Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

Proiect de

PROGRAM POLITIC
Partidul “Generic” este partidul care uneşte toţi cetăţenii ce împărtăşesc o viziune
politică de “specific”. Fidel viziunii sale politice partidul îşi stabileşte o misiune de
moderare între “dreapta” şi “stânga” politice. Astfel, partidul păstrează o atitudine
echilibrată între excesele provocatoare de grave perturbaţii sociale ale neoliberalismului contemporan şi cheltuirea exagerată şi în multe cazuri ineficace a
fondurilor publice din raţiuni sociale. Păstrând economia de piaţă, partidul propune o
minimă intervenţie planificată a statului în economie, intervenţie generatoare de bogăţie
naţională ce va putea fi utilizată ca participare la o redistribuire mai adecvată a bogăţiei
naţionale. Politicile partidului vor îmbunătăţi reperele clasice ale programelor sociale
(asigurare de sănătate, asigurare de şomaj şi învăţământ gratuit), vor dezvolta, modifica
şi armoniza întreprinderile publice în folosul cetăţeanului, vor realize mecanisme de
control asupra economiei private pentru a menţine produsele şi bunurile acesteia în
limite adecvate puterii reale de cumpărare a cetăţenilor. Partidul militează pentru
atragerea cetăţenilor activi în guvernanţa sustenabilă şi detensionarea vieţii sociale.
Valorile de bază ale partidului sunt drepturile fundamentale ale cetăţeanului,
democraţia, domnia legii, responsabilitatea, şanse egale, justiţie socială şi implicarea
politică.
Pe mari domenii ale societăţii politicile partidului vor urmări transformări moderate şi
eficiente, astfel:
Sistemul politic
Revizuirea Constituţiei în limitele prevăzute de actuala Constituţie, în scopul
responsabilizării sporite a autorităţilor publice naţionale şi locale, a separării mai bune a
puterilor în stat. Se va urmări întărirea credibilităţii instituţiilor statului de drept şi
creşterea solidarităţii naţionale prin întărirea democraţiei consensuale. Vor fi promovate
politici de întărire a comunităţilor locale şi se va milita pentru dreptul comunităţilor locale
la democraţie directă pentru probleme locale care pot fi rezolvate mai eficient prin
această formă. Se va milita pentru un parlament bicameral cu un număr mai redus de
1

Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

parlamentari. Se va insista asupra modului de alcătuire a legilor, pentru o întocmire
corectă, fără confuzii, greşeli, ambiguităţi şi echivocuri, pentru creşterea capacităţii de
verificare a legilor de către Consiliul legislativ, pentru deplina corespondenţă între litera
şi spiritul general al Constituţiei şi conţinutul specific al unei legi. Se va propune
simplificarea legislaţiei şi reducerea până la eliminare a numeroaselor modificări care se
aduc, frecvent, unei legi, ajungându-se uneori până la schimbarea înţelesului şi scopului
iniţial al legii. Atragerea specialiştilor în viaţa politică şi regândirea sistemului “funcţii
politice” versus „funcţii de specialitate” în direcţia sporirii competenţei demnitarilor şi
conducătorilor de instituţii publice va reprezenta o prioritate
Economie
Politicile economice vor porni de la evaluarea reală şi obiectivă a resurselor naturale şi
energetice de care dispune ţara. Statul va atrage investiţii externe şi interne în toate
sectoarele economiei care pot asigura avantaj competitiv. Se va trece la o acţiune de
refacere a economiei naţionale în sectoarele cele mai profitabile prin crearea unor regii
şi întreprinderi de stat. Va fi stimulat antreprenoriatul autohton care poate funcţiona
profitabil folosind materie primă din resursele noastre naturale sau produsă de
agricultura românească. Proiectarea unor mari lucrări publice care pot deservi
economia naţională şi absorbi oferta de forţă de muncă va sta în atenţia partidului.
Piaţa muncii
Insuficienţa locurilor de muncă, lipsa politicilor şi strategiilor adecvate unei economii
diversificate şi performante, o legislaţie a muncii care-l favorizează mai degrabă pe
patron decât pe angajat, neconcordanţa endemică şi pernicioasă între calificările oferite
de sistemul educaţional şi cererea de muncă a angajatorilor au produs un adevărat
cataclism social. Peste trei milioane de cetăţeni români au părăsit ţara şi lucrează în
ţările Uniunii Europene şi aiurea în ocupaţii şi munci temporare, slab calificate şi prost
plătite. În fiecare an alte sute de mii de români părăsesc sezonier ţara pentru a lucra ca
necalificaţi în agricultura altor state. Partidul propune echilibrarea legislaţiei muncii astfel
încât să fie dreaptă măsură între angajat şi angajator, urmând ca în timp să fie refăcută
economia în măsura în care nu va mai exista surplus de forţă de muncă. Ori de câte ori
preţul muncii-salariul nominal care se stabileşte ca urmare a jocului ofertei şi cererii întro economie de piaţă va tinde să scadă, statul va interveni cu moderaţie prin alte
mijloace decât cele financiare pentru menţinerea puterii de cumpărare.

