Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE COMODAT

I.

PARTILE CONTRACTANTE

1)_____________________________________________,domiciliat in _________________,
str.______________________, nr_____, bl.____, sc.___, et._____ap___, jud. ____________, identificat
cu BI/CI seria ______, nr_____, eliberat de __________________, la data de ____________,si
2)_____________________________________________,domiciliat in _________________,
str.______________________, nr_____, bl.____, sc.___,et.____ ap___, jud. _____________, identificat
cu BI/CI seria ______, nr_____, eliberat de __________________, la data de ____________
In calitate de comodanti,
Si
2) ____________________________cu sediul in________________,str.______________________,
nr_____, bl.____, sc.___,et.____ ap___, jud. Prahova, in curs de inregistrare la Oficiul Registrului
Prahova de pe langa Tribunalul Prahova, reprezentata de ____________________,domiciliat in
_________________, str.______________________, nr_____, bl.____, sc.___,et._____ ap___, jud.
Prahova, identificat cu BI/CI seria ______, nr_____, eliberat de __________________, la data de
______________,in calitate de comodatara.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Comodanta(tii) transmit(e) spre folosinta CU TITLU GRATUIT,
comodatarei_________________________________________ imobilul proprietatea sa, situat in
___________________, str.______________________, nr_____, bl.____, sc.___,et______ ap___,
jud. Prahova,in vederea stabilirii sediului social/professional.
III. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada nelimitata, incepand cu data semnarii.
IV. ALTE CLAUZE
Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil in materie.
DATA
COMODANT(I)

COMODATAR,