Sunteți pe pagina 1din 15

PRIMARIA COMUNEI FELDIOARA

R E G U LAM E N T
de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate
al Primarului si al Serviciilor publice din subordinea Consiliului local
CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
Art.1.- Primaria comunei Feldioara este organizata si functioneaza potrivit prevederilor
Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
si in conformitate cu Hotararea Consiliului Local Feldioara nr. 15/2010 privind aprobarea
organigramei, a numaruilui de posturi si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate.
Art. 2.- Primarul, viceprimarul, secretarul comunei impreuna cu aparatul propriu de
specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta denumita PRIMARIA
COMUNEI FELDIOARA, care aduce la indeplinire HCL solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale .
Art. 3.- Primarul comunei este seful administratiei publice locale si a aparatului propriu de
specialitate pe care il conduce, il controleaza, conform art.66 alin1 din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. - Primarul reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale.
Art. 5. - Primarul reprezinta comuna in relatiile cu alte autoritati, cu persoane fizice sau
juridice romane sau straine precum si in justitie.
Art. 6.- Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si Primaria
comunei este reglementat de Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata.
Art. 7.- Normele de conduita profesionala a functionarilor publici sunt reglementate de
Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici si sunt obligatorii.
CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICA A COMPARTIMENTELOR SI
SERVICIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI FELDIOARA
Art. 8.- Prin Hotararea nr.15/2010, Consiliul local Feldioara a aprobat organigrama
aparatului propriu, cu ajutorul caruia se indeplinesc atributiile autoritatilor publice locale.
Organigrama cuprinde urmatoarele servicii si compartimente :
1. - Administratie locala, registratura, secretariat;
2. - Stare civila;
3. - Autoritate tutelara si asistenta sociala;
4. -Registru agricol, fond funciar;
5. - Arhitectura, sistematizare, disciplina in constructii;
6. - Plan, buget, finante, incasarea impozitelor si taxelor locale;
7. - Audit intern;
8. - Serviciul de gospodarie comunala;
9. - Serviciul situatii de urgenta.

CAPITOLUL III
ATRIBUTIILE SERVICIILOR SI COMPARTIMENTELOR APARATULUI PROPRIU
AL PRIMARULUI
1.Compartimentul Administratie locala, registratura, secretariat:
-tine evidenta legislatiei si Monitoarelor Oficiale;
-reprezinta Primaria in fata instantelor de judecata;
-initiaza actiuni in justitie si asigura intocmirea la termen a actiunilor, intampinarilor, raspunde la
adresele instantelor judecatoresti;
-afiseaza citatiile instantelor de judecata si transmite acestora procesul verbal de afisare;
-tine evidenta audientelor;
-pastreaza si conduce la zi registrul de intrare-iesire a actelor primite si emise de Primaria
com.Feldioara si urmareste rezolvarea lor in termen de catre compartimentul caruia le-au fost
repartizate pentru rezolvare;
- primeste si expediaza corespondenta primariei;
-ofera relatii si indruma publicul spre compartimentele si serviciile de specialitate ale Primariei;
-efectueaza activitati de secretariat;
-asigura efectuarea legaturilor telefonice;
-primeste si efectueaza transmisii fax si tine evidenta acestora;
-asigura aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei a Hotararilor de Consiliu
Local, dispozitiilor de interes public emise de primar si a altor documente supuse acestei
proceduri de publicitate;
- asigura activitatea de protocol;
-colaboreaza cu institutiile, unitatile de cult si cu alte persoane fizice si juridice in scopul
organizarii de actiuni sociale si culturale;
-efectueaza activitati prevazute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes
public.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Administratie locala,
registratura, secretariat folosesc in activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de masuratori
al campului radioelectric (anexate in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese
ca sunt depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
2.Compartimentul Stare civila:
- conduce registrul intrare-iesire stare civila;
- intocmeste dosarele privind nasterea, casatoria si decesul;
- intocmeste si elibereaza adeverintele de inhumare;
-asigura inregistrarea actelor si faptelor de stare civila in registrele de nastere, casatorie si deces ;
- intocmeste si elibereaza certificatele de nastere, casatorie si deces;

