Sunteți pe pagina 1din 14

Contractul individual de munca:

incheierea, modificarea si
suspendarea contractului

2014

Contractul individual de munca


Contractul individual de munca (CIM) este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,
denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana
fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu (art.10 din Codul muncii,
republicat).
Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului prtilor, in forma scrisa, in
limba romana si pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate
incheia si pe durata determinata, dar in conditiile expres prevazute de lege.
Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, iar obligatia de
incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
Un model de contract individual de munca de care angajatorii trebuie sa tina cont atunci cand
intocmesc un contract individual de munca este modelul- cadru al contractului individual de
munca.
Potrivit art.2 din Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual
de munca, actualizat, contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariat va
cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute in modelul-cadru. Prin negociere intre parti
contractul individual de munca poate cuprinde si clauze specifice, potrivit legii.
Modelul-cadru al contractului individual de munca a fost modificat prin Ordinul Ministerului
Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1.616/2011, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.415
din 14 iunie 2011.
Atentie! Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau
drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.
Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de
a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele
esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice. Aceasta obligatie de
informare se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului
individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

In plus, anterior inceperii activitatii, angajatorul este obligat sa inregistreze contractul


individual de munca in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), registru care se
transmite inspectoratului teritorial de munca, si sa inmaneze salariatului un exemplar din
contractul individual de munca.
Atentie! Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, ncheierea unui contract individual de
munca in scopulprestarii unei munci sau a unei activitati ilicite ori imorale.

Contract individual de munca: model-cadru


CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
ncheiat si nregistrat sub nr........./.................in registrul general de evidenta a salariatilor
A. Partile contractului
Angajator - persoana juridica/fizica..........................., cu sediul/domiciliul in........................,
inregistrata la registrul comertului/autoritatile administraiei publice din..................., sub nr.
..........., cod fiscal................, telefon...................., reprezentata legal prin........................., in
calitate de......................,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna........................., domiciliat/domiciliata in localitatea
...................., str.........................nr................, judetul....................., posesor/posesoare al/a
buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria................nr..............., eliberat/eliberata de
................., la data de..............., CNP.............................., autorizatie de munca/permis de
sedere in scop de munca seria........nr............din data.....................,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am
convenit:
B. Obiectul contractului:
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata...............................urmand sa inceapa activitatea la data de
b) determinata, de..............luni, pe perioada cuprinsa intre data de............. si data de............/pe
perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc.)................................

din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului............................


2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ..............................
E. Felul muncii
Functia/meseria....................conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.
F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului:.........................
G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit
Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
H. Durata muncii
I. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de..............ore/zi, .... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ..............(ore zi/ore
noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de..............ore/zi,.........ore/saptamana;
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ..............(ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului
colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de.........zile lucratoare, in raport cu durata muncii
(norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de...................
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: .............lei

Contractul individual de munca: ncheierea, modificarea si suspendarea contractului

2. Alte elemente constitutive:


a) sporuri...............;
b) indemnizatii...............;
bl) prestatii suplimentare in bani...............;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura.................;
c) alte adaosuri.....................
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se
lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu
un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt..................
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie.................;
b) echipament individual de lucru...................;
c) materiale igienico-sanitare.....................;
d) alimentatie de protectie.......................;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca........................
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de.................zile calendaristice;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de..................zile lucratoare, conform Legii
nr.53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de.................zile lucratoare, conform Legii
nr.53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile
prevazute la art.18 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul
individual de munca;
e) alte clauze.
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;


d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

www.contabun. ro

Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului

e) dreptul la securitate si sanatate in munca;


f) dreptul la acces la formare profesionala.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii
revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul

are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior
inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de
munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la
elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care
privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a
solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul,
vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile
Legii nr.53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil
incheiat la nivelul
angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr............../.............la

www.contabun. ro

Contractul individual de munca: ncheierea, modificarea si suspendarea contractului

Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului....................../Ministerul Muncii si


Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de


munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia
situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta
material si teritorial, potrivit legii.
Angajator,

S alariat,

Semnatura
Reprezentant legal
..............................

.........................
Data

Pe data de.........prezentul contract inceteaza in temeiul art...............din Legea nr.53/2003,


republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.
Angajator,
Modificarea contractului individual de munca
Potrivit art.41 din Codul muncii, republicat, contractul individual de munca poate fi
modificat numai prin acordul partilor. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a
contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile
prevazute de Codul muncii (art.42-48).
Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele
elemente: durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul,
timpul de munca si timpul de odihna.

www.contabun. ro

Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului

Informarea salariatului cu privire la modificarea contractului individual de munca


Anterior modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a
informa salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le modifice,
obligatie ce se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii actului
aditional (art.17 alin.(1) si (2) din Codul muncii, republicat).
Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu
privire la cel putin urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa
munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor
acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul
angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca
temporara, durata acestora;
8
i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia; k)
salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si
periodicitatea

www.contabun. ro

Contractul individual de munca: incheierea, modificarea si suspendarea contractului

platii salariului la care salariatul are dreptul;


l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale
salariatului;
n) durata perioadei de proba.
Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute mai sus in timpul executarii contractului individual
de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la
data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod
expres de lege (art.17 alin.(5) din Codul muncii, republicat).
Modificarea contractului de munca prin acordul partilor
Modificarea contractului individual de munca prin acordul partilor nu este, de regula, supusa unor
restrictii sau limitari. Trebuie, insa, avut in vedere ca modificarea contractului de munca sa nu aduca vreo
atingere drepturilor salariatilor si sa respecte prevederile contractului individual de munca,
regulamentului intern, contractului colectiv de munca aplicabil, legislatiei in vigoare.
In plus, salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care
se urmareste renuntarea la aceste drepturi sau limitarea lor este lovita de nulitate.
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca
Modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile
prevazute de Codul muncii si anume: in cazul delegarii, in cazul detasarii, in cazul unor situatii de forta
majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului.
Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin delegarea sau detasarea salariatului
intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.
Pe durata delegarii, respectiv a detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte
drepturi prevazute in contractul individual de munca.
In mod exceptional, prin detaare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamantul scris
al salariatului.

www.contabun. ro

Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in
cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a
salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de Codul muncii.

Act aditional la contractul individual de munca - model


Act aditional - acord intervenit intre partile care au incheiat un contract, prin care partile convin
asupra modificarii, completarii sau incetarii ulterioare a acestuia.
Contabun.ro va propune un model de Act aditional de modificare a contractului
individual de munca, model care poate fi adaptat in functie de situatia concreta la care se
raporteaza:

Antetul societatii
Act aditional nr..............
La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr...................
/................................in registrul general de evidenta a salariatilor.
Incheiat astazi,..............................., intre:
Angajator - persoana juridica SC..........................SRL, cu sediul in.......................,
nregistrata la Registrul Comerului din........................... sub nr.........../.........../..............cod
fiscal......................., telefon.............................., reprezentata legal prin................................., in
calitate de ..................................,
si
Salariatul/salariata - domnul/doamna................................, domiciliat/a in localitatea
................, str.................................................., nr..............., judetul...........................................,
posesor/posesoare a buletinului / cartii de identitate / pasaportului seria ............nr.....................
eliberat / eliberata de..............................................., la data de......................................, CNP
........................................, permis de munca seria.............., nr......................din data de

In temeiul art. 17 (5) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53/2GG3 - Codul
muncii, republicata, partile HOTARASC:
1. Se modifica elementul............................................................al contractului individual
de munca si va avea urmatoarele prevederi:

2. Se modifica elementul.........................................................al contractului individual


de munca si va avea urmatoarele prevederi:.........................................................
3. Celelalte elemente ale contractului individual de munca raman neschimbate.
Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru
fiecare parte, urmand sa-si produca efectele incepand cu data de.......................
Anagajator,

Angajat,

SC...........................................SRL
Reprezentant legal,

ll

Suspendarea contractului individual de munca - in ce conditii are loc


Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau
prin actul unilateral al uneia dintre parti.
Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre
salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.
Pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele
prevazute mai sus, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de
munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.
In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile
salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din
calitatea sa de salariat.
De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de
incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.
In cazul suspendarii contractului individual de munca se suspenda toate termenele care au
legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca,
cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.
Contabun.ro va propune un model de Decizie de suspendare a contractului individual de
munca, model care poate fi adaptat in functie de situatia concreta la care se raporteaza:
Antetul societatii
Decizia nr.............../.................
de suspendare a contractului
individual de munca nr

situatie in care contractul individual de munca urmeaza a

/...............................................................................................
Avand in vedere fi suspendat;

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

- Declaratie pe propria raspundere privind functia de baza


- Declaratie pe propria raspundere in vederea acordarii de deduceri personale
- Declaratie pe propria raspundere a persoanei aflate in intretinere
- Declaratie pe propria raspundere a celuilalt sot ca nu beneficiaza de deducere
personala pentru acel copil
Adeverinta emisa de angajator privind faptul ca salariatul beneficiaza/nu
beneficiaza de deducere personala pentru acel copil
- Declaratie pe propria raspundere privind apartenenta la o casa de sanatate
- Declaratie pe propria raspundere asigurat
- Declaratie pe propria raspundere coasigurat
- Declaratie privind folosirea autovehiculului

In temeiul Legii nr.31/1990, cu privire la societatile comerciale,


Daca ati gasit util acest material,
poate doriti sa citi si lucrarea 20 de
modele si formulare necesare la
incheierea contractului individual de
munca.

reprezentantul legal al SC.........SRL

Iata ce veti gasi in aceasta lucrare:

Art.1 Incepand cu data de ..........................., contractul individual

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

- Cerere de angajare
- Contract de
confidentialitate incheiat
prealabil incheierii
contractului individual de
munca
- Fisa de informare a
salariatului la angajare
- Fisa de informare a
salariatului la angajare cu
desfasurarea activitatii in
strainatate
- Fisa de solicitare a
controlului medical la
angajare
- Fisa de identificare a
factorilor de risc
profesional
- Contract individual de
munca (model cadru)
- Contract individual de
munca (model comlex)
- Acord de
confidentialitate (anexa la
contractul individual de
munca)
- Fisa postului (model
cadru)
- Anexa la fisa postului cu
privire la obligatiile ce
revin angajatului in
domeniul securitatii si
sanatatii in munca,
apararii impotriva
incendiilor si situatiilor de
urgenta

DECIDE :
de
munca nr............../..................al salariatului/ei, se suspenda in
temeiul
art..............din Codul Muncii, republicat.
Art.2. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile
calendaristice de la data luarii la cunostinta, la instanta
judecatoreasca competenta in a carei circumscriptie isi are
domiciliul sau locul de munca reclamantul, Tribunalul
Art.3 Prevederile prezentei decizii de suspendare urmeaza a fi
executate si comunicate salariatului/ei si I.T.M.................
Reprezentant legal,

Dovada comunicarii:
(Data si semnatura salariatului sau confirmare de primire - data
postei)

21.

- Proces verbal de
predareprimire
bunuri
necesare
pentru desfasurarea
activitatii