si acordarea diplomelor; - ~ 15.06 - 31.07. 2014 - Expedierea diplomelor prin post&, cadrelor didactice si copiilor participanti. REGULAMENTUL CONCURSULUL: ° Fiecare cadru didactic poate participa cu desene, picturi, colaje, obiecte decorative, etc avand ca tema “ COPIL CA TINE SUNT SI EU «. © Un cadru didactic poate trimite trei (3) Iucrari realizate in tehnic& specifica lor practice si artistico - plastice (decupare, lipire, rulare, mototolire, Fisucire, snuruire, desen, pictura), format A4; pe spatele fiec&rei lucrari vor specificate: Numele si prenumele prescolarului/ scolarului Grupa/ clasa Numele cadrului didactic indrumator Unitatea scolar’ de provenienti Localitatea, Judetul, Tara Luerarile nu se restituie, Drepturile patrimoniale asupra lucririlor sunt cedate organizatorilor. * __ Pana in data de 30.05.2014, fiecare cadru didactic va trimite lucrarile insotite de figa de inscriere si contractul de parteneriat din anexd pe adresa: GRADINITA BICAZU ARDELEAN, JUDETUL NEAMT, TARA ROMANIA cu mentiunea pentru concursul INTERNATIONAL ,, COPIL CA TINE SUNT SI EU”. © Cadrele didactice participante vor trimite in plicul cu lucririle si un plic Ad timbrat AUTOADRESAT, plic care va fi folosit de organizatorii concursului pentru expedierea diplomelor. Tot in plicul in care vor fi expediate Iucriitile, fisa de participare cu adresele coordonatorilor, contractele de parteneriat — 2 exemplare, semnat si stampilat de catre director si taxa de 10 RON pentru fiecare cadru didactic. ‘Toti participantii vor fi premiati si vor primi diploma de participare. PROMOVAREA CONCURSULUL: - popularizarea concursului in scoala si in comunitate; ~ postarea regulamentului pe site-ul ISJ si Didactic.ro; - popularizarea rezultatelor in scoala si presi. PERSOANE DE CONTACT PIP: Barsan-Son Gabriela-Madalina- tel. 0723144050, e-mail gaby.madalyna@yahoo.com Prof. Suciu Alina- tel. 0761673558 INV: Tepes Angela- tel. 0748675282, e-mail angy_7625@yahoo.com PIP. Tepes Ciucan Livia Mariana, tel. 0726960585 ANEXA, CONCURS INTERNATIONAL »COPIL CA TINE SUNT $I EU” FISA DE INSCRIERE Unitatea de invafimAnt: Localitatea/judetul/ Numele si prenumele cadrului didactic indrumator: ‘Adresa unde se vor trimite diplomele: ... Participare cu lucrarile prescolarilor/elevilor Nr. Numele si prenumele Tidul luerarii Grupa/Clasa crt. prescolarilor/elevilor | 1 | 2. | | x ACORD DE PARTENERIAT ‘Scoala Gimnaziala Nr. |Bicazu Ardelean Loc. Bicazu Ardelean Jud. Neamt, Romania Nr. Inreg... incheiat astizi, Pirfile contractului : Scola Gimnaziala NriBicazu Ardelean, judeful Neamf, reprezentati de prof. Dueuleseu Cornel, in calitate de director si PIP. Barsan-Son Gabriela-Midilina, Prof. Suciu Alina, PIP. Tepes Angela, PIP Tepes Cinean Livia Mariana in calitate de organizatori si coordonatori ai concursului international COPIL CA TINE SUNT SLEU”, editia a Ta, 2014, si pani localitatea.. reprezentatd de , in calitate de director si .. in calitate de partener. Obiectul contractului: Obiectul prezentului acord de partenerat il reprezinta colaborarea dintre coordonstori si parteneri in vederea organizirit si desfiguririt in insitutia coordonatoare a concursului international COPEL CA ‘TINE SUNT SI EU, editia a Il a, 2014. Grup tint: Elevi din invajaméntul presoolar, primar gi gimnazial. Obligatiile parfilor: Coordonatorul se obligit: S& informeze unitijile scolare despre organizarea concursului. S& asigure jurizarea lueriilor; ‘Sa trimiti tuturor participanfilor diplomele i premiile obginutes Si mediatizeze rezaltatele concursului Sk respecte regulamentul de desfisurare @ concursului. Unitatea participanta se obliga: Sa insorie copiti in concurs; Sh expedieze Iucrile inscrise in concurs pe adresa gredinitel coordonatoare, pan la data limits SA distribuie participantilor diplomele primite . Partenerii se obligé si colaboreze pe toati durata proiectului pentru ca avesta si se deruleze conform scopului stabilit. PPrezentul contract se incheie in dowd exemplare, cate unul pentru fiecare parte, Scoala Gimnaziali Nv.1 ,,Bicazu Ardelean”, Partener, Romania Director, prof, Dueulescu Cornel Mt, 60} 30.40, dose SCOALA GIMNAZIALA NR.1 PRIMARIA COMUNE! BICAZU ARDELEAN BICAZU ARDELEAN, JUD. Pace Daca JUD. NEAMT, ROMANIA n-Constantin Primar; Birsan mee INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN NEAMT, ROMANIA Inspector Scolar General, Ar. 1963/ 81. (0.08013 CASA CORPULUI DIDACTIC PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT ROMANIA