Sunteți pe pagina 1din 23
STAS R 6823-71 or | es, Gh § STANGARDIZAREA ROMANA HIDROMETRIE MIJLOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR APA Conditii de folosire Editie oficiala Str. Edgar Quinet nr. 6 BUCU3ESTI MINISTERUL AGRICULTURIL, INDUSTRIEI ALIMENTARE, SIL- VICULTURIL §I APELOR | Consiliul National al Apelor | Institutul de studii gi cercetiiri pentru imbunitairi funciare Responsabilul proiectului: dr. ing. Alexandru Marui Colaboratori: — Directin de studii tehnice si aviziri din Consiliul Nafional al Apelor; te — Directia general de gospodirirea apelor din Consiliu] National al Apelor; — Institutul de construcfii Bucuresti, Facultatea de hidrotehnica ; — Institutul de studii gi proiectiri penta gospodarie communal (ISPGC); n — Institutul de cercetiri electroenergetice gi pentra termoficare (ICENERG); = Institutul de proiectari pentru transporturi auto, navale gi aeriene : UPTANA); | — Institutul de studti si proiectiti energetice (ISPE); — Instituiul de studii, cercetari gi proiectari pentru gospodirizea apelor (ISCPGA); — Intreprinderea canal, api — Bucuresti; — Institutul de meteorologie gi hidrologie (IME) — Scctorul de meteorologie si hidrologie — Cluj, din eadrul Institutului mieteorologie si hidrologie Redaetat final: INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE Serviciul construcii i materiale de coustruchii Ing. Camelia Sivesen Avizat de = Comisia de standardizare pentru construcfii gi materiale de construct N Aprobat de: INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE NoTA Standardul cuprinde eondifiile de folo- sire ale mijloacelor de miasurare™a d lor de api ce se recomanda a fi av vedere la alegerea solnfiilor pentru misu- ratea acestor debite din sistemele hidroteh nice gi de pe cursurilo$ naturale. In stan dard ‘este cuprinsi de asemeneaYi termi- nologia aferenti. rr ‘Nofiunile termenilor genorali corespund acelora din Recomandaren ISO/R 772-1968. Prin revizwire s-a introdus 0 schema gene- sala domeniului hidrometriei, in funetie do caro sa fieut redactaren prevederilor din, standard. STAS 6823-71: elaborat inifial in 1963. NOTICE, The standard covers the requirements for the utilization of the means for measuring the water flows, recommended to be taken into account when selecting the solutions for the measurement of these flows in hy- Graulie systems and natural beds. ‘The related terminology is also covered by this standard. ‘The notions of general terms correspond to those given in ISO Recommendation R 772-1968. By the revision, a general scheme of hydro- metry field depending on which the wor- ding of the provisions of this standard was done, was also introduced. STAS 6823-71: initially drawn up in 1963. te Nerespectarea Standardelor de Stat este urmérité conform test. INSTITUTUL HIDROMETRIE ROMAN MULOACE PENTRU MASURAREA R 6823-71 STANDARDIZARE DEBITELOR DE APA | Comsraca cei | aera ae eer O.Z.: 620.193.92 ‘STANDARD DE RECOMANDARE. STAS raulice, cdi de. comunt Condifil de folosire atid sh inst Got Hiydrometry Hyarométrio Peapowerp MEANS FOR MEASURING MOYENS POUR I-A DETERMINA. CPENCTBA 1119 HEMEPEHHA THE WATER FLOWS TION DES DEBITS DEAL PACXOMA 1O-tbL Requirements for utilization Conditions «utilisation Yerous npuxenein ¢ 1. GENERALITATT 1 cor rezentul standafl) cufMinde recomandiri privind posibilitatite de folosire a mij Joacelor de indsurare a dMWyitelor de api pentru satisfacerea diferitelor nevoi de misurara, precum gi recomandari asupra gggciziei co poate fi obfinuté in funcfie de caracteristivile curentului de api ce se supg@iiysuririi. Standardul cuprinde nea definivea nofiunilor si