- primeste documente legale privind cererile de oficiere a casatoriilor in fata ofiterului de stare
civila, asigura realizarea oficierilor in cadrul solemn prevazut de lege si elibereaza certificatul de
casatorie celor indreptatiti;
- face propuneri pentru acordarea dispensei pentru casatorie in cazurile prevazute de lege;
-elibereaza persoanelor indreptatite duplicate dupa certificate de stare civila in caz de pierdere,
distrugere, furt sau alte situatii care au condus la disparitia actelor originale;
-intocmeste lunar buletine statistice pe categorii de acte de stare civila, pe care le transmite la
Directia judeteana de staistica;
-asigura refacerea registrelor de stare civila pierdute sau distruse ;
-asigura intocmirea actelor de nastere pentru copilul gasit, abandonat in spital, copilul nascut viu
si decedat, copilul nascut mort;
-atribuie, inscrie si gestioneaza codurile numerice personale pentru copiii nascuti vii;
- inainteaza SPCLEP actele de identitate ale persoanelor decedate si Centrului militar judetean
livretele militare pentru persoanele decedate;
-opereaza mentiuni in registrele de stare civila;
- efectueaza transcrieri in registrele de stare civila romane, ale actelor incheiate in strainatate;
-face propuneri pentru introducerea din oficiu de actiuni in instanta de judecata in vederea
anularii ,completarii actelor de stare civila , a unor mentiuni sau inregistrari eronate in cadrul
acestora ;
- intocmeste documente pe linie de stare civila necesare deschiderii actiunilor de procedura
succesorala de catre cei indreptatiti prin lege;
-constata si sanctioneaza potrivit prevederilor legii, faptele ce constituie contraventie la regimul
starii civile;
- realizeaza reconstituirea registrelor de stare civila pierdute sau distruse partial sau total;
- elibereaza la cerere extrase uz organe de stat din registrele de stare civila ex.I organelor in drept;
-intocmeste dosare privind schimbarea numelui pe cale administrativa;
-elibereaza livrete de familie;
-gestioneaza certificatele de stare civila si asigura eliberarea acestora la cerere;
-asigura pastrarea documentelor de stare civila cu regim special si confidentialitatea datelor si
faptelor de stare civila;
-pastreaza arhiva de stare civila si asigura securitatea, conservarea, folosinta legala a acesteia;
- activitate notariala:
- intocmeste anexa nr. 1 privind deschidereab procedurii succesorale
- efectueaza copii legalizate;
- elibereaza copii certificate cu originalul din arhiva primariei;
- autoritate tutelara:
- membru a structurii comunitare ( 1252/2005);
- asistenta sociala:
- membru in colectivul de sprijin;
- monitorizeaza activitatea asistentilor personali;
- intocmeste dosarele de angajare a asistentilor personali;
- intocmeste anchetele sociale pentru persoanele cu handicap si asistentii personali ai acestora;
- intocmeste si inainteaza lunar situatii statistice;
- intocmeste si comunica notarilor publici avizele conform Legii 17/2000
privind persoanele varstnice;
- intocmeste dosarele privind acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei conf. Legii
396/2006;

- intocmeste dosarele privind acordarea ajutoarelor de urgenta;


- alte activitati: relatii cu publicul; dactilografiere materiale;
- conduce evidenta documentelor repartizate spre solutionare in dosare conform nomenclatorului
aprobat de Consiliul local al comunei Feldioara, dupa cum urmeaza:F1; F2; G1; G2; G3; G15;
G16; J1-12;
- efectueaza operatiunile legate de ordonarea materialelor, indosarierea, inventarierea si predarea
documentelor spre arhivare, pe baza de proces verbal de predare-primire, la inceputul fiecarui an
calendaristic (ianuarie-martie), secretarul comunei Feldioara.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Stare civila folosesc in activitatea lor
calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al campului radioelectric (anexate in copie) emis
in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca sunt depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza corespunzator timpului
lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
3.Compartimentul Autoritate tutelara si asistenta sociala:
- intocmeste dosare privind acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare;
-efectueaza anchete sociale la domiciliul solicitantilor de ajutor social;
- verifica lunar dosarele beneficiarilor in vederea suspendarii, modificarii, incetarii si reluarii
platii ajutorului social si inainteaza comunicari acestora;
- intocmeste si transmite lunar catre AJPS Brasov situatii statistice -L.416/2001;
- intocmeste dosare privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei conform OUG
5/2003;
-intocmeste si monitorizeaza dosarele privind acordarea alocatiei complemetare si de sustinere
conform OUG 105/2003; efectueaza anchete social bianuale ;
-intocmeste si comunica lunar borderourile privind situatiile statistice catre AJPS Brasov;
- intocmeste dosare privind acordarea ajutorului de urgenta;
- intocmeste si comunica lunar dosarele de alocatie de stat pentru copii, conform Legii 63/1992;
- intocmeste si comunica lunar dosarele privind acordarea indemnizatiei sau stimulentului pentru
cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, conform OUG 148/2005;
- intocmeste situatiile privind combaterea marginalizarii sociale, conform Legii 116/2002;
- intocmeste si inainteaza lunar situatiile privind acordarea trusoului pentru nou-nascuti, conform
Legii 482/2006;
- organizeaza intalniri intre Fundatia Agapedia si persoanele cu probleme sociale;
- responsabil caz prevenire pe linie de autoritate tutelara;
- intocmeste dosare si instituie masuri privind tutela, curatela ;
-efectueaza vizite la domiciliul minorilor care se afla in situatii de dificultate;
-intocmeste si efectueaza anchete sociale cu propuneri si masuri de protectie a minorilor aflati in
dificultate;
- identifica familiile sau persoanele carora sa le fie incredintat minorul aflat in dificultate, cu
prioritate rudele acestuia si evaluarea capacitatii de a ocroti un minor;
- asigurarea asistentei, sprijinului si consilierii acelei familii sau persoane, atat
inainte cat si dupa plasamentul/incredintarea minorului;
-intocmeste rapoarte de evaluare periodice in caz de plasament familial;
-efectueaza lunar vizite la domiciliul familiilor care au minori in plasament;

