Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CONCESIUNE EXCLUSIVA

Art. 1. PARTILE CONTRACTULUI


Societatea Comerciala ......................................... cu sediul social in ................. str. ................
nr. ................. judetul/sector al municipiului Bucuresti ...................... inmatriculata in Registrul
comertului ................. sub nr. ................. avand contul de virament nr. ................... deschis la
Banca .................. functionand potrivit legislatiei statului .......................... reprezentata legal
prin ....................... avand functia de .............................. cetatean .................. posesor act de
identitate/pasaport nr. ...................... ................ in calitate de CONCEDENT si
Societatea Comerciala ............................................. cu sediul social in .............. str. ................... nr.
........... judetul/sector al municipiului Bucuresti ........................... inmatriculata in Registrul
comertului ................ sub nr. ................... avand contul de virament nr. .................. deschis la
Banca ................... functionand potrivit legislatiei statului ................................... reprezentata legal
prin ..................... cetatean ................. posesor act de identitate/pasaport nr. ....................... in calitate
de CONCESIONAR au incheiat prezentul contract.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Concedentul acorda dreptul de aprovizionare si desfacere exclusiva a produselor sale prevazute in
anexa nr. 1 a prezentului contract in cadrul teritoriului determinat prin art. 3 concesionarului
cumparator, iar concesionarul accepta sa cumpere si sa desfaca produsele concedentului in
conditiile stipulate mai jos.
Pe durata acestui contract, concedentul il va aproviziona cu produse pe concesionar, in mod
continuu.
Concesionarul se obliga sa depuna toate eforturile pentru a vinde produse in teritoriu.
Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Contractul se incheie pe o durata de ................ incepand cu data de .............. pana la data
de ................ Partile pot conveni prelungirea prezentului contract, in care scop pot incheia act
aditional scris si semnat de ambele parti.
Art. 4. DEFINITIA UNOR TERMENI
In cazul prezentului contract, expresiile de mai jos vor avea urmatoarele semnificatii:
a) "Produse" - inseamna toate produsele enumerate in anexa nr. 1 prin prezentul contract. Preturile
sunt cele prevazute in anexa nr. 2, fiind preturi franco-depozit;
b) "Teritoriu" - inseamna urmatoarea arie geografica ................ in care concesionarul va revinde
produsele cumparate de la concesionar si va transmite acestuia orice comanda sau cerere de oferta
primita de la un tert, aflat in teritoriu. Comenzile/cererile de oferte primite de concesionar de la terte
persoane aflate in afara teritoriului vor fi comunicate imediat concedentului vanzator.
Art. 5. CANTITATI MINIME DE PRODUSE
Concesionarul se obliga sa cumpere pe toata durata contractului, in etape, transe (lunare,
trimestriale, semestriale etc.) .............................. produsele prevazute in anexa nr. 1 din prezentul
contract.
Cantitatea/valoarea totala minima de produse cumparata de concesionar va fi de ................. In
cazul in care produsele nu se vand, cantitatea prevazuta la pct. 4 din prezentul contract, poate fi
modificata prin acordul scris al partilor.
In cazul in care produsele nu se vand, dupa ce partile au convenit la micsorarea cantitatii
concedentul vanzator are dreptul sa rezilieze prezentul contract, fara interventia instantei
judecatoresti, cu conditia notificarii prealabile si a acordarii unui aviz minim de ................ zile.
Art. 6. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Preturile produselor vor fi cele prevazute in anexa .... la prezentul contract, minus un rabat de .......
%. Preturile includ accize, taxe vamale, TVA, cheltuieli de transport, expediere, incarcare,
descarcare etc. Preturile pot fi modificate prin acordul scris al partilor. Oricare din partile contracte