termenii respectivi, folositi in euprinsul sin Mijloacele de misurare a debit metodele de misurare folosite, di 1.2. Mijlocul de misurare estes at de ciitre un aparat, dispozitiv sau instalagie specified unei metode de masurare a gqgMului de sp, care indies’ saw inregistreazd in Uri mirimea earacteristied pe care o gefercazi, debitul sau volumul de apa ce se acinar Metoda de misurare a debitul este reprezentatd de ansamblul operatiilor efectuate cu procedee gi mijloace speci seopul determinarii avestuia. lor de apa previizute in standard sint raportate la late in funcfie de prineipiul de andsurare. 1.3. Prevederile standardului se ref misurarea debitelor oriedrui curent de api gi anume Ja: — formatii hidrologice naturale: 1 firaie si alte cursuri de api ew enngere permanenta sau temporari, indiferent. daed apei este influenfati sau nu do folo- sinfe do ap& sau de amenajiri hidrotelmice Tz Gbiecte ale amenajdrilor de pe cursMiile dggapa: baraje, descdrcitoare de supra- fa} gi de fund, prize de api, disipatoare de q canale de’ conducerea apei, Ineriiri de regularizavea' albiilor eursurilor de api ete. § — obiecto ale sistemelor hidrotel nice de oA WENA: alimentiixi cw apa gi canalizai deser: Vind centre populate, industrit, iigafii, sisteme hidroenergetice, de navigafie, de deseeate ete, 5 — eircuite de api ale instala{iilor experiment Stafiilor de etalonare hidrome trick gi ale stapiilor pilot ete. Prevederile standardului se aplick masurlirilor dBfMelor de api care se fae in seopul realizarii de — miisuriri curente destinate cunoasterii resursely wi si influenfelor exerci tate asupra lor de citze factorii economiei si sociali Hosese sau Ie intluenteazd Procum gi cele destinate exploatarii gi reveptionsrii ameg@jerilor hidrotehnice sae temelor hidrotehnice de orice fel ; — misuriiri destinate etalonarii si tardrii diferitelor EB si aparate hidrome trice de po cursurile de apa, din amenajirile gi sistemele hidral » Precum gi din insta- lajiile stiinfifice, experimentale ete. ; — misuriri de verificare a instalafiilor si aparatelor hidrometrice. 1.5. Nu fae obiectul prezentului standard : — definirea mijloacelor de masurare 4 bee ultrasonice gi termoelectrice ; — definirea aparaturii auxiliare, care are drept scop transformarea mirimilor earace teristice in debite sau in eantitafi de api (prin integrarea in timp a. debitelor), sau inregistraren acestor debite sau eantitay Merete metodelor injectirii, loviturii de ber- Data aprobari 30.11.4971 Reproducerea interzisa PRETOD ber ae 2h pas. Pag. 4 STAS R 6823-71 Midometie — MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — onditil de folosire 1.6. Metodele de misurare standardizate sint cuprinse in: — STAS R 8072/1-71 Hidrometrie. Determinarea debitului de api in sistemele de curgere ew nivel liber. Metoda geometricd — STAS R §972/2-71 Hidrometrie. Determinarea debitului de api in sistemele de curgere cu nivel liber. Metoda exploririi cimpului de viteze —STAS R 8972/3-71 Hidrometrie. Determinarea debitului de api in sistemele de curgere ou nivel liber. Metoda dilufiei. Procedeul de injectare cu debit constant; — STAB R 8972/4-72 Hidrometrie. Determinaren debitnlui de ap’ in sistemele de curgere cu nivel liber. Metoda relafiei nivel — debit (cheea limnimetrie’). ‘Mijloacele de mésurare standardizate sint cuprinse in — STAS 3743-65: Aparat de misurat cantitiifi de lichide. Contor de api cu pa- lete; — STAS 6070-67 Aparat de masurat cantitifi de lichide. Contoare de api eu elice; — STAS 6562-62 Tub Pitot-Prandtl. Nofiunile termenilor generali sint prevazute in: —STAS 3061-64 Mecanica fluidelor si hidraulica, Terminologie, simboluri, uni- tapi de masurd; — STAS 3378-68 Hidrotehnici. ‘Terminologie; — STAS 5032-69 Hidrologie. Terminologie. 