Sunteți pe pagina 1din 36

27.5.

2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/77

REGULAMENTUL (UE) NR. 537/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 16 aprilie 2014
privind cerine specifice referitoare la auditul statutar al entitilor de interes public i de abrogare
a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 114,

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,

dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale,

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European (1),

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2),

ntruct:

(1)

Auditorii statutari i firmele de audit statutar sunt abilitai (abilitate) prin lege s efectueze audituri statutare ale
entitilor de interes public n scopul creterii ncrederii publicului n situaiile financiare anuale i consolidate ale
acestor entiti. Rolul de interes public al auditului statutar nseamn c o comunitate larg de persoane i insti
tuii se bazeaz pe calitatea activitii unui auditor statutar sau a unei firme de audit. Un audit de bun calitate
contribuie la funcionarea ordonat a pieelor prin mbuntirea integritii i eficienei situaiilor financiare. Ca
atare, auditorii statutari ndeplinesc o funcie social deosebit de important.

(2)

Legislaia Uniunii prevede c situaiile financiare, compuse din situaii financiare anuale sau situaii financiare
consolidate, ale instituiilor de credit, societilor de asigurri, emitenilor de valori mobiliare admise la tranzacio
nare pe o pia reglementat, instituiilor de plat, organismelor de plasament colectiv n valori mobiliare
(OPCVM), instituiilor emitente de moned electronic i ale fondurilor de investiii alternative sunt auditate de
una sau mai multe persoane autorizate s desfoare astfel de audituri n conformitate cu legislaia Uniunii, mai
precis: articolul 1 alineatul (1) din Directiva 86/635/CEE a Consiliului (3), articolul 1 alineatul (1) din Directiva
91/674/CEE a Consiliului (4), articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European i a
Consiliului (5), articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului (6),
articolul 73 din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului (7), articolul 3 alineatul (1) din

(1) JO C 191, 29.6.2012, p. 61.


(2) Poziia Parlamentului European din 3 aprilie 2014 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 14 aprilie 2014.
(3) Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale i conturile consolidate ale bncilor i ale altor insti
tuii financiare (JO L 372, 31.12.1986, p. 1).
(4) Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale i conturile consolidate ale ntreprinderilor de asigu
rare (JO L 374, 31.12.1991, p. 7).
(5) Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligaiilor de transpa
ren n ceea ce privete informaia referitoare la emitenii ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat
i de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).
(6) Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plat n cadrul pieei interne,
de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE i 2006/48/CE i de abrogare a Directivei 97/5/CE (JO L 319,
5.12.2007, p. 1).
(7) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege i a actelor
administrative privind organismele de plasament colectiv n valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

L 158/78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) i articolul 22 alineatul (3) din Directiva
2011/61/UE a Parlamentului European i a Consiliului (2). Mai mult, articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Direc
tiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului (3) impune, de asemenea, ca situaiile financiare anuale
ale societilor de investiii s fie auditate atunci cnd nu se aplic Directiva 2013/34/UE a Parlamentului Euro
pean i a Consiliului (4).

(3)

Condiiile de autorizare a persoanelor responsabile cu efectuarea auditului statutar, precum i cerinele minime
pentru desfurarea unui astfel de audit statutar sunt prevzute n Directiva 2006/43/CE a Parlamentului Euro
pean i a Consiliului (5).

(4)

La 13 octombrie 2010, Comisia a publicat o carte verde intitulat Politica de audit: leciile crizei, prin care a
lansat o consultare public ampl, n contextul general al reformei cadrului de reglementare a pieelor financiare,
asupra rolului i incidenei auditului i asupra modului n care funcia auditului poate fi extins pentru a contribui
la mbuntirea stabilitii financiare. Respectiva consultare public a concluzionat c prevederile Directivei
2006/43/CE privind auditul statutar al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare consolidate ale entit
ilor de interes public pot fi mbuntite. La 13 septembrie 2011, Parlamentul European a publicat un raport din
proprie iniiativ privind respectiva carte verde. Comitetul Economic i Social European a adoptat, de asemenea,
un raport privind respectiva carte verde la 16 iunie 2011.

(5)

Este important s se stabileasc norme detaliate pentru a se garanta c auditurile statutare ale entitilor de interes
public sunt efectuate la un nivel de calitate corespunztor, de ctre auditori statutari i firme de audit statutar care
ndeplinesc cerine stricte. Un regim de reglementare comun ar trebui s mbunteasc integritatea, indepen
dena, obiectivitatea, responsabilitatea, transparena i fiabilitatea auditorilor statutari i ale firmelor de audit care
efectueaz audituri statutare ale unor entiti de interes public, contribuind la calitatea auditului statutar n Uniune
i, prin urmare, la funcionarea fr probleme a pieei interne, ducnd la un nivel ridicat al proteciei consumato
rilor i a investitorilor. Elaborarea unui act normativ distinct privind entitile de interes public asigur, de
asemenea, un grad nalt de armonizare i o aplicare uniform a normelor, contribuind astfel la funcionarea mai
eficient a pieei interne. Aceste cerine stricte ar trebui s fie aplicabile auditorilor statutari i firmelor de audit
numai n msura n care efectueaz audituri statutare ale unor entiti de interes public.

(6)

Auditul statutar al cooperativelor de credit i al bncilor de economii se caracterizeaz n anumite state membre
printr-un sistem care nu permite cooperativelor de credit i bncilor de economii s i aleag n mod liber audi
torul statutar sau firma de audit. Asociaia de audit din care face parte cooperativa de credit sau banca de
economii n calitate de membru este obligat prin lege s efectueze auditul statutar. Astfel de asociaii de audit
funcioneaz pe baze nelucrative, fr a urmri interese comerciale, dup cum reiese din natura lor juridic. Mai
mult, unitile organizaionale ale acestor asociaii nu sunt asociate cu un interes economic comun, lucru care lear putea periclita independena. n mod asemntor, statele membre ar trebui s aib posibilitatea de a scuti de la
aplicarea prezentului regulament cooperativele de credit n sensul articolului 2 punctul 14 din Directiva
2006/43/CE, bncile de economii sau entitile similare, astfel cum sunt menionate la articolul 45 din Directiva
86/635/CEE, sau filialele ori succesorii legali ai acestora, cu condiia respectrii principiilor de independen
prevzute n Directiva 2006/43/CE.

(1) Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfurarea i
supravegherea prudenial a activitii instituiilor emitente de moned electronic, de modificare a Directivelor 2005/60/CE i
2006/48/CE i de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).
(2) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiii alterna
tive i de modificare a Directivelor 2003/41/CE i 2009/65/CE i a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 i (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174,
1.7.2011, p. 1).
(3) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare, de modifi
care a Directivelor 85/611/CEE i 93/6/CEE ale Consiliului i a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de
abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).
(4) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaiile financiare anuale, situaiile finan
ciare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului Euro
pean i a Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).
5
( ) Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale i al conturilor
consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului i de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului
(JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/79

(7)

Nivelul i structura onorariilor primite de la o entitate auditat pot s amenine independena unui auditor
statutar sau a unei firme de audit. Prin urmare, este important s se garanteze c onorariile de audit nu sunt
condiionate n niciun fel, iar n cazul n care onorariile de audit percepute unui singur client, inclusiv filialelor
sale, au o valoare considerabil, s se stabileasc o procedur specific, care s implice comitetul de audit, n
scopul de asigura calitatea auditului. Dac auditorul statutar sau de audit devine dependent n mod excesiv de un
client unic, comitetul de audit ar trebui s decid, pe baza unor justificri corespunztoare, dac auditorul statutar
sau firma de audit poate continua s efectueze auditul statutar. Cu ocazia lurii unei astfel de decizii, comitetul de
audit ar trebui s in seama, printre altele, de ameninrile la adresa independenei i de consecinele unei astfel
de decizii.

(8)

Independena auditorilor statutari, a firmelor de audit sau a membrilor reelelor din care acetia fac parte poate fi
compromis prin prestarea anumitor servicii, altele dect cele de audit statutar (servicii care nu sunt de audit)
ctre entitile auditate. Prin urmare, este oportun interzicerea prestrii anumitor servicii care nu sunt de audit,
precum anumite servicii fiscale, de consultan i de consiliere n beneficiul entitii auditate, al ntreprinderiimam a acesteia i al ntreprinderilor pe care aceasta le controleaz pe teritoriul Uniunii. Serviciile care implic
asumarea unui rol n gestiunea sau procesul decizional ale entitii auditate ar putea include gestionarea capita
lului circulant, furnizarea de informaii financiare, optimizarea proceselor comerciale, gestionarea numerarului,
ntocmirea dosarului preurilor de transfer, eficientizarea lanului de distribuie i servicii similare. Serviciile legate
de finanarea, structura capitalului i alocarea acestuia i strategia de investiii ale entitii auditate ar trebui inter
zise, cu excepia prestrii de servicii precum servicii de evaluare prealabil ("due diligence"), emiterea de scrisori
de confort n legtur cu prospecte emise de entitatea auditat i alte servicii de asigurare.

(9)

Statele membre ar trebui s poat decide s permit auditorilor statutari i firmelor de audit s presteze anumite
servicii fiscale i de evaluare atunci cnd astfel de servicii nu sunt semnificative sau nu au niciun efect direct,
separat sau n form agregat, asupra situaiilor financiare auditate. Atunci cnd asemenea servicii implic o plani
ficare fiscal agresiv, acestea nu ar trebui considerate ca fiind nesemnificative. n consecin, un auditor statutar
sau o firm de audit nu ar trebui s presteze asemenea servicii n beneficiul entitii auditate. Un auditor statutar
sau o firm de audit ar trebui s poat presta servicii care nu sunt de audit, care nu sunt interzise de prezentul
regulament, dac prestarea acestor servicii face obiectul unei aprobri prealabile din partea comitetului de audit,
iar auditorul statutar sau firma de audit se declar mulumii de faptul c prestarea acestor servicii nu constituie o
ameninare pentru independena auditorului statutar sau a firmei de audit care nu poate fi redus la un nivel
acceptabil prin aplicarea msurilor de protecie.

(10)

n vederea evitrii conflictelor de interese, este important ca, nainte de a accepta sau de a continua o misiune de
audit statutar la o entitate de interes public, auditorul statutar sau firma de audit s verifice dac aceasta ndepli
nete cerinele de independen i, mai precis, dac n urma relaiei cu entitatea respectiv nu apar aspecte care i
pericliteaz independena. Auditorul statutar sau firma de audit ar trebui s prezinte anual comitetului de audit al
entitii auditate o confirmare a poziiei sale independente i s discute cu membrii respectivului comitet despre
orice ameninri la adresa independenei sale i despre msurile luate pentru a diminua aceste ameninri.

(11)

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) ar trebui s reglementeze prelucrarea datelor cu
caracter personal efectuat n statele membre n conformitate cu prezentul regulament, iar prelucrarea datelor cu
caracter personal ar trebui s fac obiectul supravegherii autoritilor competente din statele membre, n special a
autoritilor publice independente desemnate de statele membre. Orice schimb sau transmitere de informaii efec
tuat() de autoritile competente ar trebui s respecte normele privind transferul datelor cu caracter personal
prevzute n Directiva 95/46/CE.

(12)

Evaluarea temeinic a controlului calitii pentru auditurile efectuate n cadrul fiecrei misiuni va contribui la un
audit de nalt calitate. Drept urmare, auditorul statutar sau firma de audit ar trebui s elaboreze raportul de audit
numai dup ce a finalizat evaluarea controlului calitii misiunii.

(13)

Concluziile auditului statutar al unei entiti de interes public ar trebui s fie prezentate factorilor interesai n
raportul de audit. Pentru a spori ncrederea factorilor interesai n situaiile financiare ale entitii auditate, este
foarte important ca raportul de audit s fie bine fondat i justificat. Pe lng informaiile care se impune a fi furni
zate n conformitate cu articolul 28 din Directiva 2006/43/CE, raportul de audit ar trebui s cuprind n special
informaii suficiente privind independena auditorului statutar sau a firmei de audit, precum i privind prezena
sau absena capacitii auditorului statutar de a depista neregulariti, inclusiv fraude.

(1) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce
privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

L 158/80

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(14)

mbuntirea comunicrii dintre auditorul statutar sau firma de audit, pe de o parte, i comitetul de audit, pe de
alt parte, ar permite mbuntirea semnificativ a calitii auditului statutar al entitii verificate. n plus fa de
un dialog constant n cursul derulrii auditului statutar, este important ca auditorul statutar sau firma de audit s
transmit comitetului de audit un raport suplimentar mai detaliat al concluziilor auditului statutar. Acest raport
suplimentar ar trebui transmis comitetului de audit cel trziu concomitent cu raportul de audit. La cerere, audi
torul statutar sau firma de audit ar trebui s discute cu comitetul de audit despre chestiunile eseniale care au fost
menionate n raportul suplimentar. De asemenea, ar trebui ca un astfel de raport suplimentar detaliat s fie pus
la dispoziia autoritilor competente responsabile de supravegherea auditorilor statutari i a firmelor de audit, la
cererea acestora, precum i la dispoziia prilor tere, n cazul n care dreptul intern prevede aceasta.

(15)

Auditorii statutari sau firmele de audit transmit autoritilor competente care supravegheaz entitile de interes
public informaii privind fapte sau decizii care ar putea reprezenta o nclcare a normelor care reglementeaz acti
vitile entitii auditate sau o piedic la funcionarea continu a entitii auditate. Cu toate acestea, atribuiile de
supraveghere ar fi facilitate dac organismele de supraveghere a instituiilor de credit i a societilor de asigurri
i auditorii statutari i firmelor de audit ale acestora ar fi obligate s menin un dialog eficace.

(16)

Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European i al Consiliului (1) a stabilit rolul Comitetului euro
pean pentru risc sistemic (CERS). Rolul CERS este de a monitoriza acumularea de riscuri sistemice n Uniune.
Avnd n vedere informaiile la care au acces auditorii statutari i firmele de audit ale instituiilor financiare de
importan sistemic, experiena lor ar putea ajuta CERS n activitatea sa. Prin urmare, prezentul regulament ar
trebui s faciliteze un forum anual i anonim de dialog, la nivel de sector, ntre auditorii statutari i societile de
audit pe de o parte i CERS, pe de alt parte.

(17)

Pentru a crete credibilitatea i responsabilitatea auditorilor statutari i a firmelor de audit care deruleaz audituri
statutare la entitile de interes public, este important s creasc i transparena rapoartelor ntocmite de auditorii
statutari i de firmele de audit. n consecin, auditorilor statutari i firmelor de audit ar trebui s li se solicite s
furnizeze informaiile financiare, care s prezinte, n special, cifra de afaceri total defalcat pe onorarii achitate
de entitile de interes public, onorarii de audit achitate de alte entiti i onorarii pentru alte servicii. Auditorii ar
trebui s furnizeze i informaii financiare la nivelul reelei din care fac parte. Auditorii statutari i societile de
audit ar trebui s furnizeze autoritilor competente informaii suplimentare cu privire la onorariile de audit, n
vederea simplificrii atribuiilor de supraveghere ale acestora.