-monitorizarea familiilor care au minori in plasament, cat si a minorilor care au fost reintegrati;
-verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea minorilor intr-o categorie de persoane cu
handicap care necesita protectie speciala si dupa caz, orientare scolara; efectueaza ancheta sociala
la domiciliul minorilor;
-intocmeste rapoarte de evaluare complexa si planul de servicii pentru minorii aflati in situatii de
dificultate, face propuneri pe care le inainteaza DGASPC Brasov; urmareste respectarea
prevederilor hotararilor adoptate;
-urmareste realizarea planului de servicii personalizat aprobat de DGASPC Brasov;
-preluarea sesizarilor privind cazurile de abuz asupra minorilor;
-deplasarea pe teren, impreuna cu psihologul DGASPC Brasov, pentru interventie eficienta si
evaluarea primara a situatiei existente -in cazul abuzului;
-intocmirea rapoartelor de vizita la domiciliul minorului abuzat si gasirea unor alternative pentru
reglementarea situatiei existente;
- desfasurarea pe plan local de campanii de publicitate si recrutare a asistentilor maternali;
- in cazul minorilor care au hotarare judecatoreasca de supraveghere deosebita la
domiciliu:identificarea cazurilor, verificarea informatiilor, supravegherea pe termen lung a
minorilor;
- efectueaza si intocmeste anchete sociale de divort;
- conduce registrul unic de evidenta a cazurilor de ocrotire a minorilor;
- dactilografiere materiale;
- intocmeste adeverinte din fosta arhiva CAP;
- alte sarcini trasate de primar si secretar;
- conduce evidenta documentelor repartizate spre solutionare in dosare conform Nomenclatorului
aprobat de Consiliul local Feldioara, dupa cum urmeaza: G1; G2; G3;
- efectueaza operatiunile legate de ordonarea materialelor, indosarierea , inventarierea si predarea
documentelor spre arhivare, pe baza de proces verbal de predare-primire, la inceputul fiecarui an
calendaristic ianuarie-martie, secretarului comunei Feldioara;
- atributii cu privire la protectia persoanelor cu handicap:
-intocmeste dosarele de angajare ale asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gr. I;
-intocmeste anchetele sociale pentru reinnoirea dosarelor persoanelor cu handicap gr.I,II si III;

- efectueaza vizite bianuale sau ori de cate ori este nevoie, la domiciliul persoanelor cu handicap
in vederea verificarii modului de indeplinire a atributiilor prevazute in fisa postului asistentului
personal;
-intocmeste lunar situatii statistice si le inainteaza DASPDC Brasov;
-sesizeaza Consiliul Local,primarul, secretarul comunei si DGASP Brasov asupra unor probleme
care impun neacordarea sau sistarea drepturilor prevazute de lege,precum si recuperarea unor
drepturi financiare acordate necuvenit
-monitorizeaza numarul asistentilor personali ;
- atributii in domeniul protectiei persoanelor adulte ;
- identifica situatiile de risc, efectueaza evaluarea situatiei, propune si faciliteaza accesul
persoanei adulte in institutii specializate (spitale ,institutii de recuperare, camine );

-ofera consiliere si informatii pentru prevenirea si combaterea situatiei care implica risc crescut
de marginalizare sociala.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Autoritate tutelara si asistenta
sociala folosesc in activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al campului
radioelectric (anexate in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca sunt
depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
4.Compartimentul Registru agricol, fond funciar:
- intocmeste si tine la zi evidenta registrelor agricole;
- elibereaza certificate de producator si bilete de adeverire a proprietatii animalelor;
- intocmeste situatii statistice referitoare la efectivele de animale, suprafete de teren;
- intocmeste si transmite darile de seama agricole;
-intocmeste dosarele de subventie acordate de stat;
-elibereaza adeverinte conform registrului agricol;
- intocmeste si transmite documentatiile privind atribuirea de teren prin ordinul prefectului;
-intocmeste si tine evidenta terenurilor proprietate de stat, a terenurilor proprieate publica sau
privata a comunei;
- intocmeste si elibereaza adeverintele de stare materiala privind registrul agricol;
- asigura si participa la aplicarea prevederilor legii fondului funciar, ia masuri pentru evidenta,
apararea, conservarea, folosirea rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli
privati si a terenurilor proprietatea comunei;
- realizeaza activitatea de identificare si clarificare a situatiei juridice a terenurilor, proprietate
publica sau privata a comunei;
- participa la identificarea si masurarea suprafetelor de teren solicitate de cetateni care fac referire
la Legea Fondului funciar;
-solutioneaza cereri si reclamatii pe linie de Legea Fondului Funciar;
- elibereaza lucrari privind fondul funciar;
- efectueaza lucrari privind efectivele de animale productii agricole, contracte de pasunat,
intretinerea pasunilor;
- organizeaza targuri, piete, stabilire preturi, tarife;
- intocmeste si efectueaza recensamantul animalelor si al populatiei.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Registru agricol, fond funciar
folosesc in activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al campului
radioelectric (anexate in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca sunt
depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
5.Compartimentul Arhitectura, sistematizare si disciplina in constructii:
- organizarea activitatii de constructii;