1.7. Domeniul hidrometriei ou detalierea mijloacelor de méisurare a debitelor de api, este reprezentat in profilul sinoptie de mai jos A | Stas R 6823-71 Conditit de folosive = 8 g Z i & a 2 = 2 5 g g = ousox —| aayponnsuos ouonisyoiens ap ofiouay ] —| eyeod of amt pogo annus op sine emanate nnd sont ae See tae RSE een ‘NYS UF omamo jzRMsyUN RW rpansgut madoos ep offoany a} —! nos ‘pont ot conen mer Sataiee op SoS ote td — EEEEE B ERER PEEEE EB EE GEER ee FFF F eS FPR FR tee eet sha 82S 28 EERE ERE SE 2 12 9 3 S22 EG GR G22 822 E SEERERR EZ TL EES Eage “G2 EoD age Bao fr fF ae PRE £2 43 " oyewersuoutp . Bo¢ a sjoapetseroetey ozo6an® op aera Bos i ! | } L __1 | pep dp te pp ttt 1 T Ser eer Gland op soucay ase crue op sana eae a iB OE soma 52 TE yuan 2 4 7 on — r vareaneeny I anuaoManE STAS R 6823-71 Alegerea 2.2. — Precizia d este condifionati de m de apa supns misurarii: Hidromettio ~ MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — Condit de folosice - CONDITIT DE FOLOSIRE Alegeren mijloacelor de misurare pentru o situatic dati se face in functie de condi fille de folosire ce so cor fi satisfieute, respectiv de seopul gi precizia masuririi. toda de misurare si de caracterist sistemul de curgere al apei, calitatea. ap caracterist ile dimensionale. misurare recomandata in prezentul standard are caracter informativ 1 se refer atit la mijloacele de misnrare normalizate eit gi la ecle improvizate tarate, sau etalonate individual, presupunind efectuarea ingrij 2.3. Condifiile de fotos tabelului 1, a misuri i. ¢ ale mijloacelor de mésurare a debitelor de api sint conform E| Fe 3 3 i. 4 on = = GG I ee agra sau oa mo fv eo op sto roy = | 38 wu ~ aa op upmnspu ‘apaduyy — doqyy [aww nD: ef soazazaa | -ouryans# wpoqaiy < | & = eran : Pe 5 aes 2 apes cee | = cas nfo & ‘9p aojam33 oeour g re | ean uu sca pogup |B Soha | sonst as S | | —| Be ge | =3 Be rn Ps] somos weet ae . sooty 8 sor sao OFS : 8 E - IH | = : sneuseide arm 9 eee q | st Wh 2 i B : i steam |-sumsye © man sous ssemarat cement 9901 eran) =PULEOFUY W}2/90E 2p mIOLfW reuse PATS ate oP L Far ap Tao aT & « Hidrometrie ~ MIJLOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — Condit de folos STAS R 6823-71 | » | ap santredsip — iesivsq0 Gaamy 515 Wa eins BinT RENE, | STAS R 6623-71 Hidrometiie — MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA Condit de folosie oped de 9p aeyues op 300 augonsy9youie eyo rus propueys yuszasd uy “ypre9 mes 9aau Pde no ong9 9p un undap 98 azo ore ore *3 ur pzeseyear 98 ee ten isuodsns no ye MASURAREA DEBITELOR DE APA ~ ] anon ran 1 | ono gansta — | oes ge apnpues a g = g | 3 | § oudns jasina — 5 3 rears — = i ares | orem apm : ' | 0 doo 19 1 ar ceca atozina 9 osesnsyar 9p 1na0ytus SOD a Teen STAS R 6823-71 | Pag. 11 MASURAREA DEBITELOR DE APA — STAS R 6823-71 de folesire Hidrometiie ~ MIJLOACE PENT Condi TERMINOLOGIB Termeni generali Tabet Nr. at ‘Termen Notitne 3.1.1. | Debit de api | Volumul de apa care trece in unitatea de timp printr-o sec- finne 9 eurentului ‘Metoda de mi- | vezi sub pet. 1.2 surare a debi- tului de aps 3.1.8. | Mijloc de misu- | vezi sub pet. 1.2 rare a debitului | de api | - 3.1.3.1.