Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii

Universitatea Spiru Haret


Facultatea de Litere
Departamentul de Filologie
Limb i literatur
Licent
Limb i literatur englez Limbi i literaturi
modernefrancez/spaniol/italian/german/rus/clasica (latin)

1.6.Programul de studii/Calificarea

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei

Limba Francez Contemporan lments de phontique


franaise

2.2.Titularul activitilor de curs


2.3.Titularul activitilor de seminar
2.4. Anul de studiu
I

Conf. Univ. dr. Tamara Ceban


Lect. univ. drd. Catalin Simion
2.6Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare

E 2.8Regimul
disciplinei

Oblig.

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn
3.4 Total ore din planul de nvmnt
Distribuia fondului de timp

3
42

din care: 3.2 curs


din care: 3.5 curs

2
28

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

1
14
ore

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie


Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7 Total ore studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Numr de credite
4

20
20
16
2
-

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum
4.2 de competene

Elemente de fonetica i lexicologie ale limbii franceze: pronunie, prozodie

Cunoaterea limbii franceze exprimat n urmtoarele competene


exprimate:
-abilitatea de a pronuna i a scrie corect
-anilitatea de a comunica oral: de a recepta, produce mesaje orale i de a
interaciona
-abilitatea de a susine conversaii cotidiene i profesionale

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a
cursului
5.2. de desfurare a
seminarului/laboratorului

Prelegerile se desfoar n sli dotate cu echipament de predare modern


(laptop, videoproiector, smart board)
Seminariile se desfoar n sli dotate cu echipament de predare modern
(laptop, videoproiector, smart board)

6. Competenele specifice acumulate

Competene transversale Competene profesionale

Descrierea sistemului fonetic al limbii franceze i utilizarea acestuia n producerea,


receptarea i interaciunea verbal
Descrierea sistemului lexical al limbii franceze i utilizarea acestuia n interaciunea
verbal
Comunicarea eficient n situaii cotidiene, profesionale, tiinifice
mbuntirea competenelor lingvistice, discursive, comunicative

Relaionarea n echip; comunicarea interpersonal, asumarea de roluri specifice


Aptitudini i competene de exprimare cultural

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei
Dcrire le systme phontique du franais contemporain
7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi
8.1 Curs
1.Introduction: Lobjet de la phontique.
2. Transcription des sons du franais.
3.Les units phontiques segmentales et
suprasegmentales.
4.Les jonctions syllabiques. La liaison.
5. Laccent. Lintonation.
6. Le systme vocalique.
7.Le systme consonantique.

Faire acqurir des habitudes articulatoires du franais


Enrichir le vocabulaire des tudiants

Metode de predare
Cours intractif

Observaii
*Exercices enregistrs sur
CD: -prononcer les
voyelles et les consonnes
du franais ;
-reproduire la prosodie du
franais
*Exercises pour enrichir le
vocabulaire des etudiants,
et pour dvelopper leur
crativit lexicale

Bibliografie
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMAL:
Draghicescu, J., Bondrea, E., Ceban, T., Dorobantu, A, lments de phontique franaise. Notions de
lexicologie franaise, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2007.
Argod-Dutard, F., lments de phontique applique, Armand Colin, Paris, 2006, pp 5-39, 41-56, 79-84
B. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTAR:
Charliac L., Motron A-C., Phontique progressive du franais avec 600 exercices, CLE
International
Abry D., Veldeman-Abry J., La phontique audition, prononciation, correction, CLE
International
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaii
A. Obiective:
Casette audio/video
*Faire acqurir des habitudes articulatoires du
franais (exercices)

*Dvelopper lhabitude de prononciation et


decriture correctes (exercices)
B. Tematica seminariilor:
1. Les notions cls de la phontique (exercices)
2. LAPI et la transcription phontique
(exercices)
3. Les groupes rythmiques et les jonctions
syllabiques (exercices)
4. Les voyelles orales et nasales (exercices)
5. Les consonnes (exercices)
Bibliografie
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMAL:
Draghicescu, J., Bondrea, E., Ceban, T., Dorobantu, A, lments de phontique franaise. Notions de
lexicologie franaise, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2007.
Argod-Dutard, F., lments de phontique applique, Armand Colin, Paris, 2006, pp 5-39, 41-56, 79-84
B. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTAR:
Charliac L., Motron A-C., Phontique progressive du franais avec 600 exercices, CLE
International
Abry D., Veldeman-Abry J., La phontique audition, prononciation, correction, CLE International
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul disciplinei contribuie la formarea competenei profesionale corespunztoare domeniului de studiu
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Implicarea n prelegere cu Chestionare, teste


ntrebri,
exemplificri
pe
problematica cursului
10.5 Seminar/laborator
Participarea activ a studentului, Test oral i test scris
rezolvarea activitilor conform
programei, lucrri
10.6 Standard minim de performan
Producerea, receptarea unui mesaj oral
Formulare de ntrebri, rspunsuri adecvate situaiei de comunicare date

10.3 Pondere din


nota final
10%
10%
Examen final 80%