(18)

Este important s se consolideze rolul comitetului de audit n desemnarea unui nou auditor statutar sau a unei
noi firme de audit, pentru ca adunarea general a acionarilor sau a membrilor entitii auditate s decid n
cunotin de cauz. Astfel, atunci cnd organismul administrativ sau de supraveghere nainteaz o propunere
adunrii generale, ar trebui s menioneze dac propunerea respect preferina comitetului de audit, iar n caz
contrar, care sunt motivele. Recomandarea comitetului de audit ar trebui s includ cel puin dou opiuni posi
bile pentru misiunea de audit i o preferin justificat corespunztor pentru una dintre ele, astfel nct s se
poat face o alegere real. Pentru ca recomandarea s furnizeze o justificare corect i adecvat, comitetul de audit
ar trebui s utilizeze rezultatele unei proceduri obligatorii de selecie organizate de entitatea auditat, sub respon
sabilitatea comitetului de audit. Entitatea auditat nu ar trebui s mpiedice auditorii statutari sau firmele de audit
care dein o cot redus de pia s prezinte n cadrul procedurii de selecie propuneri pentru misiunea de audit.
Documentaia procedurii de licitaie ar trebui s cuprind criterii de selecie transparente i nediscriminatorii care
s fie utilizate la evaluarea propunerilor. Cu toate acestea, avnd n vedere c o astfel de procedur de selecie ar
presupune costuri prea ridicate pentru societile cu o capitalizare bursier redus sau pentru entitile de interes
public mici i mijlocii, avnd n vedere dimensiunea acestora, este oportun ca astfel de societi i entiti s fie
scutite de obligaia organizrii unei proceduri de selecie a unui nou auditor statutar sau a unei noi firme de
audit.

(19)

Dreptul adunrii generale a acionarilor sau a membrilor entitii auditate de a-i alege auditorul statutar sau firma
de audit nu ar mai avea valoare n cazul n care entitatea auditat ar ncheia un contract cu un ter prin care i s-ar
restrnge acest drept. n consecin, orice clauz contractual convenit ntre entitatea auditat i un ter cu
privire la desemnarea sau restrngerea dreptului de a alege la anumii auditori statutari sau la anumite firme de
audit ar trebui considerat nul i neavenit.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macropru
denial la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar i de nfiinare a unui Comitet european pentru risc sistemic (JO L 331,
15.12.2010, p. 1).

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/81

(20)

Numirea a doi sau mai muli auditori statutari sau firme de audit de ctre entitile de interes public ar consolida
scepticismul profesional i ar contribui la creterea calitii auditului. De asemenea, aceast msur, combinat cu
prezena firmelor mai mici de audit pe piaa serviciilor de audit, ar facilita dezvoltarea capacitii acestor firme,
extinznd astfel sfera alternativelor aflate la dispoziia entitilor de interes public n ceea ce privete alegerea
auditorilor statutari i a firmelor de audit. n consecin, entitile de interes public de dimensiuni mari ar trebui
ncurajate i stimulate s desemneze mai muli auditori statutari sau mai multe firme de audit care s efectueze
auditul statutar.

(21)

Pentru a prentmpina pericolul familiarizrii i a consolida, astfel, independena auditorilor statutari i a firmelor
de audit, este important s se stabileasc o durat maxim a misiunii de audit efectuate de un auditor statutar sau
de o firm de audit la o anumit entitate auditat. De asemenea, n vederea consolidrii independenei auditorului
statutar sau a firmei de audit, a consolidrii scepticismului profesional i a creterii calitii auditului, prezentul
regulament prevede urmtoarele alternative n vederea prelungirii duratei maxime: reorganizarea periodic i n
mod deschis a licitaiilor sau numirea a doi sau mai muli auditori statutari sau firme de audit de ctre entitile
de interes public. De asemenea, implicarea unor firme de audit mai mici n cadrul acestor msuri ar facilita
dezvoltarea capacitii acestor firme, extinznd astfel sfera alternativelor aflate la dispoziia entitilor de interes
public n ceea ce privete alegerea auditorilor statutari i a firmelor de audit. De asemenea, ar trebui s se stabi
leasc un mecanism adecvat de rotaie treptat a principalilor parteneri de audit care efectueaz auditul statutar n
numele firmei de audit. Este de asemenea important s se prevad o perioad adecvat n decursul creia audi
torul statutar sau firma de audit s nu poat efectua auditul statutar al aceleiai entiti. Pentru a asigura o tran
ziie fr probleme, fostul auditor statutar ar trebui s i transmit noului auditor statutar un dosar de predare cu
informaii pertinente.

(22)

n vederea asigurrii unui nivel ridicat de ncredere a investitorilor i a consumatorilor n piaa intern, prin
evitarea conflictelor de interese, auditorii statutari i firmele de audit ar trebui s fie supravegheate corespunztor
de autoriti competente care sunt independente de profesia de auditor i care au capacitatea, experiena i resur
sele necesare. Statele membre ar trebui s poat delega sau s poat autoriza autoritile lor competente s delege
oricare dintre atribuiile lor, cu excepia celor legate de sistemul de asigurare a calitii, de investigaii i de siste
mele disciplinare, altor autoriti sau organisme. Cu toate acestea, statele membre ar trebui s poat alege s
delege atribuiile legate de sistemele disciplinare altor autoriti i organisme cu condiia ca majoritatea persoa
nelor implicate n guvernana autoritii sau organismului n cauz s fie independente de profesia de auditor.
Autoritile naionale competente ar trebui s aib competenele necesare pentru a-i ndeplini atribuiile de
supraveghere, inclusiv capacitatea de a accesa date, de a obine informaii i de a desfura inspecii. Aceste autori
ti ar trebui s se specializeze n supravegherea pieelor financiare, n respectarea obligaiilor de raportare finan
ciar sau n supravegherea auditului statutar. Cu toate acestea, ar trebui s existe posibilitatea ca supravegherea
respectrii obligaiilor impuse autoritilor de interes public s fie realizat de autoritile competente responsabile
cu supravegherea acestor entiti. Nu ar trebui s existe posibilitatea ca auditorii statutari sau firmele de audit s
exercite influene necorespunztoare asupra finanrii autoritilor competente.

(23)

Dac exist o cooperare real ntre autoritile nsrcinate cu diferite atribuii la nivel naional, se va mbunti i
calitatea activitilor de supraveghere. Prin urmare, autoritile competente de supravegherea respectrii obliga
iilor privind auditul statutar al entitilor de interes public ar trebui s coopereze cu autoritile responsabile
pentru atribuiile prevzute n Directiva 2006/43/CE, cu autoritile de supraveghere a entitilor de interes public
i cu unitile de informaii financiare menionate n Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consi
liului (1).

(24)

Asigurarea calitii auditului statutar prin mijloace externe este esenial pentru un audit de nalt calitate. Infor
maiile financiare publicate sunt mai credibile, iar acionarii, investitorii, creditorii i alte pri interesate sunt mai
bine protejate. Auditorii statutari i firmele de audit ar trebui, prin urmare, s se supun unui sistem de asigurare
a calitii aflat n responsabilitatea autoritilor competente, garantnd astfel obiectivitatea i independena fa de
profesia de auditor. Verificrile de asigurare a calitii ar trebui organizate astfel nct fiecare auditor statutar sau
societate de audit care desfoar audituri la entiti de interes public s fie supus unei verificri de asigurare a
calitii pe baza unei analize a riscurilor. n cazul auditorilor statutari i al firmelor de audit care desfoar

(1) Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizrii sistemului financiar
n scopul splrii banilor i finanrii terorismului (JO L 309, 25.11.2005, p. 15).

L 158/82

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

audituri statutare la entiti de interes public altele dect cele definite la articolul 2 punctele 17 i 18 din Directiva
2006/43/CE, respectiva verificare ar trebui s se efectueze cel puin o dat la trei ani i, n restul cazurilor, cel
puin o dat la ase ani. n Recomandarea 2008/362/CE a Comisiei din 6 mai 2008 privind asigurarea calitii
externe pentru auditorii legali i firmele de audit care auditeaz entiti de interes public (1) se furnizeaz infor
maii privind modul n care ar trebui efectuate inspeciile. Verificrile de asigurare a calitii ar trebui s fie adec
vate i proporionale cu amploarea i complexitatea activitii auditorului statutar sau a firmei de audit verificate.

(25)

Piaa serviciilor de audit statutar furnizate entitilor de interes public evolueaz n timp. Prin urmare, este necesar
ca autoritile competente s monitorizeze evoluiile de pe pia, n special n ceea ce privete riscurile care apar
n cazul unei concentrri mari pe pia, inclusiv n sectoare specifice, precum i rezultatele activitii comitetelor
de audit.

(26)

Transparena activitilor autoritilor competente ar trebui s contribuie la sporirea ncrederii investitorilor i a


consumatorilor n piaa intern. Ca urmare, autoritile competente ar trebui s fie obligate s raporteze periodic
activitile derulate i s publice informaii sub form consolidat despre constatrile i concluziile inspeciilor sau
sub form individual atunci cnd statele membre dispun aceasta.

(27)

Cooperarea dintre autoritile competente ale statelor membre poate contribui semnificativ la asigurarea unui
nivel nalt i consecvent de calitate a auditului statutar n cadrul Uniunii. Prin urmare, autoritile competente ale
statelor membre ar trebui s coopereze, atunci cnd este necesar, n vederea ndeplinirii atribuiilor de suprave
ghere privind auditul statutar. n ceea ce privete reglementarea i supravegherea, autoritile ar trebui s respecte
principiul competenei statului membru de origine n care este autorizat auditorul statutar sau societatea de audit
i n care i are sediul social entitatea auditat. Cooperarea dintre autoritile competente ar trebui s fie organi
zat n cadrul unui comitet al organismelor europene de supraveghere a auditorilor (COESA), care ar trebui s fie
compus din reprezentani la nivel nalt ai autoritilor competente. Pentru a mbunti aplicarea consecvent a
prezentului regulament, COESA ar trebui s poat adopta orientri sau avize neobligatorii. De asemenea, ar trebui
s faciliteze schimbul de informaii, s ofere consiliere Comisiei i s contribuie la evaluri i examinri tehnice.

n scopul efecturii evalurii tehnice a sistemelor de supraveghere public ale rilor tere i a cooperrii interna
ionale dintre statele membre i rile tere n acest domeniu, COESA ar trebui s instituie un subgrup prezidat de
membrul numit de Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea European pentru Valori Mobiliare i Piee
AEVMP) (2) i ar trebui s solicite asisten din partea AEVMP, a Autoritii europene de supraveghere (Autori
tatea Bancar European ABE) (3) sau a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea European pentru
Asigurri i Pensii Ocupaionale EIOPA) (4) n msura n care solicitarea acesteia se refer la cooperarea interna
ional dintre statele membre i rile tere n domeniul auditului statutar al entitilor de interes public suprave
gheat de aceste autoriti europene de supraveghere. Secretariatul COESA ar trebui fie asigurat de ctre Comisie
i, pe baza programului de activitate aprobat de COESA, ar trebui s includ cheltuielile aferente n estimrile sale
pentru anul urmtor.

(28)

Cooperarea dintre autoritile competente ale statelor membre ar trebui s cuprind verificarea asigurrii calitii
i asisten n investigaiile privind modul de desfurare a auditurilor statutare ale entitilor de interes public,
inclusiv n cazurile n care practicile care fac obiectul investigaiei nu constituie o nclcare a unui act adminis
trativ sau cu putere de lege n vigoare n statele membre vizate. Modalitile de cooperare ntre autoritile compe
tente ale statelor membre ar trebui s includ posibilitatea crerii unor colegii care s reuneasc autoritile
competente i delegarea atribuiilor ntre ele nsele. O astfel de cooperare ar trebui s in cont de conceptul de
reea n care funcioneaz auditorii statutari i firmele de audit. Autoritile competente ar trebui s respecte
normele corespunztoare de confidenialitate i de pstrare a secretului profesional.

(1) JO L 120, 7.5.2008, p. 20.


(2) Autoritatea european de supraveghere instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea European pentru Valori Mobiliare i Piee), de
modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).
(3) Autoritatea european de supraveghere instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar european), de modificare a Deciziei
nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
4
( ) Autoritatea european de supraveghere instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din
24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european de asigurri i pensii ocupaionale), de
modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/83

(29)

Relaiile dintre pieele de capital impun abilitarea autoritilor naionale competente de a coopera cu autoritile i
organismele de supraveghere din ri tere n ceea ce privete schimbul de informaii sau verificrile de asigurare a
calitii. Cu toate acestea, atunci cnd cooperarea cu autoritile din ri tere implic documente de lucru privind
auditul sau alte documente deinute de auditorii statutari sau de firmele de audit, ar trebui s se aplice procedurile
prevzute n Directiva 2006/43/CE.

(30)

Pentru a asigura funcionarea n bune condiii a pieelor de capital, este necesar o capacitate sustenabil de pres
tare a serviciilor de audit i o pia competitiv a acestora, pe care s fie prezente suficieni auditori statutari i
firme de audit capabili s efectueze audituri statutare la entiti de interes public. Autoritile competente i
Reeaua european n domeniul concurenei (REC) ar trebui s raporteze modificrile aduse de prezentul regula
ment n structura pieei serviciilor de audit.

(31)

Procedurile n baza crora Comisia adopt acte delegate ar trebui s fie aliniate la Tratatul privind funcionarea
Uniunii Europene i, n spe, la articolele 290 i 291, de la caz la caz. Pentru a se ine seama de evoluiile din
domeniul auditului i de cele ale profesiei de auditor, ar trebui s se delege Comisiei competena de a adopta acte
n conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene. Actele delegate sunt necesare
mai ales n vederea adoptrii standardelor internaionale de audit n domeniul practicilor de audit i al indepen
denei i al controalelor interne ale auditorilor statutari i ale firmelor de audit. Standardele internaionale de audit
adoptate nu ar trebui s modifice sau s se adauge niciuneia dintre cerinele prezentului regulament, cu excepia
cazurilor precizate expres. Prezint o importan deosebit ca n cursul lucrrilor sale pregtitoare, Comisia s
desfoare consultri adecvate, inclusiv la nivel de experi.

Atunci cnd pregtete i elaboreaz acte delegate, Comisia ar trebui s asigure transmiterea simultan, n timp
util i n mod adecvat, a documentelor relevante ctre Parlamentul European i Consiliu.

(32)

Pentru a asigura securitatea juridic i tranziia fr probleme la sistemul introdus de prezentul regulament, este
important s se introduc o perioad de tranziie n ceea ce privete punerea n aplicare a obligativitii rotaiei
auditorilor statutari i a firmelor de audit i a obligaiei de a organiza o procedur de selecie a auditorului statutar
i a firmei de audit.

(33)

Trimiterile la dispoziiile din Directiva 2006/43/CE ar trebui s fie interpretate ca trimiteri la dispoziiile de drept
intern care transpun respectivele dispoziii din Directiva 2006/43/CE. Noul cadru european de audit, instituit prin
prezentul regulament i prin Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European i a Consiliului (1) nlocuiete cerin
ele existente prevzute n Directiva 2006/43/CE i ar trebui s fie interpretat fr trimitere la vreun instrument
precedent, precum recomandrile Comisiei adoptate n temeiul cadrului anterior.

(34)

Deoarece obiectivele prezentului regulament, mai precis clarificarea i definirea mai exact a rolului auditului
statutar n cazul entitilor de interes public, mbuntirea informaiilor furnizate de auditorul statutar sau de
firma de audit ctre entitatea auditat, investitori i ali factori interesai, mbuntirea canalelor de comunicare
dintre auditori i organismele de supraveghere a entitilor de interes public, prevenirea conflictelor de interese
care apar n urma prestrii de servicii care nu sunt de audit ctre entitile de interes public, reducerea riscului de
apariie a unor conflicte de interese din cauza sistemului actual n care entitatea auditat selecteaz i pltete
auditorul sau a pericolului familiarizrii, simplificarea schimbrii auditorului statutar sau a firmei de audit i a
alegerii unui auditor statutar sau a unei societi de audit pentru entitile de interes public, extinderea sferei alter
nativelor aflate la dispoziia entitilor de interes public n ceea ce privete alegerea auditorilor statutari i a socie
tilor de audit auditori i mbuntirea eficacitii, a independenei i a consecvenei reglementrii i suprave
gherii auditorilor statutari i a firmelor de audit care efectueaz audituri statutare la entiti de interes public,
inclusiv n ceea ce privete cooperarea la nivelul Uniunii, nu pot fi ndeplinite n mod satisfctor la nivelul
statelor membre, dar, avnd n vedere amploarea lor, pot fi ndeplinite mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate
adopta msuri, n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul
privind Uniunea European. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este definit la articolul
respectiv, prezentul regulament nu depete ceea ce este necesar pentru ndeplinirea obiectivelor menionate.