| Mijloc de ma- | Mijloe de misurare destinat a m&sura debite de api, dupa re- | suare normali- | Infii de caleul gi norme consnerate a 3.1.8.2,| Mijloe de mi- | Constructie, instalatie sau echipament existent pe traseul unui surare improvi- | circuit de ap& avind alté destinagie functionalt si cure poate zat | fi amenajat pentru misurarea debitului de apa Mijloe de masu- | Mijloc de misurare introdus intr-un eirenit de api, en seopul rare fix dea masura in mod continuu debitele ce traverseaai see. fiunea de curgere in Jocul in care a fost inserat pe eirenit 3.1.3.4. Mijloc de masu- | Mijloe de masurare comportind dispozitive gi aparate mobile, rare mobil care se ataseazd unui eirenit de aps pe o periouda scurti, eu seopal misuririi ocazionale a debitului eo traverseaza einen tnl de apa respectiv, a verificarii sau trasirii in situ a eurbelor earaeteristice ale mijloacelor de misurare Parte component’ a mijlocnlui de misurare, in contact ew apa, care genereazii sam pune in evidentd intr-tm mod specific © marime caracteristied 3.1.5. | Element secun- | Dispozitiv, instalapie sau aparaturi prin intermedinl cireia ’ dar mirimea caracteristicd se poate citi direct sau transforma debite sau in volume, en sau fara inregistrare simultand a mé- rimilor citite sau prelucrate. Sinonim: Aparataj auxiliar 3.1.6. | Mirime earac- | Marime generat de mijloacole de masurare, variabili cu de- | teristics ditul, earacteristies unei metode de masurare a debitului de | apa 3.1.7. | Curba caracte- | Reprezentare grafied a debitului functie de mirimea earacte- ristied, ristiea 3.1.8. | Debitmetru Mijloc de masurare a debitului de spi, al c&irni aparataj anyi: liar permite cititrea direct, local sau la distanfa a debitului ce se senrge prin sectiunea de misurare in momentul citirii Pag. 12 3.4.10] Contor registrat or STAS R 6823-71 drometie ~ MILOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DF APA — andi de flesre Tabetet 2 armare) = | ot Termen Nofiune | 3.1.9. | Debitmotra in- | Debitmetrn previtaut eu disporitive de inregistrare a debitnTut de api Mijloc de masurare a debitului de ap’, al cdirui aparataj au xiliar permite citirea direct’, local sau la distanfii, » volu mului de api ce se scurge prin sectiunes de misurare intr-wn interval de timp. 1123) Api [3.1.13 2. eu rial tivit 3.1.14, Etalonare 3.1.15, Tarare 3.1.16.) Verificare mate: Sistom de eurge- Sistem deeurge- ye cu nivel liber Sistem de eurge- re sub presiune 3.4.11.) Debitmetra Mijloe de misurare a debitnlui de aps, al edirai aparataj aw: parfial Tiar permite eitirea numaiaunet pirfi din debitul sau volu- | mul ce traverscaz’ seefiunea de milsurare, pentru ewnoagteres debituini sau volumului total, valorile eitite urmind a fi ine | muifite en o constant Sinonim: Conor partial 3.1.12, Calitatea apei | Stare a apei din punet de vedere al con{inuinlni sim de innpn- rilafi, avind earacter hotdritor in alegerea metodei san mij Tocuhai de masurare a debitlui de apt 31421) Apa limpede | Api eare na are suspensii ce se depun atunei cind Tichidul este in reps 131.12.2| Apa en suspen- | Apf eaze confine suspensii solide, a ektor depuacre nn se pro duce in limitele vitezelor de Inert in dreptnl seetinnii de mit surare Api eu continut solid ce se depune rentul de api in limitele vitezelor de de misurare an este iri de cAtre eu jucru in dreptnl seefianii Modul in eare se produce eurgerea unui liehid in raport ew pe ani udate Sistem de enrgere in care suprafaja curgerii este liber, supusti, presiunii atmosferei Sistem de curgere in care apa ud intregul perimetra al see tiunii de curgere Operatic de determinare a curbei caracteristice a unui mijloc de misurare, cu procedee si instalafii organizate in standuri speciale Operatie de determinare a curbei caracteristice a uni mijloc de misurare a debitului, en ajutoral mijloacelor de misurare normalizate supuse in prealabil operatiel de etalonare Operatie de stabilire a coreetitudinii eurbei caracteristice