care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice, in prealabil, celeilalte parti, cu acordarea
unui preaviz de ............... zile si isi va produce efectele numai daca ................ (se trec elementele
avute in vedere la recalcularea preturilor ................. inflatie, recalcularea costurilor).
Plata pretului produselor cumparate se va face astfel:
a) - datele platii ...........................;
b) - locul platii ............................;
c) - modalitatea de plata ....................;
d) - penalitati de intarziere ................;
Art. 7. OBLIGATIILE CONCESIONARULUI
Concesionarul se obliga:
a) sa achizitioneze ca un comerciant, cumparand produsele de la vanzatorul concedent si
revanzandu-le in sume si pe cont propriu;
b) sa primeasca cantitatile minime de produse prevazute in anexa 1;
c) sa depuna toate eforturile pentru a asigura o activitate promotionala adecvata pentru
dezvoltarea vanzarii produselor in teritoriu;
d) sa nu actioneze in numele concedentului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia;
e) Rapoarte lunare. Sa transmita lunar, concendentului, pana la data de ... ......... ale fiecarei luni,
un raport grafic care sa cuprinda volumul vanzarilor, stocul de produse, necesar de aprovizionat etc;
f) Reclama - publicitatea sa asigure, in teritoriu, pe cheltuiala sa, reclama/publicitate produselor
cumparate de la concedent;
g) sa participe, pe cheltuiala sa, la targurile si expozitiile ce se organizeaza in teritoriu, in scopul
promovarii produselor;
h) Service-ul produselor sa asigure cumparatorilor serviciile gratuit pentru produsele vanzatorului,
indiferent daca produsul respectiv a fost vandut sau nu de catre concesionar, cu conditia ca produsul
sa fi fost manufacturat de concedentul vanzator.
i) Plata produselor sa plateasca concedentului vanzator contravaloarea produselor cumparate, in
caz contrar vanzatorul putand rezilia contractul fara interventia instantelor judecatoresti.
j) Obligatia de neconcurenta:
- sa nu desfaca produse identice sau similare cu cel care fac obiectul prezentului contract, cu
exceptia cazului in care a primit de la concedent autorizatia prealabila scrisa;
- sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe vanzator.
k) sa acorde cumparatorului aceleasi garantii pe care le-a primit de la concedentul vanzator.
Art. 8. OBLIGATIILE CONCEDENTULUI
Concedentul este obligat:
a) Sa transmita concesionarului dreptul de folosinta, pe durata contractului, a urmatoarelor
marci .....................................
Aceste marci sunt si raman proprietatea exclusiva a concedentului. Dreptul de folosinta al
respectivelor marci inceteaza odata cu incetarea prezentului contract.
b) Concesionarul va folosi aceste marci numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului
contract si numai pentru reclama, publicitate, expozitii privitoare la aceste produse.
c) Comenzile si executarea lor. Sa accepte comenzile transmise de concesionar in limitele
contractului. El va confirma comenzile in termen de .. ........... zile (saptamani) de la data
transmiterii lor.
d) Sa execute integral si la termen comenzile pe care le-a acceptat.
e) Publicitate si informatii. Sa puna la dispozitia concesionarului, in mod gratuit, cataloage,
prospecte, mostre si alte materiale publicitare, in scopul promovarii produselor.
f) Sa furnizeze concesionarului toate informatiile tehnice, economice etc, necesare pentru
desfacerea produselor, impreuna cu documentatia oferita.
g) Pregatirea personalului. Sa asigure, pe cheltuiala concesionarului, specialistii necesare in
vederea pregatirii personalului acestuia pentru vanzare, service etc.
h) Listele de materiale si piese. Sa comunice concesionarului lista cu materialele, instrumentele,
consumabilele, piesele de schimb, subansamblele etc, necesare service-ului.

i) Transport-expeditie. Sa transporte si sa expedieze produsele in conformitate cu regula


