Sunteți pe pagina 1din 4

Semestrul II Anul universitar: 2014 – 2015

SEMINAR MRU - AN III MNG și ECTS PONDERE SEMINAR – 50% din nota la disciplina Managementul resurselor umane (MRU) Condiție de pormovare: obținere minim nota 5 la seminar și minim 5 la final.

Activități

A1: mini-cercetare a pieţei munci din domeniul vizat în carieră (30% din nota de seminar)

A2: simulare interviu (pregătire+participare+dosarul final) (40% din nota de seminar)

A3: plan de dezvoltare personal - PDP (20% din nota de seminar)

A4: activitate pe parcursul seminariilor din a doua jumătate a semestrului (după ce A1 s-a încheiat) (10% din nota de seminar)

A1: Minicercetare a pieţei muncii în domeniul/sectorul preferat în cariera viitoare (30%)

Această activitate va fi realizată în echipe de 2-3 persoane şi se va concretiza într-o prezentare PowerPoint. Singurele elemente predate în format fizic vor fi cele încadrate la punctul 5 din structura de mai jos, în prezentarea ppt aflându-se doar informații sintetizate. Prezentarea trebuie trimisă prin email cu cel puțin 10 ore înainte de data stabilită pentru susținere – estimare săptămâna a 5-a.

Introducere (1)

1. În funcţie de domeniului preferat, descrieţi trăsăturile specifice, incluzând avantajele şi dezavantajele alegerii unei profesii în domeniul ales şi identificaţi locaţia (de ex. Iaşi, Regiunea NE, Bucureşti, Marea Britanie, etc.) preferată pentru locul de muncă.

Cuprins (2,3,4,5)

2. Mini-analiză a factorilor ce influenţează piaţa muncii pentru domeniul ales (caracterisiticile ofertei de forță de muncă în general, factori politici, economici, educaționali, tehnologici,

demografici, legislativi – codul muncii, reglementări cu privire la concediile de maternitate, paternitate, etc.)

3. Identificarea şi descrierea succintă a principalilor actori (ex. angajatori, orice tip de companie privată sau publică, asociaţii patronale, sindicate, ONG-uri) ce activează în domeniul ales.

4. Identificarea posturilor posibile (min. 5 posturi) în domeniul ales şi alegerea a două posturi preferate pe care le puteţi ocupa la finalizarea facultăţii.

5. Identificarea cerinţelor/aşteptărilor angajatorilor pentru cele 2 posturi alese: competenţe, abilităţi, responsabilităţi, etc. (Ce se aşteaptă de la un absolvent care reprezintă un potenţial candidat?) – sinteză consistentă (aducătoare de informații de finețe, dincolo de elementele general valabile)

- Sursele de informaţii vor fi compuse din ( a)-c) ):

a) Min. 3 anunţuri de angajare în domeniul ales, prezente pe piaţa muncii aleasă (ex. Iaşi,

regiunea NE, Bucureşti, Germania, etc

)

b) Min. 2 interviuri prezentate în reviste de specialitate ale unor manageri, manageri de

resurse umane cu privire la piața muncii, cerințe/așteptări fațăde angajați, etc.

Semestrul II Anul universitar: 2014 – 2015

c) Min. 4 mini-interviuri realizate de voi cu angajatori pe care îi aveţi în vizor sau cu persoane care ocupă posturi similare cu cele alese

Note:

- Punctele a), b) și c) vor fi predate în format fizic (cu referință bibliografică aferentă), în prezentare aflându-se doar siteza lor.

- Punctul c) va fi însoţit de ghidul de interviu folosit de voi pentru a afla informaţiile de la angajatori

6. Concluzii - sintetizaţi informaţiile minime necesare pentru un viitor candidat/angajat în domeniul şi locaţia alese.

7. Bibliografie - Lista completă cu referinţe bibliografice (inclusiv sursele bibliografice la care se regăsesc anunţurile de recrutare, interviurile din revistele de specialitate).

Evaluarea acestei activități va fi realizată după criterii precum: nivelul de documentare și aprofundare ale cercetării, capacitatea de sinteză a informațiilor, aplicabilitatea recomandărilor.

A2 : Simulare de interviu (40% din nota de seminar)

Pregătire aplicație simulare interviu 12p/20p

Participare efectivă la simulare și realizare dosar 8p/20p

 

Cuprins dosar echipă:

1

Cuprins

2

Fişă de post

3

Anunţ ziar/internet inițial și final

4.

Listă cu toţi candidaţii ce au aplicat la postul vostu.

5.

Ghid de interviu şi fişa de observaţie formular gol şi fişe completate pentru fiecare candidat

6.

Scrisori de intenţie şi CV-uri de la toţi candidaţii

- Ale candidaţilor ce fac parte din echipa voastră (cei cu care s-a lucrat la fişa de post şi anunţ)

- Ale candidaţilor chemaţi la interviu

7

Raport final de angajare (este compus din 2 părţi: angajatori şi candidaţi)

Secţiunea angajatori : cum s-a derulat procesul de selecţie, o ierarhie a candidaţilor, despre cadidați și modalitatea de selecție şi decizia luată cu argumente.