a nimi mijloc de misurare, atunei cind mijlocul de misnrare respoetiv nu poate fi supts in eondigii tehnieo-ceonomice co- respunnitoare operatie’ de etalonare Hidsometiie ~ MULOACE PENTRU MASURAREA DESITELOR DE APA — Condit de folosire STAS R 6823-71 Pag. Tabet 2 fmrmare) ~ T pa ‘Termen Notinne 3.1.17, Misurare enven- | Operagie efectuatsi en ajmtornt anni mijloc de masurare avind ta | rolut de a indiea, inregisira san integre continu debite 3.2. Metode pentru misurarea debitelor de api obotat 2 Nr. : Miximi a Termen Nofiune eh 3.24, | Metodi geometri- | Metoda eare foloseste legiitura funefiona- | — seetinne ch Ti intre debit. si marimi earacteristice, | udatit, geometric si hidraulice ale cungerii — taxa hidran | liei, - | — panta hidran- Ties 3.2.2. | Motoili, volumo- | Metoda care foloseste legittuza intre debit | vol ‘ried i timpul in care se seurge un volum de 1k gravime: B21. | Motoda miesorit- Tii locale x seeti- unit de enrgere Metodit eontrifa- gall | i miisurabil sam cunosent Metoda care foloseste Jegitura intre de- Dit gi_timpul in care se seurge o mask de apa Metoda care foloseste legitura funetio- nal dintre debit gio inailfime de api, diferent de nivel ‘sau diferent de pre- sitme, produsa Ia treceren curentului prin- trun’ dispozitiv eare mies Jocal seefinnea de em Metoda care foloseste legtitura functional dintre debit. si diferenfa de presinne ce se | creat inire Jatura convexd i latura concava a curgerii, in aceeagi sectinne transversal, atumel eind curentul de api pareurge 0 curbi timp — iniljime de | apa, diferent de nivel, — diferengi de presinne diferenfii de pre- sine 3.2.6, Metoda explor’ cimpului de. yi- texe Metoda rezisten fei la inaintare a corpuvilor Metoda injectivit jelodd bazali pe determinarea distribn- vitezelor sau a vitezei medi intr-o secfiune a curentului de api Motoda care foloseste legiitura fnnetiona- li dintre debit si marimea deplasirii unui corp de forma specialii, sub nefiunea, curentulni de api in eare este introdus adrul cireia debitul se deter- mina cu ajutoral unei solupii saline, eo: orate kaw radioactive, introdusd in’ eu- rentul de — vitert local, — vitezt medie deplasare 13 Pag. 14 STAS R 6823-71 Hidrometie ~ MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — fonditt de folosive tabetn) 3 (urmare) xr. Mirimi ert ‘Termen Notinne caracteristiee 3.2.8.1.| Metoda dilutiei | Metodi de injectare bazat& pe introduce- concentratin en debit de in- | rea in curentul de apa a unui debit con- amesteculti jectare coustant | stant, eunosent, dintr-o solutie salina, colorata sau radioactivl, de concentratie eunosenti si misurarea _concentrafiei amesteenlui intr-o seefiune din aval in care acesta s-a efectuat complet toda aitngie: | Melodie injootare, hazatt pe introduce: | — concentratia jetoda dilufiei | yeq instantance in etirental de apa a unei amesteeului, ew injectare in- | Solupii de volum si coneentrafie cuno- | — timp ntannee Sente gi misurarea evolutiei in timp Coneentrafiesamestectin!, intr-o. sce: ne 'dim avai a ourentului,”In care neesta mn efectuat complet < 3.2.8.3.