Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACTUL

DE COMODAT
REGLEMENTARE
Codul civil
Art. 1560-1575

DEFINI}IE
Contractul de comodat este un contract prin
care una dintre p`r]i, numit` comodant, transmite n folosin]` temporar` [i gratuit` unei
alte p`r]i, denumite comodatar, un bun determinat cu obliga]ia ca aceasta din urm` s`-l
napoieze, n individualitatea sa, comodantului.

P~R}ILE
COMODANT
partea care transmite n
folosin]` temporar` [i
gratuit` celeilalte p`r]i
un bun determinat.

COMODATAR
partea care prime[te n
folosin]` temporar` [i
gratuit` de la cealalt`
parte un bun determinat,
cu obliga]ia de a-l restitui.

PRE}UL
CONTRACT GRATUIT
CARACTERE JURIDICE
Este un contract real, fiind necesare:
realizarea acordului de voin]`;
predarea (tradi]iunea) lucrului care formeaz` obiectul contractului.
Contractul de comodat este unilateral deoarece, din momentul ncheierii lui, genereaz`
obliga]ii numai pentru comodatar, afar` numai dac` ulterior se nasc obliga]ii n sarcina
comodantului, ca urmare a unui fapt accidental ap`rut datorit` unei cauze extracontractuale (gestiune de afaceri, mbog`]ire f`r` just` cauz`).
Este un contract esen]ialmente gratuit (comodatarul nu este obligat s` pl`teasc` contravaloarea uzurii bunului ca urmare a folosirii pentru destina]ia stabilit`, afar` numai
dac` nu s-a convenit altfel prin contract clauz` care concretizeaz` obliga]ia de restituire a bunului n starea n care a fost predat).

Contractul poate avea ca obiect numai bunuri nefungibile, individual determinate,


deoarece ele trebuie s` fie restituite n natur`, n individualitatea lor.
Prin efectul contractului, comodatarul dobnde[te numai dreptul de folosin]`,
comodantul p`strndu-[i calitatea de proprietar.

CONDI}II DE VALIDITATE

La ncheierea contractului, ambele p`r]i trebuie s` aib` capacitatea de a face acte


de administrare.
Nu este necesar ca comodantul s` aib` calitatea de proprietar fiindc` contractul
nu este translativ de proprietate (calitatea de comodant o poate avea [i uzufructuarul [i locatarul).
Comodatarul nu poate mprumuta unui ter] bunul care face obiectul contractului
de comodat, deoarece el de]ine lucrul exclusiv pentru folosin]` proprie.
Scopul mprumutului s` aib` o cauz` licit`.
Consim]`mntul p`r]ilor s` nu fie viciat.

EFECTE

OBLIGA}II
ALE COMODANTULUI:
extracontractuale:
s` restituie cheltuielile de conservare a bunului (cheltuielile cu caracter extraordinar,
necesare [i urgente);
s` pl`teasc` desp`gubiri comodatarului
pentru eventualele vicii de care avea cuno[tin]` [i nu le-a f`cut cunoscute comodatarului.

Obliga]ii

ALE COMODATARULUI:
s` conserve bunul ca un bun proprietar;
s` foloseasc` bunul potrivit destina]iei lui,
determinate prin natura sa ori potrivit conven]iei p`r]ilor;
s` suporte cheltuielile de folosin]` (ntre]inere)
a bunului;
s` restituie bunul n natura sa specific`, la ndeplinirea termenului stabilit prin contract;
s` repare bunul n ipoteza n care acesta a fost
avariat;
s` restituie comodantului odat` cu bunul [i
fructele, dac` acesta este produc`tor de fructe,
iar p`r]ile nu au convenit altfel.


R~SPUNDERI
R`spunderea comodatarului subzist` chiar [i n
cazurile fortuite dac` bunul:
a fost folosit pentru alte trebuin]e dect cele
stabilite prin contract;
este folosit dup` data scadent`;
piere, de[i putea fi salvat.
|NCETAREA CONTRACTULUI

La expirarea termenului contractual ori la data expir`rii trebuin]elor comodatarului.


|nainte de termen, prin hot`rre judec`toreasc`, dac` se dovede[te o trebuin]` mare
[i neprev`zut` a comodantului.
Prin reziliere:
cerut` instan]ei de judecat` conform regulilor de drept comun (ex:
nerespectarea destina]iei bunului);
de drept, dac` p`r]ile au prev`zut o clauz` corespunz`toare n contract.
Ca urmare a mor]ii comodatarului.