(1) Directiva 2014/56/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2006/43/CE privind
auditul legal al situaiilor financiare anuale i al situaiilor financiare consolidate (a se vedea pagina 196 din prezentul Jurnal Oficial).

L 158/84

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

27.5.2014

(35)

Prezentul regulament respect drepturile fundamentale i principiile recunoscute n special de Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, mai precis dreptul la respectarea vieii private i de familie, dreptul la protecia
datelor cu caracter personal i libertatea de a desfura o activitate comercial, i trebuie aplicat n conformitate
cu drepturile i principiile respective.

(36)

Autoritatea European pentru Protecia Datelor a fost consultat n conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului (1) i a emis un aviz la 23 aprilie
2012 (2).

(37)

Prin prezentul regulament i prin Directiva 2014/56/UE ar trebui s se stabileasc un nou cadru juridic referitor
la auditul statutar al situaiilor financiare anuale sau consolidate, iar Decizia 2005/909/CE a Comisiei (3) ar trebui,
prin urmare, s fie abrogat,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I
OBIECT, DOMENIU DE APLICARE I DEFINIII

Articolul 1
Obiect
Prezentul regulament stabilete cerine pentru desfurarea auditului statutar al situaiilor financiare anuale i consolidate
ale entitilor de interes public, norme privind organizarea i selecia auditorilor statutari i a firmelor de audit aplicate
de entitile de interes public pentru a promova independena acestora i pentru a evita conflictele de interese, precum i
norme privind supravegherea respectrii acestor cerine de ctre auditorii statutari i firmele de audit.

Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1)

Prezentul regulament se aplic:

(a) auditorilor statutari i firmelor de audit care efectueaz audituri statutare la entiti de interes public;
(b) entitilor de interes public.
(2)

Prezentul regulament se aplic fr a aduce atingere dispoziiilor Directivei 2006/43/CE.

(3) n cazul n care o cooperativ, n sensul articolului 2 punctul 14 din Directiva 2006/43/CE, o banc de economii
sau o entitate similar, astfel cum prevede articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, sau o filial ori un succesor legal al
unei astfel de cooperative, bnci de economii sau entiti similare, astfel cum prevede articolul 45 din Directiva
86/635/CEE, este obligat sau are dreptul, n temeiul dreptului intern, s fie membr a unei entiti de audit fr scop
lucrativ, statele membre pot decide ca prezentul regulament sau anumite dispoziii ale acestuia s nu se aplice auditului
statutar al unei asemenea entiti, cu condiia respectrii principiilor de independen stabilite n Directiva 2006/43/CE
de ctre auditorul statutar atunci cnd realizeaz auditul statutar al unuia dintre membrii si i de ctre persoanele
susceptibile de a exercita o influen asupra auditului statutar.
(1) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor fizice
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre instituiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor date
(JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(2) JO C 336, 6.11.2012, p. 4.
(3) Decizia 2005/909/CE a Comisiei din 14 decembrie 2005 de instituire a unui grup de experi pentru consilierea Comisiei i facilitarea
cooperrii ntre sistemele publice de supraveghere a auditorilor legali i a cabinetelor de audit (JO L 329, 16.12.2005, p. 38).

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/85

(4) n cazul n care o cooperativ, n sensul articolului 2 punctul 14 din Directiva 2006/43/CE, o banc de economii
sau o entitate similar, astfel cum prevede articolul 45 din Directiva 86/635/CEE, sau o filial ori un succesor legal al
unei astfel de cooperative, bnci de economii sau entiti similare, astfel cum prevede articolul 45 din Directiva
86/635/CEE, este obligat sau are dreptul, n temeiul dreptului intern, s fie membr a unei entiti de audit fr scop
lucrativ, o parte obiectiv, rezonabil i informat nu ar conchide c relaia bazat pe calitatea de membru compromite
independena auditorului statutar, cu condiia ca, atunci cnd o astfel de entitate auditoare desfoar un audit statutar al
unuia dintre membrii si, principiile independenei s se aplice auditorilor statutari care desfoar auditul i persoanelor
susceptibile de a exercita o influen asupra auditului statutar.
(5) Statul membru informeaz Comisia i Comitetul organismelor europene de supraveghere a auditorilor (denumit n
continuare COESA), menionat la articolul 30, cu privire la astfel de situaii excepionale n care nu se aplic prezentul
regulament sau anumite dispoziii din prezentul regulament. Acesta transmite Comisiei i COESA lista dispoziiilor din
prezentul regulament care nu se aplic auditului statutar al entitilor prevzute la alineatul (3) de la prezentul articol i
motivele care au justificat neaplicarea respectiv.

Articolul 3
Definiii
n sensul prezentului regulament, se aplic definiiile prevzute la articolul 2 din Directiva 2006/43/CE, cu excepia
termenului autoritate competent, astfel cum este prevzut la articolul 20 din prezentul regulament.

TITLUL II

CONDIII REFERITOARE LA DESFURAREA AUDITULUI STATUTAR AL ENTITILOR DE INTERES PUBLIC

Articolul 4
Onorarii de audit
(1)

Onorariile percepute pentru auditurile statutare desfurate la entiti de interes public nu sunt condiionate.

Fr a aduce atingere articolului 25 din Directiva 2006/43/CE, n sensul primului paragraf, onorarii condiionate
nseamn onorariile aferente misiunilor de audit calculate pe o baz prestabilit, n funcie de rezultatul unei tranzacii
sau de rezultatul activitilor desfurate. Nu sunt considerate onorarii condiionate cele impuse de o instan sau de o
autoritate competent.
(2) Atunci cnd auditorul statutar sau firma de audit presteaz n beneficiul entitii auditate, al ntreprinderii-mam a
acesteia sau al ntreprinderilor controlate de aceasta, servicii altele dect cele de audit, altele dect cele menionate la arti
colul 5 alineatul (1) din prezentul regulament, totalul onorariilor aferente serviciilor respective se limiteaz la maximum
70 % din media onorariilor achitate n ultimele trei exerciii financiare consecutive pentru auditul (auditurile) statutar(e)
desfurat(e) la entitatea auditat i, dup caz, la ntreprinderea-mam a acesteia i la ntreprinderile controlate de aceasta,
precum i pentru auditul (auditurile) statutar(e) ale situaiilor financiare consolidate ale grupului de ntreprinderi
respectiv.
n sensul limitrilor precizate la primul paragraf, alte servicii dect cele de audit, altele dect cele menionate la articolul 5
alineatul (1), stabilite prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern, sunt excluse.
Statele membre pot s prevad c o autoritate competent poate, la solicitarea auditorului statutar sau a firmei de audit,
n cazuri excepionale, s permit exonerarea auditorului statutar sau a firmei de audit de cerinele de la primul paragraf
n ceea ce privete o entitate auditat pe o perioad care nu depete dou exerciii financiare.

L 158/86

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

27.5.2014

(3) Atunci cnd totalul onorariilor ncasate de la o entitate de interes public n fiecare dintre ultimele trei exerciii
financiare consecutive depete 15 % din totalul onorariilor ncasate de auditorul statutar sau de firma de audit sau,
dup caz, de auditorul grupului care efectueaz auditul statutar n fiecare dintre respectivele exerciii financiare, auditorul
statutar sau firma de audit sau, dup caz, de auditorul grupului respectiv aduce faptul respectiv la cunotina comitetului
de audit i discut cu acesta din urm despre ameninrile la adresa independenei sale i despre msurile de protecie
aplicate pentru diminuarea acelor ameninri. nainte de elaborarea raportului de audit, comitetul de audit analizeaz
dac este nevoie ca un alt auditor statutar sau o alt firm de audit s verifice sistemul de control de calitate misiunii de
audit.
n cazul n care onorariile ncasate din partea unei astfel de entiti de interes public continu s depeasc 15 % din
totalul onorariilor ncasate de ctre un astfel de auditor statutar, o firm de audit sau, dac este cazul, un auditor al
grupului care realizeaz auditul statutar, comitetul de audit decide, pe baza unor criterii obiective, dac auditorul statutar,
firma de audit sau auditorul grupului a unei astfel de entiti sau a unui astfel grup de entiti poate continua s efec
tueze auditul statutar pe o perioad suplimentar care n niciun caz nu poate depi doi ani.
(4)

Statele membre pot aplica cerine mai stricte dect cele prevzute la prezentul articol.

Articolul 5
Interzicerea prestrii de servicii care nu sunt de audit
(1) Un auditor statutar sau o firma de audit care desfoar auditul statutar al unei entiti de interes public, sau orice
membru al reelei, n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit face parte dintr-o reea, nu presteaz nici direct
i nici indirect n beneficiul entitii auditate, al ntreprinderii-mam a acesteia sau al ntreprinderilor controlate de
aceasta pe teritoriul Uniunii niciunul dintre serviciile care nu sunt de audit interzise n:
(a) perioada de la nceputul perioadei auditate i pn la emiterea raportului de audit; i
(b) exerciiul financiar imediat precedent perioadei menionat la litera (a) n raport cu serviciile enumerate la al doilea
paragraf litera (g).
n sensul prezentului articol, servicii interzise care nu sunt de audit interzise nseamn:
(a) servicii fiscale referitoare la:
(i)

pregtirea declaraiilor fiscale;

(ii) impozitele pe salarii;


(iii) taxele vamale;
(iv) identificarea subveniilor publice i a stimulentelor fiscale, cu excepia cazurilor n care sprijinul din partea audi
torului statutar sau al firmei de audit referitor la astfel de servicii este impus prin lege;
(v)

sprijin cu privire la inspeciile fiscale desfurate de autoritile fiscale, cu excepia cazurilor n care sprijinul din
partea auditorului statutar sau al firmei de audit referitor la astfel de inspecii este impus prin lege;

(vi) calcularea impozitului direct i indirect i a impozitului amnat;


(vii) oferirea de consiliere fiscal;
(b) servicii care implic participarea la gestiunea sau procesul decizional al entitii auditate;
(c) eviden contabil i ntocmirea registrelor contabile i a situaiilor financiare;
(d) servicii de contabilitate salarial;
(e) conceperea i implementarea procedurilor de control intern sau de gestionare a riscurilor pentru ntocmirea i/sau
verificarea informaiilor financiare sau a sistemelor informatice destinate informaiilor financiare;

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/87

(f) servicii de evaluare, inclusiv evalurile efectuate n legtur cu servicii actuariale sau cu servicii de sprijin n caz de
litigii;
(g) servicii juridice, n ceea ce privete:
(i)

oferirea de consiliere general;

(ii) negocierea n numele entitii auditate; i


(iii) reprezentarea n cadrul procedurilor de soluionare a litigiilor;
(h) servicii legate de funcia de audit intern a entitii auditate;
(i) servicii legate de finanarea, structura capitalului i alocarea acestuia i strategia de investiii ale entitii auditate, cu
excepia prestrii de servicii de asigurare n legtur cu situaiile financiare, printre care emiterea de scrisori de
confort n legtur cu prospecte emise de entitii auditate;
(j) promovarea, vnzarea sau subscrierea de aciuni la entitatea auditat;
(k) servicii de resurse umane n ceea ce privete:
(i)

conducerea aflat n msur s exercite o influen semnificativ asupra ntocmirii rapoartelor contabile sau a
situaiilor financiare care fac obiectul auditului statutar, n cazul n care aceste servicii implic:
cutarea sau selectarea de candidai pentru astfel de posturi; sau
verificarea referinelor candidailor la astfel de funcii;

(ii) structurarea alctuirii organizaiei; i


(iii) controlul costurilor.
(2) Statele membre pot interzice serviciile, altele dect cele enumerate la alineatul (1), n cazul n care consider c
respectivele servicii reprezint o ameninare la adresa independenei. Statele membre comunic Comisiei orice adugiri
la lista de la alineatul (1).
(3) Prin derogare de la alineatul (1) al doilea paragraf, statele membre pot permite prestarea serviciilor menionate la
litera (a) punctele (i) i (iv)-(vii) i la litera (f), cu condiia ca urmtoarele cerine s fie respectate:
(a) nu au un efect direct sau au un efect nesemnificativ, la nivel individual sau n ansamblu, asupra situaiilor financiare
auditate;
(b) estimarea efectului asupra situaiilor financiare auditate este n mod cuprinztor documentat i explicat n raportul
suplimentar adresat comitetului de audit menionat la articolul 11; i
(c) principiile de independen prevzute n Directiva 2006/43/CE sunt respectate de auditorul statutar sau de firma de
audit.
(4) Un auditor statutar sau o firm de audit care efectueaz un audit statutar al unor entiti de interes public i, n
cazul n care auditorul statutar sau firma de audit aparine unei reele, oricare dintre membrii reelei poate presta n
beneficiul entitii auditate, al ntreprinderii-mam a acesteia sau al ntreprinderilor controlate de aceasta servicii care nu
sunt de audit, altele dect cele interzise menionate la alineatele (1) i (2), sub rezerva aprobrii din partea comitetului de
audit, dup evaluarea prealabil i corespunztoare a ameninrilor la adresa independenei i a msurilor de protecie
adoptate n conformitate cu articolul 22b din Directiva 2006/43/CE. Comitetul de audit emite, dup caz, orientri cu
privire la serviciile menionate la alineatul (3).
Statele membre pot institui norme mai stricte care s impun condiiile n care un auditor statutar, o firm de audit sau
un membru al reelei din care face parte auditorul statutar sau firma de audit poate presta n beneficiul entitii auditate,
al ntreprinderii-mam a acesteia sau al ntreprinderilor controlate de aceasta servicii care nu sunt de audit, altele dect
serviciile care nu sunt de audit interzise menionate la alineatul (1).

L 158/88

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(5) n cazul n care un membru al reelei din care face parte auditorul statutar sau firma de audit care desfoar
auditul statutar al unei entiti de interes public presteaz oricare dintre serviciile care nu sunt de audit menionate la
alineatele (1) i (2) de la prezentul articol n beneficiul unei ntreprinderi nregistrate ntr-o ar ter i controlat de enti
tatea de interes public auditat sau aflat sub controlul acesteia, auditorul statutar sau firma de audit n cauz analizeaz
dac serviciile prestate de membrul reelei i-ar compromite independena.
Dac independena sa este afectat, auditorul statutar sau firma de audit ia msuri de protecie, dup caz, pentru a
diminua riscurile generate de prestarea de astfel de servicii ntr-o ar ter. Auditorul statutar sau firma de audit poate
continua auditul statutar al entitii de interes public numai n cazul n care poate dovedi, n conformitate cu articolul 6
din prezentul regulament i cu articolul 22b din Directiva 2006/43/CE, c prestarea serviciilor nu i influeneaz discer
nmntul profesional i nici raportul de audit.
n sensul prezentului alineat:
(a) participarea la procesul decizional al entitii auditate i prestarea serviciilor menionate la alineatul (1) al doilea para
graf literele (b), (c) i (e) sunt considerate activiti care afecteaz ntotdeauna independena auditorului, iar riscurile
generate sunt imposibil de diminuat prin orice msuri de protecie;
(b) se consider c prestarea serviciilor menionate de prevederile de la alineatul (1) al doilea paragraf, altele dect cele
menionate la literele (b), (c) i (e), afecteaz independena i, prin urmare, face necesare msurile de protecie pentru
a diminua riscurile generate de aceste servicii.