| Metoda trasorn- | Metodi de injectare bazatz pe introduce intensitatea lui rea instantanee in eurentul do api a unei amesteeului, Solufii denumita trasor gi determinarea | — timp timpulai de trecere @ intensitafii maxime a amestecului api-trasor, intre dou sectitni din aval, situate ‘la o distant eunoseutii una de alta 3.2.9. | Metoda loviturii | Metodi bazati pe producerea unor supra- | — suprapresinne, de berbee presiuni intr-o conduct forfati, prin in- | — timp thiderea unni obturator in aval gi inregis: fraren varia{iei in timp a suprapresinnii 3.2.10 Metodd electro. | Metod% care foloseste legitura funetio- | fortd electro-mo- magnetic nal dintre debit gi for{a electromotoare | toare indusi, atunei ind eurental de api tra. ‘verseazi un cimp magnetic 3.2L.) Metodi termoe-| Metodi care foloseste proporpionalitatea | diferentit de tem- leetriek dintre debit si diferenta de temperatura | peratura inainte gi dupi inedlzirea electricd a unui conductor introdus in curentul de apa 32.12| Metodi ultraso- | Metodi care foloseste proportionalitatea, nick dintre debit si viteza de propagare a ul- trastmetelor ‘emise in curentul de apa ijloace pentru misurares jometrie ~ MIJLOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA ~ Condit de folosive debitelor de apa Pag. Io STAS R 6823-71 abet 4 38.4. T Termen Mijloace .| Sector de mi- snrare Mijloace Rezervor eta lonat Contor de apa ‘volumetric Mijloace Nofiune | de masurare aferente m Porfiune a cireuitului de api, de obicei rectilinie, de-n Iungul’ ci reia este pastrath continuitatea de bitului si pe care nu se afli dispo zitive de obtuxare si reglaj de ente cunosentii, de nivel (1 ‘ora se integis- treeerii apelin previizut cu indicator ), in dreptul «i treazi_momentul timpul wnplerii Aparat compus din una sau mai multe ineaperi de volum ennoseut, a ekxor umplere gi golie succesiva provoacd antrenarea unui mecanism care prin inregistrarea numarului do unpleri a inedperilor indied di- rect volumul de api seurs do surare aferente Schema etodei geometrice metodei volumetrice etodei gravimetrice gravimetric | | 3.3.3.1) Rezervor gra- | Rezervor de capacitate eunoseutii, vimetrie previzut ew sisteme de eintirire a | apei introduse in el si de imdsura re a timpului de umplere 3.3.8.2, Contor de apa | Aparat comps din don’ san mai multe ineaperi de volum cunoseut, a eiror dezechilibrare provoaed an’ frenarea unui mecanism, care prin inregistrarea numérului de umpleri & incdperilor indies dixect yolamul | de api seus | At a Pag. 16 STAS R 6823-71 Hidromet MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — Conditt de folosive tabelut 4 (urmare) jae curgere apei intr-o conduct sub presinne, de forma convergent divergent’, ¢u miirirea lind a metrului, de 1a sectiunea minimi, Ia secfinne curenta a conduetei Se | resmen ar stein 334. Mijlo de misurare aferente metodei micyordrii lo cule a Sectiunii de curgere 3.3.4.1] Ajutaj de Dispozitiv de miesorare local a surare seofitunii de eurgere a apei intr-o conduct sub presiume, previiznt cu | 0 deschidere circulard, a eArei sec- | fiune se micyoreazi continu, ter inindw-se sub forma unui tub curt cilindrie 3.8.4.2, Ajutaj Ven- | Ajutaj de misurare continuat ew un tani tib usor divergent, de linginne mie Tab Venturi | Dispozitiv de miesorare a seetiunii 3.3.4.4.) Diafragms de | Dispozitiv format dintr-un_peret nvtisurare subfire transversal care miegoreazi Jocal secfiunea de eurgere ' intr-o condueta sub presiune 344.1 Dinfrogm’ | Diafragma de mitsurare a. cd cireularit fiune de eurgere este de forma cir- eulara Pag. 17 ~ MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA - STAS R 6823-71 condi de folosire tabetul 4 (uemare) Termen Nofiune Schemi, [3:3.4.4.2| Dintragmi— | Dinfragma a cArei scctiune de eurse- segment re este de forma unui segment de core Oriticm de | Deschidere amenajati pentrn ma | nvisurare surarea debitului, practieat& in po- retole unni rezervor san al wnni emal astfol, inet vina de api ee-1 traverseazis ‘si fie in_ contact de-a Inngul unui contur inchis, numai cu innehia sa interioart 33,151] Orifiein en | Orificin la care vina de api este contracti contractati mmmai pe o parte