Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Incheiat astazi,-----------, intre:


S.C. POLIPROD SERV S.R.L. Galati, avand nr.de inregistrare la ONRC
J17/503/2002, CUI RO 14709844, nr. de cont RO53RNCB0141032876670001
deschis la B.C.R. S.A. Galati si reprezentata prin PETCU CRISTINA, cu functia de
Administrator, in calitate de Prestator
si
S.C. ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL , avand nr.de inregistrare la ONRC
J26/1502/1994, CUI RO 6877197, nr.de cont RO60BRDE270SV08422672700,
deschis la BRD Tg.Mures si reprezentata prin....................................., in calitate
de ..................................., denumit Beneficiar.
OBIECTUL CONTRACTULUI
POLIPROD SERV S.R.L. va executa pentru ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL,
punct de lucru Galati, colare geamuri in strada Domneasca nr.119, ap.3 (
autocolant printat, autocolant cutting si print window-graphics)
Pretul lucrarii este de 75 EURO+TVA.
TERMENE DE LIVRARE SI MODALITATI DE PLATA
Plata se va face cu OP, la terminarea lucrarii.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract devine valabil din momentul semnarii de catre parti pentru o
perioada de 12 luni calendaristice.
Valabilitatea prezentului contract poate fi prelungita prin acordul de vointa al partilor,
pe baza de acte aditionale.
OBLIGATIILE PARTILOR
POLIPROD SERV S.R.L. se obliga sa respecte termenele de predare, conditiile de
calitate impuse si sa prezinte beneficiarului mostra pentru primirea acordului de
productie in serie.
ORTOPROFIL PROD ROMANIA se obliga sa achite facturile conform celor
stipulate in contract si sa acorde la timp bunul de tipar pentru materialele
personalizate.
Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de prestator, la
capacitatea si eficienta maxima.

PENALITATI
Pentru depasirea termenelor de livrare contractuale, POLIPROD SERV S.R.L. va
achita penalitati de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere, aplicate la valoarea
produselor pentru care nu s-a respectat termenul contractual.
Pentru depasirea termenelor de scadenta la plata, ORTOPROFIL PROD ROMANIA
SRL va achita penalitati de 0,06% pentru fiecare zi de intarziere, aplicate la debitul
scadent neachitat.
FORTA MAJORA
Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator-total sau partial-a oricarei obligatii care ii revine
in baza prezentului contract,daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,asa cum este definite de lege.
LITIGII
In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,partile se vor
adresa instantelor judecatoresti competente.
Prezentul contract s-a incheiat astazi .., in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare din parti.
PRESTATOR,
S.C. POLIPROD SERV S.R.L.
Administrator
CRISTINA PETCU

BENEFICIAR,
ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL.
Administrator,