- autorizarea executarii lucrarilor de constructii si controlul realizarii acestora la nivelul localitatii


conform PUG aprobat;
-verifica respecatrea disciplinei in constructii.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Arhitectura, sistematizare si disciplina
in constructii folosesc in activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al
campului radioelectric (anexate in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca
sunt depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza corespunzator timpului
lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
6.Compartimentul Plan, buget, finante, incasarea impozitelor si taxelor locale:
- fundamenteaza si intocmeste anual, la termenele prevazute de lege, asigurand prezentarea
tuturor documenteor necesare preimarului si Consiliului local in vedrea aprobarii bugetului local;
- stabileste dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local;
- verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a virarii de
credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva;
- intocmeste contul anual de inchidere a exercitiului bugetar;
- stabileste masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare si intrebuintarea
bugetului local;
- verifica modul de incasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezinta primarului orice
neregula sau incalcare constatata, precum si masurile ce se impun;
- colaboreaza cu celelalte compartimente pentru stabilirea necesarului de fonduri bugetului local,
precum si pentru urmarirea verificarea incasarii veniturilor provenite din locatii de gestiune,
taxe si impozite;
- urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotararilor Consiliului local si a celorlalte acte
normative in domeniul economico-financiar;
- intocmeste instiintari de plata, certificate fiscale si alte adrese pentru persoanele juridice;
- opereaza veniturile incasate prin banca pentru fiecare contribuabil la persoanele juridice;
- raspunde de intocmirea rapoartelor de specialitate pentru proiectele de Hotarari din cadrul
Consiliului local;
- tine evidenta contabila a tuturor categoriilor de venituri proprii;
- urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiar-contabile;
- verifica modul de incasare si cheltuire a sumelor din bugetul local si prezinta primarului
informatii privind executia bugetara;
- organizeaza, asigura si raspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului
preventiv;
- intocmeste darile de seama trimestriale si anuale si le depune la DGFP Brasov;
- asigura intocmirea , circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la serviciul
contabilitate;
- urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu prevederile legale;
- asigura plata drepturilor banesti cuvenite personalului din aparatul Consiliului local;
- intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele in drept;
- conduce evidenta documentelor repartizate spre solutionare in dosare conform Nomenclatorului
aprobat de Consiliul local al comunei Feldioara, dupa cum urmeaza:

K1;K2;K3;K4;K5;K6;K11;K14;K15;K16;K16A;K18;K20;K22;K25K27;
- efectueaza operatiunile legat de ordonare a materialelor, indosarierea, inventarierea si predarea
documentelor spre arhivare, pe baza de proces verbal de predare-primire, la inceputul fiecarui an
calendaristic ( ianuarie -martie), secretarului comunei Feldioara;
- verifica bugetul institutiilor aflate in subordinea Consiliului local si il centralizeaza in Bugetul
local;
-tine evidenta contabila a lucrarilor de investitii ;
- intocmeste si urmareste depunerea in termen a darilor de seama contabile;
-intocmeste referate privind si situatii privind modificarile de credite bugetare;
-intocmeste situatii privind cheltuielile bugetare angajate;
-inregistraeza in matricolele corespunzatoare debitele aferente anului curent, dupa verificarea
dosarelor privind impunerea;
- incaseaza si conduce evidenta impozitelor si taxelor locale;
- intocmeste ordine de plata pentru viramente si alte operatiuni contabile;
- intocmeste situatii referitoare la realizarea veniturilor anuale;
- conduce evidenta nimonala a amenzilor la circulatie ;
- tine evidenta computerizata privind taxele si impozitele pentru persoanele fizice;
- elibereaza certificatele de neurmarire fiscala pentru persoanele fizice;
- preia in evidenta dosarele auto si tine evidenta acestora;
- opereaza in baza de date certificatele de radiere auto;
- intocmeste borderourile de incasari si centralizatoarele pe surse de venituri zilnice;
-indeplineste atributiile legate de corespondenta privind impozitele persoanelor fizice;
- conduce evidenta documentelor repartizate spre solutionare in dosare conform Nomenclatorului
aprobat de Consiliul local al comunei Feldioara, dupa cum urmeaza:K19;K22;K25;K27;
- expedierea corespondentei si a altor documente catre persoane fizice;
- furnizarea de informatii clientilor in legatura cu activitatea si programul organizatiei;
- ridicarea si expedierea corespondentei pentru persoanele fizice, precum si tinerea evidentei
timbrelor postale;
- efectueaza plati salarii pentru functionarii primariei, asistentii personali, personal de paza,
sectorul de gospodarie comunala, invatamant, ajutoare sociale, burse elevi, burse sociale si
medicale;
- incaseaza rate pentru case, apartamente, spatii comerciale, taxa de cununie, camin cultural,
pasunat, pastor;
- incaseaza, depune si vireaza diferite taxe catre Registrul Comertului;
- efectueaza depuneri si ridicari de numerar la Trezoreria Feldioara;
- intocmeste anexa declaratie salarii IRE;
- intocmeste justificari banca;
- intocmeste ordine de plata catre diversi furnizori;
- intocmeste registrul de casa;
- conduce evidenta documentelor repartizate spre solutionare in dosare conform Nomenclatorului
aprobat de Consiliul local al comunei Feldioara, dupa cum urmeaza:K15;K14;K7.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Plan, buget, finante, incasarea
impozitelor si taxelor locale folosesc in activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de
masuratori al campului radioelectric (anexate in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din
care reiese ca sunt depasite valorile limite de expunere.