Articolul 6
Pregtirea auditului statutar i evaluarea aspectelor care pericliteaz independena
(1) nainte de a accepta sau de a continua o misiune de audit statutar la o entitate de interes public, un auditor
statutar sau o firm de audit evalueaz i documenteaz, pe lng cele prevzute la articolul 22b din Directiva
2006/43/CE, urmtoarele:
(a) dac ndeplinete dispoziiile prevzute la articolele 4 i 5 din prezentul regulament;
(b) dac se ndeplinesc condiiile prevzute la articolul 17 din prezentul regulament;
(c) fr a aduce atingere Directivei 2005/60/CE, integritatea membrilor organismelor de supraveghere, administrative i
de conducere ale entitii de interes public.
(2)

Auditorul statutar sau firma de audit:

(a) confirm n scris, anual, comitetului de audit c auditorul statutar, firma de audit i partenerii, directorii executivi i
directorii care desfoar auditul statutar sunt independeni fa de entitatea auditat;
(b) discut cu comitetul de audit aspectele care i pericliteaz independena i msurile de protecie aplicate pentru a
reduce efectele acestora, documentate de acesta, n conformitate cu alineatul (1).

Articolul 7
Nereguli
Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 12 din prezentul regulament i ale Directivei 2005/60/CE, atunci cnd audi
torul statutar sau firma de audit care desfoar auditul statutar al unei entiti de interes public suspecteaz sau are
motive ntemeiate s suspecteze c nereguli, inclusiv fraud, n legtur cu situaiile financiare ale entitii auditate, se
pot produce sau s-au produs, auditorul sau firma de audit ntiineaz entitatea auditat i o invit s investigheze acest
aspect i s ia msurile necesare pentru a soluiona neregulile i a preveni repetarea lor n viitor.
n cazul n care entitatea auditat nu investigheaz aspectul n cauz, auditorul statutar sau firma de audit informeaz
autoritile stabilite de statele membre ca fiind responsabile s investigheze astfel de nereguli.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/89

Dezvluirea cu bun-credin, de ctre auditorul statutar sau firma de audit ctre autoritile respective, a oricror nere
guli menionate la primul paragraf nu constituie o nclcare a prevederilor contractuale sau legale privind dezvluirea de
informaii.

Articolul 8
Evaluarea controlului calitii misiunii

(1) nainte de emiterea rapoartelor menionate la articolele 10 i 11 se efectueaz o evaluare a controlului calitii
misiunii (denumit n continuare, n prezentul articol, evaluare) pentru a verifica dac auditorul statutar sau partenerulcheie de audit ar fi putut ajunge n mod rezonabil la opiniile i concluziile exprimate n aceste proiecte de rapoarte.

(2) Evaluarea este efectuat de un evaluator al controlului calitii misiunii (denumit n continuare, n prezentul
articol, evaluator). Evaluatorul este un auditor statutar care nu este implicat n derularea auditului statutar care face
obiectul evalurii.
(3) Prin derogare de la alineatul (2), n cazul n care auditul statutar este efectuat de o firm de audit i toi auditorii
statutari au fost implicai n desfurarea auditului statutar sau n cazul n care auditul statutar este efectuat de un auditor
statutar, iar auditorul statutar nu este partener sau angajat al unei firme de audit, acesta face demersurile care se impun
astfel ca un alt auditor statutar s efectueze evaluarea. Furnizarea de documente sau de informaii ctre evaluatorul inde
pendent n sensul prezentului articol nu constituie o nclcare a secretului profesional. Documentele sau informaiile
furnizate evaluatorului n sensul prezentului articol fac obiectul secretului profesional.

(4)

Atunci cnd efectueaz evaluarea, evaluatorul consemneaz cel puin urmtoarele elemente:

(a) informaiile verbale i scrise, solicitate sau nu de evaluator furnizate de auditorul statutar sau de partenerul-cheie de
audit pentru a justifica aprecierile semnificative, precum i principalele constatri ale procedurilor de audit desfu
rate i concluziile desprinse pe baza acestor constatri;
(b) opiniile exprimate de auditorul statutar sau de partenerul-cheie de audit n proiectele rapoartelor menionate la arti
colele 10 i 11.
(5)

Evaluarea analizeaz cel puin urmtoarele elemente:

(a) independena auditorului statutar sau a firmei de audit fa de entitatea auditat;


(b) riscurile semnificative care sunt relevante pentru auditul statutar i care au fost identificate de auditorul statutar sau
de firma de audit n cursul desfurrii auditului statutar i msurile luate de acetia pentru a gestiona aceste riscuri
n mod corespunztor;
(c) raionamentul auditorului statutar sau al partenerului-cheie de audit, mai ales n ceea ce privete gradul de impor
tan i riscurile semnificative menionate la litera (b);
(d) orice solicitare de consiliere adresat experilor externi i modul n care sugestiile acestora au fost puse n aplicare;
(e) natura i domeniul denaturrilor, corectate sau nu, identificate n situaiile financiare n timpul desfurrii auditului;
(f) aspectele discutate cu comitetul de audit i cu comitetele de conducere i/sau de supraveghere ale entitii auditate;
(g) aspectele discutate cu autoritile competente i, dup caz, cu teri;
(h) dac documentele i informaiile selecionate din dosar de evaluator aduc argumente n favoarea opiniei auditorului
statutar sau a partenerului-cheie de audit, astfel cum este exprimat n proiectele de rapoarte menionate la artico
lele 10 i 11.

L 158/90

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(6) Evaluatorul discut despre rezultatele evalurii cu auditorul statutar sau cu partenerul-cheie de audit. Firma de
audit instituie proceduri de stabilire a modului n care urmeaz s fie soluionat orice dezacord dintre partenerul-cheie
de audit i evaluator.
(7) Auditorul statutar sau firma de audit i evaluatorul pstreaz o eviden a rezultatelor evalurii, precum i a consi
derentelor care au stat la baza acestor rezultate.

Articolul 9
Standarde internaionale de audit
Comisia este mputernicit s adopte, prin intermediul unor acte delegate, n conformitate cu articolul 39, standardele
internaionale de audit menionate la articolul 26 din Directiva 2006/43/CE, n domeniul practicii de audit, al indepen
denei auditorilor statutari i a firmelor de audit i al controalelor interne de calitate efectuate la acetia, n scopul apli
crii lor n cadrul Uniunii, cu condiia ca acetia s ndeplineasc cerinele articolului 26 alineatul (3) literele (a), (b) i (c)
din Directiva 2006/43/CE i s nu modifice niciuna dintre cerinele prezentului regulament sau s nu completeze niciuna
dintre cerinele acestuia cu excepia celor prevzute la articolele 7, 8 i 18 din prezentul regulament.

Articolul 10
Raportul de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit prezint rezultatele auditului statutar al entitii de interes public n cadrul
unui raport de audit.
(2) Raportul de audit se ntocmete n conformitate cu dispoziiile de la articolul 28 din Directiva 2006/43/CE i
prezint, de asemenea, cel puin urmtoarele:
(a) indic persoana sau organismul care a numit auditorii statutari sau firmele de audit;
(b) indic data numirii i perioada de misiune continu, inclusiv rennoirile i renumirile anterioare ale auditorilor statu
tari sau ale firmelor de audit;
(c) furnizeaz, n sprijinul opiniei de audit, urmtoarele:
(i)

o descriere a celor mai importante riscuri de declaraii, inclusiv a riscurilor de inexactitate semnificativ evaluate
atribuite fraudei;

(ii) o sintez a msurilor auditorului ca rspuns la aceste riscuri; i


(iii) acolo unde este cazul, observaii eseniale pe marginea riscurilor respective.
n cazul n care este pertinent pentru informaiile menionate mai sus furnizate n raportul de audit cu privire la
fiecare risc de declaraii semnificativ evaluat, raportul de audit face o trimitere clar la informaiile pertinente din
situaiile financiare;
(d) explic n ce msur auditul statutar a fost considerat capabil s depisteze nereguli, inclusiv fraud;
(e) confirm faptul c opinia de audit este conform cu raportul suplimentar adresat comitetului de audit menionat la
articolul 11;
(f) declar c nu a prestat servicii care nu sunt de audit interzise, menionate la articolul 5 alineatul (1), i c auditorii
statutari sau firmele de audit au rmas independente fa de entitatea auditat pe durata auditului;
(g) indic eventualele servicii, pe lng auditul statutar, care au fost prestate de auditorul statutar sau de firma de audit
sau de orice membru al reelei din care face parte auditorul statutar sau firma de audit, n beneficiul entitii auditate,
al ntreprinderii sale mam sau al ntreprinderii controlate de aceasta i care nu au fost comunicate n raportul de
administrare sau n declaraiile financiare.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/91

Statele membre pot stabili cerine suplimentare n ceea ce privete coninutul raportului de audit.
(3) Cu excepia cerinelor stabilite la alineatul (2) litera (e), raportul de audit nu conine trimiteri la raportul supli
mentar ctre comitetul de audit, menionat la articolul 11. Raportul de audit este formulat clar i fr ambiguiti.
(4) Auditorul statutar sau firma de audit nu utilizeaz denumirea unei autoriti competente ntr-un mod care ar
putea indica sau sugera c respectiva autoritate susine sau aprob raportul de audit.

Articolul 11
Raportul suplimentar adresat comitetului de audit
(1) Auditorii statutari sau firmele de audit care desfoar audituri statutare la entiti de interes public nainteaz un
raport suplimentar comitetului de audit al entitii auditate cel trziu la data naintrii raportului de audit menionat la
articolul 10. Statele membre pot impune, de asemenea, ca acest raport suplimentar s fie naintat organismului adminis
trativ sau de supraveghere al entitii auditate.
n cazul n care entitatea nu are un comitet de audit, raportul suplimentar se transmite organismului cu funcii echiva
lente din cadrul entitii auditate. Statele membre pot permite comitetului de audit s nainteze acest raport suplimentar
prilor tere prevzute de legislaia naional.
(2) Raportul suplimentar de audit adresat comitetului de audit se ntocmete n scris. Raportul explic rezultatele audi
tului statutar desfurat i realizeaz cel puin urmtoarele:
(a) include declaraia de independen menionat la articolul 6 alineatul (2) litera (a);
(b) n cazul n care auditul a fost efectuat de o firm de audit, raportul identific fiecare partener-cheie de audit care a
fost implicat n audit;
(c) n cazul n care auditorul statutar sau firma de audit a fcut demersuri pentru ca activitile sale s fie derulate de
un alt auditor statutar sau de o alt firm de audit, care nu este membru al aceleiai reele, ori s-a folosit de activi
tatea unor experi externi, raportul indic acest lucru i confirm faptul c auditorul statutar sau firma de audit a
primit o confirmare din partea celuilalt auditor statutar sau a celeilalte firme de audit i/sau a expertului extern cu
privire la independena sa;
(d) descrie natura, frecvena i msura comunicrii cu comitetul de audit sau cu organismul cu funcie echivalent din
cadrul entitii auditate, organismul de conducere i organismul administrativ sau de supraveghere ale entitii audi
tate, inclusiv datele reuniunilor organizate cu organismele respective;
(e) include o descriere a sferei de aplicare i a calendarului auditului;
(f)

n cazul n care au fost numii mai muli auditori sau firme de audit, descrie distribuia atribuiilor ntre auditorii
statutari i/sau firmele de audit;

(g) descrie metodologia utilizat, inclusiv categoriile bilaniere care au fost verificate direct i categoriile a cror verifi
care s-a bazat pe testarea sistemic i de conformitate, inclusiv o explicaie a eventualelor variaii substaniale ale
ponderrii testrii de fond i de conformitate comparativ cu exerciiul precedent, chiar dac auditul statutar al acelui
exerciiu a fost efectuat de ali auditori statutari sau de alte firme de audit;
(h) comunic pragul cantitativ de semnificaie aplicat la efectuarea auditului statutar pentru situaiile financiare per
ansamblu i, dup caz, pragul sau pragurile de semnificaie pentru anumite categorii de tranzacii, solduri contabile
sau divulgri, i informeaz cu privire la factorii calitativi car au fost avui n vedere la stabilirea pragului de semnifi
caie;
(i)

raporteaz i explic raionamentele legate de evenimente sau condiii identificate n cursul auditului care pot crea
ndoieli serioase cu privire la capacitatea entitii de a-i continua activitatea i dac aceste evenimente sau condiii
constituie o incertitudine substanial i ofer un rezumat privind toate garaniile, scrisorile de confort, angajamen
tele de intervenie public i alte msuri de sprijin de care s-a inut seama la evaluarea capacitii de continuare a
activitii;

L 158/92
(j)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

raporteaz cu privire la orice deficiene semnificative din situaiile financiare ale entitii auditate sau, n cazul situa
iilor financiare consolidate, din sistemul de control financiar intern al societii-mam i/sau din sistemul contabil.
Pentru fiecare deficien semnificativ, raportul suplimentar indic dac deficiena n cauz a fost sau nu rezolvat
de conducere;

(k) raporteaz orice probleme importante care implic nerespectarea real sau presupus a actelor cu putere de lege i a
actelor administrative sau a statutului care au fost identificate n cursul auditului, n msura n care sunt considerate
relevante pentru a permite comitetului de audit s i ndeplineasc sarcinile;
(l)

raporteaz i analizeaz metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaiile financiare anuale sau consoli
date, inclusiv orice impact al schimbrii unor astfel de metode;

(m) n cazul unui audit statutar al unor situaii financiare consolidate, explic domeniul de aplicare al consolidrii i
criteriile de excludere aplicate de ctre entitatea auditat entitilor neconsolidate, dac exist, precum i dac crite
riile aplicate sunt conforme cu cadrul de raportare financiar;
(n) identific, dup caz, eventuala activitate de audit efectuat de auditorul sau auditorii dintr-o ar ter, de auditorul
statutar sau auditorii statutari, de entitatea sau entitile dintr-o ar ter sau de societatea sau societile de audit,
n raport cu un audit statutar al situaiilor financiare consolidate, altul dect cel efectuat de membri ai aceleiai reele
din care face parte i auditorul situaiilor financiare consolidate;
(o) precizeaz dac entitatea auditat a furnizat toate explicaiile i documentele solicitate;
(p) raporteaz:
(i)

orice dificulti importante, dac exist, ntlnite n cursul auditului;

(ii) aspecte importante, dac exist, care reies din auditul statutar i care au fost discutate sau care au fcut obiectul
corespondenei cu conducerea; i
(iii) alte aspecte, dac exist, care reies din auditul statutar i care, n opinia profesional a auditorului, sunt semnifi
cative pentru supravegherea procesului de raportare financiar.
Statele membre pot stabili cerine suplimentare n ceea ce privete coninutul raportului suplimentar ctre comitetul de
audit.

La cererea unui auditor statutar, a unei firme de audit sau a comitetului de audit, auditorii statutari sau firmele de audit
discut despre problemele principale care reies din auditul statutar, menionate n raportul suplimentar ctre comitetul
de audit i, n special, la primul paragraf litera (j), cu comitetul de audit, cu organismul administrativ sau, dup caz, cu
organismul de supraveghere al entitii auditate.

(3) n cazul n care au fost angajai simultan mai muli auditori statutari sau mai multe firme de audit i a existat
vreun dezacord ntre acetia cu privire la procedurile de audit, normele contabile sau orice alt problem referitoare la
desfurarea auditului statutar, motivele dezacordurilor sunt explicate n raportul suplimentar adresat comitetului de
audit.

(4) Raportul suplimentar de audit adresat comitetului de audit se semneaz i se dateaz. n cazul n care auditul
statutar este efectuat de o firm de audit, raportul suplimentar adresat comitetului de audit se semneaz de ctre auditorii
statutari care au efectuat auditul n numele firmei de audit.

(5) La cerere i n conformitate cu dreptul intern, auditorii statutari sau firmele de audit pun nentrziat raportul
suplimentar la dispoziia autoritilor competente n sensul articolului 20 alineatul (1).