a comple conturalni sin Dur de ma- | Ajutaj ugor convergent, calibr sumare jontat in peretele unui rezervor sant canal in scopal miisurrii debitului 3.3.44 3.3.4.7, Deversor de | Deschidere practicati intr-um pe- anisurare rete, peste care trece un lichid in curgere liberi, astfel realizat incit Jama de api sf fie in contact eu con- tural peretelui numai de-a Jungul rnittehiel sale interioare 3.4.7.1) Deversor Deversor de miisurare a cirui dreptunghiular| forma in clovafie este dreptun- ghiulor’ ss471.] Deversor fir | Devorsor dreptunghiular la care - contracfie la- | contracfia de api se face numai in tera plan vertieal Pag. 18 STAS R 6823-71 Hidromevie ~ MULOACE PENTEY MASURAREA OEBITELOR DE APA — onditil de folosice tabstut 4 (armare) Nr, ort ‘Termen Nofiune Sehemi Deversor en | Deversor dreptunghiular contractie la- | tractia vinei de apa teralit in plan vertical eit zontal 6 con: produce atit iin plan ori- 3.4.7.2) Deversor Deversor de miisurare a elirui formi triunghinlar | in elevapie este triunghiularé [3.4.73] Deversor | Deversor de miisurare a eftrni formi trapezoidal | in elevafie este trapezoidal Deversor de miisurare a e&rui forms [33.4.7.4) Devers cular in elevatie este cireulari | Deversor Deversor de miisurare’a efirui form’ parabolic in elevatie este parabolicd 34.7.6] Deversor | Deversor de misurare al eirui debit proportional | este proportional cu inslfimea Ia- mei deversante Deversor cu | Deversor de nuisurare constind din- profil curb | trun perete submersibil traversat j de curentul de api, improvizat: pen- tro misurarea debitului, a ckeui creasti este curb in profil trans. versal, astfel Inett lama de api sit fie lipité de-a lungul ei si a para mentului sim aval Pag 1 Hidrometrie - MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — Condit de folosive STAS R 6823-71 tahelal 4 (armare) curgerii © lungime mare in contact ca lama de api, amenajat pentra misurarea debitului Termen Notinne Schem 3.3.4.8. Prag ‘de mi- | Perete peste care trece un lichid suai in curgere liberi, avind in directia Prag lat Prog de miisurare eirui creastit in contact en apa este orizontali suficient de lung, astfel incit 1i- niile de eurent: devin practic paralele pe cea mai mare parte a ei 3.3.4.9, Canal de mi- surare Canal previizut en o porfinne con- vergent-divergentd, care micgoreazi in principal sectiunea de eurgere in parpile sale laterale, amenajat pentrn miisurarea debitului Mijloace dom surare aferente metodei centrifugale trodusi in api, folosité Ia masurarea vitezei intr-un punct al eurentului, pe baza rolatiei dintre vitezi gio diferent de presiune pe care aceasta © pune in evidenfi in punetul res- pectiv. 3.3.5.1. Cot de misn- | Porfinne curb a unei conduete sub rare presiune, amenajati pentra misu- rarea debitului IL 33.6. Mijloace de misurare aferente metodei exploririi cimpulni de vitexe 3.3.6.1.| Flotor Corp plutitor antrenat de e&tre cu- rentul de apd, care foloseste Ia de- terminarea directiei de curgere gi a vitezei curengilor de suprafa}a sau do adincime 3.3.6.2.| Sond Instrument format dintr-o tija in- Pag. 20, STAS R 6823-71 Hidromettie ~ MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA ~ Condit! de fol telat 4 (armare) Nr. a ‘Termen Notiune Schema [33.0.2.1| Sonda de pre-| Sond’ previtznti eu prize de_pre- sinne sinne care pun in evident presiunea hidrodinamies, ea diferent dintre presiunen totald gi presiunea statics intr-un punet al curentului 33.622] Sonda tenso- | Sond% previzuti eu o membrand — metric’ a cfrei deformapie funchie de pre- siunea dinamied a curentului in punetul respectiv, este pusi in ev denfik prin