Secţiunea candidaţi : candidaţii care fac parte din echipă vor menţiona posturile la care au aplicat, la care au fost selectaţi, la care au participat şi opinia lor despre experienţa lor, despre angajatori.

Semestrul II Anul universitar: 2014 – 2015

Notă : Nota obținută va fi diferenţiată pe baza calităţii componentelor la care a contribuit : candidaţii şi angajatorii vor fi evaluaţi diferit, în funcţie de componentele din dosar. De ex. pentru candidaţi: CV şi SI, respectiv pentru angajatori : Ghid inteviu şi fişă de observaţie.

 

Cuprins dosar observatori/asistenţi atelier (un singur dosar pe grupă)

1

Cuprins

2

Programarea și derularea interviurilor (ore/posturi/ateliere/candidaţi)

3

Anunțurile de recrutare

4

Ghiduri de interviu şi fişe de observaţie ale angajatorilor pentru posturile observate (formularele necompletate de la angajatorii din grupă)

5

Fișe de observare a interviurilor (atât pentru candidaţi, cât şi pentru angajatori) formulare goale şi cele completate

6

Analize şi concluzii privind adecvarea metodelor de interviu la postul în cauză, pregătirea interviurilor şi organizarea atelierelor, prezentarea candidaţilor, etc.

Notă : Notarea pentru observatori se va face pe echipă.

A3. Plan de dezvoltare personal (20% din nota de seminar)– predarea lui se face în format fizic în săptămâna a 12-a.

 

Unde doresc să ajung? Identificați 3 domenii de interes cât mai specifice pentru cariera dvs.

Pas 1

Ierarhizați cele 3 domenii după criteriile: interes și realism. Pentru a face această ierarhie puneți-vă și întrebările : „Ce mi-ar plăcea să fac de acum înainte?” „Pentru ce job aş fi dispus să lucrez voluntar, numai să am satisfacţia că pot performa?”

Alegeți domeniul cu cea mai bună poziție în clasamentul celor 3 şi pentru acesta, formulaţi un obiectiv SMART de carieră pentru următorii 5-7 ani (de ex. poziție, companie, domeniu de activitate)

Pas 2

Care sunt cerinţele actorilor (firme, instituţii publice, ONG-uri, etc) din domeniul de interes ales? – sinteză, inclusiv elemente de finețe Identificaţi cerinţele postului dorit, din punct de vedere al competenţelor, abilităţilor, aptitudinilor, cunoştinţelor necesare, nivel pregătire, etc.

Pas 3

Unde sunt acum? Realizați analiza SWOT personală din perspectiva atingerii obiectivului SMART propus anterior, la pasul 1 (5-10 elemente pentru fiecare dintre

Semestrul II Anul universitar: 2014 – 2015

 

cele 4 cadrane). Rugaţi 3 colegi/e sau prieteni/e sau familie să identifice obiectiv punctele tari şi cele slabe ale voastre. Integrați observațiile primite în analiza SWOT personală şi apoi identificaţi şi comentaţi diferenţele, dacă acestea există.

Pas 4

Comparaţi cerinţele actorilor din domeniu cu situaţia actuală a voastră şi identificaţi priorităţile de dezvoltare. Stabiliți minim 4 obiective SMART de dezvoltare (ce rezultate anticipezi/dorești și până când?) (CE?) Gândește și pe termen mediu (mai mult de un an).

Pas 5

Identificați paşii unei strategii personale, paşi pe care trebuie să-i parcurgeți pentru a atinge fiecare din obiectivele propuse (ce studii sau certificări, ce acțiuni, ce traininguri, cursuri, etc.) – documentare asupra posibilităților de dezvolare (CUM?)

Pas 6

Care sunt resursele de care credeți că aveți nevoie pentru a parcurge acești pași (oameni care credeți că vă pot ajuta, firme de training, bani, timp, cărți) și ce modalitate găsiți pentru a le obține/atrage (burse, job, persuasiune)? (CU CE?)

Notă: Paşii 4, 5, 6 ar putea fi integraţi într-o singură schemă, dacă se doreşte acest lucru

Evaluarea va fi realizată în funcție de nivelul de specificitate, existența firului roșu (corelare excelentă între obiectivul de carieră-analiza SWOT-obiective de dezvoltare-strategie de dezvoltare -resurse).

A4: participare la studiile de caz/aplicațiile din a doua jumătate a semestrului (după ce A1 s-a încheiat) (10% din nota de seminar)

Alte informații ajutătoare: seminarul are în vedere dezvoltarea unor abilități și modelarea unor atitudini precum:

Lucrul în echipă – atingerea împreună a obiectivului

Comunicarea publică – public speaking

o Prelucrarea de informații : culegere și triere; analiză și sinteză

Gândirea critică

Gândire anticipativă și prospectivă privind propria carieră

Asumarea responsabilității

Atitudine pozitivă față de muncă

Atitudine proactivă față de provocările ce apar

Orientarea spre găsirea de soluții și rezolvarea problemelor

Respectarea valorilor și nevoilor celor din jur și acceptarea diversității

Orientarea spre oameni

Mult succes și spor la lucru!