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/93

Articolul 12
Raportarea ctre autoritile de supraveghere a entitilor de interes public
(1) Fr a aduce atingere articolului 55 din Directiva 2004/39/CE, articolului 63 din Directiva 2013/36/UE a Parla
mentului European i a Consiliului (1), articolului 15 alineatul (4) din Directiva 2007/64/CE, articolului 106 din Directiva
2009/65/CE, articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2009/110/CE i articolului 72 din Directiva 2009/138/CE a Parla
mentului European i a Consiliului (2), auditorul statutar sau firma de audit care deruleaz auditul statutar la o entitate
de interes public are datoria de a raporta imediat autoritilor competente de supraveghere a entitii de interes public
sau, n cazuri stabilite de statul membru n cauz, autoritii competente de supravegherea auditorului statutar sau a
firmei de audit, orice informaie referitoare la entitatea de interes public de care a luat cunotin n cursul auditului
statutar i care poate s duc la:
(a) o nclcare semnificativ a actelor cu putere de lege i a actelor administrative care prevd, dup caz, condiiile de
autorizare sau care reglementeaz n mod specific desfurarea activitilor entitii de interes public;
(b) o ameninare sau o ndoial semnificativ cu privire la continuitatea funcionrii respectivei entiti de interes public;
(c) refuzul de a emite o opinie de audit cu privire la situaiile financiare sau emiterea unei opinii contrare ori a unei
opinii cu rezerve.
De asemenea, auditorii statutari sau firmele de audit au datoria de a raporta orice informaii menionate la primul para
graf litera (a), (b) sau (c) de care au luat cunotin n cursul efecturii auditului statutar al unei ntreprinderi aflate n
strns legtur cu entitatea de interes public la care desfoar, de asemenea, auditul statutar. n sensul prezentului
articol, legturi strnse are sensul care i-a fost atribuit la articolul 4 alineatul (1) punctul 38 din Regulamentul (UE)
nr. 575/2013 al Parlamentului European i a Consiliului (3).
Statele membre pot solicita din partea auditorului sau a firmei de audit informaii suplimentare, cu condiia ca acestea s
fie necesare pentru supravegherea eficace a pieei financiare, astfel cum prevede dreptul intern.
(2) Se instituie un dialog eficace ntre autoritile competente de supraveghere a instituiilor de credit i a societilor
de asigurri, pe de o parte, i auditorul (auditorii) statutar(i) i firma (firmele) de audit care efectueaz auditul statutar al
respectivelor instituii de credit i societi de asigurri, pe de alt parte. Responsabilitatea pentru respectarea acestei
cerine revine ambelor pri ale dialogului.
Cel puin o dat pe an, Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) i Comitetul organismelor europene de suprave
ghere a auditului (COESA) organizeaz o reuniune cu auditorii statutari i firmele de audit sau reelele care efectueaz
audit statutar al tuturor instituiilor financiare de la nivel mondial importante din punct de vedere sistemic i autorizate
n Uniune, astfel cum sunt identificate la nivel internaional, pentru a informa CERS cu privire la evoluiile sectoriale sau
la orice evoluii semnificative din cadrul acelor instituii financiare de importan sistemic.
Pentru a facilita exercitarea activitilor menionate la primul punct, Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea
Bancar European ABE) i Autoritatea european de supraveghere (Autoritatea European pentru Asigurri i Pensii
Ocupaionale EIOPA) emit orientri adresate autoritilor competente de supraveghere a instituiilor de credit i a
societilor de asigurri, n conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European
i al Consiliului (4) i, respectiv, cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al
Consiliului (5), innd seama de practicile actuale n materie de supraveghere.
(1) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituiilor de credit
i supravegherea prudenial a instituiilor de credit i a firmelor de investiii, de modificare a Directivei 2002/87/CE i de abrogare a
Directivelor 2006/48/CE i 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).
2
( ) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate i desfurarea acti
vitii de asigurare i de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).
(3) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinele prudeniale pentru insti
tuiile de credit i societile de investiii i de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
(4) Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene
de supraveghere (Autoritatea Bancar European), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a
Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).
5
( ) Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritii europene
de supraveghere (Autoritatea European de Asigurri i Pensii Ocupaionale) de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE i de abrogare a
Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

L 158/94

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(3) Dezvluirea cu bun-credin ctre autoritile competente sau ctre CERS i COESA, de ctre auditorul statutar
sau firma de audit, ori de reea, dup caz, a oricrei informaii menionate la alineatul (1) sau a informaiilor de orice
natur aprute n cursul dialogului prevzut la alineatul (2) nu constituie o nclcare a prevederilor contractuale sau
legale privind dezvluirea de informaii.

Articolul 13
Raportul de transparen
(1) n termen de patru luni de la ncheierea fiecrui exerciiu financiar, auditorul statutar sau firma de audit care desf
oar auditul sau auditurile statutare ale entitilor de interes public public un raport anual de transparen. Raportul
anual de transparen se public pe site-ul auditorului statutar sau al firmei de audit i rmne disponibil pe site-ul
respectiv timp de minimum cinci ani de la data publicrii sale pe site. Dac auditorul statutar este angajatul unei firme
de audit, obligaiile prevzute de prezentul articol revin firmei de audit.
Auditorul statutar sau firma de audit poate s actualizeze raportul anual de transparen pe care l-a publicat. n acest
caz, auditorul statutar sau firma de audit specific faptul c este vorba de o versiune actualizat a raportului, iar
versiunea original este disponibil n continuare pe site.
Auditorii statutari i firmele de audit informeaz autoritile competente c raportul de transparen a fost publicat pe
site-ul auditorului statutar sau al firmei de audit sau, dup caz, c a fost actualizat.
(2)

Raportul anual de transparen include cel puin urmtoarele elemente:

(a) o descriere a structurii juridice i a proprietarilor firmei de audit;


(b) dac auditorul statutar sau firma de audit face parte dintr-o reea:
(i)

o descriere a reelei i a organizrii juridice i structurale a acesteia;

(ii) numele fiecrui auditor statutar care i desfoar activitatea n regim independent sau al fiecrei firme de audit
care face parte din reea;
(iii) rile n care fiecare auditor statutar care i desfoar activitatea n regim independent sau firma de audit care
face parte din reea este autorizat() ca auditor statutar sau i are sediul social, administraia central sau i
desfoar activitatea principal;
(iv) cifra de afaceri total realizat de auditorii statutari care i desfoar activitatea n regim independent i de
firmele de audit care fac parte din reea, rezultat n urma desfurrii de audituri statutare ale situaiilor finan
ciare anuale i consolidate;
(c) o descriere a structurii de guvernan a firmei de audit;
(d) o descriere a sistemului de control intern de calitate al auditorului statutar sau al firmei de audit i o declaraie a
organismului administrativ sau de conducere cu privire la eficacitatea funcionrii acestuia;
(e) data la care a avut loc cea mai recent verificare a asigurrii calitii menionat la articolul 26;
(f) o list cu entitile de interes public pentru care auditorul statutar sau firma de audit a efectuat audituri statutare n
cursul exerciiului financiar precedent;
(g) o declaraie privind practicile implementate de auditorul statutar sau de firma de audit n materie de independen,
care confirm, de asemenea, c fost realizat o evaluare intern a respectrii independenei;
(h) o declaraie privind politica auditorului statutar sau a firmei de audit n ceea ce privete formarea continu a audito
rilor statutari, menionat la articolul 13 din Directiva 2006/43/CE;

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/95

(i) informaii privind baza de remunerare a partenerilor n firmele de audit;


(j) o descriere a politicii auditorului statutar sau a firmei de audit n ceea ce privete rotaia partenerilor-cheie de audit
i a personalului n conformitate cu articolul 17 alineatul (7);
(k) n cazul n care nu sunt publicate n situaia sa financiar n sensul articolului 4 alineatul (2) din Directiva
2013/34/UE, informaii despre cifra de afaceri total a auditorului statutar sau a firmei de audit, defalcat pe urm
toarele elemente:
(i)

venituri provenite din auditul statutar al situaiilor financiare anuale i consolidate ale entitilor de interes public
i ale entitilor aparinnd unui grup de ntreprinderi a crui ntreprindere-mam este o entitate de interes
public;

(ii) venituri provenite din auditul statutar al situaiilor financiare anuale i consolidate al altor entiti;
(iii) venituri provenite din servicii permise care nu sunt de audit, prestate unor entiti care sunt auditate de audi
torul statutar sau de firma de audit; i
(iv) veniturile provenite din servicii care nu sunt de audit, prestate altor entiti.
n cazuri excepionale, auditorul statutar sau firma de audit poate decide s nu furnizeze informaiile solicitate la primul
paragraf litera (f), n msura n care acest lucru este necesar ca reacie la o ameninare iminent i grav la adresa sigu
ranei personale a oricrei persoane. Auditorul statutar sau firma de audit trebuie s poat demonstra autoritii compe
tente existena unei astfel de ameninri.
(3)

Raportul de transparen se semneaz de ctre auditorul statutar sau de ctre firma de audit.

Articolul 14
Informaiile furnizate autoritilor competente
Auditorul statutar sau firma de audit furnizeaz anual autoritii sale competente o list a entitilor de interes public
auditate, n funcie de veniturile ncasate de la acestea, defalcnd respectivele venituri astfel:
(a) venituri din audit statutar;
(b) venituri din alte servicii dect cele menionate la articolul 5 alineatul (1), prevzute de dreptul Uniunii i de dreptul
intern; i
(c) venituri din alte servicii dect cele menionate la articolul 5 alineatul (1), care nu sunt prevzute de dreptul Uniunii
i de dreptul intern.

Articolul 15
Pstrarea evidenei documentelor
Auditorii statutari i firmele de audit pstreaz documentele i informaiile prevzute la articolul 4 alineatul (3), artico
lele 6 i 7, articolul 8 alineatele (4)-(7), articolele 10 i 11, articolul 12 alineatele (1) i (2), articolul 14, articolul 16
alineatele (2), (3) i (5) din prezentul regulament, precum i la articolele 22b, 24a, 24b, 27 i 28 din Directiva
2006/43/CE pentru o perioad de cel puin cinci ani de la data la care aceste documente i informaii au fost elaborate.
Statele membre pot dispune ca auditorii statutari i firmele de audit s pstreze documentele i informaiile menionate
la primul paragraf pentru o perioad mai lung, n conformitate cu normele proprii privind protecia datelor cu caracter
personal i a procedurilor administrative i judiciare.

L 158/96

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

TITLUL III

DESEMNAREA AUDITORILOR STATUTARI SAU A FIRMELOR DE AUDIT DE CTRE ENTITILE DE INTERES PUBLIC

Articolul 16

Desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit

(1) n scopul aplicrii articolului 37 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, pentru desemnarea auditorilor statutari
sau a firmelor de audit de ctre entitile de interes public sunt aplicabile condiiile prevzute la prezentul articol alinea
tele (2)-(5), dar poate face obiectul condiiilor de la alineatul (7).

n cazul n care se aplic articolul 37 alineatul (2) din Directiva 2006/43/CE, entitatea de interes public ntiineaz auto
ritatea competent asupra faptului c utilizeaz sistemele sau modalitile alternative menionate la articolul respectiv. n
acest caz, nu se aplic alineatele (2)-(5) de la prezentul articol.

(2) Comitetul de audit prezint organismului administrativ sau de supraveghere al entitii auditate o recomandare n
ceea ce privete desemnarea auditorilor statutari sau a firmelor de audit.

Cu excepia cazului n care se refer la rennoirea unui contract de audit n conformitate cu articolul 17 alineatele (1) i
(2), recomandarea se justific i prezint ca opiuni cel puin doi auditori sau dou firme pentru misiunea de audit, iar
comitetul de audit i exprim o preferin justificat n mod corespunztor pentru una dintre acestea.

Comitetul de audit declar n recomandarea sa c opiunile sale nu au fost influenate de teri i c nu i s-a impus nicio
clauz astfel cum se menioneaz la alineatul (6).

(3) Cu excepia cazului n care se refer la rennoirea unei misiuni de audit n conformitate cu articolul 17 alinea
tele (1) i (2), recomandarea comitetului de audit menionat la alineatul (2) din prezentul articol este elaborat n urma
unei proceduri de selecie organizate de entitatea auditat, care ndeplinete urmtoarele condiii:
(a) entitatea auditat poate s invite orice auditor statutar sau firma de audit s depun oferte pentru prestarea serviciilor
de audit statutar, dac sunt respectate dispoziiile articolului 17 alineatul (3) i dac prin organizarea procedurii de
atribuire nu se mpiedic n niciun fel participarea la procedura de selecie a firmelor care au ncasat mai puin de
15 % din onorariile totale de audit de la entiti de interes public din statul membru n cauz, n anul calendaristic
anterior;
(b) entitatea auditat ntocmete documentaia de licitaie care urmeaz s fie supus ateniei auditorilor statutari invitai
sau firmelor de audit invitate. Respectivele documente de licitaie trebuie s le permit s neleag domeniul de acti
vitate al entitii auditate i tipul de audit statutar care va fi efectuat. Documentaia de licitaie cuprinde criterii de
selecie transparente i nediscriminatorii care sunt utilizate de entitatea auditat pentru a evalua ofertele transmise de
auditorii statutari sau de firmele de audit;
(c) entitatea auditat poate stabili procedura de selecie i poate organiza n cadrul procedurilor negocieri directe cu ofer
tanii interesai;
(d) n cazul n care, conform dreptului Uniunii sau dreptului intern, autoritile competente menionate la articolul 20
solicit auditorilor statutari i firmelor de audit s aplice anumite standarde de calitate, standardele respective sunt
incluse n documentaia de licitaie;
(e) entitatea auditat evalueaz ofertele depuse de auditorii statutari sau de firmele de audit n funcie de criteriile de
selecie prestabilite n documentaia de licitaie. Entitatea auditat ntocmete un raport asupra rezultatelor procedurii
de selecie, raport validat de comitetul de audit. Entitatea auditat i comitetul de audit in seama de orice constatri
sau concluzii ale rapoartele de inspecie publicate de autoritatea competent n temeiul articolului 28 litera (d) n
ceea ce privete auditorul statutar sau firma de audit ofertant, astfel cum se menioneaz la articolul 26 alineatul (8);

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/97

(f) entitatea auditat trebuie s fie n msur s demonstreze, la cerere, autoritii competente menionate la articolul 20
c procedura de selecie s-a derulat corect.
Comitetul de audit este responsabil cu procedura de selecie menionat la primul paragraf.
n sensul literei (a) de la primul paragraf, autoritatea competent menionat la articolul 20 alineatul (1) public o list
actualizat anual cu auditorii statutari i firmele de audit n cauz. Autoritatea competent efectueaz calculele relevante
pe baza informaiilor furnizate de auditorii statutari i de firmele de audit n temeiul articolului 14.
(4) Entitile de interes public care ndeplinesc condiiile menionate la articolul 2 alineatul (1) literele (f) i (t) din
Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1) nu sunt obligate s aplice procedura de selecie
menionat la alineatul (3).
(5) Propunerea transmis adunrii generale a acionarilor sau a membrilor entitii auditate n scopul desemnrii audi
torilor statutari sau a firmelor de audit cuprinde recomandarea i preferina menionate la alineatul (2), indicate de comi
tetul de audit sau de organismul care ndeplinete funcii echivalente.
n cazul n care propunerea difer de preferina comitetului de audit, propunerea conine motivele pentru care nu s-a
inut cont de recomandarea comitetului de audit. Cu toate acestea, auditorul statutar sau firma de audit recomandat() de
organismul administrativ sau de supraveghere trebuie s fi participat la procedura de selecie indicat la alineatul (3).
Prezentul paragraf nu se aplic n cazul n care funciile comitetului de audit sunt ndeplinite de organismul administrativ
sau de organismul de supraveghere.
(6) Clauzele contractuale dintre entitile de interes public i un ter prin care se restricioneaz posibilitatea adunrii
generale a acionarilor sau a membrilor entitii respective de a alege, n conformitate cu articolul 37 din Directiva
2006/43/CE, anumite categorii sau liste de auditori statutari sau de firme de audit, n ceea ce privete desemnarea unui
anumit auditor statutar sau a unei firme de audit n scopul desfurrii auditului statutar al entitii respective sunt consi
derate nule i neavenite.
Entitatea de interes public ntiineaz direct i fr ntrziere autoritile competente menionate la articolul 20 despre
tentativele terilor de a impune astfel de clauze contractuale sau de a influena n alt mod necorespunztor decizia
adunrii generale a acionarilor sau membrilor privind alegerea auditorului statutar sau a firmei de audit.
(7) Statele membre pot decide ca, n anumite circumstane, entitile de interes public s desemneze un numr minim
de auditori statutari sau de firme de audit i pot stabili condiiile pe care se bazeaz relaiile dintre auditorii statutari sau
firmele de audit desemnate.
Dac statele membre introduc o astfel de condiie, acestea informeaz Comisia i autoritatea european de supraveghere
competent n acest sens.
(8) Dac entitatea auditat dispune de un comitet de numire, n care acionarii sau membrii dein o influen conside
rabil i care este nsrcinat cu elaborarea de recomandri privind selecia auditorilor, statele membre pot permite comi
tetului de numire respectiv s ndeplineasc funciile comitetului de audit care sunt prevzute la prezentul articol i i
poate impune transmiterea recomandrii menionate la alineatul (2) ctre adunarea general a acionarilor sau a
membrilor.