procedee tensometrice 3.3, ‘i hidro-| Instrument care are un_element an- motried, trenat, in rotatie de eitre eurentul . folosit, In misurarea vitezei n punet al enrentulni, pe baze ‘ei dintre turatie si viteza aces- | | 3.3.6.4,| Contor de apa} Aparat care are an element antr de viteni nat in rotatie de extre curentul de api, previigt cn meeani: grator ce inregistreazi cantitatea d co-l t 3.3.6.5.) Panon mobil | Panon en dimensiuni egale en ale secjiunii trangversale a unui eanal rectilinin special amenajat, in eare se monteazt, legat solidar en un edra- cior eare'se miged liber do-a-lungnl canaluini en 0° vitezi determinatt de viteza de curgere a apei Mijloace de misurare aferente metodei rezistenfei la Jintare a corpurilor ' Bo eS Debitmetra | Aparat compus dintr-un tub ver- en corp liber | tical ugor divergent, in interiorul cirnia se deplaseaz liber un corp de form’ special, a ekrni pozitie este determinati de debitul sews Pag. at Nr ert MASURAREA fe folosive Hidromettie ~ MULOACE PENTS Condi ‘Termen Notiune STAS R 6823-71 tabetul 4 (urmare) Schema | Debitmetra eu Debitmetra eu corp ghidat Aparat compus dintr-un tub ver- tical ugor divergent, in interiorul cdrnia se deplasenzii un corp legat solidar de o fiji de ghidare a earni Aparat care are un corp articulat intr-un punet fix, introdus po di- reetia curentului,’a eirwi inclinare fata de nn plan ’vertieal pexpendi- cular pe directia eurentulut este funchie de debit seurs corp articulat pozitic este funefie de debitul seurs | 33.8. Mijloace de m&surare aferente metodoi electromagne tice 3.8.8.1] Debitmetru | Aparat compus dintr-nn tronson electromag- | de conduct previizut in prineipal cu netie tin electroningnet si doi lectrori In contact en interiorul conduetel | si echipat ‘ct aparataj care’ prelu- crear’ 9i transforma in debite. (con: torizeaai) fora. electromotoare. in dusi sub acfinnes apet ce (raver Seva cimpul misgnetic. generat de electromagnet Sinonim: Contor electromagnetic OBSERVATIE: Notafile fotosite tm sehomel 4 — seollune de eurgere hs hy; tg tnaljime de apa ah = diferent de nivel N = nore s = sud ‘in cap. 8.8. reprezinta: J STAS R 6823-71 ~ MULOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA — Condit de folesire INDICATOR ALVABETIO Termen, A 1 Ajutaj de masurare 2 Ajutaj Venturi 3 Apuratoy euxitiar 4 ADR cu material tit 5 Ans eu suspensti © Apa impede 7 Galitatea apei 8 Canal de misurare 9 Contor 10 Contor de apa 11 Contor de apa de vitezs 12 Contor de apa gravimetric 13 Contor de apa volumetric 14 Contor electromagnetic 15 Contor partial 16 Cot de misurare 17 Curba caracteristies » 18 Debit de api 19° Debitmeten 2 Debitmetru eu corp articutat BL Debitmetra eu corp ghidat 22 Debitmetrw eu corp Liber 24 Debitmetru electromagnetic 24 Debitmetrn tnregistrator 25 Debitmetru parti 26 Devortor eireulur 27 Deversor eu eontractio letorala 28 Deversor eu profil curb 29 Deversor de miisurere 30 Deversor dreptunghiular SL Deversor $874 eontractie atersla 52 Deversor parabolic 38 Deversor proportional S34 Deversor trapezoidal 85 Deversor triunghiular 36° Diafragma cireolarit 87 Diaragmit de misurare 88 Dfatragma — segment 39 Dua de misurace 40 Eloment primar 41 Element sooundar 42 Etatonare Nr at aaa 3.3.42 3.1.5 84.123 $422 s.a.t24 aaa 33.49 31.8 8.110 3.8.64 3332 3.3.2.2 3a aaa aa54 347 aaa 248 3.8.78 3.8.72 3874 5.3.8. 31.9 saat Baar 334742 3.8.4.2.7 3.3.47 BATA SATA 334.75 33.4.7.6 BaA78 3.34.72 B44 384d 38.442 3.3.46 344 34.5 aaa Hidrometvie — MIJLOACE PENTRU MASURAREA DEBITELOR DE APA ~ Condit do folosie . u 57 Metoda rezistentei Ia inainlare a corpurilor | 27 ° . a ‘ STAS R 6823-71