INCOTERMS 1990.
j) Garantii. Sa garanteze produsele vandute, termenele de garantie fiind cele prevazute in anexa
nr. 2 din prezentul contract.
Art. 9. CONFIDENTIALITATE
Concesionarul cumparator se obliga sa trateze toate informatiile si documentatiile de care a luat
cunostinta in timpul derularii prezentului contract, ca informatii confidentiale si sa nu le divulge
unei terte persoane.
Art. 10. CESIUNEA CONTRACTULUI
Cesiunea contractului catre terte persoane se face cu acordul scris al celeilalte parti. Acordul scris
trebuie comunicat in termen de maximum ........ ...... zile de la data la care s-a cerut consimtamantul.
In cazul in care partea careia i s-a cerut acordul nu raspunde in termenul aratat se considera ca
consimte la cesiunea contractului.
Art. 11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune, cu exceptia cazurilor
expres prevazute de prezentul contract.
Partea vinovata pentru nerespectarea totala sau partiala, sau pentru executarea defectuoasa a
vreuneia din clauzele contractuale raspunde pentru paguba produsa.
In cazul in care concesionarul cumparator nu efectueaza plata la termenele contractuale, va plati
vanzatorului penalitati de intarziere de ........% din suma datorata pe zi intarziere, dar nu mai mult
decat suma datorata.
In cazul in care concedentul vanzator nu respecta cantitatile, calitatea si termenele de livrare
solicitate de distribuitor prin inscrisuri, va plati concesionarului cumparator penalitati de ..........% pe
zi, calculate la valoarea respectivului lot de produse.
Art. 12. INCETAREA CONTRACTULUI
Contractul inceteaza deplin drept, fara a fi necesara interventia instantei judecatoresti, in cazul in
care, oricare din parti nu-si executa obligatia esentiala din acest contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau de faliment;
- a decedat sau a fost dizolvata;
- a fost pusa sub interdictie;
- a cesionat drepturile si obligatiile sale contractuale, fara acordul celeilalte parti;
- incalca din nou obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de cealalta parte de o prima incalcare a
contractului.
Partea care invoca incetarea contractului, va notifica celeilalte parti cauza de incetare, in
minimum .......... zile, inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
Prevederile prezentului articol nu va inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.
Art. 13. CUMPARAREA STOCULUI IN CAZUL INCETARII CONTRACTULUI
In cazul in care contractul inceteaza, ca urmare a interventiei concedentului, fara sa existe vreo
culpa a concesionarului, concendentul se obliga sa cumpere stocul de produse existent la
concesionare cu exceptia produselor care au fost deteriorate din culpa concesionarului.
Pretul de vanzare va fi convenit de parti, dar nu poate fi mai mic decat pretul de achizitionare a
produselor de catre concesionar.
Art. 14. RETURNAREA DOCUMENTATIEI SI A MATERIALELOR
La data incetarii contractului, concesionarul va returna concedentului toate mostrele,
documentatia (de service, tehnica, de comercializare etc.) si orice produs transmis fara plata
apartinand concedentului.
Art. 15. FORTA MAJORA
Forta majora apara de raspundere partea care o invoca. Pot fi retinute ca forta majora urmatoarele
situatii: incendii, mobilizare, rechizitie, interdictia transferului de devize, calamitati naturale, razboi
si orice alt eveniment care este in afara controlului partii care-l invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in
maximum 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 zile de la
aparitie. Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de
Camera de Comert si Industrie sau de alt organism abilitat de legea statului caruia ii apartine partea
care o invoca.
Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei
acesteia in maximum 15 zile de la incetare.
Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunta
la executarea contractului in continuare. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere
despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta
data.
Art. 16. LITIGII
Litigiile aparute intre parti, in timpul derularii prezentului contract, se rezolva pe cale amiabila.
Daca partile nu ajung la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre rezolvare Curtii de
Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile, in conformitate cu regulamentul si regulile sale de
procedura, pe baza regulamentului contract si a legii romane.
Litigiile se vor solutiona in Romania, la Bucuresti.
Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si executorii.
Art. 17. DISPOZITII FINALE
In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase
valabile vor continua sa produca efecte, cu exceptia cazului in care clauza sau partea anulata contine
o obligatie esentiala. Sunt considerate esentiale urmatoarele
obligatii: ................................... ..................................................................... (se indica obligatiile
respective).
Prezentul contract poate sa fie modificat numai in scris, cu acordul ambelor parti.
Prezentul contract are urmatoarele anexe:
- anexa nr. 1 (produse);
- anexa nr. 2 (termene de garantie si preturi).
Redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, in limba ........
CONCEDENT,

CONCESIONAR,