Articolul 17
Durata misiunii de audit
(1) Entitatea de interes public desemneaz un auditor statutar sau o firm de audit pentru o prim misiune de cel
puin un an. Misiunea poate fi prelungit.
Nici misiunea iniial a unui anumit auditor statutar sau a unei anumite firme de audit i nici aceasta combinat cu orice
prelungiri ulterioare nu pot depi o durat maxim de zece ani.
(1) Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat n cazul
unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacionare i de modificare a Directivei
2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

L 158/98
(2)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot:

(a) impune ca misiunea iniial menionat la alineatul (1) s fie pentru o durat mai mare de un an;
(b) stabili o durat maxim mai mic de zece ani pentru misiunile menionate la alineatul (1) al doilea paragraf.
(3) Dup expirarea duratelor maxime ale misiunilor menionate la alineatul (1) al doilea paragraf sau la alineatul (2)
litera (b) sau dup expirarea duratelor misiunilor prelungite n conformitate cu alineatul (4) sau (6), nici auditorul statutar
ori firma de audit i nici, dup caz, orice membri ai reelelor acestora din cadrul Uniunii nu efectueaz auditul statutar al
aceleiai entiti de interes public pe perioada urmtorilor patru ani.

(4) Prin derogare de la alineatul (1) i de la alineatul (2) litera (b), statele membre pot prevedea c duratele maxime
menionate la alineatul (1) al doilea paragraf i la alineatul (2) litera (b) pot fi prelungite pn la o durat maxim de:
(a) 20 de ani, n cazul n care o procedur public de atribuire pentru auditul statutar se desfoar n conformitate cu
articolul 16 alineatele (2)-(5) i produce efecte dup expirarea duratelor maxime menionate la alineatul (1) al doilea
paragraf i la alineatul (2) litera (b); sau
(b) 24 de ani, n cazul n care mai muli auditori sau mai multe firme de audit au desfurat misiuni simultane dup
expirarea duratele maxime menionate la alineatul (1) al doilea paragraf i la alineatul (2) litera (b), cu condiia ca
auditul statutar s aib drept rezultat prezentarea raportului de audit comun astfel cum este menionat la articolul 28
din Directiva 2006/43/CE.
(5) Duratele maxime menionate la alineatul (1) al doilea paragraf i la alineatul (2) litera (b) se prelungesc numai dac,
la recomandarea comitetului de audit, organismul administrativ sau de supraveghere propune adunrii generale a acio
narilor sau a membrilor s rennoiasc misiunea, n conformitate cu dreptul intern, iar propunerea respectiv este apro
bat.

(6) Dup expirarea duratei maxime menionate la alineatul (1) al doilea paragraf, la alineatul (2) litera (b) sau la
alineatul (4), dup caz, entitatea de interes public poate, n mod excepional, s solicite autoritii competente menionate
la articolul 20 alineatul (1) s acorde o prelungire pe baza creia s desemneze acelai auditor statutar sau aceeai firm
de audit pentru nc o misiune, dac sunt ndeplinite condiiile de la alineatul (4) litera (a) sau (b). O astfel de misiune
suplimentar nu depete doi ani.

(7) Partenerii-cheie de audit responsabili cu derularea auditului statutar i nceteaz participarea la auditul statutar al
entitii auditate n cel mult apte ani de la data desemnrii lor. Acetia nu pot participa din nou la auditul statutar al
entitii auditate dect dup trecerea a trei ani de la ncetarea menionat anterior.

Prin derogare, statele membre pot impune ca partenerii-cheie de audit responsabili cu desfurarea auditului statutar s
i nceteze participarea la auditul statutar al entitii auditate mai devreme de mplinirea a apte ani de la data desemnrii
acestora.

Auditorul statutar sau firma de audit stabilete un mecanism corespunztor de rotaie treptat a personalului implicat de
cel mai mult timp n auditul statutar, incluznd cel puin persoanele care sunt nregistrate ca auditori statutari. Meca
nismul de rotaie treptat se aplic n etape, preferabil individual, i nu pentru toat echipa de misiune. Mecanismul
trebuie s fie proporional cu amploarea i complexitatea activitii auditorului statutar sau a firmei de audit.

Auditorul statutar sau firma de audit trebuie s fie n msur s demonstreze autoritii competente c mecanismul este
aplicat efectiv i este adaptat la amploarea i complexitatea activitii auditorului statutar sau a firmei de audit.

(8) n scopul prezentului articol, durata misiunii de audit se calculeaz de la primul exerciiu financiar vizat de scri
soarea de misiune de audit prin care auditorul statutar sau firma de audit a fost desemnat pentru prima dat n vederea
desfurrii de audituri statutare consecutive pentru aceeai entitate de interes public.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/99

n scopul prezentului articol, firma de audit include alte societi pe care firma de audit le-a achiziionat sau care au
fuzionat cu aceasta.
Dac exist incertitudini cu privire la data la care auditorul statutar sau firma de audit a nceput efectuarea de audituri
statutare consecutive pentru entitatea de interes public, de exemplu, din cauza unor fuziuni, achiziii de societi sau a
unor schimbri n structura acionariatului, auditorul statutar sau firma de audit trebuie s raporteze imediat astfel de
incertitudini ctre autoritatea competent, care stabilete n final data relevant n scopul primului paragraf.

Articolul 18
Dosarul de predare
Dac auditorul statutar sau firma de audit este nlocuit de un alt auditor statutar sau de o alt firm de audit, fostul
auditor statutar sau fosta firm de audit respect cerinele prevzute la articolul 23 alineatul (3) din Directiva
2006/43/CE.
De asemenea, sub rezerva articolului 15, fostul auditor statutar sau fosta firm de audit pune la dispoziia noului auditor
statutar sau a noii firme de audit rapoartele suplimentare menionate la articolul 11 cu privire la anii precedeni, precum
i orice informaii transmise autoritilor competente n temeiul articolelor 12 i 13.
Fostul auditor statutar sau fosta firm de audit trebuie s fie n msur s demonstreze autoritii competente c a
furnizat aceste informaii noului auditor statutar sau noii firme de audit.

Articolul 19
Revocarea i demisia auditorilor statutari sau a firmelor de audit
Fr a aduce atingere articolului 38 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, orice autoritate competent desemnat de un
stat membru n conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din prezentul regulament transmite informaiile cu privire la
revocarea sau demisia auditorului statutar sau a firmei de audit n timpul mandatului i furnizeaz o explicaie adecvat
n acest sens autoritii competente menionate la articolul 20 alineatul (1).

TITLUL IV
SUPRAVEGHEREA ACTIVITII AUDITORILOR STATUTARI I A FIRMELOR DE AUDIT CARE DESFOAR ACIUNI
DE AUDIT STATUTAR LA ENTITI DE INTERES PUBLIC
CAPITOLUL I

Autoritile competente
Articolul 20
Desemnarea autoritilor competente
(1) Autoritile competente responsabile cu ndeplinirea atribuiilor prevzute n prezentul regulament i cu verificarea
punerii n aplicare a dispoziiilor prezentului regulament sunt desemnate dintre urmtoarele:
(a) autoritatea competent menionat la articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE;
(b) autoritatea competent menionat la articolul 24 alineatul (4) litera (h) din Directiva 2004/109/CE;
(c) autoritatea competent menionat la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE;

L 158/100

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(2) Prin derogare de la dispoziiile alineatului (1), statele membre pot decide ca responsabilitatea pentru asigurarea
punerii n aplicare integral sau parial a dispoziiilor de la titlul III din prezentul regulament s fie ncredinat, dup
caz, autoritilor competente menionate la:
(a) articolul 48 din Directiva 2004/39/CE;
(b) articolul 24 alineatul (1) din Directiva 2004/109/CE;
(c) articolul 24 alineatul (4) litera (h) din Directiva 2004/109/CE;
(d) articolul 20 din Directiva 2007/64/CE;
(e) articolul 30 din Directiva 2009/138/CE;
(f) articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE;
sau altor autoriti desemnate prin dreptul intern.
(3) n cazul n care au fost desemnate mai multe autoriti competente n temeiul alineatelor (1) i (2), autoritile
respective sunt organizate astfel nct atribuiile lor s fie alocate n mod clar.
(4) Alineatele (1), (2) i (3) nu aduc atingere drepturilor unui stat membru de a adopta dispoziii legale i administra
tive separate pentru rile i teritoriile cu care statele membre ntrein relaii speciale.
(5)

Statul membru informeaz Comisia despre desemnarea autoritilor competente n scopul prezentului regulament.

Comisia consolideaz aceste informaii i le public.

Articolul 21
Condiii de independen
Autoritile competente sunt independente de auditorii statutari i firmele de audit.
Autoritile competente pot consulta experi, astfel cum sunt menionai la articolul 26 alineatul (1) litera (c), n scopul
ndeplinirii de atribuii specifice i pot de asemenea s fie asistate de experi atunci cnd acest lucru este esenial pentru
executarea corespunztoare a atribuiilor lor. n astfel de circumstane, experii nu sunt implicai n nicio decizie.
O persoan nu poate face parte din organismul de conducere sau nu poate fi responsabil de procesul decizional al
acestor autoriti dac, n cursul implicrii sale sau n cursul ultimilor trei ani persoana respectiv:
(a) a desfurat audituri statutare;
(b) a deinut drepturi de vot ntr-o firm de audit;
(c) a fost membru n organismul administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei firme de audit;
(d) a fost partener, angajat sau a fost contractat n alt mod de o firm de audit.
Finanarea acestor autoriti este sigur i lipsit de influene necorespunztoare din partea auditorilor statutari i a
firmelor de audit.

27.5.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 158/101

Articolul 22
Secretul profesional n ceea ce privete autoritile competente
Toate persoanele care sunt sau au fost angajate ori contractate n mod independent de autoritile competente sau de
orice autoriti sau organisme crora le-au fost delegate atribuii n temeiul articolului 24 din prezentul regulament ori
care sunt sau au fost implicate n guvernana acestora au obligaia de a pstra secretul profesional. Informaiile care fac
obiectul secretului profesional nu pot fi comunicate niciunei persoane sau autoriti, cu excepia cazurilor n care comu
nicarea este impus de prezentul regulament sau de actele cu putere de lege i actele administrative ale unui stat
membru.

Articolul 23
Competenele autoritilor competente
(1) Fr a aduce atingere articolului 26, atunci cnd ndeplinesc atribuiile care le revin n temeiul prezentului regula
ment, autoritile competente sau alte autoriti publice dintr-un stat membru nu pot interveni n coninutul rapoartelor
de audit.
(2) Statele membre se asigur c autoritile competente dispun de toate competenele de supraveghere i de investi
gaie necesare n vederea exercitrii funciilor lor n temeiul prezentului regulament, n conformitate cu dispoziiile din
capitolul VII din Directiva 2006/43/CE.
(3)

Competenele menionate la alineatul (2) din prezentul articol includ cel puin dreptul de:

(a) a consulta datele legate de auditul statutar sau alte documente deinute de auditorii statutari sau de firmele de audit
n orice form, relevante pentru ndeplinirea atribuiilor lor, precum i de a primi sau obine copii ale acestora;
(b) a obine informaii n legtur cu auditul statutar de la orice persoan;
(c) a efectua inspecii la faa locului de ctre auditorii statutari sau firmele de audit;
(d) a sesiza autoritile judiciare n vederea urmririi penale;
(e) a solicita experilor s efectueze controale i investigaii;
(f) a adopta msuri administrative i de a impune sanciunile menionate la articolul 30a din Directiva 2006/43/CE.
Autoritile competente pot utiliza competenele menionate la primul paragraf numai n legtur cu:
(a) auditorii statutari i firmele de audit care desfoar audituri statutare la entiti de interes public;
(b) persoanele implicate n activitile auditorilor statutari i ale firmelor de audit care desfoar audituri statutare la
entiti de interes public;
(c) entitile de interes public auditate, cu filialele acestora i cu terii afiliai;
(d) terii crora auditorii statutari i firmele de audit care desfoar audituri statutare pentru entiti de interes public leau externalizat anumite funcii i activiti; i
(e) persoanele care au legtur cu auditorii statutari i cu firmele de audit care desfoar audituri statutare la entiti de
interes public.
(4) Statele membre se asigur c autoritilor competente le este permis s i exercite competenele de supraveghere
i de investigare n oricare dintre modurile urmtoare:
(a) direct;
(b) n colaborare cu alte autoriti;
(c) prin sesizarea autoritilor judiciare competente.

L 158/102

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(5) Competenele de supraveghere i de investigare se exercit cu respectarea deplin a dreptului intern, n special a
principiilor respectrii vieii private i a dreptului la aprare.
(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate n timpul exercitrii competenelor de supraveghere i de inves
tigaie n temeiul prezentului articol se efectueaz n conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Articolul 24
Delegarea atribuiilor
(1) Statele membre pot delega sau pot autoriza autoritile competente menionate la articolul 20 alineatul (1) s
delege oricare dintre atribuiile care le revin n temeiul prezentului regulament, altor autoriti sau organisme desemnate
sau autorizate n alt mod prin lege n vederea ndeplinirii unor astfel de atribuii, cu excepia atribuiilor referitoare la:
(a) sistemul de asigurare a calitii menionat la articolul 26;
(b) investigaiile menionate la articolul 23 din prezentul regulament i la articolul 32 din Directiva 2006/43/CE care
sunt determinate de sistemul respectiv de asigurare a calitii sau de o sesizare din partea unei alte autoriti; i
(c) sanciunile i msurile menionate n capitolul VII din Directiva 2006/43/CE, n legtur cu inspeciile de asigurare a
calitii sau cu investigarea auditorilor statutari ai entitilor de interes public.
(2) Orice executare a atribuiilor de ctre alte autoriti i organisme face obiectul unei delegri exprese a autoritii
competente. Delegarea specific atribuiile delegate i condiiile n care acestea trebuie ndeplinite.
n cazul n care autoritatea competent deleag atribuii ctre alte autoriti sau organisme, aceasta este n msur s
redobndeasc, de la caz la caz, competenele respective.
(3) Autoritile sau organismele sunt organizate astfel nct s nu existe conflicte de interese. Responsabilitatea final
pentru supravegherea conformitii cu dispoziiile prezentului regulament i cu msurile de punere n aplicare adoptate
n temeiul acestuia revine autoritii competente care deleag atribuiile respective.
Autoritatea competent informeaz Comisia i autoritile competente ale statelor membre cu privire la orice acord
ncheiat n scopul delegrii de atribuii, inclusiv condiiile exacte care reglementeaz delegrile respective.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide s delege atribuiile menionate la alineatul (1) litera (c)
altor autoriti sau organe desemnate sau autorizate n alt mod s ndeplineasc astfel de atribuii, dac majoritatea
persoanelor implicate n guvernana respectivei autoriti sau a respectivului organ sunt independente de profesia audi
tului.