In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
7.Compartimentul Audit intern este aflat in subordinea si coordonarea Primarului comunei
,avand ca atributii principale verificarea efectuarii operatiunilor economice si contabile in
conformitate cu prevderile legale in vigoare si respectarea normelor specifice.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Compartimentului Audit intern folosesc in
activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al campului radioelectric (anexate
in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca sunt depasite valorile limite de
expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
8.Serviciul de Gospodarie comunala Feldioara:
Serviciul de gospodarie este compus dintr-un salariat referent de specialitate, care
indeplineste urmatoarele atributii:
- aplicarea cuantumului taxelor la apa, salubritate si canalizare pentru persoanele fizice si
juridice;
- intocmeste facturile aferente persoanelor juridice;
- incasarea taxei la apa, salubritate si canalizare pentru persoanele fizice si juridice;
- intocmeste borderoul de incasare zilnic;
- intocmeste instiintari de plata si a somatiilor la persoanele fizice si juridice;
- intocmeste si verifica baza de date la persoanele fizice si juridice;
- intocmeste situatia incasarilor lunare la apa, salubritate si canalizare la persoanele fizice si
juridice.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Serviciului de Gospodarie comunala Feldioara
folosesc in activitatea lor calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al campului
radioelectric (anexate in copie) emis in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca sunt
depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza
corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.
Serviciul de Gospodarie mai are un numar de 20 de salariatii, din care 9 lucreaza la Statia
de apa Crizbav si 11la sectorul de apa si salubritate.
Persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului de Gospodarie comunala la
Serviciul de apa si canal ( Statia de apa Crizbav), au urmatoarele atributii:
- sa efectueze reparatii la conductele de alimentare cu apa a localitatii;
- sa asigure functionarea si supravegherea statiei de captare si tragere a apei;
- sa asigure functionarea si supravegherea instalatiei de clorinare;
- sa spele si sa curete filtrele de la statia de apa;
- sa verifice si sa regleze presiunea in reteaua de apa;
- sa efectueze curatarea si desfundarea retelei de canalizare;

- sa anunte seful de sector sau Primarul comunei Feldioarain cazul defectiunilor la retelele de
alimentare cu apa si canalizare;
- indeplineste orice alte atributii delegate de Primar sau Viceprimarul comunei Feldioara;
Persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului de Gospodarie comunala salubritate, au urmatoarele atributii:
- transporta gunoiul menajer, care este incarcat de gunoieri;
- respecte cu strictete actele normative care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
- inainte de a pleca in cursa are obligatia sa verifice starea tehnica a autovehiculuilui pe care il
conduce;
- efectueaza ingrijirea zilnica a autovehiculului;
- nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si isi anunta imediat
superiorul pentru a remedia defectiunile;
- mentine starea tehnica corespunzatoare a autovehiculului avut in primire;
- parcheaza autovehiculul la locul stabilit, respectand locurile de parcare;
- pastreaza certificatul de inmatriculare, precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le
prezinta la cerere organelor de control;
- participa la operatiunile de incarcare si descarcare a autovehiculului astfel incat incarcatura sa
fie repartizata uniform-stabil pe platforma autovehiculului, cu respectatrea tonajuluisi a
prescriptiilor de incarcare;
- se preocupa permanent de imbunatatirea cunostintelor sale profesionale si legislative in
domeniul transporturilor;
- executa operativ si corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectand
disciplina muncii;
- se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si organele de
control;
- respecta regulamentul de ordine interioara;
- indeplineste orice alte sarcini trasate de conducere;
- comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc- orice eveniment de
circulatie in care este implicat;
- respecta si indeplineste cu strictete normele PSI si protectia muncii;
- asigura curatenia in parcul din centrul comunei, zona blocurilor, parcul pentru copii, precum si
toata zona centrala a comunei;
- asigura curatenia in jurul cosurilor de gunoi si a tomberoanelor;
- la evenimente culturale( zilele Feldioarei, ziua pensionarilor) asigura curatenia in sala de
cultura, caminele culturale, etc.;
- participa la activitatile de infrumusetare a spatiilor verzi, prin plantarea si intretinerea florilor, a
gardului viu si a copacilor;
- trebuie sa verifice starea cosurilor de gunoi si a tomberoanelor, iar in cazul in care constata
defectiuni sesizeaza seful de sector, iar in lipsa acestuia viceprimarul;
- orice alte activitati trasate de seful de sector, viceprimar sau primar;
- sa efectueze reparatii la reteaua de apa;
- sa anunte seful de sector sau Primarul comunei Feldioarain cazul defectiunilor la retelele de
alimentare cu apa si canalizare;
- indeplineste orice alte atributii delegate de Primar sau Viceprimarul comunei Feldioara;
- identific frontul de lucru:
- traseele ce urmeaz a fi efectuate sunt identificate cu exactitate prin analizarea documentaiei
tehnice (monografiei de lucru);