2

Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

Fiscalitate
Se va acţiona pentru reducerea până la eliminare a economiei “subterane”. Un sistem
de impozitare flexibil, modern, va fi implementat pentru o mai justă redistribuire a
bogăţiei naţionale. Principiul fiscalităţii va urmări ideea încărcării fiscale echitabile.
Salarii bugetare
Salariile bugetarilor vor fi astfel concepute încât între funcţionarii de vârf şi cei de la
nivelul de jos să nu fie discrepanţe exorbitante. Trebuie regândite funcţiile repartiţiei
financiare în diversele entităţi politice, administrative, economice, bancare etc în aşa
manieră încât bugetul să fie degrevat de sarcini împovărătoare, iar autofinanţarea să nu
fie realizată prin încărcarea solicitanţilor de servicii.
Salarii şi venituri din economia de piaţă
Ori de câte ori preţul muncii-salariul nominal care se stabileşte ca urmare a jocului
ofertei şi cererii într-o economie de piaţă va tinde să scadă, statul va intervene, cu
moderaţie, prin alte mijloace decât cele financiare pentru menţinerea puterii de
cumpărare.
Agricultură şi fermieri
Domeniul agricol va fi adus în adevărata sa valoare printr-o politică bugetară inteligentă.
Politicile agrare vor fi sprijinite pe conceptele asigurării antreprenoriatului cu materie
primă şi al securităţii alimentare. În acest sens, vor fi stimulate toate iniţiativele agricole
profitabile în urma cărora prin conectare cu iniţiative antreprenoriale prelucrătoare vor fi
reduse importurile de bunuri industriale, agricole şi alimentare Va fi continuată
subvenţionarea pentru activităţile agricole de utilitate social ale micilor fermieri. Se va
lucra pentru realizarea şi implementarea unui circuit commercial pentru produsele
micului fermier. In continuare vor fi sprijiniţi tinerii care vor să-şi dedice cariera ocupaţiei
agricole. O prioritate va consta în tehnologizarea progresivă a bazei materiale care
aparţine micului fermier. Se va facilita accesul micului fermierui la utilaje de mici
dimensiuni pentru semi-industrializarea şi industrializarea produselor agricole, pentru o
valorificare superioară pe piaţă.
Apărare
Va fi continuată modernizarea apărării prin calitatea personalului şi a tehnicii de luptă,
factori decisivi pentru asigurarea suveranităţii naţionale.Va fi demarat un program de
refacere a industriei naţionale de apărare pentru întărirea capacităţii de reacţie în cadrul
măsurilor comune cu forţele aliate din NATO. Se va avea în atenţie ridicarea prestigiului
3

Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

militarilor şi asigurarea condiţiilor de muncă şi viaţă corespunzătoare eforturilor,
greutăţilor, privaţiunilor şi sacrificiilor impuse de viaţa de militar. La ieşirea din rândurile
militarilor activi, rezervistul va fi îndreptăţit să primească o pensie ocupaţională ca un
venit de înlocuire ce-I garantează o viaţă decentă. În lipsa serviciului militar obligatoriu
se va milita pentru realizarea unei structuri de apărare, formată din militari rezervişti
încadraţi la cerere.
Mediu şi biodiversitate
Se va acţiona pentru protejarea mediului natural românesc şi a biodiversităţii.
Înţelegând că prin păstrarea pădurilor, a speciilor de animale şi plante în mediile lor
specific este darul pe care-l facem generaţiilor viitoare se va milita pentru educarea în
spiritul ecologiei, refacerea stricăciunilor produse, realizarea unei legislaţii moderne şi
eficiente, alocarea de urgenţă a fondurilor şi luarea celor mai eficace măsuri de justiţie
şi administrative necesare
Justiţie
Justiţia trebuie să rămână accesibilă, egală şi dreaptă tuturor cetăţenilor acestei ţări. În
acest scop vor fi alocate de la buget fondurile necesare pentru uşurarea activităţii
profesionale a magistraţilor şi celorlalţi funcţionari, sporirea eficienţei actului de justiţie şi
apropierea justiţiei de cetăţean. Readucerea încrederii în justiţie şi ridicarea
judecătorilor la statutul social pe care îl merită va fi o preocupare de mare interes pentru
partid. Sistemul judiciar va fi întărit pentru combaterea oportună, rapidă şi decisivă a
infracţiunilor de corupţie confiscarea şi recuperarea integrală prin bani şi bunuri a
prejudicciilor materiale produse statului. În ce priveşte infracţiunile, se va acorda o mult
mai mare atenţie prevenirii delictelor şi infracţiunilor penale. Va fi întărită cooperarea cu
instituţii similare din statele europene. Codurile penal şi de procedură vor fi regândite şi
adaptate ori de câte ori va surveni oportunitatea îmbunătăţirii actului de justiţie. Va fi
arătat interes pentru creşterea echităţii dreptului administrativ în raporturile cu
cetăţeanul, astfel încât completele de contencios administrativ să poată fi utilizate şi
norme de drept civil, în mod similar dreptului anglo-saxon.
Sănătate
Pornim de la premiza că asigurarea sănătăţii populaţiei nu este un serviciu de lux, nici o
problemă de afaceri comerciale. Sănătatea populaţiei este una dintre condiţiile
necesare creşterii economice şi satisfacerii dreptului natural la fericire şi împlinire
personal. Se va proceda la refacerea condiţiilor care au garantat cu ani în urmă o bună
securitate şi asistenţă medicală şi vor fi eliminaţi toţi factorii actuali care împiedică sau
distorsionează buna funcţionare a sistemului social de sănătate. Se va acţiona pentru
4

Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

reintroducerea treptată a asigurării gratuite de sănătate pentru toţi cetăţenii ţării.
Contribuţia pentru asigurări sociale şi de sănătate nu va putea fi folosită pentru alte
scopuri decât cele destinate prin lege. O mică parte din aceasta va putea fi folosită
pentru regenerarea industriei farmaceutice autohtone.
Educaţie
Poate că nici un alt domeniu decât educaţia a fost expus la păguboase experimente
sociale în deceniile care au trecut de la revoluţia română. Evaluările, statisticile şi
evenimentele recente demonstrează puternic că sistemul educaţional este pe cale să
colapseze. Proporţii covârşitoare de tineri nu sunt în măsură să treacă bacalaureatul,
mii de tineri părăsesc deja ţara pentru a urma studii universitare în străinătate.
Propunem renunţarea la experimentele dăunătoare din educaţie şi restabilirea valorilor
tradiţionale. Vom restabili prestigiul şi valoarea învăţătorului şi pedagogului ca termeni
generici, şi vom reabilita statutul social al acestora, cu consecinţa directă creşterea
standardului de viaţă şi facilitarea dedicării profesionale creşterii tinerelor generaţii.
Fiind convinşi de importanţa educaţiei în primii ani de viaţă ai copilului, hotărâtoare
pentru deszvoltarea unei personalităţi armonioase, vom milita pentru creşterea
veniturilor educatorilor din creşe şi grădiniţe şi ale învăţătorilor din învăţământul primar.
Vom promova învăţământul de calitate, vom introduce prin lege un cadru concurenţial
pentru afirmarea valorilor pedagogice şi de instruire, urmărind totodată o mai puternică
corelare a învăţământului cu necesităţile antreprenoriatului. Învăţământul va rămâne
gratuit. Fiecare instituţie de drept sau component societală în parteneriat cu şcoala va
avea posibilitatea să desfăşoare activităţi de educaţie, în limitele necesităţilor
educative..
Familia
Menţinerea rolului familiei de element fundamental al vieţii sociale va sta permanent în
atenţia partidului. O grijă deosebită va fi acordată femeii şi mamei. Va fi regândit rolul
femeii în societate şi se va reveni la o vârstă de pensionare echitabilă pentru angajaţiifemei.
Pensii şi ajutoare sociale
Partidul va menţine sistemul celor trei piloni de pensie. În ce priveşte pilonul întâi bazat
pe contribuţia la un fond de pensii de stat, partidul militează pentru separarea clară a
conceptelor, dar şi a capitolelor de buget corespunzătoare. Se va reafirma faptul că
pensia este un venit de înlocuire, fiind pentru cotizanţii pilonului întâi şi un drept
câştigat, inalienabil. Indexarea pensiilor în raport cu salariile va fi îmbunătăţită, în aşa fel
încât ratele de creştere ale celor două să fie egale, astfel asigurânduse generaţiei
5

Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

vârstnice, care a contribuit la construirea infrastructurii economice de azi şi la crearea
bogăţiei naţionale atunci când noi eram copii, o viaţă decentă, . Pentru profesii şi
meserii cu particularităţi specific în privinţa riscurilor şi încărcării cu sarcini pot fi
acordate pensii ocupaţionale.
Cultură
Vor fi iniţiate acţiuni pentru restabilirea şi reafirmarea aspectului culturii româneşti
tradiţionale, încurajându-se activitatea creativă, de valoare în toate domeniile culturale.
Protejarea patrimoniului cultural va fi considerată un obiectiv de importanţă deosebită
luîndu-se toate măsurile legislative şi administrative necesare. Va fi sprijinită activitatea
culturală în zonele rurale, urmărindu-se redescoperirea şi păstrarea identităţii locale,
formarea mentalităţii de fermier.
Transport
Vor fi alocate fonduri pentru construcţia autostrăzilor şi drumurilor de interes
internaţional şi naţional, din perspectiva rutelor de comerţ interior şi exterior şi turistice.
Va fi eficientizată activitatea de licitare a contractelor în domeniul transportului, caietele
de sarcini şi condiţiile contractuale vor fi publice şi accesibile dezbaterii cetăţenilor. Va fi
impusă verificarea şi evaluarea periodică a lucrărilor realizate, pentru recuperarea
pagubelor luându-se garanţii de la constructor. Contractele vor fi atribuite de preferinţă
contractanţilor direcţi, iar nu speculatorilor care subcontractează. Va fi refăcută baza
materială de transport maritime, fluvial şi terestru pentru întreprinderile şi regiile de stat
care pot produce o mare valoare adăugată pentru servicii în favoarea bogăţiei
naţionale.
Comerţ
Se va acţiona pentru refacerea activităţii de comerţ exterior - sursă directă a unei
economii echilibrate - cel puţin până la egalizarea exportului cu importul. Va fi sprijinită
înfiinţarea unui institut public-privat pentru studierea conjuncturilor economice şi
comerciale pe plan mondial. Se va milita pentru reînfiinţarea şcolilor de comerţ, instituţii
care şi-au dovedit pe deplin utilitatea în perioada interbelică.
Turism
Turismul cu variatele sale forme poate fi o importantă sursă de venituri pentru bugetele
întreprinzătorilor particulari şi pentru stat. Va fi în atenţie analizarea surselor locale şi
naţionale de atractori turistici, alocarea unor fonduri cu participare public-privat pentru
reabilitarea şi restaurarea atractorilor din categoria monumentelor, clădirilor ori alte
artefacte de patrimoniu. Statul va subvenţiona o parte din costurile turismului balnear în
6

Partidul “Generic”

Proiect de Program politic

Emil POP

favoarea pensionarilor şi turismului istoric pentru tinerii din învăţământul gimnazial şi
liceal pentru cunoaşterea patriei.
Tineret
Conştient că tinerii reprezintă cea mai importantă bogăţie pentru viitorul unei ţări, vor fi
impuse politici publice care să contribuie la dezvoltarea armonioasă fizică, psihică,
morală şi intelectuală. Astfel, vom preconiza ca în cursul învăţământului să fie introduse
lecţii sau practici de “empowerment”, întărirea şi înarmarea tinerilor cu abilităţile şi
competenţele generale, necesare reuşitei, cu precădere în obţinerea unui loc de muncă.
În încercarea de a reduce şomajul pentru tineri şi a facilita prima angajare, vor fi
propuse măsuri de sprijin antreprenorial şi crearea unui procent de locuri de muncă prin
implicare de stat.
Sport
Dezvoltarea fizică a tinerilor este precondiţia unei dezvoltări mentale normale. În
această direcţie vor fi luate măsuri pentru stimularea practicării sportului în condiţii de
amator şi modernizarea practicării sportului în şcoală. Vor fi create facilităţi pentru
atragerea vârstnicilor în activităţi fizice uşoare în vederea menţinerii organismului în
condiţie de sănătate.
Culte şi religie
Partidul reafirmă principiul consacrat că “Statul este separat de Biserică”, dar şi dreptul
sacru al persoanei la libertatea de conştiinţă. De aceea, va milita pentru crearea unui
cadru optim de exprimare a libertaţii de conştiinţă străduindu-se, totodată, să inducă
armonia socială în relaţiile dintre laici şi credincioşi, având ca idee de bază faptul că toţi
sunt la fel de valoroşi pentru stat.. Având, însă, cunoştinţă de faptul că Biserica în
perioade istorice critice pentru români a suplinit rolul statului şi că îndeplineşte o funcţie
de utilitate social necontestată, partidul va acorda sprijin în situaţii legitime.

7

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.