Articolul 25
Cooperarea cu alte autoriti competente la nivel naional
Autoritile competente desemnate n temeiul articolului 20 alineatul (1) i, dup caz, orice autoritate creia o astfel de
autoritatea competent i-a delegat atribuii coopereaz la nivel naional cu:
(a) autoritile competente menionate la articolul 32 alineatul (4) din Directiva 2006/43/CE;
(b) autoritile menionate la articolul 20 alineatul (2), indiferent dac au fost sau nu desemnate autoriti competente n
sensul prezentului regulament;
(c) unitile de informaii financiare i autoritile competente menionate la articolele 21 i 37 din Directiva
2005/60/CE.
n scopul cooperrii menionate, se aplic obligaia de a pstra secretul profesional prevzut la articolul 22 din
prezentul regulament.

27.5.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

L 158/103

CAPITOLUL II

Asigurarea calitii, monitorizarea pieei i transparena autoritilor competente


Articolul 26
Asigurarea calitii
(1)

n sensul prezentului articol:

(a) inspecii nseamn verificri de asigurare a calitii pentru auditorii statutari i firmele de audit, care sunt efectuate
de un inspector i nu constituie investigaii n sensul articolului 32 alineatul (5) din Directiva 2006/43/CE;
(b) inspector nseamn un evaluator care ntrunete cerinele prevzute la alineatul (5) primul paragraf litera (a) din
prezentul articol i care este angajat de sau ntr-un raport contractual de alt natur cu o autoritate competent;
(c) expert nseamn o persoan fizic avnd experien specific n piee financiare, raportare financiar, audit i alte
domenii relevante pentru inspecii, inclusiv o persoan care exercit activitatea de auditor statutar.
(2) Autoritile competente desemnate n temeiul articolului 20 alineatul (1) instituie un sistem eficient de asigurare a
calitii auditului.
Acestea desfoar verificri de asigurare a calitii auditorilor statutari i a firmelor de audit care desfoar audituri
statutare la entiti de interes public pe baza unei analize a riscurilor i:
(a) n cazul auditorilor statutari i al firmelor de audit care efectueaz audituri statutare la entiti de interes public, altele
dect cele definite la articolul 2 punctele 17 i 18 din Directiva 2006/43/CE, cu o frecven de cel puin 3 ani; i
(b) n alte cazuri dect cele menionate la litera (a), cu o frecven de cel puin ase ani.
(3)

Autoritatea competent are urmtoarele responsabiliti:

(a) aprobarea i modificarea metodologiilor de inspecie, inclusiv a manualelor privind inspeciile i urmrirea ulterioar,
a metodologiilor de raportare i a programelor de inspecie periodic;
(b) aprobarea i modificarea rapoartelor de inspecie i a rapoartelor de urmrire ulterioar;
(c) aprobarea i numirea inspectorilor pentru efectuarea fiecrei inspecii.
Autoritatea competent aloc resurse adecvate pentru sistemul de asigurare a calitii.
(4) Autoritatea competent organizeaz sistemul de asigurare a calitii n mod independent de auditorii statutari i
firmele de audit verificate.
Autoritatea competent asigur introducerea de politici i proceduri adecvate n ceea ce privete independena i obiecti
vitatea personalului, inclusiv a inspectorilor, precum i n ceea ce privete gestionarea sistemului de asigurare a calitii.
(5)

Atunci cnd desemneaz inspectori, autoritatea competent utilizeaz criteriile urmtoare:

(a) inspectorii au educaia profesional adecvat, experien relevant n desfurarea de audituri statutare i n rapor
tarea financiar i dispun de pregtire specializat n ceea ce privete verificrile de asigurare a calitii;
(b) persoana care exercit activitatea de auditor statutar sau care este angajat sau asociat n alt mod unui auditor
statutar sau unei firme de audit nu are dreptul de a aciona n calitate de inspector;
(c) o persoan nu poate aciona n calitate de inspector n cadrul unei inspecii a unui auditor statutar sau a unei firme
de audit dect dup cel puin trei ani de la ncetarea parteneriatului, a contractului de angajare sau a oricrei alte
asocieri cu auditorul statutar sau cu firma de audit n cauz;
(d) inspectorii trebuie s declare c nu se afl n conflict de interese cu auditorul statutar sau firma de audit care
urmeaz s fie inspectat.

L 158/104

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), atunci cnd numrul inspectorilor de care dispune autoritatea competent nu
este suficient, aceasta poate contracta experi pentru a efectua inspecii specifice. De asemenea, autoritatea competent
poate fi asistat de experi atunci cnd prezena lor este important pentru desfurarea corespunztoare a inspeciei. n
aceste situaii, autoritile competente i experii respect dispoziiile prezentului alineat. Experii nu sunt implicai n
guvernana asociaiilor i organismelor profesionale i nici angajai sau contractai n alt mod de ctre acestea, dar pot fi
membri ai acestora.

(6)

Inspeciile cuprind cel puin urmtoarele elemente:

(a) evaluarea modului n care este conceput sistemul intern de control de calitate al auditorului statutar sau al firmei de
audit;
(b) testarea adecvat a conformitii procedurilor i verificarea dosarelor de audit ale entitilor de interes public n
scopul verificrii eficacitii sistemului intern de control de calitate;
(c) pe baza constatrilor inspeciei conform literelor (a) i (b) din prezentul alineat, evaluarea coninutului celui mai
recent raport anual de transparen publicat de un auditor statutar sau de o firm de audit n conformitate cu arti
colul 13.
(7) Sunt verificate cel puin urmtoarele politici i proceduri interne de control de calitate ale auditorului statutar sau
ale firmei de audit:
(a) respectarea de ctre auditorul statutar sau de ctre firma de audit a standardelor aplicabile privind auditul i controlul
calitii, precum i a cerinelor privind etica i independena, inclusiv a celor prevzute n capitolul IV din Directiva
2006/43/CE i la articolele 4 i 5 din prezentul regulament, precum i a actelor cu putere de lege i a actelor admi
nistrative relevante ale statului membru n cauz;
(b) cantitatea i calitatea resurselor utilizate, inclusiv respectarea cerinelor privind formarea continu, stabilite la arti
colul 13 din Directiva 2006/43/CE;
(c) respectarea cerinelor prevzute la articolul 4 din prezentul regulament privind onorariile de audit percepute.
n scopul verificrii conformitii, dosarele de audit se selecteaz pe baza unei analize a riscului ca auditul statutar s fie
efectuat necorespunztor.

Autoritile competente evalueaz periodic metodologiile n baza crora auditorii statutari i firmele de audit deruleaz
auditul statutar.

Pe lng inspecia descris la primul paragraf, autoritile competente au competena de a desfura alte inspecii.

(8) Constatrile i concluziile inspeciilor pe care se bazeaz recomandrile, inclusiv constatrile i concluziile privind
raportul de transparen, sunt comunicate i dezbtute cu auditorul statutar sau cu firma de audit inspectat nainte de
finalizarea raportului de inspecie.

Auditorul statutar sau firma de audit pune n aplicare recomandrile transmise n urma inspeciei ntr-o perioad rezona
bil stabilit de autoritatea competent. n cazul n care recomandrile se refer la sistemul intern de control de calitate
al auditorului statutar sau al firmei de audit, aceast perioad nu depete 12 luni.

(9) Desfurarea inspeciei face obiectul unui raport care include principalele concluzii i recomandri ca urmare a
verificrii de asigurare a calitii.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/105

Articolul 27
Monitorizarea calitii pieei i a concurenei
(1) Autoritile competente desemnate n temeiul articolului 20 alineatul (1) i Reeaua european n domeniul concu
renei (REC), dup caz, monitorizeaz cu regularitate evoluia pieei serviciilor de audit statutar furnizate entitilor de
interes public i analizeaz n special urmtoarele aspecte:
(a) riscurile care decurg dintr-o prezen ridicat de deficiene de calitate ale auditorului statutar sau ale firmei de audit,
inclusiv deficiene sistematice din cadrul unei reele de firme de audit, care pot duce la dispariia firmelor de audit,
perturbarea prestrii serviciilor de audit statutar ntr-un anumit sector sau n mai multe sectoare, cumularea riscurilor
de deficiene de audit i impactul asupra stabilitii generale a sectorului financiar;
(b) nivelurile de concentrare a pieei, inclusiv n anumite sectoare;
(c) rezultatele activitii comitetelor de audit;
(d) necesitatea adoptrii de msuri n vederea diminurii riscurilor menionate la litera (a).
(2) Fiecare autoritate competent i REC, dup caz, ntocmete un raport referitor la evoluia pieei serviciilor de audit
statutar furnizate entitilor de interes public, pe care l transmite COESA, AEVMP, ABE, EIOPA i Comisiei pn la
17 iunie 2016 i, ulterior, cel puin la fiecare 3 ani.
Dup ce se consult cu COESA, AEVMP, ABE i EIOPA, Comisia utilizeaz aceste rapoarte pentru a elabora un raport
comun privind evoluia la nivelul Uniunii. Raportul comun n cauz este transmis Consiliului, Bncii Centrale Europene
i Comitetului european pentru risc sistemic, precum i Parlamentului European, dup caz.

Articolul 28
Transparena autoritilor competente
Autoritile competente sunt transparente i public cel puin:
(a) rapoarte anuale de activitate privind atribuiile lor n temeiul prezentului regulament;
(b) programe de lucru anuale privind atribuiile lor n temeiul prezentului regulament;
(c) un raport anual privind rezultatele generale ale sistemului de asigurare a calitii. Acest raport cuprinde informaii
referitoare la recomandrile emise, monitorizarea punerii n aplicare a recomandrilor, msurile de supraveghere
luate i sanciunile impuse. De asemenea, cuprinde informaii cantitative i alte informaii cheie legate de performan
n ceea ce privete resursele financiare i umane, precum i eficiena i eficacitatea sistemului de asigurare a calitii;
(d) informaiile n form agregat cu privire la constatrile i concluziile inspeciilor, prevzute la articolul 26 alineatul
(8) primul paragraf. Statele membre pot solicita publicarea acestor constatri i concluzii din inspeciile individuale.

CAPITOLUL III

Cooperarea ntre autoritile competente i relaiile cu autoritile europene de supraveghere


Articolul 29
Obligaia de a coopera
Autoritile competente din statele membre coopereaz atunci cnd este necesar n sensul prezentului regulament,
inclusiv n cazurile n care practicile care fac obiectul investigaiei nu constituie o nclcare a dispoziiilor actelor cu
putere de lege i ale actelor administrative n vigoare n statul membru n cauz.

L 158/106

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

Articolul 30
Instituirea COESA
(1) Fr a aduce atingere organizrii supravegherii auditului la nivel naional, cooperarea dintre autoritile compe
tente este organizat n cadrul COESA.
(2) COESA este compus din cte un membru din fiecare stat membru, care este un reprezentant la nivel nalt din
partea autoritilor competente menionate la articolul 32 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, i un membru
desemnat de AEVMP, denumii n continuare membri.
(3)

ABE i EIOPA sunt invitate s participe la reuniunile COESA n calitate de observatori.

(4)

COESA se reunete periodic i, dup caz, la solicitarea Comisiei sau a unui stat membru.

(5) Fiecare membru al COESA dispune de un vot, cu excepia membrului desemnat de AEVMP, care nu are drept de
vot. Cu excepia dispoziiilor contrare, deciziile COESA se iau cu majoritate simpl de ctre membrii si.
(6) Preedintele COESA este ales sau demis cu o majoritate de 2/3 dintre membri de pe o list de candidai reprezen
tnd autoritile competente menionate la articolul 32 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE. Preedintele este ales
pentru un mandat de patru ani. Preedintele nu poate s-i exercite funcia pe durata a dou mandate consecutive, dar
poate fi reales dup o perioad de ntrerupere de patru ani.
Vicepreedintele este desemnat sau demis de ctre Comisie.
Preedintele i vicepreedintele nu dispun de drepturi de vot.
n cazul n care preedintele i prezint demisia sau este demis nainte de sfritul mandatului su, vicepreedintele exer
cit n mod provizoriu funcia de preedinte pn la urmtoarea reuniune a COESA, n cadrul creia se alege un pree
dinte pentru durata rmas a mandatului.
(7)

COESA:

(a) faciliteaz schimbul de informaii, de cunotine de specialitate i de bune practici pentru punerea n aplicare a
prezentului regulament i a Directivei 2006/43/CE;
(b) furnizeaz consiliere la nivel de experi pentru Comisie, precum i pentru autoritile competente, la solicitarea aces
tora, cu privire la chestiuni legate de punerea n aplicare a prezentului regulament i a Directivei 2006/43/CE;
(c) contribuie la evaluarea tehnic a sistemelor publice de supraveghere ale rilor tere i la cooperarea internaional
dintre statele membre i rile tere n acest domeniu, menionate la articolul 46 alineatul (2) i la articolul 47
alineatul (3) din Directiva 2006/43/CE;
(d) contribuie la examinarea tehnic a standardelor internaionale de audit, inclusiv a proceselor de elaborare a acestora,
n scopul adoptrii lor la nivelul Uniunii;
(e) contribuie la mbuntirea mecanismelor de cooperare pentru supravegherea auditorilor statutari, a firmelor de
audit al entitilor de interes public sau a reelelor din care acestea fac parte;
(f) ndeplinesc alte atribuii de coordonare n cazurile prevzute n prezentul regulament sau n Directiva 2006/43/CE.
(8) n scopul ndeplinirii atribuiilor sale menionate la alineatul (7) litera (c), COESA solicit asisten din partea
AEVMP, ABE sau EIOPA n msura n care aceast solicitare este legat de cooperarea internaional ntre state membre
i ri tere n domeniul auditului statutar al entitilor de interes public supravegheate de autoritile europene de supra
veghere respective. n cazul n care se solicit astfel de asisten, AEVMP, ABE sau EIOPA asist COESA n aceast atri
buie.
(9)

n scopul ndeplinirii atribuiilor sale, COESA poate adopta orientri sau avize fr caracter obligatoriu.

Comisia public orientrile i avizele adoptate de COESA.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/107

(10)
COESA preia toate atribuiile existente i n curs de desfurare, dup caz, ale Grupului european al organelor de
supraveghere a auditorilor (GEOSA) nfiinat prin Decizia 2005/909/CE.

(11)
COESA poate institui subgrupuri cu statut permanent sau ad hoc pentru a analiza anumite chestiuni n cadrul
mandatului stabilit. Participarea la discuiile subgrupurilor poate fi extins pentru a include autoritile competente din
rile Spaiului Economic European (denumit n continuare SEE) n domeniul supravegherii auditului sau pentru a
include pe baz de invitaie, de la caz la caz, autoritile competente din ri care nu sunt membre ale UE sau SEE, sub
rezerva primirii unei aprobri din partea membrilor COESA. Participarea unei autoriti competente dintr-un stat care
nu este membru al UE sau SEE poate face obiectul unei restricii ca durat.

(12)
COESA instituie un subgrup n scopul executrii atribuiilor menionate la alineatul (7) litera (c). Subgrupul
respectiv este prezidat de membrul desemnat de AEVMP n temeiul alineatului (2).

(13)
La solicitarea a cel puin trei membri sau din proprie iniiativ, atunci cnd acest lucru este considerat util i/sau
necesar, preedintele COESA poate invita experi, inclusiv practicieni, cu competene specifice ntr-o chestiune de pe
ordinea de zi s participe la deliberrile COESA sau ale subgrupurilor sale n calitate de observatori. COESA poate invita
reprezentani ai autoritilor competente din ri tere cu competene n domeniul supravegherii auditului s participe la
deliberrile COESA sau ale subgrupurilor sale n calitate de observatori.