- frontul de lucru identificat este analizat mpreun cu echipa de lucru, pentru stabilirea sarcinilor
specifice;
- riscurile poteniale sunt identificate cu responsabilitate n vederea lurii msurilor de
minimizare a acestora n timpul exploatrii utilajului;
- materialele cu grad de risc ridicat sunt identificate cu responsabilitate;
- cazurile speciale care necesit ghidarea n timpul exploatrii sunt stabilite cu atenie, n cadrul
echipei de lucru.
- pregtete utilajul pentru excavare:
- deplasarea excavatorului n frontul de lucru se face prin executarea cu atenie a comenzilor,
conform procedurilor de lucru;
- poziionarea excavatorului se face cu asigurarea corect a acestuia, n vederea desprinderii
materialului n condiii optime;
- verificarea degajrii de obstacole a platformei de vehiculare este fcut cu atenie, n vederea
realizrii avansului n frontul de lucru;
- informaiile privind asigurarea condiiilor de desfurare n siguran a excavrii sunt analizate
cu atenie;
- efectueaz operaia de excavare a straturilor:
- manevrarea roii cu cupe se face conform normelor specifice de ncrcare;
- manevrarea braului roii se face se face in conformitate cu cartea tehnica a utilajului, cu
respectarea limitelor maxime de nlime si minime de adncime;
- viteza de excavare este adaptat la restriciile impuse de tipul rocii, morfologia, forma, i natura
zcmntului ce urmeaz a fi exploatat;
- semnalele acustice i optice specifice de avertizare sunt emise pe tot timpul excavrii;
- roata cu cupe este poziionat corect n poziia cea mai sigur n vederea descrcrii materialului
excavat;
- descrcarea materialului este supravegheat pentru a se desfura n condiii de maxim
siguran i securitate, att pentru utilaj, ct i pentru colegii de echip;
- remediaz neconformiti:
- eventualele neconformiti sunt identificate prompt, acionnd operativ
pentru soluionarea acestora.
- soluionarea neconformitilor se face cu operativitate, n cadrul echipei, pentru a nu afectat
procesul de producie;
- neconformitile identificate sunt semnalate n timp util persoanelor responsabile;
- sa colecteze resturile menajere si sa le indeparteze din cladiri, curti, strazi si alte locuri publice;
- colecteaza gunoaiele, fie ca sunt puse in containere, fie ca sunt in pungi, saci menajeri sau in
altceva si le golesc in masina camion;
- sa anunte de indata viceprimarul orice neregula constatata cu privire la starea peretilor interiori
sau exteriori ( infiltratii de apa de la inundatii, conducte sparte, fisurari, degradari datorate uzurii
sau lovirii accidentale sau nu, etc.);
- sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa nu consume bauturi alcoolice in timpul serviciului si nici sa se prezinte in stare de ebrietate in
post;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. Din obiectivul unde desfasoara
serviciul;( conform art.6 alin 1 si 2 din OG 60/1997 orice persoana care observa un incendiu are
obligatia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri,
dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului;

- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
- conform art.12 NGPM/2002 angajatii vor desfasura activitatea in asa fel incat sa nu expuna la
pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in
conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii primita de la angajatorul
sau; in acest scop angajatul are urmatoarele obligatii:
- sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protecie a muncii si masurile de
aplicare a acestora;
- sa aduca la cunostinta de indata viceprimarul de accidentele de munca suferite de propria
persoana sau de alti angajati;
- sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate
competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
- sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti;
- sa informeze de indata viceprimarul despre orice deficienta
constatata sau eveniment petrecut;
- sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele
care au acest drept;
- pe timpul desfasurarii serviciului trebuie sa poarte masuri de protectie , cizme si salopeta, care
sunt asigurate de Primarie.
Personalul care lucreaza la salubritate desfasoara aceasta activitate manual( cu lopeti si
furci), incarca si descarca manual tomberoanele si alte recipiente incarcate cu gunoi menajer.
Deasemenea personalul care lucreaza la Statia de apa Crizbav isi desfasoara
activitatea la o distanta de aproximativ 20 km de localitate si de 10 km fata de cea mai apropiata
cladire.Acestia desfasoara manual toata activitatea legata de reparatie, igienizare, curatare,
desfundare si alte lucrari de intretinere privind apa potabila.
Avand in vedere prevederile Legii 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice precum si buletinele de determinare prin expertizare a acestor locuri de
munca numarul 9 si 10 din 17 martie 2010 emise de Directia de Sanatate Publica a judetului
Brasov(anexate in copie), din care rezulta ca angajatii sunt expusi in timpul desfasurarii activitatii
profesionale riscului de imbolnavire prin contaminare cu agenti biologici patologici, se va acorda
un spor de 15% din salariu de baza corespunzator timpului lucrat la locurile de munca angajatilor
din cadrul Serviciului de gospodarie comunala.
9.Serviciul Situatii de Urgenta:
- conduce evidenta documentelor repartizate spre solutionare in dosare conform Nomenclatorului
aprobat de Consiliul local Feldioara, dupa cum urmeaza: nr.dos.I1;
- efectueaza operatiunile legate de ordonarea materialelor , indosarierea, inventarierea si predarea
documentelor spre solutionare, pe baza de proces-verbal de predare-primire, la inceputul fiecarui
an calendaristic ( ianuarie martie ), secretarului comunei Feldioara;
- conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta precum si a legislatiei in vigoare: art.12 prevede atributiile sefului serviciului voluntar:
Seful serviciului voluntar este direct subordonat primarului comunei, presedinte al comisiei
locale pentru situatii de urgenta, iar pe linia specializarii Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta ,,Tara Barsei'' al judetului Brasov, este sef al intregului personal al serviciului voluntar
.Raspunde de organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor de prevenire si interventie in situatii

de urgenta, potrivit prevederilor legii, regulamentelor, instructiunilor si ordinelor in vigoare.El


conduce activitatile cu privire la : asigurarea capacitatii operative si de interventie, pregatire,
planificare si desfasurarea activitatilor conform planului de pregatire si interventie annual al
serviciului voluntar.El are urmatoarele atributii:
- organizeaza si conduce actiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor in caz
de incendiu, avarii, calamitati naturale, inundatii, explozii si alte situatii de urgenta;
- planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a
documentelor operative, prevazute de anexa nr.4;
- asigura, verifica si mentine in mod permanent, in stare de functionare punctele de comanda
( locurilor de conducere ) in situatii de urgenta civilasi sa le doteze cu materiale si documente
necesare, potrivit ordinelor in vigoare;
- asigura masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si
aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, in mod oportun, in cazul producerii
unor urgente civile sau la ordin;
- conduce lunar, procesul de pregatire al voluntarilor pentru ridicarea capacitatii de interventie,
potrivit documentelor intocmite in acest scop;
- asigura studierea si cunoasterea de catre personalul serviciului voluntar a
particularitatilor localitatii si clasificarii din punct de vedere al protectiei civile precum si
principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenta urmariile situatiilor de
urgenta din zona de competenta;
- asigura baza materiala a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul
primariei pe baza propunerilor instructiunilor de dotare;
- intocmeste situatia cu mijloacele , aparatura, utilajele si instalatiile din localitate care pot fi
folosite in situatii de urgenta pe care o actualizeaza permanent;
- asigura incadrarea serviciului de interventie cu personal de specialitate;
- informeaza primarul si compartimentul / specialistul de prevenire cu atributii pe linia situatiilor
de urgenta despre starile de pericol constatate pe teritoriul localitatii;
- verifica modul cum personalul serviciului voluntar respecta programul de activitate si
regulamentul de organizare si functionare a serviciului voluntar;
- executa instructaj general si periodic cu personalul muncitor din primarie si din institutiile
subordonate primariei;
- intocmeste si verifica documentele operative ale serviciului;
- controleaza ca instalatiile, mijloacele si utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru
interventie de pe teritoriul localitatii sa fie in stare de functionare si intretinute corespunzator;
- tine evidenta participarii la pregatire profesionala si calificativele obtinute;
- tine evidenta aplicatiilor, exercitiilor si interventiilor la care a participat serviciul voluntar;
- urmareste executarea dispozitiilor date catre voluntari si nu permite amestecul altor persoane
neautorizate in conducerea serviciului;
- participa la instructaje, schimburi de experienta, cursuri de pregatire profesionala, organizate de
serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta;
- participa la verificarea cunostintelor membrilor serviciului voluntar la incadrare , trimestrial si
la sfarsitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
- impreuna cu compartimentul / specialistul de prevenire verifica modul de respectare a masurilor
de prevenire in gospodariile populatiei si pe teritoriul agentilor economici din raza localitatii;
- face propuneri privind imbunatatirea activitatii de prevenire si eliminarea starilor de pericol;
- pregateste si asigura desfasurarea bilantului annual al activitatii serviciului voluntar;

- efectueaza lunar studiul ordonat prin programul difuzat de Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta ,,Tara Barsei'' al judetului Brasov, in caiet special pregatit in acest scop;
- executa atributiile prevazute in regulamentele si instructiunile pe linia protectiei
civile, prevenirii si stingerii incendiilor;
Pe linie de protectia mediului : raspuns la adrese oficiale.
Alte atributii :
- relatii cu publicul;
- dactilografiere;
- alte sarcini trasate de primar si secretar;
- depune acte si diferite situatii la S.G.A., Agentia de Mediu, Institutia Prefectului Judetului
Brasov,
Inspectoratul
Judetean
pentru
Situatii
de
Urgenta,
etc.
Avand in vedere ca salariatii din cadrul Serviciului Situatii de Urgenta folosesc in activitatea lor
calculatoare, precum si Buletinul de masuratori al campului radioelectric (anexate in copie) emis
in baza HG 1136/30 august 2006 din care reiese ca sunt depasite valorile limite de expunere.
In baza Legii 330/2009 art.9, anexa 3 si art.3, anexa 2 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice, se va acorda un spor de 15% din salariu de baza corespunzator timpului
lucrat la locurile de munca respective salariatilor din acest compartiment.

CAPITOLUL IV DISPOZITII FINALE


Art. 9.- Prezentul Regulament de organizare si functionare se modifica si completeaza
conform legislatiei intrate in vigoare ulterior aprobarii acestuia.
Personalul angajat raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice domeniului de
activitate al compartimentului.
Art.10.- Persoana responsabila cu resurse umane intocmeste fisele de post si fisele de
evaluare a performantelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care
le supun spre aprobare primarului, cu avizul sefului ierarhic superior.
Art.11. -In fisele de post pot fi cuprinse atributii, atat ale posturilor de conducere cat si ale
celor de executie privind protectia muncii si asigurarea calitatii serviciilor.
Art.12. - In desfasurarea activitatii, serviciile si compartimentele din cadrul Primariei
comunei Feldioara, vor intretine relatii functionale cu Institutia Prefectului judetului Brasov,
organele centrale ale administratiei publice si institutiile specializate.Orice comunicare facuta de
organele centrale va fi adusa la cunostinta conducerii primariei.
Art.13. -(1) Toti salariatii au obligatia de a manifesta o preocupare permanenta pentru
pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minim a cheltuielilor
materiale.
(2) Raspunderea pentru bunurile materiale din dotarea birourilor revine fiecarui
angajat in parte din cadrul serviciului sau compartimentului in cauza.
(3) Intregul personal al aparatului propriu are obligatia de a respecta actele
normative privind legislatia muncii, in vigoare, statutul functionarilor publici si Regulamentul de
Ordine Interna.
Art.14. - Neindeplinirea integrala si in termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse in fisa
postului, se sanctioneaza conform legislatiei muncii si Regulamentului de Ordine Interna.

Art.15.- Salariatii vor studia legislatia specifica domeniului de activitate si vor raspunde
de aplicarea corecta a acesteia.Atributiile ce decurg din legislatia nou aparuta se considera parte
integranta a Regulamentului de Organizare si Functionare al Primariei comunei Feldioara.
Art.16. - Analiza faptelor de indisciplina se va face in cadrul Comisiei de disciplina
constituita in conformitate cu Legea 188/1999 modificata si completata privind statutul
functionarilor publici si cu Codul Muncii.
Art.17. - (1) Totii salariatii primariei au obligatia de a respecta programul de lucru stabilit
de conducere.
(2) Personalul Primariei, care efectueaza deplasari in teren in interes de
serviciu, au obligatia sa intocmeasca un raport privind constatarea in teren si sa-l prezinte sefului
ierarhic superior.
(3) Nerespectarea alin. 1 si 2 atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor disciplinare
conform Codului Muncii si a Legii nr. 188/1999 modificata si completata privind statutul
functionarilor publici.
Art.18. Corespondenta venita in primarie din partea unor institutii de stat, persoane
fizice sau juridice, va parcurge in mod obligatoriu traseul: Registratura Secretar Primar
Compartimentul sau Serviciul in cauza.
Art.19. Prezentul regulament se va difuza tuturor compartimentelor si serviciilor,
asigurand, sub semnatura, luarea la cunostinta de catre toti salariatii din subordine.
Art. 20. - Prezentul Regulament de Organizare si Functionare va fi reactualizat ori de cate
ori se va impune, prin hotararea Consiliului Local.
Art.21. - Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat prin hotararea
Consiliului Local al Primariei comunei Feldioara nr. 15/16.03.2010 si intra in vigoare la data
aprobarii.
Nota:
La intocmirea prezentului Regulament de Organizare si Functionare s-au avut in vedere norme
legislative.
PRIMAR SECRETAR
TAUS SORIN VARTOLOMEI AUREL