(14)

Secretariatul COESA este asigurat de ctre Comisie. Cheltuielile COESA sunt incluse n estimrile Comisiei.

(15)
Preedintele pregtete ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune a COESA, innd seama n mod cores
punztor de contribuiile scrise ale membrilor.

(16)
Preedintele sau, n absena acestuia, vicepreedintele comunic opiniile ori poziiile COESA numai cu aprobarea
membrilor si.

(17)

Discuiile din cadrul COESA nu sunt publice.

(18)

COESA i adopt regulamentul de procedur.

Articolul 31

Cooperarea privind verificrile de asigurare a calitii, investigaiile i inspeciile la faa locului

(1) Autoritile competente iau msurile necesare pentru a asigura o cooperare eficace la nivelul Uniunii n ceea ce
privete verificrile de asigurare a calitii.

(2) Autoritatea competent a unui stat membru poate solicita sprijinul autoritii competente dintr-un alt stat
membru n legtur cu verificrile de asigurare a calitii auditorilor statutari sau a firmelor de audit care fac parte dintro reea care desfoar activiti semnificative n statul membru respectiv.

(3) n cazul n care o autoritate competent primete o solicitare din partea unei autoriti competente din alt stat
membru de a acorda asisten la verificarea de asigurare a calitii a auditorilor statutari sau a firmelor de audit care fac
parte dintr-o reea care desfoar activiti semnificative n statul membru respectiv, aceasta trebuie s i permit autori
tii competente solicitante s acorde asisten la o astfel de verificare de asigurare a calitii.

Autoritatea competent solicitant nu are dreptul s acceseze informaii care pot nclca normale privind securitatea
naional sau pot aduce atingere suveranitii, securitii i ordinii publice a statului membru solicitat.

L 158/108

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

(4) n cazul n care o autoritate competent constat c se comit sau au fost comise acte care contravin dispoziiilor
prezentului regulament pe teritoriul unui alt stat membru, aceasta informeaz ntr-un mod ct mai specific autoritatea
competent a statului membru respectiv cu privire la aceast constatare. Autoritatea competent a celuilalt stat membru
acioneaz n mod corespunztor. Aceasta informeaz autoritatea competent care a transmis notificarea cu privire la
rezultatele aciunii respective i, n msura n care este posibil, cu privire la evoluiile intermediare semnificative.
(5) Autoritatea competent a unui stat membru poate s solicite unei autoriti competente dintr-un alt stat membru
s desfoare o investigaie pe teritoriul acestuia din urm.
De asemenea, poate solicita s li se permit angajailor si s nsoeasc personalul autoritii competente din acel stat
membru pe durata investigaiei, inclusiv n inspeciile la faa locului.
Investigaia sau inspecia face integral obiectul unui control general din partea statului membru pe al crui teritoriu este
efectuat.
(6) Autoritatea competent solicitat poate refuza s dea curs solicitrii de a efectua o investigaie, astfel cum se
prevede la alineatul (5) primul paragraf, sau solicitrii ca personalul su s fie nsoit de personalul unei autoriti compe
tente dintr-un alt stat membru, astfel cum se prevede la alineatul (5) al doilea paragraf, n situaiile urmtoare:
(a) investigaia sau inspecia la faa locului poate nclca normele privind securitatea naional sau aduce atingere suvera
nitii, securitii sau ordinii publice a statului membru solicitat;
(b) au fost deja iniiate proceduri judiciare cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai persoane pe lng autorit
ile statului membru solicitat;
(c) a fost adoptat deja o hotrre definitiv cu privire la aceleai aciuni i mpotriva acelorai persoane de ctre autori
tile din statul membru solicitat.
(7) n cazul unei verificri de asigurare a calitii, al unei investigaii cu efecte transfrontaliere, autoritile competente
ale statelor membre implicate pot transmite o cerere comun ctre COESA, solicitndu-i s coordoneze verificarea sau
investigaia.

Articolul 32
Colegiile autoritilor competente
(1) Pentru a nlesni ndeplinirea atribuiilor menionate la articolul 26, articolul 31 alineatele (4)-(6) din prezentul
regulament i la articolul 30 din Directiva 2006/43/CE cu privire la anumii auditori statutari, la anumite firme de audit
sau la reelele acestora, se pot constitui colegii cu participarea autoritii competente a statului membru de origine i a
oricrei alte autoriti competente, cu condiia ca:
(a) auditorul statutar sau firma de audit s presteze servicii de audit statutar n beneficiul unor entiti de interes public
din jurisdicia statului membru n cauz; sau
(b) o filial a firmei de audit s fie nregistrat n jurisdicia statului membru n cauz.
(2) n cazul anumitor auditori statutari sau firme de audit, autoritatea competent a statului membru de origine acio
neaz n calitate de mediator.
(3) n ceea ce privete anumite reele, autoritile competente ale statelor membre n care reeaua desfoar activiti
semnificative poate solicita COESA s nfiineze un colegiu cu participarea autoritilor competente solicitante.
(4) n termen de 15 zile lucrtoare de la nfiinarea colegiului autoritilor competente cu privire la o anumit reea,
membrii colegiului aleg un mediator. n absena unui acord, COESA numete un mediator dintre membrii colegiului.
Membrii colegiului evalueaz la fiecare cinci ani alegerea mediatorului pentru a se asigura c mediatorul ales este n
continuare cel mai adecvat.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/109

(5) Mediatorul conduce edinele colegiului, coordoneaz aciunile colegiului i asigur schimbul de informaii eficient
ntre membrii colegiului.
(6) n termen de 10 zile lucrtoare de la data alegerii sale, mediatorul elaboreaz acorduri scrise de coordonare n
cadrul colegiilor cu privire la:
(a) informaiile care fac obiectul schimbului ntre autoritile competente;
(b) situaiile n care autoritile competente trebuie s se consulte;
(c) situaiile n care autoritile competente pot delega atribuii de supraveghere n conformitate cu articolul 33.
(7) n lipsa unui acord cu privire la acordurile scrise de coordonare menionate la alineatul (6), orice membru al cole
giului poate sesiza COESA. Mediatorul ine cont n mod corespunztor de recomandarea COESA privind acordurile
scrise de coordonare nainte de a conveni asupra textului final. Acordurile scrise de coordonare alctuiesc un singur
document care conine o justificare complet a tuturor diferenelor semnificative fa de recomandarea COESA. Media
torul transmite acordurile scrise de coordonare membrilor colegiilor i COESA.

Articolul 33
Delegarea atribuiilor
Autoritatea competent a statului membru de origine poate delega oricare din atribuiile sale unei autoriti competente
dintr-un alt stat membru, cu condiia ca acea autoritate competent s i dea acordul. Delegarea atribuiilor nu afecteaz
responsabilitatea autoritii competente care deleag.

Articolul 34
Confidenialitatea i secretul profesional n ceea ce privete cooperarea dintre autoritile competente
(1) Toate persoanele care lucreaz sau au lucrat n cadrul organismelor implicate n cadrul de cooperare ntre autori
ti competente, astfel cum este menionat la articolul 30, au obligaia de a pstra secretul profesional. Informaiile care
fac obiectul obligaiei de respectare a secretului profesional nu pot fi dezvluite niciunei alte persoane sau autoriti,
exceptnd cazurile n care dezvluirea informaiilor este necesar n proceduri judiciare sau reprezint o obligaie legal
n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
(2) Articolul 22 nu mpiedic organismele implicate n cadrul de cooperare ntre autoriti competente, astfel cum este
menionat la articolul 30, s fac schimb de informaii confideniale cu autoritile competente. Informaiile schimbate
n acest mod fac obiectul obligaiei de pstrare a secretului profesional, obligaie la care se supun i persoanele angajate
sau care au fost angajate de autoritile competente.
(3) Toate informaiile care fac obiectul schimbului n temeiul prezentului regulament ntre organisme implicate n
cadrul de cooperare ntre autoriti competente, astfel cum este menionat la articolul 30, i autoritile competente i
alte autoriti i organisme sunt considerate confideniale, cu excepia cazurilor n care divulgarea acestora reprezint o
obligaie legal n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

Articolul 35
Protecia datelor cu caracter personal
(1) Statele membre aplic Directiva 95/46/CE pentru prelucrarea datelor cu caracter personal efectuat n statele
membre n scopul aplicrii prezentului regulament.
(2) n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal efectuat de COESA, AEVMP, ABE i EIOPA n
contextul prezentului regulament i al Directivei 2006/43/CE, se aplic Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

L 158/110

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27.5.2014

CAPITOLUL IV

Cooperarea cu autoriti din ri tere i cu organizaii i organisme internaionale


Articolul 36
Acordul privind schimbul de informaii
(1) Autoritile competente pot ncheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaii cu autoriti competente
din ri tere numai dac informaiile dezvluite fac obiectul unor garanii de respectare a secretului profesional n rile
tere n cauz, care s fie cel puin echivalente cu cele prevzute la articolele 22 i 34. Autoritile competente comunic
fr ntrziere COESA acordurile respective i le notific Comisiei.
Se face schimb de informaii n temeiul prezentului articol numai n situaiile n care schimbul de informaii este necesar
pentru ndeplinirea atribuiilor autoritilor competente respective n temeiul prezentului regulament.
n cazul n care un astfel de schimb de informaii implic transferul de date cu caracter personal ctre o ar ter, statele
membre respect dispoziiile Directivei 95/46/CE, iar COESA respect dispoziiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.
(2) Autoritile competente coopereaz cu autoritile competente sau cu alte organisme relevante ale rilor tere cu
privire la verificrile de asigurare a calitii i cu privire la investigaiile auditorilor statutari i ale firmelor de audit. La
solicitarea unei autoriti competente, COESA contribuie la aceast cooperare i la instituirea unei convergene n materie
de supraveghere cu rile tere.
(3) Atunci cnd cooperarea sau schimbul de informaii implic documente de lucru privind auditul sau alte docu
mente deinute de auditorii statutari sau de firmele de audit, se aplic dispoziiile articolului 47 din Directiva
2006/43/CE.
(4) COESA elaboreaz orientri privind coninutul acordurilor de cooperare i privind schimbul de informaii menio
nate la prezentul articol.

Articolul 37
Comunicarea informaiilor primite de la ri tere
Autoritatea competent dintr-un anumit stat membru poate dezvlui informaiile confideniale primite din partea autori
tilor competente ale rilor tere, n cazul n care acest lucru este prevzut ntr-un acord de cooperare, numai dac a
primit acordul expres al autoritii competente care a transmis informaiile i, dup caz, dac informaiile sunt dezvluite
exclusiv n scopul pentru care autoritatea competent respectiv i-a dat acordul sau dac o astfel de dezvluire repre
zint o obligaie n temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

Articolul 38
Comunicarea informaiilor transferate ctre ri tere
Autoritatea competent a unui stat membru impune ca informaiile confideniale pe care le transmite unei autoriti
competente dintr-o ar ter s poat fi dezvluite de autoritatea competent unor teri sau unor autoriti numai dup
ce a obinut n prealabil acordul expres al autoritii competente care a transmis informaiile, n conformitate cu dreptul
intern a acesteia, i cu condiia ca informaiile s fie dezvluite numai n scopul pentru care autoritatea competent a
statului membru i-a dat acordul sau dac dezvluirea informaiilor reprezint o obligaie legal n temeiul dreptului
Uniunii sau al dreptului intern sau este necesar n cadrul unor proceduri judiciare din ara ter respectiv.

27.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 158/111

Articolul 39
Exercitarea competenelor delegate
(1)

Competena de a adopta acte delegate este conferit Comisiei n condiiile prevzute la prezentul articol.

(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 9 se confer Comisiei pe o perioad de cinci ani,
ncepnd cu 16 iunie 2014. Comisia prezint un raport privind delegarea de competene cel trziu cu nou luni nainte
de ncheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competene se prelungete tacit cu perioade identice, cu excepia
cazului n care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel trziu cu trei luni nainte de
ncheierea fiecrei perioade.
(3) Delegarea de competene menionat la articolul 9 poate fi revocat oricnd de Parlamentul European sau de
Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii de competene specificat n decizia respectiv. Decizia produce
efecte din ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dat ulterioar menionat n
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja n vigoare.
(4)

De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultan Parlamentului European i Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 9 intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul European i
nici Consiliul nu au formulat obieciuni n termen de dou luni de la notificarea acestuia ctre Parlamentul European i
Consiliu sau n cazul n care, naintea expirrii termenului respectiv, att Parlamentul European, ct i Consiliul au
informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Termenul n cauz se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.

Articolul 40
Evaluare i raportare
(1) Comisia evalueaz activitile i eficacitatea sistemului de cooperare dintre autoritile competente n cadrul
COESA, menionat la articolul 30, n special n ceea ce privete ndeplinirea atribuiilor COESA definite la alineatul (7)
din articolul menionat i ntocmete un raport cu privire la aceste aspecte.
(2) Evaluarea ine seama de evoluiile la nivel internaional, n special cu privire la consolidarea cooperrii cu autorit
ile competente din ri tere i contribuirea la mbuntirea mecanismelor de cooperare pentru supravegherea audito
rilor statutari i a firmelor de audit al entitilor de interes public care fac parte din reele internaionale de audit.
Comisia finalizeaz evaluarea pn la 17 iunie 2019.
(3) Raportul este prezentat Parlamentului European i Consiliului, mpreun cu o propunere legislativ, dac este
cazul. Raportul ia n considerare progresele nregistrate n domeniul cooperrii ntre autoritile competente n cadrul
COESA, de la nceputul funcionrii acestui cadru, i propune msuri viitoare de mbuntire a eficacitii cooperrii
dintre autoritile competente ale statelor membre.
(4) Pn la 17 iunie 2028, Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului un raport privind punerea n apli
care a prezentului regulament.

Articolul 41
Dispoziie tranzitorie
(1) ncepnd cu 17 iunie 2020, o entitate de interes public nu ncheie un contract pentru o misiune de audit cu un
anumit auditor statutar sau o anumit firm de audit i nici nu prelungete o misiune a acestuia (acesteia) dac auditorul
statutar sau firma de audit respectiv a prestat servicii de audit pentru entitatea de interes public n cauz pe o perioad
de cel puin 20 de ani consecutivi la data intrrii n vigoare a prezentului regulament.

L 158/112

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

27.5.2014

(2) ncepnd cu 17 iunie 2023, o entitate de interes public nu ncheie un contract pentru o misiune de audit cu un
anumit auditor statutar sau o anumit firm de audit i nici nu prelungete o misiune a acestuia (acesteia) dac auditorul
statutar sau firma de audit respectiv a prestat servicii de audit pentru entitatea de interes public n cauz pe o perioad
de cel puin 11 ani consecutivi, dar mai scurt de 20 de ani consecutivi la data intrrii n vigoare a prezentului regula
ment.
(3) Fr a aduce atingere alineatelor (1) i (2), misiunile de audit pentru care s-au ncheiat contracte nainte de 16 iunie
2014, dar care sunt nc n vigoare pn la 17 iunie 2016 pot rmne valabile pn la sfritul duratei maxime menio
nate la articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf sau la articolul 17 alineatul (2) litera (b). Se aplic articolul 17 alineatul
(4).
(4) Articolul 16 alineatul (3) se aplic misiunilor de audit respective numai dup expirarea duratei menionate la arti
colul 17 alineatul (1) al doilea paragraf.
Articolul 42
Dispoziii naionale
Statele membre adopt dispoziiile necesare astfel nct s asigure aplicarea efectiv a prezentului regulament.
Articolul 43
Abrogarea Deciziei 2005/909/CE
Decizia 2005/909/CE se abrog.
Articolul 44
Intrarea n vigoare
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplic de la 17 iunie 2016.
Cu toate acestea, articolul 16 alineatul (6) se aplic de la 17 iunie 2017.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 16 aprilie 2014.
Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Preedintele

Preedintele

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS